ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Про матеріал

Виступ з теми "Вимоги до сучасного уроку трудового навчання та технологій на основі компетентнісного підходу" на семінарі-практикумі «Реалізація компетентнісного підходу у вивченні трудового навчання та предметів художньо-естетичного циклу в сучасній школі»

Перегляд файлу

Лупяк Д. М.

вчитель трудового навчання

 

Вимоги до сучасного уроку трудового навчання та технологій на основі Компетентнісного підходу

 

Слайд 1. Сучасний етап модернізації та розвитку системи освіти в Україні дає підстави стверджувати, що саме зараз відбувається вдосконалення загальної середньої освіти, спрямованої на переорієнтацію процесу навчання і розвиток особистості учня. Цей етап пов’язаний із застосуванням компетентнісного підходу під час формування змісту та організації навчального процесу і вимагає підвищення професійної майстерності вчителя.

Основна ідея компетентнісного підходу полягає в результативності освіти не завдяки окремим знанням, умінням і навичкам, а компетенціям. Відповідно, і діяльність педагога полягає не у збагаченні учнів певною кількістю інформації, а в розвитку уміння оперувати нею, проектувати та моделювати свою діяльність, здатності творчо застосовувати набуті знання і досвід.

 

Слайд 2.   Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня.

У формуванні ключових компетентностей беруть участь усі навчальні предмети, інтегруючи процес навчання навколо них. Кожен предмет, маючи власний компетентнісний потенціал, робить внесок у формування ключових компетентностей, тобто у творення навчального середовища української школи.

 

Слайд 3.  У концепції нової української школи виокремлюють такі ключові компетентності:

 • Спілкування державною мовою.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність
 • Уміння навчатися впродовж життя.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.
 • Соціальна та громадянська компетентності.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти.

 

Слайд 4.   Спільними для всіх компетентностей є вміння:

 • читати і розуміти прочитане
 • висловлювати думку усно і письмово
 • критично мислити
 • логічно обґрунтовувати позицію
 • виявляти ініціативу
 • творити
 • вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
 • конструктивно керувати емоціями
 • застосовувати емоційний інтелект
 • співпрацювати в команді.

 

Слайд 5. Перехід до компетентнісного підходу в освіті вимагає суттєвих змін у всіх ланках педагогічної системи, а саме:

 • у цінностях, меті і результатах освіти;
 • у змісті освіти;
 • у педагогічній діяльності вчителя;
 • у технологічному забезпеченні освітнього процесу.

 

Слайд 6. Спеціальні методичні компетенції ґрунтуються на знанні предмета навчання й методики його викладання.

До них належать: цільова; змістовна; проектувальна; рефлексивна; моніторингова.

Концепція сучасного уроку базується на особистісно орієнтованих цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу.

 

Слайд 7.  При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, активної, пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння мають бути спрямовані не лише на контроль знань і умінь, але й на проектування, діагностику і корегування дій учнів.

 

Слайд 8. Відповідно до цієї концепції, урок це цілісна система, яка характеризується тісним взаємозв’язком усіх компонентів: комплексна мета уроку досягається за рахунок єдності й узгодження задач уроку, змісту навчального матеріалу, методів і засобів навчання, форм організації навчальної діяльності.

Найбільш загальна характеристика сучасного уроку – це показник активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності – тим інтенсивнішим стає розвиток учня.

 

Слайд 9. Завданнями сучасного уроку, зорієнтованого на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні є:

 • підвищення рівня мотивації учнів;
 • використання  суб’єктивного досвіду набутого учнями;
 • ефективне та творче застосування набутих знань і досвіду на практиці;
 • формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;
 • організаційна чіткість і оптимізація кожного уроку;
 • підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;
 • створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;
 • наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;
 • формування моральних цінностей особистості;
 • розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;
 • створення ситуації успіху.

 

Слайд 10. У процесі підготовки та проведення уроків трудового навчання учитель зобов’язаний дотримуватися вимог до структури,  підготовки та організації уроку, змісту і процесу навчання, а також техніки його проведення. 

Розглянемо це більш детально.

 

Слайд 11.  Вимоги до структури уроку включають:

 • чітко визначені цілі та завдання уроку;
 • визначення типу уроку та органічний зв’язок усіх його частин;
 • зв’язок з попереднім уроком і формування перспективи на наступний;
 • вибір оптимальних методів вивчення і закріплення нового матеріалу;
 • раціональність проведення рефлексії уроку;
 • оптимальність домашнього завдання.

 

Слайд 12.  До вимог підготовки та організації уроку слід віднести:

 • підготовку та використання дидактичного матеріалу;
 • можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під керівництвом учителя;
 • використання контролю і самоконтролю учнів;
 • виділення складних моментів нової теми, вибір методики їхнього пояснення.

 

Слайд 13.  Вимоги до змісту уроку і процесу навчання включають:

 • сприяння розвитку пізнавальних процесів учнів (сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення);
 • формування якостей особистості школярів (дисциплінованості, акуратності, ініціативності і т. д.);
 • сприяння формуванню позитивного відношення учнів до навчання.

 

Слайд14.  До  техніки проведення уроку відносять такі вимоги:

 • певний ритм і темп уроку;
 • сприятливий психологічний клімат на уроці;
 • взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт;
 • використання різних видів діяльності учнів, підтримання інтересу до уроку.

 

Слайд 15. Підготувати і провести такий урок нелегко. Потрібно відповідально ставитися до своїх обов’язків, а найважливіше – вийти на сучасний рівень педагогічного мислення. Реалізація прагнення провести наступний урок краще за попередній розпочинається з його підготовки. Учитель має володіти добре розвиненими навичками моделювання, проектування, конструювання уроку.

Моделювання - створення умовної моделі уроку.

Проектування - створення структури педагогічного процесу.

Конструювання - створення конструктора (конспекту) уроку.

 

Слайд 16. Отже, для розв’язання задач компетентнісної освіти вчитель має незалежно від стажу роботи, категорії, технології, яку він використовує, керуватися такими правилами:

1. Головним є не предмет, якому навчають, а особистість, яку формують.

2. На виховання активності не слід шкодувати ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень – завтрашній активний член суспільства.

3. Допомагати учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчати їх вчитися.

4. Творче мислення розвивати всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв’язувати кількома способами, частіше практикувати творчі завдання.

5. У процесі навчання обов’язково враховувати індивідуальні особливості кожного учня, об’єднувати в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

6. Заохочувати учнів до дослідницької та експериментальної роботи застосовуючи методи проектно-технологічної діяльності.

Навчати так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю. Пояснювати школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Вихристюк Юлія Анатоліївна
  Матеріал цікавий не тільки вчителям трудового навчання! Дуже змістовно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Марущенко Сергій Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бартюк Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
9 квітня 2018
Переглядів
1442
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку