З досвіду роботи "Підвищення ефективності уроку при використанні медіатехнологій"

Про матеріал

Головне завдання викладача бачу у пробудженні та розвитку інтересу учнів. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого викладач вирощує мотивацію до навчання, прагнення учнів ставати компетентнішими у різних сферах діяльності. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності був і залишається урок.

Ефективність уроку - це ступінь досягнення поставленої мети педагогічної діяльності з урахуванням оптимальності (необхідності та достатності) витрачених зусиль, засобів та часу. Успіх будь-якого уроку значною мірою залежить від того, на скільки викладач зможе зацікавити учнів матеріалом теми. Кожний такий урок – це сходинка в знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової й моральної культури, у розвиток ключових і предметних компетентностей.

Матеріал містить опис досвіду роботи та супроводжуючу презентацію
Зміст архіву
Перегляд файлу

Обласні педагогічні читання

 «Творчі сходинки педагогів Харківщини: 

ярмарок педагогічних технологій»

для керівних та педагогічних працівників ПТНЗ

Коваленко С.І., викладач

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту

СЛАЙД 1

Підвищення ефективності уроку

при використанні медіатехнологій

СЛАЙД 2

Ми змінили своє оточення так радикально,

що тепер повинні змінювати себе,

щоб жити в цьому новому оточенні.
Норберт Вінер,

американський вчений, математик і філософ

 

Педагог - це покликання, це - спосіб життя, це - жити життям іншої людини, тобто дитини. Тому вчителем може бути лише той, хто відчуває, що його життя, а насамперед, душа повинні належати тим, кого навчаєш!

СЛАЙД 3

Моя життєва позиція:  "Роби добро!  Знай: воно повернеться тобі сторицею". 

Педагогічне кредо:    «Йти вперед - значить втратити душевний спокій, залишитися на місці - значить втратити себе»

Я йду вперед, щоб запалити вогник інтересу, пробудити зацікавленість до математики, адже, «математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати».

Викладач живе доти, доки хочеться з новими силами бігти на урок до учнів, пробувати нові прийоми на практиці, надихати учнів на нові звершення, разом із ними йти до нових вершин.

Радість натхнення - це найголовніший результат творчої співпраці учасників навчально-виховного процесу на шляху формування сучасного висококваліфікованого робітника.

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для навчальних закладів важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня фахової підготовки наших випускників та конкурентоспроможності їх на ринку праці.

Тому головне завдання викладача   бачу у пробудженні та розвитку інтересу учнів. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого викладач вирощує мотивацію до навчання, прагнення учнів ставати компетентнішими у різних сферах діяльності.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності був і залишається урок.

 

 СЛАЙД  4

 Характерні ознаки сучасного уроку, особливо в системі ПТНЗ:

  • підготовка не науковців-теоретиків, а гуманних освічених людей;
  • навчання не словом, а справою;
  • проведення уроку не для учнів, а разом з ними;
  • спрямування діяльності не на навчальну групу в цілому, а на особистість кожного учня, формуючи та розвиваючи тим самим компетентнісну особистість.

Ефективність уроку - це ступінь досягнення поставленої мети педагогічної діяльності з урахуванням оптимальності (необхідності та достатності) витрачених зусиль, засобів та часу. Успіх будь-якого уроку значною мірою залежить від того, на скільки викладач зможе зацікавити учнів матеріалом теми. Кожний такий урок – це сходинка в знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової й моральної культури, у розвиток ключових і предметних компетентностей.

Підходи до процесу навчання можуть бути різними, але мета одна - підвищення якості навчальних досягнень учнів. 

З усіх шляхів її досягнення основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Отже,  дуже важливо викликати в учнів інтерес до навчального предмету, перетворити аудиторію із пасивних спостерігачів на активних учасників навчального процесу. Вирішенню цього важливого завдання сприяє утвердження медіакультури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі, до чого призвела глобалізація сучасного інформаційного світу, як зазначено в Концепції впровадження медіа-освіти в Україні від 20 травня 2010 року.

Нові комунікативні медіа, якими є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет, мультимедійні комп'ютерні системи, мобільна телефонія, цифрове телебачення, супутникове і кабельне телебачення та ін., зумовили радикальні зрушення у всіх сегментах соціальної взаємодії.

Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію методу наочності, який є одним із фундаментальних методів дидактики.

 СЛАЙД 5   Ще Ян Коменський вважав наочність «золотим правилом дидактики». Враховуючи психологічні особливості та рівень підготовки більшості учнів ПТНЗ, важливе місце в уроці посіли саме принципи наочності та зв’язку теорії з практикою.

В цьому виключно корисною і плідною освітньою технологією вважаю медіатехнології  з використанням онлайн-сервісів завдяки властивим  якостям інтерактивності, гнучкості, і інтеграції різних видів наочної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації. Це привело до зміни ролі педагога в навчально-виховному процесу. Він став коучем.  Коучинг – це взаємостосунки між викладачем і учнями, коли викладач ефективно організовує процес пошуку учнями кращих відповідей на питання, що їх цікавлять, допомагає їм розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих результатів у своїй майбутній професії. Феномен коучингу полягає не лише у його навчальних можливостях, а також у формуванні соціальної культури саморозвитку та самовдосконалення.

Проведення медіауроків за коучинг-технологією дає змогу кожному учневі, незалежно від його індивідуального, суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій бути активним, рівноправним учасником навчального процесу.

Медіатехнології вносять свою специфіку, сприяють вдосконаленню традиційних методів навчання. Змінюється і роль викладача. На медіауроці він найчастіше виступає в якості консультанта, що сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, більш повному засвоєнню ними навчальної інформації. У викладача з'являється більше можливостей для індивідуальної роботи з учнями. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. 

СЛАЙД 6   Використання медіа в навчальному процесі забезпечує підвищення інформативної ємності змісту навчального заняття:

- сприяє реалізації освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання;

- скорочує час, дозволяє засвоювати більший обсяг знань;

- концентрувати увагу на засвоєнні найбільш складних тем і понять;

- дозволяє поліпшити відбір завдань і вправ, роблячи їх більш наочними та цікавими;

- формує вміння і навички за рахунок індивідуалізації навчання і розвитку навичок самостійної роботи.

СЛАЙД 7  Педагогічний колектив Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту вже 10 років  використовує інформаційно-комунікаційні  технології, створивши інформаційно-освітній простір  у внутрішній локальній мережі, роботу якої забезпечує Files Server,    основним завданням якого є створення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Накопичення за роки значної кількості електронного дидактичного матеріалу викликало необхідність його систематизувати, що зробили за допомогою програми FrontPage, яка являє собою редактор Web-документів, який дозволяє розміщувати на Web-сторінках текстову та графічну інформацію, а також додавати ефекти мультимедіа. Крім того, програма дозволяє створювати папки і файли, формувати структуру їх взаємодії всередині Web-вузла, а також організовувати процес управління його розробкою, створювати публікацію Web-вузла в мережі Internet.

Основу комплексного методичного забезпечення ПТНЗ складають засоби навчання, що виконують загальні дидактичні функції, а саме:

- підвищують ступінь наочності з метою посилення доступності для учнів навчального матеріалу;

- допомагають задовольнити й розвинути пізнавальні інтереси учнів;

- виконують роль джерела інформації;

- виконують роль засобів управління пізнавальною діяльністю учнів з боку  викладачів, майстрів виробничого навчання.

Програмний продукт, представлений на слайді,  в даному випадку КМЗ предмету, створений у програмі FrontPage, має вигляд веб-сайту, який може бути використаний на комп’ютері в автономному режимі. Програма дає змогу за допомогою гіперпосилань робити плавний перехід з поточної веб-сторінки на іншу.

Але глобалізація сучасного інформаційного світу сприяла виходу за межі внутрішньої локальної мережі, який став необхідною складовою співпраці учасників навчально-виховного процесу. Цей вихід забезпечують:

СЛАЙД 8

  • підключення до мережі Інтернет;
  • програмні додатки: FaceTime,   Вайбер,  Скайп;
  • реєстрація в соцмережах, на електронних поштах;
  • створення форумів, чатів, електронних скриньок тощо.

СЛАЙД 9  Онлайн освіта - одна з сучасних форм дистанційного навчання через Інтернет,  при якій здійснюється цілеспрямована взаємодія учня та викладача на основі інформаційних (комп'ютерних) технологій незалежно від місця проживання учасника навчального процесу. Цей метод навчання базується на принципах відкритого навчання, широко використовує сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування учня. Перевагами он-лайн навчання є:

  вільний графік навчання;

  самостійне визначення темпу навчання;

  незалежність від місця перебування.

Найбільш ефективно он-лайн навчання в цьому навчальному році вимушена була застосувати під час підготовки учня до участі у ІІІ-му етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, бо його навчальна група в період з листопада по лютий, відповідно до робочого навчального плану, знаходилася на виробничій практиці.

СЛАЙД 10

На уроці «Логарифми та їх властивості», проведеного мною в навчальній групі ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва» в рамках обласного семінару-практикуму викладачів математики, були використані різноманітні дидактичні матеріали, інтерактивні вправи, Інтернет-хвилинка, супроводжуюча презентація, що сприяло психологічному  налаштуванню учнів на роботу в нестандартній ситуації – викладач іншого ліцею, багато сторонніх людей, а також засвоєнню навчального матеріалу.   

СЛАЙД 11

Під час підготовки до відкритого  уроку «Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті», що був проведений мною в рамках обласного семінару-практикуму викладачів «Людина і світ» група учнів зацікавилася процесом створення газет. Вони зустрілися з відповідальною за верстку «Люботинського вісника»,  про що зробили відеозапис, який був продемонстрований на уроці. У рамках уроку було також відеозвернення до модератора сайту ліцею з проханням розмістити інформацію про хід уроку в новинах. Результат учні побачили через кілька хвилин, відзначивши оперативність Інтернет-ЗМІ.

Але хіба можна з чимось порівняти теплоту живого спілкування людей. На урок був запрошений відомий майстер фотографічної справи, шанована особистість, своєрідний мистецький феномен нашого краю, Почесний громадянин м. Люботин, член Національної спілки журналістів України, голова прес-центру Люботинської міської ветеранської організації – Микола Дмитрович Пархоменко, який взяв активну участь у проведенні уроку.

СЛАЙД 12  Для полегшення роботи викладача і надання  учням можливості самостійно перевірити свої знання, а також організувати та коригувати процес підготовки до участі в ЗНО, використовую онлайн-систему Тесторіум по створенню тестів та проведенню тестування, в якій реалізовано можливість обміну тестами із зареєстрованими в системі викладачами. 

СЛАЙД 13  Також використовую Master Test - універсальну програму для створення і проведення тестування.

  СЛАЙД 14  Хмарне сховище даних OneDrive дає змогу зберігати особисті файли в одному розташуванні, ділитися ними з іншими користувачами та отримувати доступ до них із будь-якого пристрою (комп'ютера, смартфона і планшета) в будь-якому місці, де є Інтернет.

   СЛАЙД 15  Пам'ятаючи слова К. Ф. Гауса: «Математика - наука для очей, а не для вух», вважаю, що математика - це один з тих предметів, в якому використання засобів медіа може активізувати всі види навчальної діяльності учнів. Застосування медіа технологій в позаурочній роботі сприяє підвищенню мотивації навчання учнів. Інтерактивність і наочність сприяють кращому викладанню учбового матеріалу. Цікава подача матеріалу, захоплюючі завдання, безумовно, підвищують інтерес до предмета.

  СЛАЙД 16   У виховній роботі медіа активізує, зацікавлює, пробуджує учнів, які переживають радість пошуку і знахідок, відчувають живий процес переживань героїв екранних кадрів під час демонстрації презентацій, відеопрезентацій, слайд-шоу, аудіо- та відеозаписів.

Отже, застосування медіатехнологій є запорукою творчої співпраці учасників навчально-виховного процесу, підвищення ефективності уроку та якості підготовки сучасного кваліфікованого робітника через розвиток життєвих компетенцій,  оскільки покликано  підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину розуміти її, опановувати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів і сучасних інформаційних технологій.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підвищення ефективності уроку при використанні медіатехнологій Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту Викладач математики Коваленко Світлана Іванівна

Номер слайду 2

Ми змінили своє оточення так радикально,що тепер повинні змінювати себе,щоб жити в цьому новому оточенні. Норберт Вінер, американський вчений, математик і філософ

Номер слайду 3

Життєва позиція: "Роби добро! Знай: воно повернеться тобі сторицею"Педагогічне кредо: «Йти вперед - значить втратити душевний спокій,залишитися на місці - значить втратити себе»

Номер слайду 4

Характерні ознаки сучасного уроку в системі ПТНЗ підготовка не науковців-теоретиків, а гуманних освічених людей; навчання не словом, а справою; проведення уроку не для учнів, а разом з ними;спрямування діяльності не на навчальну групу в цілому, а на особистість кожного учня, формуючи та розвиваючи тим самим компетентнісну особистість.

Номер слайду 5

Ян Амос Коменський – творець дидактичної системи, що поклала початок розвитку наочно-інформаційного навчання

Номер слайду 6

сприяє реалізації освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання; скорочує час, дозволяє засвоювати більший обсяг знань; концентрувати увагу на засвоєнні найбільш складних тем і понять;дозволяє поліпшити відбір завдань і вправ, роблячи їх більш наочними та цікавими; формує вміння і навички за рахунок індивідуалізації навчання і розвитку навичок самостійної роботи. Використання медіа в навчальному процесі

Номер слайду 7

Номер слайду 8

підключення до мережі Інтернет;програмні додатки:

Номер слайду 9

Переваги он-лайн навчання: вільний графік навчання, самостійне визначення темпу навчання, незалежність від місця перебування.

Номер слайду 10

Урок на тему «Логарифми та їх властивості» проведений в навчальній групі ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва» в рамках обласного семінару-практикуму викладачів математики

Номер слайду 11

Урок на тему «Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті» в рамках обласного семінару-практикуму викладачів «Людина і світ»

Номер слайду 12

Онлайн-система Тесторіум http://www.testorium.net/

Номер слайду 13

http://master-test.net/uk

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Математика - наука для очей, а не для вух К. Ф. Гаус

Номер слайду 16

zip
Додано
17 липня 2018
Переглядів
714
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку