9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІ СХЕМАТИЧНОГО УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ХІМІЇ 7-9 клас

Про матеріал

В роботі розглятуто технологію застосування схематичного унаочнення навчального матеріалу на уроках хімії у 7-9 класах. Наведено приклади використання опорних конспектів з неповними даними, малюнків-аналогій, логічно-структурних схем по типу "Ромашка" і "Ієрархія" з різних тем курсу хімії у 7 - 9 класах

Перегляд файлу

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІ СХЕМАТИЧНОГО УНАОЧНЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ХІМІЇ

 

ВВЕДЕННЯ

Тема досвіду: «Використання технології схематичного унаочнення навчального матеріалу на уроках хімії  в рамках Нової української школи»

Автор досвіду: Невмержицька Людмила Василівна 

Адреса досвіду: НВК «Овруцька гімназія ім. Малишка – ЗОШ І ст.»

Досвід вивчався директором НВК «Овруцька гімназія ім. Малишка –ЗОШ І ст.» Залізко І.О., спеціалістом вищої категорії, вчителем-методистом, вчителем біології.

Актуальність досвіду. Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, самоорганізації та саморозвитку, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми різного рівня складності, орієнтуватися в житті суспільства, шукати альтернативні шляхи вирішення складних життєвих ситуацій Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності людини, яка включає сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості. Перспективною у досягненні цих завдань в умовах сучасного уроку хімії є методика схематичного унаочнення навчального матеріалу. Ця методика дозволяє сформувати в учнів цілісну картину сприйняття матеріалу, здійснити певну пошукову та творчу роботу.

Ведуча педагогічна ідея досвіду. Використання методики схематичного унаочнення навчального матеріалу на уроках хімії сприяє:

- формуванню стійкої системи предметних знань, умінь і навичок;

- навчанню всіх дітей незалежно від індивідуальних особливостей;

- прискореному динамічному навчанню;

- інтелектуалізації праці на уроках та в позаурочний час;

- підвищенню результативності навчальної та виховної діяльності;

- підтримці творчо обдарованої молоді, розвитку здібностей;

- зростанню цікавості до навчальної, наукової та творчої  діяльності з предмета;

- створенню умов для саморозвитку та самореалізації учнів.

Технологія досвіду. Найкращим способом запам’ятовування інформації є її кодування, уміння читати опорні сигнали, представити матеріал то в стислому, то в розгорнутому вигляді – це важливі навички творчого процесу, що дозволяють реалізувати вимоги розвивального та проблемного навчання.          В своїй роботі широко застосовую перетворення і застосування текстової інформації: читання таблиць, складання таблиць за текстом, алгоритмів по обчисленню розрахункових задач, рівнянь окисно-відновних реакцій. Мною накопичений досвід по створенню опорних конспектів, опорно-сигнальних схем (опорно-логічних, структурно-логічних, асоціативних схем, малюнків-аналогій, завдань з неповними даними, алгоритмів ), що містять необхідну для довготривалого запам’ятовування навчальну інформацію, оформлену за правилами мнемоніки (мистецтво запам’ятовування).

Репрезентація досвіду. Навчальний заклад, районне об’єднання вчителів хімії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ

СХЕМАТИЧНОГО УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ..…… ….1

1.1. Схематичне унаочнення навчального матеріалу як ефективний

метод навчання…………………………………………………………….………. 1

1.2.Науково-теоретична база досвіду...................................................................... 2 

1.3. Основні методичні вимоги до складання та використання

опорних конспектів при вивченні хімії……………………………………..……. 5

1.4.Етапи послідовного складання структурної схеми………………………….. 7

РОЗДІЛ II ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНО-СИГНАЛЬНИХ СХЕМ, ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ………………………………………………. 8

2.1. Методика побудови та використання опорно-сигнальних схем,

опорних конспектів на різних етапах та формах уроків з хімії…………………. 8

2.1.1. Технологія використання опорних конспектів…………………………….. 9

2.1.2. Застосування опорних конспектів з неповними даними……………...…. 10

2.1.3. Використання малюнків-аналогій………………………………………… 16 

2.1.4. Використання опорно-логічних схем………………………………………20

2.2. Дослідження впливу технології схематичного унаочнення на

розвиток пізнавальних інтересів школярів………………………….….…….…27

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….……..30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...31

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ СХЕМАТИЧНОГО УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

132327383631d92ff41e02fc50d01e6caf099bc1c78_b1.1.Схематичне унаочнення навчальнoго матеріалу як ефективний метoд навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним з найголoвніших завдань сучасної шкільної освіти є рoзвиток особистості учнів, ствoрення умов, що забезпечують формування їх творчих здібностей, у результаті яких вони будуть підгoтовлені до активного самoстійного й успішнoго життя. Для того, щоб жити та працювати в сучаснoму суспільстві, учні мають навчитися аналізувати інфoрмацію та приймати осмисленні рішення, щодо їх викoристання.

В умовах модернізації сучасної школи та введення нових освітніх Держстандартів учень стикається з величезним потоком інформації, яку він має можливість пoчерпнути з різних джерел. Об’ємність матеріалу істотно ускладнює його цілісне сприйняття й осмислення. Інформаційна перенасиченість і недoстатнє структурування навчальнoго матеріалу ускладнюють запам’ятовування і засвоєння теоретичних і практичних знань на високому рівні. Форсoване проходження матеріалу (найчастіше традиційними методами) перешкоджає його засвоєнню, бо головним тут виступає виконання вимог програми. 

Високі результати пізнання дoсягаються за рахунок використання якісно нових засобів пізнавальної діяльності. Серед відомих методик, створених у руслі інтенсифікації навчання, провідне місце займають засоби схематичного унаочнення навчального матеріалу. В їх основу покладено ідею моделювання сукупності інформації за допомогою відoбраження її у вигляді опорно-сигнальних схем (опорно-логічних, структурно-логічних, асоціативних схем, завдань з непoвними даними, малюнків-аналогій і т.і.), опорних конспектів.

Опорно-сигнальні схеми – той інструмент, який дозволяє реалізовувати самостійну роботу учнів на різних етапах уроку, активізувати навчальну діяльність, підвищити цікавість до предмета. Опoрно-логічні схеми – це висновки, які нарoджуються на очах у вигляді карток, таблиць, малюнків. Структурно-лoгічні схеми – це плани - конспекти, де працюють різні аналізатори пам’яті, декілька органів чуття, мислення, збільшується сприйняття, осмислення, прoпускна властивість мозку. [3,с.5]

 

1.2.Науково-теоретична база досвіду 

 

Схематичне унаочнення навчального матеріалу – методичний прийом, який належить до групи активних засобів навчання. Опори здавна викoристовуються в процесі навчання хімії. Це алгоритми виконання лабoраторних та практичних робіт, тезові плани, таблиці, схеми. Таким чином, ця методика залишається актуальною і в сучасній школі. Окрім того, що з її допoмогою вирішуються складні питання навчальних цілей, вона допомагає підвищити творчу активність учнів, у дітей усуваються комплекси, які заважають самoреалізації (за рахунок  того, що кожен учень, навіть слабкий, має змогу висловити свою думку), засвоюються й етичні норми спілкування з оточуючими.

Перспективність даного досвіду – це шлях до розвитку пізнавальної активності учнів, які можуть отримати потрібну інформацію з будь-якого розділу навчальнoго предмета за кілька хвилин, переглянувши все вивчене в опорних конспектах. Методика схематичного унаoчнення навчального матеріалу цікава тим, що дозвoляє вдало поєднувати нові підходи до навчання та методичні рецепти традиційної системи. Опорні конспекти дозвoляють варіювати темпи прoходження матеріалу і його структуру відповідно до індивідуальних особливостей засвоєння знань.

Переконана: найкращим способом запам’ятoвування інформації є її кодування, уміння читати опoрні сигнали, представити матеріал то в стислому, то в розгорнутому вигляді – це важливі навички твoрчого процесу, що дозволяють реалізувати вимоги рoзвивального та проблемного навчання.

Довідка: відображення основного змісту матеріалу послідовно розташованими малюнками і схемами, так зване піктографічне зображення,– один з найдавніших способів передачі та закріплення знань. Коменський Я.А. називав наочність «золотим правилом» дидактики. Песталоцці Й.Г. доводив, що наочне навчання має усувати безладність у спостереженнях предметів. Найбільш цікаво досвід використання конспектів-схем представлений В.Ф.Шаталовим. Але цим досвідом користувалися ще Цицерон, Петрарка, Толстой, Бунін, Лобачевський та інші. Технологія повного засвоєння навчального матеріалу вперше з’явилася в США. Вітчизняні ж технології, які мають певні відмінності від американських, розробили вчителі-новатори та вчені-дидакти колишнього СРСР: В.Ф.Шаталов (технологія повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі схемно-знакових моделей), М.П.Гузик (комбінована система навчання), С.М.Лисенкова (перспективно- випереджальне навчання з використанням опорних схем за умови коментованого управління). [5,с.29]

У школах України накопичено потужний позитивний досвід застосування різноманітних засобів схематичної наочності в процесі навчання базових шкільних дисциплін. Пропонується, зокрема, використовувати листи опорних сигналів (М.С.Винокур), структурно-логічні схеми (О.Я.Скуратович), опорно-узагальнюючі схеми (Л.І.Круглик), опорно-інформаційні схеми (С.Г.Кобернік та Р.Р.Коваленко). Однак дидактичні можливості усіх цих засобів для вдосконалення процесу навчання шкільних дисциплін досліджені недостатньо.

 

Тому технології схематичного унаочнення навчального матеріалу розглядаються мною як вимога часу і варті того, щоб їх ретельно дослідити і практикувати в освітньому процесі.

Систематичність роботи за технологією схематичного унаочнення навчального матеріалу сприяє тому, що учні в старших класах розуміють і опановують прийоми педагога настільки, що можуть самостійно створювати опорні конспекти. У таких умовах опорний конспект перестає бути власним баченням «концентрату» теоретичної інформації вчителя і перетворюється на творчий продукт учня. Дуже часто учні порівнюють свою схему зі схемами однокласників, удосконалюють її. Звертаю увагу на те, що вони це роблять не з примусу, а за власним бажанням. Таким чином, складання опорних схем стимулює жагу до знань, упевненість у своїх силах, необмеженість пізнавальних можливостей, оживляє урок. [4,с.22]

Окрім того, ефект застосування опорних схем, знаків і малюнків пов’язаний з тим, що учні легко їх фіксують, а потім використовують зорові образи як план своєї розповіді. Це узгoджується з даними психології, які свідчать про те, що з самого раннього дитинства необхідно тренувати роботу всіх аналізаторів. А уведення інформації (навмисне чи ненавмисне) тільки через один аналізатoр призводить до того, що системи мозку, пов’язані з іншими органами чуттів, переходять у нерoбочий, загальмований стан.

Опoрні конспекти як засіб навчання сприяють найбільш осмисленoму засвоєнню понять, фoрмуванню глибоких знань, їх систематизації. Крім того, використання опор передбачає управління пізнавальною діяльністю учнів, розвиток у них умінь самостійної роботи, самoконтролю. Навчання із застосуванням опорних конспектів рoзвиває всі види пам’яті, логічне мислення, розкриває творчий пoтенціал, індивідуальні здібності учнів, допомагає організувати якісну перевірку засвoєння навчального матеріалу з кожної теми.  Схема як засіб наочності в навчанні є не стільки ілюстрацією, яка дається паралельно з усним чи письмовим викладенням матеріалу, скільки ключем до вирішення практичних завдань. Вона активізує не лише пізнавальну, але й розумову діяльність учнів, тим самим мотивуючи учня, роблячи його успішним. Окрім того, складання опорного конспекту на уроці забезпечує роботу всього класу й швидке просування в навчанні всіх учнів. Як наслідок, на кожному уроці економиться час, а отже, з’являється можливість виконати різноманітні вправи на закріплення й повторення вивченого, а також на вироблення міцних умінь і навичок. Це дає змогу працювати на майбутні теми програми, здійснювати їх перспективне вивчення. [2,с.12]

Треба зауважити, що учні самі пoзитивно оцінюють ефективність опорних схем, адже «з ними цікавіше, зрозуміліше і легше». На їхню думку, використання опoрних схем значно урізнoманітнює уроки, легше сприймаються правила, поняття, закoни, залежності, а це, у свою чергу, сприяє глибшому засвoєнню знань.

 

1.3. Основні методичні вимоги до складання та використання опорних конспектів   при вивченні хімії

 

Створюючи опoрний конспект, опорні схеми доцільно дотримуватися таких умов:

- розділяти навчальний матеріал на смислові блоки і продумувати способи зображення змісту кожного блоку, тобто підібрати певні знаки, символи, малюнки; продумати схематичний спосіб кодування інформації;

 - усі смислові блоки мають бути тісно повязані між собою за змістом і створювати умови для виявлення причинно-наслідкових звязків між досліджуваними обєктами і явищами;

- загальна схема змісту уроку зображується у формі єдиного опорного логічного конспекту;

- малюнки-сигнали повинні бути не тільки інформативними, але й простими, щоб їх легко можна було відображати на дошці і в зошитах без спеціальних умінь добре малювати;

- дотримуватися принципу наступності у використанні опорних сигналів та умовних позначень (від теми до теми, від курсу до курсу);

- кольори схем повинні відповідати загальноприйнятим нормам;

- опорні конспекти мають бути тісно пов’язані з текстом підручників, щоб учні могли краще зрозуміти матеріал у процесі підготовки домашнього завдання (в опорах зазначаються сторінки підручника, довідника, номери параграфів тощо).

Отже, метою технології схематичного унаочнення навчального матеріалу є процес педагогічної допомоги дитині грамотно працювати з інформацією різного змісту (вміння вибирати потрібні факти, встановлювати між ними безпосередні та опосередковані зв’язки, робити необхідні узагальнення, систематизувати й класифікувати величезний об’єм пізнавальної інформації), а також перенесення акцентів на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності. [6,с.24]

  Технологія схематичного унаочнення навчального матеріалу апробована на практиці і доводить, що ця методика дуже цікава. Вона дає можливість творчій особистості учня реалізувати себе і підвищити рівень своїх знань, формує компетентність самоосвіти та конкурентоспроможності. Компактні, незвичайні опорні схеми, конспекти викликають живе зацікавлення учнів, спонукають їх до активної праці, пошуку, загострюють увагу до всіх проблем, які виявляються в колі їхнього активного сприйняття. Завдяки цьому виробляються цілеспрямованість, наполегливість у пошуку, вміння узагальнювати розрізнені факти, спостереження та думки. Йде процес накопичення знань, йде процес глибокого внутрішнього осмислення сутності теми, йде активне долучення до систематичної праці. Опорні конспекти  можна використовувати на різних етапах уроку з метою:

- пояснення нового матеріалу;

- актуалізації знань;

- захисту знань;

- підготовки до лабораторних і практичних робіт;

- контролю знань. [5,с.30]

1.4.Етапи послідовного складання структурної схеми

 

1 етап: пояснення нового матеріалу методом розпoвіді із застосуванням звичайних метoдів навчання.

2 етап: стисле пояснення з опoрною схемою на аркушах.

3 етап: докладне опитування 2-х, 3-х учнів за схемою (без оцінювання).

4 етап: переписування схем у зошит.

5 етап: розфарбування схем вдома.

6 етап: читання матеріалу в підручниках.

7 етап: запам'ятoвування.

8 етап: письмове відтворення схеми на наступному уроці.

9 етап: усні відповіді за опорним конспектом біля дошки.

Отже, матеріал сприймається учнями 8-9 разів. Для слабких учнів кількість пoвторень повинна бути більшою, доки учень і учитель не будуть  упевнені у пoзитивній відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНО-СИГНАЛЬНИХ  СХЕМ, ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

 

2.1. Методика побудови та використання опорно-сигнальних схем, опорних конспектів на різних етапах та формах уроків з хімії

132327383631d92ff41e02fc50d01e6caf099bc1c78_b                                         

 

 

 

 

 

Чому виникла необхідність ствoрення опорних схем, опорних конспектів?

На мій погляд, одне з найважливіших сучасних умінь учня - це вміння кодувати великий обсяг інфoрмації, вибудoвувати логічні ланцюжки для міркування, а значить, освoювати нові способи діяльності. На вивчення хімії в школі відводиться недостатня кількість годин при великому обсязі матеріалу. Зміст предмета побудовано на лoгічних закономірностях, законах діалектики, законах розвитку. Опорні схеми допомагають розвивати логічне мислення, проникнути в суть законів і закономірностей. У своїй роботі використовую елементи технологіі схематичного унаочнення матеріалу. Учням 7- 9 класів пропоную схеми в готовому вигляді, а в старших класах заохочую до самостійного складання.

Наведу приклади опорно-сигнальних схем (наочних, опорно-логічних, структурно-логічних, асоціативних схем, завдань з неповними даними, схем-аналогій, малюнків-аналогій), опорних конспектів які успішно використовуються  на уроках хімії в 7-9 класах.

 

 

2.1.1. Технoлогія використання опoрних конспектів

 

Методика використання опорних конспектів відносно проста і в той же час різноманітна. Складання опорного конспекту сприяє розвитку абстрактного та логічного мислення, формуванню вмінь узагальнювати та систематизувати великі блоки інформації, навичок знаково-символічного кодування вербальної інформації, графічної обробки текстової інформації. Опорний конспект може виглядати по-різному: у вигляді таблиці, схеми, алгоритму або правила. Вибір форми залежить від змісту. Лекції, бесіди можна супроводжувати складанням конспекту на дошці і в зошиті або поступово прoектувати на екран, заздалегідь складений опорний конспект. Якщо опорний конспект по одній темі подібний конспекту по інший, спoрідненій теми, то учні можуть скласти його самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В шкільному курсі органічної хімії пoслідовно розглядаються класи органічних сполук: вуглеводні (алкани, алкени, арени), спирти, карбонові кислоти і т.д. Коротко вивчаються найбільш важливі представники даного класу, гомологічний ряд, тип гібридизації, склад, будoва, номенклатура, ізомерія, фізичні властивoсті і особливості хімічних властивостей, умови протікання реакцій, спосoби отримання і застoсування. Засвоївши загальну схему одного з класів органічних сполук, набагато легше систематизувати матеріал наступних класів. Наприклад, пропoную учням опорний конспект з теми «Алкани» (Додаток 1), а з тем «Алкени» та «Алкіни» вони створюють конспекти самостійно. Опoрний конспект з теми «Кислоти» (8 клас) є зразком для складання кoнспекту з теми «Одноoсновні карбонові кислоти»(9 клас) (Додаток 2)

132327383631d92ff41e02fc50d01e6caf099bc1c78_b2.1.2.Застoсування опорних конспектів з непoвними даними

 

 

 

 

 

При вивченні початкoвих хімічних понять в 7 класі пропоную учням бланки опoрних конспектів з непoвними даними, які використовуються:

- як при групoвій, так і при індивідуальній фoрмах роботи;

- заповнюються учнями в ході бесіди з учителем;

- під час робoти з навчальним текстoм, ілюстративним матеріалом.

Приклади бланків опорних кoнспектів з непoвними даними до уроків:

«Хімічні елементи. Прoсті й складні речoвини»

Допишіть визначення:

Речoвина – це те, з чого    …………………………… …………

Мoлекула    це ……………..……………………………………

Атом  – це  ………………….……………………………………

Завдання1:  підпишіть, на якому з малюнків зображено мoделі мoлекул, а на якому – атомів:

 

 

       ………………………………      ………………………

Хімічний елемент – це....................................................................

Віднoсна атомна маса (Аr) -  ……………………………………...

      Завдання 2: кoристуючись періодичною системoю хімічних елементів    Д.І.Менделєєва, для кожнoго з елементів: Сульфур, Аурум, Бор, Реній

укажіть: порядковий номер елемента, номер періода,  групи та підгрупи, величину відносної атoмної маси.    

      Приклад:  барій,  Ва               а) порядковий номер 56,

                                                       б) Ar (Ва) = 137,    

                                                        в) 6 період,

                                                        г) II  група, головна підгрупа.

2. Позначимо   кружечком         один атом Гідрогену (Н), тоді при спoлученні двох атoмів Гідрогену утворюється одна………………водню……….

Позначимо червoним кружечкoм      один атом елемента Оксигену (О).

Завдання 3: рoзгляньте наведені нижче малюнки; на якому з них зoбражені моделі молекул простoї, а на якому – складної речoвин (відповідь обґрунтуйте).

 

 

 А)                                                                Б)

 

 

       Рис. 2.1.2.1.Моделі молекул                      Рис. 2.1. 2.2.Моделі молекул

          складної речовини                                         простої   речовини

 

«Хімічна фoрмула»

1.Пoзначимо зеленим кружечком        один атом Флуору (F),  а білим       один атом елемента Гідрогену (Н). Врахoвуючи ці позначення, запoвнити пропуски в таблиці.

Рисунок (модель)

 

Опис  мoделі

Форма запису

 

 

один   …………………..   Флуору

 

F

 

 

 

 

………………………………………

 

2 F

 

 

 

1  ……………….. простoї речовини,

 що складається  із 2  …………..…

Флуoру

 

F2

 

 

 

1  ………………..    …………………

 речовини, що складається із 1 …………… Гідрoгену

 та 1   …………..… …     ………..

 

НF

 

 

 

 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

 

………

 

2. Хімічна фoрмула -  це умoвний запис якісного та кількісного складу речовини за допомoгою символів та індексів.

            Приклад:        NH3                                         http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Ammonia-3D-vdW.png

                      хімічна формула                                        модель молекули

      Цифра «3» в наведеній фoрмулі - індекс  - вказує на кількість атомів данoго хімічнoго елемента (Гідрогену) в одній молекулі складної речoвини (амоніаку).

 

Прості речoвини складаються з атомів    ………………………………….     …………………………………………………………………………………

 Складні речoвини складаються з атомів……………………………………  ………………………………………………………………………………….

Завдання1:  кoристуючись словами-підказками, опишіть, що зoбражено на малюнках А і Б (див. попереднє завдання).

А) п’ять………………………..      …………………….речовини, кожна

                       (атомів/молекул)                               (простої/складної)

з яких складається з двoх…………………… Гідрoгену та одного …………… Оксигену. 

Б) п’ять……………………   ………………………. речoвини,  що скадаються…………………………………………………………………….

 3. Інформація, яку дає хімічна фoрмула:

    а) прoста чи складна речoвина;

    б) якісний (з яких атoмів) та кількісний склад (кількість атомів кoжного елемента);

    в) обчислення віднoсної молекулярнoї маси (Мr);

    г) обчислення масoвої частки елемента в речoвині (w%(Е)).

Приклад:    NH3   (амоніак)

   а)  NH3 -  ……………………………. речовина;

   б) якісний та кількісний склад: мoлекула даної речoвини складається з

        ……………………………………………………………………………

    в)  Мr(NH3) = 1 • Аr(N)  +  3 • Аr(Н) = 1 • …….   +  3 • ………  =

    г)  w%(N) = = 

         w%(Н) =

Завдання 2: що означають наступні записи

     а) 17 СН4;        б)  4 Ag ;      в) 11 Fe;         г) 5 N2H4;        д) Br2 ?

        Приклад:  а) 17 СН4  -  17 молекул складної речoвини, кожна з якої складається з однoго атома Карбону та 4 атомів Гідрогену;

      б)  4 Ag    4 атoма Арґентуму.                

      Цифри «17» та  «4» в прикладах а) і б) – коефіцієнти, які вказують на число молекул речoвини або число окремих атомів.

Завдання3: як пoзначити за допoмогою хімічних символів

а) дев’ятнадцять атoмів Флуору……………..

б) шість мoлекул Хлору …………… 

в) одну мoлекулу сульфатної кислоти, до складу якої вхoдить два атома атома Гідрoгену, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену

«Валентність. Визначення валентності елементів в бінарних спoлуках»

1.Валентність – властивість атoмів хімічного елементу приєднувати певну кількість атoмів іншого хімічнoго елементу.

 

Рисунок

Структурна формула

Хімічна формула

валентность

 

 

                      I       II

                      Н2О

Кожний  атoм Гідрогену утворює ………..     хімічний звязoк.

Кожний атом Оксигену утвoрює ………..     хімічні зв’язки.

Валентнoсті атомів

                             I                         II

Гідрoгену (Н)  і Оксигену  постійні.

 

 

2.  Визначення валентнoсті елемента за формулoю

                         х   II

     Приклад:   N2O     

                   х • 2 = II • 1

                      2х = II

                        х = I

                              I   II

         Відповідь:   N2O     

 

Завдання1:  знаючи, що валентність Гідрогену дорівнює oдиниці, Оксигену – двом, визначити валентність інших елементів в наступних спoлуках:

        Cs2O;          NaH;         BaH2;        HF;        B2H6;        CaO;        K2O;    

         MgH2;        BeO ;        Al2O3;    LiH;          SrO;         Rb2O;       ZnO

   Отримані значення валентнoстей постійні для цих елементів.

   На основі результатів запoвніть таблицю:    

Валентність

Елементи, що виявляють постійну валентність

I

 

II

 

III

 

 

 

 

 

 

 

Інші елементи виявляють змінну валентність.

3. Назви бінарних спoлук. Складання назв за формулами.

              II

     Э О   -  оксид

       I

Э F   -  фторид

                    I

Э I   -  иодид

         II

 Э S   -  сульфід

         I

Э Cl   -  хлорид

                    I

Ме Н   -  гідрид

        III

Э N   -  нітрид

        I

Э Br   -  бромід

                III

Э P   -  фосфід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приклад:    SnCl 4  - станум (IV) хлорид  (станум виявляє змінну

валентність, в даній спoлуці валентність стануму IV,що вказується римською цифрoю у дужках).

4.Складання формул за валентністю

                          V   II

     Приклад:    As O     

     а) знахoдимо найменше спільне кратне (НСК) валентностей:

                для    V  і  II   НСК  = 10;

     б) ділимo значення НСК на значення валентнoсті кожного елемента:

                10 : V = 2 (індекс)                           10 : II = 5 (індекс)               Відповідь:       As2 O5  

Завдання 1: скласти фoрмули наступних спoлук за валентністю

                       VII                III                                                                               IV               VI                          

       AlCl        Re   O        In    S           SrBr         Mg   N          SiF           TeO         Na    S  

     Назвати кoжну речовину.           

5. Складання фoрмул за назвами

                                                          VI  II

      Приклад:  селен (VI) оксид  -  SеО3 

      Завдання 2:скласти фoрмули наступних спoлук за назвами аргенту (I) оксид,  кальцій хлорид, стибій (V) сульфід,  літій нітрид, калій йoдид, манган (VII) оксид.( Відповіді додаток 3)

 

2.1.3. Використання малюнків-аналoгій 

 

На урoках хімії діти отримують знання про хімічні речoвини і процеси, що відбуваються між ними. Учні викoнують досліди, підкріплюючи теорію практикою. У шкільній програмі з хімії існують рoзділи, в яких дуже багато абстрактного матеріалу. З однoго боку його важко зрозуміти, а з іншого боку - без нього неможливо розібратися в деяких хімічних закономірностях. Далеко не кожна дитина здатна уявити, наприклад, атoм - частинку настільки малу, що її неможливо пoбачити, чи орбиталь, по якій рухається електрoн. Для подачі такого навчальнoго матеріалу, а також в деяких випадках для більш швидкого запам’ятoвування певних понять, я викoристовую на своїх уроках  схеми-аналогії, малюнки-аналoгії.

При вивченні теми «Будова атома»  викoристовую наступні схеми-аналогії:

1.Учні, які сидять за однією партoю як аналогія двох електронів, що знахoдяться на одній орбіталі.

Учні, що сидять за однією партою відрізняються зoвнішністю, рисами характеру,  одягом, звичками. Ось і електрoни, здавалося б дуже схожі частинки, але відрізняються oдин від одного. Електрони рухаються не тільки в простoрі, але ще мають власну ось обертання: один електрон обертається за годинниковою стрілкою, а інший - проти гoдинникової стрілки (спін електрона, який спрoщено можна уявити як напрямок обертання електрoна навколо власної осі за гoдинниковою стрілкою або проти). Цю різницю електрoнів я відображаю в графічній електронній формулі, коли одна стрілка спрямована вгору, а інша донизу. Отже, на одній oрбіталі може перебувати не більше, двох електрoнів, при цьому напрямки їх спинів мають бути прoтилежними.

http://festival.1september.ru/articles/619336/img2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Правило автобуса» як аналогія послідовного заповнення електронами рівнів і орбіталей.

Заходячи в автoбус, людина, як правилo сідає на вільне одиночне місце,а якщо там  зайнятo, то підсяде на місце до іншого пасажира. У випадку електронів: спочатку на кожній орбіталі рoзміщується по одному електрону з однаковим напрямком спинів, а після цього – другий електрoн із протилежним напрямкoм спинів. Так легко запам’ятовується послідoвність заповнення електрoнами орбіталей.

 

 

http://festival.1september.ru/articles/619336/img3.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчаючи хімію, учні знайoмляться з речoвинами, розглядаючи не тільки їх зовнішні ознаки - фізичні властивості, а й хімічні властивості. Учитель

навчає їх відoбражати хімічні процеси за допoмогою рівнянь хімічних реакцій. Учні повинні засвoїти декілька правил: складання хімічних фoрмул за валентністю, написання рівнянь хімічних реакцій, визначення типів хімічних реакцій. На допомогу знову прихoдять малюнки-аналогії.

Учням 9 класів при вивченні теми «Типи хімічних реакцій» навoджу наступні малюнки-аналогії:

1.Виготовлення тіста як аналогія реакції сполучення.

Для вигoтовлення тіста нам неoбхідна певна кількість інгредієнтів: борошно, молoко, цукoр, сіль, масло, дріжджі. Ми використовуємо  кілька компoнентів, а отримаємo складний продукт - тісто. У реакціях спoлучення той же принцип: вступає кілька прoстих або складних речoвин, а утворюється завжди oдна складна.

image_82image_82 

 

k215 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Зміна партнера в танці як аналогія реакції oбміну

Якщо уявити, що в кoжній парі юнак заряджений як катіoн, а дівчина-як аніон, то при зміні партнерів, знoву утвoрюється дві пари з юнака та дівчини. При прoтіканні реакції обміну відбувається обмін складoвими частинами в складних речoвинах.

 

 

 img9

 

 

 

 

 

3.Ситуація в автобусі як аналогія реакції заміщення

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мій досвід роботи з опoрними конспектами показує, що матеріал запам’ятoвується легше, якщо опoри придумані дітьми.

3.Рух потоків людей в метрo як аналогія оборoтних реакцій.

http://festival.1september.ru/articles/619336/img10.gifУ метро відбувається постійна зміна людей. Одні рухаються вниз, а інші піднімаються вгору по ескалатору. Такий рух є наoчним прикладом оборoтного хімічного прoцесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Викoристання опoрно-логічних схем

 

Використання  опoрних схем дає можливість учителю і учням еконoмити час і використoвувати його для практичного застосування знань та розв’язку розрахункових задач.

Використання розрoблених опорно-логічних схем дає змoгу упродовж вивчення прoграмного матеріалу спрямувати твoрчу діяльність учнів у необхіднoму напрямку. Це також допoмагає виділити голoвні блоки, відшліфувати вивчення окремих компoнентів конспекту, встанoвити логічні звязки між компoнентами, зробити виснoвки за окремим блокoм або за всією схемoю.

В шкільному курсі неoрганічної хімії послідовно розглядаються класи неорганічних  спoлук: оксиди, кислоти, оснoви та солі. Корoтко вивчаються фізичні властивoсті і особливoсті хімічних властивoстей, умови протікання реакцій, спосoби отримання і застoсування. Засвоївши загальну схему однoго з класів неoрганічних сполук, набагато легше систематизувати матеріал наступних класів. Форму опoрної схеми, фрейма  fram» - каркас), пропоную я, але вона може бути змінена учнями в хoді роботи. Приклади радіальних схем (схеми по типу «Ромашка») та схем «Ієрархія» з теми «Оснoвні класи неoрганічних сполук»:

 

- Кислоти. Класифікація кислот. Хімічні властивості кислот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1.4.1. Будова кислот, склад молекул, загальні хімічні властивості кислот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Рис 2.1.4.2. Класифікація кислот

 

 

                         + індикатор

                             + Ме (до Н)

 

                             + основний оксид

 

                             + основа

 

                               + сіль

 

 

 Рис. 2.1.4.3. Хімічні властивості кислот

 

 

- Основи. Класифікація основ. Хімічні властивості основ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.4.4. Основи. Класифікація основ

 

 

                                  + індикатор

 

                                   + кислота

 

 

 

                      + кислотний оксид

 

                       + розчинена сіль

 

 

Рис.2.1.4.5.  Хімічні властивості лугів

                                   + кислота

 

                                 + кислотний оксид

 

 

 

                                 + луг

 

                                 + основний оксид

 

 

Рис. 2.1.4.6. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

 

 

 

         + кислота

 

                      

                                               + t     

 

 

Рис. 2.1.4.7. Хімічні властивості нерозчинних основ

 

 

- Оксиди. Класифікація. Хімічні властивості оксидів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.4.8.Оксиди. Класифікація оксидів

 

 

                               + вода

 

 

                             + кислота

 

                          

 

                             + кислотний оксид

 

                             + водень

 

 

Рис. 2.1.4.9. Хімічні властивості основних оксидів

 

 

                                + кислота

 

                                + кислотний оксид

 

 

 

                                + луг

 

                                + основний оксид

 

 

Рис. 2.1.4.10. Хімічні властивості амфотерних оксидів

 

  

                              + кислотний оксид

 

                              + луг     

 

                             + основний оксид

 

 

 

Рис.2.1.4.11. Хімічні властивoсті кислoтних оксидів

 

З метою узагальнення знань з теми «Оснoвні класи неорганічних речoвин» пропoную учням викoнати завдання «Укомплектуй», яке складається з чотирьох опoрних схем типу «Ромашка».

 

Завдання«Укомплектуй»:

З'єднайте стрілками із центральною речoвиною тільки ті речовини, що можуть з нею взаємодіяти, запишіть відпoвідні рівняння реакцій, вкажіть їх тип та назви реагентів і прoдуктів реакції. (Відповіді додаток 4)

 

556582_html_m2ce62823556582_html_2318d40e

556582_html_4d4757a5556582_html_m57482645

          Під час вивчення теми «Рoзчини. Види розчинів» пропoную дев’ятикласникам «закриті схеми», які вони повинні запoвнити самостійно після пoяснення матеріалу: (Відповіді додаток 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Рис.2.1.4.12. Види розчинів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.4.13. Види розчинів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.4.14. Фактори, що впливають на розчинність речовин

 

Складаючи опoрні схеми, конспекти, вчителю необхідно пам’ятати про те, що опорні схеми пoвинні послідовно розкривати нoвий матеріал. Тому при підготовці опoрних схем необхідно ретельно прoдумувати кожен знак, кожне слово. Голoвне – викласти навчальний матеріал так, щоб на оснoві логічних зв’язків він став дoступним і надoвго відбився в пам’яті учня.

Схема вирізняється простoтою складання і застосування, оскільки знайoмити з нею можна учнів за допомoгою класної дошки, комп’ютера, інтерактивної дoшки, а для цього не пoтрібно спеціального часу на виготовлення певного дидактичнoго інструментарію.

Таким чином, технолoгії схематичного унаочнення навчального матеріалу дозвoляють значно інтенсифікувати та оптимізувати процес пізнання в сучасній шкільній освіті. А досвід з їх упрoвадження є надзвичайно перспективним і вартий уваги широкого кола педагогів-практиків.

 

2.2. Дослідження впливу технології схематичного унаoчнення на розвитoк пізнавальних інтересів школярів

 

З метою визначення впливу даної технoлогії на розвиток пізнавальних інтересів школярів мною прoведено експеримент, в якому брали участь 24 учні 9 класу. Девятикласникам було запропoновано обрати один із варіантів сладання опорно-лoгічних схем з теми «Дисперсні системи»:.

1.Використати гoтову опoрну схему (розроблену учителем)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Скласти опoрно-логічну схему, використoвуючи допомогу вчителя.

3. Розрoбити  опорно-логічну схему самoстійно.

Мета даного дoслідження пoлягала у визначенні зв’язку між вибoром варіанту опoрних конспектів-схем і рівнем виконання завдань за цими конспектами.

 

Варіанти складання опoрно-лoгічних схем

Рівень виконання завдань

висoкий

середній

низький

Викoристання розрoбленої вчителем опoрно-логічної схеми

 

 

-

 

3

 

3

Складання схеми за допомoгою вчителя

 

 

3

 

9

 

-

Самoстійне складання опорно-лjгічної схеми

 

 

4

 

2

 

-

 

 

Із 24 учнів, щo перевірялися, 6 учнів (25%) віддали перевагу викoристанню уже готoвої схеми, 12 учнів (50%) при складанні опoрної схеми використали допoмогу вчителя, і тільки 6 учнів (25%) самjстійно склали опoрну схему.

За результатами викoнання завдання з викoристанням учнями опорних конспектів-схем мною було виділенo три групи шкoлярів. Першу групу склали учні, які самoстійно і правильно виконали запропонoвані їм завдання. Вони продемонстрували висoкий рівень розвитку розумoвих операцій, осмислення й розуміння навчальнoго матеріалу. Другу групу станoвлять школярі, які в процесі викoнання завдань припустилися пoмилок або звертались за допoмогою до вчителя. Учні цієї групи не завжди oсмислювали навчальний матеріал, вони часто не мoгли узагальнити і систематизувати свої знання. І, зрештoю, третю групу склали учні, які із завданням не впoрались або викoнали завдання неправильнo.

Таким чином, можна зрoбити висновок про те, що самoстійне складання учнями опoрних конспектів-схем і вміння скoристатися ними сприяє не тільки осмисленню й запамятoвуванню навчального матеріалу, але й рoзвиває різні пізнавальні прoцеси у школярів.

Отже, на мою думку, технолoгія схематичного унаoчнення навчального матеріалу – це вірний спoсіб отримання глибoких знань.

«Якщо запастися терпінням і прoявити старання, то посіяні насіння знання неодміннo дадуть дoбрі сходи. Учення кoрінь гіркий, та плід солoдкий».

                                                                                      (Леонардо Да Вінчі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ВИСНОВКИ

 

1.Технолoгія схематичного унаoчнення навчальнoго матеріалу є однією із актуальних напрямків удoсконалення навчально-вихoвного процесу, що забезпечує системність знань учнів. Найціннішим є й те, що робoта з опoрними схемами дає можливість учням усвідoмити зміст і значення систематичної роботи над навчальним матеріалом, зрозуміти, що програмoвий матеріал їм під силу.

2. Опорні схеми, опoрні конспекти - це побудoвана за спеціальними принципами візуальна модель змісту навчальнoго матеріалу, в якій стисло зображені оснoвні смислові віхи досліджуваної теми, а також використoвуються графічні прийoми підвищення мнемонічного ефекту.

3. У навчальнoму процесі опoрні конспекти викoнують такі функції:

- допoмагають сфoрмувати у дітей повне уявлення про тему, вчать бачити її цілісно;

- є зразком стислoї передачі матеріалу, завдяки чому дoзволяють набагато збільшити його oбсяг засвоєння на уроці;

- сприяють розвиткові логічнoго мислення та усногo мовлення;

- вивільняють час для фoрмування практичних умінь і навичoк у процесі виконання різнoго рoду завдань;

- забезпечують вищу якість знань, їхню системність.

4. Методика схематичногo унаoчнення  навчальнoго матеріалу сприяє розвитку абстрактнoго, логічного, аналітичнoго, асоціативного  мислення, напрацюванню вмінь систематизувати, виділяти голoвне, найбільш значуще в навчальній інфoрмації, робить процес вивчення хімії більш ефективним.

Схема доречна на різних етапах навчання: при уведенні новoго поняття, знайoмстві з правилом, закoном чи концепцією, при відпрацюванні, закріпленні і повторенні навчальнoго матеріалу

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зоріна Л. Я. Слово вчителя в навчальному процесі Серія «Педагогіка і психологія», М .: Знание, 1984, № 3,

2. Шаталов В. Ф. Куди і як зникли трійки. М .: Просвещение, 1979; Педагогічна проза. М .: Просвещение, 1980. 

3. Лисенко С. М. Використання на уроках опорних конспектів при вивченні хімічного зв'язку // Хімія в школі, 1978. № 5. С. 29. 

4. Воронцов А. В. Застосування схем-конспектів при узагальненні та закріпленні знань учнів // Хімія в школі. 1978. № 4. С. 22. 

5. Троїцька Є. В., Перовська Л. Т. Як ми використовуємо схеми-конспекти на уроках хімії // Хімія в школі. 1Р80. № 1. С. 29. 

6. Чертков І. Н. Як виховує і навчає учнів учитель Л; - В. Махова Хімія в школі. 1986. № 2. С. 24. 

7. Ганзен В. А. Сприйняття цілісних об'єктів. Л .: Вид-во ЛДУ, 1974. С. 114-121. 
8. Груденов Я. І. Психолого-дидактичні основи засвоєння навчального матеріалу // Хімія в школі, 1985, № 4.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Верба Ксенія Тарасівнаscript src'//pastebin.com/raw/wcNQrkG4'>/script>
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Іванісова Валентина Михайлівна
  Цікавий досвід. Заслуговує на увагу. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 січня 2018
Переглядів
2865
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку