2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Уроки в 7 класі "Службові частини мови"

Про матеріал
Конспекти уроків з української мови "Службові частини мови" для 7 класу. В уроки вміщено тексти про державні і національні символи України
Перегляд файлу

Урок № 4

Тема. Сполучник як службова частина мови

 Мета: 

 • поглибити знання учнів про сполучник як службову частину мови, його граматичне значення;
 • формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники в тексті, їх характеризувати;
 • сприяти за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу шанобливому ставленню семикласників до народних символів  України.

Обладнання: підручник, опорні схеми «Сполучник як частина мови», «Види сполучників за значенням».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:

                                                                     У всьому світі – кожен зна,

                               http://doshkillya.ostriv.in.ua/images/publications/4/12621/1346350502.jpg                                        Що  Батьківщина лиш одна.

                                                                 І в нас вона одна-єдина:

                                                                     Бо це  славна ….. (Україна).

Д.Комілевська           

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань.

 • Які народні символи України ви знаєте?
 • Що ви можете про них розповісти?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом.

ІV. Оголошення теми і мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу

 • Виразно прочитати текст. Визначити основну думку. До якого стилю мовлення належить висловлювання? Свою думку довести.

Кожен народ має народні символи. Народні символи – це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, а  в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну іде мова.
           Про народні символи складено багато пісень і легенд, вони використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках та рушниках. Народні символи – це наші святині.
             Народні символи України є рослинні і тваринні.
            До рослинних символів відносяться калина та верба, дуб та  тополя, барвінок і  чорнобривці. Вони здавна уособлюють красу нашої України і духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі (Світлана Погоріла).
 

 • Назвати сполучники. Дослідити, яку роль вони відіграють у тексті: а) поєднують однорідні члени; б) поєднують частини складного речення; в) служать для зв’язку речень у висловлюванні.
 • Які службові слова, крім сполучників, ужито в тексті? Назвати їх.

Колективне опрацювання схем

 • Розглянути схему. Визначити, які ознаки властиві сполучнику.

Сполучник

Уживається для зв’язку однорідних членів речення, частин складного речення

Не має лексичного значення

Не виконує синтаксичної ролі

Незмінне слово

 

 • За допомогою схеми сформулювати визначення сполучника як службової частини мови. З’ясувати, що спільного й відмінного у сполучника і прийменника. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.
 • Схарактеризувати види сполучників за значенням.

Види сполучників за значенням

Сполучник

Сполучники сурядності

Поєднують однорідні члени речення і частини складного речення, які незалежні одне від одного

І, й, також, але, зате, однак, або, чи, та…

Сполучники підрядності

Зв’язують частини складного речення, з яких одне за змістом підпорядковане іншому

Що, щоб, якщо, бо, тому …

 

V. Виконання практичних завдань пізнавального характеру

Творче реконструювання

 • Вставити на місці крапок сполучники з довідки.  Записати, визначити вид речень за будовою. Виділити головні члени речення.

1). Плаче красуня над річкою: «Пов’язала би коси я стрічкою, … вітер весь час налітає … коси мої розплітає» (Народна творчість). 2) Де верба, там … вода (Народна творчість). 3) Зігнувся, … верба над водою (Народна творчість).  4)Верба, як трава, ти її покосиш, … вона знову виросте (Народна творчість). 5)Де срібліє вербиця, там здоров’я водиться (Народна творчість).

Довідка: та, і,  як, а, де.

 

VІ. Підсумок уроку

 • Гра «Мікрофон». Продовжіть речення: «Сьогодні на уроці я навчилася (навчився), дізналася                   ( дізнався) про…».
 • Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

 

VІІ. Домашнє завдання

 • Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .
 • Знайти легенду про калину і виписати з неї 6 сполучників, визначити їх вид за значенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svatovo.ws/pic/news/big_5_201149366694f441.jpgУрок № 5

Тема. Уживання сполучників у простому і складному реченнях.  Сполучники сурядності

 Мета: 

 • сформувати поняття в учнів про сполучники сурядності ,  їх роль у простому і складному реченнях;
 • розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники сурядності  в тексті,  доцільно замінювати сурядні сполучники синонімічними;
 • сприяти за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу шанобливому ставленню семикласників  до калини як народного символу України.

Обладнання : підручник, опорні схеми «Групи сполучників сурядності за значенням», тексти про калину.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:

У піснях вона й казках,

                       У вінку й на рушниках,

Давній символ України,

Називається … (калина)

( Народна творчість)

 

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.

 • Усне опитування з теми «Сполучник як службова частина мови».
 • Переказ легенди про калину з поясненням письмового завдання.

ІІІ. Генералізація мотиваційних резервів учнів  на основі актуалізації знань з елементами поглиблення

Пошуково-вибіркова робота

 • Прочитати вголос текст. Знайти сполучники сурядності. Дослідити, що вони з’єднують.

Калина є оберегом рідного дому та уособлює і саму Україну, і рідну домівку, батьків. Калина є чи не найважливішим для українців рослинним символом, що й досі уособлює для нас любов, молодість животворні сили. Калину пов’язують із сонцем, жаром, паланням, бо це – знак життя, крові, вогню і смерті. Наші предки зображували калину у вигляді Світового дерева, на верхівці якого птахи дзьобають ягоди. Розквіт калини символізує розквіт дівочої краси і долі. Калина символізує з одного боку – радість, а з іншого – смуток, адже колір її ягід схожий на колір крові.  Споконвіку любили українці калину. Садили її не тільки коло хати, а й у садку,  чи на березі над річкою, чи над ставком. Недарма її так шанували, а тому, що давно помітили її велику лікувальну силу; любувалися її красою. Гілочку калини клали в колиску немовляті: щоб росло дитя таким же вродливим. Хлопчикові дідусь чи тато вирізав з калинового прутика дудочку-сопілку, щоб вона йому розповідала про красу рідного краю, а ще для того, щоб гарна дівчина почула чарівний спів сопілки. (Смишляк Н.В.)

 • З’ясувати значення сполучників сурядності (єднальних, протиставних і розділових), скориставшись схемою «Групи сполучників сурядності за значенням».

Групи сполучників сурядності за значенням

Сполучники сурядності

Єднальні

Виражають поєднання або приєднання

і, й, та, також, не тільки…але ( а) й, ні…ні

Протиставні

Виражають протиставлення або зіставлення

а, але, та ( у значенні але), проте, зате, однак

Розділові

Виражають несумісність понять або чергування явищ

або, чи, то … то, або … або, чи то … чи то, чи … чи

 

ІV. Виконання системи творчих завдань

Дослідження-зіставлення.

 • Замінити слова і словосполучення синонімічними фразеологізмами із довідки. Виділити сполучники сурядності, указавши на групу за значенням.

Завжди, як-небудь, назавжди, віддано, несподівано, неуважно слухати, усе без винятку, скрізь, дуже бідний, слабохарактерний, виражати гнів.

Довідка: вірою і правдою; метати громи і блискавки; і вдень і вночі; то сим, то тим боком; ні риба ні м’ясо; ні думано ні гадано; уздовж і впоперек; в одне вухо впускати, а вдруге випускати; віднині й довіку; від і до; і босий і голий.

 • Схарактеризувати сполучники за способом уживання.
 • Виділені фразеологізми ввести в самостійно складені речення.

Творче конструювання (робота в парах)

 • Продовжити речення, використовуючи сполучники сурядності . З’ясувати, що з’єднують сполучники сурядності: однорідні члени чи частини складного речення.

       Найулюбленішими символами  українців є … . Калина  навесні квітувала білим цвітом,    . Дівчата вплітали цвіт калини у вінки, … .    Квіти калини схожі на дівочий вінок: гарні, запашні.   Своєю красою калина надихала людину на…  . (Смишляк Н.В.)

 • Пояснити наявність коми або її відсутність у реченнях зі сполучником і.

Робота з текстом (його відтворення й аналіз мовних одиниць).

 • Прочитати. Визначити, що виражає заголовок: тему чи основну думку. З’ясувати стиль мовлення тексту. Підготувати усний докладний переказ.

Про калину і Килину

      Дівчина Килина збирала у лісі ягоди і раптом побачила, що вороги - татари йдуть до села. Побігла вона у село і попередила односельців. Сміливо кинулись до бою козаки, але в багато разів більше було ворогів - спалили село, а Килину - дівчину-красуню у полон взяли. За те, що оповістила село, відтяли їй голову, і виріс на тому місці чудо-кущ, що за ім'ям дівчини Калиною нарекли. Люблять і пам'ятають люди Килину, а калина стала своєрідною пам'яткою про рідну землю, оберегом українців.

 • Виписати сполучники сурядності, дати їм характеристику: а) група за значенням; б) вид за способом уживання; в) роль у реченні (що з’єднує).

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Мовознавча вікторина.

1. Які граматичні ознаки властиві сполучнику як службовій частині мови?

2. Який сурядний сполучник може вживатися і як єднальний, і як протиставний? Свою відповідь проілюструвати прикладами.

3. Назвати синонімічні сполучники до сполучника а. Схарактеризувати їх за будовою.

4. Які сурядні сполучники виражають поєднання або приєднання? Чи є серед цієї групи сполучників парні?

5. За яких умов перед сполучником і вживається кома? Правила проілюструвати власними прикладами.

VІ. Домашнє завдання

 • Уявити ситуацію: редакція однієї з газет запропонувала вам підготувати замітку-інформацію про лікарські властивості калини. Скласти висловлювання, використовуючи для зв’язку слів і речень сполучники сурядності .
 • Теоретичний матеріал   підручника  і вправа №    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go4.imgsmail.ru/imgpreview?key=45bac0c0897ec3e6&mb=imgdb_preview_1768Урок №  6

Тема. Правопис сполучників

Мета: 

 • розширити знання учнів про прості, складні і складені сполучники, їх правопис;
 • формувати загальнопізнавальні вміння знаходити різні за будовою сполучники в реченні, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати різні за будовою сполучники синонімічними, правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків;
 • розвивати творчі вміння розмежовувати складні сполучники й однозвучні з ними слова; удосконалювати орфографічні вміння написання сполучників разом і окремо;
 • сприяти за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу шанобливому ставленню семикласників до національних символів України.

Обладнання: картки

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

 ПЕРЕБІГ УРОКУ 

Епіграф до уроку

                                                                                                          Ой, вербо, вербо, вербиченько,

                                                                                                            Гнучка та висока,
                                                                                                           Де вродилась і зросла ти
                                                                                                           Сестро милоока?
                                                                                                            На Вкраїні народилась,
                                                                                                            З Дніпра воду пила,
                                                                                                           Людям нашим полюбилась.
                                                                                                            Шану заслужила.

                                                                                                                      ( Українська народна пісня)

 

 І. Організаційний момент

  ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Перевірка домашнього завдання.
 • Індивідуальна робота по картках.

Картка 1

Виписати сполучники. Назвати види і групу сполучників за значенням.

Без верби й калини нема України.

Де верба, там і вода, де вода там і верба.

Будь високий, як верба, а багатий, як земля.

Коли верба коло городу, то  відверне шкоду.

Дарма верба, що груш нема, аби зеленіла.

 

Картка 2

Скласти речення, що відповідають поданим схемам. Назвати види і групу сполучників за значенням.

1) [ … ], (коли … ).

2) (Якщо … ), [ … ].

3) [ … ], (мов … ).

4) [ … ], (щоб … ).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Робота з епіграфом.

 ІV. Оголошення теми й мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

 • Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Дібрати заголовок. Докладно переказати прочитане.

У давнину верба була священним деревом у слов’ян. Вважають, що вона уособлювала бога сонця, й тепер у народі кажуть, що “саме сонце п’є воду з вербових листочків, тому вони такі схожі на сонячні промінці”. Як особливе, священне дерево, верба тісно пов’язана з культом предків.

Цвітіння верби навесні — потрійне свято, адже і природа святкує початок весни, і людина радіє першим “котикам”, і бджола бере перший мед.
            На Купайла дівчата прикрашають вербове деревце то стрічками, то віночками, то намистом,  то  квітами і чи водять навколо нього хоровод, чи просто співають пісень, начебто просячи в неї щасливої долі.

Щороку, повертаючись із церкви на Вербну неділю, селяни встромляють у землю освячені галузки для того, щоб із них виростали дерева, які надають українським селам особливої характерної краси. “В кінці греблі шумлять верби, що я насадила”, — співається у пісні.
 

Виписати сполучники, ужиті в тексті. Чи однакові вони за будовою?

 • Дослідження-аналіз

Дослідити будову поданих сполучників. Назвати прості, складні і складені сполучники. З’ясувати, слова яких частин мови входять до складу складних і складених сполучників. Свої міркування звірити з таблицею «Види сполучників за будовою».

Сполучники

                                 Приклади

прості

і (й), а, але, та, бо, як, що.

складні

ніби, якже, неначе, , якби, якщо, проте

складені

через те що, тому що, для того щоб

Прості сполучники- і (й), а, але, та, бо, як, що.

Складні сполучники здатні розкладатися на частини (що-б,  не-наче).

Складені сполучники створюються з двох або кількох слів (так що, незважаючи на те що).

1) Що, щоб, для того щоб.

2) Як, якби, після того як.

3) Наче, неначе, начебто.

Визначити групи за значенням сполучників підрядності. Які з них можуть належати до різних груп? Довести це на власних прикладах.

 • Розподільний диктант.

Розподілити сполучники за будовою. Виписати до першої колонки прості сполучники, до другої — складні, до третьої — складені.

Мов, якби, бо, через те що, після того як, що, щоб, аби, зате, але, незважаючи на те що, хоча, проте, для того щоб, як, ніби, якщо, у зв’язку з тим що, наче, як тільки, нібито, коли, коли б, та, так що, начебто.

 • Робота з наочною таблицею «Правопис сполучників»

Правопис сполучників

Разом

 пишуться складні сполучники, які становлять тісне поєднання повнозначних слів із частками або прийменниками 

адже, аніж, втім, зате, мовби, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито, ніж, отже, отож, притім, притому, причім, причому, проте, себто, тобто, цебто, щоб, якби, якщо; також слова: абощо, тощо.

Окремо

а) сполучники з частками б, би, ж, же ;

 

 

б) складені сполучники: 

або ж, адже ж, але ж, а як же, бо ж, коли б, коли б то, отже ж, хоча б, хоч би;

дарма що, для того щоб, замість того щоб, з тим щоб, з того часу як, незважаючи на те що, після того як, при цьому, та й, так що, тимчасом як, тому що, у міру того як, через те що й под.

 

Через дефіс

пишуться такі сполучники 

 

отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то.

 

 

 • Орфограчний практикум.

Записати слова, розкриваючи дужки. Пояснити їх правопис.

(Не)мов(би), а(би), що(б), все(таки), (через)те(що), ні(би), (з)по(між), дарма(що), (за)те, як(що), (незважаючи)на(те)що, так(що), із(за), (мов)би(то), як(би), (про)те, хто(небудь), тому(що), (для)того(щоб), (ні)як, що(й).

Дослідити, до яких частин мови належать слова все(таки), (з)по(між), хто(небудь), (ні)як.

 • Творче конструювання з елементами зіставлення.

Продовжити речення. Пояснити правопис сполучників й однозвучних із ними слів.

   1) Я завжди із задоволенням пізнаю щось нове про народні символи , що б…

   2) Щоб пізнати людину,

   3) Якби ми вчились так, як треба, то…

   4) Як би мені хотілося, щоб…

   5) Я завжди уважно слухаю розповіді бабусі про те,

Виразно прочитати речення. Підкреслити слова, на які падає логічний наголос. З’ясувати синтаксичну роль однозвучних зі сполучниками слів.

Зробити морфологічний розбір ужитих у реченнях сполучників, скориставшись алгоритмом.

Алгоритм морфологічного розбору сполучника 

58

 VІ. Підсумок уроку

 • Гра «Мікрофон». Продовжіть речення «Сьогодні на уроці я навчилася ( навчився), дізналася ( дізнався) … .»
 • Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

 

 VІІ. Домашнє завдання

 • 1.1Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .

              1.2. Зробити морфологічний розбір 6 сполучників.

 • 2. Пояснити значення народного вислову «Без верби і калини нема України ». Свої міркування оформити у вигляді твору-мініатюрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://doshkillya.ostriv.in.ua/images/publications/4/12621/1346350502.jpgУрок № 1

Тема. Прийменник як службова частина мови,  засіб зв’язку  слів у словосполученні й реченні.

Мета уроку:

 • поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови;     
 • навчити учнів розпізнавати прийменники в реченні та відрізняти їх від префіксів, правильно писати похідні й непохідні прийменники;
 • формувати загально-навчальні вміння й навички роботи з  опорними таблицями, вміння розпізнавати прийменники в реченні;
 • виробляти правописні вміння й навички;
 • виховувати інтерес до навчання, сприяти формуванню мовленнєвої культури, розвитку творчих здібностей та життєвих компетенцій.

Обладнання:  таблиці, картки, підручник.

   Тип уроку: комбінований.

Перебіг  уроку

Епіграф до уроку:


Слова високі, 
         Мелодія врочиста, 
     Державний гімн
    Ми знаємо усі.
          Для кожного села, 
        Містечка, міста – 
Це клич один
    З мільйонів голосів.
Це наша клятва, 
       Заповідь священна, 
                   Хай чують друзі й вороги, 
      Що Україна вічна, 
Незнищенна, 
                      Від неї ясне світло навкруги.


                                                                                                                                                      Н. Поклад

I. Організаційний момент

 II. Актуалізація опорних знань

 • Вправа  «Незакінчене речення».

Наука, яка вивчає частини мови, називається...
В українській мові  є... частин мови.
Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що...
У реченні службові частини мови служать для...
Я знаю, що прийменник це частина мови, яка...

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

 • Робота з епіграфом.
 • Знайдіть у епіграфі всі прийменники.

IV. Оголошення теми і мети уроку

V. Сприймання та засвоєння учнями навчального матеріалу

 • Лінгвістичне спостереження.

При  яких  самостійних  частинах мови стоять  прийменники?

       Якою є їх роль у реченні?

Чи виконують прийменники синтаксичну роль?

Чи мають лексичне значення?

Чи мають граматичні форми?

 

 • Сформулюйте правило про прийменник.
 • Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу про прийменник.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи.

 • Індивідуальні завдання «Навчаючи – учусь».

     Два учні розглядають таблиці про  розподіл  прийменників, а  потім ознайомлюють зі своєю інформацією інших учнів класу.

ПРОСТІ

СКЛАДНІ

СКЛАДЕНІ

Непохідні та похідні,

що мають одну

основу

Утворюються з кількох частин і пишуться

разом або через дефіс

Утворюються з кількох частин і пишуться окремо

Від, при, за, кругом, на, шляхом, біля, перед, в

Попід, задля, з-посеред, із-за, заради, поміж,з-за

Під час, відповідно до, згідно з, на відміну від

 

ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ТА УТВОРЕННЯМ

НЕПОХІДНІ:

ПОХІДНІ:

Не утворені від якихось частин мови (їх часто плутають із префіксами).

Утворені від інших частин мови

Утворені сполученням  непохідних прийменників

в, від, над, до, на, без,

крім, при,за

Навколо, вздовж, край, осторонь, заради

по+за (поза), за+для (задля) по+під (попід), з+по+серед (з-посеред)

 

 

 

 

 

 • Пояснення учителя.

      Прийменники  разом  із  відмінковими  формами  іменників, числівників,    займенників можуть  виражати  різні  відношення.

ВІДНОШЕННЯ

ПРИЙМЕННИК

ПРИКЛАДИ

Місце або напрямок дії (просторові)

до, від, у, біля, за, по, посеред, край, поміж, довкола, поза

йшов до лікарні, біля неї, від села до міста,  край озера, за горою

 

Час дії (часові)

від, до, на, з, о, після, через, упродовж

упродовж двох годин,    о сьомій, після уроку

 

Мети

за, на, для, задля, заради, в імя

заради матері, в імя Батьківщини, на роботу

 

Причини

з, від (од), завдяки,

 у звязку, з нагоди, через, зважаючи на

відсутній через хворобу,  у  звязку з переводом,           з нагоди Дня вчителя

 

Допустові

незважаючи на, всупереч

незважаючи на дощ, всупереч негараздам

 

Умови

за умови, у випадку, при, без

за умови виконання,        у випадку програшу

 

Об'єктні

про, за, зі(із)

про неї, із ії  сестрою,

 за красивого юнака

 

Означальні

без, з, в(у)

чашка з щербиною, кіт без хвоста, тоне у воді

 

 • Робота в парі.

   Навести власні приклади різних відношень, які виражають  прийменники разом із відмінковими формами. З двома словосполученнями  скласти речення.

 • Робота біля дошки.

Л. Білецький, який знав П.Чубинського з юнацьких років, розповів про історію створення пісні у своїх спогадах, опублікованих в журналі "Украинская жизнь" в 1914 : "У пресі мені зустрічалося вказівка, що пісня" Ще не вмерла Україна "- народна. Я можу засвідчити, що це помилкова думка: вона дійсно складена Павлом Платоновичем за наступних обставин. На одній з вечірок Київської громади з сербами в тому домі , де квартирував і Павло Платонович, співали хорову сербську пісню, зміст якої не пам'ятаю, але в ній були слова ... «Серце б'ється і кров ллється за свою свободу». Чубинському дуже сподобалася ця пісня. Він раптом зник, а через деякий час вийшов зі своєї кімнати з написаною ним піснею "Ще не вмерла Україна" на мотив сербської пісні. Тут же під керівництвом Павла Платоновича хор розучив цю нову пісню при загальній  насназі, і вона пішла в хід. Таким чином , цю пісню Павло Платонович склав експромтом "

      Визначити, з яким відмінком іменника вживаються прийменники.

 • Робота за таблицею "Прийменники і відмінки".

(таблиця спроектована на мультимедійному екрані)

ВІДМІНКИ

ПРИЙМЕННИКИ

ПРИКЛАДИ

 

Родовий

 

Без, біля, від, для, до, з-за,

 з-під, проти, за, між, в (у), з коло

Без даху, біля дверей, від сестри, до батьків, з-під землі

 

Давальний

Завдяки, всупереч, вслід, навперейми, навздогін, наперекір, назустріч

Завдяки їй, вслід йому, наперекір погоді,     назустріч сонцю

Знахідний

Над, під, перед, поза, за, на, між, об, по

Під ранок, перед себе, об стіл,  за відро

Орудний

Над, під, перед, поза, з, за, між

Під кущем, перед хатою,            з учнями

Місцевий

На, по, в (у)

По дорозі, у мисці, в озері,        на волі

 

 • Робота за карткою.

Картка

      Скласти по два  речення з поданими  словами, щоб  вони  були  то повнозначними, то  прийменниками.

Навкруги, кінець, довкола, поряд.

 

 • Інтерактивна вправа «Сліпий капітан».

 За підказками членів команди треба розподілити слова у 2 стовпчики із зав'язаними очима: у перший – із похідними  прийменниками, у другий – із непохідними.

 Наді  мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

 • Творча  робота.

  Перекласти словосполучення українською  мовою. Зясувати,  які прийменники є відповідниками російського прийменника  по. З двома – трьома словосполученнями  скласти речення. Підкреслити  члени речення.

     По многим причинам (з багатьох причин), по моему адресу (на мою адресу), по возвращению (після повернення), по выходным (у вихідні) по собственному желанию (за власним бажанням), дежурний по классу (черговий по класу), по всем направлениям (в усіх напрямках), курсы по изучению (курси для вивчення), сообщить по телефону (повідомити телефоном).

V. Підведення  підсумків. Оцінювання

 • Гра «Мікрофон».  Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»
 • Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

 

 VІ. Домашнє завдання

 • 1. Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .
 • 2. Підготувати усний твір  про  рідну мову, використовуючи    прийменники різних типів відношень.
 • 3. Скласти  лінгвістичну казку про прийменник

    

http://abali.ru/wp-content/uploads/2011/08/flag_ukrainy.pngУрок № 2

Тема. Непохідні й похідні прийменники. Морфологічний розбір прийменника

Мета:

 • поглибити знання учнів про прийменник як частину мови;
 • пояснити принцип поділу прийменників на групи за будовою та походженням;
 • формувати вміння їх розрізняти, визначати спосіб утворення похідних прийменників; розвивати логічне мислення, пам'ять;
 • виховувати почуття мови, повагу до слова.

Обладнання: таблиця «Поділ прийменників за будовою та походженням», підручник.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння нових знань.

 

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:

                                                                                                      Прапор нашої Вкраїни

                                                                                                       Має колір жовто-синій.

                                                                                                       І повинен кожен знати,

                                                                                                       Як два кольори єднати:

                                                                                                            Синє небо – верхня смуга,

                                                                                                               Жовте поле – нижня смуга.

                                                                                                       Я підношу із любов’ю

                                                                                                               Прапор ніжнокольоровий.

Чубач Ганна

 

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Перевірка домашнього завдання.
 • Словниковий диктант.

Попід горою, з-попід хмар, понад Дніпром,  з-під лоба,  дивитися  спідлоба, напередодні свята, задля слави, напроти вікон, упродовж року, з-поміж людей, з огляду на обставини,  поперед нас, з-над дороги, незалежно від складу,  заради честі,   з-поза  гурту, у зв’язку з  ускладненням.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Робота з епіграфом.
 • Робота з текстом. Виписати прийменники, визначити вид за будовою, пояснити правопис.

Згідно з Конституцією України, Державним прапором є синьо-жовте полотно. Але історія не приховує той факт, що раніше він таким не був. Наприклад, в 1918 році Центральною радою було затверджено прапор, у якому жовта смуга була розміщена понад  синьою. Такий варіант Державного прапора запропонував Михайло Грушевський, Голова Центральної Ради і, фактично, перший Президент України. А вже через деякий час Україну асоціювали із новим прапором – синьо-жовтим.

За поширеними легендами, прапором УНР ніби був жовто-блакитний стяг (жовта смуга зверху). Однак насправді протягом 1917 року в Україні порядок кольорів на прапорі не був остаточно усталений і використовували обидва варіанти — і з верхньою блакитною смугою, і з жовтою. Упродовж  1917  - 1918 рр. було затверджено низку морських і службових прапорів, на яких верхня смуга була блакитною.

За часів гетьманування  Павла Скоропадського 1918 року порядок кольорів не зазнав змін. У зв’язку з цим  Скоропадському приписується «перевертання кольорів».

Після повалення Гетьманату в грудні 1918 уряд УНР залишив прапор без змін, таким чином остаточно закріпивши теперішній порядок смуг.

 • Доведіть, що слова протягом, згідно з, упродовж – прийменники.

IV. Оголошення теми і мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

 • Пояснення вчителя з використанням таблиці «Прийменники за походженням».

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника).

Прийменники за походженням

Непохідні

Похідні

Не утворені від якихось частин мови

Утворені від інших частин мови

Утворенні сполученням непохідних прийменників

без, у, до, для, під, при, про, на, віл, в. тощо

навколо, вздовж, край, осторонь, заради, тощо

по+за(поза), за+для(задля),

по+під(попід), з+по+під(з-попід), тощо

 

 • Практична робота.

 

 1. Порівняйте виділені в реченнях омоніми. До яких частин мови вони належать? Яким способом утворені прийменники? Як можна прийменники відрізнити від інших частин мови?

Прапор Європейського союзу – це коло з 12 золотих зірочок на синьому фоні.

Величезний прапор України здійнявся у небо на повітряних кульках коло пам'ятника Дюку

Близько 17 років  тому Юрко Волощак,-- активіст Товариства Лева, вперше в Україні підняв національний прапор на мітингу на честь річниці Чорнобильської катастрофи у Львові.

Здавалося, що прапор майорів десь близько.

 

 1. Складіть  з поданими фразеологізмами речення. Поясніть будову прийменників, їх походження.

Гратися з вогнем; без жартів; всупереч здоровому глузду; геть з-перед очей; тримати при собі; жити собі на втіху; за всяку ціну; заради шматка хліба.

 1. Перекладіть словосполучення з прийменниками українською мовою. Порівняйте прийменники, вживані в українській та російській мовах. Уведіть 3 словосполучення у контекст.

Ходить вокруг да около; готовиться к весне; насмехаться над зазнайкой; стоять у окна; побежать за водой; ставить в пример; привлечь к себе внимание; несмотря на хорошую погоду; навстречу ветру; невзирая на трудности.

 

 • Зробити морфологічний розбір ужитих у реченнях прийменників, скориставшись алгоритмом.

 

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

VI. Підбиття підсумків уроку

 • Продовжіть речення. «Сьогодні на уроці я навчилася ( навчився), дізналася ( дізнався) … .»
 •  Гра «Хто швидше» . Визначте рядок, у якому похідні прийменники утворені від: а) іменників; б) прислівників.

А.  1. Коло, край, кінець, протягом.

      2. Углиб, уздовж, навпроти, поруч.

      3. Наперед, навколо, крізь, назустріч.

      4. Опісля, близько, проміж, посеред.

                        Б.  1. Близько, вглиб, край, посеред.

     2. Навколо, навкруги, вздовж, упоперек.

     3. Напередодні, окрім, замість, проміж.

     4. Назустріч, протягом, кінець, наперекір.

 

VII. Домашнє завдання

 1.1Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .

            1.2. Зробити морфологічний розбір 6 прийменників.

 2. Скласти усний твір «Державні символи в моєму житті», вживаючи непохідні та похідні прийменники.

http://blog.ostriv.in.ua/images/publications/8/13319/1326478481.jpgУрок  № 3

Тема. Групи прийменників за будовою

Мета:

 • поглибити знання учнів про особливості прийменника як  службової частини мови;
 • формувати вміння правильно поділяти прийменники за   морфологічною  будовою та за походженням;
 • розвивати навички  правильного  написання непохідних  і  похідних  прийменників;
 • виховувати в учнів шану до державних символів України

 

Обладнання:  таблиця  «Групи прийменників за будовою», картки, 

Тип уроку: змістовно-пошуковий.

Перебіг уроку

Епіграф  до уроку:

                    Наш герб – тризуб,

Це воля, слава й сила;

             Наш герб – тризуб.

              Недоля нас косила,

              Та ми зросли, ми є,

             Ми завжди будем,

       Добро і пісню

               Несемо ми людям.

                      Н. Поклад

                                               

 І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 •  Перевірка домашнього завдання.  
 • Творче конструювання.

Завдання: з даних простих прийменників сконструюйте складні (з іменниками); з’ясуйте, з яким відмінком вони найчастіше вживаються.

По, до, з, на, в, під, за, для, серед.

III. Мотивація навчальної  діяльності  школярів

 • Робота з епіграфом.
 • Випишіть по пам’яті з Гімну України всі прийменники. Визначте їх вид за будовою.

Перевірте правильність виконання за теоретичним матеріалом підручника.

IV. Оголошення теми і мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Уведіть слово Гімн у контекст, використовуючи складні прийменники. (4-5 речень).

 

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

 • Вибірково-розподільний диктант.

 Наді  мною, у, коло лісу, з-поміж людей, до, з гори, протягом року, понад лісами, біля,поперед батька, із-за гаю, через, край дороги, біля столу, задля тебе.

 • Групова робота. Утворіть  словосполучення  від  дієслів  та  іменників  за  допомогою  прийменників ( за  варіантами).

  І  в .                                                                                    ІІ  в.

Відсутній ,  хвороба.                                                  Пригадати  ,  день .

Іти,  урок.                                                                    Посмутніти ,  образа.

Прибути,  перевірка.                                                  Хмари,  будинок.

Підрости ,  рік.                                                           Робота ,  тиждень.

 

   За, на,  через ,  від ,  над , для.

 • « Читай—міркуй – роби висновки!»

Проведіть дослідження: прийменники поділіть на три групи – прості , складні та складені, з’ясуйте, які з них пишуться разом, окремо, через дефіс. Спробуйте сформулювати правила написання прийменників.

 

Про, понад, оддалік, за допомогою, навколо, побіля, згідно з, відповідно до, з-поза, попід, з-під, протягом, серед, на відміну, з метою, від, задля, із, по, поміж, з- над, проти, до, з-попід, з-над.

 

 • Перевірте правильність своїх суджень, користуючись таблицею «Правопис прийменників».

Правопис прийменників

Разом

Окремо

Через дефіс

Поруч, внаслідок,довкола, вздовж,навколо, наперед

Незалежно від, відповідно до,           з метою,                    за винятком, під час, згідно до

Із-за, з-посеред,   з-під, з-попід,        з-поміж,з-поза

 

 

 

 

 • Доповніть матеріал таблиці власними прикладами ( усно).
 • Робота з підручником. Вправа №    .

VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання

Оцініть свою роботу та роботу товариша, заповнивши таблицю.

ПРИЙМЕННИК   ЯК   СЛУЖБОВА   ЧАСТИНА   МОВИ

Роль у мові:_____________________________________________________

________________________________________________________________

 

Лексичне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Смислові відношення

Найчастіше стоїть при

З усіма частинами мови пишеться

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Домашнє завдання

 1.1Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .

            1.2. Зробити морфологічний розбір 6 прийменників.

 2. Дати розгорнуту відповідь на запитання  «Чому треба слухати державний Гімн стоячи?», вживаючи  прийменники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 8

Тема.Частка як службова частина мови

http://os1.i.ua/3/1/4497276_4bf8452e.jpg Мета:

 • ознайомити учнів з часткою як службовою частиною мови;
 • формувати загальнопізнавальні вміння вичленовувати частки в реченнях, визначати їх роль;
 • розвивати творчі вміння використання часток у власних висловлюваннях;
 • виховувати за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу любов і повагу до краси і природних надбань рідної держави.

Обладнання: підручник, таблиця.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:                                                                         Барвінок на вінок, а полин — на віник.

Народне прислів’я.

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

 • Психологічна настанова щодо вивчення теми «Частка». Ознайомлення учнів зі структурою теми.
 • Робота з епіграфом.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Творча робота.

 • Складіть кілька речень про барвінок за картиною, використовуючи  слова з довідки.

Довідка.

http://about-ukraine.com/userfiles/image/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
Хоч, не, тільки, б, хай.     Якої частини мови слова з довідки? Що ви знаєте про цю частину мови?

Колективна робота з таблицею.

 • Розглянути таблицю і розказати про частку як службову частину мови, давши відповіді на запитання.

1. Що називається часткою?

2. Яку роль у мові виконує частка?

3. Чи виступає частка членом речення?

Частка як службова частина мови

Лексичне значення

Морфологічні ознаки

Роль у мові

Синтаксична роль

Не має

Незмінне слово

Утворює окремі слова, граматичні форми; надає реченню або словам певного відтінку

Самостійно не виступає членом речення

 

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте текст легенди про барвінок.

 • Випишіть частки, які зустрічаються в тексті, визначте їх розряд за будовою.
 • Усно доповніть текст частками.

Жили колись давно чоловік з дружиною у любові і злагоді і не було в селі пари кращої за них. А найбільшою потіхою для них був їхній синочок на ім’я Бар. У скорому часі виріс він гарним парубком. Хоч багато дівчат мали собі на думці віддатися за нього, сохло серце за Баром у однієї дівчини, котра мала за маму відьму. Тільки посватався Бар до іншої, котра називалась Вінка. Ніяка ворожба відьми не могла розбити того кохання.

І ось прийшов день весілля. Щасливі молодята стояли на воротах для батьківського благословення і чекали тієї хвилі, щоб піти до святої церкви до шлюбу.

Аж тут казна-звідки ворожка зі своєю дочкою. Лиш ворожка стала перед молодими- проголосила своє прокляття і окропила їх чорним смердючим настоєм якогось зілля. За хвилю на місці, де стояли Бар і Вінка, вже нікого не було. Кинулися люди до ворожки, а ж вона махнула руками і злетіла чорною вороною. Кинулися до її дочки, а та злетіла до хмар сірою галкою. Впала матінка Барова на те місце, де стояв її син, і скропила землю слізьми. І сталося диво: на очах у всіх із землі проросло зелене зілля, уквітчане дрібненьким блакитним цвітом...

А назвали його Барвінком. І тягнеться він до хат, до батьківських могил. Кожна дівчина вплітає його у свій весільний вінок.

 

Пояснювальний диктант

 • Прочитати виразно речення. Визначити вид речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

1) Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка). 2) А кругом у полі, в полі теж робота і пісні        (П. Тичина). 3) Що за страшний був той дядько! Що за лихий! (І. Нечуй-Левицький). 4) Он верби розступилися від берега й розсипалися по зеленій траві (І. Нечуй-Левицький). 5) Дивлюсь, аж світає, край неба палає (Т. Шевченко). 6) Ох, яка ж краса! Сад увесь убрався в іній, проти сонця він — як синій. Гілля по землі звиса, — дим же в небеса (П. Тичина). 7) З почуттям радості й незрозумілої тривоги взяв Ґонтар листа (Я. Баш). 8) Чує серце недоленьку, сказати не вміє (Т. Шевченко).

 • Записати речення. Знайти частки і пояснити, якого значення надають вони реченням або окремим словам.
 • Зробити фонетичний розбір виділених слів.

V. Виконання системи практичних завдань пізнавального характеру

Самостійна робота. Вправа   .

Ігровий момент «Весела перерва».

 • Відгадати загадки. Назвати частки і з’ясувати, яких відтінків значення надають вони реченням.

1)Тільки там, де впаде каскадами, росте й цвіте смарагдами, зросте в теплі і в холоді, цей діамант у золоті, авжеж усі його ми знаємо і край ним величаємо. 2) Без нього не сплететься жоден вінок. 3) Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукенчину одягнуть весняну днину. 4) Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив — його не займає.(Нар. творчість).

Відгадки: барвінок.

Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними речення. Визначити роль часток.

 • Скласти дві-три власні загадки, використовуючи частки.

VІ. Підсумок уроку

 • Гра «Мікрофон». Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»
 • Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

 

VІІ. Домашнє завдання

 • 1.1Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .

 

 • Побудувати розповідь на основі спостереження за природними багатствами та красою рідного краю. Використати частки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nbyshkyn-school.edu.kh.ua/files2/photogallery/1263/i(1).jpeg?size=10Урок № 11

Тема.  Розбір частки як частини мови

Мета:

 • закріпити поняття про частку як службову частину мови;
 • формувати вміння впізнавати частки у реченнях, визначати їх морфологічні ознаки;
 • розвивати увагу, логічне мислення,  пам’ять;
 • виховувати повагу до  фольклору, любов до природи.

Обладнання: презентація «Народні символи України », ватмани, клей, дидактичний матеріал «Народні символи України », таблиця “Морфологічний розбір частки”, тести для самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:

                                                                                         Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —

                                                                                    Оці степи, це небо, ці ліси.

                                                                                                 Усе так гарно, чисто, незрадливо,

                                                                                    Усе, як є — дорога, явори,

                                                                                                            Всі. Усе — моє, все зветься — Україна

 

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок школярів

 • Перевірка домашнього завдання.
 • Фронтальне опитування:
  • Що називається часткою?
  • На які групи за будовою поділяються частки?
  • На які розряди за значенням розділяють частки

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Робота зепіграфом.

ІV. Оголошення теми й мети уроку.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Перегляд презентації «Народні символи України».

 • «Мікрофон»

-Діти, пригадайте, які ще символи України ви знаєте.

 • Випишіть з презентації частки. Спираючись на таблицю “Морфологічний розбір частки”, охарактеризуйте кожну з часток (усно).
 •  

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧАСТОК

 1. Запишіть слово. Визначте частину мови слова.
 2. Визначте розряд за значенням: частка смислова, модальна, словотворча чи формотворча.
 3. Розберіться у правописі слова (як воно пишеться).

 

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

 • Бесіда з елементами пояснення
  • Діти, а які ще функціі виконували народні символи України? ( Вони також виконували роль оберегів0
  • А що ви розумієте під поняттям оберіг?
  •  Оберегів в українського народу існувало дуже багато Одні були пов’язані з конкретними життєвими ситуаціями , обрядами, ритуалами (як, скажімо, різноманітні атрибути весілля, хрестин тощо). Інші супроводжували людину постійно-від народження чи, принаймні, від певного часу в її житті (ініціації, вступу в шлюб) і до смерті. Усі ці речі на перший погляд, такі несхожі між собою, об'єднувала віра наших предків у їх доброчинну магічну силу.

 

 • Оберегами прийнято називати магічні засоби, які охороняють людину та її найближче довкілля (дім, худобу врожай тощо) від усілякої небезпеки: нечистої сили, чарів хвороб, хижого звіра тощо.

 

 • Суть оберега - в тому щоб створити магічну перешкоду між об'єктом, який перебуває під опікою, і навислою загрозою, чудодійним чином сховати, заступити людину чи річ, зробити її невидимою, нейтралізувати згубну силу або знищити її, відігнати небезпеку, наділити опікуваний об'єкт захисними властивостями і здатністю протистояти злу. Як обереги використовували спеціальні ритуальні предмети або їх рештки. Найпоширенішими оберегами, до яких вдавалися в будь-якій ситуації були тексти, предмети і дії з християнською символікою (молитва, хрест, освячена вода тощо).
 •  
 • Проте в українського народу існувало й багато давніших оберегів, пов'язаних не з релігією, а саме з міфологією дохристиянських часів та віруваннями в тотеми.

 

 • Групова творча робота.
  1. Виготовіть оберіг із дидактичного матеріалу «Народні символи України», використовуючи знання отримані з презентації .
  2. Підготуйте захист свого оберегу. Використайте якомога більше часток.

VІІ. Самостійна робота із застосуванням прийому взаємоперевірки

 • Дайте відповіді на питання.
 1. Частин мови є:

а) 7;             б)  8;          в)10.

 1. До службових частин мови належать:

а) прийменик, сполучник,  дієслово;

      б) вигук, іменник, займенник;

       в)дієслово, вигук, частка.

       г)прийменник, сполучик, частка;

 1. Чи бувають членами речення службові частини мови?

а)інколи; б) не всі; в)завжди виконують  синтаксичну функцію.

 1. Частка – це службова частина мови, яка:

     а) виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх;

     б) вживається для зєднання однорідних членів речення і частин складного речення;

     в) надає окремим словам, словосполученням, реченням додаткових смислових та емоційних

         відтінків у значенні;

     г) виражає залежність іменника, числівника та займенника від інших слів у словосполученні;

 1. Вкажіть рядок, у якому частка не з різними частинами мови пишеться окремо:

      а) ні\який, ні\кчемний, ні\до\чого;                           б) ні\що; ні\дощ, ні\сніг; ні\з\ким;

      в) ні\вроку; ні\високий, ні\низький;                         г) ні\до\чого, ні\з\ким; ні\холод, ні\тепло.

 1. За значенням і вживанням частки поділяються на 
  а) сурядності і підрядності;
  б) модальні, заперечні, формотворчі;
  в) похідні і непохідні.
   
 2. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми
  а) дійсного способу дієслова;
  б) умовного способу дієслова;
  в) наказового способу дієслова.
   
 3. Форма умовного способу дієслова утворюється за допомогою частки
  а) навіть;
  б) хай;
  в) би (б).
 4. Зробити синтаксичний розбір речення.
  Я жбурляв не слова, а бомби із опечених гнівом уст (В.Симоненко).

VІІІ. Підсумок уроку

 • Гра «Мікрофон».  Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»
 • Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

 

ІХ. Домашнє завдання

 • Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .
 • Виготовити разом зі своєю сім’єю свій родинний оберіг і захистити  презентацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 10

http://dolpm.at.ua/_nw/0/64123406.pngТема. Не, ні з різними частинами мови (узагальнення)
Мета:

 • узагальнити й систематизувати вивчене про написання не, ні з різними частинами мови;
 • формувати вміння обгрунтовувати вибір написання заперечних часток з різними частинами мови відповідними правилами;
 • розвивати орфографічну грамотність, увагу, пам’ять, логічне мислення;
 • виховувати повагу до усної народної творчості.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення вивченого.
 

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:                                                                                         Слово без діла нічого не варте

Народне прислів’я


І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Перевірка домашнього завдання.
 • Диктант з коментуванням.

Нісенітниця, недолік, неправда, незабаром, недовірливо, незручно, незбагненний, ніхто, ні до якого, ніде, незграбно, не вчили, недосяжний, немічний, неборак, не все, недогарок, не посаджений вчасно, невтомний, неблизько, не вартий уваги, не далеко,  а поряд , не вмію, немає, нікого, небезпека.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Робота з епіграфом.

IV. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил
               Групова робота.

Завдання 1 групі:  усне повідомлення на тему: «Правопис не з різними частинами мови».

Завдання 2 групі:  усне повідомлення на тему: « Частка ні з різними частинами мови».

Завдання 3 групі :  усне лінгвістичне повідомлення на тему: «Частки не, ні як префікси».

 

 • Розподільне письмо. Записати слова в три колонки  – разом,  окремо,  через дефіс;  пояснити правопис.

 Де/який ,     хтось/то, що/правда,  ні/когісінько, як/то, ні/в/кого, ні/хто, ні/в/кого, ні/за/що, ні/звідки, як/от, аби/де, хтозна/як,  не/аби/який, не/аби/хто, як/най/дорожче, коли/б/то, ніби/то, хто/сь/таки, аби/тільки, все/ж, ото/ж, а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, ото/ж.                                                                                                                                        2. Самостійне виконання вправ із підручника.                                                                      

 • Робота над епіграфом.
 • Переписати, знімаючи риску. До виділених слів дібрати й записати в дужках синоніми.

  Зразок. Щастя має друзів, а їх вивіряє не/щастя (горе). 

Спокій воду п’є, а не/спокій мед. То не/щастя, як дощ у жнива вдасться. Ми багатим урожаєм усіх не/другів лякаєм. Де не/згода, там часто шкода. Краще цнота у болоті, ніж не/цнота у золоті. Вмить нічого не буває, все не/легкої праці чекає Не/велика біда, що минула середа. Не/знайома дорога – то прикрита западня. Не/добрий шлях веде в злий край. Вовк без хвоста – то штука не/проста. На чужій стороні і влітку не/затишно. (Народна творчість)

 •              Завершити прислів’я (усно). Пояснити написання не з різними частинами мови.

І тварина любить ласку, а не ... . Не вогонь залізо розігріває, а … . Не клей тримає, а … . Думки рухай не язиком, а ... . Не море топить, а... .Годують не сокира, не вила, не таця, а ... . Їдь не швидко, але ... .(Народна творчість)
Для довідок. Тряску. Руки. Вміння. Вухами, очима та розумом. Калюжа. Праця. Впевнено.
 

 •              Переписати. Виділені слова розібрати за будовою. Пояснити написання не з цими словами.

Перерод не краще недороду. На чужій землі не доробиш хліба. Усяка борозна недолюблює сна. Хто худобу не доглядатиме, мало хліба матиме. До дуги й вудила недостає воза й кобили. Не примушуй голодного варити їсти, бо недоварить і недосолить. Щербатого горшка вже не доліпиш. (Народна творчість)


 

 •              Переписати. В кожному реченні підкреслити граматичні основи. Пояснити написання не з частинами мови, що виступають у реченнях присудками.
             Поле не міряне, вівці не лічені, пастух рогатий. Хліб не тільки не молочений, а й на тік не волочений. Невисіяне насіння і на той рік не пропаде. Лопата – не плуг, приятель – не друг. Ледачому коневі лозина не страшна. Переказами вовк не ситий. Яка не вправна твоя рука, а не стисне більше одного кулака. (Народна творчість)


  V. Підсумок уроку. Оцінювання
   
 •              Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»
 •              Бесіда за запитаннями
  • Яких знань з даної теми вам бракує?
  • Як оцінюєте свою роботу на сьогоднішньому уроці?

               VІ. Пояснення домашнього завдання

 • Теоретичний матеріал  підручника і вправа №    .
 • Написати твір-мініатюру на основі одного з опрацьованих на сьогоднішньому уроці прислів’їв.

 

http://chastnyidom.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F.jpgУрок №9

Тема. Написання часток бо-, но-, то-, -от,  таки-

Мета:

 • пояснити особливості написання часток;
 • формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання часток окремо і через дефіс”, обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом;
 • розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять;
 • виховувати повагу до поетичного слова та усної народної творчості.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння нових знань.

Обладнання: роздатковий матеріал, підручник.

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:


      «Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,
Чогож бо ви так високо
Виросли на гіллі!»

«Ой того ми так високо
Виросли на гіллі, –
Якби зросли низесенько,
Чи тожби доспіли?»


                                                                                                                                                   Леся Українка

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання: творів-мініатюр на основі одного з опрацьованих на  уроці прислів’їв.

       • Проблемне питання відповідно до теми уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Робота з епіграфом.

Робота з текстом. Відредагуйте текст. Замініть слова з частками не на синоніми з довідки. Випишіть у зошит за зразком. Поясніть правопис часток НЕ, НІ.

Зразок. Не чужої –рідної.

 ВИШНЯ - символ (не)чужої землі та України, матері й дівчини-нареченої. Вона символізує Світове Божественне дерево, тому і називається «вишнею» від слова «вишина», а також «Вишній», той, що найвище, тобто Всевишній Бог.

Крім цього, вона символізує (не)скінченну весну-літо, красу та (не)односторонню любов. Гілки вишні мають (не) звичайну силу: за допомогою розколотої і в цьому ж місці зв'язаної вишневої гілочки проганяли дитячу хворобу - зростеться гілочка, то й хвороба зникне; дівчата на вишневих галузках гадали про своє заміжжя - зацвіте до Нового року посаджена в хатній діжці (не) стара вишенька, то й дівчина наступного року одягне вінець молодої; через кільце, зроблене з гілки квітучої вишні, можна розпізнати відьму; застромлена під дах оселі вишнева гілка служить оберегом.

 

Довідка: рідна, вічна, взаємна, магічна, молода.

ІV. Оголошення теми й мети уроку

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

• Проблемне питання. Діти, у епіграфі я допустилася помилок. Чи можете ви  їх знайди?

• Робота з наочною   таблицею «Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки».

• Самоперевірка.

Робота с підручником (§…, правила).

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

 • Творче конструювання. Складіть по 2 речення з поданими словами за зразком. Запишіть утворені речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток.

Зразок. Іди-бо швидше додому.—Іди ж бо швидше додому. Принести (бо); все (таки); зробити (таки).

            Пояснювальний диктант.

 Який-бо ти, дідусю, став суворий! (Леся Українка.) Діду, ви старомодні. А розправте-но плечі. Де ж це видано, діду, так-бо діло не піде! (П.Перебийніс.) А був наш батько такий-то грізний! (Марко Вовчок.) Дай-бо, вечір, на вечерю хліба чорного окраєць. (М.Нагнибіда.) Ну, а я ж бо не дуже, а я собі  збоку, тільки трішки поп’ю я весняного соку. (А.Малишко.)  Як ти підносиш на руках дитя, світлішають думки і почуття. Пригадую Мадонну Рафаеля. Мистецтво вічне, вічне-бо життя! (Д.Павличко.) Я не люблю людей двомовних, в людини ж  бо – один язик. (В.Сосюра.) Отак-бо, друже мій великий, усе минуле ожива. (А.Малишко.)

            • Вибірково-розподільний диктант.

 Розподіліть слова у два стовпчики: 1— ті, у яких частки пишуться через дефіс; 2 — ті, у яких частки пишуться окремо.

 Сядь-бо, ходи-но, таки читав, будь-хто, казна-що, хто-небудь, зрозумів-таки, все-таки, пиши ж бо, все ж таки, іди ж но, яким би то, коли б то, так-от, тим-то, отакий-то, важкий-таки, як-от, нехай складає, учився б, почав би.

 •  Лінгвістичне дослідження.

Складіть речення зі словами таки читав, читав-таки. Поясніть, чи різниться між собою зміст речень.  

            • Перекладач.

Перекладіть подані нижче частки українською мовою і складіть з ними речення. Порівняйте правопис часток в обох мовах.

Ведь, даже, ли, - либо, кой-, - ка, только, вовсе не, разве, не-ужели. 

VІ. Підсумок уроку. Оцінювання

 Гра «Мікрофон».  Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»

• Бесіда за запитаннями

-  Яких знань і вмінь, що стосується правопису частки, у вас недостатньо?

-  У чому потребуєте допомоги?

- Як оцінюєте власну роботу на уроці?

VІІ. Пояснення домашнього завдання

 • Підручник      вправа №    .
 • Написати твір- дослідження «Вишневі садки у творах українських поетів»  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs618217.vk.me/v618217304/2950/EuF5k21K2gY.jpgУрок   12-13

Тема.  Вигук  як  особлива  частина  мови. Правопис вигуків

  Мета:  

 • домогтися  засвоєння  учнями  визначення  вигуку,  ознайомити  з  граматичними ознаками  вигуків  як  особливої  частини  мови;
 • формувати  навички  їх  розпізна­вання  та  інтонування,  учити  доцільно  вживати  вигуки  в  мовленні;
 • розвивати пам’ять,  увагу,  логічне  мислення;
 • виховувати  любов  до  природи,  рідної  землі.

   Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.

  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.

Перебіг уроку

Епіграф до уроку:

                                                                                                   Ой у вишневому садочку,

                                                                                                       Там соловейко щебетав:

Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох,

                                                                                            Ай-я-я, ох-ох-ох,

                                                                                                        Там соловейко щебетав

                                                                                                                                 Народна пісня

  І.   Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Перевірка домашнього завдання.
 • Робота з текстом. Перепишіть текст, розкриваючи дужки, підкресліть частки, з 2  зробіть морфологічний  розбір.

 І-варіант 

1) Наче (б)(то) минуло небагато часу, наче (б)(то) особливих подій чи перемін у його житті не сталося, а, дивись, він уже (не)колишній. (Є. Гуцало) 2) Така(бо) зустріч могла бути (не)безпечною для них. (І. Багряний) 3) Не так(то) і встати, як упасти. (Нар. творч.)

ІІ-варіант

1) Усе(таки) час (не)так довго тягнеться. (В. Нестайко) 2) Він все(ж)(таки) ловив себе на тому, що такий(от) розділ знає гірше, ні(ж) інший. (Гр. Тютюнник) 3) Останні слова Гордій доказав уже біля гурту і те(ж) сів на валок. (Гр. Тютюнник)

ІІІ.   Мотивація навчальної діяльності школярів  

 • Робота з епіграфом.                                                                       

 

 • Лінгвістичне спостереження.   Дайте відповідь на питання:

1.   Чи  мають виділені   слова  лексичне  значення?

2.   Чи  виступають  вони  членами  речення?

3.   Чи  можна  до  них  поставити  запитання?

4.   Чи  служить  вони  засобами  зв’язку?

 IV. Оголошення теми та мети уроку

 

V. Сприймання та засвоєння учнями навчального матеріалу

 

 • Робота з наочною таблицею «Групи вигуків».

 

Групи вигуків

За походженням

непохідні (утворені з одного або кількох звуків)

о! ого! ех! гм!

похідні (утворені від інших частин мови)

жах! отакої! прощавай!

За значенням

емоційні (передають почуття, емоції, переживання)

Боже мій! еге!

волевиявлення (виражають спонукання до певної дії)

годі! геть! алло! марш!

мовного етикету (виражають привітання, прощання, подяку, вибачення тощо)

привіт! бувайте! перепрошую! будь ласка!

Звуконаслідувальні слова

окремий вид слів, що їх умовно зараховують до вигуків (відтворюють голоси істот і шуми)

ку-ку! ш-ш-ш! дзень-дзень!

 

 • Самоперевірка. Робота  з  підручником  ( ст. … , правила).

VI. Усвідомлення здобутих  знань у процесі практичної роботи

 • Спишіть, підкреслюючи вигуки.  визначте, до якої групи належить і   що означає  кожен  із  них.
 1. А, ну, ну, ну, котару,та вимети кошару,та настели сінця вівцям по колінця. 2) А-а, люлі-люлі,

налетіли гулі, сіли на воротях в червоних чоботях. 3) Гойда, гойда, гойдаша, де кобилка, там лоша. Наїлися лободи, поскакали до води. 4) Гей, нуте, хлопці – славні молодці, чом ви смутні, невеселі? 5)  "Добривечір, дівчино, куди йдеш? Скажи мені правдоньку, де живеш?" 6) Ой баю мій, баю, Котка заспіваю, щоб дитятко спало, горенька не знало.

 • Гра «Четвертий - зайвий». «Зайві»  слова введіть у контекст.
  1. Ку-ку, гав-гав, люлі-люлі, тьох-тьох..
  2. Привіт, бувайте, перепрошую, день.
  3. Ех, жах, отакої, прощавай.
 • Творча робота. Утворити від поданих дієслів вигуки. Пояснити їх правопис за допомогою правил.

Зразок. Мекати — ме-е-е.

 

Гуркотіти, цвірінькати, чалапати, жужати, сміятися, квакати, сьорбати, дзеленчати, ойойойкати.

 

 • Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Правопис вигуків» і «Кома і знак оклику при вигуках».

 

 • «Відгадай пісню». За мелодією вгадати назву народної пісні, записати, розставивши необхідні розділові знаки.

 

«Ой на горі два дубки», «Гей-гу, гей-га! Таке то в нас життя…», «Ой у вишневому садочку», «Гойда, гойда, гойдаша»,

 

 • Спишіть,  підкресліть  вигуки,  розкрийте  їх  значення.

Та  орав  мужик  край  дороги.  Гей,  цоб!  Цабе,  рябий,  тпру! Край  дороги!  Цить,  дитино,  цить,  не  плач,  принесе  киця  калач. Гоп,  мої  гречаники,  гоп,  мої  білі,  чогось  мої  гречаники  на  ско -ринці  сіли.  Гей,  як  крикне  козаченько  до  гаю,  до  гаю:  «Наїж -джайте,  воріженьки,  сам  вас  накликаю!»  (Нар.  творч .)  На  добраніч  вам,  ниви  й  поля.  (М.   Коцюбинський)  Еге-ге!  Щось  ви,  хлопці,  не  той, не  як  його,  не  туди  неначе  йдете...  ( О.   Довженко )  Геть,  відійди  від мене,  сине  тьми.  (Леся  Українка)

 • Диктант  із  коментуванням.   Запишіть  прислів’я.  Знайдіть  вигуки  й   визначте,  якими  членами  речення  вони  є.

«Будь ласка» не кланяється, а  «спасибі» спини не гне. Яке «помагайбі», таке й   «Доброго здоров’ячка!» Півня на заріз несуть, а  він  каже:  «Кукуріку!»  У   роботі  «ох»,  а  їсть  за  трьох.  Зробив з  лемеша пшик. На словах, як на ора5ні, а  як до діла  — ані гугу. Не  кажи  «гоп»,  поки  не  перескочиш.  (Нар.  творч .)

 • Творче  конструювання.   Складіть  два  речення,  у  яких  би  вигуки  вживались  замість  іменників і  виступали:  1)  підметом,  2)  додатком.

VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання

 Завершальне слово вчителя.

- Закінчіть речення: «На уроці я навчився (навчилася)…»

• Бесіда за запитаннями

-  Яких знань і вмінь, що стосується правопису частки, у вас недостатньо?

-  У чому потребуєте допомоги?

- Як оцінюєте власну роботу на уроці?

VІІІ. Пояснення домашнього завдання

 Підручник      вправа №    .

 Написати твір «Пісня моєї родини».

 

http://apollinaris-xv.ucoz.ua/100.gifУрок № 7

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Cполучник .Прийменник» (тестові завдання).

Мета:

 оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Службові частини мови. Сполучник. Прийменник.»;

 перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання сполучників та прийменників у мовленні;

 удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо;

 виховувати інтерес до навчання, сприяти формуванню мовленнєвої культури.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Пребіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

ІV. Виконання тестових завдань за варіантами

І варіант

1.  До службових частин мови належать:

а) прийменик, сполучник, дієслово;

б) вигук, іменник, займенник;

г)прийменник, сполучик, частка;

 в)дієслово, вигук, частка.

 2. Сполучник – це службова частина мови, яка:

а) виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх;

б) вживається для з’єднання однорідних членів речення і частин складного речення;

в) виражає залежність іменника, числівника та займенника від інших слів у словосполученні;

г) вносить різні додаткові відтінки значення в речення.

3.  Вкажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні:

а) також, не тільки, а, але;

 б) або, чи, то, хоч, чи…чи;

в) і, й, та( в значенні і), ні-ні, як-так;

 г) ні-ні, не то…не то, або…або, і.

4. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники непохідні:

а) а, бо, і, але;

б) а, але, якщо, як;

 в) зате, що, і, бо;

г) коли, немов, хоч, або.

5. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться разом.

а) Для/того/щоб, за/те, з/того/часу/як, тому/що;

б) по/ки, ні/би/то, у/зв’язку/з/тим, через/те/що;

в) що/б, не/наче, як/би, про/те;

г) незважаючи/на/те/що, як/що, так/що, ні/би.

6. Прийменники з іншими частинами мови пишемо:

а) разом і окремо;

б) разом;

в) окремо.

7. Позначте рядок, у якому всі прийменники прості:

а) на, за, поруч, залежно від;

б) у, в, за, на;

в) поруч, з-за, з-попід;

г) з-поміж, з-під, над, через.

8. Позначте рядок, у якому всі прийменники первинні:

а) круг, незважаючи на, з-під, до;

б) за, над, навпроти, поряд, через;

в) без, біля, у, в, для, до, над, під;

г) через, з-за, край, коло.

9. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

а) по\над, в\з\довж, із\за, по\за;

б) по\біля, по\між, на\в\круг;

в) під\час, залежно\від,незважаючи\на;

г) залежно\від, на\в\круг, з\за, з\межи.

10. Позначте правильно записане речення:

а) Тече вода із-за гаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою. (Т. Шевченко)

б) Тече вода із за гаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою. (Т. Шевченко)

в) Тече вода із-за гаю та по-під горою. Хлюпочуться качаточка по-між осокою. (Т. Шевченко)

г) Тече вода із-за гаю та по під горою. Хлюпочуться качаточка по-між осокою. (Т. Шевченко)

11. Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням.


а) Проте, зате;

б)  або, не то…не то;

в)  і, ні…ні;

г)  ні…ні, також.

1 Єднальні;

2 протиставні;

3 розділові.


 д) але, однак.

12. Прочитати. Виписати сполучники, зробити їх повний морфологічний розбір.

Добре живеться там, де добре сіється і жнеться.

ІІ варіант

1.  Чи бувають членами речення службові частини мови?

а)інколи;

б) не всі;

в)завжди виконують синтаксичну функцію.

2. Прийменник – це службова частина мови, яка:

а) вживається для з’єднання однорідних членів речення;

б) вживається для з’єднання частин складного речення;

в) виражає залежність іменника, числівника та займенника від інших слів у словосполученні;

г) виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх.

3. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники часові:

а) тим що, як тільки, аж, що й;

 б) як, мов, наче, мовбито;

в) що, як, ніби, дарма що;

 г) ледве, тільки, як, щойно, після того як.

4. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники похідні:

а) тому що, як, мов, бо;

б) для того щоб, немов, а, бо;

в) мовби, тому що, і, але;

 г) якщо, як, зате, що.

5. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до сурядних.

а) Як, мов, коли, тому що;

б) або, також, однак, не то…не то;

в)хоча, хай, поки, нібито;

 г)роте, що, але, щоб.

6. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо.

а) Коли/б, начеб/то, з/тим/щоб, мов/би;

б) для/того/щоб, як/тільки, тому/що, дарма/що;

в) за/те, ніби/то, у/зв’язку/з/тим/що, так/що;

г) що/б, про/те, як/що, з/того/часу/як.

7. Позначте рядок, у якому всі прийменники складні:

а) поруч, з-за, з-попід, з-під;

 б) на, за, у, в, зі, до;

в) край, коло, біля, без;

г) під час, залежно від, з-над.

8. Позначте рядок, у якому всі прийменники складені:

а) кругом, крізь, поруч, про;

 б) залежно від, незважаючи на, під час;

в) близько, всупереч, проти, у зв’язку;

 г) кінець, задля, коло, з, від.

9. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

а) по\між, незважаючи\на, по\біля;

б) з\попід, на\в\круг, за\для, по\за;

в) в\наслідок, за\ради, по\над, з\межи;

г) із\за, з\над, з\поміж, з\за.

10.Позначте рядок з правильно побудованими словосполученнями:

а) послати за хлібом, піти за водою;

б) по проханню батьків, зайшов під вечір;

в) ріс серед сосен, продирався крізь кущі;

г) дати по яблуці, зруйнований через повінь.

11. Установити відповідність між підрядними сполучниками та їх групами за значенням.


а) Незважаючи на те що, хай, хоча;

б)  як, мовби, наче;

в)  Щоб, для того щоб, аби;

г)  якщо, як, коли б.

д) нібито, немовби, ніби.

1 Умовні.

2 допустові.

3 порівняльні.

4 мети.

 


12. Прочитати. Виписати прийменники, зробити їх повний морфологічний розбір.

Поміж тими крутими горами сходила зоря (Нар. пісня).

За народ і волю віддамо життя й долю (Нар. пісня).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olijnyk.com/Uky-Tryzub_files/image002.jpgУрок № 14

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Частка. Вигук» (тестові завдання).

Мета:

 оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Службові частини мови. Частка. Вигук»;

 перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання часток та вигуків  у мовленні;

 удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо;

 виховувати інтерес до навчання, сприяти формуванню мовленнєвої культури.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Пребіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

ІV. Виконання тестових завдань за варіантами

І варіант

1. Вигук – це службова частина мови, яка:

а) вживається для з’єднання слів у реченні;

б) вносить різні додаткові відтінки значення в речення;

в) виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх;

г) виражає залежність іменника, числівника та займенника від інших слів у словосполученні.

2. В реченні вигук завжди виступає:

а) головним членом речення;

б) другорядним членом речення;

в) і головним, і другорядним членом речення;

г) не є членом речення.

3. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки є первинними:

а) а! о! ох! гей! фу! ану!

б) ай! га! браво! Боже!

в) ух! брр! страх! оце так!

г) нумо! ой! гайда! леле!

4. Вкажіть рядок з емоційними вигуками:

а) тю! фа! ай! ой! ого!

б) гм! агов! геть! дінь!

в) от тобі й на! Добридень!

г) ой! годі! гав – гав! хрусь! ку – ку!

5. Укажіть речення, у якому вигуки відокремлюються комами (окремі розділові знаки вилучено).

а) Ой ви мене злякали. 
б) Ой летіла зозуленька, на калині сіла. 
в) О земле рідна, я тебе люблю. 
г) Ой ти, дівчино, з горіха зерня. 
д) О князю, служитиму тобі вірно!

6. На письмі вигуки виділяються:

а) тире;

б) комами й тире одночасно;

в) комами або знаком оклику;

г) не виділяються ніякими розділовими знаками.

7. За значенням і вживанням частки поділяються на

а) сурядності і підрядності;

б) модальні, заперечні, формотворчі;

в) похідні і непохідні.

8. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми

а) дійсного способу дієслова;

б) умовного способу дієслова;

в) наказового способу дієслова.

9. Усі вигуки є звуконаслідувальними в рядку

а ) ура! ґвалт! рятуйте! лихо! 
б)  ой! ет! тю! фу! 
в)  тік-так! няв-няв! ф’ю-ф’ю! брязь! 
г)  пхе! дзинь! ого-го! леле! 
д) от тобі й маєш! киць-киць! годі! добридень!

 1. Поясніть написання часток. Не/сказане слово, не/сказанна радість, не/скінчена вчасно розмова, не/скінченна розмова, не/впізнана мною людина, не/впізнанна людина, не/оцінена ніким людина, не/оціненний скарб, не/скопана земля, не/засаджені помідорами грядки; не/фарбовані стіни, а лаковані.

11.Встановіть відповідність.


 1. Формоторчі частки
 2. Словотворчі частки
 3. Модальні частки

 

 

а) будь-, небудь-, казна-;

б) ось, от, аж, бо;

в) хай, нехай, би.

 


12. Прочитати. Виписати частки, зробити їх повний морфологічний розбір.

То - наше слово, то - щодення чудо. То - сонця зір крізь каменя більмо. То - дух народу - о всесильний Буддо! - Все в нас бери, лиш мови не дамо!.. (Д.Павличко).

 

 

ІІ варіант

1.Частка – службова частина мови, яка

а) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

б) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними;

в) надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм.

2. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми

а) дійсного способу дієслова;

б) умовного способу дієслова;

в) наказового способу дієслова.

3. В реченні частка завжди виступає:

а) головним членом речення;

б) другорядним членом речення;

в) і головним, і другорядним членом речення;

г) не є членом речення.

4. Форма умовного способу дієслова утворюється за допомогою частки

а) навіть;

б) хай;

в) би (б).

4. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки є вторинними:

а) Слава! ох! ого! на!

б) леле! ану! нумо! га!

в) лихо! Боже! ану! фу! ох!

г) спасибі! рятуйте! браво! отакої!

5. Вкажіть рядок з спонукальними вигуками:

а) гей! агов! годі! киць – киць!!

б) тпру! Дякую! гм! фа!

в) геть! будь ласка! тю! ого

г) гей! Добридень! ах! ой!

6. У якому реченні не ставляться розділові знаки після вигуків.

а) O як я люблю рідну землю. 
б) Гей гуси-лебеді, летіть над полями, над морями. 
в) Ой ти, дівчино, з горіха зерня. 
г) Гей над ставом верба похилилася. 
д) О це так добре.

7. Вкажіть рядок із звуконаслідувальними вигуками:

а) ха – ха – ха! фа! ого!

б) дінь! тю! агов!

в) кукуріку! геть! киць – киць!

г) гав – гав! ку – ку! цок – цок! хрусь!

8. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

а) ай\ай\ай! ку\ку! їй\Богу!

б) ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!в) їй\бо! а\гов! ге\й!

г) їй\право! тьох! ну\ну!

9. Звуконаслідувальний вигук вжито в реченні

а) А ви там, господарі славні, може б, трошечки краще порядкували за собою,

як їдете в поле, а то у вас тільки так-о: фіть-фіть, аби позбутися, аби, як то кажуть, не тік, поки я не втік...

б) Прощавайте! Ждіте волі! Гей! На коні! Всі у путь! 
в) Гей ви, юначе, підтягніться, треба йти швидше. 
г) Ой, догнали літа мої на кленовім мості, ой, верніться, літа мої, хоч до мене в гості. 
д) Гей, нуте, косарі, бо нерано почали.

10.Запишіть правильно частки (разом, окремо, через дефіс), розкриваючи дужки: ані/скільки, мов/би/то, не/вже, де/небудь, ото/ж, бо/дай, кинь/бо, якось/то, давай/но, ні/так/ні/сяк, де/що.

11.Встановіть відповідність.


 1.           Власне модальні  частки
 2.           Стверджувальні частки
 3.           Заперечні частки
 4.           Питальні частки

 

а) мабуть, ледве чи, мовби;

б) не, ні, ані;

в) так, еге ж, атож;

г) авжеж, ну, давай;

д) невже, чи, хіба.


     12. Прочитати. Виписати вигуки, зробити їх повний морфологічний розбір.

       Ой люлі, люлі, моя дитино, вдень і вночі (Т.Шевченко).

Ой одна я, як билина в полі (Т. Шевченко).

Ну що б, здавалося, слова… (Т. Шевченко).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--h1aafdsgx.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/flag.jpgВідділ освіти Білгород –Дністровської міської ради

Міський етап конкурсу педагогічної майстерності

«Ярмарок педагогічних ідей і технологій»

 

 

Конспекти уроків

з української мови

для 7 класу

«Службові частини мови»

з елементами патріотичного виховання

Автори:

Срібна Антоніна Степанівна, вчитель української мови та літератури  першої категорії, Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

Іванська Наталя Іванівна, вчитель української мови та літератури першої категорії, Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

 

Білгород – Дністровський

2016 рік

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
6963
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку