Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

«Впровадження інтеграції в навчальний процес.»

Про матеріал

Впровадження інтеграції в навчальний процес є актуальним, тому що дає змогу:

 • -застосування спорідненого матеріалу кількох предметів навколо однієї теми,
 • -засвоєння матеріалу якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;
 • -залучати учнів до процесу здобуття знань;
 • -формувати творчу особистість учня, його здібності;
 • -дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності.
Перегляд файлу

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Державний професійно-технічний навчальний заклад

"Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти"

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

 

«Впровадження інтеграції в навчальний процес.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор розробки:

              викладач фізики О. Анциферова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ……………………………………………………………….

5

1.

Впровадження інтеграції в навчальний процес.

 

 

1.1.

Актуальність впровадження………………………………........

 

7

1.2.

Основні фактори пізнавального процесу……………………...

 

9

2.

Основна мета інтегрованого навчання

 

 

2.1.

Міжпредметні зв’язки традиційного і інтегрованого навчання

10

2.2.

Групова навчальна діяльність на різних етапах уроку……….

16

3.

Ефективність проведення інтегрованих уроків………………

18

 

Висновок…………………………………………………………

19

 

Використана література…………………………………………..

20

 

 

Додатки……………………………………………………………

 

21-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Як відомо всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках. Мій предмет фізика, який важко уявити собі що сучасний і майбутній світ пов'язаний з  існуванням сучасної інформаційної системи від цехових (автоматизовані системи керування технологічними процесами)до світової мережі Інтернет, реалізацій найскладніших та найдосконаліших системи й апаратів від електронного годинника до найскладніших систем спостереження за підводним, наземним, повітряним та космічним простором; від електронного мікрозонду в медицині для дослідження органів людини до міжпланетних ракетних зондів для дослідження інших планет. Предмет складний,  пов'язаний з електротехнікою, математикою, інформатикою, з спец предметами, а також з законами, які передбачають не тільки формули, а й розв’язування складних задач, розрахунків складних електричних схем, об’ємним теоретичним матеріалом, лабораторно – практичними завданнями.

За багаторічну працю в системі профтехосвіти стало зрозуміло, що нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Знання, з якими приходять учні в ПТНЗ можна оцінити, як ніякі. Викликати інтерес до предмету важлива задача для вчителя та для учня який в майбутньому буде оцінюватися, як висококваліфікований робітник, фахівець своєї справи. Але вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання.

Головне скористатися сучасними методами викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Метою роботи є:

показати, що інтеграція в порівнянні з традиційними методами навчання здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього.

Завдання:

 1. Розглянути основні аспекти інтегрованого навчання, розвиваючих прийомів в викладанні фізики;
 2. Проаналізувати актуальність впровадження інтеграції в навчальному процесі;
 3. Порівняти методи викладання традиційного та інноваційного підходу до викладання предмету

Методом дослідження є:

аналіз передового досвіду з даної теми, обробка та узагальнення власних наробок з впровадження компетентного підходу при викладанні фізики і астрономії

І. Основна частина

 1. Впровадження інтеграції в навчальний процес.
  1. Актуальність впровадження

Впровадження інтеграції в навчальний процес є актуальним, тому що дає змогу:

 • застосування спорідненого матеріалу кількох предметів навколо однієї теми,
 • засвоєння матеріалу якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;
 • залучати учнів до процесу здобуття знань;
 • формувати творчу особистість учня, його здібності;
 • дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності.

Значна проблема інтеграції знань учнів пов’язана також зі створенням нових технологій та матеріалів із заданими властивостями, з поширенням високопродуктивних методів  наприклад обробки матеріалів із заданими властивостями, таких як електронно-променевий, плазмовий та інші, які мають опанувати сучасні фахівці. Стає питання, як пояснити минаючи традиційні методи розглядання таблиць, матеріалу підручника. І одним з прийомів, які я використовую в поясненні це викликати інтерес.

Інтерес – це мотив, що сприяє орієнтуванню, в будь якій області, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійсності. Роль інтересів у процесах діяльності велика. Інтерес до предмету, повинен збагачувати уявлення, викликати виникнення нових інтересів, і, саме це буде відповідати більш високому рівню пізнавальної діяльності. Сильним стимулом пізнання є здивування. Дивуючись людина як би прагне зазирнути вперед. Вона знаходиться в стані очікування чогось нового. Але пізнавальний інтерес до навчального матеріалу не може підтримуватися весь час тільки яскравими фактами, а його привабливість неможливо зводити до уяви, що дивує і вражає.

 1. Основні фактори пізнавального процесу.

Процес формування пізнавального інтересу до предмета можна характеризувати факторами, такими як:

- зміст предмету, який реалізується через метод навчання, а також діяльність учнів на уроці, їх розуміння викладеного матеріалу. Теоретичного матеріалу в фізиці дуже багато. Новим для учнів, майже с першого уроку будуть більш поширенні поняття законів, фізична суть, пояснення явищ, елементи електричних схем, електричне коло, вимірювальні пристрої, доповнення програми   різними прикладами і фактами, а також прийомами, які зрозумілі учню і не викликали у нього відчуття того, що « я нічого не розумію».

- методи навчання важливо визначити  при ознайомленні кожної теми, виконанні лабораторно - практичних робіт, самостійних, контрольних робіт, та інше. Для цього необхідно знати:

а) зміст навчального матеріалу, дуже важливе пояснення теми;

б) рівень підготовки кожного учня;

г) наявність необхідних засобів навчання;

д) емоціональну атмосферу в групі, і, головне взаємовідносини між учнем та викладачем.

- Діяльність учнів на уроці фізики може бути різною. Різними є і види діяльності учнів на уроках фізики: предметно-практична, наочна, індивідуальна, колективна.

Одночасно проходити на одному із трьох рівнів пізнавальної діяльності : репродуктивному, частково-пошуковому і дослідницькому.

У процесі формування пізнавального інтересу до предмета вирішальне значення має саме розумне поєднання всіх видів діяльності з врахуванням рівномірного ускладнення рівня пізнавальної самостійності.

Названі фактори можуть впливати на процес формування пізнавального інтересу лише при наявності певних умов навчання, а саме: раціональний і розумний режим роботи на уроці, тобто чітка організація уроку, єдність вимог учителя до учнів, об’єктивність і мотивація оцінок і т.п.

Іншою важливою умовою є взаємовідносини учителя і учнів. Необхідний елемент у них – взаємоповага, вміння і бажання вчителя бачити неповторну особистість у кожному своєму учневі.

Особливістю предмета є те, що у учня може бути захопленість в розв’язуванні задач, пояснення явища, фізична суть дослідження. Вони знають, що вдома є розетки, що в них підключаються побутові прилади, які працюють на напрузі 229В. Питання тільки в тому наскільки міцно можна підхопити ці знання, закріпити їх і ввести нове, більш складніше, як це пов’язане з фізикою.

Оптимізація навчальної подачі матеріалу на уроці пов’язана з логічним мисленням і з тим, як учень сприймає пояснення, як запам’ятовує і розуміє.

 1. Основна мета інтегрованого навчання
  1.        Міжпредметні зв’язки традиційного і інтегрованого навчання

Сутність полягає в тому, що це така будова навчального курсу, в якому:

 • окремі розділи тісно поєднані;
 • можливості такого поєднання використовують максимально.

Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше предметів. Це не просто поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. Інтегрований урок це органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань. Вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників – викладачів, і учнів, і батьків, і адміністрації - школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної мети. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних принципів. Форми інтегрованого навчання

 • наукова конференція (додаток 1)
 • круглий стіл (додаток 2)
 • інтегрований урок (додаток 3)
 • міжпредметні зв’язки ( додаток 4)

 

 1.        Групова навчальна діяльність на різних етапах уроку

Існують ряд спеціальних методичних прийомів, вкладених у підвищення стимулюючого впливу змісту навчання :

- професійної спрямованості змісту (розвиток науки і техніки, розвиток практичної, наукової, соціальної значимості навчального матеріалу);

- розширення  й поглиблення раніше засвоєних учнями знань, пояснення новизни досліджуваного матеріалу, здійснення внутрішньо предметних зав’язків;

- реалізація між предметних зав’язків;

- використання відомостей науково-технічної літератури, новітніх публікацій;

- використання будь-якого цікавого матеріалу в мережі Інтернет, на каналах ТВ, особливо технічних

- вибір групової навчальної діяльності на різних етапах уроку, наприклад відповідно таблиці

ЕТАП УРОКУ

ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ

Перевірка домашнього завдання

Парна ланкова

Вивчення нової теми

Диференційовано - групова

Закріплення і вдосконалення

Парна ланкова, диференційовано – групова, індивідуальна

Повторення і застосування знань

Парна ланкова, кооперативно - групова

Тому вкрай важливо, щоб перші враження були позитивними, сприяли виникненню зацікавленості, а згодом та сталого інтересу до предмета, професії. На перших уроках слід ознайомити учнів з кваліфікаційної характеристикою, розповісти, що має знати й уміти майбутній робітник, які з цих знань і умінь він обов'язково дістане на уроках фізики. Необхідно підкреслити мету вивчення матеріалу, його практичну, наукову значимість. Відомо, що здійснення будь-який діяльність базується на знаннях отриманих в навчальному закладі. Дуже важливо, щоб учні розуміли це. І тоді діяльність матиме виконавчий характер, а формування позитивних мотивів спирається лише на свідоме ставлення учня до навчання. Проте, якщо учням дають можливість самим, під керівництвом викладача, визначати мету діяльності, у них з’являється можливість проявити себе, проявити зацікавленість. Тоді учень знає мету діяльності, необхідність зовнішнього стимулювання вчення викладачем, відходить на задній план. Мета стає мотивом, внутрішнім стимулом вчення. Учням небайдужа мета пізнання. Розуміння громадської значимості важливо задля формування провідних мотивів навчальної діяльності. Слід постійно підкреслювати значимість предмета. Вказувати мету і важливість вивчення тої чи іншої теми. Нерідко учні ПТНЗ виявляються не підготовленими до самостійної роботи з підручником, навчальними посібниками,  науково технічною літературою. Тим більше що невміння самостійно працювати з книжкою й є часом причиною неуспішності. Відсутності інтересу до вченню. Потрібно знайти час під час уроків на формування і закріплення у учнів умінь самостійної роботи із навчальною, довідкової, технічної літературою. Щоб сформувати у учнів інтерес до роботи із довідкової літературою можна запропонувати їм такі завдання, як підготовка повідомлення на уроці за певним питанням, скласти короткий словник технічних термінів. Використовуючи матеріали підручника, довідника вказати з якими з цих термінів учні познайомилися під час уроків інших предметів наприклад: ознайомитися з  раціоналізаторськими пропозиціями ; розібратися в конкретному механізмі, виходячи з його опису і паспорту, знайомлячись із електричною схемою пристрою, який учень купляє в магазині.

Для виконання  домашніх завдань можна рекомендувати учням експрес-інформацію, науково-популярну літературу, матеріали підручника.  Інтерес учнів у навчальному матеріалі, який містить новітні досягнення викликають найбільший інтерес.

Джерелом найсильнішою стимуляції навчання у очах учнів не лише зміст навчання  і процес навчальної діяльності, а також соціальні стимули. Викладач повинен бути уважним до інтересів і захоплень учнів. Виявляти  наскільки можна реалізовувати їх на уроках, урізноманітнити індивідуальні завдання з врахуванням знань, умінь учнів та їх інтересів.

Для того, щоб учень впевнився у власних силах, у зміцнені волі, бажанню долати труднощі, викладач часто використовують авансування довірою.  Для викликання інтересу до уроку фізики, повинно бути готовим наочне приладдя, прилади, пристрої, єднальні провідники, зібрана електрична схема, якщо цього вимагає урок, картки-завдання. У розвитку інтересів учнів важливу роль грає правильний, заснований на повазі і спокійній вимогливості, довірливий та спокійний тон викладача.

Індивідуальний підхід потрібен і за організації домашньої праці учнів. Приходячи додому, учень залишається «віч-на-віч» з домашньою завданням, і бажання його виконати, має значення. Раціональна організація домашньої праці учня, починається на уроці. Він має піти додому з чіткою установкою продовжити самостійну роботу, з інтересом до неї і ясним поданням, як організувати виконання. Повинна бути присутня упевненістю, що він успішно виконає завдання. Знаючи можливості, сильні й слабкі боку учнів, викладач може запропонувати їм посильні індивідуальні завдання. Конкретизувати їх. Дати план вивчення параграфа, вказати способи роботи. Застерегти від помилок, спільно виконувати зразок завдання. Можна застосувати й такі прийоми: домашні завдання пропонується учням у двох варіантах - обов'язковому і необов'язковому, меншим за обсягом, але більш важчому. Учень може виконувати будь-який з двох завдань, чи комбінувати їх. Іноді учні звільняються й від поточного домашнє завдання, якщо має довгострокове завдання творчого характеру ( наприклад, між предметне комплексне завдання чи завдання конструювання, модулювання та інших). Із великим зацікавленням працюють учні над упорядкуванням доповідей і рефератів про те, щоб виступити потім перед учнями групи. Можна організувати і конкурс найкращих робіт учнів: доповідей, творів, моделей, плакатів, рисунків і інше. Яким би не був цікавим навчальний зміст матеріалу, якщо учень втягнутий у активну навчальну діяльність, в нього розвивається стійкий свідомий інтерес. Сама пізнавальна діяльність є одною із стимулів формування та розвитку пізнавальних інтересів. Формуванню пізнавального інтересу у процесі навчальної діяльності сприяє оволодіння загально учбовими  вміннями : роботи з книжкою, плануванням, самоконтролю тощо. Пізнавальний інтерес викликає істотних змін у засобах розумової діяльності, своєю чергою, навчання прийомів розумової праці є важливим джерелом формування пізнавальної інтересів. Повільність у навчальній роботі визначається найчастіше не особливостями нервової системи, а позитивним або негативним ставленням до процесу діяльності чи слабким розвитком навчальних умінь. Збільшення темпу роботи може бути однією з критеріїв розвитку пізнавального інтересу учнів. Залежність пізнавального інтересу від певних знань навчання знаходяться у динаміці процесу. Встановлено, що з перехід до вивченню нової теми рівень оволодівання вже набутими вміннями у учнів знижується, послаблюється інтерес. Потрібні систематичні напруга й зусилля у вирівнювання такого переходу на підтримку позитивної мотивації вчення. Озброєння пізнавальними вміннями, сприяє розвитку і зміцненню інтересу, якщо планується не тільки вивчений матеріал, а й способи навчальної діяльності, якими учень повинен опанувати, і порозуміти. Відпрацювання закріплення їх відбувається в фронтальній індивідуально-груповій роботі. Одним з способів спонукання учнів пізнання навчального матеріалу, є створення певних прийомів психічного стану, коли у учнів виникає інтерес до інформації, яку повідомляє викладач, з супроводженням у такий стан напруги, що викликає потребу у знаннях, пізнавальний інтерес до досліджуваного матеріалу, що означає створення проблемної ситуації. Ефективний з погляду формування інтересу прийом поставок перед учням проблемних питань, на вирішення яких необхідно використовувати певні знання теорій, законів і наслідків їх. Цікаве й виконання лабораторно - практичних робіт дослідницького характеру, використання у навчанні комп'ютерів, електрифікованих схем, магнітних дошок, плакатів з узагальненням схем і опорними конспектами, іншими новими засобами наочності, технічними засобами навчання, тренажерами. Зацікавленість викликає в учнів і з посібниками, виготовленими ними, чи їх товаришами.

Важливе значення у розвиток інтересу має колективно навчальна-пізнавальна діяльність. Практика показує, що, викладач розробляючи плани уроків, орієнтуються здебільшого « середнього учня». У цьому втрачають інтерес до занять « слабкі» учні. Які не встигають за загальним пересуванням групи, і «сильні» що просто нудьгують. Тим часом у процесі колективної навчально-пізнавальної діяльності формуються пізнавальні інтереси. Самостійність, активність, вміння і навички навчального праці. У цьому колективна робота виховує у учнів соціальні мотиви вчення. Відчуття відповідальності держави і колективізм. Творчі ставлення до діла, колективна діяльність то, можливо різноманітна одночасна робота усіх учнів, спрямована на досягнення спільної мети. Праця у парах, групова і між групова робота, фронтально-колективна діяльність. Спільна форма навчання під час уроків фізики використовується найчастіше і під час лабораторно - практичних робіт. Група ділиться на невеликі бригади по 4 учня у кожній. Один з членів групи, зазвичай сильніший учень, призначається відповідальним, керівником роботи. Урок, що включає роботу у групах має таку структуру: постановка пізнавального завдання, інструктаж про послідовність роботи у групі, роздача дидактичного матеріалу. Дидактичний матеріал для групи складається із двох частин : картка - завдання відповідальному ; картка - завдання членам групи. Відповідальний отримує обидві картки –завдання. У першій їм вказані цілі й хід проведення роботи, організаційні дії відповідального(перевірити правильність виконання домашнього завдання, повідомити мету, розподілити обов'язки членів групи до виконання роботи та т.д.), у – другий – план роботи, індивідуальні завдання кожному члену групи, домашнє завдання. Як правило, наприклад  зібрати електричну схему установки, надається кожному учню, знімаються показання вимірювальних пристроїв. Всі данні заносяться до таблиці. Розрахунки, які потребує робота, кожен виконує самостійно. Відповідальний проводить аналіз розрахунків, аналізує реальність отриманих результатів, повідомляє викладачу, і після перевірки, звіт заноситься в зошит. Контрольні запитання до роботи кожен опановує самостійно. Також спільну роботу передбачає підготовка до відкритого уроку. Це дає можливість:

 • демонструвати експонати, вироблені власними руками, пояснювати принцип роботи, виготовленої речі та інше;
 • висловлювати свою точку зору до роботи іншої групи, дискутувати, обґрунтовувати, робити висновки.

Спостереження показали, що поглиблюючись у предмет, учні все більше ставляють запитання на які необхідно відповісти так, щоб це був аналіз, синтез зрозумілий дитині, а іноді, необхідна розповідь, бесіда. Можна поставити учня в такі умови, щоб він аналізував сам, зробив висновки. В даній ситуації допоможе евристична бесіда. І головним повинна бути не просто сама бесіда, а питання, які будуть ставити учні.

Проведення уроку методом евристичної бесіди вимагає від вчителя ретельної підготовки Перш за все потрібно чітко визначити пізнавальні задачі уроку та відмітити ті з них, які будуть розв’язуватися учнями шляхом власної розумової діяльності в ході бесіди. По-друге, треба вибрати об’єкти для аналізу. При індуктивному прийомі мислення – це результати дослідів, а також – теоретична модель з використанням схеми, або малюнка. При підготовці до уроку потрібно виділити знання, які будуть необхідні учням для аналізу об’єктів, які розглядаються. Інтерес в такій бесіді важливий тим, що учень буди робити аналіз, порівняння, і, відповідно, можна зробити висновок, про засвоєння

 1. Ефективність проведення інтегрованих уроків

Для ефективного проведення інтегрованих уроків необхідні наступні умови:

 • правильне визначення об’єкту вивчення, ретельний відбір змісту уроку;
 • високі професійні якості викладачів, що забезпечать творчу співпрацю викладачів і учнів при підготовці уроку;
 • включення самоосвіти учнів в навчальний процес;
 • використання методів проблемного навчання, активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку;
 • продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи;
 • обов’язкове врахування вікових психологічних особливостей учнів.

Крім того, при проведенні інтегрованого уроку необхідно враховувати:

- зосередженість - проява уваги, активність у роботі,  звернення до викладача  з питанням , що до проведення уроку;

- усвідомлення сенсу діяльності -  проява інтересу до повідомленій інформації,  бажання відповідати, запитувати.

- виконання завдання -  проява  позитивного емоційного ставлення до ситуації на уроці;

- усвідомлення потреби - активну участь у роботі групи проява дисциплінованості, прагнення зорієнтуватися, з'ясувати. що як робити :

- постановка учням мети - прагнення самостійності, у складанні плану роботи, спостереження, постановка питань ;

- прагнення до мети - зусиллям у вирішенні навчальних питань, цілеспрямованість у виконанні самостійної роботи, бажання виконувати завдання старанно, вигадливо

- здійснення  зворотного зв'язку - прагнення аналізові досягнень і самоконтролю своїх дій, спроби знайти помилку у своїх міркуваннях, діях; звернення за допомогою підручника, консультацій викладача,.

- ставлення до процесу і результату своєї роботи, поява позитивних емоцій, що з вченням; вираз прикрощі в в'язі з відволіканням з посади ; сумлінне виконання домашніх завдань тощо.

Зазначені параметри досить повно дозволяють викладачеві будувати висновки про наявності і рівні розвитку пізнавальних інтересів у учнів і згідно з цим будувати свою роботу на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Навчальна діяльність учнів на уроках фізики – творчий процес спрямування їх до самоосвіти через регульоване управління їх діяльністю, систематичний контроль знань для виявлення у них прогалин та своєчасне їх усунення. Підвищуючи їх власні зусилля в оволодінні знаннями на всіх етапах навчання, можна добитися розвитку пізнавального інтересу до фізики. У навчанні треба активно працювати над розвитком усіх учнів, як сильних по успішності, так і слабких. Використання розглянутих прийомів у навчальному процесі сприяє розвитку пізнавального інтересу, поглибленню знань учнів по курсу фізики. Педагогічна теорія набуває дієву силу тільки тоді, коли вона втілюється в методичне майстерність вчителя і стимулює це майстерність. Тому система методичних засобів і прийомів активізації пізнавальної активності учнів має потребу в практичному освоєнні кожним учителем, у виробленні відповідних умінь і навичок. Важливим є застосування інтеграційних форм навчання сприяє налагоджуванню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці викладачів та учнів у процесі навчання, дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та розвинути здібності учнів. Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу, її можлива реалізація в межах будь – якого навчального закладу здійснила б перехід цього закладу на новий рівень його розвитку.

 

 

 

 

 

 

Використана література

1. Антипова Л.Г. Дидактична система формування фахових зацікавлень у учнів  М, 2000

2. Актуальні питання формування інтересу у навчанні  Щукина Г.І. М,1984г.

3. Кузнєцов В.В. Застосування активних методів у процесі професійного навчання учнів для середніх профтехучилищ. М, 2004 р.

4. Молчан Л.Л. Формування умінь самостійної роботи з навчально-техничної літератури у учнів  профтехучилищ  М,1984г.

5. Колективна  пізнавальна діяльність. Первин І.Б, М1985г.

6. Матеріали Інтернету http://refs.co.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

Інтегрований урок з біології, фізики та фізичної культури

Групи: 7КК-17, 9ЕЗ - 17

Мета уроку:

Дидактична: скласти умови для утворення і осмислення нової навчальної інформації, застосування знань і умінь в нових ситуаціях .

Навчальна:  закріплення знань основних понять тем: «Кінематика , динаміка, статика»,  «Вітаміни», вивчення прийомів релаксації.

Розвиваюча:  продовжити розвиток інтелектуальних і фізичних навиків, уваги, координації рухів,розвивати швидкісні і силові якості,.

 Виховна:  виховувати комунікативні навики спілкування, розвивати лідерські навики, виховувати відчуття колективізму.

 Здоров’я зберігаюча:   оптимізувати емоційний фон, попередити перевтому, гіподинамію, забезпечити рухливу активність, навчитись діагностувати рівень розвитку рухливості хребта .

Тип уроку: комбінований

Місце проведення – спортивний зал

 Обладнання: 1. Секундомір 2. Волейбольний м’яч 3. Канат 4. Свисток 5. Бланки завдань 6. Роздавальні картки вітамінів 7. Тестові завдання

 

Хід уроку

І. Викладач фізичної культури

 Вітаємо вас у нашому спортивному залі на незвичайному уроці, який покаже ваше відношення  не тільки до мого предмету, а й знання складних предметів фізики та біології, і дозволить знайти зв’язок між предметами, побачити багато нового і цікавого. Вітаю вас команди «Фортуна» – фізики та «Резус – фактор» – біологи.

Шикуйсь, струнко!

Вітання команд.

Команда «Фортуна» …сьогодні настав наш зоряний час, ніхто не зможе сказати про нас, що ми чогось не доганяєм і вам від всієї душі бажаєм свою фортуну наздогнать.

Команда «Резус фактор» …нічого без жертв не буває а усмішка наша в обличчях ясних,а тому нехай лишається з вами наш палкий і найкращий привіт.

 

 ІІ. Викладач фізики

  Пропоную вам епіграфом до нашого уроку взяти старовинний афоризм: «хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути розумним - бігай» , він був викарбуваний на стародавньому камені. Це означає, що все в природі пов’язано не тільки із знаннями, а й фізичними навантаженнями.

 

ІІІ. Викладач біології

Найцінніший дарунок, що людина отримує від природи – це здоров’я. Недарма в природі кажуть: « Здоровому все здорово». Якою не була б досконалою медицина, вона не може позбавити всіх від хвороби. Людина є сама творцем свого здоров’я. Здоров’я не є постійним і незмінним. Воно потребує турботи щодня. На жаль, у наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих збільшується, а тривалість життя зменшується. Чому так? Тому що зменшується фізичне навантаження, а збільшується нервово – емоційне, порушуються екологічні умови, що призводить до порушення регуляції основних фізіологічних функцій.

 Давайте на даному етапі визначимо свій пульс, запам’ятаєм його ( 72- 85 уд/хв).

 

IV. Викладач фізичної культури

«Вимірювання пульсу при навантаженні»

 Давайте разом виконаємо декілька вправ:10 нахилів, 10 присідань і перевіримо пульс

V. Викладач фізики

Проведемо конкурс « Механічна робота при підтягуванні»

По троє учасників підходять до перекладини, останні отримують таблицю в якій вказані основні параметри для розрахунку. Перемагає команда,яка швидше розрахує механічну роботу суперників.

Маса тіла(кг)

Висота перекладини (м)

Прискорення вільного падіння (м/с2)

Кількість підтягувань

Виконана робота

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

А = mghk

Інформація: під час фізичного навантаження об’єм крові, що перекачує серце, збільшується і може сягати до 40 л/хв, або 2,5 т/рік

 

VI. Викладач біології

  Нашим наступним спортивно- теоретичним конкурсом буде конкурс «Вітаміни»

Ця подія сталася давно. Колумб вирушив завойовувати для Іспанії золото Індії, а відкрив Америку. Але під час подорожі  третя частина команди захворіла на скорбут. Багато моряків загинуло, частину висадили на найближчий острів як безнадійно хворих. Через пів року на зворотному шляху завернули на острів – здивуванню не було меж: усі моряки були живі й здорові. У чому причина? Чому безнадійно хворі люди раптово видужали на безлюдному острові?

 

По чотири  учасника з кожної команди повинні спортивними вправами дійти до столу, вибрати продукти, в яких містяться вітаміни : А, С, В, Е, Д і упорядкувати їх.

Спортивні вправи: 1-й учасник – стрибки з м’ячом, що утримує колінами 2-й учасник-ходьба павуком 3-й учасник –перенесення трьох м’ячів ( два під руками, один затиснутий колінами) 4-й учасник- ведення м’яча рукою

 Вітаміни: А…морква, червоний перець, абрикос, риб’яча ікра, яєчний жовток, вершкове масло, молоко.

С…чорна смородина, лимон, шипшина, капуста, цибуля, обліпиха. В…молоко, риб’ячий жир, яєчний жовток.

 Е…свіжі овочі.

Д…чорний хліб, вівсяна та гречана крупа, печінка, нирки, рибні продукти

Перемагає команда, яка швидше виконає завдання і припуститься найменшої кількості помилок

 Інформація: за своє життя людина в середньому випиває 75т води, вживає 24 вагони їжі. Орієнтовно: 5 корів, 28 свиней, 12776 яєць, 783кг риби, 7274 кг хліба, 7988кг картоплі, 218кг твердого сиру.

 

VІІ. Викладач фізики

Наступний конкурс  «Визначення висоти спортивного залу»

Для цього вам знадобиться м’яч і секундомір. Перемагає команда, яка точніше розрахує вказану висоту

(команди проводять розрахунки)

 

VІІІ. Викладач фізичної культури

Пропоную провести  спортивний тест « Чи здоровий ваш хребет?

1. Нахиліться вперед (ноги разом)

А) торкнутися підлоги долонями – 4 бали

Б) торкнутися підлоги пальцями – 3 бали.

В) не змогли торкнутися підлоги – 0 балів

2. Нахиліться ліворуч, потім праворуч (ноги прямі на ширині плечей), проведіть рукою по нозі. Якщо ви:

А) торкнулися палицями литок- 4 бали

Б) дістали до коліна – 3 бали

В)не дістали до коліна – 0 балів

3. Лежачі на спині, торкніться ногами за головою. Якщо ви:

А) торкнулися підлоги ногами – 4 бали

 Б) торкнулися підлоги дещо зігнутими ногами – 3 бали

 В) торкнулися зігнутими ногами – 2 бали

Г) не змогли торкнутися підлоги - 0 балів

Розрахуйте результат:

 12-8 балів – ваш хребет гнучкий,

7 – 5 балів – ви дещо втратили гнучкість,

3 – 0 балів – ваша гнучкість незадовільна.

 Негайно беріться до гімнастичних вправ

 

ІХ. Викладач фізики

Конкурс « Визначення  напрямку і значення результуючої сили»

 Участь в конкурсі приймають учні обох команд. Перемагає команда, яка розрахує силу з якою перетягувався канат і покажуть напрямок результуючої сили.

 

Х. Викладач біології

«Гіподинамія – хвороба ХХІ століття»

Життя сучасної людини, звичайно, стало більш комфортним і зручним, ніж раніше. Технічний прогрес помітно полегшив нам життя: транспорт, який довозить нас до потрібного місця, побутова техніка, яка все робить за нас. Нам навіть не треба напружувати своє тіло, щоб щось зробити - досягнення технічного прогресу все роблять за нас. Таким чином, наше тіло, яке більшу частину часу перебуває в спокої, починає втрачати свою легкість і гнучкість. Гіподинамія - хвороба сучасної людини.

Основні показники гіподинамії - обмеження рухової активності організму, недолік руху, мале навантаження на м'язи. Для повноцінної роботи організму необхідна активність, а також рух, навантаження на м'язи, насичення киснем. Саме це потрібно організму для стабільної роботи, і саме це є запорукою хорошого самопочуття і міцного здоров'я людини.

Які причини гіподинамії?

 • занадто малорухливий спосіб життя,
 • надмірне використання транспорту,
 • занадто довгий постільний режим,
 • у школярів - велике навантаження в школі,
 • недостатні заняття спортом.

 

 Що ж робити? Зрозуміло, що для цього потрібно поміняти свій розпорядок дня. Вести здоровий спосіб життя. Здорове харчування, більше руху, відмова від шкідливих звичок. Навіть 30 хвилин щоденного фізичного навантаження будуть корисні.

Також лікарі рекомендують для профілактики гіподинамії пити якомога більше рідини - чай, компоти, соки. Удвічі корисно пити фруктові і овочеві соки - вони допоможуть зміцнити імунітет. Що стосується харчування, то воно повинно бути збалансованим - більше фруктів і овочів, корисний мед з лимоном. Дуже важливий і повноцінний відпочинок - людина повинна спати не менше восьми годин. З часом ви самі помітите, що ваше самопочуття покращилося. Це дійсно можливо - мати міцне здоров'я і красиву фігуру, потрібно лише трохи завзятості, волі і бажання змінити своє життя. Умови для всього цього є у кожного з нас, треба лише цим скористатися!

 

ХІ. Шикування. Підбиття підсумків уроку

C:\Users\User\Desktop\интегрованый урок\23826087_540961179591641_7801582299480041119_o.jpg

C:\Users\User\Desktop\интегрованый урок\23847177_540961399591619_7582954578241669590_o.jpg

Додаток2

КОНСТРУКТОР УРОКУ: АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА (круглий стіл)

 

І. МЕТА УРОКУ:

поглибити і узагальнити знання в області атомної і ядерної фізики, розширити  кругозір учнів, удосконалити уміння відповідати на запитання шляхом висловлювання власної думки;

формувати науковий світогляд учнів;

розвивати організаторські, інтелектуальні і комунікативні уміння,

 активізувати пошуково – пізнавальну діяльність в роботі з науковою літературою, розвивати творче мислення, формувати інтерес до поставленої проблеми;

сформувати уміння виступати публічно, підібравши матеріал, який відповідає темі, висловлювати свою думку і вести діалог, підтримувати дискусію;

виховувати свідоме відношення до навчання, відчуття відповідальності,навички колективної учбової діяльності.

 

ІІ. ТИП УРОКУ: інтегрований  урок узагальнення і систематизації знань з використанням електронних засобів навчання та проектних технологій.

 

ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ:

 Засідання «Круглого столу» з застосуванням електронних засобів навчання;

самостійна і групова діяльність учнів; презентація групових проектів.

 

ДЕМОНСТРАЦІЯ

Відео для уроку  "Атомна і ядерна фізика"

УСТАТКУВАННЯ:

комп'ютери і мультимедійний проектор;

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СЦЕНАРІЙ ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ»

 

 ІV. ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ "КРУГЛОГО СТОЛУ"

V. ПІДСУМКИ УРОКУ.

VІ.РЕФЛЕКСІЯ.

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1. Урок проходить в кабінеті фізики. На дошці – плакати до уроку (назва уроку, епіграф, мета, основні питання теми). На столах – учбова  література, теки з  матеріалами для індивідуальної і групової діяльності учнів.

2. Учні займають свої місця згідно протоколу.

ІІ. ВСТУП

У нас сьогодні незвичайний урок.

По-перше – нова форма      проведення уроку – круглий стіл, що дасть можливість публічного обговорення вивченої теми, вільного висловлювання своїх думок, рівні права і позиції всіх присутніх. У нас сьогодні відсутні керівники, ми всі експерти з поставлених задач. По-друге, наша тема «Атомна і ядерна фізика» є великим фізичним розділом, знання якого дадуть відповіді на проблеми, які стосуються і хвилюють всіх, наприклад: подальшого існування людства, безпечність, здоров’я, впевненість в майбутньому та інше.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Демонстрація фільму до уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=netv8LixuY0

 

ІІІ. Колективна робота учнів ( обмін інформацією).

       Проглядають проекти:

      Моє відео

Публікацію "Біля джерела уранової епопеї".

Презентація "Атомна і ядерна фізика"

4. Протокол засідання.

5. Підсумок уроку.

Переглянувши всі відеоматеріали, прийнявши участь в обговоренні, стає зрозумілим, мотивація даного заходу. Підняті не тільки питання вивченого матеріалу, а і проблеми, пов’язані з будовою атому, з екологією, з забрудненням навколишнього середовища, відношення до поставлених питань.

 

 

 

 

 


Додаток3

План – конспект уроку з фізики

(Наукова конференція)

Група 7КК-13

Тема: ядерна і атомна фізика

Мета:

навчальна: поглибити і узагальнити знання в області атомної і ядерної фізики, розширити  кругозір учнів, удосконалити уміння відповідати на запитання шляхом висловлювання власної думки;

розвиваюча: активізувати пошукаво – пізнавальну діяльність в роботі з науковою літературою, розвивати творче мислення, формувати інтерес до поставленої проблеми;

виховна :

сформувати:

 • уміння виступати публічно, підібравши матеріал, який відповідає темі;
 • висловлювати свою думку і вести діалог, підтримувати дискусію;
 • комунікативну компетенцію.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

 • Форма уроку: круглий стіл;

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор

Між предметні зв’язки: екологія, медицина, професія, біологія, математика.

Організаційний сценарій « круглого столу»:

 • відкриття, представлення учасників;
 • вступне слово вчителя, який має окреслити мету і завдання заходу; очікувані результати, оголосити регламент;
 • виступи експертів;
 • обговорення;
 • закриття ( заключне слово вчителя)

 

 

Хід уроку.

І Психологічний настрій.

          Любі друзі! У нас сьогодні незвичайний урок.

     По-перше – нова форма      проведення уроку – круглий стіл, що дасть

     можливість публічного обговорення вивченої теми,

     вільного     висловлювання своїх думок, рівні права і позиції

     всіх присутніх. У нас сьогодні відсутні керівники, ми всі

     експерти з поставлених задач. По-друге, наша тема

      «Атомна і ядерна  фізика» є великим фізичним розділом, знання

      якого дадуть відповіді на проблеми, які стосуються і хвилюють

      всіх, наприклад: подальшого існування людства, безпечність,

      здоров’я, впевненість за майбутнє та інше.

ІІ Актуалізація опорних знань.

    Низка питань на яку ви дасте свої відповіді покаже, що ми очікуємо в результаті обговорення. Щоб розкрити глобальність проблеми, треба пригадати складну будову атому, закони руху мікрочастинок, теорії, якими було доведені і будова атому і ідея атомного ядра. Відомо, що атом цілком нейтральна система. То що відбувається, коли атом губить свої електрони і при цьому втрачає енергію? Вчені кажуть, що мікросвіт нагадує життя людей. Частинки рухаються з різними швидкостями, стикаються, в результаті утворюється нова частинка із своїми властивостями, спостерігаються світлові спалахи ( це не нагадує життя людей?). Як що це так, необхідно пригадати методи спостереження і реєстрації елементарних частинок. Спостереження відкрили і спонтанне випромінювання, яке ми називаємо радіоактивністю і ядерні сили « велетні з короткими руками» Чому так?

    Що відбувається з атомом, коли частинки щільно наближаються до ядра і попадають в сферу ядерних сил? Чому хімічний елемент періодичної таблиці під номером 238 є важливим для обговорення? З моєї точки зори, є про що говорити і давати відповідь. Всі присутні знайомі з питаннями круглого столу, цього вимагають правила. Необхідно переглянути матеріал, підготовлений до засідання, оцінити його важливість, висловити свої думки до запропонованого матеріалу. Регламент: до 5хв.

ІІІ Виступи експертів.

 1. Біля джерела уранової епопеї (публікація сторінка 1)
 2. Атомна і ядерна фізика (презентація)
 3. Жовті Води – центр видобутку та переробки уранової руди (Публікація сторінки 2,3))
 4. Чи можна вважати атом мирним? (доповідь)

ІV Обговорення:

   V Рефлексія.

 1. Яку користь дав вам цей урок?
 2. Чи стануть у пригоді ці знання у вашому подальшому житті?
 3. Чи хотіли б ви розширити свої знання з цієї теми?

VІ Заключне слово вчителя.

Як відомо, останні спостереження за тим, що відбувається в природі, в житті суспільства, змушує шукати пояснення тому, що незвичайного в нашому сьогоденні. Наш сьогоднішній урок пояснює, що серед вас немає байдужих до тих питань, які сьогодні розглядалися. Ми з вами живемо в зоні техногенного радіаційного забруднення. Для вас, як для кухарів є «пам’ятка» з якою ви вже знайомі. Що до уроку, то він відбувся в повному обсязі.

Додаток 1

Коментар до презентації « Атомна і ядерна Фізика»

Викладач:

     Проглянувши проект «Атомна і ядерна фізика» і публікації, стає зрозумілим, мотивація даного заходу. Підняті не тільки питання вивченого матеріалу, а і проблеми, пов’язані з будовою атому, з екологією, з забрудненням навколишнього середовища, відношення до поставлених проблем. На даному етапі уроку необхідне обговорення, тому закликаю додержуватися регламенту (2 -4 хвилини)

Обговорення 1

          З молекулярно-кінетичної теорії відомо, що будь яка речовина складається з молекул і атомів. Саме атом «неподільний» став найважливішим етапом становлення сучасної фізики В процесі складання кількісної теорії будови атому були відкриті закони квантової механіки. Не одразу учені прийшли до вірного висновку про будову атому. Як бачимо Дж. Томсон відкрив електрон, але його теорія будови атому були помилковими, Тільки Е.Резерфорд своїм класичним дослідом зондування атому за допомогою а-частинок не тільки запропонував планетарну модель, але й прийшов до ідеї атомного ядра. Модель атому експериментально була обґрунтована, але вона не пояснювала факт існування атому і його стійкість. Було доведено, що рух атомів по орбіті відбувається з прискоренням і за законами електродинаміки Максвелла повинен випромінювати електромагнітні хвили з частотою, яка дорівнює числу його обертів навколо ядра в одну секунду. Випромінювання супроводжується втратою енергії. Це означає , що атом має загинути.

    Нічого подібного  не відбувається. Атоми стійкі і в не збудженому стані можуть існувати нескінченно довго.

Обговорення 2

    Все сказане доводить, що явища які відбуваються всередині атому не підлягають законам класичної фізики.

    Відповіді на подібні невідповідності знайшов Н.Бор. Постулати Н.Бора привели до стрійної теорії руху мікрочастинок – квантової механіки.

    Далі розглядалися два розділи: вивчення атомних ядер і природа, властивості і взаємні перетворення елементарних частинок. В реферати широка показані методи спостереження і реєстрації елементарних частинок. Газорозрядний лічильник Гейгера – Мюллера реєструє всі електрони, які потрапляють в нього. Для важких частинок створені лічильники працюючі на інших принципах. Камера Вільсона, бульбашкова камера, метод товстошарових фотоемульсій дали можливість спостерігати за треками, які залишають частинки і за цими треками можна встановити саму частинку, її швидкість, витрачену енергію, реакцію між частинками та ядрами.

Обговорення 3

    Так дослід із солями урану з якими експериментував А.Беккерель провели до явища, яке отримало назву радіоактивності. І головне властивості радіоактивності підлягає не з’єднання, а сам атом. Були спроби визначити елементи, які спонтанно випромінюють подібно урану. Це змогли довести Марія Складовська-Кюрі та її чоловік Пьер Кюрі. Внаслідок було встановлено, що всі елементи починаючи з вісмуту радіоактивні.

     Що ж відбувається з речовиною при радіоактивному випромінюванні?

     По-перше, дивна постійність, з якою радіоактивні елементи уран, торій, радій випромінюють. Чисельні досліди показали, що нічого не може вплинути на інтенсивність випромінювання.

     По-друге – радіоактивність супроводжується виділенням величезної енергії, що означає – самі атоми підлягають перетворенню.

    По-третє - в результаті радіоактивного перетворення може з’явитись нова речовина з своїми хімічними та фізичними властивостями. Правило утворення нової речовини показано за правилом зміщення.

Обговорення 4

    Вивчення явища радіоактивності привело до важливого відкриття природи атом них ядер. Їх було названо ізотопами. Існування ізотопів доводить, що заряд атомного ядра визначає не всі властивості атому, а лише його хімічні та фізичні властивості, які залежать від розмірів. Саме ізотопи дали поштовх для визначення будови ядра. Д.Чедвік вивчаючи в камері Вільсона треки ядер азоту, які підлягали випромінюванню визначив, що енергія гама-квантів різна. Це означало, що ядра рухаються в результаті стикання з частинками, позбавленими маси спокою. Ці частинки досить важкі, та ще й мають величезну проникаючу здібність. Їх було названо нейтронами.

Обговорення 5

    Будова атомного ядра показана в проекті. Додати сюди можна короткодіючий характер ядерних сил. « Богатир з короткими руками» означає дію сил на коротких відстанях ( відстань приблизно дорівнює розміру атому). Якщо частинка попадає в сферу ядерних сил, відбувається ядерна реакція, при якій відбувається зміна атомних ядер, що супроводжується  виділенням величезної енергії, тобто порушується енергія зв’язку. Як визначив Е.Фермі при стиканні відбувається інтенсивна передача кінетичної енергії. Дана властивість показала, що ядра важких елементів згідні до ділення, при якому випускаються декілька нейтронів, гама – промені і виділяється енергія.

Обговорення 6

    Зрозуміло, що вчення про атом відіграли свою роль у житті людей. Застосування ядерної енергії для перетворення її в електричну відбувається на атомних станціях, потужність яких від 5∙109Вт до 10∙1011Вт. Екологічно чисте виробництво, реакції, які відбуваються в реакторі не потребують палива, атмосферний кисень для процесу не потрібен, в атмосферу не попадають продукти горіння. Для протікання ланцюгової реакції не має необхідності в тому, щоб кожен нейтрон обов’язково викликав ділення ядер. Необхідне лише, щоб середнє число вивільнених в даній масі нейтронів не зменшувалася протягом часу. Так виконання всіх умов і атом буде «мирним».

Обговорення 7

    Виконання – це головне, але не все так як треба. Приклади тому – аварі на Чорнобильській АЕС. І вона сталася не по вині «мирного атому», а за безвідповідальністю технічних робітників і не обґрунтованих експериментів. Атомна зброя не може стверджувати, що атом небезпечний. При вибуху атомної бомби температура досягає десятки мільйонів кельвінів, утворюється вибухова хвиля, а також потужне випромінювання, яке знищує все на своєму шляху та несе небезпеку всьому живому.

Обговорення 8

    Є нагоду захистити те , що необхідне для життя людей. Це радіоактивні ізотопи. Саме вони відіграють позитивну роль як в науці, так і в виробництві, медицині. Відомий факт – явище радіоактивності дозволило отримати біля 2000 радіоактивних ізотопів. За допомогою радіоактивності дізналися про велику кількість фактів: об’єм крові, розподіл її по тілу, функціонування внутрішніх органів. З точки зору фізики – повний цикл  кровообігу людини становить 23 секунди. Кожну секунду в тілі людини проходить 2000 розпадів «Калію 40», 300 вуглецю, до 4-х розпадів «Радію226».  Цікаво, що атоми людського тіла відновлюються приблизно за рік. Нові атоми наш організм здобуває з їжею Залізо – один з компонентів крові. Тут відіграє своє значення радіоактивний ізотоп заліза. Ізотоп йоду легко фіксується індикатором радіоактивного випромінювання. Радіоактивні ізотопи дозволяють міркувати про дифузію металів, про дослідження внутрішньої структури металевих відливок та інше.

Додаток 2

Пам’ятка.

 Ми живемо в місті, де дійсно спостерігається досить неблагополучна екологічна ситуація.

 До нашого організму разом з їжею та водою потрапляють шкідливі токсичні речовини. І вам , як майбутнім експертам з правильного і раціонального харчування пропонується пам’ятка, яка допоможе вам застосовувати добавки, які захистять організм людини. Допоможіть організму швидше вивести їх, використовуючи для цього відвари різних трав.

 

 

 

Трава

 

 

Лікувальна дія

 

1

 

Відвар листя мати – й - мачухи

 

Добре очищує нирки

 

2

 

Чай з листя брусниці

 

Очищує стінки судин, печінку, нирки

 

3

 

Чай з пелюсток липи

 

Добре очищує весь організм. Разом з потом виводяться численні токсини.

 

4

 

Відвар хвоща польового

 

Очищує нирки, печінку

 

5

 

Соки: морквяний, буряковий, яблучний, цитрусовий

 

Добре очищує організм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
26 серпня 2018
Переглядів
518
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку