Презентація "Метод проектів"

Про матеріал

Дана презентація містить історію виникнення технології, класифікацію навчальних проектів, особливості проектів за методом та видом діяльності, розкрито всі етапи роботи над проектом та подана теоретична частина проекту «Вибір майбутньої професії».

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Метод проектів. Підготувалавчитель інформатики. Угорницької ЗШ І-ІІІ ступенів. Рубашевська О. І.

Номер слайду 2

Метод проектів Проектна технологія використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної методики навчання. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, групову або колективну, яку учні виконують упродовж певного часу.

Номер слайду 3

Метод проектів не є принципово новим у світо-вій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки минулого сто-річчя в США. Метод ще має назву методу проблем. Метод проектів був запропонований і розробле-ний американським філосо-фом Джоном Дьюї та його учнем Вільямом Кілпатріком. Історія винекнення технології Він запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяль-ність учнів з ураху-ванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Американці змогли конструктивно підійти до суті методології й усвідомити величезні переваги нових підходів. Саме тому з часу появи технології на арені педагогічної думки і дотепер вона активно використовується у практиці американської школи.

Номер слайду 4

Історія винекнення технології Ідеї проектного навчання виникли в Росії практично паралельно з розробками американсь-ких педагогів під керівництвом російського педагога С. Т. Шацького в 1905р. Ідеї проектування почали широко використовувати і включати в навчально-виховний процес школи. Але, на жаль, недостатньо продумано і послідовно, через що у 1931 році метод проектів було засуджено і заборонено.

Номер слайду 5

вид пошуково-творчої роботи, яка виконується за чітким планом та має кінцевий результат, що презентується. Проект - Слово «проект» з латинської буквально означає «кинутий уперед». У сучасному розумінні проект – це намір, який буде здійснено в майбутньому. Проект – проектна діяльність – метод проектів

Номер слайду 6

Типи навчальних проектівза основною діяльністю за предметною галуззю за характером контакту за тривалістю за кількістю учасниківдослідженняпошуковийтворчийрольовий прикладнийінформаційнийознайомленнямонопроектміжпредметнийпозапредметнийсеред учнів класусеред учнів школи, міста, країни, світусередньостроковийдовгостроковийкороткостроковийгруповийіндивідуальнийпарний

Номер слайду 7

Особливості проектів за методом та видом діяльності

Номер слайду 8

Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Учасники заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - рукописний журнал, колективний колаж, публікація, сайт, блог, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети. Творчі проекти

Номер слайду 9

Учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже висока, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.Ігрові проекти

Номер слайду 10

Спрямовані на збирання інформації про який-небудь об'єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.Інформаційні проекти

Номер слайду 11

Результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, словник). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику. Практико-орієнтовані проекти

Номер слайду 12

Потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників соціальної значущості, продуманості методів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження; аргументація її актуальності; визначення предмета й об'єкта, завдань і методів; визначення методології дослідження; висування гіпотез розв'язання проблеми і намічення шляхів її розв'язання. Дослідницькі проекти

Номер слайду 13

ЕТАПИ РОБОТИПідготовчо-організаційний. Планово-прогностичний. Організаційно-виконавчий. Корекційно-оцінювальний. Підсумковий

Номер слайду 14

ПІДГОТОВЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙСтворення групи. Корекція теми. Аналітичне обґрунтування актуальності і перспективи. Концептуальні засади, проблеми. Узагальнення попереднього досвіду. Обговорення гіпотез. Розподіл ролей

Номер слайду 15

ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧНИЙЦілі, завдання, зміст, терміни виконання2. Зовнішня експертиза якості розробки та управлінське забезпечення 3. Захист

Номер слайду 16

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИКОНАВЧИЙТеоретична підготовка. Ознайомлення з ППД із проблеми. Власний інноваційний досвід. Дидактичне та методичне забезпечення5. Комплексний моніторинг діяльності колективу з впровадження інноваційного досвіду

Номер слайду 17

КОРЕКЦІЙНО-ОЦІННИЙМоніторинг результатів роботи творчої групи2. Корекція3. Аналіз та узагальнення результатів4. Підготовка методичних матеріалів

Номер слайду 18

ПІДСУМКОВИЙДемонстрація(презентація)результатів роботи 2. Прогнозування перспективи подальшої роботи3. Оцінка і підбиття підсумків

Номер слайду 19

Відносини «учитель – учень» у проектній діяльностіУчень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому. Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань. Учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність. Учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору. Учень активний – учитель створює умови для розвитку активностіУчень – суб’єкт навчання, учитель – партнер. Учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності

Номер слайду 20

Вибір майбутньої професіїТема проекту

Номер слайду 21

Для чого це потрібно? Дізнатися які в наш час найпопулярніші та високооплачувані професії. Визначити чи можна покладатися тільки на опис професії, як на відправний пункт в рішенні йти вчитися по цій спеціальності. Вибрати професію так, щоб не «викинути на вітер» 5 років навчання у вузі за фахом?Завдання проекту

Номер слайду 22

Дидактична характеристика проектутип проекту

Номер слайду 23

Навчальні цілі та очікувані результативиробити в учнів основні вміння ХХІ століття (відповідальність, адаптованість, критичного та системного мислення, вміння виявити, проаналізувати та вирішити проблему);розвивати навики самоуправління, уміння планувати час, контролювати стан виконання завдань, виконувати самооцінку своєї діяльності, відчувати соціальну відповідальність; виконуючи творчі завдання, інтегрувати набуті знання з різних предметних областей.

Номер слайду 24

Спосіб вирішення проблемиробота з додатковою літературою;використання інших засобів інформації;самостійна, дослідницька та аналітична робота учнів з учителем та психологом;власна ініціативність учнів.

Номер слайду 25

1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми. 2. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення. 3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться. 4. Визначення джерел потрібної інформації. 5. Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками. 6. Вивчення та аналіз зібраної інформації. 7. Оформлення колективної роботи. 8. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту. 9. Презентація матеріалів проекту. План виконання проекту

Номер слайду 26

Працювати дружно, злагоджено, разом. Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати спокійно. Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до кінця, не перебивати. Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення спільно. «Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу. Бути доброзичливими, старанними, відповідальними. Доводити свою справу до кінця. Правила взаємодії під час проекту

Номер слайду 27

Етапи роботи над проектом. Розробка плану та визначення строків реалізації його пунктів. Проведення опитування учнів 9-11 класів «Моя майбутня професія». Консультації зі шкільним психологом, батьками, друзями. Пошук інформації про професії в Інтернеті. Зустрічі з представниками окремих професій, вузів. Пошук інформації про вузи з обраних спеціальностей. Журналісти. Презентувати найпопулярніші та високооплачувані професіїХакери. Створити веб-сайт з висвітленням інформації про вузи з обраними спеціальностями. Психологи. Результати тестування та опитування висвітлити у буклеті

Номер слайду 28

Сенкан – це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вислові з п’яти рядків. Алгоритм складання Сенкану.1. Один іменник – назва поняття. 2. Два прикметники – опис поняття.3. Три дієслова – визначення дії.4. Фраза з чотирьох слів, якавиражає відношення до теми.5. Одне слово (синонім до теми), в якому відображено зміст чи сформульовано висновок. Схема Сенкану.1. Тема ( один іменник).2. Опис (два прикметники).3. Дія (три дієслова).4. Відношення (фраза з чотирьох слів).5. Перефразування змісту ( одне слово).

Номер слайду 29

Приклади сенкану. Музика. Чарівна, захоплююча. Звучить, лунає, вабить. Поповнює духовну скарбницю людини. Гармонія. Фізика. Класична, фундаментальна. Спостерігає, досліджує, пояснює. Дає основу знань про природу. Наука. Схема Сенкану.1. Тема ( один іменник).2. Опис (два прикметники).3. Дія (три дієслова).4. Відношення (фраза з чотирьох слів).5. Перефразування змісту ( одне слово).

Номер слайду 30

Справа навчання та виховання – це мистецтво, а тому закінченість і досконалість недосяжні, розвиток і вдосконалення — нескінченні.

Номер слайду 31

Література. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. – К.: Вид. А. С. К., 2004. –192 с. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволоко­ва Н. П., Андрєєва В. М. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»). Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. / Автор-укладач Н. П. Наволоко­ва, – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. - (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). Лисенко С. Про проекти //Відкритий урок. 2003. - №17. – С.17-18. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. - №26. – С.4. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с. [148-162; 128-147]. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи./Л. Покроєва, З. Рябова, О. Байназарова та ін., - К. : «Шкільний світ», 2008. – 128с. [4-24]. Метод проектів у сучасних освітніх технологіях. Інформатика в школі. Методичний орієнтир. - №3(39) березень 2012р. Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики. З досвіду роботи вчителя інформатики Зарічненської школи Мовчуна А. Я.

Номер слайду 32

Бажаю успіхів у роботі!Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рогозняк Валентина Танасіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
31 липня 2018
Переглядів
5173
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку