узагальнюючий урок "Як намистини, диво калинове - частини мови!"

Про матеріал

Повторити вiдомостi про iменник та прикметник як iменнi частини мови, iх класифiкацiю; узагальнити основнi граматичнi категорii цих частин мови; повторити граматичний розбiр кожноi частини мови. Розвивати логiчне мислення учнiв,сприяти творчiй активностi школярiв.Виховувати iнтерес учнiв до урокiв рiдноi мови.

Перегляд файлу

Тема. Частини мови (іменник і прикметник). Вивчені групи орфограм в іменникові і прикметникові. "Як намистини, диво калинове - частини мови!"
    МЕТА: Повторити вiдомостi про iменник та прикметник як iменнi частини мови, iх класифiкацiю; узагальнити основнi  граматичнi  категорii  цих

частин мови; повторити граматичний розбiр кожноi частини мови.

    Розвивати логiчне мислення учнiв,  сприяти  творчiй  активностi  школярiв.

    Виховувати iнтерес учнiв до урокiв рiдноi мови.

    ОБЛАДНАННЯ: Роздатковий матерiал - таблицi "Морфологiчний розбiр слова", картки з завданнями.

 

Хiд уроку.

 

    I. Вступне слово учителя.

    - Рiдне  слово!  Скiльки  в  ньому    чарiвних    звукiв,материнської лагiдностi i доброти, мудростi земної, закладеної ще нашими мудрими предками! Дiти, а ви знаєте красивi вирази про мову? Назвiть iх.

    Кожне слово рiдноi мови мае свое обличча, як у квiтки, у  нього  свiй неповторний аромат, свiй колiр. Як сказав поет:

 

     О мiсячне сяйво i спiв солов'я,

     Пiвонii, мальви, жоржини!

     Моря брилiантiв, це - мова моя,

     Це - мова моеi Вкраiни!

     Володимир Сосюра.

 

    II. Оголошення теми та мети уроку.

    Сьогоднiшнiй урок рiдноi мови - це повторення та  узагальнення  вiдомостей про iменник та прикметник як iменнi  частини  мови.Сьгоднi  у  нас

незвичайний урок - урок цiкавоi граматики "Як намистини, диво калинове  -частини мови!"

    - Отже, що повторимо сьогоднi? (частини мови)

    Урок проходитиме в iгровiй формi.  Кожен  учень  -  активний  учасник рiзних видiв робiт, мае змогу показати своi знання. Кожен - сам собi суддя: записуе у свiй арсенал очки, якi заробить.  У  кiнцi  уроку пiдведемо пiдсумки - на кращого знавця мови.

(учнi записують у зошити тему уроку)

 

III. Складання схеми до таблицi "Частини мови"

    - Чи можете ви вiдповiсти на питання: скiльки слiв у сучаснiй  украiнськiй мовi? Чому? (Бо, крiм наявних, повсякчас народжуються новi i новi

слова).

    В одинадцятитомному словнику украiнськоi мови  нараховуеться  близько

135000 слiв.А в цьому тлумачному словнику - близько 6750слiв.  Проте  для

опанування мови не досить знати ii словниковий склад. Як у годиннику пружина примушуе рухатись стрiлки, так i мову приводить у рух граматика.

    Таким чином, наша мова - це океан слiв i граматика - мудрий господар, володар цього океану. Сила граматики в тому, що вона групуе силу- силенну слiв у певнi групи, класи. Один з таких найважливiших  класiв  -  частини мови, який вивчае роздiл граматики - морфологiя.

- Яке лексичне значення слова "морфологiя" за тлумачним словником?

    Перше завдання буде таким:  треба  систематизувати  вашi  знання  про  iменник i прикметник як частини мови, склавши едину  таблицю,  враховуючи правильну  послiдовнiсть  викладу  матерiалу.               За    кожну              правильну вiдповiдь одне очко тому, хто ii дав.

    - Якi повиннi бути назви колонок у таблицi, яка iх послiдовнiсть?

 

    (Приблизна схема, яку дiти накреслять у зошити )

 

  N

 з/п  Частина мови    Що означае?    Питання Член речення Приклади

 

  1   iменник       предмет      хто? пiдмет, додаток,

         що?            обставина,

                 частина присудка

      

  2   прикметник      ознака      який? означення,

        предмета       (а,е,i) частина присудка

         чий? 

         (я,е,i)

 

    - А зараз ми з вами згадаемо, скiльки в морфологii украiнськоi мови е частин мови, на якi групи вони дiляться?

    - Назвiть за порядком всi самостiйнi, потiм службовi частини мови.

 

    IV. Iменник.

    - Половину iз словникового складу мови становлять iменники. Як ви думаете, чому?

    - Давайте запишемо такi слова:

   Який спiвець, поет, який письменник

   уперше слово вигадав - iменник?

   Iменник! Вiн узяв собi на плечi

   велике дiло - визначати речi!

 

    Це незрiвнянна за можливiстю поповнення новими словами частина  мови,

бо людина завжди щось пiзнае, опредмечуе, запозичуе iншомовнi слова - також, як правило, iменники.

 

ХВИЛИНКА - ВЕСЕЛИНКА

    - Прослухайте усмiшки iз шкiльного життя:     усмiшки попередньо

                      роздати учням.

        1

    - Сашко, провiдмiняй iменник "трактор"

    - Трактор, тракториця, трактореня.

 

        2

    - Оленко, якого роду "парта"?

    - Якщо Андрiева - чоловiчого, якщо Тетянчина - жiночого, а  якщо  та,

де сидять Нiна та Евген, - то середнього.

 

        3

    - Як на твою думку, Сергiйку, слово "штани" в однинi чи множинi?

    - Верхня частина в них - однина, а нижня - множина.

    - Якi граматичнi значення iменникiв ви почули в усмiшках?(вiдмiнювання, рiд, число)

    - Пригадайте, як змiнюються iменники,  назви  вiдмiнкiв,  питання  до

них.

    - Якi роди, числа мають iменники? Що  ви  можете  сказати  про  число

iменника "штани"? Чи завжди кожен iменник мае однину iмножину?

    - Якi iменники вживаються лише в однинi чи множинi?

(учнi в зошитах, 2-е до дошки)

    - Заповнити таблицю:

    2 учнi до дошки.

 

 

     iменники лише в:

 

 однинi          множинi

 

 1. означають речовину: вода, молоко; 1. парнi предмети: вила, ворота;

                                            2. речовини: вершки, дрова;

 2. вказують на опредмечену                  3. збiрнi: грошi, надра.

    якiсть або дiю: блакить, дружба;       4. назви процесiв, дiй. почуттiв,

                                               емоцiй: пустощi, вiдвiдини,

 3. збiрнi: листя, молодь;                     веселощi, прикрощi.

 4. власнi назви: Днiпро, Леся.                 5. власнi назви: Суми, Черкаси.

 

    - Якi ви ще знаете граматичнi значення iменникiв? (вiдмiна, група)

Як розрiзнити iх за вiдмiнами, групами?

       Iгрова хвилинка.

    до дошки 1 учень розгадати кросворд

 

    Всi учнi вiдгадують загадку, вiдгадку розбирають як частину мови.

    1 учень до дошки зробити розбiр слова як частини мови.

     Живуть через воду

     Два добрi сусiди,

     Та в гостi вiд роду

     Не йдуть i не iдуть.

       (береги)

 

     КРОСВОРД

    1 Хто мовчки говорить, а всiх навчає

    2 Звiр, що жив у рукавичцi, загубленiй дiдом у лiсi.

    3 Установа для лiтнього вiдпочинку дiтей.

    4 Два ведмедi, два ведмедi ....  молотили.

    5 Головний герой роману Д.Дефо.

    6 Продукт, яким неможливо зіпсувати кашу.

    7 Хто вронив м'ячик у рiчку та гiрко плакав?

    У видiлених клiтинках прочитайте iм'я дiвчинки.

 

     книга

 

     жабка

 

     табiр

 

     горох

 

     Крузо

 

     масло

 

     Таня

    V. Прикметник.

    - Яка частина мови завжди вживаеться з iменником i всi ii  граматичнi

значення залежать вiд iменника?

    - Давайте запишемо уривок з вiрша.

    Прикметник дасть iменнику - предмету

    якусь його ознаку чи прикмету.

    - дайте визначення прикметника як частини мови. На якi групи за  значенням вони подiляються?

    На дошцi та в зошитах записати схему. 3 учнi до дошки.

 

         Прикметники

 

  якiснi         вiдноснi      присвiйнi

 

  вказують на колiр, виражають вiдношення                         означають належнiсть

  смак, вагу,форму, до матерiалу, часу,                                 кого-чого

  зовнiшнi та внутрiшнi призначення, нацiнальность    небудь людинi або тваринi

  ознаки               мають ступенi   порiвняння

      ВЕСЕЛА ПЕРЕРВА

 

  1

    - Чому ми кажемо "материнська мова"?   

    - Бо мати бiльше говорить, нiж батько.   

 

  2

    - Яка була погода пiд час канiкул?

    - Святкова.

 

    - 2 учнi до дошки. Виписати прикметники,що прозвучали у посмiшках,

 визначити розряд.

      Прикметник " материнська" розiбрати як частину мови.

 

 

    VI. Iгрова хвилинка.

    Вибiрковий самодиктант з граматичним завданням.

( картки з завданнями лежать на партах, учнi виконують завдання у зошитах

за варiантами, 2-е до дошки )

 

    IМЕННИК.

 

    Вiдгадати загадки, виписати вiдгадки, iменники  з  тексту,  Визначити

iхнiй рiд, число, вiдмiнок, вiдмiну. Якi орфограми  ви  знайшли?  Назвiть,

пiдкреслiть

 

    1.Ой за полем, за горами золота нагайка в'еться.     Блискавка

    2.Стоiть корито, повне води налито.             Ставок

    3.Зайде в дiм - не виженеш, прийде час - сам вийде.   Промiнь сонця

    4.Сiре сукно лiзе в вiкно.               Ранок

    5.Що то за твiр, що нi чоловiк, нi звiр, а мае вуса?  Ячмiнь

    6.Коло вуха завiрюха, а у вусi ярмарок.      Бджоли

 

    ПРИКМЕТНИК

 

    З текстiв загадок виписати  прикметники    словами,  до  яких  вони

вiдносяться, визначити розряд iх за значенням, рiд, число  вiдмiнок.

    Якi орфограми ви знайшли, назвiть, пiдкреслiть.

 

    1.Червоний колiр, а винний смак, кам'яне серце,     Вишня

чому так?

    2.Зелене, а не дуб, з хвостиком, а не миша, кругле,   Гарбуз

а не мiсяць.

    3.Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землi    Суниця

близько.

    4.За бiлими березами талалайло плеще.            Язик

    5.Поле скляне, а межi дерев'янi.       Вiкно

    6.Маленьке, кругленьке, з горщика впало, нема     Яйце

таких ковалiв, щоб його скували.

 

    VII.Перед вами фразеологiчнi словники. Знайдiть у них влучнi  вислови

про мову.З якою метою, на вашу думку, iх слiд вживати  у  мовi?  Запишiть

декiлька висловiв у зошити.

 

    VIII.Пiдсумок.

    - Що ми повторювали на сьогоднiшньому уроцi?

    Дiти пiдраховують очки, якi вони отримали,тиражна комiсiя збирае               результати, учитель пiдводить пiдсумок на кращого знавця  морфологii,          виставляе оцiнки.

(комiсiя збирае листки з балами, пiдраховуе очки,  виводить  оцiнки,                 результати у письмовому виглядi подае вчиттелевi.)

    IX.Домашне завдання. Переписати вiрш Андрiя Малишка, виписати       iменники та прикметники, розiбрати iх як частини мови, вивчити вiрш напам'ять.

 

    Буду я навчатись мови золотоi

    У трави - веснянки, у гори крутоi,

    В потiчка веселого, що постане рiчкою,

    В пагiнця зеленого, що зросте смерiчкою,

    Буду я навчатись мови - блискавицi

    В клекотi гарячiм кованоi крицi.

    В корневищi пружному ниви колосковоi,

    В леготi шовковому пiснi колисковоi...

 

    X. А зараз давайте повторимо вислови про мову, про частини мови, якi

ви почули на сьогоднiшньому уроцi.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Хто мовчки говорить, а всiх навчає

    2 Звiр, що жив у рукавичцi, загубленiй дiдом у лiсi.

    3 Установа для лiтнього вiдпочинку дiтей.

    4 Два ведмедi, два ведмедi ....  молотили.

    5 Головний герой роману Д.Дефо.

    6 Продукт, яким неможливо зіпсувати кашу.

    7 Хто вронив м'ячик у рiчку та гiрко плакав?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IМЕННИК.

    Вiдгадати загадки, виписати вiдгадки. Визначити iхнiй рiд, число, вiдмiнок, вiдмiну. Якi орфограми  ви  знайшли?  Назвiть, пiдкреслiть

    1.Ой за полем, за горами золота нагайка в'ється.    

    2.Стоiть корито, повне води налито.            

    3.Зайде в дiм - не виженеш, прийде час - сам вийде.  

    4.Сiре сукно лiзе в вiкно.              

    5.Що то за твiр, що нi чоловiк, нi звiр, а має вуса? 

    6.Коло вуха завiрюха, а у вусi ярмарок.     

 

    ПРИКМЕТНИК

    З текстiв загадок виписати  прикметники    словами,  до  яких  вони вiдносяться, визначити розряд iх за значенням, рiд, число  вiдмiнок. Якi орфограми ви знайшли, назвiть, пiдкреслiть.

    1.Червоний колiр, а винний смак, кам'яне серце, чому так?

    2.Зелене, а не дуб, з хвостиком, а не миша, кругле,  а не мiсяць.

    3.Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землi близько.

    4.За бiлими березами талалайло плеще.           

    5.Поле скляне, а межi дерев'янi.      

    6.Маленьке, кругленьке, з горщика впало, немає таких ковалiв, щоб його скували.

 

 

IМЕННИК.

    Вiдгадати загадки, виписати вiдгадки. Визначити iхнiй рiд, число, вiдмiнок, вiдмiну. Якi орфограми  ви  знайшли?  Назвiть, пiдкреслiть

    1.Ой за полем, за горами золота нагайка в'ється.    

    2.Стоiть корито, повне води налито.            

    3.Зайде в дiм - не виженеш, прийде час - сам вийде.  

    4.Сiре сукно лiзе в вiкно.              

    5.Що то за твiр, що нi чоловiк, нi звiр, а має вуса? 

    6.Коло вуха завiрюха, а у вусi ярмарок.     

 

    ПРИКМЕТНИК

    З текстiв загадок виписати  прикметники    словами,  до  яких  вони вiдносяться, визначити розряд iх за значенням, рiд, число  вiдмiнок. Якi орфограми ви знайшли, назвiть, пiдкреслiть.

    1.Червоний колiр, а винний смак, кам'яне серце, чому так?

    2.Зелене, а не дуб, з хвостиком, а не миша, кругле,  а не мiсяць.

    3.Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землi близько.

    4.За бiлими березами талалайло плеще.           

    5.Поле скляне, а межi дерев'янi.      

    6.Маленьке, кругленьке, з горщика впало, немає таких ковалiв, щоб його скували.

 

doc
Додано
27 липня 2018
Переглядів
567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку