10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Відкрите заняття з дисципліни "Креслення" на тему: "Деталювання складального креслення".

Про матеріал
Методична розробка заняття з креслення для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Перегляд файлу

Пов’язане зображенняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

 НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

ПЛАН –  КОНСПЕКТ

відкритого заняття

з навчальної дисципліни  „Креслення”

 

 

тема :”Деталювання складального креслення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКЛАДАЧ  ЯНЧУК Н.А.

 

 

 

 

 

ВІННИЦЯ , 2018

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 

Предмет: Креслення

Група: 1АМП1

Викладач: Янчук Н.А.

Вид заняття: ділова гра (гра проводиться протягом 4 навчальних годин (протягом двох днів)

Мета заняття :

 1.   Навчальна: формування навиків  проектно-конструкторської роботи, знайомство з методами організації і проведення нормоконтроля і з’ясування значення нормоконтроля при виконання дипломного проекту.  
 2.   Виховна:  виховання пізнавального інтересу до предмету, активності , самостійності міркувань.
 3.   Розвиваюча:  розвиток просторового та логічного мислення.

 

Міжпредметні зв’язки: Графічна частина курсового і дипломного проектування

Методичне та матеріальне забезпечення: 

 1. Індивідуальні картки завдання  „Складальні креслення ”.

      2.   Зразки графічних робіт

Література:

  1 Хаскін А.М. Креслення К.: Вища школа, 1976 с.394-404

2. Боголюбов С.К. Черчение М.: Машиностроение , 1989  285-288

 

Методична спрямованість заняття :  Використання методу ділової гри, як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів.

 

Гра проводиться в кінці вивчення теми «Читання та деталювання складальних креслень» - як підсумкове заняття. Гра представляє собою групову вправу на виготовлення комплекту технічної документації за складальним кресленням в штучно створених умовах, що імітують виробничу обстановку, одного з відділів конструкторської організації. На заняття, що передує грі, викладач повідомляє студентів про гру, про форму та порядок проведення. Гра проводиться протягом 4 навчальних годин в  кабінеті креслення (протягом двох днів).

Група виступає в якості конструкторського підрозділу.

Учасниками гри є:

- керівник конструкторського  відділу;

- керівники груп, що входять в відділ (бригадири);

- конструктори;

- нормо контролери.

Функції арбітра виконує викладач.

Кожна бригада отримує певну територію, всі місця мають таблички (наприклад «Конструктор 2.3»). Для об’єктивності при перевірці креслень виконавці не заносять свої прізвища в основний напис, а ставлять тільки присвоєні їм номера.

Початок і закінчення гри фіксується арбітром.

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

 1.               Організаційний момент                                                    
  •                        Привітання.
  •                         Перевірка присутності студентів на занятті.
  • 2. Знайомство з функціями учасників гри та розподіл ролей

Функції учасників гри:

1.Керівник конструкторського відділу  забезпечує своєчасну або дострокову здачу у виробництво комплекту конструкторських документів на виріб. Основою комплекту є технічна документація , що поступила з бригад і відібрана на основі конкурсу за критеріями якості виконання і мінімальної кількості помилок, які були допущені при виконанні.

 

2. Керівники груп (бригадири) на стадії підготовки до гри вивчають одержану від  арбітра  документацію  і інші дані, що пов’язані  з розробкою. Розставляють виконавців  на конкретні об’єми робіт.  На стадії робіт по виготовленню  конструкторських  документів керівники груп здійснюють контроль  за якістю виконання, безпосередньо приймають участь в роботі. На стадіях  перевірки креслень нормо контролерами і при внесенні виправлень в креслення  бригади відстоюють інтереси своїх колективів.

 

3. Нормоконтролери під час  інструктажу  знайомляться з основними положеннями  по перевірці креслень,  дають оцінку   якості виконання і розв’язують  слідуючи питання:

- чи достатньо  зображень використав виконавець, чи оптимальні вони, чи витримав проекційні зв’язки;

- чи поставлена потрібна кількість розмірів,  чи відповідають вони елементарним вимогам технології  виготовлення деталі;

- чи на всіх поверхнях деталі проставлені вказівки про  шорсткість,  чи відповідають  її параметри  умовам роботи поверхні;

- чи вірно заповнено  графи основного напису,  чи є відомості про матеріал з якого виготовлена деталь.

 

4. Конструктори – виконавці зобов’язані якісно і  у встановлений термін  виконати  доручений об’єм  роботи і підписати її у  керівника групи.

 

5. Арбітр виконує слідуючи функції:

- видає необхідну для роботи документацію;

- розв’язує спірні питання;

- контролює гру, дає підсумкову  оцінку  діяльності  всіх  учасників гри.

Після  знайомства з функціями учасників гри викладач розподіляє ролі.

На посаду керівника конструкторського відділу , керівників груп (бригадирів) і нормо контролерів назначаються  найбільш підготовлені студенти.

3. Знайомство студентів з  критеріями оцінки діяльності учасників гри.

Якість виконаної роботи, вірність прийнятих рішень і відповідність їх нормативним  документам оцінюється  сумою набраних балів.

Тому кожен учасник намагається  в процесі взаємодії набрати  більшу кількість балів. Система бальних оцінок має бути об’єктивною і всебічною, залежати від вкладу кожного учасника  в скорочення строків проектування  і створення  якісного комплекту конструкторських документів на виріб, що виготовляється. Таким чином імітується обстановка близька до  реальної дійсності при розробці технічної документації в конструкторських відділах.

Кожний виконавець одержує кількість балів в залежності від категорії  складності деталей виробу  «Клапан зворотній».

Перелік деталей, що викреслюються

1. Корпус                                                                                       150б.

2.Гайка                                                                                            50б

3. Клапан      50б

4. Накінечник      50б

5. Пружина                                                                                     30б

6. Гайка                                                                                          10б

7. Прокладка                                                                                  10б

Начальник відділу одержує                                                         100б

Нормоконтролер                                                                           100б

Далі учасники гри знайомляться з заохоченнями і штрафами.

Заохочення

1. Виконавцю за відмінне виконання креслення                                        10б

2. Бригадиру за якісне виконання креслень бригадою        10% від суми балів

3. Нормоконтролеру за якісну перевірку                              20% від суми балів

4. Начальнику відділу                                                              10% від суми

балів одержаних бригадами

 

Штрафи

1. За запізнення  до початку етапу                                                          

2. За несвоєчасне виконання креслень:

    2.1. кожному виконавцю та начальнику відділу                  0,5 б за 1 хв.

    2.2 начальник відділу                                                              10% від суми

   балів одержаних бригадами

3. За неякісне  виконання робіт:

     3.1. виконавцю за помилки на кресленнях,

            1 помилка                                                                                   3 б

     3.2.бригадиру за випуск неповного комплекту креслень            10б

     3.3. нормоконтролеру за невиявлені помилки 

            1 помилка                                                                                  

     3.4. начальнику відділу за випуск неповного комплекту

            креслень бригадою                                                                   10б

В тому випадку, якщо виконавець допустив грубі помилки на кресленні (невірно передав форму деталі, не представив більшість розмірів, відсутні знаки і параметри шорсткості) в результаті чого виникає потреба в повторному його виготовлені, то знімаються всі бали призначені за всю роботу.

Для  зручності перевірки до кожного креслення з правої сторони прикріплюється бланк перевірки і заявка в арбітраж надруковані на форматі А5.

Бланк перевірки складений таким чином, що заставляє  нормоконтролера  послідовно перевірити всі складові креслення і чітко класифікувати  помилки.

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ПЕРЕВІРКИ

 

Якість оформлення

Оцінка: відмінно, задовільно,  незадовільно

 

Помилки

1. Зображення (позначення, проекційний зв'язок , оптимальність)

 

 

2. Розміри (кількість, правильність  оформлення, відповідність нормативним документам)

 

 

3. Шорсткість (оформлення, кількість, відповідність параметрів умовам роботи поверхонь)

 

 

4. Основний напис

 

 

 

Перш за все нормоконтролер   повинен  оцінити якість оформлення креслення . Він порівнює виконання  окремих елементів з відповідними стандартами (відношення товщин ліній, відстань між паралельними розмірними  лініями, висота літер і цифр, їх конструкція, паралельність ліній штриховки, наявність бруду та ін..) , а також все компанування креслення, тобто відповідність величини зображень вибраному формату і виставляє оцінку по чотирьохбальній системі.

Приступивши до перевірки  креслень, нормо контролер виявляє  елементи, виконані невірно і поряд з ними кольоровим олівцем наносить помітку – число в колі, яке відповідає номеру розділу, що перевіряється:

помилки в зображеннях – 1

помилки в нанесенні розмірів – 2

помилки в постановці шорсткості – 3

помилки в заповнені основного  напису – 4

Якщо креслення виконане неякісно, коли важко перерахувати всі помилки, над основним написом роблять запис «креслення потрібно переробити» і бланк перевірки не заповнюється.

На стадії переробки виконавець може не погодитись з зауваженнями нормо контролера і відобразити це в заявці в арбітраж.

 

ЗАЯВКА В АРБІТРАЖ

При перевірці креслення зроблені зауваження, з якими я не погоджуюсь (вказати причини):

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

Конструктор_________________________________________

Рішення арбітра

1.___________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

В цьому випадку арбітр в присутності зацікавлених сторін пояснює вірне рішення і в картці робить запис «Правий конструктор» або «Правий  контролер».

 

Результати роботи кожного учасника гри заносять в підсумкову таблицю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 •                       

 

 

Заохочення

Штрафи

 

 

 

Всього

За виконане 

завдання

За дострокову

роботу

Якість робіт

Всього заохочень

За запізнення

За неякісне

виконання роботи

За несвоєчасну

 здачу

Всього штрафів

 • Начальник  відділу
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •    Нормоконтролери
 • 1
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 2
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •    Бригадир
 • 1
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •    Виконавці

 

 

 

 

 

 • 1.1
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 1.2
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 1.3
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 1.4
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •  
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         

Бригадир

 • 2
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •    Виконавці

 

 

 • 2.1
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 2.2
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 2.3
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 • 2.4
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •  
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         
 •                         

 

Процес гри складається з наступних стадій:

Стадія 1 – підготовка.

Стадія 2 – розробка технічної документації.

Стадія 3 – переробка технічної документації, конкурсний відбір креслень. Проведення підсумків.

свой цитатник или сообщество! Прочитать целикомВ. Детский сборник для оформления альбома.Стадія 1 – підготовка.

 Етап 1. Начальник відділу  вивчає всю документацію. Потім проводить нараду з бригадирами  і знайомить їх з документацією. На цій нараді начальник відділу  повідомляє коротку характеристику виробу, що розробляється, об’єм робіт і налаштовує конструкторів  на дострокове виконання  завдання.  Доводить до відома, що в кінці роботи на конкурсі буде відібрано зразковий комплект документації , а виконавці цих робіт будуть премійовані.

Етап 2. Бригадири  проводять короткі наради в групах. Перед конструкторами ставляться конкретні цілі виконання завдання і певний об’єм робіт. При цьому вони підходять диференційовано до видачі завдань. Це важливий  момент, адже бригадир, якій вірно зуміє розподілити завдання, має реальні шанси на своєчасне або дострокове виконання завдання .

Етап 3. В той час , коли бригади починають виконувати роботи, начальник відділу проводить нараду з нормо контролерами. Особливу увагу звертає на вироблення  одно типових вимог до перевірки креслень. Проробляється єдина система оцінок креслень. За кожним нормо контролером  закріплюється певна група креслень одно типових деталей для перевірки з різних бригад, тим самим буде невілюватись різниця в вимогах різних нормоконтролерів.

 

свой цитатник или сообщество! Прочитать целикомВ. Детский сборник для оформления альбома.Стадія  2 – розробка технічної  документації на виріб та перевірка креслень.

Етап 1. Одержавши від бригадира складальне креслення, виконавці приступають до виконання креслень. Всі креслення виконуються ескізно на форматі в клітинку з уже виконаним основним написом. Після вирішення організаційних питань бригадир теж приступає до виконання завдання.

Після закінчення засідання з нормо контролерами начальник відділу перевіряє креслення виконавців і підписує їх.

Після закінчення всіх робіт в групі бригадир  здає  повний комплект конструкторських  документів на виріб нормо контролерам. Цей момент фіксується арбітром. Документація може бути здана достроково або із запізненням. За це нараховуються преміальні або штрафні бали. 

Етап 2. Починається з того, що керівники груп конструкторів  передають готові комплекти креслень керівникам груп нормоконтроля, які розподіляють їх безпосередньо між нормо контролерами. В зв’язку зі складністю робіт по перевірці креслень, тривалість цього етапу строго не регламентується. Оскільки в перевірці зайнято лише два студенти, цей етап рекомендується провести після занять.

 Після перевірки всіх креслень нормо контролери здають арбітру заповнені бланки перевірки.  Арбітр заповнює підсумкову таблицю.

свой цитатник или сообщество! Прочитать целикомВ. Детский сборник для оформления альбома.На цьому перший ігровий день закінчується.

 

Стадія 3переробка технічної документації, конкурсний відбір креслень. Підведення підсумків.

Етап 1 починається з передачі графічної документації в бригади для переробки у відповідністю з вказівками нормо контролерів. На цьому етапі нормо контролери  знаходяться серед виконавців і дають пояснення по зробленим зауваженням. Якщо з’ясується,  що буд.-яке зауваження на аркуші зроблено помилково, нормоконтролер  штрафується. Спірні питання вирішуються в арбітражі з запрошенням начальника відділу. Етап закінчується здачею перероблених креслень в арбітраж.

Етап 2.  Арбітр разом з керівником і всім складом конструкторського відділу  порівнює  креслення, отримані з бригад, із зразками. При цьому всі раніше не виявлені помилки  фіксуються, а нормо контролери, які пропустили їх, наказуються штрафами.

Етап 3. З усіх отриманих креслень відбираються кращі, які і складуть зразковий комплект документації  для передачі на виробництво. Виконавці, чиї креслення потрапили до зразкового комплекту, преміюються. На цьому етапі підводиться  сумарний підрахунок балів по кожному учаснику гри.

Етап 4. Підводять підсумки гри, робиться аналіз робіт бригад і виконавців.


 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

Завдання для деталювання

 

 

 

 

Матеріали деталей поз. 1, 2, 4, 6 – Сталь 20 ГОСТ 1050-74, деталь поз 3. – Сталь 30 ГОСТ 1050-74, деталь поз. 5 Сталь 65Г ГОСТ1050-74, деталь поз. 7 – Пароніт ПОН ГОСТ 481-71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Зразок виконання робочого креслення деталі


Додаток 3

Good Result PNG icons

Інструкція начальнику конструкторського  відділу

1. Вивчити всю документацію, що стосується ділової гри, взаємодію окремих її учасників, систему оцінки результатів діяльності.

2. Отримати від арбітра необхідну документацію для ділової гри.

3. Прибути до початку гри, провести  нараду з бригадирами і видати їм необхідну документацію.

4. Підписувати всі креслення, що виходять з відділу ( в графі «Перевірив»).

5. Провести конкурс на кращий комплект технічної документації на виріб.

6. Відстоювати  перед арбітром і нормо контролерами інтересів колективу і вирішувати вісі організаційні питання в бригадах, що виникають  під час ділової гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Good Result PNG iconsДодаток 4

Інструкція керівнику групи конструкторів

1. Ознайомитись з системою заохочень і штрафів , що стосуються посади.

2. Знаходитьсь на робочому місці  в момент початку гри.

3. Мати при собі необхідне креслярське приладдя.

4. Отримати від начальника відділу  комплект документів, необхідних  для організації роботи в бригаді.

5. Провести нараду конструкторів бригади, налаштувати їх  на своєчасне і якісне виконання робіт і видати завдання кожному виконавцю.

6. Виконати взятий на себе обсяг роботи.

7. Відстоювати інтереси бригади  перед керівництвом конструкторського відділу і нормо контролерами.

8. Брати участь в конкурсі на кращий комплект конструкторської документації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5

Good Result PNG iconsІнструкція конструктору

1. Прийняти участь в нараді у нараді, отримати індивідуальні завдання, знайомитись з ними, якщо є незрозумілі питання звернутися за роз’ясненнями до керівника групи.

2. Виконати креслення в ескізному варіанті у встановлений термін. Звернутися в разі  необхідності за допомогою до керівника групи.

3. Передати готові креслення на перевірку  керівнику, виправити отримані зауваження.

4. Здати виправлені креслення керівнику групи.

5. Прийняти участь у нараді і ознайомитись з зауваженнями нармоконтролерів до креслень. Виявити зауваження з якими не згодні. Погодити точку зору з керівником групи. Підготуватись до аргументованого захисту  своєї думки.

6. Відстоювати точку зору, підкріпляючи її посиланнями   на стандарти, нормативи.

7. Оформити «Апеляційний  бланк» і передати його в арбітраж для кінцевого  вирішення спірних питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 6

Good Result PNG iconsІнструкція нормоконтролеру

1. Вивчити еталонний комплект креслень.

2. Взяти участь у нараді по  напрацюванню  єдиного підходу до перевірки креслень.

3. Ознайомитись з тренажерним комплектом креслень і приступити до його перевірки. Відшукати при цьому по можливості більше помилок.

4. Заповнити тренажерний бланк претензій нормо контролера до конструктора і передати його керівнику групи.

5. Взяти участь у нараді по розподілу  креслень, розроблених групою конструкторів, і отримати індивідуальне завдання.

6. Перевірити отримані креслення і заповнити «бланк претензій нормо контролера до конструктора». Потрібно пам’ятати, що за непомічені помилки і необґрунтовані    зауваження буде накладений штраф.  Після перевірки передати  готові матеріали керівнику групи.

7. Виправити  зауваження зроблені керівником групи.

8. Ознайомити конструктора, який  розробив перевірене вами креслення, з зауваженнями.  Довести їх обґрунтованість,   якщо конструктор не згоден з ними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку