Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ХІМІЇ

Про матеріал
Анотація. У статті розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках хімії з власного досвіду.. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків хімії. Подано приклади проведення різноманітних видів гри на різних етапах уроку, розкрито методичні основи ігрової діяльності з учнями школи. Ключові слова: дидактична гра, ігрова діяльність, пізнавальна самостійність учнів, метод навчання, засіб навчання.
Перегляд файлу

Попіначенко Тетяна Володимирівна

вчитель  хімії

Середино-Будської ЗОШ І-ІІІ ст., № 2

Середино-Будської районної ради,

Сумської області

 

Використання дидактичних ігор на уроках хімії

 

Анотація. У статті розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках хімії з власного досвіду.. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків хімії. Подано приклади проведення різноманітних видів гри на різних етапах уроку, розкрито методичні основи ігрової діяльності з учнями  школи.

Ключові слова: дидактична гра, ігрова діяльність, пізнавальна самостійність учнів, метод навчання, засіб навчання.

Актуальність статті полягає в реалізації завдань формування конкурентно спроможної, інформаційно компетентної особистості учня, поступова заміна традиційних методів навчання на інтерактивні з метою всебічного розвитку учнів школи, реалізація дослідницьких та творчих інтересів учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У педагогічній літературі представлено низку досліджень і розробок, у яких відображено погляди науковців на дидактичну гру та висвітлено дидактичні та методичні аспекти вирішення питання впровадження даного методу навчання у закладах освіти різних типів. Зокрема, проаналізовано дидактичні аспекти використання дидактичної гри у середньому загальноосвітньому навчальному закладі й узагальнено позитивний педагогічний досвід цієї роботи (Г. Коробська, Т. Рис’єва, О. Савченко, Ю. Федусенко та ін.). Висвітлено питання застосування дидактичної гри у вищому навчальному закладі (І. Макаренко, М. Касьяненко, Т. Олійник, Л. Петрушина та ін.). Представлено досвід використання ігрових ситуацій у зарубіжній педагогіці (М. Кларін). М. Кларін[1] докладно описав рольові навчальні ігри (гра-драматизація, гра-моделювання в гіпотетичних умовах), імітаційно-моделюючі ігри (гра-вправа, гра-ілюстрація, гра з посилювальним рольовим компонентом, гра зі спільним прийняттям рішення у складному соціальному контексті), дискусії («Круглий стіл», «Засідання експертної групи», «Форум», «Симпозіум», «Дебати»).

Мета статті ознайомлення з особливостями забезпечення педагогічної ефективності використання дидактичних ігор у навчальній діяльності учнів на уроках хімії

 

Виклад основного матеріалу. Гру відносять до історично обумовленого, природного елементу культури, що виступає видом довільної діяльності індивіда. В іграх приймають участь люди різного віку. В освітній галузі, а саме в навчальних закладах різних типів, досить широко використовуються дидактичні ігри. У науковій літературі існує декілька різноманітних підходів до тлумачення поняття «дидактична гра», яке характеризується дослідниками як засіб, метод і форма навчання. Зокрема, дидактичну гру розглядають як цінний метод стимулювання інтересу до навчання; як засіб, що збуджує інтерес до навчання (Ю. Бабанський). Метод навчання за М. Фіцулою – це «спосіб упорядкованої, взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання» [3, с. 129]. Крім того, дослідниками запропоновано різні терміни для опису схожих понять, а саме: «дидактична гра», «навчальна гра», «ігровий метод», «ігровий прийом», «ігрова технологія». Вважаємо, що термін «дидактична гра» підкреслює педагогічну спрямованість даного методу навчання та багатофункціональність його використання. Суть дидактичної гри – моделювання, імітація (наслідування). Саме в дидактичній грі в спрощеному вигляді відтворюється, моделюється дійсність, відбувається імітація реальних дій, яка сприяє підвищенню значущості навчального матеріалу для особистості школяра, що впливає на характер її мотивації, формуванню творчого мислення [2].

 Дидактичними умовами використання гри як засобу формування загально-навчальних умінь і навичок є:

 органічне включення гри у структуру уроку;

 посилення розвивальної спрямованості дидактичних ігор;

 вміле керівництво педагогом процесом ігрової діяльності.

Творчість педагога – це джерело його оптимізму, усебічного розвитку, мислення, оригінального проведення заходів, їх простійного вдосконалення .

Кожен учитель прагне, щоб урок був цікавим та ефективним. Одна з найважливіших умов підвищення якості учнів – урізноманітнення методів, принципів навчання, які я використовую в своїй діяльності.

Особисто я у власній практиці використовую  ігрові технології. Готуючись до уроків, особисто я  заздалегідь готую необхідний матеріал, продумуваю  послідовність ігрових дій, організацію учнів, тривалість гри, контроль, підведення підсумків і оцінювання. Гру можу пропонувати на початку уроку. Ігри, що пропонуються на початку уроку, мають збудити думку учня, допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямувати увагу на самостійну діяльність.[4]. Найбільше використову. наступні дидактичні ігри:

«Склади формулу» Використовую при вивченні основних класів неорганічних сполук

       Видаю учням картки із символами хімічних елементів і пропоную скласти якомога більше формул оксидів, кислот, основ і солей. З метою економії часу для складання формул кислот, основ і солей можу подати готові кис­лотні залишки чи гідроксильні групи. Речовини, формули яких учні склали, слід назвати. Перемагає той, хто за визначе­ний час склав і назвав найбільше формул.

 Гра-змагання «Перегони»  

Цю гру провожу під час уроку-подорожі, при повторенні класифікації речо­вин та складанні їх формул. Під час подорожі до групи по­дорожуючих приєдналися невідомі символи та деякі числівники, зокре­ма S, Сг, К, Zn, Н, Р, О, СІ, N, Na, 2,3, 4, 5. Потрібно скласти формули сполук, що належать до різних класів неорганічних речовин, кла­сифікувати та якомога швидше на­звати їх. Хто швидше виконає впра­ву з найбільшою кількістю пра­вильних відповідей, той і виграв.

           Гра «Упізнай хімічне обладнання» доцільно використовувати на уроках в 7 класі , для того, щоб закріпити знання та уявлення про посуд чи обладнання

   Готую хімічне облад­нання на двох підносах. На першо­му підносі — колба, спиртівка, лапка штатива, пробірка, ложка для спалювання речовин, трино­га, промивалка; на другому — тримач, штатив для пробірок, лій­ка, мірний циліндр, круглодонна колба, кільце для штативу , хіміч­на склянка. За 2 хв учні повинні скласти і записати на картці пе­релік назв обладнання, а потім розповісти про їх призначення.

На сьогодення починаю практикувати короткотривалі квести, так як саме цей різновид гри дуже активно розвиває інтелектуальні і творчі здібності учнів, а також розвиває між предметні зв’язки . деякі приклади завдання для квесту 7 класу: Розшифруй анограми

  • НЕРОДГІГ - елемент, який утворює найлегший газ;
  • РЕЙМІРУК - елемент, який утворює рідкий метал;
  • СЕНОГИК - елемент, який утворює газ необхідний для життя;
  • ТУНАГРЕМ - елемент, який утворює дорогоцінний метал;
  • БАНКОР - елемент - основа всіх органічних речовин.

 

(ГІДРОГЕН, МЕРКУРІЙ, ОКСИГЕН, АРГЕНТУМ, КАРБОН)

 Для того , щоб перевірити як діти вивчили правила безпеки в хімічному кабінеті пропоную гру «Філфорд»

Почавши з верхньої лівої клітини і переміщуючись по горизонталі або по вертикалі прочитайте правила безпеки у хімічному кабінеті

Х

І

Ч

Н

У

В

А

А

М

И

І

М

Р

І

Т

И

Т

К

У

Р

 К

А

Е

У

Ш

Н

А

Т

А

И

Т

И

Н

К

А

Н

С

К

Б

Т

И

В

Е

М

О

Ж

М

А

Р

А

(Хімічні реактиви не можна куштувати на смак та брати руками)

Окрім того на узагальнюючих уроків використовую гру «Хімічне лото»,  «Хто швидше», «третій зайвий» , «пелюстки квітки» . «виправ твердження» та інші

Висновки. Школу робить школою учитель! Якщо не буде вогника в учителя – то ніколи не запалити його в учнів». Одже гра, як відомо, є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для  школярів. Ще К.Д. Ушинський писав: “зробити серйозне заняття для дитини цікавим . Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно. Розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну невсипущу потребу в діяльності, в процесі гри дитини “добудовує” в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює набутий раніше досвід порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.

Кількість знань не робить людину розумною. Мета освіти не знання, а дія, вивчай досвід найкращих, накопичуй власний. Головне любити свою роботу і тоді не буде жодного робочого дня, бо творчого учня може виховати тільки творчий вчитель.

Замало бути обізнаним у нових ідеях,

потрібно знати, де можна використати ці ідеї,

вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватись.

М.Фуман

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.

 2. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

3. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М. М. Фіцула. – К.: «Академвидав», 2005. – 560 с.

 4Чайка В. М. Основи дидактики: навч. посіб. / В. М. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
25 березня
Переглядів
23
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку