Урок з фізики та англійської мови "Біографія Ісаака Ньютона"

Про матеріал
Метою уроку є повторення і закріплення матеріалу з теми «Три закони динаміки», пройденого на уроках фізики;ознайомлення учнів з англійської лексикою з даної теми;знайомство з біографією великого вченого;формування навичок колективної роботи;зміцнення інтересу до вивчення англійської мови ..
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Isaac Newton (1643-1727 gg.)

Номер слайду 2

English mathematician, physicist, alchemist and historian. Born in the family farmer.

Номер слайду 3

At age 12 he entered the school in 1661 - the college of St. Trinity University of Cambridge.

Номер слайду 4

Newton in 1665 received his bachelor's degree.

Номер слайду 5

1665-1667 gg. Newton developed the ideas that led him to create differential and integral calculus, the invention of the telescope mirror, the discovery of the law of universal gravitation.

Номер слайду 6

He conducted experiments on the decomposition of light in Cambridge. In 1668, Newton was awarded a master's degree. In 1671, Newton built a second reflecting telescope.

Номер слайду 7

In 1687 Newton published "Elements". In 1705 for the work of Queen Anne erected in his knighthood.

Перегляд файлу

Інтегрований урок (англійська мова + фізика) по темі: "Біографія Ньютона.Сила всесвітнього тяжіння» Іntegrated lesson (English + Physics) by topic: "Biography of   Isaac  Newton. law of gravity"

 

Не знаю, ким я можу здаватися світу, але самому собі я здаюся хлопчиком, що грає у моря, якому вдалося знайти більш красивий камінчик, ніж іншим: але океан невідомого лежить переді мною.

Ісаак Ньютон (1643-1727)

 

I do not know who I can seem to be, but to myself I seem to be a boy playing at the sea, who managed to find a nicer stove than the other: but the ocean of the unknown lies in front of me.
Isaac Newton (1643-1727)

 

Мета уроку:

• повторення і закріплення матеріалу по темі «Три закони динаміки», пройденого на уроках фізики;

• ознайомлення учнів з англійської лексикою по темі;

• формування навичок спілкування по спеціальній темі;

• знайомство з біографією великого вченого;

• розвиток пізнавальних інтересів учнів;

• розвиток здатності до здогаду по словотворчих елементів, за аналогією

• формування навичок колективної роботи;

• зміцнення інтересу до вивчення англійської мови

Попередня підготовка:

• Повідомлення на тему «Життя і наукова діяльність І. Ньютона»

• Портрет І. Ньютона

• Ілюстрації до біографії вченого

Хід уроку

1. Повідомлення теми і цілей уроку

Привітання  

вчитель Англ мови

Вчитель фізики

Очікування від уроку

Учитель фізики: Океан невідомого. Ньютон дійсно має рацію: щороку, пізнаючи все нове і нове, ми знову розуміємо, що перед нами лежить океан невідомого. Читаючи лаконічні формулювання законів, дати відкриттів, прізвища вчених, ми намагаємося за пару уроків осягнути життя і праці великих мужів. Ось і сьогодні на уроці ми доторкнемся до генія Ісаака Ньютона, дізнаємося більше про життя і працях цієї великої людини на його рідній мові, і, звичайно ж, згадаймо його знамениті закони руху.

Учитель англ. мови:       

 Повторення  теми «Науки»

Вправа 2 стр 153

Учитель фізики:

1. Що вивчає динаміка?

2. Сформулюйте 1 закон Ньютона. (Існують такі системи відліку, щодо яких тіло залишається в спокої або здійснює рівноприскореному русі по прямій лінії, якщо на нього не діє зовнішня сила)

4. Що означає «швидкість тіла не змінюється»?

Force

velocity

acceleration

magnitude

outer

reference

inversely proportional

directly proportional

resultant

inertia

opposite

relative

сили

швидкість

прискорення

величини

зовнішній

посилання

обернено пропорційний

прямо пропорційний

результуючий

інерції

навпаки

відносний

 5. Що означає «стан спокою»?

6. Як називається рух тіла зі змінною швидкістю?

7. Яка величина характеризує швидкість зміни швидкості?

8. Яке позначення прискорення і одиниця виміру?

9. Що є причиною зміни швидкості тіла або повідомлення тілу прискорення?

10. Сформулюйте 2-ий закон Ньютона.

11. Якщо на тіло діє кілька сил, то дія цих сил замінюємо ... (рівнодіюча, результуючої)

12. Якщо результуюча сила дорівнює 0, прискорення тіла ... (дорівнює 0. 1-ий закон Ньютона)

. У 3-му законі Ньютон розкрив взаємодія 2 сил. Він формулюється так ...

 

Вчитель анг .мови) Ознайомлення с новою лексикою  по темі

Let’s look at words connected with the theme of the lesson

To amuse smb doing smth

Розвеселяти когось виконуючи щось

Wind mill

Вітряний млин

The conception of gravity

Концепція гравітації

The plague

чума

An ordinary child

Звичайна дитина

Gravity – гравитація

Gravitational – гравитаційний

The Solar System – сонячна система

Pluto – Плутон

 

Jupiter – Юпитер

Mercury – Меркурий

Exert – здійснювати  (дія ,вплив)

Weight – вага

Elliptical – эліптиний

To split – розщеплювати

To measure – вимірювати

The force of friction – сила тертя

 

Познайомимося з біографією І.Ньютона його рідною мовою (АУДІЮВАННЯ)

(Монолог 70 )  2 раза

Питання до тексту

 Презентація І.Ньютон (                          

           

 

 

 

 

Учитель фізики: Будь-яке тіло притягається до Землі. Під дією земного тяжіння падають краплі дощу, сходять з гір снігові лавини і відбувається безліч інших явищ
Учитель англійської мови: The force of gravity acts between any two bodies of matter. Everything on the Earth is pulled down to the Earth's surface by gravity, and this pull gives you weight. Gravity, like other forces, is measured in newtons (N), exerts 9, 81 N on every 2/2 pounds (1kg) of matter.

(Сила тяжіння діє між будь-якими двома тілами матерії. Все, що на Землі, тягнеться до поверхні Землі силою тяжіння, і ця тяга дає вам вагу. Гравітація, як і інші сили, вимірюється в ньютонах (N), надає 9, 81 N на кожні 2/2 фунта (1 кг) речовини.) Закон всесвітнього тяжіння:

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними.

G – гравітаційна стала     

Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою дві матеріальні точки масою 1 кг кожна взаємодіють на відстані 1 м одна від одної (якщо , а , то ).

 

Завдяки закону всесвітнього тяжіння:

  • описують рух природних і штучних тіл у Сонячній системі;
  • описують рух подвійних зір, зоряних скупчень;
  • обчислюють маси небесних тіл;
  • визначають характер руху небесних тіл, будову, еволюцію.

 

3. Сила тяжіння

Сила тяжіння – сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї.

 

 

G – гравітаційна стала;

m – маса тіла;

МЗ – маса Землі;

r = RЗ + h – відстань від центра Землі до тіла.

 

4. Прискорення вільного падіння

Вільне падіння – це рух тіла лише під дією сили тяжіння (за умови, що опір повітря незначний і на тіло не діють інші сили).

Прискорення вільного падіння можна визначити, застосувавши другий закон Ньютона:

 

Як і сила тяжіння, прискорення вільного падіння завжди напрямлене вертикально вниз незалежно від того, в якому напрямку рухається тіло.

 

Маємо дві формули для визначення модуля сили тяжіння:

Аналіз останньої формули:

1. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла (довів Ґ. Ґалілей).

2. Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти h тіла над поверхнею Землі, причому помітна зміна відбувається, якщо h становить десятки й сотні кілометрів (на висоті h = 100 км прискорення вільного падіння зменшиться лише на 0,3 м/с2).

3. Якщо тіло перебуває на поверхні Землі або на висоті кількох кілометрів :

 

Задача (укр)

Знайдіть силу притягавання між двома учнями вашого класу

 

4) Актуалізація отриманних  знань

Учитель английского языка: So Gravity is the force of attraction between objects and the bigger the mass of an object the bigger the force of gravity.  Besides the force of gravity depends on the distance between objects (the more distance – the more force of gravity)

Now let’s try to use information that you have got in following questions

a) Why don’t we see how objects in the room pull each other despite the force of gravity?

(Because of the force of friction that is bigger than the force of gravity)

b) How will planets move if the Sun’s gravity disappears?

(The planets will not move in orbits and leave the Solar System)

c) Does a man pull the ground on which he stands? A flying plane? A cosmonaut in the space station?

(Yes, the force of gravity acts between any objects)

d) What should we do if we want to increase the force of gravity between objects?

(We should decrease the distance between them)

e) What force causes high and low tides in seas and oceans?

(The Moon’s gravity that pulls the Earth)

f) Every planet has an orbit. Why do planets move in orbits and don’t fall towards the Sun?

(It’s because of the force of gravity. Because of the Sun’s gravity each planet would fall straight towards the Sun if it was not moving sideways at high speed. The Earth travels at 30 km/sec. This is exactly the right speed to keep it moving in a circle called an orbit)

g) On which of these planets would the Sun’s gravity be strongest and why?

1. Mercury

2. Earth

3. Pluto

(On Mercury because it is closer to the Sun)

h) Which of these planets would attract objects towards it most strongly and why?

1) Mercury

2) Earth

3) Jupiter

(Jupiter because it has the biggest mass)

 

Отже, Гравітація - це сила тяжіння між об'єктами, і чим більше маса об'єкта, тим більша сила тяжіння. До того ж сила тяжіння залежить від відстані між об'єктами (чим більше відстань - тим більше сила тяжіння) \ t

Тепер давайте спробуємо використати інформацію, яку ви отримали в наступних питаннях

а) Чому ми не бачимо, як об'єкти в кімнаті тягнуть один одного, незважаючи на силу тяжіння?

(Через силу тертя, яка більше, ніж сила тяжіння)

б) Як планети рухатимуться, якщо гравітація Сонця зникне?

(Планети не рухатимуться на орбітах і залишають Сонячну систему)

c) Чи людина тягне землю, на якій він стоїть? Літаючий літак? Космонавт на космічній станції?

(Так, сила тяжіння діє між будь-якими об'єктами)

г) Що робити, якщо ми хочемо збільшити силу тяжіння між об'єктами?

(Ми повинні зменшити відстань між ними)

e) Яка сила викликає припливи і відливи у морях і океанах?

(Гравітація Місяця тягне Землю)

f) Кожна планета має орбіту. Чому планети рухаються по орбітах і не падають до Сонця?

(Це з-за сили тяжіння. З-за гравітації Сонця кожна планета падала б прямо до Сонця, якщо б вона не рухалася вбік на високій швидкості. переміщення по колу, що називається орбітою

g) На якій з цих планет сила тяжіння Сонця буде найсильнішою і чому?

1. Меркурій

2. Земля

3. Плутон

(На Меркурії, тому що вона ближче до Сонця)

h) Яка з цих планет найсильніше притягувала б об'єкти до неї і чому?

1) Меркурвй

2) Земля

3) Юпітер

(Юпітер, тому що він має найбільшу масу)

 

Вчитель фізики: розвя,жемо задачу:

Знайти силу гравитаційного прит між двума учнями телами массами 60 кг и 50 кг, если они находятся на расстоянии 1 м.

Дано:                       Решение

m1 = 60 кг                F=Gm1m2/r2

C:\Users\4F2F~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gifm2 = 50 кг

r = 1 м                       G = 6, 67·10-11

___________

Fгр - ?                         Fгр= 20,01·10-9= 2·10-7Н

 

5)  Закрепление полученных знаний

Учитель английского языка: Say if the flowing statements true or false

-  Gravity is the force of attraction between objects. (true)

- The force of gravity is measured in kilograms. (false)

- The bigger the mass of an object the bigger the force of gravity. (true)

- The Sun has a very large mass, so it exerts a large pull of gravity on everything in the solar system. (true)

- The force of gravity acts only on the Earth. (false)

- The Sun’s gravity holds the planets in an orbit around them. (true)

- The planets do not fall towards the Sun because they are moving sideway at high speed. (true)

6) Підсумки

Учитель английскої мови: Our lesson is over. That you very much for our attention and work.

 

 

 

Учитель фізики: Наш урок завершений, але наше бажання вивчати Всесвіт безмежно. Можливо, в недалекому майбутньому для нас відкриються нові загадки Всесвіту. Згадаймо слова великого Ньютона: «Не знаю, чим я можу здаватися світу, але сам собі я здаюся тільки хлопчиком, що грає на морському березі, розважаються тим, що від пори до часу знаходжу камінчик більш барвистий, ніж звичайно, або червону раковину, в той час як великий океан істини розстеляється переді мною недослідженим ».

 

РЕФЛЕКСІЯ : «Лайфхаки від Ньютона»

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

"Біографія Ісаака Ньютона. Сила всесвітнього тяжіння Інтегрований урок (англійська мова + фізика)Biography of Isaac Newton. Law of gravity

Номер слайду 2

Не знаю, ким я можу здаватися світу, але самому собі я здаюся хлопчиком, що грає у моря, якому вдалося знайти більш красивий камінчик, ніж іншим: але океан невідомого лежить переді мною.Ісаак Ньютон (1643-1727)  I do not know who I can seem to be, but to myself I seem to be a boy playing at the sea, who managed to find a nicer stove than the other: but the ocean of the unknown lies in front of me. Isaac Newton (1643-1727)

Номер слайду 3

Мета уроку:• повторення і закріплення матеріалу по темі «Три закони динаміки», пройденого на уроках фізики;• ознайомлення учнів з англійської лексикою по темі;• формування навичок спілкування по спеціальній темі;• знайомство з біографією великого вченого;• розвиток пізнавальних інтересів учнів;• розвиток здатності до здогаду по словотворчих елементів, за аналогією з російською мовою і дефініції;• формування навичок колективної роботи;• зміцнення інтересу до вивчення англійської мови і усвідомлення практичного застосування своїх знань в вузькоспеціальних цілях

Номер слайду 4

Повторення теми науки. Вправа 2 стр 153

Номер слайду 5

Бліц «Динаміка»{C4 B1156 A-380 E-4 F78-BDF5-A606 A8083 BF9}Forcevelocityaccelerationmagnitudeсилишвидкістьприскореннявеличини. Що вивчає динаміка?Що є мірою взаємодії?Яке позначення сили і одиниця виміру? Сформулюйте 1 закон Ньютона 5. Як називається рух тіла зі змінною швидкістю?6. Яка величина характеризує швидкість зміни швидкості?7. Яке позначення прискорення і одиниця виміру?8. Що є причиною зміни швидкості тіла або надання тілу прискорення?9. Сформулюйте 2-ий закон Ньютона.10. У 3-му законі Ньютон розкрив взаємодію 2 сил. Він формулюється так..

Номер слайду 6

Ознайомлення с новою лексикою по теміGravity – гравитація. Gravitational – гравитаційний. The Solar System – сонячна система. Pluto – Плутон Jupiter – Юпитер. Mercury – Меркурий. Exert – здійснювати (дія ,вплив)Weight – вага. Elliptical – эліптиний. To split – розщеплювати. To measure – вимірювати. The force of friction – сила тертя

Номер слайду 7

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}To amuse smb doing smth. Розвеселяти когось виконуючи щось. Wind mill. Вітряний млин. The conception of gravity. Концепція гравітаціїThe plagueчума. An ordinary child. Звичайна дитина

Номер слайду 8

True or false 1 Newton’s father had died before he was born.2. His mother and he were left in poverty on their farm.3. Everybody knew he would become genius.4. He could create games and played them with his friends.5. He went to public school when he was seven.6 At school he amused himself making wind mills and kites.7. Newton even made clocks.8. Clearly the boy wasn’t an ordinary child.9. He was artistic as well.10. He studied at Cambridge.

Номер слайду 9

II Find out the right variant.1. Isaak Newton was born in;a)1642:b)1462;c)1742;2. He went to school at the age of:a)seven;b)ten;c)eight;3. He amused himself :a)making wind mills and kites;b)writing poetry;c)sitting under the tree;4. At school Isaak wrote :a)comics;b)novels;c )poetry;5. He had to return to his farm because:a)he was ill;b)his mother wanted him to help her;c)of the plague;6)At his farm he spent all days thinking about :a)mathematical calculations;b)building wind mills;c)conception of gravity.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Гравітаційна взаємодія. Гравітаційна взаємодія – взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля

Номер слайду 12

Закон всесвітнього тяжінняІсаак Ньютон(1643– 1727)У 1667 р. сформулював закон всесвітнього тяжіння

Номер слайду 13

Закон всесвітнього тяжіння: Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Закон всесвітнього тяжіння𝑚1 𝑚2 𝐹1 𝐹2 𝑟 𝐹=𝐺𝑚1𝑚2𝑟2 

Номер слайду 14

Закон всесвітнього тяжіння. Генрі Кавендіш (1731 – 1810)Виміряв гравітаційну сталу (1798 р.)𝐺=6,67∙10−11 Н∙м2кг2 1 м 1 кг 1 кг 𝐹=6,67∙10−11 Н 

Номер слайду 15

Вільне падіння – це рух тіла лише під дією сили тяжіння Прискорення вільного падіння𝑔=𝐹тяж𝑚 Прискорення вільного падіння𝑔↑↑𝐹тяж 𝑔 𝐹тяж 

Номер слайду 16

1) Чому ми не бачимо, як об'єкти в кімнаті тягнуть один одного, незважаючи на силу тяжіння?2) Як планети рухатимуться, якщо гравітація Сонця зникне?3) Чи людина тягне землю, на якій він стоїть? Літаючий літак? Космонавт на космічній станції?4) Що робити, якщо ми хочемо збільшити силу тяжіння між об'єктами?5) Яка сила викликає припливи і відливи у морях і океанах?6) Кожна планета має орбіту. Чому планети рухаються по орбітах і не падають до Сонця?7) На якій з цих планет сила тяжіння Сонця буде найсильнішою і чому?А. Меркурій Б. Земля В. Нептун8) Яка з цих планет найсильніше притягувала б об'єкти до себе і чому?А) Меркурій Б) Земля В) Юпітер

Номер слайду 17

zip
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
31 січня 2020
Переглядів
335
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку