25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Вправи та ігри для розвитку уваги, пам’яті, мислення й уяви молодших школярів на уроках мови. Матеріали з досвіду роботи вчителя початкових класів .

Про матеріал

Зміни в країні зумовлюють потребу виховувати креативну і інтелектуально розвинену особистість, здатну насамперед грамотно, аргументовано та переконливо доводити власну думку.

Перетворення в сучасному суспільстві впливають передусім на навчання та виховання підростаючого покоління, тому перед школою постає завдання не тільки подати необхідні знання з різних галузей науки, а й навчити самостійно здобувати інформацію, і також на основі цих знань сформувати і розвинути творчу особистість школяра, виховати культуру його мислення та мовлення. У цьому аспекті особливої уваги потребує початкова ланка освіти, оскільки тут формується більшість загально навчальних умінь і навичок, розвиваються розумові операції, вдосконалюються мовлення, мислення, пам'ять, увага, уява та інші психічні функції особистості.

Процес розвитку уваги, пам'яті, мислення, мовлення і уяви дітей дуже тривалий, складний, бо вимагає від них величезних, вольових зусиль протягом усіх років навчання у початковій школі.

Плідними виявляються у роботі такі прийоми як ігрова постановка завдань. Ці види роботи відповідають закономірностям розумового розвитку молодших школярів, вносять у процес пізнання емоційно-образний струмінь, забезпечуючи успішне долання шляху від явищ до сутності.

У навчально-виховному процесі з молодшими школярами повинна обов'язково бути представлена гра. Це – ефективний засіб, що стимулює дітей стати кращими. Вона формує первинне усвідомлення того, що гарно, а що погано, володіє прекрасною діагностичною функцією – показує дитині, що та вміє, що знає, чого боїться, що їй подобається.

Головна мета введення ігор у навчальний процес – викликати інтерес до навчання.

Кожна дидактична гра, яка представлена нижче виконує різні функції – формує креативну особистість, збагачує пізнавальний досвід дітей, розвиває увагу, пам'ять, мислення, мовлення і уяву.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Вправи та ігри для розвитку уваги, памяті, мислення й уяви молодших школярів на уроках мови

(Матеріали з досвіду роботи  вчителя початкових

класів К НВК«Краснолуцька ЗОШ Іст.- дитячий садок»

Сидорук Л.В.)

 

 

 

 

 

 

 

2015

       


                                           ЗМІСТ

 Вступ                                                                                                         3-4

1.Розвиток мислення - основа успішності навчально –  виховного процесу.      5-6                                                     

2. Ігри та вправи для розвитку мислення.                                              6-17

3. Ігри та вправи для розвитку мовлення.                                            17-23

4. Особлива роль  уваги в навчальній діяльності школярів.                                23-24

5. Ігри та вправи для розвитку уваги.                                            24-27

6. Розвиток пам’яті.                                                  28   

7. Ігри та вправи для розвитку пам’яті.                                                               29-31

8. Вправи для розвитку уяви і фантазії.                                               32

Висновки                                                             33

Використана література                                        34 

 

 

 

 

 

 

 


                        Вступ

          На сучасному етапі розвитку наша країна зазнає значних перетворень у економічній, політичній, виробничій, культурно-освітній сферах життя. Масовий перехід до користування електронно-обчислювальною технікою, робота з різноманітними носіями інформації, впровадження нових технологій виробництва вимагають від кожного індивіда розвиненого логічного мислення, мовлення, пам’яті, уваги. Економічні зміни в країні, активізація політичних дискусій зумовлюють потребу виховувати креативну і інтелектуально розвинену особистість, здатну насамперед грамотно, аргументовано та  переконливо доводити власну думку.

          Перетворення в сучасному суспільстві впливають передусім на навчання та виховання підростаючого покоління, тому перед школою постає завдання не тільки подати необхідні знання з різних галузей науки, а й навчити самостійно здобувати інформацію, і також на основі цих знань сформувати і розвинути творчу особистість школяра, виховати культуру його мислення та мовлення. У цьому аспекті особливої уваги потребує початкова ланка освіти, оскільки тут формується більшість загально навчальних умінь і навичок, розвиваються розумові операції, вдосконалюються мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява та інші психічні функції особистості.

 Процес розвитку уваги, пам’яті, мислення, мовлення і уяви дітей дуже тривалий, складний, бо вимагає від них величезних, вольових зусиль протягом усіх років навчання у початковій школі.

Плідними виявляються у роботі такі прийоми як ігрова постановка завдань. Ці види роботи відповідають закономірностям розумового розвитку молодших школярів, вносять у процес пізнання емоційно-образний струмінь, забезпечуючи успішне долання шляху від явищ до сутності.

  У навчально-виховному процесі з молодшими школярами повинна обов’язково бути представлена гра. Це – ефективний засіб, що стимулює дітей стати кращими. Вона формує первинне усвідомлення того, що гарно, а що погано, володіє прекрасною діагностичною функцією – показує дитині, що та вміє, що знає, чого боїться, що їй подобається.

  Головна мета введення ігор у навчальний процес – викликати інтерес до навчання.

  Кожна дидактична гра, яка представлена нижче виконує різні функції – формує креативну особистість, збагачує пізнавальний досвід дітей, розвиває увагу, пам’ять, мислення, мовлення і уяву.

 

 

 

 

 

 

 

 


                1.РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ – ОСНОВА  УСПІШНОСТІ  

                          НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь – який вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо сформувати у молодших школярів основи образного та логічного мислення.

Образне мислення – основний вид мислення дітей. І, як свідчать дослідження, вже в цьому віці з допомогою спеціального тренування діти можуть оволодіти багатьма можливостями, пов’язаними з цим видом мислення. Наприклад, вони можуть навчитися подумки перетворювати образи реальних предметів, будувати наочні моделі (на зразок схем), які відображують суттєві властивості об’єктів або явищ, планувати свої дії подумки.

         Тренування образного мислення на цьому віковому етапі слід спрямовувати на розвиток таких здібностей:

 • Уміння здійснювати оперування образом подумки.

Це означає – здійснювати з ним різні мисленнєві перетворення (дії), наприклад такі як: перегрупування початкових елементів, розчленування та з’єднування їх в цілість та інші.

 • Уміння орієнтуватися в просторі за допомогою простої план-схеми, а також розвиток уміння самостійно її створювати.

Формування таких уявлень передбачає перш за все розвиток вміння будувати еле­ментарні схематизовані образи простору і застосовувати їх в ре­альній ситуації.

 • Уміння «читати» і створювати прості схематичні зображення рі­зноманітних об'єктів.

Саме тому дії образного мислення часто характеризують, як дії для побудови і застосу­вання схематизованих образів, які відображають зв'язки і від­ношення реальних об'єктів.

 • Уміння планувати свої дії подумки.

 На певному етапі розвитку образного мислення у дитини виникає ще одна важлива здатність - здатність планувати свої дії подумки. Завдяки цій здатності у неї з'являється можливість попередньо уявити те, що вона отримає внаслідок своїх зусиль.

Адже, оперуючи предметами подумки, уявляючи різні варі­анти їх можливих перетворень, можна швидше прийти до пра­вильного рішення, ніж виконуючи реальні дії.

Тренування логічного мислення. Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією розвитку мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише ви­сокої розумової активності, але й передбачає наявність у люди­ни певної суми знань про спільні і суттєві ознаки предметів та явищ навколишнього світу.

         2. ВПРАВИ  ТА  ІГРИ  НА  РОЗВИТОК  МИСЛЕННЯ 

           Словниково-логічні вправи

1. Назвати предмети одним узагальнюючим словом:

 1.     калина, смородина,… - це
 2.     картопля, огірок, помідор,… - це
 3.     сосна, тополя,… - це
 4.     курка, гуска, індик,… - це

2. Дібрати видові назви до родових:

Дитячі журнали – це…

Чоловічі імена – це…

Взуття – це…

Кущі – це…

3. Встав букви і вилучи зайвий предмет:

М..р..з                   Ж..рн..л               Д..в..ий

..н..й                      Кн..г..                  Ш..р..к..й

Л..д                        Г..з..та                 К..р..тк..й

Б..р..к                    М..сл..                  З..мл..

4. Узагальнити через протиставлення:

 1.     клен – дерево, а малина - …
 2.     штани – одяг, а туфлі - …

5. Розподілити ряд видових назв між двома родовими:

Ластівки, шпаки, горобці, синиці, снігурі, щиглі, дятли.

(визначити перелітних птахів і тих, що залишаються зимувати)

6. Визначити предмет за його ознаками (колір, форма, розмір…):

 1.     кислий, жовтий, корисний- …
 2.     струнка, висока, білокора -…
 3.     пухнаста, руда, хитра -…

7. Визначити предмет за його діями:

 1.     падає, мочить, накрапає, ллє -…
 2.     світить, гріє, усміхається, зігріває -…

8. Дати визначення предмета:

Мак – …

Вовк -…

Соловей -…

9.Відгадування загадок на підставі опису окремих ознак. Пропонуються додаткові завдання.

Завдання. До відгадки підібрати прикметники з запропонованих слів.

За хатою у садочку,
У зеленому віночку
Та в червоних намистах
Стала пава молода.
І збігаються всі діти,
Щоб на неї поглядіти:
За намисто кожен – смик,
Та й укине на язик. (Калина)

Запропоновані прикметники: велика, червона, колюча, гірка, соковита, кругла, зелена, весела, ніжна, тендітна, лікувальна.

Завдання. До відгадки підібрати якнайбільше прикметників.

Хто хустиночку свою 
Влітку покриває?
І по двадцять хустин
На голівці має? (Капуста)

Завдання 3. До слова-відгадки підібрати слова-синоніми (антоніми).

Загадка. Чорне сукно лізе у вікно.

Антонім – день.

Загадка. Коли нема мене чекають, коли прийду – тікають.

Синонім – злива.

10. «Групування слів»

Завдання. Скласти можливі групи слів зі слів записаних на дошці (ускладнений варіант цього завдання – скласти можливі групи з вказаної сторінки читанки).

Короп                            береза                      портфель

Клен                              щука                         олівець

Акула                            ручка                        опеньок

Печериця                      кит                             боровик

Мухомор                      бліда поганка            альбом

(відповіді можливих груп)

Короп, щука, акула, кит – живуть у воді.

Щука, акула – риби хижаки.

Печериця, боровик, опеньок – їстівні гриби.

Мухомор, бліда поганка – отруйні гриби.

Ручка, олівець, альбом – шкільне приладдя.

11. «Словотворці»

       Від поданих слів утворити якнайбільше спільнокореневих.

Сад, літо, день, берег.

12. «Чарівні перетворення»

       Дібрати до поданого слова якнайбільше нових слів, замінюючи лише одну літеру. Коли це неможливо, замінюємо 2 літери.

Кора – нора нога – ноша – наша – каша – Саша – суша – 

 

 

 

13. На формування навичок миттєвої або швидкої реакції у доборі слів.

       Миттєва реакція – назвати слово, протилежне до запропонованого за 1 секунду.

      Швидкість реакції – за регламентний час (3 хв.) підібрати слова, що називають протилежну дію (ознаку).

А)                                                         Б)

Відпливати -                                   Здоровий –

Засвітити -                                       Молодий –

Мовчати -                                        Багатий –

Піднімати -                                      Сумний –

       Лежати -                                           Вузький –

       Зремонтувати -                                Сердитий –

Віднести -                                         Темний –

14. На розвиток комунікативних навичок учнів.

Завдання. Аргументуй свою думку дописавши подане речення.

Я люблю спілкуватись з друзями, тому що…

Коли я отримаю погану оцінку, я…

Якщо я не виконав завдання без поважної причини, то…

У лісі не можна галасувати, тому що…

Не можна близько підходити до пташиного гнізда, тому що…

На уроці треба бути уважним, бо…

15. «Шифрування за допомогою картинок».

1) Виділити в назвах предметів, зображених на картинках (від трьох до шести картинок), перші звуки й скласти з цих звуків слово.

Наприклад: сонце, тінь, іній, лижі - «стіл»;  морква, автобус, качка – «мак»; тато, енергія, лижі, емаль, фото, око, нора – «телефон».

Зауважу: звук у назві предмета слід брати без змін, тобто якщо на картинці він мякий, таким він має лишитися й у слові. Не варто добирати для зображення предмети, в назвах яких є апостроф.

2) Виділити в назвах предметів останні звуки й скласти з них слово.

Наприклад: вікно, віник, відро – «око»; хліб, лампа, біб, кабачок, морква – «бабка»; мама, кавун, книга, банан, бджола, голос – «ананас».

3) Виділити в назвах предметів другі від початку звуки. Скласти нове слово.

Наприклад: квітка, малина, стіл, лампа – «вата».

4) Виділити в назвах предметів, зображених на картинках, розташованих в одну лінію, різні за порядком від початку (під кожною картинкою вказано конкретну цифру) звуки і скласти з них нове слово.

Наприклад: заєць (перший звук), рука (другий звук), куб (третій звук) – «зуб».

Ускладнення: картинки можна розмістити по всій площині аркуша, а порядок звуків вказати стрілками; картинки розташувати по колу (в пелюстках квітки або по секторах).

Наприклад: ліжко (перший звук), кіт (другий звук), годинник (восьмий звук), заєць (другий звук), риба (перший звук) – «лікар».

16.«Збери слово»

Учитель пропонує дітям прочитати слова кожного рядка, взяти з першого слова першу літеру, з другого – другу, з третього – третю і т.д. й одержати нове слово.

Риба, рак, макарони, поле, салат, пірїна – ракета.

Шия, скло, слово, масло, ручка – школа.

Парк, сіно, ліс, рідня, лілія – пісня.

Метро, дощ, сова, гора – мова.

17.Вправа «Вилучи зайве»

Ведучий пропонує ланцюжки слів, із яких потрібно вилучити зайві й залишити тільки ті, що пояснюють схожі предмети.

Потрібно знайти якнайбільше варіантів вилучення зайвого слова, а головне – більше ознак, що об’єднують пари слів, які залишилися. Виграє той, у кого варіантів відповідей більше. Наприклад:

Парта, стілець, трава.

Клас, учитель, дорога.

Небо, зошит, ручка.

Фарби, альбом, пенал.

Вікно, міст, стіна.

 

 

18.Вправа «Знайди зайве слово»

Завдання – знайти зайве слово й пояснити чому воно зайве.

Щука, карась, окунь, рак.

Сашко, Миколка, Марія, Тетяна, Єгорова.

Диван, ліжко, шафа, парта, зошит.

Вухо, обличчя, ніс, рот, око.

Молоко, вершки, сир, сало, сметана.

Сосна, дуб, дерево, береза, яблуня.

19.Вправа «Продовж речення»

(розвиток понятійного мислення)

        Дітям пропонується продовжити речення з однозначно визначеним змістом. За кожну правильну відповідь нараховується бал. Переможе той, хто набере найбільшу кількість балів.

Сіль солона, а цукор…

Стежка вузька, а дорога…

Помідор червоний, а огірок…

Ти ходиш ногами, а кидаєш…

Хлопчики виростають і стають чоловіками, а дівчата…

Небо синє, а трава…

Лимони кислі, а кавун…

Хліб – це їжа, а стіл – це…

Вночі темно, а вдень…

Дерева великі, а квіти…

Молоко біле, а м’ясо…

У трикутнику три сторони, а в чотирикутнику…

20.Вправа «Вибери головне»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написані ряди слів: перші слова заголовними буквами, інші слова — рядковими і в дужках.

Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними буквами, два слова із дужок, що знаходяться в найтіснішому зв’язку з ним.

САД (рослини, садівник, собака, тин, земля)

РІКА (берег, риба, рибалка, вода)

МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист)

РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір)

КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка)

ЧИТАННЯ (очі, книга, картинка, печатка, слово)

ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила)

ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі)

БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар)

21.Вправа «Четвертий зайвий»

Мета: розвиток мислення, встановлення закономірностей.

• мак, ромашка, троянда, цибуля;

• чашка, блюдце, суп, тарілка;

• яблуко, персик, огірок, груша;

• помідор, баклажан, перець, слива;

• чашка, тарілка, каструля, склянка;

• молоко, сметана, каша, сир;

• коза, курка, корова, вівця;

• чайник, стілець, стіл, шафа;

• машина, літак, автобус, тролейбус;

• олівець, портфель, зошит, капелюх.

Учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка «зайва». Дати пояснення. Назвати інші три предмети одним (узагальнюючим) словом.

22.Вправа «Добери потрібне слово»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення (аналогії).

Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім називається третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде 4 слово, щоб ряд був продовжений. Наприклад, олівець — папір, крейда —… (дошка).

Цвях — молоток, шуруп… (викрутка).

Будинок — дах, книга… (обкладинка).

Птах — яйце, рослина…. (насіння).

Квадрат — куб, коло… (куля).

Добре — краще, повільно… (швидше).

Вогонь — пожежа, вода… (потоп).

Зерно — комора, гроші… (банк).

Електрика — вимикач, вода… (кран).

Одяг — голий, взуття… (босий).

Школа — навчання, лікарня… (лікування).

Людина — дитина, собака… (щеня).

Гума — шина, сталь… (обід).

 Птах — гніздо, людина… (будинок).

Пальто — ґудзик, черевик… (шнурок).

Ранок — ніч, зима… (осінь).

23.Вправа «Назви одним словом»

Молоток, пилка, рубанок — (столярні інструменти);

суп, каша, котлета — (їжа);

компот, сік, чай — (напої);

дзиґа, піраміда, лялька — (іграшки);

рояль, скрипка, сопілка — (музичні інструменти);

орел, коршун, сокіл — (хижі птахи);

сосна, кедр, ялина — (хвойні дерева);

ковзани, лижі, ракетка — (спортивний інвентар);

тюлень, морський котик, морж — (морські тварини);

персик, абрикос, апельсин —(фрукти);

акула, меч-риба, ставрида — (морські риби);

Україна, Німеччина, Канада — (країни);

жовтий, зелений, синій — (кольори);

ранець, пенал, ручка — (шкільне приладдя);

захід, схід, південь — (сторони світу);

телевізор, пилосос, праска — (побутові прилади).

 

 

                             Ігри

 1. «Навпаки»

       Діти загадують слова – назви дій, а названий учень добирає протилежне за значенням. Клас має право «виручати». Учитель попереджує, щоб діти загадували такі дієслова, до яких можна дібрати протилежні за значенням.

2.«Кому що потрібно»

      Вчитель пропонує учням зібрати чемоданчик з необхідними речами для людей певних професій. Вчитель називає професію, а учні мають назвати необхідні предмети, наприклад: лікар – халат, термометр, ліки, скальпель; столяр – молоток, рубанок, стамеска.

    3. «Телепати»

         Вчитель: «Діти, зараз ви будете відгадувати мої думки. Я буду починати речення, а ви його будете продовжувати. Наприклад:      Восени птахи ... (відлітають у теплі краї)».

         Потім учні «відгадують» думки одне одного.

 4. «Хто збере кращий урожай»

         Дітям пропонується назвати якомога більше овочів, у назвах яких є звук [р]: буряк, ріпа, редиска, редька, помідор, морква, гарбуз, горох, огірок, картопля...

5.«Ланцюжок»

Учитель показує учням ланцюжок (на малюнку або справжній), звертає увагу дітей на те, як одне кільце з’єднане з іншим. Пропонує зробити ланцюжок із слів так, щоб вони зєднувалися однаковими складами.

Наприклад: Риба – Барбос – оса – Сава – вареники – кити – тиша  - шапка – каша -…

Якщо хтось із дітей дуже довго розмірковує, помиляється чи повторює вже назване слово, він вибуває з гри. Так кількість гравців поступово зменшується, і перемагає той, хто залишиться до кінця гри.

Сова – вага – галка – канапа – парта – тато…

Ваза – заголовок – вокзал – залізо – золото – товариш…

Мавпа – панчоха – халва – валянки – килим – лимон…

Фарба – бабуся – сяйво – дама – мама…

Сорока – каша – шабля – лялька – калина – наука…

Зима – малина – нафта – тарілка – канава – вата…

Нора – ракета – тайга – гарбуз – бузина – начинка…

 6. «Слова-переверти»

         Учитель пропонує дітям прочитати незвичні слова-переверти і пояснити значення їх, якщо читати зліва направо та справа наліво.

Еге, ага, біб, тут, пуп, дід, піп, око, Пилип, Алла, Аза, Ада, корок, потоп,  наган, зараз, шалаш.

Учитель пропонує дітям прочитати інші слова-переверти спочатку зліва направо, пояснити, яке значення кожного з них.

Бук, сир,  серп, Рим, луг, касир, куб, кіт.

А потім – прочитати ці слова справа наліво і порівняти, чи змінився їхній зміст, значення.

7. «Хто більше?»

Учитель пропонує дітям із слова «ластівка» скласти якнайбільше слів, використовуючи тільки ті букви, з який воно складається. Перемагає той, хто складе найбільше слів.

ЛАСТІВКА

Стіл, лак, салат, кава, вітала, тікала, тікав, сітка, лавка, віл, кіт,

 світ, сіла, Савка, літа, така…

МУЗИКАНТ

Танк, музика, кант, кузина, муза, зима, таз, туз…

САДІВНИК

Сад, сів, сік, садив, віник, Іван, нива, два, сани, він, вік…

СОЛОДКА

Сода, сад, коло,коса, косо, колос, лак…

  8.«Зайчик» 

        Учитель пропонує дітям прочитати склади, «стрибаючи», як зайчик, «з однієї купинки на іншу».

По  гу  сам   то  зе   бо ка до  у    ло   лі зує  ро   а

1     6     8     12  14  10  2   4    9   11  13  3     5    7

(Показує дорогу, а сам у болото лізе).

Хо ї  ка  ла  ле  чі жи пе  сти  чеш  чі   на  не

1   10   2   9   3  4  6   13   5   7  12  8   11

   (Хочеш їсти калачі – не лежи на печі.)

9. «Навіщо і чому»

Гру побудовано за принципом «запитання (пропозиція) – відповідь». Вчитель запитує (пропонує зробити, сказати), а дитина має дати розгорнуту відповідь.

Запитання на визначення мети.

 •     Як ти думаєш, навіщо ти відвідуєш школу?
 •     Навіщо потрібний телефон?
 •     Для чого людина споживає їжу?

Запитання на встановлення причини.

 •     Чому влітку випадає дощ, а не сніг?
 •     Чому риби плавають, птахи – літають, а люди ходять по землі?
 •     Чому предмети падають униз, а не вгору?

Запитання на пропозиції для прийняття рішення та планування власних дій.

 •     Іринка запізнилась на урок. Що її потрібно робити?
 •     Уяви, що ти заблукав у лісі. Що робити? Як вчинити найкраще?
 •     До вас завтра прийдуть гості. Перелічіть усе, що ви повинні зробити.

10. «Магазин»

Дитині - «продавцеві» видають товар (предмети побуту, одягу, іграшки), який треба розсортувати за призначенням – класифікувати.

11. «Потяг»

Учитель розкладає перед дітьми 10 сюжетних картинок. Діти мають розмістити їх у правильній послідовності – утворити потяг. Потім вагончики треба скріпити. Для цього діти мають використати маленькі картинки із зображенням різних предметів, які потім треба назвати одним узагальненим словом (меблі, посуд, іграшки).

12. «Що підходить?»

У вчителя та дитини – по одному набору карток. Учитель дістає і показує певну картинку зі свого набору, а дитини відповідно має вибрати зі свого набору таку картинку, яка найбільше пасує за змістом до пропонованої вихователем. Наприклад: обличчя – очі, букет – квітка, страва – ложка тощо.

13. «Придумай сам»

Учитель називає слово, а дитина добирає до нього слово з близького поняттєвого кола або слово-характеристику. Наприклад: парта – дерево або парта – школа, школа – уроки або школа – знання, будинок – цеглина, голка –нитка.

14. «Усе навпаки»

Учитель називає слово, а дитина добирає до нього антонім:  день – ніч, вгору – вниз, солодкий – кислий, ліворуч – праворуч…

 

                  3. ВПРАВИ  ТА  ІГРИ  ДЛЯ  РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

1.Вправа «Реклама»

Назвати якомога більше призначень даного предмета (не тільки реальні, а й уявні і фантастичні).

2.Перелічи усе, що потрібно зробити, коли готуєшся до дня іменинника (до зустрічі птахів, до дня народження мами і т.д.).

3. «Десять прикладів»

Навмання беруть слово (спочатку іменник, а потім можна й інші частини мови) із будь-якого тексту. Кожен намагається якомога швидше знайти десять випадків можливого використання і вживання цього слова.

4. Гра «Закінчи рядок»

Цікаве завдання: дітям потрібно продовжити рядок.

Наприклад:

Ко-ко-ко – ми купили молоко.

Ку-ку-ку – ми приїхали у візку.

Ма-ма-ма - …

Мо-мо-мо - …

Ар-ар-ар -

 

 

 

 

5. Гра «Склади вірш»

Спить ____  ____їжачок,
Під ____  – жучок,
Дідусь – ____  ____,
Зайчик ____  ____.
____  зима в ____
На ____  возі.

(Спить під листям їжачок,
Під камінчиком – жучок,
Дідусь – під кожухом,
Зайчик вкрився вухом.
Вже зима в дорозі
На скрипучім возі.)

В лісі ____  ____   сніг
На ведмедиків  ____.
У барлозі ____  ____
Спить  ____  ____   сном.

(В лісі випав перший сніг
На ведмедиків барліг.
У барлозі під дубком
Спить ведмідь солодким сном.)

6. Гра «Схожі хвостики»

За правилами гри учні добирають слова, схожі за звучанням до тих, які запропонував учитель. Потім можна продовжувати гру самостійно – діти самі називають початкове слово, а відтак разом шукають подібні до них за звучанням.

Мишка – кішка, Гришка, книжка, доріжка…

Суниця – спідниця, синиця, полуниця…

Пташка – ромашка, комашка, Чебурашка…

Їжачок – червячок, павучок, бичок…

Рама – мама…

Слон – талон…

Дочка – бочка…

Вода – біда…

7. Гра «Відгадай загадку»

На початку уроку керівник залучає дітей до гри, в якій за умовою вони мають відгадувати загадки так, щоб останнє слово-відгадки збігалося з римою вірша.

Він з комп’ютером на ТИ,
Розумніших не знайти,
Віртуальний творить міст
Диво-майстер… ПРОГРАМІСТ.

Зникло світло, що робити?
По кімнаті як ходити?
Мама каже: «Без істерик,
Допоможе нам… ЕЛЕКТРИК».

У дворі не ловить ґав,
Каже грізно: «Гав-гав-гав!»
Пильно дім охороняє,
Кицю Мурку захищає,
Бачить з буди двір увесь…
Хто це, дітки? Звісно,…ПЕС

І шипить він, і ґелґоче –
Каже, що вкусити хоче.
Довгу шию витягає
І немовби промовляє:
«Як вкушу, то буде знак.
Я – сердитий птах …» ГУСАК

В неї ноги — наче ласти,
Дзьоб плескатий, червонястий,
— Кря-кря-кря, — пливе по річці,
Їсть зерно, скубе травичку…
Ви вгадали цю босячку?
Хто це, діти? Звісно,…КАЧКА

На зеленії листочки
одягли білі віночки.
Усміхаючись весні,
зацвітають… ЯБЛУНІ

8.Гра «Доповни прислівя»

Слово — не горобець, вилетить — не … ( спіймаєш).

Гостре словечко коле… ( сердечко).

Бджола мала, а й та … (працює).

Маленька праця краща за велике … (безділля).

Темно, хоч очі … (виколи).

Світ не без добрих … (людей).

Тиха вода береги  … (рве).

Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води… ( напитися).

9. Гра «Дописати 2 рядочки, щоб вийшли веселі вірші»

Каченятко з річки йшло,
Нісенітницю несло…

(Наприклад:
Зачепилось за кілочок,
Полетіло під пеньочок.)

- Де ти, лисонько, була?
- Повертаюся з села  я

(Наприклад:
- Добре гостювалось?
- Без хвоста зосталась.)

Я матусю насмішу:
Її шапку причешу…                                                                         

(Наприклад:
Очі приліплю до шапки,
Голкою пришию лапки.)

Каша мовила Марині:
- Вже їси мене годину!

(Наприклад:
Я оце мовчу-мовчу,
А візьму – і утечу!)

В небі гордий орел літає,
Зверху землю оглядає…

(Наприклад:
Без бінокля між ромашок
Бачить крихітних комашок. )

10.Гра «Зроби веселинку»

Художниця

Малювала тигра внучка:

Замість тигра вийшла…(Жучка).

Кіндрат

От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об…(мармелад).

Кіт-рибалка

Кіт-рибалка у човні

Мріє на світанні

- От якби зловить мені

Карася в …(сметані).

11. Вгадай за порівнянням

Це один із варіантів «Гри у порівняння». Кожен охочий задумує будь-який предмет і знаходить для нього порівняння(3-5). На заняттях діти мають за цими порівняннями вгадати задуманий предмет і обовязково виділити найкраще порівняння. У подальшому гру можна ускладнювати вимогами щодо форми викладення: хай порівняння звучать у формі загадки.

12. Хто найцікавіше порівнює?

Діти приносять на заняття найрізноманітніші предмети (перо, ялинкову шишку, гілочку тощо). Кожен придумує кілька порівнянь, які колективно оцінюються. Влучні і найкращі порівняння заносяться до «Зошита відкриттів», тобто кожна творчо виконана справа, що є неординарним відкриттям. Проведення цієї гри вимагає від педагога великого такту: гра не повинна перетворюватися на конкурс, не ставляться й оцінки.

13. Будуємо ланцюжок

Після того, як діти навчилися вловлювати характер звязку і добудовувати пари за поданою моделлю, можна перейти до цієї захоплюючої гри. Граємо в неї так.

Сідаємо у коло. Хто-небудь називає будь-який предмет. Сусід зліва повинен назвати інший, що якимось чином повязаний із попереднім. Наступний учасник називає новий предмет, який повязаний із попереднім.

Наприклад:

Машина – дорога – подорож – гроші – праця – втома – сон – відпочинок -…

Телевізор – антена – зображення – художник – пензлик - …

У цій грі потрібно не забувати заохочувати кожний неординарний, але чіткий і цікавий хід.

Окрім зв’язків за суміжністю (в тому числі: ціле – частина), за схожістю і контрастом, у цій грі можуть бути використані зв’язки слів за звучанням (рими). Додаткові можливості розкриває в цій грі багатозначність слів.

14. «Чим зв’яжеш?»

Кожен із гравців задумує ланцюжок з чотирьох або трьох слів, пов’язаних між собою непередбаченими, але безперечними зв’язками. Учасникам називають лише перше і останнє слово, за якими треба відновити ланцюжок або придумати свій.

Наприклад: сумка - … - двійка; скріпка - … - дзвоник; телевізор - …- слон.

Можливі варіанти розв’язання таких зв’язків:

Сумка – дитина – школа – урок - двійка; 

скріпка – зошит – урок – дзвоник; телевізор – телепередача – слон.

15.Вправа «М’яч-з’єднувач»

    (розвиток уваги, швидкого мислення, мовлення)

Ведучий кидає м’яч комусь із дітей, кажучи при цьому неузгоджені між собою слова, наприклад, «собака, гуляти». Дитина, зловивши м’яч, складає речення з цих слів, можна з додаванням інших, та повертає м’яч ведучому. Повторюється 10-20 разів – залежно від ситуації, кількості учасників гри та настрою дітей.

Варіанти слів: собака, гуляти; телевізор, дивитися; дерево, рости; дівчинка, плакати; дощ, лити; трава зеленіти; сонце, гріти; книга, читати; кішка, дряпати; перукар, стригти; ніж, різати; голова, боліти; будинок, будувати; закрійник, шити; мишка, шарудіти; лікар, лікувати; олівець, стругати; футболісти, грати.

16. «Зроби висновок»

     Вчитель читає речення, а учні думають, якою із частин вони можуть бути в тексті: зачином, основною частиною чи кінцівкою.

Спробуйте за прочитаними частинами зробити висновок – про що йтиметься в тексті.

     а) Підростуть у маляток крила, мати їх навчить літати.

     б) Ой, яка гарна квітка! Оля вже простягнула руку, щоб зірвати квіточку і понести до школи. Та раптом побачила на пелюсточці краплинку роси. А в краплині горить сонечко. І блакитне небо, й зелена нива, й висока тополя – все у краплині.

     17.«Словесний портрет»

       Дитина описує предмет, який знаходиться в класі або зображений на малюнку, не називаючи його, а решта учнів відгадують, що описано. Той, хто відгадав, загадує (описує) наступний предмет.

 

4. ОСОБЛИВА РОЛЬ УВАГИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Увага – зосередженість, спрямованість свідомості людини у даний момент часу на якомусь реальному або ідеальному об’єкті, явищі події образі, душі, тощо.

Особливу роль відіграє увага в навчальній роботі школярів. Зосередженість, спрямованість свідомість учня на певні предмети та вища необхідні на всіх етапах його навчальної діяльності. Часто нерозуміння навчального матеріалу, поява помилок під час виконання самостійних завдань, пояснюються не відсутністю здібностей до цих видів занять, не слабою кмітливістю, або поганою пам’яттю, а недостатньою уважністю.

Психологи встановили, що чим вищий рівень розвитку ува­ги, тим вища ефективність навчання. Неуважність одна із найпоширеніших причин поганої успішності дітей молодших класів. Чим викликане це явище? Виявляється, навчання ста­вить перед дитиною нові завдання, несхожі на ті, які вона звик­ла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес їх виконання вимагає довшого зосередження. На жаль, і за своєю формою процес навчання не завжди є захоплюючим і невимушеним. І щоб оволодіти усіма новими знаннями та навиками, дитині по­трібно навчитися керувати своєю увагою, підпорядковувати її своїй волі. А для цього необхідно тренувати здатність бути уважним з допомогою ігор і спеціальних вправ.

         Здатність керувати увагою має дуже важливе значення для ігрової і навчальної діяльності дитини. Невміння швидко переводити увагу може викликати у дітей труднощі тоді, коли потрібно, наприклад, від гри перейти до навчального завдання або читання книжки, послідовно виконати певні вказівки дорослого, під час виконання завдання здійснити різні розумові дії у заданій послідовності. У цих випадках зазвичай кажуть, що такі діти розсіяні. Вони зосереджені чи сильно захоплені однією дією і не можуть швидко перевести увагу на іншу. Це явище часток спостерігають у дітей з інертним, флегматичним типом темпераменту. На несподівано поставлене запитання така дитина від­повідає не відразу, хоча й може знати відповідь на нього. їй по­трібна пауза, щоб перевести увагу на новий зміст. Проте мож­ливо підвищити показники переведення уваги шляхом спеці­ального тренування.

       5.ІГРИ ТА ВПРАВИ  ТА  ВПРАВИ  НА  РОЗВИТОК  УВАГИ 

1. «Друкарська машинка»

         Кожному гравцеві присвоюється 1-2-3 літери алфавіту ( в залежності від кількості учасників, щоб усі літери були розподілені). Потім придумується слово або фраза з 2-3 слів. На сигнал ведучого учні починають «друкувати». Коли слово буде «надруковане», всі дружно плескають.

2. «Муха»

Для гри необхідна класна дошка з розкресленим на ній ігровим полем із 9 клітинок (3х3) і невелика присоска (або шматок пластиліну), яка виконує роль «дресированої мухи». «Муха» може пересуватися за командою з однієї клітинки в іншу. Стартове положення «мухи» - центральна клітка ігрового поля. Команди подаються учасниками гри почергово. При цьому потрібно слідкувати, щоб «муха» не вийшла за межі поля. Після цих пояснень починається сама гра. Вона проходить на уявному полі, яке кожен з учасників уявляє перед собою. Якщо хтось із гравців губить нитку гри або «бачить», що «муха» вийшла за межі поля, він подає команду «Стоп!» і, повернувши «муху» на центральну клітинку починає спочатку.

Ускладнювати гру можна збільшенням кількості клітинок (4х4) або кількості «мух». В останньому випадку команди подаються кожній «мусі» окремо.

3. «Хор»

Один із учасників гри – «відгадувач». Він виходить із приміщення. Інші гравці беруть 2-3 рядки з відомого вірша, і кожен учень отримує по одному слову. Входить «відгадувач». По команді ведучого учасники разом вимовляють кожний своє слово. Потрібно відгадати рядки з вірша. Якщо «відгадувач» не може впоратися із завданням, «хор» повторює слова вірша.

4. «Меблі»

Учасникам гри пропонують уявити себе якимось предметом інтерєру і зайняти відповідні місця в приміщенні. Один із гравців – «господар» кімнати – ознайомлюється з інтерєром. Його можна уявити за допомогою виразних поз учасників гри. Після цього «господар» виходить із приміщення. Проте, зявляється його «син»- пустунчик і робить перестановку у приміщенні. «Господар» повинен усе розставити так, як було.

5. «Які звуки повторюються?»

Варіант 1. Ведучий зачитує 4-5 слів, у кожному з яких зустрічається якийсь один звук.

Наприклад: хліб – відро – пролісок – камінь. Учні визначають звук, який повторюється в кожному слові.

Варіант 2. Дається набір слів, у яких повторюються 2 звуки. Наприклад: книжка – нитка – тканина – нирка – ноги.

6. «Блискавка»

Діти читають в нормальному темпі текст. Цей текст переривається командою вчителя «Увага». І дається команда «Блискавка». Учні прискорюють темп до свого максимуму, пильнуючи, щоб не губилося розуміння прочитаного. По команді вчителя закінчують читати і рахують кількість прочитаних слів. Визначається переможець гри.

 7.Вправа «Вгадай прислів’я »

         Пройди правильно за стрілкою і прочитай цікаве українське прислів’я.

 

 

 

 

 

  Рухаючись за стрілочками, прочитайте прислів'я.

 

 

8.Вправа «На одну букву»

         Ведучий пропонує всім придумувати слова на одну букву. Діти по колу говорять кожен своє слово, не повторюючи уже названих. Виграє той, хто останнім назве слово.

 

 9.Вправа «Не пропусти професію»

         (розвиток здатності до переключення уваги, розширення світогляду)

Діти стають у коло й уважно слухають слова, які говорить ведучий. Щоразу, коли серед слів звучать назви професій, - діти мають плеснути в долоні.

Варіанти слів: лампа, водій, механік, липа, сталевар, яблуко, ябеда, архітектор, олівець, будівельник, гроза, обруч, столяр, папуга, пекар, аркуш, екскурсовод, вчитель, сіно, терпіння, кондитер, окуляри, річка, продавець, зошит, перукар, фантазія, тракторист, ветеринар, ложка, пташка, лікар, вогонь, бабка, музикант, контролер, жарт, геолог, ковзани, водолаз, океан, президент, посмішка, глина, компас, агроном, пам’ять, вальс, модельєр, брехун, льотчик, книга, міліціонер.

 

 

 

 10.Вправа «Не пропусти рослину» 

         (Переключення уваги)

Гравці сідають у коло та уважно слухають слова, які говорить ведучий. Щоразу, коли серед слів трапиться назва рослини, діти мають встати та одразу сісти знову.

Варіанти слів: дорога, тигр, береза, літак, пшениця, троянда, змія, дуб, лялька, гриб, школа, шипшина, ромашка, рама, дім, машина, малина, тополя, потяг, мурашка, ваза, гвоздика, цвях, каштан, пальма, намет, кіно, кенгуру, ківі, хокей, місто, собака, банан, волошка, глечик, молоко, тюльпан, гарбуз, теремок, ліс, ялинка, мистецтво, музика, осика, балет, паркет, плющ, кульбаба.

Гра проводиться двічі. Діти, які двічі помилилися вибувають з гри. Гра триває доти, поки залишиться одна дитина (чемпіон).

  11.Вправа «Викресли букву А»

        За 5 хв викреслити, не пропускаючи жодної букви «А» з тексту.

 12. «Впіймай слово»

        Учитель промовляє слова – назви предметів, а учні оплесками          «ловлять» слова, що відповідають на питання хто?

  13.     «Спіймайте друзів віхоли»

Хором повторіть їхні назви.

Ой на дворі метелиця,

Крутить, вертить хурделиця.

   І не завадило б кожуха,

   Така буває завірюха.

Насунули хмари звідусіль

І закружляла заметіль.

   Зима лютує. Хуртовина.

   Мороз сердитий надворі.

   І сніжна котиться лавина,

   Нема ні зіроньки вгорі.

 • Яких друзів віхоли ви запамятали? Назвіть.

14.«Читання Незнайком». Учитель читає текст, навмисне змінюючи деякі слова. Учні повинні виправляти помилки.

 6. РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ

       Уже у першому класі вчорашнє дошкільня знайомиться з величе­зною кількістю нової для нього інформації, яку слід сприйняти, осмислити і засвоїти. Одночасно малюк потрапляє у незвичні для нього обставини навчальної діяльності, яка дуже відрізняється від його попередньої переважаючої форми діяльності - ігрової. Адаптація до нових умов стане значно легшою для дитини, якщо в неї вже бу­дуть достатньо розвинуті базові інструменти активного пізнання навколишнього світу, а саме: сенсорні здібності і довільна пам'ять.

Пам’ять - це запам'ятовування, збереження і, пізніше, відтворення людиною власного досві­ду. У пам'яті розрізняють  такі процеси як запам'ятовування, збереження, відтворення і набування. Залежно від мети діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну.             

До 6 року життя у психіці дитини з'являється важливе новоутворення у неї розвивається довільна пам'ять. Правда, до довільного запам'ятовування і відтворення малюки вдаються порівняно рідко, коли така необхідність виникає без­посередньо під час їхньої діяльності чи коли цього вимагають дорослі. Проте, саме цьому видові пам'яті відводиться найваж­ливіша роль у майбутньому навчанні в школі, оскільки завдан­ня, що виникають в процесі такого навчання, як правило, вима­гають ставити спеціальну мету запам'ятати. На першокласника насуватиметься лавина нових понять, правил, завдань, інфор­мації, більшість з яких зовсім не будуть яскравими, вражаючими чи цікавими такою мірою, щоб вони могли за­пам'ятовуватися мимовільно. Дитині необхідно буде робити для запам'ятовування свідомі вольові зусилля і використовувати пе­вні способи. А цього можна і слід навчитися попередньо.

У молодших школярів потрібно розвивати усі види пам'яті - об­разну і словесно-логічну, короткочасну, довготривалу і опера­тивну (і тому для усіх цих видів нижче будуть запропоновані розвиваючі ігри). При цьому основну увагу все ж слід звернути на розвиток вміння керувати процесами пам'яті, незалежно від того, на який термін і якого виду матеріал запам'ятовується.

 

 

         7.ІГРИ  ТА  ВПРАВИ  ДЛЯ  РОЗВИТКУ  ПАМ’ЯТІ 

1.Описати похвилинно події власного вчорашнього дня.

         Якщо виникнуть труднощі, необхідно зайнятися чимось іншим, а через 20-30 хв спробувати згадати ще раз.

2. Вибрати 2-3 сюжети для роздумів (кінофільм, плани на завтра).

         Присвятити 3 хв на роздуми про кожен із сюжетів. Під час перших трьох хвилин думати тільки про перший сюжет, потім перейти до другого, третього. Під час кожної фази необхідно уникати розсіювання думок, а особливо згадок про інші сюжети.

3. «Античас»

Кожному з учасників пропонується тема для невеликої розповіді (театр, магазин, прогулянка на природу). Отримавши тему, учасник повинен розкрити її, описуючи всі події в ній у зворотному порядку.

4. «Повтори навпаки»

Ведучий зачитує 1-3 складові слова – учень повторює їх, вимовляючи навпаки. Наприклад: сон – нос, бар – раб, село – олес і т.д.

 5.Вправа «Слова»

Ведучий читає 3 рази 15 слів. Гравці мають написати ці слова в читаному порядку. За додержання порядкового числа слів – 2 бали. За запам'ятовування – 3 бали. Слова можуть мати певний зв'язок між собою. Тому замість слів можна сказати дві, три цифри.

6.Вправа «Хто відгадає?»

З групи вибирається одна дитина, її просять по пам’яті описати будь-який предмет, що є в кімнаті, так, щоб інші діти його відгадали. При цьому неможна дивитися на цей предмет і називати його.

 7.Вправа «Бабуся складає в свою валізу…»

Ведучий починає розповідь: «Бабуся складає в свою валізу… гребінець», а наступний гравець має повторити вже сказане, додавши свій предмет: «Бабуся складає в свою валізу… гребінець…і хусточку» і т.д. Гра триває доти, доки ряд не стає таким довгим, що його вже не можна відтворити.

 

 8.Вправа «Фотоапарат»

Дітям на декілька секунд показують картку з зображенням, а потім вони повинні якомого детальніше описати малюнок.

9.Вправа «Хто більше?»

Прочитайте учням певний уривок з підручника. Влаштуйте конкурс на найдовший дослівно відтворений уривок.

 10.Вправа «Запамятай»

        Прочитайте тричі написані нижче слова, спро­буйте їх запам'ятати.

 •  МАТИ
 • ДІТИ
 • ЛЮДИНА
 • БРАТ
 • ДОБРОТА
 • ТЬОТЯ
 • ЧОЛОВІК

Тепер ці слова закрийте аркушем паперу і пись­мово дайте відповіді на наступні запитання.

 • Скільки букв в останньому слові?
 • Скільки слів закінчуються на приголосний? Запи­шіть їх.
 • Скільки слів закінчуються на букву «а»? Запишіть їх.
 • Запишіть всі слова з буквосполученням «ьо».

11.Вправа на розвиток пам’яті «Мій квітник»

На столі лежать паперові квіти барвінку. На дошці написані слова:

           тато                                             земля

мати                                             руки

          сестра                                           зерно

     брат                                              хліб

Вчитель пояснює:

- На столі у мене квіточки барвінку. Їх отримає той, хто прочитає за п’ять  секунд слова,а потім по пам’яті  назве   у тому порядку, в якому вони були на дошці.

 

12.Вправа « П’ять фраз»

Мета: розвивати смислову пам'ять.

Вчитель називає по черзі п’ять фраз, а вибраний учень повинен їх відтворити. Наприклад: Учень пише. Мама готує. Іванко співає. Дідусь втомився. Сонце світить.

Для легшого запам’ятовування і відтворення можна запропонувати дітям зробити малюнки до поданих фраз.

13.Вправа « Ось я скажу я вам прислів’я»

Мета: розвиток слухової пам'яті.

Вчитель пропонує прослухати прислів’я , запам’ятати і повторити їх.

• Книжка вчить, як на світі жить.
• На сонечку тепло, біля мами - добре.
• Де в сім`ї лад, не потрібен і клад.
• Без труда-нема плода.
• Знання за плечима не носити.
• Хорошого друга май, а лихого обминай.

Можна запропонувати дитині на кожне прислів’я намалювати малюнок або розповісти приклад з життя. Вчитель повинен разом з учнями розібрати прислів’я, пояснити їх суть.

14.Вправа «Склади речення»

    (розвиток фонематичного слуху, уваги, мислення)

У грі беруть участь 3-4 дитини, інші – спостерігають. Для гри знадобляться невеличкі картки з предметними малюнками. Одного з гравців просять на якийсь час вийти за двері. Решта отримують картки з предметним зображенням, але вчитель має так підібрати картинки, щоб їх можна було пов’язати в одне речення. За сигналом ведучого відокремлений гравець заходить до кімнати, а інші гравці хором називають предмети, зображені на їхніх картках. Завдання «відгадника» - зрозуміти  та скласти речення. Гра триває кілька разів – так, щоб у ній взяли участь усі діти. Якщо «відгадник» не впорався із завданням одразу, можна повторити. Виграє той, для кого робили менше повторів.

 

 

       8. ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЯВИ І ФАНТАЗІЇ 

1. За допомогою міміки жестів один учень показує іншим дітям задумане слово. Ті намагаються його відгадати, вимовляючи свої варіанти по черзі вголос.

2. Уявіть себе півником, ведмедем, будильником, лікарем…

Пофантазуйте і покажіть діями, імітацією звуків.

3. Розкажіть казку «Червона Шапочка» навпаки (персонажі добрі міняються зі злими).

4. Гра «Чи таке буває?»

 Учитель пропонує ситуацію. Наприклад: вертоліт летить у небі; миша в дзеркалі живе. Дитина повинна уявити собі цю ситуацію й сказати чи таке буває, про що йдеться. Якщо ситуація суперечлива, то треба дослідити її всім разом і знайти правильну відповідь.

5. Гра «Живий звук»

Вчитель пропонує описати звук (дощ, дзвоник, скрип дверей). Для цього він запитує гравців: Який він – товстий чи тонкий, широкий чи вузький, добрий чи злий, гострий чи тупий…

6. «Закінчи розповідь»

Вчитель зачитує початок речення або 2-3 фрази розповіді. Наприклад. Я пішов до ванної кімнати вмитися. Відкрив кран, і тут раптом … Завдання гравців – скласти якомога більше незвичайних та оригінальних варіантів його закінчення.

7. «Буріме»

Учитель пропонує 2 пари рим – кінцівки чотирьох рядків віршика, причому, рядки можуть римуватися по-різному. Гравцям необхідно скласти початок кожного рядка й отримати власний римований вірш.

8. «Ці три слова обов’язкові»

Керівник навмання обирає з будь-якої книги 3 слова, а також пропонує гравцям вигадати й розповісти історію, в якій обов’язково фігуруватимуть ці слова. Перемагає той, хто першим вигадає найцікавішу історію.

 

 

 

                         ВИСНОВКИ

         Дитинство є дуже важливим періодом у розвитку людини. У дитячому мозку відбуваються швидкозмінні процеси.

        Гра – це добровільна, своєріднадіяльність дитини. У грі вона росте, розвивається. Гра охоплює все: рух, мислення, нову інформацію, новий досвід, комунікацію, працю, розвагу, є середовищем для розвитку фізичного, розумового, суспільного, розвитку характеру дитини. Треба визнати той факт, що усуспільнення дитини відбувається у великій мірі завдяки іграм за правилами. Дотримання правил у грі, їх належне розуміння, приходить повільно, має особливе значення у процесі морального розвитку дитини, її закономірного, заснованого на вимогах справедливості мислення, дружнього ставлення до інших. Гра є не лише своєрідною діяльністю але також значимим процесом внутрішнього перевтілення (Г. Гетцер).

   Чимало ігор створили діти. Наші ігри мають риси нашої культури. Отож, ігри мають особливе значення не для однієї дитини чи організованої групи, але й для всього суспільства. Батьки й педагоги повинні постійно пам’ятати слова В. Сухомлинського: «Дитина має справжнє емоційне і інтулектуальне життя тільки тоді, коли вона живе в світі ігор, казки, музики, фантазії і творчості. Без цього вона не краща за зів’ялу квітку». Ігровими заняттями можна вивчити все: мову, історію, географію, культуру, техніку та ін. Але найважливіше те, що в ігровій ситуації формується характер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1.Барташнікова І., Барташніков О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення дітей. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 79с.

2.Барташнікова І., Барташніков О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 46с.

3.Барташнікова І., Барташніков О. Розвиток сенсорних здібностей і пам’яті. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 70с.

4.Бутрім В. Грамоти навчатися – все одно що гратися. – К.: Ред. Загально-пед. газ., 2004. – 112с.-(Б-ка « Шк.Світу»)
5.Єніна Л. Гімнастика розуму.//Палітра педагога. – 2002. - №4. – С.24-25

6.Коробко С. Особливості розвитку пам’яті учнів.//Початкова школа. – 1999. - №2. – С.12-15

7.Омельчук Л.П., Ткаченко О.О. Як розвинути пам'ять вашої дитини. – Х.: Вид-во « Ранок», 2009.- 128с.
8.Потапова Т. Ігри-криптограми.//Палітра педагога. – 2002. - №3. – С.20-21

9.Психологія молодшого школяра, Київ, 2002, с.12-15.
10.Явоненко М. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів.//Початкова школа. – 2003. - №3. – С.16-17.

1

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Pshegolinska Kristina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Литвинець Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Малохатко Таня
  Дякую за цікаву інформацію
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 липня 2018
Переглядів
22969
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку