13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Урок-змагання "Знавці математики"

Про матеріал
Захід проводиться в рамках проведення тижня математики. Завдання є корисними для перевірки теоретичного матеріалу за курс математики 5-9 класів
Перегляд файлу

Питання для гравців

1.  Найменше натуральне число? (1)

2.  Що довше — катет чи гіпотенуза? (Гіпотенуза)

3.  Квадрат числа 17. (289)

4. Що більше: 1 л чи 1 куб. дм? (Рівні)

5.  Скільки секунд у годині? (3600)

6. У кого більше ребер: у трьох кубів чи у двох лю­дей? (У двох людей 48 ребер, у трьох кубів — 36)

7. √400 = ? (20)

8.  Найстародавніший обчислювальний прилад. (Пальці)

9.  Скільки сторін в опуклого п'ятикутника? (5)

10.  Квадрат числа 16. (256)

11.  Що важче: 1 кг вугілля чи 1 кг пуху?

(Однаково)

12.  Чому дорівнює сума внутрішніх кутів трикут­ника? (180°)

13. Куб числа 8? (512)

14. Які прямі на площині ніколи не перетинаються? (Паралельні)

15. Чи ділиться на 10 різниця чисел 53-13? (Так)

16.  І30? (І)

17.  √100 = ? (10)

18. Як називаються компоненти при додаванні?

(Доданок, доданок, сума)

19.  При відніманні додатніх чисел, що більше — зменшуване чи різниця? (Зменшуване)

20.  Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180і)

21. Куб числа 5? (125)

22.  Яка площа більша: 1 ар чи 1 га? (1 га)

23.  Чи ділиться на 3 число 415? (Ні)

24.  Що спільного у рівняння і дерева? (Корінь)

25.  Що більше — третина чи половина? (Половина)

26.  Куб числа 9. (729)

27.  Що більше — 5 дм чи 0,5 м? (Однаково)

28.  Як називається прямокутник з рівними сторо­нами? ( Квадрат)

29.  Знайдіть 20% від 40. (8)

30.  Скільки дільників у числа 23? (Два — 1 і 23)

31.  Знайдіть значення виразу: 54 : 0? (Вираз не має смислу)

32.  У якої тварини завжди при собі є гроші? (У свині — п'ятак)

33.  Чи може рівносторонній трикутник бути пря­мокутним? (Ні)

34.  Що довше 1/2 км чи 300 м? (1/2 км - 500 м)

35.  18 * 0? (0)

36.  Скільки % становить 15 від 30? (50%)

37.  Чому дорівнює сума внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих? (180°)

38.  Як називаються числа у записі дробу над рис­кою і під рискою? (Чисельник і знаменник)

39.   Назвіть найбільше двоцифрове   число, що ділиться на 5? (95)

40.  У якого чотирикутника паралельні тільки дві сторони? (У трапеції)

41.  √324 = ? (18)

42.  Що більше — (1/2)2 чи (1/2)3? ((1/2)2)

43.  Знайдіть √9 + 9? (12)

44.  Що більше: 2-3 чи 2 -2? (2-2)

45.  При множенні натуральних чисел, що менше множник чи добуток? (Множник)

46.  Що довше пряма чи промінь? (Пряма)

47. Що довше у рівно сторонньому трикутнику медіана чи бісектриса? (Однакові)

48.  У кого перпендикулярні діагоналі: у ромба чи у квадрата? (В обох)

49.  Яка найпростіша геометрична фігура? (Точка)

50.  Що більше -1000000 чи -0,000001?

(-0,000001)

51.  Скільки всього трицифрових чисел? (900)

52.  Подайте у % половину від числа. (50%)

53. У якому відношенні діляться медіана трикутни­ка точкою перетину? (2:1)

54.  Квадрат число 15. (225)

55.  Чи може у трикутника бути два прямих кута? (НІ)

56.  Куб числа 7. (343)

57.   │-250 │=  -  ? (250)

58.  Що більше 5/3 чи 3/5? (5/3)

59.  Яку градусну міру має повний кут? (360);

60.  Скільки середніх ліній у трикутника? (Три)

61.  Яке найбільше одноцифрове від'ємне число? (-1)

62.  Скільки середніх ліній у трапеції? (І)

63.  Знайдіть значення виразу: (54-310)°? (1)

64.  У якого чотирикутника можуть бути тільки два прямих кути? (У прямокутної трапеції)

65.  Чи ділиться на 9 число 427? (Ні)

66.  Скільки діагоналей у паралелограма? (Дві)

67.  Як називається число, яке дорівнює сумі своїх дільників? (Досконале)

68.  Чому дорівнює сума гострих кутів прямокут­ного трикутника? (90 0)

69.   Як   називається   число,   що   має   тільки  два дільники — 1 і самого себе? (Просте)

70.  Що довше декада чи тиждень? (Декада — 10 днів)

71.  Назвіть одноцифрове досконале число. (6)

72.  Що важче 1 пуд чи 1 тонна? (1 тонна)

73.  Скільки можна провести висот у прямокутно­му трикутнику? (Одну, до гіпотенуза)

74.  Що більше: дюжина чи чортова дюжина?

(Чортова дюжина — ІЗ)

75.  Назвіть найменший дільник числа 500. (1)

76.  З чисел 15 та 13 виберіть просте. (ІЗ)

77.  Назвіть двоцифрове досконале число. (28)

78.  Які фігури утворюють кут — прямі чи про­мені? (Промені)

79.  Скільки нулів у запису числа мільярд? (9)

80.  Скільки радіусів можна провести у колі? (Безліч)

81.  Скільки п'ятірок у записі чисел від 0 до 20? (Дві: 5 та 15)

82.  √361  -  ? (19)

83.  Назвіть найбільший дільник числа 12. (12)

84.  У якого чотирикутника протилежні кути рівні, у паралелограма чи у трапеції? (У паралелограма)

85.  Знайдіть 352? (1225)

86.  У рівнобедреного трикутника дві сторони рівні чи два кута рівні? (І дві сторони, і два кута)

87.  √625 - ? (25) '

88.  Скільки всього одноцифрових чисел? (10)

89.  567 * 0? (0)

90.  Скільки прямокутних трикутників утворюють діагоналі квадрата? (4)

91.  Куб числа 6. (216)

92.  У якого чотирикутника діагоналі є бісектриса­ми його кутів. (У ромба)

93.  Квадрат числа 16. (256)

94.  Знайдіть НСК (10 і 15). (30)

95.  Який кут утворюють перпендикулярні прямі ?(90 0)

96.  Куб числа 4. (64}

97.  Що більше 2/3 години чи ЗО хвилин? (2/3 години)

98.  Скільки спільних точок у кола з дотичною? (Одна)

99.   √121= ? (11)

100.  Знайдіть значення виразу: 56*140. (56)

101.  Скільки діб у 72 годинах? (З доби)

102.  Скільки спільних точок у кола з січною? (Дві)

103.  Чи можуть сусідні сторони паралелограма бути рівні? (Так, коли він ромб або квадрат)

104. Знайдіть 25% від 400. (100)

105.  Скільки грамів у 0,2 кг? (200)

106.  Знайдіть НСД (16 і 24). (8)

107.  Як називаються числа, які мають 4 дільник 1? (Взаємно прості)

108.  Знайдіть: х2 : х2. (1)

109.  Що довше радіус чи діаметр кола? (Діаметр)

110.  Квадрат числа 14. (196)

111.  Один з вертикальних кутів 500, знайдіть другий кут. (500)

112.  Знайдіть доповнення дробу 3/4 до 1. (1/3)

113.  Що більше, дві половини чи чотири четвертини? (Вони рівні)

114.  Квадрат числа 65. (4225)

115.  Що ділить кут трикутника навпіл медіана чи бісектриса? (Бісектриса)

116 Як називається третій степінь числа? (Куб)

117.  Як називається відрізок. Що виходить з вершини трикутника на протилежну сторону під прямим кутом? (Висота)

118.   Назвіть градусну міру кутів рівнобедреного прямокутного трикутника. (900, 450,  450)

119.  Назвіть дріб обернений до дробу 5/7. (7/5)

120.  Як називається другий степінь числа? (Квадрат)

121.  Чому дорівнює сума протилежних чисел? (0)

Запитання Двійки

1. Як звали Вієта? (Франсуа)

2. Скільки днів у не високосному році? (365)

3. Сума позначається знаком... (плюс)

4. Хто склав періодичну систему елементів Менделєєва? (Менделєєв)

5.  Найкоротший день року? (22 грудня) 6.125-8 = (100О)

7. Скільки пальців на 10 руках? (50) X. Найкоротший місяць року? (Лютий) ч. Ім'я Ковалевської? (Софія Василівна)

10. В якого прямокутника всі сторони рівні? (У квадрата)

11.  В якому місяці є число 28? (У будь-якому)

12.  В якому році ти пішов у перший клас?

15. Що важче: кілограм заліза чи кілограм вати? (Однаково)

14.  Рівність, що містить змінну. (Рівняння)

15. Числа, менші від нуля. (Від'ємні)

16.  Що обчислюють за формулою S=пR2 ? (Площу круга)

17. Обчислив 82. (64)

18. Скільки хвилин в одній годині? (60)

19. Як називають твердження, істинність якого потрібно доводити? (Теорема)

20. Найменше просте число. (2)

Конкурс третій. Вгадай матема­тичний термін.

 Найчастіше дійо­вими особами математичної казки є числа, геометричні фігури та їхні елементи, арифметичні дії тощо. Тому в цьому конкурсі пропо­нуємо вгадати назву одного з ма­тематичних об'єктів — потен­ційного героя математичної казки. А гратиме з вами в цьому конкурсі казковий герой-мовчун. Команди по черзі ставлять йому запитання, на які він може відповідати лише «так» чи «ні», киваючи головою. Хто першим назве сам термін — той і переможе у грі. Потім відга­даний термін показують написа­ним та намальованим на плакаті. (Наприклад, загадане слово — радіус. Запитання, які можуть по­ставити команди:

Цей об'єкт вивчає геометрія(Так)

У нього є кути? (Ні)

Він може вимірюватися в метрах(Так)

Це елемент геометричної фігури(Так)

Він є у трикутнику? (Ні)

Він є в колі? (Так)

Він менший за діаметр? (Так)

Це радіус? (Так)

На плакаті написане слово «раді­ус» і намальоване коло з проведе­ним у ньому радіусом.)

« Конкурс знавців прислів’їв та приказок з числами»

- необхідно по черзі (підняття рук) назвати прислів’я, приказки або аспівати пісню, де зустрічається математична термінологія.

- Одна голова добре, а дві краще.

- Одна рука вузла не зав’яже.

- У семи няньок дитина без ока.

- Сім раз відмір – один відріж.

- Сім бід – одна відповідь.

- Семеро одного не чекають.

- Сім п’ятниць на тижні.

- Семеро воріт, а всі в город.

- Один з сошкою, а семеро з ложкою.)

Жеребкування

   Учасники одночасно відповідають на запитання: «Скільки горошин може ввійти в порожню склянку?»  (Жодної, бо горошини не входять).

Фізхвилинка. Я зачитую слова. Якщо слово пов'язане з математикою, ви мовчки киваєте головою «так», якщо ні — хитаєте «ні». Хто помилився, робить крок назад.

Слова: трикутник, периметр, ішак, кут, формуляр, вугілля, інтрига, рівняння, градус, резус, дециметр, синус, куля, дифірамб, абак, акцент, формула, інтеграл.

Вікторина Математичний Олімп

1.Семеро чекали на восьмого 14 хвилин. Скільки хвилин чекав кожен окремо ? (14 хв.)

2.Як називається другий місяць літа? (липень)

З.Петро ліг спати о 9 годині вечора, а будильник навів на 10 годину ранку.

Скільки годин він проспав? (13 год.)

4.Яке каміння в морі? ( мокре)

5.Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося? (5 кутів)

б. Скільки пар ніг у коня? (дві)

7.Один чоловік купив трьох кіз за 3 гривні. Запитується по чому кожна коза пішла? (по дорозі)

8.Пішов мірошник на млин. У кожному із 4 кутів він побачив по 3 мішки, на кожному мішку сиділо по 3 кішки, а кожна кішка мала при собі трьох кошенят. Під   мішком сиділо по три мишки. Запитується: чи багато було ніг у млині? (дві, а решта лапи)

9.Як можна одним мішком   пшениці, змоловши її, наповнити два таких самих мішки? ( вставити один в одний)

10. Двоє пішли - три цвяхи знайшли, Слідом четверо підуть-

Чи багато цвяхів знайдуть? (жодного)

11.Що це може бути? Дві голови, дві руки, шість ніг, а в ходьбі тільки чотири? ( вершник на коні)

12.Два копачі викопують 2 метри канави за 2 години. Скільки копачів за 5 годин викопають 5 метрів канави? ( два)

13.У трьох трактористів є брат Сергій, а у Сергія немає братів. Чи може таке бути? ( трактористи жінки)

14.У кімнаті горіло 10 свічок. Шість з них погасили. Скільки свічок залишилося ? (шість)

15.Як збільшити число 66 у півтора ризи не виконуючи ніяких дій? ( перевернути)

16.На березі росло 20 груш. Подув сильний вітер, і 12 груш упало. Скільки залишилося? (жодної, на березі груші не ростуть)

 17.Під яким кущем заєць ховається від дощу? ( під мокрим)

 18.Куди іде кошеня, коли переходить дорогу? ( на інший бік вулиці)

19. На яке питання не можна відповісти « так «? ( « Ти спиш ? « )

20.Що в України на третьому місці, а у Франції на другому?  ( буква р)

 21.Скільки яєць можна з'їсти на голодний шлунок ? (одне)

22.Як відомо українські жіночі імена закінчуються на -а або -я: Ганна, Марія, Жанна. Однак є жіноче ім’я, яке не закінчується ні на -а, ні на -я. Назвіть його. (Любов)

1.    1.  Будь-який прямокутник має рівні діагоналі. (Так)

2.    Квадрат від’ємного числа є числом від’ємним . (Ні)

3.    Піфагор брав участь у кулачному бою на 58 Олімпійських іграх. (Так)

4.    Якщо сума кутів дорівнює 180, то вони суміжні ? (Ні)

5.    Лінійне рівняння завжди має лише один корінь? (Ні)

6.    Найменше натуральне число нуль ? (Ні)

7.    Фалес був уболівальником і помер на трибуні Олімпійського стадіону під час бою Піфагора. (Так)

8.    Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 . (Так)

9.    Планіметрія – це розділ геометрії , який вивчає фігури на площині. (Так)

10.                       Що Шарль Перро, автор «Червоної шапочки», написав казку «Кохання циркуля і лінійки»? (Так)

Конкурс уболівальників «Рахівник»  На сцену запрошуються 4 уболівальники. Кожному по черзі задаються питання

 

1.     Працює відмінно твоя голова: пять плюс один получається … (шість, а не два)

2.     Вийшов заєць погулять, лап у зайця рівно … (чотири, а не пять)

3.     Росте на городі зелена трава: шість мінус три получається… (три, а не два)

4.     Колись казав учитель Ірі, що два більше ніж …(один, а не чотири)

5.     Меньше в десять раз, ніж метр, всімвідомо … (дециметр)

6.     Очі ти свої протри: лап у пташки рівно … (две, а не три)

7.     Собака мясо в мене їсть, хвостів у неї цілих …(один, а не шість)

8.     Скільки палку не крути, кінців у неї буде … (два, а не три)

9.     Відмінник зошитом своїм гордиться: внизу, під диктантом, стоїть …(дванадцать, а не одиниця)

10.На уроках будешь спать, за відповідь получишь … (одиницу, а не пять)

11.Ось п’ять ягід на траві. Зїв  одну, залишив …(чотири, а не дві)

12.Миша рахує дірки в сирі: три плюс дві – всього … (пять, а не чотири)

 

 

docx
Додано
3 лютого 2020
Переглядів
497
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку