Використання інтерактивних технологій при вивченні англійської мови

Про матеріал

В даному матеріалі розглянуто використання інтерактивних технологій при вивченні англійської мови. Одним з актуальних питань в теорії і практиці навчання іноземної мови є проблема підвищення ефективності формування граматичних навичок мовлення, оскільки рівень навченості учнів на різних етапах навчання неможливо вважати задовільним.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Використання інноваційних технологій при вивченні

 англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………………..3

1. Розвиток  творчої  особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови ……………………………………………………………………………..4

1.1 Навчання лексики……………………………………………………………………..….6

1.2 Організація самостійної роботи учнів……………………………………………..……8

1.3 Використання інтерактивних технологій…………………………………………...…..9

1.4 Використання проектних технологій……………………………………………….….11

2. ДОДАТКИ

2.1 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання

прийменників англійської мови…………………………………………………………….33

2.2 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання часових  форм дієслова….......................................................................................................................15

2.3 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання артиклів англійської мови……………………………………………………………………………17

2.4 Граматичні вправи……………………………………………………………………..18

2.5 Конспект уроку з теми: «Великобританія»,9клас……………………………………...20

Таблиця часових форм дієслова в англійській мові……………………………………….23

Використана література…………………………………………………….……………..37
ВСТУП

Сьогодні в Україні існують сприятливі демократичні умови для успішного навчання іноземним мовам. Вчителі можуть обирати ті підручники та навчальні посібники, які, на їх думку, будуть найбільш ефективними в навчанні іншомовного спілкування. Тим не менше, багато випускників базових та середніх загальноосвітніх шкіл показують досить низький рівень володіння іншомовними навичками на комунікативному рівні.

Основою комунікативної компетенції є комунікативні вміння, сформовані на ґрунті мовних знань і навичок. Мовна компетенція в свою чергу також інтегративна і включає лексичну, граматичну, фонологічну та орфографічну компетенції. Це означає, що учні мають одержати відповідні мовні знання і в них необхідно сформувати конкретні мовленнєві навички. Без оволодіння мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним) неможливе формування мовленнєвих вмінь. Лише самі знання мовного матеріалу не можуть забезпечити реалізацію практичної мети навчання іноземної мови.

Одним з актуальних питань в теорії і практиці навчання іноземної мови є проблема підвищення ефективності формування граматичних навичок мовлення оскільки рівень навченості учнів та студентів на різних етапах навчання неможливо вважати задовільним.  Актуальність вирішення даної проблеми в пошуку оптимальних способів організації навчального процесу з формування іншомовних навичок мовлення у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з викладання іноземної мови в школі. Одним із ним може стати використання навчальних та тестових комп’ютерних програм з метою ефективного формування та моніторингу граматичних навичок мовлення.

Державні освітні стандарти з іноземної мови чітко визначають мету навчання іноземної мови в навчальному закладі: розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, що передбачає взаємопов’язаний, комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх для  міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності.

Формування в учнів умінь та навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними  такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах з чотирьох видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.

Згідно з принципом комунікативності у навчанні іноземної мови і практичної мети, засвоєння мовного матеріалу (всіх аспектів мови) відбувається комплексно. Проте це не означає відсутності спеціальної роботи над засвоєнням граматичних форм і структур, вокабуляру, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той «будівельний матеріал», без якого не може відбутися будь-яке вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови - граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків  є формування відповідних навичок мовлення : граматичних, лексичних, слухо - вимовних, орфографічних, рецептивних.

Щодо проблеми формування та моніторингу граматичних навичок іноземної мови, то виникає потреба у розробці ефективних методів та способів організації цього процесу, оскільки відібраний для засвоєння у середній школі граматичний матеріал вивчається учнями протягом усього періоду навчання, і тому цей процес суттєво розтягнутий в часі. Останнє  вимагає систематичного повторення засвоєного раніше граматичного матеріалу, його систематизації та перевірки рівня його усвідомлення учнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідне  до власних потреб.0S1SCARPHP4KCAPZ69I4CAEZZYXZCATFIAKHCAK3G8MGCA9XUF5VCAM0JTQICAMA9UEWCA4WW324CAYI8IR1CA3X1236CAK03LL7CAGAMZXECABI7BKOCAVEEYRLCAI8MV1YCAMKALP0CA8EE6UGCA18WGF1

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Саме тому я обрала для себе проблему: «Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вчиненні англійської мови».

На перший погляд ця проблема не підпорядковується комунікативному спрямуванню. Але з іншого боку, в іноземній мові всі види мовленнєвої діяльності  тісно пов'язані між собою і не існують один без одного. Тобто, для того, щоб бути  комунікативно компетентним, потрібно добре володіти граматичним матеріалом.

       У своїй роботі зазначаю, що вимоги часу та методи­ки викладання сучасного уроку націлюють вчителя на використання інноваційних технологій в своїй роботі. Саме тому працюю  над інтерактивними та проектними технологіями особистісно-орієнтованого навчання. Вважаю, що  ці методи є дуже ак­туальними на сьогодні, оскільки во­ни передбачають моделювання жит­тєвих ситуацій, використання ро­льових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цін­ностей, створенню атмосфери спів­робітництва. При цьому учень і вчитель — рівноправні, тобто зна­ють, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

Пошук ефективних шляхів навчан­ня, розвиток пізнавальних інтересів і виховання у кожного школяра сві­домого ставлення до оволодіння знаннями з англійської мови залишаються сьогодні дуже актуаль­ними.

В сучасних умовах учні по­винні зрозуміти, що знати іноземну мову — це необхідно, корисно та перспективно.

На мою думку  успіх у вивченні іноземної мови ба­гато в чому залежить від першого уроку іноземної мови в житті дити­ни і початкового етапу навчання взагалі. Для дітей молодшого та се­реднього віку  характерною є постійна жага до нового, цікавого, загадкового. Вони швидко втомлю­ються, якщо їм нецікаво, якщо урок ведеться неемоційно. Тому, ідучи на кожний урок, приділяю особливу увагу підготовці до спілкування зі своїми учнями, емоційному на­строю.

На своїх уроках  віддаю  перевагу проблем­ним завданням, мовним іграм, ро­льовим іграм, проектам, мозковим штурмам, урокам-вікторинам; груповій і парній роботі.

Готуючись до уроку,  добираю такий матеріал, який би зацікавив учнів, щоб заохотити їх висловлювати свою думку, спираючись на власний досвід. Особливо ретельно потрібно  проду­мувати  початковий етап уроку, де біль­ше уваги приділяє монологічному та діалогічному мовленню. Я вважаю, що від того на скільки яскраво, нешаблонно розпочнеться урок, настільки невимушено вчитель  вве­де учнів в атмосферу іншомовного спілкування, залежить успіх кому­нікативної діяльності учнів на уро­ці. Наприклад,  у другому класі  пропоную  почати  урок так: "Ні! Let's meet. I am Mary Poppins. I came from a good children's book of English writer Pamela Traverse, I was born in England. I am an English teacher. I like to give presents, to make holidays and of course, I like to play different games". (Звичайно,  даю учням переклад вищезказаного.) Ви любите подоро­жувати? Тоді уявіть що ми зараз ви­рушимо у захоплюючу і пізнавальну мандрівку до країни під назвою «English», що означає "Англійська мова". Ми з вами дізнаємося бага­то цікавого і необхідного про диво­вижну та чудову країну "English".

    А у  6 класі  пропоную  почати урок з такої ситуації: «У мене є щось цікаве для вас у цій коробці. Ставте свої запитання — і ви здогадаєтесь, що там є».1UCACA41M1JUCA8D8ZQWCANR01S1CA78DDC3CAILE05DCA09ZA2HCAKCD1ZACAA00NHMCAREMAKYCA969EOOCAGX3KQUCANOQ20RCA91LY6UCAYBJVOTCAU2NGEHCA1EPJXECAEZWX8ECASCMRNGCA0S7GL4

Мовленнєва зарядка, як правило, пов'язана з темою уроку: коротка нескладна піс­ня або вірш з чітким ритмом. Ді­тям можна запропонувати багаторазове прослуховування, що сприяє засвоєн­ню як лексики, так і мелодії. Потім діти відповідають на запитання, що стосуються змісту пісні або вір­ша. Такі аспекти роботи вчитель викорис­товує для зняття втоми всередині та наприкінці уроку, для кращого закріплення граматичного матері­алу та розширення лексичного за­пасу учнів.

          Вважаю, що важливим  моментом  навчання  є  мотивація.  Саме мотивація допомагає учням стати  учасниками  живого  спілкування,  що  дуже  важливо  під  час  навчання  діалогічного  мовлення.  Комунікація – це  частина  навчального  процесу  й  у той  же  час – ціль  мовного  навчання.

Головним для мене  є не втратити початкову мотивацію, а, навпаки, всіляко її підсилювати. Цього вчитель до­сягає використовуючи на уроці ігри. Бо гра — це спосіб життя і діяльності дитини. Гратися — це завжди весело й цікаво. Під час гри дитина позасвідомо, без  напруження засвоює й закріплює надзвичайно багато інформації.

Останнім часом дедалі більшого по­ширення набуває метод позасвідо­мого вивчення іноземних мов — ме­тод так званого «25-го кадру», за яким інформація подається часто, але ненав'язливо і, між іншим, май­же непомітно для свідомості. Гра створює подібні умови, коли іно­земні слова, літери, правила читан­ня, звороти засвоюються мимоволі за рахунок частого повторення в той час, коли дитина захоплена власне процесом гри.

Наприклад, у другому класі при вивченні нових ЛО  я   разом з учнями придумую фантастичні історії з слова­ми, при цьому стимулюючи власну творчість дітей, вказуючи на будь-який можливий зв'язок між понят­тями, які означають англійські слова.

Так, наприклад: у мене є чу­довий dog. Він дуже любить грати ball зі своїми друзями bear, pig, cat. Ввечері вони сидять на bed і чита­ють book. Використовуючи іграшки, предмети, картки з новими ЛО, учні розповідають свої історії й одночас­но виконують відповідні дії. Учні беруть іграшку dog і кладуть біля неї pen, потім поруч ставлять іграшки pig, cat, bear. А потім тваринок ставлять на картку з bed і кладуть біля них book. Таким чином, маленькі учні можуть розповідати цю історію кілька разів. Я стимулюю їх до цього спостереження, й у них виходить щось на зразок ко­ротенького мультфільму.

Завдяки подібним іс­торіям учні невимушено запам'я­товують нові лексичні одиниці, до речі, залюбки, бо їм цікаво.2P65CA02I1C3CAE3KLKUCA2AHT3MCARW6P7ACA2FLMBWCA0FQMGWCASHQE8ECADC9NXRCA5GWR4MCAJIMFC4CAJR8LIDCAAVU4VECA5WSMJ9CAHODWJ1CAMVA6X8CAR30N70CA5UVVF0CAXZARH0CAU372YL

Для розвитку діалогічного мовлення в середніх та старших класах можна запропонувати складання діалогу з теми з опорою або пограти в рольову гру. Наприклад: Гра "Guess the Place"

T. And now let's play the game "Guess the place". One of you describes a shop and other pupils guess what shop is this.

For example: You can buy sugar and tinned fish there. (This is a grocer's shop)

Put the parts of the dia­logue in correct order and act out the dialogue.

I'm looking for potatoes.

Here's the money. Thank you.

Yes, 2 kg of tomatoes, please.

Here you are.

Can I help you?

Here you are. That's 10 gryvnyas for tomatoes and potatoes.

Do you want something else?

I want 3 kilograms, please.

How many would you like?

        Слід зазначити, що рольові ігри є ефективним засобом розвитку особистості. Кожна гра розвиває цілий спектр різноманітних здібностей, позитивних якостей: навички співпраці, терпіння, вміння брати на себе відповідальність, ініціативу та здійснювати самостійний пошук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Навчання лексики.

   Існує багато способів презентації  лексики. Я в своїй роботі використовую різні способи введення нових слів та закріплення їх в тренувальних вправах.  Це: малюнки, mind maрs, схеми, також використовую міміку, жести,  демонстрацію реальних предметів (м’яч , лялька, коробка); демонструю картки (FLASH  CARDS); використовую асоціації, визначення слова, визначення слова за  контекстом, протиставлення слів.

    Як свідчить прак­тика, найкраще вводити нові слова у зв’язній розповіді з використан­ням наочності. Розповіда­ючи, я вживаю потрібні за сюжетом слова і демонструю відповідні пред­мети або картинки (особливо це актуально на початковому і середньому етапах вивчення іноземної мови).

На вищому рівні (Holidays” 10  клас)  ­пропоную  учням скласти   міні-розповідь, опис предмета за викликаними асоціаціями:

Summer — holidays / Presents — birthday / Sunday going out with friends /

Partyseeing friends, disco

Цей принцип вона також викорис­товує під час мозкового штурму (Brain storm), починаючи вивчати нову тему (з допомогою карти пам'яті (Mind Map).

Для  закріплення лексики  пропоную використовувати різні вправи, розв'язування кросвордів і лексичні ігри:

   1) Вивчаючи підтему  «Види спорту» (“Sports” 7 клас), я даю кросворд, де підказкою-завданням є картинка.

Завдання: Write the name of the sport or hobby.

    2)  Іншим прикладом кросворду (з теми «Їжа, календар, пори року» 4 клас) є крос­ворд, де завдання даються словами.

Across (по горизонталі)                     Down (по вертикалі)

1.You eat it with toast for breakfast           

2. You eat this with milk for breakfast.

    3) Фрагмент уроку з темиAppearance  (6 клас)

 -- Role Game,, Detective" / PAIR WORK

Role I. You are detective. Ask your witness questions about the appearance of the man you are looking for.

Role II. You are a witness. Answer the detective's questions:

1) Is the man tall or short?

2) What colour  is his hair? 

3) What kind of nose has he? 

4) What has he on? 

A new agent Joe King.

We have a new agent in our Detective Agency. His name is Joe King.

It's Joe's second week in our Agency. But still he can't remember the names of some our

stazhers. Joe is funny & he likes jokes. So, decided to make notes about our stazhers.CA6ZE329

Look & say:

Who is it?   / GROUP  WORK

    (Ruslana) a pretty girl, dark straight & long hair, grey eyes, small nose, tall, glasses, missed  the last lesson.                                                   

    (Yasha) a handsome boy, tall, blond, short hair, blue eyes, big ears, like to draw at the lessons.

    (Lisa)  a pretty girl, brown eyes, not very tall, dark short hair, small nose, not very slim, but not fat, likes to dance & to listen to music.

4) вивчаючи тему «Travelling» в 6 класі,  звертаюсь  до учнів з проханням зобразити у вигляді «Mind Map» їхні асоціації  зі словом «Подорож».

T: What things do you associate with the word "Travelling"? Would you like to write them on the blackboard and in your vocabularies, please? Draw "Mind Map" for this topic.

Я  диференційовано підходжу до завдань для виконання на уроці і вдома. Залежно від теми уроку, використовую групові, індивідуальні та фронтальні вправи. Наприклад, після введення і опрацювання нової лексики доречно дати учням такі завдання: на 6 балів – «Лови помилку!».

на 7- 9 балів – «Ланцюжок»,  а для учнів з високим рівнем знань вправу творчого чи проблемного характеру.

 Виконання таких вправ не займає багато часу, але дає змогу скласти уявлення про рівень засвоєння дітьми матеріалу.

    Для підвищення мотивації говоріння  на своїх уроках застосовую ігри й елементи гри (мімічні, рольові, рухливі тощо).

Всі діти люблять грати, тому ігрові моменти можна провести як в п’ятому, так і в десятому класах. Для них це буде гра, а для вчителя – методичний прийом. Я, як вчитель,  часто використовую на уроках такі методичні прийоми: «Вірю – не вірю», «Світлофор», «Так – ні»,  «Сніжна грудка», «Диктант для шпигуна», «Текст з дірками», «Шерлок Холмс» …

В своїй роботі  орієнтуюсь на комунікативний підхід до навчання іноземної мови. Тому в кожній темі  намагаюсь  подати серію комунікативних проблем, пов’язуючи їх з особливостями та інтересами учнів, використовую  можливості рольової гри для підвищення мотивації навчання.

 Наприклад. Тема «Квартира» 5 кл.  Рольові ігри та комунікативні проблеми.

 1. Ти— голова фірми з ремонту квартир. Запропонуй замовнику послуги, покажи зразки роботи фірми..

 2. Зроби замовлення фірмі.

 3. Вибери фірму, яка тобі подобається, доведи своєму другу, що це найкраща фірма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У процесі виконання цих завдань учні вживають активну лексику, граматичні структури.

Тема «Сім’я. Друзі. Характер.» 6 кл.     Комунікативна проблема

     Проаналізуй з другом свій день і те, як ти почувався протягом дня. Визнач, коли ти найбільш активний, ти «сова» чи «жайворонок». Активізується вживання теперішнього неозначеного часу та лексики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Організація самостійної роботи учнів

    На своїх уроках я часто звертаюсь до самостійної роботи учнів, оскільки цього потребує специфіка предмета. Навчити учня вчитися, самостійно здобувати знання й удосконалювати навички та вміння - таке завдання стоїть перед кожним учителем.

Наприклад, вивчаючи в 5 класі тему «My Family & Friends» можна запропонувати учням завдання розмістити в алфавітному порядку слова, що починаються з тієї самої букви.

Phone, pretty, plain, parents, play, people, pen-friend, present.

Heavy, handsome, hair, helpful, hearted, hobby, house, holidays.

  В 6 класі, розглядаючи тему «Shopping. Clothes», можна запропонувати учням розглянути багатозначність вже знайомих їм слів: holiday, back, air, dress, beach. А також порівняти значення таких дієслів: to fill – to  fill  in; to wash – to wash up; to take – to take off; to get – to get up; to try – to try on; to put – to put on;  to come –to come in; to sit – to sit down.

     Для того щоб учні мали уявлення про головні національні традиції, звичаї та країни, мова яких вивчається, а також систему навичок та вмінь адекватно поводитися, спираючись на ці знання, я використовую  в своїй роботі елементи англійського дитячого фольклору у вигляді його малих форм (римувань, лічилок, віршиків, пісень).

      Наприклад, у 3 класі під час вивчення теми «Animals» учням пропонується вірш:

At the Zoo

І saw, I saw, I saw A lion at the zoo.

5ULOCA3PZV55CAUYL3KRCAK6QZ66CATFXLSVCA6WRA1ACACNWC9MCAKUDUEPCA4GA57QCAMTNMQYCALC2E52CAYN28PDCASYVO4HCAUQ26DVCAAS21QWCADH2G3ECARGWKXRCAA2SE1RCA9DOESOCAX8JMA8I saw, I saw, I saw A baby tiger too.

I saw, I saw, I saw A big grey kangaroo

I saw, I saw, I saw I saw them at the zoo.

У 2 класі при вивченні рахунку до десяти вводиться лічилка:

 

1, 2. What must I do?

3, 4. Close the door!

5, 6. Look at the chicks!

7, 8. Put the plate!

9, 10. By our fat hen!

 

 Пісні – це також хороший лексичний та граматичний матеріал для запам’ятовування..

 Багато пісень містять гарні приклади розмовної мови, гарну лексику, а також є неоціненним джерелом тем для обговорення (кохання, дружба, патріотизм тощо).

 Так, вивчаючи тему «Мистецтво і сучасність» (9 клас),  пропоную учням ознайомитися  з репертуаром «Beatles».     

 Для відпрацювання фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу, а також для розвитку навичок аудіювання, читання  використовую завдання Listen & complete.

 Наприклад, вивчаючи  тему «My Favourite Subject. Learning English» в 6 класі,  пропоную учням прослухати пісню “We learn English” і вставити пропущені слова.

Ігри-пісні вносять в урок розрядку, різноманітність, рятують його від нудьги й сірості. Рима й музика сприяють правильному засвоєнню інтонації і пісні, являють собою трену-вальні вправи в роботі над вимовою.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Використання інтерактивних технологій.

У своїй практиці використовую  інтерактивні технології, що спонукають учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої  думки.

      Наприклад, вивчаючи тему “Travelling. A Visit to the UK” (the 10th form), пропонується завдання:

I want to draw your attention to the board where the quotation from John Clarke is written:

        "He that travels far knows much".

I think these words can be the motto of our lesson.

Do you agree with words of John Clarke?

How do you understand these words? 

What for do we travel?

What’s your opinion?

Let’s try to complete “The Travelling Bush”

(Students make a bush using the expressions: I think...  To my mind...  In my opinion...  It seems to me...)

     У 6 класі під час вивчення теми "Travelling"  пропоную  проблемне питання:  You and your partner are on a coach. It  has broken down in the countryside at midnight. It is summer and the weather is very hot. It is 30 km to the next town. You decided to walk. You can only take four things with you. Which of them do you think you should take? Why?

    Нижче прикріплені малюнки із зображеннями таких предметів: Coca-cola, tape-recorder, oranges, ham-burgers, guitar, warm coat, watch, sleeping bag, box of matches, sport shoes, camera, cap.

  Спочатку учні повторюють назви предметів, що на дошці. Потім вони обдумують і висловлюють власні пропозиції. Наприклад:

   P1: I'd like to take Coca-Cola, hamburgers, watch, box of matches. Because it is midnight and matches help me to see in the dark. It is necessary to take Coca-Cola and hamburgers because it is 30 km to the next town. If I want hungry and thirsty I can use this drink and this food. If I want to know what the time it is, my watch will help me.

Свою точку зору висловлює кожен учень. Всі пропозиції беруться до уваги без жодних коментарів і критики. У кінці роботи обговорюються ідеї та обираються найкращі.

   Ефективно і цікаво проходить впровадження такої інтерактивної технології кооперативного навчання, як «Акваріум». Цей варіант роботи є ефективним для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Робота організовується в такий спосіб (наприклад, в 7 класі за темою “Holidays in English-Speaking Countries”): ділиться клас на 3 групи та пропонується  завдання.

   • Група учнів сідає в центрі кола, яке утворили інші учні (це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню). Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії:

    Read aloud this task Discuss it in your group During 3—5 minutes find the common decision.

    Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить решту учнів із даним завданням. Учні, що знаходяться в зовнішньому колі, не заважають в обговоренні даної проблеми діючій групі, а навпаки, слухають уважно.

    По закінченні відведеного для дискусії часу (3—5 хв.) група повертається на свої місця, а вчитель ставить класу такі запитання:

 Do you agree with this group's opinion? Why?

 Was it a well-reasoned opinion?

 Which of arguments was the most convincing?

   На таку бесіду відводиться не більше 2—3 хв. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступну ситуацію.

    Наприкінці роботи коментую наскільки вдалася дискусія, вказую на помилки, які були допущені у ході бесіди, та напрями подальшого вдосконалення таких навичок.

    Під час своїх уроків використовую також інтерактивну технологію «Мікрофон», яка дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. Наприклад, вивчаючи тему "My ideal school" у 8 класі,  спочатку ставиться класу запитання:

Can you say that your school is your “second home”?  Why? Why not?

    Даю мікрофон (або уявний: ручку чи олівець) учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон іншому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон. Це займає (0,5—1 хв.). Відповіді не коментуються і не оцінюються.sova

    Учень може поставити також своє запитання з даної теми і передати мікрофон однокласнику, який повинен відповісти на поставлене запитання. Це допомагає налагодити творчу та робочу атмосферу в класі і забезпечує високу результативність.

    На своїх уроках  також використовую таку інтерактивну технологію, як «Ажурна пилка» (“Jigsaw reading”). Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу, як в самій групі, так і з групою партнерів.

     Кожна група отримує свій варіант одного тексту. Але в кожної групи «свої» пропуски в тексті. Тому учні по черзі задають питання групі-партнеру, щоб відновити інформацію, якої не вистачає.

Наприклад, (9 клас “Great Britain”) Jigsaw reading, ask questions and complete the text.  

Group I

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated (Where?). They lie to the north-west of Europe. (What?) are separated from the continent by the narrow strait of water which is called the English channel. London is the capital of (What country?) and one of the world's biggest cities situated on (what rives?).  It's more than (How old?) and seven million people live there. It's a very beautiful city in the world. London's most (What?). Are Tower Bridge, Big Ben arid the Houses of Parliament, Trafalgar Square and St. Paul's Cathedral. (Who?) can see all these places and much more of London from a very usual English red double-decker. That's some of them. Big Ben is the name of the (What size?). As the Clock of Tower of the Houses of Parliament.

The famous (What?) sightseeing is the greatest work of the architect sir Chris¬topher Wren.

People can also walk along the streets of London and escape in the (Where?) from the noise of the city streets.

 

   Group IIUU5SCAG4YTA1CAYHSIPVCAO8FJKGCASVHEGJCAQ0JDBICAJW4S9ICA6ROEDZCAP7R7RVCARNV5GJCAA0HZPICAS9D1WKCA8J7I22CAO84PA8CACF3BBPCALG0EO2CAAPP5OSCAH4Q218CA2LMN6WCAOX59RC

(What country?) is situated on the British Isles. They lie to the (Where?) of Europe. The British Isles are separated from the continent by (What?) which is called. (What name? What city?) is the capital of Great Britain and on of the world's biggest cities situated in the river Thames. It is more than two thousand years and (How many?) people live here. It's a very beautiful city in the world. London's most famous sights are (What are they?). Everyone can see all these places and much more of London from a very unusual English From (where?). That's one of them. (What?) is the name of the huge clock as the Clock of Tower of the House of Parliament.

The famous St. Paul's Cathedral is the greatest work of the architect sir (What name?).

People can also (What to do?) along the streets of London and escape in the various parks from the noise of the city streets.

    Слід зазначити, що така інтерактивна технологія допомагає добре вивчити й закріпити лексичний і граматичний матеріал, адже дітям цікаво отримувати знання невимушено. Це впливає на підвищення знань, умінь та навичок учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Використання проектних технологій

Поряд з інтерактивними технологіями приділяю  значну увагу використанню проектних технологій у навчальному процесі.

Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції:

•допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;

•сам є джерелом інформації;

•координує весь процес роботи над проектом;

•підтримує та заохочує учнів;

•підтримує пошукову активність учнів у роботі над проектом.

Треба вміти допомагати учневі, не виконуючи роботу замість нього. Вчитель повинен не лише добре і знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. Педагог повинен добре знати і своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання.

Так, наприклад, у 4 класі під час вивчення теми "My Family" учні готували проектну роботу таким чином: малювали родовідне дерево, на якому розміщали в правильній послідовності своїх рідних: від бабусь і дідусів (тобто коріння) до двоюрідних сестер та братів (верхівка дерева). Для цього вони використовували маленькі фотографії або малюнки членів родини, які підписували. А на уроці учні захищали свої роботи, зачитуючи опис своєї родини перед класом.

Ось деякі питання, які прозвучали в класі після прослуховування кількох розповідей:

•Where do your aunt and uncle live?

•What is your aunt's (uncle's) job?

•Where does your  aunt  (uncle) work?

•Where do your grandparents live?

•How old is your cousin?

Фрагмент уроку за методом проектів у 5 класі «Улюблені книжки»:

T. Well. Before playing our game "Picture collection" let's repeat the verbs. They can help you. (Reading the verbs with translation, the pupils say after the teacher, then read them without translation. The  each group has the list of verbs to put into the folders.)

•A list of verbs:

•Walk; go; run; jump; sing; come; eat.

T. Now do you want to play our game?

•Children (together). Of course, we do.

•Children are divided into the groups; each group chooses the picture of fairy tale char¬acter they like best, prepare drawings they have got in their folders.

T. You know the rules of the game. You must choose the drawings which suit your character and com-ment on your choice.

•(Addressing to each group.) What charac¬ter would you like to choose?

•Group I. Give us Winnie-the-Pooh, please.

•Group II. Give us Red Riding Hood, please.

•T. Who wants to start? I see group 1 is ready. They've got Winnie-the-Pooh.

•P1. I take the Piglet because he is Win¬nie's friend and he likes to walk.

•P2. I take Tiger because he is Winnie's friend and he likes to run and jump.

•P3. I take the Rabbit because he is Win¬nie's friend and he likes to eat carrots.

•T. Thank you very much. Good of you. Put your drawings into your folders.

•T. Let's listen to group 2. They have got Red Riding Hood.

•P4. I take the house because grand¬mother lives there.

•P5. I take the Wolf because it is cunning.

•P6. I take the wood because I can see nice big trees and a lot of flowers and the

•Wolf lives there.bk

    Учні 6-8 класів з цікавістю беруться за інформаційні проекти. Завдяки інформаційним проектам діти можуть зібрати багато  матеріалу про різні об'єкти, явища,  проаналізувати й узагальнити факти. Такі проекти потребують добре продуманої структури, систематичної корекції у ході роботи над проектом.

         Інформаційні проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів. Хочу відмітити активність учнів під час виконання дослідницько-творчих проектів. Усі ці проекти мають заплановані результати, форму, відтворюють актуальність предмета дослідження. Так, наприклад, у 6 класі під час вивчення теми "Traveling", учні творчо працювали над своїми проектними роботами. Вони підготували проекти своїх власних подорожей, маршрути, якими вони рухалися, яскраво оформили свої матеріали.

       Такі проектні технології дозволяють проявити учням свої творчі можливості, проявити максимум знань. Мішаний тип проектів активізує мовленнєву компетенцію учнів під час письма, знання граматичного та лексичного матеріалу, і, звичайно, під час захисту проектів, автоматизуються дії учнів у діалогічному та монологічному мовленні.

   Не менш цікавими для учнів є проекти-презентації створені за допомогою програми Microsoft Power Point:

6-7 класи: “Travelling”;

8 клас: “This wonderful English-speaking world”;

10 клас:  “Youth and world”   

      У своїй практиці  поєдную  урок, домашню і позакласну роботу, яка забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.

    Слід зазначити, що інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований, очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови та процедури, за допомогою яких досягаються заплановані результати.

Завдяки проектним технологіям учні отримують належний обсяг знань для вирішення певних проблем, набувають досвіду практичного застосування навичок, вмінь. Іншими словами вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається практичне мислення, сфера комунікації. Посилився в учнів інтерес до вивчення англійської мови. На кожному уроці вони чекають щось цікаве, незвичайне. Діти залюбки стали готуватися до уроків, активно працювати; проявилась ініціативність учнів, бажання здобувати необхідну й корисну інформацію самостійно. 

 

 

 


2. Додатки

2.1 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання прийменників англійської мови

Testing Prepositions

Fill in the prepositions or adverbs if necessary:

1.Will you show me a nice dress to match ... my shoes. I'll try it ... .

a. to/ at

b.  - / on

c. for / at

d. at / on

e. on / on

2. Mr. Brown told ... him that he could come at 10 if the time was suitable for  him.

a.   -

b.  at

c.  to

d. for

e. about

3. Mr. Brown told him that he could come ... 10 if the time was suitable ... him.

a. at / for

b. in / for

c. on / at

d. for / at

e. about / for

4. He looked through all the telegrams quickly, gave them ... the secretary

a. to

b. at

c. for

d. in

e. on

5. He looked ... all the telegrams quickly, gave them to the secretary

a. at

b. through

c. about

d. for

e. into

6. Won't you have another look ... these shoes?

a. on

b. into

c. at

d. for

e. about

7. She thought they were too dear ... her.

a. at

b. for

c. on

d. from

e. over

8. Please buy ... me some bread and sugar, will you?

a.  -

b. at

c. from

d. about

e. into

9. When all the letters and telegrams had been looked through  he went ... with  his work.

a. at

b. about

c. on

d. through

e.for

10. When all the letters and telegrams had been looked through he went on ... his work.

a. at

b. with

c. about

d. for

e. in

11. When all the letters and telegrams had been looked ... he went on with his work.

a. at

b. about

c. through

d. for

e. into

12. They'll be going to the East one ... these days.

a. on

b. of

c. out

d. for

e. from

13. They'll be going... the East one of these days.

a. at

b. to

c. into

d. from

e. about

14. There are people who don't like travelling ... ship.

a. by

b. on

c. from

d. at

e. for

15. Will you please ask that man what time it is ...his watch?

a. for

b. on

c. by

d. at

e. about

 

 

 

 


2.2 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання часових форм дієслова

Testing English tense-forms of the verbs: Present, Past, Future Simple, Present Progressive, Present Perfect.

Insert the appropriate tense-form of the predicate:

1.... you ... any novels by Jack London? (to read)

a) have ... read

b) did ... reading

c) am ... reading

d) are ... read

e) will ... reading

2.Oh, how dark it ... ! A large black cloud ... ... the sky. I think it ... ... in a few minutes. (to be / to cover / to rain)

a) are / have covered / was raining

b) is / has covered / will rain

c) is / covered / rains

d) be / covered / is raining

e) Variant=be / covers / will rain

3.We ... to the country yesterday but the rain ... the pleasure (to go / to spoil)

a) go / will spoil

b) has gone / spoil

c) will go / spoil

d) went / spoiled

e) went / spoilt

4.How many times ... he ... to Paris? (to be)

a) will ... been

b) has ... been

c) have ... been

d) do ... be

e) did ... be

5.Though he ... bad today, he ... ... much better tomorrow (to feel / to be)

a) will feel / was

b) will feel / are

c) feel / am

d) feels / will be

e) felt / is

6.Look at the sun! I ... never ... such a beautiful sunset. ( to see)

a) have ... seen

b) won't ... see

c) has ... seen

d) shall... seen

e) am ... seeing

7.As soon as the teacher ... the classroom, the pupils ... . (to enter / to stand up)

a) will enter / will stand up

b) entered / shall stand up

c) enters / will stand up

d) is entering / stands up

e) will enter / stand up

8.We ... already ... a lot of English words. (to learn)

a) will ... learn

b) didn't ... learn

c) are  ... learnt

d) have ... learnt

e) don't ... learn

9.Don't get off the tram before it  ... . (to stop)

a) stopped

b) has stopped

c) stops

d) will stop

e) is stopping

10.I ...  a new camera next month for my younger brother (to buy)

a) will bought

b) will buy

c) will have bought

d) has bought

e) is buying

11.Jane ... ... after her little brother tomorrow if her mother ... ... back. (to look after / to come)

a) is looking / comes

b) are looking / is coming

c) will look / will come

d) looks / will come

e) will look / comes

12.The children ... in the forest now. They ... ... mushrooms (to be / to gather)

a) is / gather

b) are / are gathering

c) am / are gathering

d) are / gathers

e) are / doesn't gather

13.He ... ... us his garden. I ... he ... ... it on Friday. ( to show / to think / to do)

a) hasn't shown / think / will do

b) won't show / am thinking / will do

c) hasn't shown / thought / did

d) is showing / will think / do

e) am show / think / have done

14.Ann ... next summer holidays in the country. (to have)

a) is having

b) has

c) will have

d) are having

e) had

15.Where ... you ...? (to hurry)

a) is ... hurrying

b) am ... hurrying

c) does ... hurries

d) are ... hurrying

e) hurries

 

 

 


2.3 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання артиклів англійської мови.

Testing article

Choose the correct answer.

1.Robin Hood lived in______Sherwood Forest near____Nottingham.

a) an, the

b) a, -

c) the, -

d) -, a

2._________  little white poodle was sitting on______window sill of_______red-brick house.

a) The, a, an

b) -, the, a

c) An, the, -

d) A, the, a

3.Wendy is_______doctor, Bernie is ______artist   and   Sarah   is_____nurse in_____nursing home.

a) -, the, the, а      

b) a, an, a, the

c) -, -, the, the    

d) an, an, -, the

4.If you look at_______ farms in_______  East   they   are   not   like______farms in______ West.

a) A the, the, the, the  

b) -, the, an, -

c) the, -, a, an

d) an, an, a, a

5._________ official  languages  of________Canada are_________ English language and ________ 

a) A, the, an, -

b) An, -, the, the

c) -, the, an, an

d) The, -, the, the

 

 


2.4 Граматичні вправи.

Write the following verbs in the third person singular.

Dance, breathe, hurry, play, go, catch, dream, hit, teach, fix,

depend, tidy, press, say, remember, crash, apply, type, fetch,

write, stay, weigh, take, study, freeze, lay, pick, do, relax,

agree, pray, discuss, reach, delay.

Make up the sentences using the verbs in the correct form.

1) Henry/advice/parents/for/always/his/ask.

2) sick/A/ care/ of/people/take/nurse.

3) hotel/excellent/provide/service/This.

4) often/from/Jane/friends/massages/receive/her.

5) little/ daughter/of/sometimes/Her/headaches/complain.

6) move/ The/Earth/Moon/the/around.

7) uncle/in/city/run/the/Her/ small/centre/a/the/shop/of.

8) computer/attend/times/Steve/a/courses/week/three.

9) interesting/article/facts/contain/ This/some. \

10) friends/mountains/often/My/in/holidays/the/ spend/winter/their.

Make the sentences negative and interrogative.

1) Jack finishes his work at six o’clock in the evening.

2) You enjoy skating in winter.

3) His parents spend most of the weekends in the cottage house.

4) Sheila often exhibits her pictures.

5) I always discuss my problems with my friend.

6) Ron and Mark take part in different research projects.

7) This train arrives in the morning.

8) Students pass their final exams in summer. 

9) The festival takes place every autumn.

10) Vegetables contain many vitamins.

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Rachel always gets up (to get up) early in the morning. She (to prepare) breakfast for her family. They (to have) breakfast and (to leave) their house. Rachel (to be) a teacher but she (not to work) at school. Rachel (to teach) Computer Studies in the college. Her husband (to be) an architect. Their children (to go) to school. They usually (not to return) home together. The children (to go) home by bus at three o’clock in the afternoon. Rachel (to come) home at five o’clock in the evening. Her husband (not to come) home so early. He (to be) usually at home after seven o’clock.

Complete the sentences with the words from the box.

now     every day   at the moment   tomorrow   always     never

1) She always takes her children to the country on Saturdays. 2) He takes a bus to get to work. His office is not far from his house. 3) Helen is taking a shower . 4) I walk my dog .

5) They are flying to Tokyo . 6) Sorry, he is busy . He can’t answer the phone call.

Put the verbs in brackets into the Present Simple, the Future Simple or the Present Continuous Tense.

1) The Robsons ... (to buy) a new car next week. They have already chosen the model. 2) I’m afraid Paul ... (not to accept) our offer. 3) The conference ... (to finish) at two o’clock tomorrow. 4) It ... (to be) the 1st of June in three days. 5) I’m cold. I ... (to ask) for an extra blanket.

Find mistakes and correct them.

1) We are having a barbecue next Friday. Shall you join us? 2) I feel very tired. I think I’m going to bed right now.

3) Don’t miss this film. It is going to start at eight o’clock tomorrow evening. 4) I feel bored. Will we go for a walk?

5) Watch out! Your car will crash into a fence!

Complete the sentences with was or were.

1)Last summer my parents and I ... on our holidays at the seaside. It ... the most terrible rest in my life! 2)Firstly, the hotel ... too expensive and the service ... horrible. There ... too many people staying in the hotel. 3) Last spring we ... (to spend) a week in the cottage house and then ... (to return) to the town. 4) I ... (to get) a message from you just an hour ago and ... (to take) a taxi to get to the airport. 5) The house ... (to be) full of smoke and we ... (to hear) a cry for help. 6) Nigel ... (to take) a pen and ... (to write) something on a piece of paper. 7) The children ... (to decide) to repair their bicycle and ... (to ask) Alex to help them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Тема: «Великобританія», 9 клас

Мета: повторити матеріал, вивчений з теми „Великобританія”; тренувати учнів у вживанні в мовленні тематичної лексики; удосконалювати навички монологічного та діалогічного мовлення на цій основі; розвивати навички аудіювання; удосконалювати навички читання та перекладу тематичних текстів; повторити граматичний матеріал „Умовні речення”; тренувати учнів у вживанні умовних речень в усному мовленні; виховувати повагу до культури, історії країни, мова якої вивчається; заохочувати учнів до вивчення англійської мови, культури Великої Британії; розвивати пам’ять, логічне мислення в процесі виконання навчальних завдань.

Обладнання: карта країни, емблема, символи Великої Британії, види Лондона, таблиця „Визначні британці”, картки з реченнями для перекладу, магнітофон, диск з записами аудіювання „В. Кекстон”, піснею „Моя любов”( слова Р. Бернса), текст „Словники”.

ХІД УРОКУ

О. Dear children!

Respected quests! Our today’s lesson is devoted to Great Britain. Its our final lesson on the topic. We are going to review the material we have already learnt and try to learn something new.

Hope you’ll enjoy every minute of the lesson.

Let’s start.

A.   Our first step is warming-up

Please, answer the questions. Be quick and exact. You’ll get one fish for each right answer. My assistant will help me.

Questions

1. Where is the UK situated?

2. What separates it from Europe?

3. How many seas is it washed by?

4. What part of the UK are flat (mountainous)?

5. Where is Beg Ban?

6. What’s the longest river of the country?

7. How many people live in the UK?

8. What city was founded by Celts got its name from Romans?

9. What minerals is it rich in?

10. What branches of industry are developed in the country?

B. The first thing we learn about every country is the geographical position. Its our next step.

Who would like to speak on the topic?

B1. The geographical position of the country (location, parts, mountains, lakes, rivers, climate) – pupil speaks on the topic.

Minerals form the base for the development of industry. Climatic conductions influence upon agriculture and farming.

Our next expert will tell us about mineral resources, industry, agriculture and goods country exports.

B2. Minerals, industry, agriculture, export – pupils speaks on the topic.

The UK is the country with old tradition. People honour their national symbols.

B3. Symbols of the UK (Flag, plants, UNI0N Jack, the emblem of the country, valute) – pupil speaks on the topic.

(Addition. Teacher shows an illustration to L. Carrol’s book “Alice in Wonderland” and recites his description of the emblem)

Лев и один Единорог
Дрались из-за короны.
Сломав Единорогу рог,
Лев отлупил его – как мог
Им дали яблочный пирог,
Лапшу и макароны.
Раздался шум из-за дверей,
Забарабанил кто-то.
И перетрусивших зверей
Погнали за ворота.

C. Hope you know enough about the country to plan your tour and to start packing. Let’s dream. Please use if sentences. Remember that its impossible to use Future Indefinite Twice in the sentence.

If I ….. I shall …..

Each pupil translates 2 sentences:

1. Якщо я поїду в Велику Британію, я візьму камеру з собою.

2. Якщо я поїду до цієї країни, я скуштую традиційний пудинг.

3. Якщо я відвідаю Об’єднане Королівство, я куплю кільт для мого тата.

4. Якщо я поїду до Лондона, я відвідаю Лондонський зоопарк.

5. Якщо мій друг поїде в Лондон, він сфотографує собор святого Павла.

D. Now we are in London, the capital of the UK.

You have a lucky chance to join a group of tourists and enjoy an excursion around the city.

Our guide will tell us about London. (Pupil tells the class about the capital).

D1. (Other pupils ask him question about London.)

D2. Dialogues.

1. The Tower of London:

A: What is the oldest building in London?

B: It is the Tower.

A: What is the Tower?

B: It was a royal residence and a prison. Now it is a famous museum.

A: What can we see there?

B: You can see royal treasures in the Tower.

A: English people have a legend about it, don’t they?

B: Oh, yes. They keep crows there. They believe that Great Britain will exist as long as the crows live in the Tower.

A: Thanks a lot.

B: The pleasure was mine.

2. The Museum of Madam Tussaud:

C: What is the most interesting museum in London?

D: It is the Museum of Madam Tussaud.

C: How did it get it’s name?

D: It is called after the person who founded it.

C: Was she English?

D: No. She came from France.

C: What can we see in the museum?

D: You can see wax sculptures of famous sportsmen, pop-stars, criminals and politicians.

C: Thank you.

D: The pleasure was mine.

E. In the Museum of Madam Tussaud you can see wax sculptures of famous people of the past (kings, queens, pirates, generals, admirals, scientists) and sculpture of those who live now (Presidents, ministers, film-stars, pop-stars, sportsmen, members of the Royal family) I have a list of famous people. Their sculptures are shown in the Museum of Madam Tussaud.

Remember spheres of life they were famous in.

E2. Guess the person

I am speaking about:

a) He was not good at business.

b) He wrote his first poem at the age of 14.

c) He liked to read books by W. Shakespeare.

d) His heart is in the Highlands.

e) He wrote about love, freedom and Motherland.

f) His birthday is a national holiday of Scotland.

F. Interlinks. Poetry of R. Burns is so popular that it is translated into many languages.

Ukrainian isn’t an exception.

Пікардійська терція” sings about love. Translation of M. Lukash.

(Pupils dance)

G. We have already mentioned William Caxton. He is the person the UK is proud of.

I am sure you would like to know about the first English printer.

Our next task is auding.

Listen to the tape and choose the right answers to the question. Be attentive.

(Auding “William Caxton”)

(Checking up. – Children read aloud the right answers. They also tell the class what they learned from the text about W. Caxton)

H1. Dictionaries are the most helpful books.

They help us to make less mistakes, to pronounce words correctly, to learn them properly.

Let’s read the text about dictionaries.

Pay attention to the words:

Obviousочевидний

To enrich vocabularyзбагатити словник

To improve spellingпокращити письмо

To form … skillsсформувати ... навички

A certain purposeповна ціль (мета)

Dictionaries Scientific termsсловники загального вжитку

Scientific termsнаукові терміни

Bilingualдвомовний

Monolingual одномовний

Explanatoryтлумачний

Shades of meaningвідтінки значення

To be of great demandкористуватись попитом.

H2. Dictionaries

The importance of dictionaries is obvious. They enrich our vocabulary, improve spelling, pronounciation. Dictionaries help us to form grammar skills, to use words correctly. Each kind of dictionaries is used for a certain purpose. There are dictionaries of general use and special ones. Special dictionaries contain professional lexics, scientific and technical terms. Doctors, engineers, diplomats use them. Dictionaries can be bilingual and monolingual. Bilingual dictionaries translate the words. Monolingual dictionaries explain their meanings and shades of meanings.

The most famous explanatory dictionary is Webster’s Dictionary.

All kind of dictionaries are useful. They are very helpful for students.

Nowadays it is possible to buy the dictionary you want. It’s a pity that they cost much.

I’d like our libraries to have all kinds of dictionaries.

I. Translation of the text about dictionaries.

J. Home task. To write the plan to the text. To make up 10 questions to the text.

K. The results of the lesson.

Marks.

 

 


Таблиця часових форм дієслова в англійській мові

Пасивний стан

Perfect

The letter has been written.

Листа написали. Листа написано.

 

 

 

Indefinite

The letter is written. Листа пишуть. Лист пишеться. Листа написано.

The letter was written. Листа писали. Лист писався. Лист був написаний.

The letter will be written.

Листа будуть писати. Листа буде написано.

 

Активний стан

Perfect

I have written

the letter.

Я написав

листа.

I had written the letter by five o'clock. Я (вже) напи­сав листа до п'ятої години.

 

 

Continuous

I am writing a letter now. Я зараз пишу листа.

I was writing a letter at five o'clock. Я писав листа о п'ятій годині.

 

 

Indefinite

I write letters every day. Я пишу листи щодня.

I wrote a letter yesterday.

Я писав (написав) листа учора.

I shall write а letter tomorrow. Я писатиму (напишу) листа завтра.

I said that I should write a letter to him. Я сказав, що напишу йому листа.

 

 

 

Present

 

Past

 

Future

 

Future-

in-the-

Past

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1.Бекреньова І.І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови. – Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада+»,2007. – С.41. – (Б-ка журн. «Англійська мова та лі-тература»; Вип.9 (57))

2.Вєтохов О. Важлива складова комунікативної спрямованості (Психологія граматичної підготовки учнів з іноземної мови) // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №4. – С.76-84.

3.Витлин Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 2000. - №5.

4.Гапонова С.В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2009. - №4. – С.44-46.

5.Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іно-земні мови) // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.

6.Кармышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 192с.

7.Казачінер О.С. Використання нових інформаційних техно-логій у навчальному процесі // Англійська мова та література. – 2009. -  №33. – С.2-6.

8.Кужель О.М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи. // Іноземні мови. – 2001. - №2. – С.8-10.

9.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С.72.

10.Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязыч-ному говорению. – М., 1985.

11.Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у фо-рмуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іно-земних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.

12.Скляренко Н.К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі //Іноземні мови.–2009.- №4.– С.17-21.

 

 

 

 

                                         Вчитель англійської мови: Усата О. В.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Горбенко Олена
  Дякую колезі за корисний матеріал. Бажаю подальшого творчого натхнення!
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0