Виступ "Поєднання інноваційних і традиційних форм та методів роботи"

Про матеріал

Вашій увазі пропонується виступ "Поєднання інноваційних і традиційних форм та методів роботи" на засіданні школи молодого вчителя інформатики. Проте даний матеріал можна використати на різних методичних заходах.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Той, хто, звертаючись до старого, здатен відкрити нове, гідний того, щоб бути вчителем”Народна мудрість. Засідання школи молодого вчителя інформатики

Номер слайду 2

Поєднання інноваційних і традиційних форм та методів роботи. Підготувалавчитель інформатики. Угорницької ЗШ І-ІІІ ступенів. Рубашевська О. І.

Номер слайду 3

Мета Працюючи разом, знайти відповіді на такі питання:що таке традиційне навчання?як класифікують форми та методи навчання? які особливості традиційного та інноваційного навчання?як домогтися високої якості навчання на кожному уроці?

Номер слайду 4

Зміст. Технологія традиційного навчання;Класифікація та приклади методів навчання;Класифікація та приклади форм навчання;Порівняння традиційної та інноваційної педагогіки.

Номер слайду 5

Технологія традиційного навчання. Нове треба створювати в потічола, а старе само продовжує існувати і твердо тримається на милицях звички. О. І. Герцен

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Розгорнута структура комбінованого уроку. Етапи. Форми, прийоми та методи роботи. Організацій-ний моментпсихологічна, практична підготовка учнів до навчальної роботи Перевірка домашнього завданнятестові завдання; самоперевірка за еталоном; програмоване опитування; індивідуальне опитування; фронтальна бесіда . Актуалізація опорних знаньвикористання тексту підручника, довідників тощо; схеми, малюнки і т. ін.; бесіда.

Номер слайду 9

Розгорнута структура комбінованого уроку. Етапи. Форми, прийоми та методи роботи. Формулю-вання мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльностівизначення мети через формулювання очікуваних результатів уроку; чітке формулювання мети і завдань уроку вчителем, учнями або сумісно. Вивчення нового матеріалузв’язок навчального матеріалу з реаліями життя, показ його практичного застосування; створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове; вплив на емоційну сферу; використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів; рольові ігри і т. ін. методи словесного навчання; методи наочного навчання; методи практичного навчання; методи дослідження.

Номер слайду 10

Розгорнута структура комбінованого уроку. Етапи. Форми, прийоми та методи роботи. Закріплення нового матеріалу. Підсумки уроку. Домашнє завданнятворчі роботи; тестування; вправи;бесіда; робота з підручником; повторення дослідів і т. ін. висновки і пропозиції щодо досягнення мети; само- і взаємоконтроль;рефлексивна діяльність.вправи, письмові роботи; робота з текстом підручника; вивчення документів; робота зі словником, із довідником; проведення дослідів; читання творів і т. ін.

Номер слайду 11

Тільки 4-7% учнів школи зберігають інтерес до навчання;40% дітей не хочуть ходити до школи і лише 10% радіють зустрічі з учителем;50% незадоволені шкільними знаннями;90% учнівського часу відведено на виконання репродуктивних дій;У частини учнів у зв’язку із перевантаженнями, перенапруженням виникають невротичні зміни психіки. Факти соціологічного опитування

Номер слайду 12

Рейтинг українських школярів у дослідженні успішності представників 32 країн світу (PISA-Test, 2003) склав: з читання – 28 місце, математики – 25, природничих наук – 28. Високий рівень освіченості (здатність здобувати, розуміти та критично оцінювати інформацію) показало тільки 2% учнів, успішно можуть адаптуватись у суспільство можуть 36% учнів. Слабким місцем результатів учнівських робіт є недостатнє оволодіння вміннями ефективно інтегрувати знання з різних галузей знань, та невміння аргументовано висловити свою думку. Факти соціологічного опитування

Номер слайду 13

Інноваційна педагогічна технологія -Цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів.

Номер слайду 14

Які соціальні передумови появи і застосування інноваційних освітніх технологій? Підготовка не просто самостійно мислячих громадян, висококваліфікованих фахівців у галузі майбутньої професійної діяльності, але і високоморальних, духовно розвинених, готових до інновацій, спільної діяльності, спілкування і співробітництва, роботи в нестабільних і швидко мінливих умовах із проявом ініціативи і творчості.

Номер слайду 15

Інноваційний процес – це процес удосконалення освітніх систем на основі інноваційного розвитку або часткової зміни традиційних цілей, змісту й засобів освіти. Така переорієнтація, зміна пріоритетів не означає відмову від традиційних цінностей, від популярного девізу “знання – сила”. Система знань залишається основою освітнього процесу. Адже, як влучно висловився К. Д. Ушинский, “порожняя голова не мислить”. Йдеться тільки про те, що самі по собі знання ще не є кінцевою метою й результатом навчання.

Номер слайду 16

Методи та форми навчання. Цінність будь-якого інструмента визначається тим, чиї руки його тримають. Народне прислів'я

Номер слайду 17

Методист М. О. Рибникова писала: «Викладання є мистецтво, а не ремесло — у цьому корінь учительської справи. Випробувати десять методів і обрати свій, передивлятися десять підручників і не дотримуватися жодного неухильно — ось єдиний можливий шлях викладання. Весь час винаходити, вимагати, удосконалювати — ось єдиний курс учительського робочого життя».

Номер слайду 18

Класифікація методів навчання

Номер слайду 19

Класифікація методів навчання

Номер слайду 20

Класифікація методів навчання

Номер слайду 21

Приклади сучасних методів навчання«Ажурна пилка»;«Акваріум»;«Асоціації на дошці»;«Два-чотири-всі разом»;«Джиг-со»;«За-проти»;«Займи позицію»;«Брейн-стормінг»(мозковий штурм);«Зигзаг»(пилка);«Навчаючи-вчуся»;Метод «Прес»;«Снігова куля»;Творче читання;Кейс-стаді;Метод коментування;Метод мозкового штурму.

Номер слайду 22

Класифікація форм навчання. ФОРМА НАВЧАННЯІндивіду-альнапередбачає взаємодію вчителя з одним учнемгруповапарнафронтальнаколективнапередбачає навчання цілісного колективу зі своїми особливостями взаємодії і орієнтована на активне взаємонавчання учнів, їх згуртованість та взаєморозумінняпередбачає роботу вчителя з усіма учнями в єдиному темпі та із загальними завданнямикомунікативна взаємодія між двома учнями, що виконують загальнонавчальне завданняпередбачає спілкування вчителя з групою дітей,які взаємодіють як між собою, так і з учителем

Номер слайду 23

Приклади форм навчання і форм організації навчання«Бачено-небачено»;«Броунівський рух»;«Демарш»;«Мікрофон»;«Мозаїка»;Семінар з індивідуальною роботою;Семінар з груповою роботою;Семінар в групах за вибором;Семінар генерації ідей;Семінар-практикум;Семінар-рефлексія;Синтез думок.

Номер слайду 24

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки

Номер слайду 25

Недоліки інновацій. Це, як правило:відсутність послідовності елементів уроку, передбаченої загальноприйнятою технологією уроків;колективні способи роботи;нестандартні підходи до оцінювання;кожна інновація потребує попереднього розгляду і навчання учнів процедури проведення;вчитель має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання;дисципліна учнів на уроці може бути проблемою для вчителя;за невдалого навчання необхідно перенавчати учня, що потребує додаткового часу.

Номер слайду 26

Сенкан – це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вислові з п’яти рядків. Алгоритм складання Сенкану.1. Один іменник – назва поняття. 2. Два прикметники – опис поняття.3. Три дієслова – визначення дії.4. Фраза з чотирьох слів, якавиражає відношення до теми.5. Одне слово (синонім до теми), в якому відображено зміст чи сформульовано висновок. Схема Сенкану.1. Тема ( один іменник).2. Опис (два прикметники).3. Дія (три дієслова).4. Відношення (фраза з чотирьох слів).5. Перефразування змісту ( одне слово).

Номер слайду 27

Приклади сенкану. Музика. Чарівна, захоплююча. Звучить, лунає, вабить. Поповнює духовну скарбницю людини. Гармонія. Фізика. Класична, фундаментальна. Спостерігає, досліджує, пояснює. Дає основу знань про природу. Наука. Схема Сенкану.1. Тема ( один іменник).2. Опис (два прикметники).3. Дія (три дієслова).4. Відношення (фраза з чотирьох слів).5. Перефразування змісту ( одне слово).

Номер слайду 28

Справа навчання та виховання – це мистецтво, а тому закінченість і досконалість недосяжні, розвиток і вдосконалення — нескінченні.

Номер слайду 29

Література. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. – К.: Вид. А. С. К., 2004. –192 с. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволоко­ва Н. П., Андрєєва В. М. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»). Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н. П. Наволоко­ва, – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. - (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). Лисенко С. Про проекти //Відкритий урок. 2003. - №17. – С.17-18. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. - №26. – С.4. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с. [148-162; 128-147]. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи./Л. Покроєва, З. Рябова, О. Байназарова та ін., - К. : «Шкільний світ», 2008. – 128с. [4-24]. Метод проектів у сучасних освітніх технологіях. Інформатика в школі. Методичний орієнтир. - №3(39) березень 2012р. Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики. З досвіду роботи вчителя інформатики Зарічненської школи Мовчуна А. Я.

Номер слайду 30

Бажаю успіхів у роботі!Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Цьось Юрій Анатолійович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
31 липня 2018
Переглядів
1999
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку