27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

« Я і моя сім’я » навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Про матеріал
«Я і моя сім’я» - навчальна програма (за вибором) для загальноосвітніх навчальних закладів для 3 – 4 класів. Має гриф МОН. Ця програма доповнює інтегрований курс "Я досліджую світ" у 3-4 класах, а саме її соціальну та громадянську освітні галузі. Автор програми: Колесніченко М.В. кандидат філософських наук, практикуючий психолог. Експертизу здійснювала: к.п.н. Хитра З.М.
Перегляд файлу

« Я і моя сім’я »

навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3 – 4 клас

Автор програми:   Колесніченко М.В. кандидат філософських наук, практикуючий психолог.

Пояснювальна записка

Навчальний предмет «Я і моя сім’я» спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, зокрема його громадянське і патріотичне виховання.

У Концепції Нової української школи особлива увага приділяється вихованню і соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності (Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016). Окремо наголошується на важливості та актуальності формування в учнів загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

В Указі Президента України від 18.05.2019 р. «Про стратегію національно-патріотичного виховання» зазначено, що основними складовими національно-патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. В переліку проблем, що є актуальними на сьогоднішній день, є: формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу, національної самобутності; розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних сімейних цінностей.

Одним із пунктів, вказаних у Меті Стратегії національно-патріотичного виховання є формування національно-культурної громадянської ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей Українського народу.

Серед основних напрямів досягнення мети Стратегії зазначаються:

- впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання, які виходять з традицій українського державотворення;

- підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім’ї до процесу національно-патріотичного виховання;

- превенція негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму, насамперед серед дітей та молоді, зокрема шляхом залучення до участі у заходах із національно-патріотичного та духовно-морального виховання.

У Наказі МОН України «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» №1273 від 08.10.2019 р., розроблених під керівництвом Савченко О.Я., у змісті курсу «Я досліджую світ» у розділі «Людина серед людей» зазначені теми: «Сім’я. Склад сім’ї. Історія роду»; «Розподіл прав і обов’язків у сім’ї»; «Дозвілля у сім’ї»; «Родинні стосунки між поколіннями»; «Турбота про тих, хто її потребує»; «Збереження традицій»; «Моральні норми».

Щодо забезпечення виконання Конституції України в частині захисту сім’ї та сімейних цінностей зазначено, що відповідно до статті 8 Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Також необхідно зазначити, що кожен зобов’язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 Конституції України).

Згідно із Сімейним кодексом України (частина друга статті 1) метою сімейних відносин є зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї; побудова сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.

Відповідно до частини першої статті 21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, згідно з моральними засадами суспільства (частина дев’ята статті 7 Кодексу).

Концепцією державної сімейної політики, затвердженою постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063, визначено, що основними напрямами державної сімейної політики є, зокрема, сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім'ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; вжиття заходів для захисту інтересів сім'ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства; формування у населення культури планування сім'ї, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу.

Метою предмета є формування в дитини здатності до саморозвитку відповідно до своїх здібностей, інтересів і потреб; виховання молодшого школяра як громадянина/громадянки України – вільної, демократичної, освіченої людини, здатної до незалежних моральних дій; формування навчальних вмінь і навичок та потреби в навчанні, а також здатності до практичного і творчого використання набутих знань; сприяння збагаченню духовного світу та моральної культури дитини, становленню її світогляду.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

- формування у дітей уявлень про себе як особистість, розуміння своєї неповторності, першочергової цінності для людини життя і здоров’я, сім’ї та родини, батьків та опікунів, рідної мови, народних традицій і звичаїв; позитивного ставлення до національних цінностей українського народу й української культури в усіх її різноманітних проявах та інших етносів і націй;

- виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України; інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної патріотичної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам’ятних дат і подій;

- формування в учнів стійкого відчуття належності до своєї сім’ї, роду,  українського народу, європейської цивілізації та людства, позитивного ставлення до сімейно-родинних стосунків, традицій, культурного спадку,  законів і атрибутів Української держави, почуття гордості за своїх родичів, опікунів та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток української та світової спільнот;

- виховання гуманної, соціально активної особистості, здатної усвідомлювати переваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

- оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, що відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

- розвиток навичок взаємодії у сім’ї, родині, колективі, суспільстві через активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання, емпатії, емоційної підтримки  і солідарності з іншими людьми;

- формування вміння самостійно приймати відповідальні рішення щодо власної моральної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях (уміння зробити вибір і прийняти рішення в конкретній ситуації, знайти вихід із складного соціального виклику, перетворивши його на ситуацію саморозвитку);

- випробування учнями себе у ролях різних членів сім’ї та роду, громадянина/громадянки України, члена шкільної громади, дитячого колективу, грамотного споживача, активного та свідомого учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій, становлення навичок культурної  поведінки;

- утвердження ціннісного ставлення до навколишнього світу та тривких мотивацій для здійснення позитивних учинків.

Предмет «Я і моя сім’я» за навчальним планом втілюється у 3-4 класах і охоплює такі теми: «Моя сім’я, мій рід», «Формування чеснот», «Моя культура», «Моя совість», «Традиції мого роду», «Національна кухня». Ці теми розкривають взаємодію дітей в умовах сім’ї, роду, колективу, суспільства, передбачають активні контакти дітей з зовнішнім соціальним оточенням, сприяють накопиченню досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства, що беруть свої витоки у сім’ї чи малій групі, що створена за принципами переносної моделі сім’ї та сімейних стосунків.

Зміст навчальної програми підкреслює важливість набуття учнем/ ученицею життєвих компетентностей, що необхідні для життя в соціумі, спрямовує на особистісно орієнтований (перетворення змісту навчання з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одного учня/учениці, що їх можна виміряти) і діяльнісний (може бути реалізований лише в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем/ученицею певного комплексу дій) підхід до навчання.

Особливо важливого значення надається зв’язку змісту навчання з життям, оскільки відсутність відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення їх до аналізу життєвих ситуацій. У цьому сенсі особливої актуальності набуває спілкування учня/учениці з членами своєї сім’ї і родини чи з особами, що виконують опікунські функції.  Саме в такому спілкуванні діти набувають першого комунікативного досвіду в умовах малої групи, який закладає підґрунтя подальшого становлення особистості та її реалізації у соціальному середовищі.

Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» і Державного стандарту початкової загальної освіти реалізація завдань предмету «Я і моя сім’я» сприяє формуванню в молодших школярів ключових компетентностей:

соціальної (здатність налагоджувати взаємодію з іншими дітьми та дорослими, працювати в команді, знаходити порозуміння, запобігати  конфліктам та вчитися конструктивно їх вирішувати, приймати самостійні рішення, відповідати за їхні наслідки для оточення, з повагою та розумінням цінності ставитися до довкілля та своєї особистості);

громадянської (усвідомлення своїх прав і обов’язків, використання моделей поведінки, які відповідають нормам моралі і права, здатність критично мислити, приймати рішення, виявляти громадянську позицію у ставленні до членів сім’ї, родини, батьків та опікунів, природи, людей, до самого себе);

загальнокультурної (здатність сприймати морально-духовні основи життя людини, досягнення національної та світової культури, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності), опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації;

уміння вчитися (здатність визначати мету своєї діяльності, проявляти зацікавленість навчанням, володіти навичками самоконтролю і самооцінки, набувати індивідуального досвіду самоорганізації, робити нескладні дослідження);

інформаційно-комунікативної (вміння добувати, осмислювати, аналізувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою, уміння здійснювати комунікацію у  групі та в колективі).

При цьому увага акцентується на результатах навчання, у якості яких розглядається не сума заучених знань, умінь, навичок, а здатність відповідно діяти в різних життєвих ситуаціях.

Курс має міжпредметний характер. Це зумовлено, насамперед, тим, що він об’єктивно є ядром виховних впливів початкової школи на дитину.

Пріоритетну роль в організації навчальної діяльності молодших школярів слід надавати активним методам і формам, що ґрунтуються на демократичному стилі, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості, розвивають уміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, робити висновки. Ефективними є колективні, групові та індивідуальні творчі справи, використання проєктних, інтерактивних, інформаційно-комунікативних технологій. Важливим є включення молодших школярів до активної пізнавальної, дослідницької діяльності (оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо), спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянської позиції.

Необхідно сприяти тому, щоб дитина використовувала набуті нею знання про способи громадянської активності як у знайомих, так і змінених, нових ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності.

Розподіл годин на вивчення кожної теми та вибір конкретного навчального матеріалу залишаються за вчителем.

 

3 клас (34 год.)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Моя сім’я, мій рід

Сім’я у моєму житті

 

Учень/учениця:

має уявлення про сенс сім’ї, її значення;

усвідомлює важливість сімейних стосунків у житті родичів;

пояснює, яка поведінка призводить до зміцнення сім’ї, а яка – до руйнації стосунків між родичами;

наводить приклади поведінки батьків,  родичів та опікунів, яка сприяла зміцненню стосунків у сім’ї;

моделює спосіб власної поведінки, яка сприятиме зміцненню стосунків у сім’ї

Я – продовження мого роду

 

усвідомлює значення власного життя для міцності сім’ї та родини;

орієнтується в часових вимірах та періодах життя різних поколінь;

виявляє інтерес до життя та досвіду представників попередніх поколінь; наводить приклади з життя батьків чи  опікунів стосовно турботи про прийдешні покоління

Книга мого роду

 

виявляє інтерес до досвіду своїх родичів чи опікунів; бере участь в обговоренні поняття «Книга роду»;

усвідомлює важливість життя кожного з представників свого роду;

бере участь в дискусії стосовно значення власного життя, сім’ї і власних дій щодо збереження цінності сім’ї

Що таке сім’я

орієнтується в поняттях: «сім’я», «родина», «рід»;

пояснює різницю між ними;

виявляє інтерес до досвіду своїх родичів чи опікунів,

розповідає про визначних представників своєї сім’ї, роду чи опікунів;

обґрунтовує необхідність створення власної сім’ї

Міні проєкт: «Фотографії мого  роду. Давні фотографії»

виявляє інтерес до представників власного роду, сім’ї чи опікунів;

усвідомлює значення кожного з членів сім’ї, родини, опікунів у питаннях  матеріального і духовного спадку;

орієнтується в питаннях відповідальності кожного члена роду у примноженні  сили  та статку сім’ї;

розповідає про найближчих родичів у своїй сім’ї, знає їхні імена;

ділиться власними почуттями до своїх батьків, братів, сестер, бабусь, дідусів чи опікунів

Моя сім’я – частина моєї Батьківщини

 

усвідомлює значення дружніх та  товариських стосунків між різними сім’ями та родами українського етносу;

бере участь в обговоренні питань щодо внеску кожної сім’ї в зміцнення сили та статку України;

наводить приклади поведінки патріотично налаштованої особистості;

застосовує власні знання для зміцнення своєї сім’ї

Мої зв’язки із власним родом

 

розуміє взаємозв’язок понять: «попередні покоління», «сьогоднішнє покоління», «прийдешнє покоління», «спільна доля сім’ї та роду», «спільна відповідальність»; наводить приклади допомоги представниками різних поколінь одне одному;

усвідомлює значення сімейного та родинного досвіду життя;

орієнтується у способах турботи про старших членів сім’ї та родини чи опікунів

 

Чесноти і недоліки

Чесність

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади чесної поведінки з власного життя;

усвідомлює зв’язок чесності з моральними якостями, з характером та долею людини

розпізнає чесність з-поміж інших чеснот, спираючись на власний досвід та історії з життя знайомих і друзів;

застосовує знання, набуті власним досвідом, розповідає про них

Брехливість

усвідомлює зміст поняття;

бере участь в дискусії стосовно вигоди використання брехливості у житті;

розуміє та пояснює можливі наслідки цього недоліку у житті людини;

наводить приклади наслідків брехливості, спираючись на власний досвід, прочитані казки, вірші та оповідання;

розв’язує ситуацію морального вибору   людини, котра використовує брехню у своєму житті, та її можливі наслідки

Щедрість

усвідомлює зміст поняття;

наводить приклади щедрості, спираючись на досвід своєї сім’ї чи опікунів та спілкування з товаришами;

розуміє важливість цієї чесноти для становлення особистості;

аргументує необхідність чесноти у житті та її важливість для зміцнення стосунків; розповідає про щедрість, використовуючи знання та спираючись на життєвий досвід рідних та близьких людей, батьків чи опікунів

Жадібність

усвідомлює зміст поняття;

бере участь в обговоренні проблеми жадібності у житті людини;

розуміє приховані ризики жадібності та її згубний вплив на життя особистості; моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

орієнтується в можливих згубних наслідках жадібності;

виявляє інтерес до подолання цього недоліку та його викорінення з власного життя

Повага

усвідомлює зміст поняття;

розповідає про членів своєї сім’ї, родини чи опікунів, що набули поваги за час власного життя;

орієнтується в наслідках втрати поваги до людини після скоєння нею ганебного вчинку;

аргументує необхідність формування цієї чесноти для людини;

моделює спосіб власної поведінки, метою якої є формування поважного ставлення до себе з боку оточення

Зневага

усвідомлює зміст поняття;

наводить приклади зневажливого ставлення, спираючись на літературні джерела чи власний досвід;

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

пояснює необхідність відстеження проявів зневаги у житті людини;

виявляє інтерес до шляхів подолання цього недоліку та його викорінення з власного життя

Самокритика

усвідомлює можливу недосконалість власних дій та вчинків;

вчиться визнавати власні похибки та звертатися за порадою до старших та більш досвідчених людей;

визнає цінність та значущість життєвого  досвіду кожної людини;

розвиває об’єктивне бачення власних дій та вчинків;

вміє провести аналіз власних помилок з подальшою їх корекцією

Самовпевненість

усвідомлює зміст поняття;

вчиться віднаходити у своєму характері прояви самовпевненості;

розуміє шкідливість  цього недоліку для життя особистості;

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

орієнтується у діях та вчинках, що зменшують прояви самовпевненості у власному житті

Уважність

усвідомлює зміст поняття;

розуміє необхідність формування уважності у власному житті;

виявляє інтерес до форм та методів формування чесноти у власному житті; моделює спосіб поведінки людини, що спирається на уважність у власних діях та вчинках;

планує дії та заходи щодо формування уважності, спираючись на досвід власної сім’ї, розповіді батьків, рідних, близьких  людей та опікунів

Неуважність

усвідомлює зміст поняття;

розуміє можливі шкідливі наслідки прояву неуважності у власному житті;

орієнтується у взаємозв’язку прояву неуважності та втрати слушної нагоди; наводить приклади прояву неуважності, спираючись на літературні джерела та досвід власної сім’ї чи опікунів;

розповідає про шляхи подолання цього недоліку та його викорінення з власного життя

 

Моя культура

Поняття про етикет

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади поведінки людини, знайомої з правилами етикету;

виявляє інтерес до розширення знань про культуру поведінки і формування стосунків;

розповідає основні правила поводження з  однолітками і людьми старшого віку;

розпізнає культурну та безкультурну  поведінку людини, спираючись на її прояви, висловлювання, манери, мову

Поняття про культуру особистості

має уявлення про зміст поняття; орієнтується в питаннях культури та етикету у поводженні зі старшими людьми, членами сім’ї чи опікунами;

бере участь в обговоренні теми з однолітками;

орієнтується в критеріях визначення культури особистості;

моделює спосіб поведінки людини, що знайома з цим поняттям

З чого починається порядок у моїй оселі?

 

розуміє значення терміну;

усвідомлює зв’язок між вихованням дисципліни і порядком у власній оселі, робочому місці;

дбає про чистоту і підтримання установленого порядку у своїй кімнаті; розповідає про власну мотивацію підтримання порядку та допомогу батькам, рідним, близьким людям чи опікунам;

аргументує послідовність власних дій під час прибирання приміщення 

Гігієна одягу та взуття

розуміє необхідність бути акуратним /акуратною і підтримувати взуття й одяг у чистоті;

усвідомлює шкідливість інфекції, що може уразити організм дитини і дорослої людини;

аргументує необхідність дотримання власної гігієни з естетичного боку;

дбає про чистоту взуття;

розповідає про заходи, що сприяють дотриманню чистоти взуття і власного одягу

Мої руки – для створення позитивного та корисного

розуміє значення фізичного й душевно-емоційного  здоров’я кожного члена сім’ї,  родини чи опікунів;

орієнтується в питаннях добробуту фізичної праці на прикладах шпаківень, будок для собак та інших виробів народного промислу;

дбає про забезпечення необхідних умов для домашніх тварин;

усвідомлює сенс проведення благодійних акцій, знає зміст понять «волонтер» та «волонтерство»;

виявляє інтерес до досвіду однокласників щодо розширення можливості створення корисних речей;

бере участь у спільній з однолітками роботі щодо прибирання шкільної території, території біля власного будинку

Культура моєї поведінки

 

має уявлення про правила культурної поведінки;

розрізняє поведінку вихованої і безкультурної людини;

наводить приклади достойного виховання, спираючись на приклади позитивної поведінки або вчинків свої рідних, близьких людей чи опікунів;

бере участь в дискусії на  тему «культура поведінки»;

усвідомлює зв’язок власного рівня культури поведінки з вихованням у сімейному колі чи у колі опікунів;

Мої очі – для розуміння довкілля

 

має уявлення про загальні характеристики людського тіла;

розуміє символічне значення висловів про людське тіло і його призначення;

орієнтується в питаннях порівняння фізичних характеристик довкілля і його емоційного переживання;

усвідомлює важливість духовної складової у житті людини;

використовує народні прислів’я, що відображують духовну природу людини

 

Моя совість

Чи потрібна мені совість?

розуміє загальний сенс терміну;

пояснює значення терміну на прикладах, запозичених з власного життя, або життя друзів;

орієнтується в оцінюванні ситуацій, в яких Совість є головною ідеєю;

виявляє інтерес до можливості зміцнення духовних настанов щодо виховання чесноти; 

усвідомлює необхідність виховання цієї риси характеру для формування подальших міцних і надійних стосунків

Як жити по совісті?

 

 

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

усвідомлює неминучість виникнення проблем в житті людини у випадку відсутності совісті як риси особистості;

планує етапи формування совісті як загального «контролера» свого життя і поведінки; 

виявляє інтерес до розуміння рівня відповідальності за власні вчинки і їхні  наслідки;

аргументує необхідність активної життєвої позиції щодо сумлінного виконання власних обов’язків

Совість і радість

усвідомлює позитивні наслідки відповідального ставлення до власних справ і оточення;

розуміє причинно-наслідкові зв’язки і неминучість соціальної реалізації і задоволення за умови сумлінного виконання власних обов’язків;

аргументує стан радості як бажаний у процесі виконання соціально значущих завдань;

наводить приклади отримання схвалення і радості під час виконання  соціально значущих подій;

пояснює совість як необхідну складову зрілої та соціально активної особистості

 

Традиції мого роду

Традиція як форма передачі норм етикету

усвідомлює зміст поняття;

розуміє важливість і необхідність традицій для формування взаємоповаги та дотримання норм етикету в сім’ї;

виявляє інтерес до джерел збагачення власного досвіду;

передбачає можливі наслідки відсутності передачі традиційних знань;

моделює спосіб власної поведінки за умови дотримання норм етикету 

Традиція як діалог поколінь

пояснює зміст поняття;

усвідомлює важливість діалогу як необхідного процесу обміну досвідом; виявляє інтерес до процесу між поколінного спілкування в сім’ях однолітків;

обґрунтовує необхідність уважного ставлення до досвіду старших поколінь; орієнтується в розпізнаванні емоції своїх рідних та близьких людей чи опікунів

Пісні мого роду

 

розповідає про пісні, які співають в сім’ї; розуміє взаємозв’язок між подіями і піснями, які лунають на них;

пояснює важливість для сім’ї виконання пісень;

усвідомлює важливу емоційну складову виконання пісень членами роду;

називає свої улюблені пісні, може їх відтворити під акомпанемент чи акапельно

Пам’ятки мого роду

 

розуміє важливість та унікальність пам’яток свого роду чи опікунів;

пояснює, про що свідчать конкретні пам’ятки і як вони виникли;

виявляє інтерес до вивчення подій та обставин появи деяких сімейних пам’яток;

дбає про збереження сімейних пам’яток і духовних цінностей;

усвідомлює цінність, значення та неповторність подій, що спричинили появу сімейних пам’яток та реліквій

Видатні та пам’ятні місця мого населеного пункту, мого рідного краю

 

усвідомлює значення пам’ятних місць свого населеного пункту, рідного краю;

розповідає про найбільш відомі пам’ятні місця;

пояснює взаємозв’язок між історичними подіями та деякими пам’ятними місцями свого населеного пункту, рідного краю;

виявляє інтерес до розширення знань про маловідомі видатні місця;

бере участь у дослідженнях історичних подій свого населеного пункту, свого рідного краю

 

Національна кухня

Міні проєкт: «Національна кухня. Гарбузова каша. Деруни»

 

Діти готують страви разом з батьками або опікунами, записують рецепт і діляться в класі.

усвідомлює значення національної кухні як важливого та невід’ємного елементу української культури;

знає рецепти приготування Гарбузової каші та Дерунів;

виявляє інтерес до процесу приготування страв членами сім’ї чи опікунами;

розповідає народні казки, в яких згадуються страви національної кухні; вміє розповісти про особливості приготування цих страв у своїй сім’ї чи опікунів та провести презентацію у класі

Міні проєкт: «Національна кухня. Млинці. Сирники»

 

Діти готують страви разом з батьками або опікунами, записують рецепт і діляться в класі.

усвідомлює значення національної кухні як важливого та невід’ємного елементу української культури;

знає рецепти приготування Млинців та Сирників;

виявляє інтерес до процесу приготування страв членами сім’ї чи опікунами;

розповідає народні казки, в яких згадуються страви національної кухні; вміє розповісти про особливості приготування цих страв у своїй сім’ї чи опікунів та провести презентацію у класі

 

4 клас (34 год.)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Моя сім’я, мій рід

Чи може людина жити без сім’ї та Батьківщини?

усвідомлює значення дружніх та товариських стосунків між різними сім’ями та родами українського етносу та представників/представниць інших народів, що живуть в Україні;

бере участь в обговоренні питань щодо внеску кожної сім’ї в зміцнення сили та статку України;

наводить приклади поведінки патріотично налаштованої особистості;

застосовує власні знання для зміцнення своєї сім’ї;

пояснює неможливість повноцінного існування та розвитку людини поза межами сім’ї та Батьківщини

Як уникнути конфліктів у сім’ї?

має уявлення про сенс сім’ї, її значення;

усвідомлює можливість сімейних непорозумінь у житті родичів, близьких людей чи опікунів;

пояснює, яка поведінка призводить до зміцнення сім’ї, а яка – до руйнації стосунків між родичами;

наводить приклади поведінки батьків,  родичів чи опікунів, яка сприяла зміцненню стосунків у сім’ї;

моделює спосіб власної поведінки, яка сприятиме зміцненню стосунків у сім’ї

Що я можу зробити для моїх рідних та близьких мені людей?

усвідомлює значення уваги та допомоги  для міцності сім’ї та родини;

орієнтується в часових вимірах та періодах життя різних поколінь;

виявляє інтерес до життя та досвіду представників попередніх поколінь; наводить приклади з життя батьків або опікунів стосовно турботи про прийдешні покоління

Турбота про бабусь і дідусів

розуміє взаємозв’язок понять: «попередні покоління», «сьогоднішнє покоління», «прийдешнє покоління», «спільна доля сім’ї та роду», «спільна відповідальність»; наводить приклади допомоги представниками різних поколінь одне одному;

усвідомлює значення сімейного та родинного досвіду життя;

орієнтується у способах турботи про старших членів сім’ї та родини;

пояснює можливі додаткові вимоги чи  обмеження у сім’ї за наявності хворих бабусь чи дідусів

знає зміст поняття «люди з особливими потребами»,  пояснює його значення, наводить приклади з життя близьких,  родичів, знайомих чи опікунів;

Турбота про батьків

розуміє взаємозв’язок понять: «попередні покоління», «сьогоднішнє покоління», «прийдешнє покоління», «спільна доля сім’ї та роду», «спільна відповідальність»; наводить приклади допомоги представникам старших поколінь – батькові, матері чи опікунам;

усвідомлює значення сімейного та родинного досвіду життя;

орієнтується у способах турботи про старших членів сім’ї, родини чи опікунів;

пояснює можливі додаткові вимоги чи  обмеження у сім’ї за наявності хворих бабусь, дідусів чи опікунів

Турбота про братів і сестер

 

розуміє взаємозв’язок понять: «попередні та прийдешні покоління», «сьогоднішнє покоління», «спільна доля сім’ї та роду», «спільна відповідальність»;

наводить приклади допомоги представникам сиблінгу – братам і сестрам;

усвідомлює зміст понять: «сирота», «сирітство»;

пояснює важливість усиновлення дітей-сиріт, необхідність уважного ставлення до їхньої долі, надання їм фізичної та моральної  підтримки;

орієнтується у способах турботи про братів і сестер

 

Чесноти і недоліки

Працьовитість

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади працьовитості з власного життя, досвіду сім’ї чи опікунів;

усвідомлює зв’язок чесноти з моральними якостями;

розпізнає працьовитість з-поміж інших чеснот, спираючись на власний досвід та знайомі історії;

застосовує знання, набуті власним досвідом, розповідає про них

Лінощі

усвідомлює зміст поняття;

бере участь в дискусії стосовно небезпеки прояву лінощів для особистості;

розуміє та пояснює можливі наслідки цього недоліку у житті людини;

наводить приклади лінощів, спираючись на власний досвід, прочитані казки, вірші та оповідання;

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору,

вказує на можливі руйнівні наслідки лінощів у житті людини

Турбота

 

усвідомлює зміст поняття;

розуміє необхідність формування турботи у власному житті;

виявляє інтерес до форм та методів формування турботи у власному житті;

моделює спосіб поведінки людини, що спирається на турботу у власних діях та вчинках;

планує дії та заходи щодо формування цієї  чесноти, спираючись на досвід та розповіді близьких, родичів чи опікунів

Оптимізм

усвідомлює зміст поняття;

наводить приклади оптимізму, спираючись на досвід та розповіді близьких, родичів чи опікунів, спілкування з товаришами;

розуміє важливість цієї чесноти для становлення особистості;

аргументує необхідність оптимізму в  житті та її важливість для зміцнення стосунків;

розповідає по оптимізм, використовуючи набуті знання та спираючись на власний  досвід

Песимізм

усвідомлює зміст поняття;

розуміє шкідливість прояву песимізму у власному житті;

орієнтується у взаємозв’язку прояву песимізму та втрати часу і слушної життєвої  нагоди;

наводить приклади прояву песимізму, спираючись на літературні джерела та досвід власної сім’ї чи опікунів;

розповідає про шляхи подолання цього недоліку та його викорінення з власного життя

Терпіння

усвідомлює зміст поняття;

розповідає про досвід близьких, родичів чи опікунів, що відзначалися терпінням та були взірцем у цьому сенсі;

орієнтується в наслідках втрати поваги до людини після скоєння нею поганого вчинку;

аргументує необхідність формування цієї чесноти для людини;

моделює спосіб власної поведінки, метою якої є виховання терпіння та терплячого ставлення до себе, своїх дій і вчинків та до оточення

Нетерплячість

усвідомлює зміст поняття;

наводить приклади нетерплячого ставлення до близьких та оточення, спираючись на літературні джерела і  власний досвід;

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

пояснює необхідність відстеження проявів нетерплячості у житті людини;

виявляє інтерес до шляхів подолання цього недоліку та його викорінення з власного життя

Заздрість

усвідомлює зміст поняття;

вчиться віднаходити у поведінці своїй чи інших людей прояви заздрості;

розуміє шкідливість цього недоліку для життя особистості;

моделює спосіб розв’язання ситуацій морального вибору;

орієнтується у діях та вчинках, що викорінюють заздрість із власного життя

Гідність

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади гідної та пристойної поведінки з власного життя та досвіду своєї сім’ї;

усвідомлює зв’язок гідності з моральними якостями, які є основою передачі цього досвіду до наступних поколінь;

розпізнає гідність з-поміж інших чеснот, спираючись на власний досвід та історії, почуті від близьких, родичів чи опікунів;

застосовує знання, набуті власним досвідом, розповідає про них

Любов до людей

 

усвідомлює зміст поняття;

розповідає про членів своєї сім’ї, родини чи опікунів, що стали взірцем любові до членів близьких та оточуючих;

орієнтується в наслідках зневіри та неможливості виховання у своїй душі любові до людей;

аргументує необхідність формування цієї чесноти для людини;

моделює спосіб власної поведінки, метою якої є формування гуманного ставлення до людей з особливими потребами

 

Моя культура

Культура мого спілкування

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади поведінки вихованої людини, знайомої з нормами та правилами взаємоповаги під час спілкування;

виявляє інтерес до розширення знань про культуру спілкування і формування міцних стосунків;

розповідає основні правила у спілкуванні з  однолітками і людьми старшого віку;

розпізнає культуру та її відсутність під час спілкування,  спираючись на вміння вислухати, висловлювання, манери, культуру мови

Як треба дбати про домашніх улюбленців?

 

усвідомлює зміст турботи як поняття;

розповідає про членів своєї сім’ї, родини чи опікунів, що стали взірцем турботи про домашніх тварин;

орієнтується в наслідках відсутності цих умінь та неможливості виховання у своїй душі турботи про близьких та рідних;

аргументує необхідність формування цієї чесноти для людини;

моделює спосіб власної поведінки, метою якої є формування турботи про домашніх тварин

Культура прояву моїх почуттів

має уявлення про зміст поняття; орієнтується в питаннях культури прояву власних почуттів у поводженні зі старшими людьми, членами сім’ї чи опікунами;

бере участь в обговоренні теми з однолітками та старшими членами сім’ї чи опікунами;

орієнтується в критеріях визначення культури прояву почуттів;

моделює спосіб поведінки людини, що опікується розвитком культурного прояву почуттів, що не завдає шкоди іншим людям

Що означає відчувати серцем?

має уявлення про зміст поняття;

наводить приклади емоційного ставлення до оточення, спираючись на народні казки, оповідання, фольклор;

усвідомлює необхідність розвитку емоційних якостей;

розпізнає чесноту з-поміж інших чеснот, спираючись на власний досвід та історії, почуті від близьких, родичів чи опікунів;

застосовує знання, набуті власним досвідом, розповідає про них

Протиставлення любові та байдужості

усвідомлює зміст поняття;

розповідає про членів своєї сім’ї, родини чи опікунів, що стали взірцем любові до людей;

орієнтується в наслідках байдужості та неможливості за її наявності виховання у своїй душі любові до людей у широкому сенсі;

аргументує необхідність формування цієї чесноти для людини;

моделює спосіб власної поведінки, метою якої є вирощування любові до людей як чесноти, без якої важко побудувати та прожити гідне життя

Яким /якою я хочу бути?

усвідомлює значення дружніх та товариських стосунків між різними сім’ями та родами українського етносу;

бере участь в обговоренні питань щодо внеску кожної сім’ї в зміцнення щастя та добробуту України;

наводить приклади поведінки патріотично налаштованої особистості;

застосовує власні знання для зміцнення щастя своїх рідних, близьких, опікунів та Батьківщини;

аргументує важливість зміцнення щастя своїх рідних, близьких, опікунів та Батьківщини як необхідної складової  сенсу власного життя

 

Моя совість

Совість і натхнення

усвідомлює позитивні наслідки відповідального ставлення до власних справ і оточення;

розуміє причинно-наслідкові зв’язки і неминучість соціальної реалізації і задоволення за умови сумлінного виконання власних обов’язків;

аргументує стан емоційного піднесення та натхнення як бажаний у процесі виконання соціально значущих завдань;

наводить приклади натхнення й емоційного підйому під час виконання  соціально значущих подій;

пояснює поєднання совісті і натхнення як необхідної складової соціально активної особистості

Совість і вірність

розуміє загальний сенс термінів;

пояснює значення термінів на прикладах, запозичених з власного життя, або життя друзів;

орієнтується в оцінюванні ситуацій, в яких совість у поєднанні з вірою є головною ідеєю;

виявляє інтерес до можливості зміцнення моральних настанов щодо виховання вказаних чеснот; 

усвідомлює необхідність виховання цих чеснот для становлення гідної людини та  формування подальших міцних і надійних стосунків із соціумом

Совість і мудрість

усвідомлює важливість відповідального ставлення до власних справ і власного життя, спираючись на формування мудрості;

розуміє необхідність і важливість поєднання совісті й мудрості для сумлінного виконання власних обов’язків;

аргументує формування мудрості як

характеристику зрілості людини;  

наводить приклади поєднання совісті й мудрої поведінки під час виконання  соціально значущих завдань;

пояснює поєднання совісті й мудрості як необхідної складової соціально активної особистості

Як совість допомагає стати справедливим /справедливою?

усвідомлює важливість чесного  ставлення до власних справ і власного життя, спираючись на формування справедливості;

розуміє необхідність і важливість поєднання совісті і справедливості для сумлінного виконання власних обов’язків;

аргументує формування справедливості як необхідний етап у виконанні соціально значущих завдань;

наводить приклади поєднання совісті й справедливості під час виконання  соціально значущих завдань;

пояснює поєднання совісті і справедливості як необхідної складової соціально активної особистості

Совість і любов

розуміє загальний сенс термінів;

пояснює значення термінів на прикладах, запозичених з власного життя, або життя друзів;

орієнтується в оцінюванні ситуацій, в яких совість у поєднанні з любов’ю є головною ідеєю;

виявляє інтерес до можливості зміцнення моральних настанов щодо виховання вказаних чеснот; 

усвідомлює необхідність виховання цих чеснот для становлення гідної людини та  формування подальших міцних і надійних стосунків із соціумом

 

Традиції мого роду

Інструменти мого  роду

розповідає про інструменти, які використовуються в колі сім’ї, близьких чи опікунів;

розуміє призначення вказаних інструментів, знає їхню назву;

пояснює важливість використання інструментів для виконання побутової  роботи;

усвідомлює, як утримувати інструменти, щоби вони були в робочому стані;

називає свої улюблені інструменти та вказує, яка робота виконувалася близькими, родичами чи опікунами за допомогою цих інструментів

Обереги мого роду

 

розуміє важливість та унікальність оберегів в історії свого роду;

пояснює, про що свідчать конкретні пам’ятки, знає, як вони з’явилися;

виявляє інтерес до вивчення подій та обставин появи оберегів роду;

дбає про збереження сімейних пам’яток і духовних цінностей;

усвідомлює цінність, значення та неповторність подій, що спричинили появу оберегів, якими користувалися старші члени роду

Міні проєкт: «Я досліджую український етнос. Новорічні пісні, колядки та щедрівки»

З різних регіонів України запис новорічних пісень, колядок та щедрівок; взяти інтерв’ю у бабусь і дідусів, презентувати міні проєкт

Одяг мого роду. Вишиванки мого  роду

розуміє важливість та унікальність автентичного одягу та вишиванок в історії свого роду;

пояснює, про що свідчать конкретні види та елементи одягу, знає, як вони з’явилися;

виявляє інтерес до вивчення подій та обставин появи автентичного одягу та вишиванок в історії свого роду чи опікунів;

дбає про збереження сімейних пам’яток і духовних цінностей;

усвідомлює цінність, значення та неповторність подій, що спричинили появу вишиванок як історично-культурного надбання роду близьких людей чи опікунів, якими користувалися його старші члени

 

Національна кухня

Міні проєкт: «Національна кухня. Борщ. Вінегрет»

усвідомлює значення національної кухні як важливого та невід’ємного елементу української культури;

знає рецепти приготування Борщу та Вінегрету;

виявляє інтерес до процесу приготування страв членами сім’ї, близькими чи опікунами;

розповідає народні казки, в яких згадуються страви національної кухні; вміє розповісти про особливості приготування цих страв у своїй сім’ї, сім’ї близьких чи опікунів та провести презентацію у класі

Міні проєкт: «Національна кухня. Вареники. Голубці»

усвідомлює значення національної кухні як важливого та невід’ємного елементу української культури;

знає рецепти приготування Вареників та Голубців;

виявляє інтерес до процесу приготування страв членами сім’ї, близькими чи опікунами;

розповідає народні казки, в яких згадуються страви національної кухні; вміє розповісти про особливості приготування цих страв у своїй сім’ї, сім’ї близьких чи опікунів та провести презентацію у класі

Я і моя сім’я

Зошит-посібник

Перелік тем

3-й клас. 1-й семестр

 

Тема уроку

Тиждень

Примітки

1

Сім’я у моєму житті

 

 

2

Я – продовження мого роду

 

 

3

Книга мого роду

 

 

4

Що таке сім’я?

 

 

5

Чесність

 

 

6

Брехливість

 

 

7

Міні проєкт: «Національна кухня. Гарбузова каша. Деруни»

 

Діти готують страви разом з батьками або опікунами, записують рецепт і діляться в класі.

8

Презентація міні проєкту

 

в книзі –  одна велика тема, в плані  розписується як 2 години

9

Чи потрібна мені совість?

 

 

10

Щедрість

 

 

11

Жадібність

 

 

12

З чого починається порядок у моїй оселі?

 

 

13

Гігієна одягу та взуття

 

 

14

Поняття про культуру особистості

 

 

15

Поняття про етикет

 

 

16

Традиція як форма передачі норм етикету

 

 

17

Міні проект (на зимові свята): «Фотографії мого роду. Давні фотографії»

 

 

 

2-й семестр

 

Тема уроку

Тиждень

Примітки

1

Моя сім’я – частина моєї Батьківщини

 

В плані – робота по міні проекту з минулого семестру

2

Повага

 

 

3

Зневага

 

 

4

Самокритика

 

 

5

Самовпевненість

 

 

6

Міні проєкт: «Національна кухня. Млинці. Сирники»

 

 

 

Діти готують страви разом з батьками або опікунами, записують рецепт і діляться в класі.

7

Презентація міні проєкту Традиція як діалог поколінь

 

В книзі –  одна велика тема, в плані  розписується як 2 години

8

Уважність

 

 

9

Неуважність

 

 

10

Совість і радість

 

 

11

Як жити по совісті?

 

 

12

Пісні мого роду

 

 

13

Мої зв’язки із власним родом

 

 

14

Мої руки – для створення позитивного та корисного

 

 

15

Пам’ятки мого роду

 

 

16

Мої очі – для розуміння довкілля

 

 

17

Видатні та пам’ятні місця мого населеного пункту, мого рідного краю

 

 

18

Міні-проєкт: «Пам’ятні місця», «Славетні українці та українки», «Рідні краєвиди»

 

 

 

4-й клас. 1-й семестр

 

Тема уроку

Тиждень

Примітки

1

Чи може людина жити без сім’ї та Батьківщини?

 

 

2

Культура мого спілкування

 

 

3

Як уникнути конфліктів у сім’ї?

 

 

4

Працьовитість

 

 

5

Лінощі

 

 

6

Совість і натхнення

 

 

7

Міні проєкт: «Національна кухня. Борщ. Вінегрет» Презентація міні проекту

 

В книзі –  одна велика тема, в плані  розписується як 2 години

8

Як треба дбати про домашніх улюбленців?

 

 

9

Інструменти мого  роду

 

 

10

Обереги мого роду.

 

 

11

Що я можу зробити для моїх рідних та близьких мені людей?

 

 

12

Культура прояву моїх почуттів

 

 

13

Турбота

 

 

14

Турбота про бабусь і дідусів

 

 

15

Що означає відчувати серцем?

 

 

16

Міні проєкт: «Я досліджую український етнос. Новорічні пісні, колядки та щедрівки»

 

З різних регіонів України запис новорічних пісень, колядок та щедрівок; взяти інтерв’ю у бабусь і дідусів, презентувати

 

2-й семестр

 

Тема уроку

Тиждень

Примітки

1

Протиставлення любові та байдужості

 

 

2

Совість і вірність

 

 

3

Оптимізм

 

 

4

Песимізм

 

 

5

Терпіння

 

 

6

Нетерплячість

 

 

7

Заздрість

 

 

8

Совість і мудрість

 

 

9

Як совість допомагає стати справедливим /справедливою?

 

 

10

Міні проєкт: «Національна кухня. Вареники. Голубці»

 

В книзі –  одна велика тема, в плані  розписується як 2 години

11

Презентація міні проекту

 

 

12

Турбота про батьків

 

 

13

Турбота про братів і сестер

 

 

14

Совість і любов

 

 

15

Одяг мого роду. Вишиванки мого  роду

 

 

16

Гідність

 

 

17

Любов до людей

 

 

18

Яким /якою я хочу бути?

 

 

 

 

1


 

docx
Пов’язані теми
Я досліджую світ, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
18 листопада 2020
Переглядів
233
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку