Vocabulary. About Myself. Personality traits

Про матеріал
Vocabulary. About Myself. Personality traits Тематичний словник для попоdнення лексичного запасу учнів з теми About Myself. Family and Friends. Personality traits
Перегляд файлу

Vocabulary. About Myself. Personality traits

 1.  

personality [ ˌpɜːsəˈnælɪti ]

особистість

 1.  

character trait [ ˈkærəktə treɪt ]

personality trait

риса характеру

 1.  

active [ ˈæktɪv ]

активний

 1.  

ambitious [ æmˈbɪʃəs ] 

high-flying  [ haɪˈflaɪɪŋ ]

амбіційний, цілеспрямований

 1.  

reckless [ ˈrekləs ]

божевільний

 1.  

light-hearted [ laɪt ˈhɑːtɪd ] 

easygoing  [ ˌiːzɪˈɡəʊɪŋ ]

безтурботний

 1.  

furious [ ˈfjʊərɪəs ]

скажений

 1.  

strong-willed [ ˈstrɒŋˈwɪld ]

вольовий

 1.  

proud [ praʊd ]

гордий

 1.  

humane [ hjuːˈmeɪn ]

гуманний

 1.  

kind [ kaɪnd ]

добрий

 1.  

greedy [ ˈɡriːdi ]

жадібний

 1.  

cruel [ krʊəl ]

жорстокий

 1.  

envious [ ˈenvɪəs ]

заздрісний

 1.  

angry [ ˈæŋɡri ]

злий

 1.  

ideal [ aɪˈdɪəl ]

perfect  [ ˈpɜːfɪkt ]

ідеальний, досконалий

 1.  

lazy [ ˈleɪzi ]

ледачий

 1.  

lying [ ˈlaɪɪŋ ], mendacious  [ menˈdeɪʃəs ]

брехливий

 1.  

reliable [ rɪˈlaɪəbəl ]

надійний, вірний

 1.  

naughty [ ˈnɔːti ]

неслухняний

 1.  

touchy [ ˈtʌtʃi ]

образливий

 1.  

self-critical [ self ˈkrɪtɪkəl ]

самокритичний

 1.  

selfish [ ˈselfɪʃ ]

егоїстичний

 1.  

modest [ ˈmɒdɪst ]

скромний

 1.  

brave [ breɪv ]

сміливий

 1.  

fair [ feə ], impartial [ ɪmˈpɑːʃəl ]

чесний, справедливий

 1.  

talented [ ˈtæləntɪd ]

талановитий

 1.  

patient [ ˈpeɪʃnt ]

терплячий

 1.  

calm, quiet [ kɑːm ] [ ˈkwaɪət ]

тихий

 1.  

tolerant [ ˈtɒlərənt ]

толерантний

 1.  

stupid, dull [ ˈstjuːpɪd ] [ dʌl ]

тупий

 1.  

generous [ ˈdʒenərəs ]

благоро́дний; ще́дрий

 1.  

sensitive [ ˈsensətɪv ]

вра́зли́вий; чутли́вий

 1.  

attitude of mind, mentality [ ˈætɪtjuːd əv maɪnd ]
[ menˈtælɪti ]

склад ро́зуму; менталіте́т

 1.  

grumbling [ ˈɡrʌmbəlɪŋ ]

буркотливий

 1.  

acrimonious [ ˌækrɪˈməʊniəs ]

жовчний

 1.  

arrogant [ ˈærəɡənt ]

зарозумілий

 1.  

capricious [ kəˈprɪʃəs ], fretful [ ˈfretfəl ]

примхливий

 1.  

sly [ slaɪ ]

підступний, хитрий

 1.  

curious [ ˈkjʊərɪəs ]

цікавий, допитливий

 1.  

disgusting [ dɪsˈɡʌstɪŋ ]

мерзенний

 1.  

impertinent [ ɪmˈpɜːtɪnənt ]

нахабний

 1.  

witty [ ˈwɪti ]

дотепний, розумний

 1.  

smart [ smɑːt ]

розумний

 1.  

clever [ ˈklevə ]

розумний

 1.  

intelligent [ ɪnˈtelɪdʒənt ] 

розу́мний, кмітли́вий

 1.  

cynical [ ˈsɪnɪkəl ]

цинічний

 1.  

stubborn [ ˈstʌbən ]

упе́ртий

 1.  

he (she) is a man of (strong) character [ hi z ə mæn əv strɒŋ ˈkærəktə]

він (она) - людина з характером

 1.  

left handed/ right handed

шульга/ праворукий

 1.  

cheerful

веселий

 1.  

lyceum [lai’siəm]

ліцей

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
27 січня 2020
Переглядів
432
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку