26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Відкритий урок з англійської мови

Про матеріал
Розробка відкритого уроку з іноземної ( англійської ) мови на тему "Спорт"ю
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Характеристика й навчально-виховні задачі теми уроку

3

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

9

План-конспект уроку

15

Список використаних джерел та літератури

21

Додатки

 • Додаток А
 • Додаток Б
 • Додаток 1
 • Додаток 2
 • Додаток 3
 • Додаток 4
 • Додаток 5
 • Додаток 6
 • Додаток 7
 • Додаток 8

 

22

22

25

26

28

29

30

31

32

33

34

 

 

 


ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАДАЧІ ТЕМИ УРОКУ

 

Вивчення в курсі англійської мови теми Do You Like Sports?” має досить важливе значення. На сьогоднішній день кожен із нас так чи інакше пов'язаний зі спортом: хтось вважає за краще дивитися його по телевізору, хтось віддає перевагу просто займатися яким-небудь видом спорту або загально-фізичною підготовкою, ну а для когось спорт – це засіб існування.

Урок Life is nothing without sport є узагальнюючим за даною темою. Він має на меті повторення та систематизацію лексичних одиниць теми. Комплекс завдань, які пропонуються для використання на уроці, сприятимуть вдосконаленню комунікативних навичок учнів та дозволять їм систематизувати інформацію, отриману протягом попередніх уроків.

Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить їх між собою, спорт зміцнює здоров’я, характер і навіть розумові здібності людей, які ним займаються, розвиває в них такі навички як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить людям масу позитивних емоцій. Крім того, спорт поліпшує взаємопорозуміння між народами та державами. Тому виховна мета даного уроку полягає в усвідомленні учнями важливості спорту не тільки як складової здорового способу життя, але й важливої ланки у фізичній та духовній культурі суспільства.

Варто зазначити, що матеріали даної теми, які подані в підручнику, далеко не в повній мірі розкривають її. Оскільки тема спорту є досить актуальною і завжди викликає інтерес в учнів, я пропоную під час вивчення теми користуватися додатковими джерелами, а саме мережею Інтернет, оскільки він є невичерпним джерелом інформації. Таким чином, залучаю учнів до пізнавальної діяльності. Також особливу увагу приділяю тому, щоб навчити учнів аналізувати та співставляти отриману інформацію, доносити її до інших, працювати в команді та знаходити відповіді на проблемні питання.
                   МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

 

Урок узагальнення і систематизації знань проводиться наприкінці теми та має за мету закріпити, систематизувати, узагальнити та виявити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом даної теми. Цього можна досягти різними методами та засобами.

Як вже зазначалося раніше, нестандартні форми проведення уроків слід використовувати як підсумкові при узагальненні та закріпленні знань, умінь та навичок. Тому для проведення уроку Life is nothing without sport”, який є узагальнюючим з теми Do You Like Sports?”, було обрано урок-вікторину, з використанням різних методів і форм, на які б я хотів більш детально звернути увагу.

Урок-вікторина (основна частина уроку) визначається як гра, що являє собою ряд питань, які потребують відповідей в усній чи письмовій формі. Оскільки вікторина - це різновид гри, то учні охоче стають її учасниками. Вони можуть бути поділені на команди або виступати індивідуально. Основна мета вікторини – в ігровій формі всебічно розглянути винесені на неї питання, дати можливість кожному учню виявити активність, показати рівень своєї ерудиції.

В основі вікторини лежать завдання, які мають виконати окремі учні чи команди, тому від змісту, форми та характеру запитань залежатиме результат вікторини. Складаючи завдання вікторини, викладач повинен урахувати вік, інтереси, розумовий розвиток, рівень знань учнів всієї навчальної групи. Урок-вікторина має характер змагання, що також повинно впливати на підбір завдань. Для активізації змагання завдання вікторини слід складати  чітко, конкретно, без зайвих слів. Урок-вікторину використовую, як узагальнюючий до зазначеної теми. Переваги цієї форми уроку в тому, що вона дозволяє кожному учневі поглибити та закріпити знання, виробити необхідні вміння, навички, отримати досвід пізнавальної і творчої діяльності.

Метод проектів (виконання та презентація домашнього завдання) на мою думку дає значущі результати. Він дозволяє створити на уроці творчу атмосферу, де кожен учень залучений в активний пізнавальний процес на основі методики співробітництва. Використання цього виду роботи дає можливість учням застосувати весь спектр отриманих знань. Збираючи матеріал, плануючи етапи своєї роботи, оформляючи відібраний матеріал у вигляді статті, презентації, доповіді, реферату і т.д., захищаючи або представляючи свою роботу, учень тренує всі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, говоріння, сприйняття мови на слух. Іншими словами, проектна робота дає учням можливість користуватися іноземною мовою практично, тренуючи і покращуючи свої мовні вміння.

Важливою перевагою проектної роботи є і те задоволення, яке отримують учні, коли усвідомлюють, що можуть застосувати свої вміння, бачать результат своєї роботи. Проектна робота є одним з найефективніших «інструментів» для досягнення цілей у навчанні іноземної мови.

Робота в парах та групах, яка застосовується на даному уроці, також відіграє не аби яку роль. Такий вид роботи дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх. Більшість завдань слід опрацьовувати саме в групах або парах, тому що таким чином учням легше висловити свої думки. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає потреба вислуховувати кожного учня окремо.

Неможливо переоцінити роль диференційованих завдань на уроках іноземної мови, оскільки їх можна застосовувати на будь-яких етапах уроку, що дасть можливість як викладачу, так і учням, об’єктивно оцінити рівень знань. Завдання запропонованого уроку побудовано таким чином, що учні з будь-яким рівнем навчальних досягнень можуть виконати певні етапи вікторини, враховуючи свої сили. Так, складність її завдань поступово підвищується, тому кожен учень та команда зможе виконати ті завдання, які відповідають їхньому рівню навчальних досягнень та оцінити себе.

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за накопичувальною системою з наступним переводом у 12-бальну, що дає можливість більш об’єктивно оцінити учнів.

У запропонованій вікторині кожна правильна відповідь оцінюється в один бал. За умови правильного виконання всього завдання раніше зазначеного часу, команда отримує додатковий бал. Таким чином, максимальна кількість балів, враховуючи додаткові бали, складає 95 балів. Таблицю оцінювання наведено нижче.

 

Таблиця оцінювання навчальних досягнень учнів

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною шкалою

1-9

1

10-18

2

19-27

3

28-36

4

37-45

5

46-54

6

55-63

7

64-72

8

73-81

9

82-85

10

86-90

11

91-95

12

 

Перевірка правильності виконання завдань здійснюється шляхом самоперевірки або взаємоперевірки під контролем викладача. Учні записують відповіді та фіксують набрану кількість балів у листі відповідей та оцінювання (Додаток А), а потім підраховують набрану кількість балів та визначають свою оцінку. Ключі до завдань подані в додатку Б.

Аудіювання (демонстрація відеоролику та виконання завдання) є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю. Воно передбачає формування комунікативної компетенції, а саме уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія мови в ситуаціях повсякденного спілкування, яке містить незначну кількість незнайомих слів.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Після уроку учні:

 • застосовуватимуть англомовну лексику з даної теми;
 • володітимуть знаннями та навичками з використання ідіоматичних виразів;
 • розширять знання про видатних спортсменів України та світу, а також про спортивні події;
 • вдосконалять навички аналізу та систематизації отриманої інформації;
 • визначать важливість знання англійської мови навіть при залученні до занять спортом;
 • ще раз усвідомлять важливість заняття спортом як складової здорового способу життя.

 


 

Етап

 уроку

Час (хв.)

Дидактичне завдання етапу

Методи та прийоми

Форми роботи

Зміст етапу уроку

1.

Організаційний етап

1 хв.

Налаштувати  учнів до роботи на уроці

Усна бесіда

 

Привітання, перевірка наявності учнів, психологічне налаштування на роботу

2.

Оголошення теми уроку та постановка задач

1 хв.

Ознайомлення учнів з темою та задачами уроку

Усна розповідь, презентація

Запис дати та теми уроку в зошиті

Topic: Life is nothing without sport.

We’ll remember the vocabulary on the topic “Do You Like Sports?” We’ll continue discussing sports, sport events, and we’ll speak about sports equipment. Also we’ll revise the idioms concerning sports and healthy way of life.

3.

Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 хв.

Підготовка артикуляційного апарату учнів до іноземного мовлення

Повторення за викладачем, презентація

Фонетична зарядка

Опрацювання окремих звуків з використанням слів теми, що вивчається

4.

Перевірка домашнього завдання

10 хв.

Перевірка стану і усвідомленості виконання домашнього завдання

Проектна робота, презентація 

Презентація та захист проектів в парах,

робота з зошитом, запис важливих дат, місць, подій

Ознайомлення з деякими фактами життя та спортивними досягненнями всесвітньо- відомих спортсменів

5.

Мотивація теми уроку

1 хв.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на досягнення поставленої мети

Усна розповідь, презентація

Аудіювання

Викладач презентує інформацію про важливість спорту в житті людини

6.

Актуалізація опорних знань

2 хв.

Видобування з пам’яті раніше засвоєних знань, умінь або навичок з метою їх подальшого використання

Гра “Snowball”

Фронтальна усна словникова робота

Повторення раніше вивчених лексичних одиниць

7.

Узагальнення та систематизація понять теми

24 хв.

Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу з теми

Вікторина “A Way to Success”

Групова робота з картками- завданнями, з листами відповідей та оцінювання, письмові відповіді

Робота з різнорівневими завданнями: встановлення відповідностей, розшифрування слів, тести, складання та переклад ідіом, аудіювання 

8.

Підсумок уроку, рефлексія

3 хв.

Підведення підсумків та обговорення результатів роботи

Усна бесіда, гра “Continue the Sentence”

Групова робота, творче виконання завдання

Викладач узагальнює матеріал, повідомляє про «плюси» і «мінуси» в роботі

9.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

1 хв.

Оцінка рівня засвоєння навчального матеріалу

Обґрунтуван-ня

Самооцінюван-ня за листами відповідей та оцінювання

Викладач коментує роботу учнів на уроці відповідно до критеріїв

10.

Домашнє завдання

1 хв.

Повідомлення домашнього завдання, інструментарій

Пояснення

Повторення

Повторення вивченого матеріалу протягом теми, підготовка до підсумкового оцінювання навчальних досягнень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM 1

Participant 1: ______________________________

Participant 2: ______________________________

Participant 3: ______________________________

Participant 4: ______________________________

 

 

Step

 

Answers

Possible points

Received points

Step 1

 1. ___________________________
 2. ___________________________
 3. ___________________________
 4. ___________________________
 5. ___________________________
 6. ___________________________
 7. ___________________________
 8. ___________________________
 9. ___________________________
 10. ___________________________

 

10

 

(+1)

 

Step 2

Описание: C:\Users\Wonder Hunter\Desktop\енореунгоен.jpg

8

 

(+1)

 

Step 3

14

 

(+1)

 

Step 4

 1.              ___________________________
 2. ___________________________
 3. ___________________________
 4.                                                                                                                                                     ___________________________
 5. ___________________________
 6. ___________________________
 7. ___________________________
 8. ___________________________
 9. ___________________________
 10. ___________________________
 11. ___________________________
 12. ___________________________
 13. ___________________________
 14. ___________________________
 15. ___________________________
 16. ___________________________
 17. ___________________________
 18. ___________________________
 19. ___________________________
 20. ___________________________
 21. ___________________________
 22. ___________________________
 23. ___________________________
 24. ___________________________

24

 

Step 5

 1.    ___,   2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___, 7. ___, 8. ___, 9. ___, 10. ___, 11. ___, 12. ___, 13. ___, 14. ___.

14

 

(+1)

 

Step 6

 1. ___________________________________________________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________________________________________________
 5. ___________________________________________________________________________________________________
 6. ___________________________________________________________________________________________________
 7. ___________________________________________________________________________________________________
 8. ___________________________________________________________________________________________________
 9. ___________________________________________________________________________________________________

9

 

(+1)

 

Step 7

 1. _________________________________
 2. _________________________________
 3. _________________________________
 4. _________________________________
 5. _________________________________
 6. _________________________________
 7. _________________________________
 8. _________________________________
 9. _________________________________
 10. ____________________________
 11. ____________________________

11

 

 

 

TOTAL POINTS:

 

MARK:

 

 

Описание: Описание: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRleLCvNkgE7V3nc9DcVVOtYVWKot1YFlsVnesXnvsr3Ni1OZz9Yg

 

 

Step 1

Step 2

 1.    windsurfing
 2.    archery
 3.    cycling
 4.    basketball
 5.    football
 6.    jumps
 7.    yachting
 8.    boxing 
 9.    slalom
 10. rowing

 

Step 3

Step 4

 1. bowling
 2. jogging
 3. basketball
 4. golf
 5. parachuting
 6. rugby
 7. cycling
 8. exercising
 9. horse riding
 10. swimming
 11. skiing
 12. running
 13. ice skating
 14. football
 15. climbing
 16. diving
 17. hunting
 18. fishing
 19. tennis
 20. aerobics
 21. baseball
 22. cricket
 23. judo
 24. hiking

Step 5

Step 6

1-C     2-A (summer and winter)    3-A    4-C    5-A      6-C     7-B       8-A      9-B    10-B    11-C     12-B   13-C    14-A

An apple a day keeps the doctor away. – Съедай по яблочку в день и врача не увидишь. After dinner sit a while, after supper walk a mile. – После обеда поспи, после ужина походи. Early to bed and early to rise makes people healthy and wealthy and wise. – Кто рано встаеттому Бог дает. Рано ложиться и рано вставать – здоровья, богатства, ума наживать. A sound mind in a sound body. – В здоровом теле - здоровый дух. Health is better than wealth. – Здоровье не купишь ни за какие деньги. Здоровье дороже денег. Better pay the butcher than the doctor. – Мельница сильна водой, а человек едой.One man's meat is another man's poison. – Одних лечит, других калечит. A green wound is soon healed. –  До свадьбы заживет. Dry feet, warm head bring safe to bed. –  Держи голову в холоде, а ноги в тепле.

Step 7

 1. Wembley is the scene of great football matches.
 1. All tennis players want to win the tournament at Wimbledon.
 1. St. Andrew’s, in Scotland, is the home of golf.
 1. Henley is the center of the world of rowing.
 1. Cricket is a very British game.
 1. There are over 20, 000 public swimming pools in Britain.
 1. Over 1,200 clubs belong to the British Cycling Federation.
 1. The most popular sport in Britain is walking.
 1. The Pennine Way is very popular walk in Britain.
 1. Football, horse racing, motor racing and rugby are also very popular sports.
 1. Unusual games and sports in Britain are croquet, squash, curling.

 


 

 

 

Find 8 kinds of sport, circle or highlight them

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

A. Have you ever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwsNlC1wUm5MLeXt1kpYdSBxO7EojRDswxaXyNiiuaHDwo-eEx                 

 

 

 

 

 

 

Описание: C:\Users\Wonder Hunter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\none-19549543.jpg

 

 

 

Описание: C:\Users\Wonder Hunter\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\none-19549543.jpg

 

 

https://jeopardylabs.com/play/sport-5849 Ссылка на игру

 

doc
Додано
6 листопада 2020
Переглядів
85
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку