7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Вчимося читати швидко

Про матеріал

Матеріал складено для учнів 1 класу для відпрацювання вимови складів. Матеріал був опробований у роботі з першокласниками, допоміг їм найшвидше навчитися "стягувати" букви у склади, а потім склади у слова. Працювати пропонується за окремими буквами у стовпчик, а потім в рядок. Кольором помічені слова, які мають значення.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив вчитель початкових класів Кравченко Н.В. Курахівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

о

у

и

і

е

 

 

м

ма

мо

му

ми

мі

ме

ам

ом

ум

им

ім

ем

ама

омо

уму

ими

імі

еме

амо

омо

умо

имо

імо

емо

аму

ому

уму

иму

іму

ему

ами

оми

уми

ими

іми

еми

амі

омі

умі

имі

імі

емі

аме

оме

уме

име

іме

еме

іма

імо

іму

іми

імі

іме

ема

емо

ему

еми

емі

еме

ама

амо

аму

ами

амі

аме

 

л

ла

ло

лу

ли

лі

ле

ал

ол

ул

ил

іл

ел

ала

оло

улу

или

ілі

еле

ало

оло

уло

ило

іло

ело

алу

олу

улу

илу

ілу

елу

али

оли

ули

или

іли

ели

алі

олі

улі

илі

ілі

елі

 

 

Н

на

но

ну

ни

ні

не

ан

он

ун

ин

ін

ен

ана

оно

уну

ини

іні

ене

ано

оно

уно

ино

іно

ено

н

ану

ону

уну

ину

іну

ену

ани

они

уни

ини

іни

ени

ані

оні

уні

ині

іні

ені

ане

оне

уне

ине

іне

ене

мн  

мна

мно

мну

мни

мні

мне

 

мл

мла

мло

млу

мли

млі

мле

л  м

лам

лом

лум

лим

лім

лем

л  н

лан

лон

лун

лин

лін

лен

м  л

мал

мол

мул

мил

міл

мел

н  л

нал

нол

нул

нил

Ніл

мел

 

 

в

ва

во

ву

ви

ві

ве

ав

ов

ув

ив

ів

ев

ава

ово

уву

иви

іві

еве

 

вл

вла

вло

влу

вли

влі

вле

вм

вма

вмо

вму

вми

вмі

вме

в  л

вал

вол

вул

вил

віл

вел

л  в

лав

лов

лув

лив

лів

лев

в  м

вам

вом

вум

вим

вім

вем

м  в

мав

мов

мув

мив

мів

мев

 

 

 

 

к

ка

ко

ку

ки

кі

ке

ак

ок

ук

ик

ік

ек

ака

око

уку

ики

ікі

еке

 

км

кма

кмо

кму

кми

кмі

кме

кв

ква

кво

кву

кви

кві

кве

кл

кла

кло

клу

кли

клі

кле

кн

кна

кно

кну

кни

кні

кне

ск

ска

ско

ску

ски

скі

ске

нк

нка

нко

нку

нки

нкі

нке

к   с

кас

кос

кус

кис

кіс

кес

к   в

кав

ков

кув

кив

ків

кев

к   м

кам

ком

кум

ким

кім

кем

в   к

вак

вок

вук

вик

вік

век

м   к

мак

мок

мук

мик

мік

мек

л   к

лак

лок

лук

лик

лік

лек

с   к

сак

сок

сук

сик

сік

сек

кл  н

клан

клон

клун

клин

клін

клен

 

 

 

с

са

со

су

си

сі

се

ас

ос

ус

ис

іс

ес

аса

осо

усу

иси

ісі

есе

 

см

сма

смо

сму

сми

смі

сме

св

сва

сво

сву

сви

сві

све

сл

сла

сло

слу

сли

слі

сле

с   м

сам

сом

сум

сим

сім

сем

с   н

сан

сон

суе

син

сін

сен

м   с

мас

моа

мус

мис

міс

мес

л   с

лас

лос

лус

лис

ліс

лес

 

 

 

б

ба

бо

бу

би

бі

бе

аб

об

уб

иб

іб

еб

аба

обо

убу

иби

ібі

ебе

 

 

ра

ро

ру

ри

рі

ре

р

ар

ор

ур

ир

ір

ер

ара

оро

уру

ири

ірі

ере

рв

рва

рво

рву

рви

рві

рве

 

 

п

па

по

пу

пи

пі

пе

ап

оп

уп

ип

іп

еп

апа

опо

упу

ипи

іпі

епе

пл

пла

пло

плу

пли

плі

пле

пр

пра

про

пру

при

прі

пре

пт

пта

пто

пту

пти

пті

пте

 

 

 

 

д

да

до

ду

ди

ді

де

ад

од

уд

ид

ід

ед

ада

одо

уду

иди

іді

еде

дз

дза

дзо

дзу

дзи

дзі

дзе

     дз

адз

одз

удз

идз

ідз

едз

 

 

т

та

то

ту

ти

ті

те

ат

от

ут

ит

іт

ет

ата

ото

уту

ити

іті

ете

тв

тва

тво

тву

тви

тві

тве

тл

тла

тло

тлу

тли

тлі

тле

тр

тра

тро

тру

три

трі

тре

 

вбр

вбра

вбро

вбру

вбри

вбрі

вбре

взд

взда

вздо

взду

взди

взді

взде

вкл

вкла

вкло

вклу

вкли

вклі

вкле

впр

впра

впро

впру

впри

впрі

впре

всм

всма

всмо

всму

всми

всмі

всме

вст

вста

всто

всту

всти

всті

всте

втр

втра

втро

втру

втри

втрі

втре

збр

збра

збро

збру

збри

збрі

збре

здр

здра

здро

здру

здри

здрі

здре

скл

скла

скло

склу

скли

склі

скле

скр

скра

скро

скру

скри

скрі

скре

спр

спра

спро

спру

спри

спрі

спре

стр

стра

стро

стру

стри

стрі

стре

нтр

нтра

нтро

нтру

нтри

нтрі

нтре

 

 

г

га

го

гу

ги

гі

ге

аг

ог

уг

иг

іг

ег

 

 

 

 

 

 

 

ґ

ґа

ґо

ґу

ґи

ґі

ґе

аґ

оґ

уґ

иґ

іґ

еґ

 

 

 

 

 

 

 

з

за

зо

зу

зи

зі

зе

аз

оз

уз

из

із

ез

 

 

аза

озо

узу

изи

ізі

езе

ж

жа

жо

жу

жи

жі

же

аж

ож

уж

иж

іж

еж

ажа

ожо

ужу

ижи

іжі

еже

ш

ша

шо

шу

ши

ші

ше

аш

ош

уш

иш

іш

еш

аша

ошо

ушу

иши

іші

еше

ч

ча

чо

чу

чи

чі

че

ач

оч

уч

ич

іч

еч

ача

очо

учу

ичи

ічі

ече

 

ха

хо

ху

хи

хі

хе

х

ах

ох

ух

их

іх

ех

аха

охо

уху

ихи

іхі

ехе

щ

ща

що

щу

щи

щі

ще

ащ

ощ

ущ

ищ

іщ

ещ

аща

ощо

ущу

ищи

іщі

еще

ц

ца

цо

цу

ци

ці

це

ац

оц

уц

иц

іц

ец

аца

оцо

уцу

ици

іці

еце

ф

фа

фа

фу

фи

фі

фе

аф

оф

уф

иф

іф

еф

афа

офо

уфу

ифи

іфі

ефе

 

 

лава

мама

він

вона

нова

луна

лама

мало

нива

лев

нам

Ніна 

Іван 

мамо

вина

овал

віл

олово

мимо

лин

павук

ріпка

каса

кріп

сік

пар

куріпка

 кора

сало

пора

рука

кури

ранок

кава

нора

урок

окунь

півник

сопілка

такса

таксі

томат

бік

бак

дим

дім

дерево

двері

дуб

димар

диван

діти

коза

лоза

бобер

манул

губа

гуси

гусак

горіх

успіх

дух

хата

хор

мох

мухомор

 час

ґрунт

ґава

дзиґа

аґрус

ґанок

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

pdf
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку