Впровадження ІКТ на уроках математики як умова розвитку самовдосконалення учнів

Про матеріал

У сучасних умовах, в освітній діяльності важлива орієнтація на розвиток пізнавальної самостійності учнів, їх самовдосконалення. Сьогодні залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів, в тому числі, при навчанні математики?». Тому методична тема, над якою я працюю останнім часом, це - «Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики як засіб самовдосконалення учня». ІКТ у навчанні допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

Перегляд файлу

ІКТ матем.jpeg

Впровадження ІКТ на уроках математики як умова розвитку самовдосконалення учнів

 

Доповідь вчителя математики Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130 Харківської міської ради   Харківської області   Ляхової Тетяни Петрівни

Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ). Зміни, що відбуваються сьогодні в сучасному суспільстві, в значній мірі визначають особливості і необхідність внесення змін у діяльність педагога. У сучасних умовах, в освітній діяльності важлива орієнтація на розвиток пізнавальної самостійності учнів, їх самовдосконалення. Сьогодні залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів, в тому числі, при навчанні математики?». Тому методична тема, над якою я працюю останнім часом, це - «Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики як засіб самовдосконалення учня». ІКТ у навчанні допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня. Для забезпечення самовдосконалення учнів під час підготовки до уроку, на уроці та в позакласній роботі використовую наступні можливості комп’ютерних технологій:

 • Зберігання та систематизація інформації( портфоліо вчителя);
 • Підготовка дидактичного матеріалу;
 • Використання ППЗ;
 • Інтернет-ресурси.

Портфоліо вчителя

Якщо всі матеріали зберігати в паперовому вигляді, то кількість паперів перебільшить кількість папок, полиць, стелажів. Інформація в електронному цифровому форматі займає малий матеріальний простір, полегшує пошук потрібної інформації, її опрацювання та використання. Тому для зберігання інформації в електронному вигляді, я створила інформаційно-методичну базу вчителя, так зване портфоліо.

Моє портфоліо складається з таких основних папок:

 • Дидактичні матеріали;
 • Педагогічні програмні засоби;
 • Учнівські роботи;
 • Методична робота;
 • Класний керівник.

Підготовка дидактичного матеріалу

Підготовка роздаткового матеріалу Для виготовлення роздаткового матеріалу я використовую текстовий редактор Word (для виготовлення карток з завданнями), Excel, FNGraph (побудова графіків функцій), «Пакет динамічної геометрії DG» (побудова геометричних фігур).

Презентації

Презентації на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Комп'ютерні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання високого результату, при мінімальних витратах часу на навчання. Для створення презентацій використовую програму Power Point.

Використання презентаційних матеріалів на уроках математики допомагає:

 • раціоналізувати форми підношення інформації (економії часу на уроці);
 • підвищити ступінь наочності;
 • отримати швидкий зворотний зв'язок;
 • відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів;
 • створити емоційне ставлення до навчальної інформації;
 • активізувати пізнавальну діяльність та самовдосконалення учнів.
 • реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу

Мультимедійні презентації використовую на різних етапах уроку

 • Пояснення нового матеріалу («Дробові числа. Звичайні дроби» 5 кл, «Розвязування рівнянь на основі властивості пропорції» 6 кл)

Первинна перевірка розуміння, закріплення знань («Дробові числа. Звичайні дроби» 5 кл, «Розподільна властивість множення» 6 кл)

 • Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань («Розподільна властивість множення» 6 кл, «Квадратична функція та її властивості» 9 кл, «Пряма пропорційна залежність. Розвязування задач» 6 кл)

Усні вправи («Найпростіші перетворення графіків функцій» 9 кл, «Степінь з натуральним показником» 7 кл)

 • Розв’язування вправ («Найпростіші перетворення графіків функцій» 9 кл, «Пряма пропорційна залежність. Розвязування задач» 6 кл)

Мультимедійна презентація є чудовим засобом виконання принципу наочності на уроках математики. Тому презентаціїя використовую для демонстрації портретів відомих математиків («Степінь з натуральним показником» 7 кл), історичних архітектурних творів («Квадратична функція та її властивості» 9 кл) Також складаю презентації у формі мультимедійних посібників (гра «Найрозумніший», виступ на РМО вчителів математики «Основні етапи в структурі особистісно орієнтованого уроку»)

Комп’ютерне тестування

Ефективною вважаю перевірку знань учнів у формі комп’ютерного тестування. Для створення комп’ютерних тестів користуюсь програмами TestW та MyTest. Мною розроблены тести «Нерівності» 9кл, «Чотирикутники. Теорема Фалеса» 8 клас.

Використання ППЗ

В 5-6 класах використовую програмно-методичний комплекс навчального призначення “Математика, 5-6 клас”, який складається з теоретичної частини (подання нового матеріалу), вправ з подальшими правильними відповідями та тестових контрольних робіт з кожної теми. ПМК „Математика, 5-6 клас” використовую :

 • для підготовки до уроку;
 • для пояснення нового матеріалу;
 • для створення власних уроків і редагування існуючих;
 • для формування та закріплення навичок розв’язування вправ, передбачених програмою;
 • для проведення тестового контролю знань;
 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.


Робота учнів з комп’ютерними програмами з математики дають можливість не тільки отримати нові форми комутативної роботи учнів, значно підвищити їхню пізнавальну активність та результативність навчального процесу, а й виховувати особистість, яка зможе комфортно відчувати себе в інформаційному суспільстві. Як демонстраційний матеріал використовую “Бібліотеку електронних наочностей “Геометрія, 7-9 класи”. Одну й ту саму наочність можна використовувати з різним цільовим призначенням. Наприклад, побудова трикутників за основними елементами (двома сторонами і кутом між ними, стороною і прилеглими до неї кутами, трьома сторонами) призначена для вироблення вмінь виконувати основні побудови; вона ж використовується для самостійного “відкриття” учнями ознак рівності трикутників, а також для застосування їх в типових ситуаціях.

Пакет «Динамічна геометрія» призначений для використання вчителями математики й учнями 7-11 класів на уроках геометрії. Мета пакета – надати учням можливість самостійно відкривати геометрію шляхом експериментування на комп’ютері. Пакет також використовую для ілюстрації задач і теорем курсу планіметрії. Використовуючи пакет DG в 9 класі на уроці геометрії з теми:«Сума кутів опуклого многокутника», спочатку ознайомлюю учнів з новою темою та розв'язуємо задачі використовуючи формули S=1800(n-2), тобто теоретично, далі за допомогою програми учні будують довільні многокутники, вимірюють кути, знаходять суму кутів многокутника і перевіряють за допомогою формули правильність обчислень. Це дає змогу практично розв'язати задачі та активізувати самостійну діяльність учнів.


За допомогою програми FNGraph дуже зручно будувати графіки функцій та використовувати дані побудови для дослідження графіків функцій; розв’язування рівнянь графічним способом, розв’язування квадратної нерівності («Квадратна нерівність. Розв’язування квадратної нерівності», 9 клас)

Інтернет-ресурси

Серед джерел інформації слід особливо відзначити мережу Інтернет, рекомендую учням сайти, де зібрано теоретичний матеріал, а також сайти, де учні можуть самостійно перевірити рівень своєї підготовки, тести в режимі on-line. Учні використовують інтернет ресурси для підготовки доповідей на уроках («Відомості з історії математики про виникнення дробів», «Правильні многокутники») та позакласних заходах. В роботі класного керівника я також використовую ІКТ: створення привітання до Дня Вчителя 2011, участь у конкурсі «Осінній бал» ( фільми у програмі Movie Maker)

Висновки

В умовах комп'ютеризації середньої освіти в навчальний процес неминуче впроваджуються комп'ютерні технології навчання. Впровадження інформаційних технологій впливає не тільки на форми організації навчального процесу, але й на зміст навчального матеріалу. Таким чином, інформаційні технології не тільки дозволяють по-новому поглянути на шкільні предмети, але й дають необхідний науково-методичний апарат для їхнього аналізу й відновлення, а комп'ютеризація є одним з головних факторів розвитку змісту освіти. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики дає можливість вдосконалювати організацію уроку, активізує пізнавальну діяльність учнів з метою отримання міцних математичних знань для їх подальшого використання у практичній діяльності. Я вважаю, що для впровадження ідеї інформаційно-комунікаційних технологій навчання можна використовувати величезну палітру методів і форм, що розроблені в сучасній педагогіці. Але мені найбільше імпонують ті методи й форми, в яких учні не тільки отримують готові знання, а й самі стають активними учасниками процесу пізнання, самостійно, шляхом критичного мислення вирішують проблемні питання, розв’язують проблемні ситуації, знаходять істину, самовдосконалюються.

 

Використана література

 • Селевко Г.К. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. М.: Народна освіта, 1998. 256 с.
 • "Підготовка учнів до успішної здачі ЄДІ з математики" З досвіду роботи вчителя математики МОУ СЗШ № 20 Книшенко Л.М., м.Старий Оскол
 • Інформаційні технології на уроках математики. Старцева Надія Олексіївна, с.н.с. Інституту електронних програмно-методичних засобів навчання РАВ|

 

docx
Додано
18 листопада 2018
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку