Використання Інтернет-сервісу LearningApps на уроках інформатики в початковій школі

Про матеріал
Ми живемо в період, коли Українська держава інтегрується в європейський і світовий освітній простір. Тому сьогодні є актуальною проблема підготовки нової генерації педагогів, які досконало володіють інноваційними педагогічними технологіями, забезпечують високу якість навчання і виховання учнів у закладах загальної середньої освіти. Сучасний учитель, який працює з учнями початкових класів, має бути здатним застосовувати новітні технології та засоби навчання з метою підвищення ефективності освітнього процесу, зацікавлення молодших школярів, наближення навчального середовища до реального життя. Результат успішності сьогоднішніх школярів у сучасному інформаційному суспільстві залежить від того, як учитель сформує у них навчально-пізнавальні, інформативні, комунікативні компетенції.
Перегляд файлу

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 5 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова О.Б.

Бількевич Л.Ю.

 

 

Використання Інтернет-сервісу LearningApps на уроках інформатики в початковій школі

(збірник вправ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква

2019р

 

Схвалено методичною радою Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області (протокол № 2 від 25.09.2018)

 

Схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (протокол № 6 від 29.11.2018)

 

Схвалено науково-методичною радою КНЗ КОР «КОІПОПК» (протокол № 3 від 28.03.2019)

 

 

Рецензент:

Букач А.В. – методист науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

  

 

 

 

Волкова О.Б. Використання Інтернет-сервісу LearningApps на уроках інформатики в початковій школі. Збірник вправ / О.Б.Волкова, Л.Ю.Бількевич. – Біла Церква : БЗШ І – ІІІ ступенів № 5. – 2018. – 67 с.

 

 

 

 

 

 

Збірник містить інтерактивні вправи, створені за допомогою Інтернет-сервісу LearningApps, для використання на уроках інформатики в початкових класах.

Матеріали збірника адресовано вчителям інформатики та вчителям початкових класів.

 


ЗМІСТ

 

Вступ

4

Використання ресурсу LearningApps на різних етапах уроку

9

Інтерактивні вправи для інтегрованих уроків у 2 класі

 

21

Інтерактивні вправи для використання на уроках інформатики в 2-4 класах

 

35

Каталог вправ, створених засобами сервісу LearningApps

61

Використані джерела

67

 

 

 


ВСТУП

 

Ми живемо в період, коли Українська держава інтегрується в європейський і світовий освітній простір. Тому сьогодні є актуальною проблема підготовки нової генерації педагогів, які досконало володіють інноваційними педагогічними технологіями, забезпечують високу якість навчання і виховання учнів у закладах загальної середньої освіти. Сучасний учитель, який працює з учнями початкових класів, має бути здатним застосовувати новітні технології та засоби навчання з метою підвищення ефективності освітнього процесу, зацікавлення молодших школярів, наближення навчального середовища до реального життя.

Результат успішності сьогоднішніх школярів у сучасному інформаційному суспільстві залежить від того, як учитель  сформує у них навчально-пізнавальні, інформативні, комунікативні компетенції. Постійне підвищення кваліфікації, вдосконалення професійної майстерності є необхідністю для сучасного педагога. В умовах реформування вітчизняної освіти слід шукати нові підходи до побудови навчальних занять, звернути увагу на удосконалення змісту і форм їх проведення.

З 1 вересня 2018 року стартувала повномасштабна реформа загальної середньої освіти, учні всіх перших класів України почали навчатись за новим Державним стандартом початкової освіти. Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.[1]

Вимоги до обов’язкових результатів навчання, згідно з Державним стандартом початкової освіти, визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає  опанування здобувачем освіти основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях.

Метою навчання інформатиці в початкових класах є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних технологій у житті людини;

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності різноманітними засобами подання інформації;

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема    вмінь опрацьовувати текстову та графічну інформацію;

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;

- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого мислення учнів.[2]

Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки й інформаційних технологій вимагає від людини вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, змінювати його, застосовувати для власних потреб. І чим раніше це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.

В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є дитина, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої гармонійної особистості, все більш актуальним стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного учня.

Однією із таких форм є інтерактивні технології, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя, так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання й уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання.

Саме при використанні інтерактивних технологій учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Методичні можливості сучасних педагогічних технологій дають можливість вчителю вільно почуватись, використовуючи їх багатогранність та різноманітність. Водночас збільшуються вимоги до вчителя, він повинен стати порадником для учня, зобов‘язаний перебувати в постійному творчому пошуку, володіти основами психології, вміти використовувати на власних уроках сучасні технічні засоби навчання.

LearningApps – онлайновий сервіс, за допомогою якого можна створювати різноманітні інтерактивні вправи з різних предметних дисциплін для застосування на уроках і в позакласній роботі.

Сервіс LearningАpps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор LearningАpps призначений для розробки, зберігання та використання інтерактивних завдань з різних предметів. Виконуючи дані вправи, учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

Даний Інтернет-сервіс дозволяє створювати вправи для використання з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів. Значною перевагою даного сервісу є можливість інтеграції завдань у системи дистанційного навчання.

Сервіс LearningАpps надає можливість отримання коду, за допомогою якого інтерактивні завдання педагог має можливість розмістити на сторінках сайту або блогу.

Досвід застосування LearningApps в освітньому процесі початкової школи доводить, що дане навчальне середовище сприяє формуванню в учнів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, уміння працювати в групах, стимулює розвиток інтересу до навчання, виховує відповідальність за індивідуальні та спільні результати діяльності. На уроках з використанням LearningApps учні з задоволенням виконують запропоновані вправи. Це навчальне середовище можна застосовувати на різних етапах уроку: під час організації самостійної, індивідуальної діяльності та у спільній проектно-дослідницькій діяльності.

 

 

 

 


Використання ресурсу LearningApps на різних етапах уроку

 

Класифікація уроків за основною дидактичною метою є найзручнішою для вчителя. Складаючи календарний або тематичний план занять, учитель розподіляє уроки на весь розділ за дидактичною метою.

Характер елементів структури визначається тими завданнями, які постійно слід вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш раціональним шляхом досягти тих чи інших дидактичних завдань.

Ці основні елементи можна реалізувати за допомогою інтерактивної дошки, персонального комп’ютера, ноутбука, планшета тощо та відповідних програмних засобів.

Розглянемо можливості використання ресурсу LearningApps на різних етапах уроку.

Організаційна частина уроку передбачає мобілізацію уваги учнів, психологічну підготовку до навчальної діяльності. На цьому етапі можна здійснити перевірку присутніх на уроці учнів за допомогою інтерактивної вправи «Фрагменти зображення». Учні навпроти свого зображення ставлять маркер із прізвищем. Відсутні учні це завдання не виконають. Тому при перевірці вправи їхні зображення будуть виділені червоним кольором, а прізвища присутніх з’являться поруч із зображеннями (рис.1).

Рис.1

Повідомлення теми та завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів: визначення основних цілей уроку, передбачуваних результатів та очікувань, стимулювання діяльності учнів на уроці. Даний етап уроку може проводитись після етапів перевірки домашнього завдання й актуалізації опорних знань учнів. На даному етапі уроку можна використати вправу «Просте упорядкування», яка пропонує розставити за порядком слова в реченні, яке повідомляє тему та цілі уроку (рис.2). Вправа «Дошка оголошень» дає можливість отримати очікування учнів від уроку (рис.3). Використання вправи «Аудіо- та відеоконтент» допоможе сформуванти в учнів потребу вивчення конкретного навчального матеріалу (рис.4). Виникненню мотивів для навчання сприяє чітке усвідомлення його мети – кінцевого, запланованого результату спільної діяльності вчителя й учнів. Від успішної мотивації залежить ефективність уроку загалом. Зацікавити учня вивченням певної теми доцільно за допомогою мультимедійних та інтерактивних матеріалів, демонстрацій, моделей тощо. Перегляд таких ресурсів стимулює дискусію, обговорення побаченого, стимулює учнів до переходу до активного сприйняття нової інформації.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Перевірка домашнього завдання: передбачає індивідуальне і фронтальне усне опитування учнів, роботу за індивідуальними картками, взаємоперевірку учнями один одного, виконання тестів, письмових завдань тощо. На цьому етапі вчитель обов’язково повинен вказати та проаналізувати виявленні недоліки при виконанні домашнього завдання.

Перевірку знань учнів з попередньої теми можна виконувати у формі традиційного тестування   з вибором однієї або кількох правильних відповідей з поданого переліку. На LearningApps є вправа «Вікторина» (рис.5). Відповіді, які дає учень, одразу оцінюються на правильність, відсвітлюючись кольорами.  

 

 

 

Рис.5

Актуалізація опорних знань передбачає повторення, уточнення та систематизацію знань, умінь та навичок, які стануть основою для вивчення нової теми. На даному етапі уроку учні повторюють матеріал, який є базовим для засвоєння нового. Учитель може провести невелике діагностичне тестування, скориставшись матеріалами попереднього уроку. Як результат, учні пригадують раніше вивчені терміни, налаштовуються на поглиблення знань з певної теми. Для актуалізації знань з теми уроку можна використати завдання із розстановки зображень у певному порядку. Виконання таких завдань у формі інтерактивної вправи дозволяє залучити до його виконання усіх учнів.

Для актуалізації знань можна підготувати кросворд чи слова, «заховані» у таблиці, використовуючи сервіс LearningApps (рис.6).

Рис.6

Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу (вивчення нового матеріалу) – первинне сприймання й осмислення нових знань може здійснюватися за допомогою різних методів та прийомів: розповіді, пояснення, бесіди, роботи з підручником, створення проблемних ситуацій, демонстрації наочних посібників тощо. Слід зазначити, що під час пояснення нового матеріалу не можна перевантажувати його зміст другорядними деталями, а чітко, логічно і послідовно пояснити основне. Пояснення нового матеріалу полягає не тільки у викладанні, а й у керуванні процесом засвоєння учнями нових знань. Сервіс LearningApps передбачає вправи, які допомагають викладати новий матеріал: це інструменти створення нотаток та карт розуму (рис.7).

 

Рис.7

Для роботи в групах чи центрах під час вивчення нового матеріалу можна використати вправу «Колекція вправ» (рис.8). Кожна група отримує інструкцію щодо виконання завдання певної вправи з колекції, після чого презентує свою роботу.

Рис.8

 

Узагальнення, систематизація та закріплення вивченого матеріалу здійснюється шляхом виконання молодшими школярами системи усних і письмових вправ. На цьому етапі визначальна роль в осмисленні нових знань належить логічним операціям аналізу і синтезу, абстрагування і конкретизації, порівняння й узагальнення. Для реалізації даного етапу уроку вчителю необхідно підібрати завдання, запитання, які сприятимуть інтеграції нових знань та системи знань, умінь і навичок, засвоєних раніше.

На даному етапі найдоцільніше використовувати завдання з категоризації текстів та зображень, так як вони дозволяють перевірити комплексність знань учня. На LearningApps є шаблони для створення вправ на класифікацію в різних варіантах: розподілити написи чи зображення у кілька областей на екрані; при появі певного напису, визначити до якої категорії він належить; скласти пазл; пошук пар; спланувавши достатньо часу, можна використати такий ігровий елемент, як гра «Перший мільйон» тощо. Для закріплення вивченого матеріалу можна запропонувати невелике змагання на основі вивченого матеріалу: учні в командах намагаються наввипередки дати відповіді на питання (на LearningApps завдання Challenge, вікторина, Скачки) (рис.9).

 

 

Рис.9

 

Підсумки уроку: на цьому етапі вчитель має коротко проаналізувати та узагальнити набуті знання учнів, акцентувати увагу на основних нових поняттях, які вивчали на уроці, з’ясувати, яке значення мають ці знання для наступного вивчення предмета, порівняти очікувані результати з реальними результатами роботи дітей. Необхідною умовою є забезпечення зворотного зв’язку з учнями: з’ясувати чи достатньо зрозумілим був урок, чи задоволені учні своєю роботою і отриманими знаннями.

Можна організувати голосування за творчі роботи, виконані під час уроку (вправа Голосування) (рис.10).

 

Рис.10

  

 

Повідомлення домашнього завдання.

Пропонуючи учням домашнє завдання, необхідно пояснити зміст роботи, способи й послідовність її виконання. Можна запропонувати учням виконати вдома вправи з теми, що вивчається.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій розкриває перед учнями широкі можливості. Завдання педагога – навчити школярів продуктивно їх використовувати, щоб бути освіченими громадянами комп'ютерно-інтенсивного світу. Учні повинні мати чітке розуміння принципів та методів роботи з інформацією у різноманітних її формах. Допомогти учням стати успішними громадянами інформаційного суспільства покликані саме сучасні комп’ютерні технології. Володіння і доречне використання цих технологій характеризує цифрову грамотність, тобто інформаційну компетентність, практичні навички свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності. Застосування технічних можливостей та інструментів програмних засобів LearningApps, поєднання їх потенціалу із традиційними педагогічними прийомами дозволяє створити ефективні та цікаві сучасні уроки. 

 

 

 

 

 

 

 


Інтерактивні вправи для інтегрованих уроків у 2 класІ

 

Відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти, на підставі базового навчального плану може здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти. Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

Ідея інтеграції в освіті є значним здобутком дидактики, оскільки за умови її успішного методичного впровадження реалізується мета якісної освіти. Тому інтеграція як вимога об’єднання в ціле компонентів об’єктів навчання є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується міжпредметна компетентність.

Реформування сучасної освіти передбачає подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід.

Інтегрована освіта потребує дуже ретельної підготовки як від вчителя, так і від учнів. Досить складно з найрізноманітніших джерел віднайти потрібну інформацію, опрацювати її, підготувати для подання учням на уроці.

Аналіз чинної програми для початкової школи дозволяє зробити висновок, що всі предмети початкової школи мають своєрідний інтеграційний потенціал. Варіанти інтегрованих уроків є різноманітними. Можна інтегрувати не тільки два, але й навіть три-чотири предмети на одному або кількох уроках.

Ідея реалізації інтегрованого підходу до навчання – важливий фактор, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу у початкових класах.

Особливість планування і проведення інтегрованих уроків у початковій школі полягає втому, що вони можуть проводитись як одним учителем, так і двома вчителями у випадках, коли другий предмет, що інтегрується, викладає фахівець (наприклад, учитель інформатики). Такі інтегровані уроки необхідно планувати заздалегідь. При такій організації освітнього процесу відбувається системне викладання знань у нових зв’язках, виключається однобічність у формуванні особистості учня.

Інтеграція передбачає мінімізацію використання зошитів із друкованою основою з таких навчальних предметів, де формування навички практично виконувати роботу є їх основною метою («Інформатика», «Я досліджую світ» тощо). Водночас для формування і перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях. У такому форматі організації роботи учень матиме змогу здійснювати різноманітні мисленнєві операції, розкривати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати, зіставляти пропоновану ситуацію і робити висновок.

Надзвичайно цікавими для учнів початкових класів є інтегровані уроки інформатики. Персональний комп’ютер приходить на допомогу учням в отриманні, закріпленні, узагальненні знань, і їм така робота приносить лише задоволення. За допомогою ж спеціалізованого програмного забезпечення вчителі мають змогу проводити контроль знань учнів, результати якого будуть більш точними.

Наприклад, вивчаючи тему «Способи пізнання» у 2 класі, на уроці можна інтегрувати декілька навчальних предметів: «Я досліджую світ», «Інформатику», «Українську мову», де розглядаються теми: «Інформація», «Джерела інформації», «Способи передавання інформації», «Органи чуття людини» тощо. Працюючи над вивченням даної теми, вчитель може використовувати різноманітні інтерактивні форми й методи роботи на уроці. Додатком до уроку слугуватиме яскрава презентація на тему, а також колекція вправ, створена засобами сервісу Learning Apps, яку можна використовувати як під час вивчення нової теми, так і для закріплення вивченого матеріалу (рис. 11).

Рис.11

 

Під час вивчення теми на уроці можна організувати роботу в групах чи центрах з використанням колекції вправ «Інформація». Вправи, що входять до даної колекції, також можна використати на різних етапах уроку. «Я пізнаю світ» - вправа, що допоможе учням, з’ясувати, які органи чуття допомагають людині пізнавати світ, а також з яких джерел та пристроїв людина отримує інформацію (рис.12).

 

Рис.12

Вправа «Валіза» допоможе учням з’ясувати, які є типи повідомлень за способом подання (рис.13).

Рис.13

 

Виконуючи завдання вправи «Інформація», учні складають словосполучення, одночасно повторюючи основні поняття з теми «Комп’ютер» (рис.14).

 

Рис.14

 

Для узагальнення та закріплення вивченого матеріалу можна використати вправу «Кросворд» (рис.15) або вправу «Органи чуття» (рис.16), яка містить елемент змагання.

Рис.15

 

 

Рис.16

Програма з математики та інформатики у 2-4 класах передбачає вивчення тем, до яких можна застосувати інтегрований підхід. Завдання вчителя на цих уроках – сформувати в учня інформаційну компетентність, уміння перетворювати на практиці інформаційні об'єкти за допомогою засобів інформаційних технологій. Такі уроки дозволяють наочно показати зв'язок предметів, вчать застосовувати на практиці теоретичні знання, відпрацьовують навички роботи на комп'ютері, активізують розумову діяльність учнів, стимулюють їх до самостійного набуття знань. Кожен учень працює активно, у них розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.

Тему «Геометричні фігури» можна розглянути під час інтегрованих уроків математики та інформатики у 2 класі. Для вивчення даної теми розроблено колекцію вправ «Геометричні фігури» (рис. 17).

Рис.17

До колекції входить навчальне відео, за допомогою якого учні повторюють геометричні фігури (рис.18). Перед переглядом відео учні отримують завдання.

Рис.18

  

Вправа «На що схожа фігура» (рис. 19) дозволяє порівняти геометричні фігури з предметами повсякденного життя, що сприяє розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уміння співставляти тощо.

Рис.19

За допомогою вправи «Упізнай фігуру» учні повторюють інструменти графічного редактора та створюють з геометричних фігур малюнок за зразком (рис.20).

Рис.20

Тема «Команди і виконавці» у 2 класі передбачає формування в учнів знань з теми «Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі». Дану тему можна розглянути під час інтегрованого уроку інформатики та «Я досліджую світ». Сервіс Learning Apps дозволяє створити інтерактивні вправи для вивчення даної теми. З цією метою можна використати колекцію вправ «Пори року» (рис. 21).

Рис.21

До колекції включено відеоконтент з навчальним мультфільмом «12 місяців» (рис. 22), вправу «Відгадай загадки» (рис.23), вправи на встановлення відповідності (рис.24) та послідовності подій (рис.25), а також відеоконтент на тему «Зміна пір року» (рис.26).

Рис.22

 

Рис.23

 

 

 

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Зміст практичних завдань, що використовуються в курсі «Інформатика», відображає потреби навчання учнів з читання, математики, мов, природознавства, мистецтв та інших навчальних предметів. Важливим є задоволення пізнавальних інтересів учнів, підтримка їх творчої ініціативи та прагнення до освоєння нових інформаційно-комунікаційних технологій, що створюватиме відчуття доступності в постійному оновленні своїх компетентностей.

У програмі передбачено під час вивчення кожної теми використовувати матеріали інших навчальних предметів, постійно здійснювати підтримку вивчення цих предметів. Доцільно організовувати навчання у захищених закритих середовищах з можливістю учнів співпрацювати між собою для розвитку як ІКТ, так і комунікативних та соціальних компетенцій; навчальні завдання створювати й з метою розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті, просторової та творчої уяви учнівства.

Застосування інтерактивних вправ сервісу Learning Apps на інтегрованих уроках в початковій школі сприяє формуванню в учнів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, уміння працювати в групах, стимулює розвиток інтересу до навчання, виховує відповідальність за індивідуальні навички та спільні результати діяльності. На уроках з використанням Learning Apps учні з задоволенням виконують запропоновані вправи.

 

 


Інтерактивні вправи для використання на уроках інформатики в 2-4 класах

 

Стрімкий розвиток сучасних комп’ютерних технологій розширює спектр можливостей учителя щодо підготовки змістовних, цікавих уроків, під час яких разом з учнями отримує задоволення від захопливого процесу пізнання. Такі уроки викликають у дітей емоційне піднесення, учні охоче працюють із комп’ютером. Внесення таких «родзинок» у зміст уроку активізує начально-пізнавальну діяльність учнів, покращує якість та результативність освітньої діяльності.

Саме такою «родзинкою» є Інетрнет-сервіс LearningApps. Використання інтерактивних вправ на уроках інформатики в початкових класах забезпечує можливість учнів отримати,  перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі. Усе це сприяє формуванню у них пізнавального інтересу. Інтерактивні вправи, створені за допомогою даного сервісу, мають ряд переваг у тому, що правильність їх виконання не займає часу, перевіряється миттєво.    

Для створення інтерактивних вправ використано різноманітні шаблони, які урізноманітнюють види вправ. (Таблиця 1).

 

 

Таблиця 1

«Знайти пару»

«Класифікація»

«Числова пряма»

«Просте упорядкування»

«Вільна текстова відповідь»

«Кросворд»

«Колекція вправ»

«Фрагменти зображень»

«Вікторина»

«Заповни пропуски»

«Перший мільйон»

 

«Вгадай слово»

 

 

«Скачки»

«Пазл»

«Аудіо- та відео-контент»

«Де це?»

«Голосування»

 

«Нотатки»

 

«Дошка оголошень»

«Парочки»

Програма з інформатики для 2-4 класів побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання та опрацювання тем у кожному класі початкової школи. Лінійність має за мету ознайомити учнівство у пропедевтичному курсі «Інформатика» з деякими простими середовищами, що забезпечують навчальну необхідність за змістом програм курсів початкової освіти. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання в освітньому процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення. [3]

На початковому етапі вивчення інформатики програмою передбачається ознайомлення учнів з різноманіттям засобів інформаційно-комунікаційних технологій для сприймання, створення, опрацювання та обміну інформацією.

Другокласники практично знайомляться з різноманіттям засобів комп’ютерної техніки: портативними та стаціонарними комп’ютерами, мобільними пристроями, що наявні у школі та вдома. 

У 2 класі при вивченні теми «Комп’ютери та інші пристрої» доцільно використовувати такі вправи:

 1. «Встановіть відповідність» (рис.27). https://learningapps.org/5621803

Рис.27

 1.  Кросворд «Клавіатура» (рис.28).

https://learningapps.org/5648337

Рис.28

 1. «Вивчаємо клавіатуру» (рис.29). https://learningapps.org/5611609

Рис.29

 

 1. «Комп’ютерна програма» (рис.30). https://learningapps.org/5614078

Рис.30

 1. «Робочий стіл» (рис.31).

https://learningapps.org/5641618

Рис.31

 

 1. «Робочий стіл» (рис.32).

https://learningapps.org/5613590

Рис.32

 

 1. «Правила роботи за комп’ютером» (рис.33). https://learningapps.org/5612831

Рис.33

 1. «Пристрої введення та виведення» (рис.34). https://learningapps.org/5611191

 

Рис.34

Розкриття тем програми про інформацію, її властивостей та дій з інформацією базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Учні мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування.

Програма передбачає ознайомлення учнів із властивостями, видами інформації, діями з нею. Тема «Інформація» вивчається у 2, 3 та 4 класах. Під час вивчення цієї теми можна використати інтерактивні вправи:

 1. «Валіза» (рис.35).

https://learningapps.org/5643890

Рис.35

   

 1. Колекція вправ «Інформація» (рис.36). https://learningapps.org/5644740

Рис.36

 1. Кросворд «Інформація» (рис.37). https://learningapps.org/5604167

Рис.37

 

 1. «Органи чуття людини» (рис.38). https://learningapps.org/5604218

 

Рис.38

 1. «Роль інформації в житті людини (рис.39). https://learningapps.org/display?v=pz7n6kfya18

Рис.39

 1. «Способи подання інформації» (рис.40). https://learningapps.org/5610886

Рис.40

   

 1. «Як я пізнаю світ» (рис.41). https://learningapps.org/5644066

Рис.41

 

Комунікаційні технології опановуються учнями у процесі практичного ознайомлення з мережею Інтернет та практичним використанням упродовж усіх тем вивчення курсу. Основну увагу приділено опануванню початковими практичними навичками використання мережі Інтернет. Важливо, щоб учні зрозуміли головні особливості безпечної роботи з інформаційними джерелами. Під час вивчення теми «Інтернет» у 2-4 класах можна використати наступні вправи:

 1.                     «Програми-браузери» (рис.42). https://learningapps.org/5662450

 

 

 

Рис.42

 

 1. «Приватна, публічна інформація» (рис.43). https://learningapps.org/5677824

Рис.43

 1. «Правила безпечного користування Інтернетом» (рис.44).

(https://learningapps.org/5677917  

Рис.44

 

Практичні дії зі створення учнями власних продуктів починається під час ознайомлення з середовищами для створення та змінювання зображень. Під час практичних занять у графічних та текстових редакторах, редакторах презентацій формуються навички створювати та змінювати зображення, тексти, презентації для навчання.

У ході реалізації цієї змістової лінії учні вчаться змінювати та створювати найпростіші зображення, презентації, текстові документи; працювати зі схемами, діаграмами, картами; перетворювати інформацію з однієї форми подання в іншу (текстову, графічну, числову, звукову).

Тема «Графіка» вивчається в 2, 3 та 4 класах. Для вивчення даної теми створено вправи:

 1. Колекція вправ «Геометричні фігури» (рис.45). https://learningapps.org/5644719

Рис.45

 

 1. Відео-контент «Геометричні фігури» (рис.46). https://learningapps.org/5644631

Рис.46

 

 1. «Властивості геометричних фігур» (рис.47). https://learningapps.org/5644536

 

 

Рис.47

 

 1. «Інструменти графічного редактора» (рис.48). https://learningapps.org/5604096

Рис.48

 

 1. «Створення малюнка з геометричних фігур» (рис.49). https://learningapps.org/5641618

 

 

Рис.49

Для вивчення теми «Текст» у 3 та 4 класах створено інтерактивні вправи:

 1. Кросворд «Текстовий редактор» (рис.50). https://learningapps.org/5685967

Рис.50

 1. «Спеціальні клавіші» (рис.51). https://learningapps.org/5685521

 

Рис.51

 

 1. «Набір символів у текстовому редакторі» (рис.52).

https://learningapps.org/5684586

Рис.52

 

 1. «Розгадай ребус» (рис.53).

https://learningapps.org/5685807

 

Рис.53

 

Під час вивчення теми «Презентації» в 3 класі можна використати наступні вправи:

 1. «Створення презентації в MS Power Point» (рис.54). https://learningapps.org/5673380

Рис.54

 1. Вікторина «Презентація» (рис.55). https://learningapps.org/5686098

Рис.55

Для формування міжпредметних компетенцій, у рамках пропедевтичного курсу, програмою передбачено вивчення питань, пов’язаних з алгоритмами та їх виконавцями. У результаті ознайомлення з ними учні повинні розуміти поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, отримати перші уявлення про основні алгоритмічні структури, зокрема, слідування, розгалуження та повторення, навчитися виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд. Головною метою вивчення алгоритмів є вміння розв’язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки. У 2, 3 та 4 класах доцільно використовувати такі вправи:

 1.      «Вікно програми Scratch» (рис.56). https://learningapps.org/5660936

Рис.56

 

 1. «Встановити відповідність» (рис.57). https://learningapps.org/5644897

Рис.57

 1. «Встановити послідовність» (рис.58). https://learningapps.org/5644882

Рис.58

 

 1. «Зміна пір року» (рис.59). https://learningapps.org/5604062

Рис.59

 

 1. Колекція вправ «Пори року» (рис.60). https://learningapps.org/5644912

 

Рис.60

 

 1. Відео-контент «Пори року. Приклади послідовності дій у природі» (рис.61).

https://learningapps.org/5644780

Рис.61

 

 1. «Відгадайте загадки» (рис.62). https://learningapps.org/5644805

Рис.62

 1.                     «Вбудований графічний редактор Скретч» (рис.63).

https://learningapps.org/5661462

Рис.63

На сайті http://learningapps.org доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використати на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль.

Сервіс LearningАpps надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів учителів та учнів.

 

 

 

 


КАТАЛОГ ВПРАВ, створених засобами сервісу LearningApps

Назва вправи

Автор

Тема

Інструмент сервісу LearningApps

Веб-посилання

QR-код 

1

Валіза

Волкова О.Б.

Способи передавання повідомлень

Класифікація

https://learningapps.org/5643890

QR Code

2

Вбудований графічний редактор Скретч

Бількевич Л.Ю.

Середовище програмування для дітей

Де це?

https://learningapps.org/5661462

QR Code

3

Вивчаємо клавіатуру

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютер

Вільна текстова відповідь

https://learningapps.org/5611609

QR Code

4

Відгадайте загадки

Волкова О.Б.

Пори року. Приклади послідовності в природі

Знайти пару

https://learningapps.org/5644805

QR Code

5

Вікно програми Scratch

Бількевич Л.Ю.

Середовище програмування для дітей

Фрагменти зображення

https://learningapps.org/5660936

QR Code

6

Встановити відповідність

Волкова О.Б.

Пори року. Приклади послідовності в природі

Класифікація

https://learningapps.org/5644897

QR Code

7

Встановити послідовність

Волкова О.Б.

Пори року. Приклади послідовності в природі

Числова пряма

https://learningapps.org/5644882

QR Code

8

Встановіть відповідність

Волкова О.Б.

Комп’ютер

Знайти пару

https://learningapps.org/5621803

QR Code

9

Геометричні фігури

Волкова О.Б.

Геометричні фігури. Створення малюнка за зразком

Колекція вправ

https://learningapps.org/5644719

QR Code

10

Геометричні фігури

Волкова О.Б.

Геометричні фігури

Аудіо- та відео-контент

https://learningapps.org/5644631

QR Code

11

Геометричні фігури

Волкова О.Б.

Властивості геометричних фігур

Знайти пару

https://learningapps.org/5644536

QR Code

12

Замітки

Волкова О.Б.

Вивчення нового матеріалу на уроці

Нотатки

https://learningapps.org/display?v=ps7auifr518

QR Code

13

Зміна пір року

Волкова О.Б.

Пори року

Аудіо- та відео-контент

https://learningapps.org/5604062

QR Code

14

Інструменти графічного редактора

Волкова О.Б.

Графічний редактор

Вікторина

https://learningapps.org/5604096

QR Code

15

Інформація

Волкова О.Б.

Інформація в житті людини

Колекція вправ

https://learningapps.org/5644740 

QR Code

16

Інформація

Волкова О.Б.

Інформація в житті людини

Кросворд

https://learningapps.org/5604167

QR Code

17

Клавіатура

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютер

Кросворд

https://learningapps.org/5648337

QR Code

18

Комп’ютерна програма

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютери та інші пристрої

 

Вгадай слово

https://learningapps.org/5614078

QR Code

19

Набір символів у текстовому редакторі

Бількевич Л.Ю.

Текстовий редактор

Знайти пару

https://learningapps.org/5684586

QR Code

20

Наші очікування

Волкова О.Б.

Очікування на уроці

Нотатки

https://learningapps.org/display?v=p0h9pxwgj18  

QR Code

21

Органи чуття людини

Волкова О.Б.

Сприймання інформації

Скачки

https://learningapps.org/5604218

QR Code

22

Перевірка присутніх на уроці

Волкова О.Б.

Організаційна частина уроку

Фрагменти зображення

https://learningapps.org/5601797

QR Code

23

Підсумки уроку

Волкова О.Б.

Підбиття підсумків уроку

Голосування

https://learningapps.org/display?v=pou7dk2u518

QR Code

24

Повідомлення теми уроку

Волкова О.Б.

Роль інформації в житті людини

Просте впорядкування

https://learningapps.org/5601651

QR Code

25

Пори року

Волкова О.Б.

Пори року. Приклади послідовності в природі

Колекція вправ

https://learningapps.org/5644912

QR Code

26

Пори року

Волкова О.Б.

Пори року. Приклади послідовності в природі

Аудіо- та відео-контент

https://learningapps.org/5644780

QR Code

27

Правила безпечного користування Інтернетом

 

Бількевич Л.Ю.

Безпечний Інтернет

Класифікація

https://learningapps.org/5677917

QR Code

28

Правила роботи за комп’ютером

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютери та інші пристрої

Заповнити пропуски

https://learningapps.org/5612831

QR Code

29

Презентація

Волкова О.Б.

Презентація

Вікторина

https://learningapps.org/5686098

QR Code

30

Приватна, публічна інформація

Бількевич Л.Ю.

Безпека в Інтернеті

Пазл

https://learningapps.org/5677824

QR Code

31

Пристрої введення та виведення

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютер

Класифікація

https://learningapps.org/5611191

QR Code

32

Програми-браузери

Бількевич Л.Ю.

Інтернет

Перший мільйон

https://learningapps.org/5662450

QR Code

33

Робочий стіл

Бількевич Л.Ю.

Комп’ютер

Фрагменти зображення

https://learningapps.org/5613590

QR Code

34

Розгадай ребус

Бількевич Л.Ю.

Текстовий редактор

Вільна текстова відповідь

https://learningapps.org/5685807

QR Code

35

Спеціальні клавіші

Волкова О.Б.

Текстовий редактор

Знайти слова

https://learningapps.org/5685521

QR Code

36

Способи подання інформації

Бількевич Л.Ю.

Інформація

Знайти пару

https://learningapps.org/5610886

QR Code

37

Створення малюнку з геометричних фігур

Волкова О.Б.

Графічний редактор

Фрагменти зображення

https://learningapps.org/5641618

QR Code

38

Створення презентації в MS Power Point

Бількевич Л.Ю.

Презентації

Просте упорядкування

https://learningapps.org/5673380

QR Code

39

Текстовий редактор

Волкова О.Б.

Текстовий редактор

Кросворд

https://learningapps.org/5685967

QR Code

40

Як я пізнаю світ

Волкова О.Б.

Сприйняття інформації

Пазл

https://learningapps.org/5644066

QR Code


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Learningapps.org [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://learningapps.org
 2. Аман І. С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps / І. С. Аман [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html
 3. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://dano.dp.ua/attachments/article/303
 4. Інформатика. Навчальна програма для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 5. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti


 

1

 


[1] Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87

 

[2] Інформатика. Навчальна програма для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

[3] Інформатика. Навчальна програма для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

 

docx
Додано
10 грудня 2019
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку