22 січня о 18:00Вебінар: Лайфхаки зі створення ефективного плану-проєкту уроку

З досвіду роботи вчителя "Формування підприємницької компетентності на уроках математики у 6 класі"

Про матеріал

Матеріал, що пропонується є досвідом роботи вчителя математики по формуванню підприємницької компетентрності на уроках математики у 6 класі. Розглянуто теоретичні засади формування однієї з ключових компетентностей, та запропановані конкретні пракитичні прийоми фотмування підприємницької компетентності.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Формування підприємницької компетентності на уроках математики у 6 класі

 

 

 

 

З досвіду роботи вчителя математики, інформатики, економіки

Щастинської ЗОШ І-ІІІ ст.

ім. К. Кутового

Новоайдарського району

Луганської області.

Царапкіної Алли Федорівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ.

3

Розділ 1. Теоретичні основи проблеми формування в учнів підприємницької компетентності

 

 

1.1

 

Вивчення програмних вимог з питання що вивчається

5

1.2

 

 

1.3.

Сутність і структура поняття «підприємницька компетентність особистості»

Характеристика основних форм та методів формування підприємницької компетентності в учнів

 

6

 

 

8

Розділ 2. Практичне застосування різноманітних форм та методів для формування в учнів підприємницької компетентності

 

2.1

Задачі з фінансовим змістом та їх види

10

2.2

 

2.3.    

Використання методу проектів для формування в учнів підприємницької компетентності

Використання інтерактивних технологій для розвитку підприємницької компетентності на уроках математики

19

 

 

22

 

 

 

Висновки.

27

Список використаних джерел.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сьогодні, в умовах входження України до нових ринкових відносин надзвичайно важливою проблемою є економічна підготовленість молоді до життя в суспільстві, їх активної діяльності в нових ринкових умовах. Державний стандарт орієнтує педагогічних працівників не лише на зміст навчально-виховного процесу, але й на той підхід, за яким повинно відбуватися навчання. Останнім часом у педагогіці стала популярною концепція компетентності, в основі якої закладена ідея формування компетентності людини, яка має необхідні знання, професіоналізм і високі моральні якості, а також спроможна адекватно діяти у відповідних ситуаціях і брати на себе відповідальність за певну діяльність.

Згідно з рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування таких ключових компетентностей, концепцією передбачено 10 ключових компетентностей: однією з яких є підприємливість.

Компетентність «ініціативність і підприємливість» означає здатність особи втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі аспекти, як креативність, потяг до інновацій і вміння ризикувати, а також здатність планувати заходи і реалізувати їх. Усе це продиктоване нашим сьогоденням і майбутнім.

  Зрозуміло, що не всі теми, які розглядаються в рамках шкільних уроків математики, можна подати крізь призму змісту, що формує підприємливість. Підприємницьку компетентність можна розвивати що уроку через відповідні форми роботи, які спонукатимуть учня бути ініціативним, активним, комунікабельним, відповідальним, передбачливим, відважним тощо.

Здобути ці компетентності можна лише тоді, коли робота над їхнім формуванням вестиметься за кожної нагоди – як поза уроками – як-от у шкільних клубах підприємництва, так і на уроках з усіх предметів.

Недостатнє вивчення питання, як саме формувати підприємницьку компетентність на уроках математики, низький рівень сформованості в учнів підприємницької компетентності зумовило вибір теми   роботи «Формування підприємницької компетентності на уроках математики у 6 класі».

 Об’єкт дослідження: процес формування підприємницької компетентності на уроках математики.

Предмет дослідження: умови формування в учнів умінь і навичок використовувати математичний апарат для розв’язання задач фінансового характеру; створення проектів; використання інтерактивних методів навчання, як засобів формування підприємницької компетентності.

 Мета дослідження: вивчити систему роботи по формуванню підприємницької компетентності на уроках математики.

 Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

• вивчити програмні вимоги з цього питання; • визначити сутність і структуру підприємницької компетентності; • охарактеризувати форми та методи роботи для формування підприємницької компетентності в учнів 6 класів; • визначити види  задач фінансового змісту для учнів 6-х класів; • розглянути використання методу проектів для формування в учнів підприємницької компетентності; • розглянути використання інтерактивних методів навчання для формування в учнів підприємницької компетентності.

       Робота складається зі вступу, двох розділів: «Теоретичні основи проблеми формування підприємницької компетентності в учнів 6 класів»; “Практичне застосування різноманітних методів та форм для формування підприємницької компетентності учнів”, висновків, списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.1 Вивчення програмних вимог з  питання, що вивчається

      Згідно навчальної програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804). Мета базової загальної середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів,  формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки,  творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчально-виховнийий процес загальноосвітньої школи шляхом формування предметних і ключових компетентностей.

В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, як здатності учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії. Крім того, навчання математики має зробити певний внесок у формування ключових компетентностей.

           Зокрема, сформувати ініціативність і підприємливість, що передбачає: Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

      Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

      Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту, фінансові задачі, метод проектів, використання інтерактивних технологій.

1.2. Сутність і структура поняття «підприємницька компетентність особистості»

Одним із шляхів удосконалення системи освіти в Україні є упровадження компетентнісного підходу, теоретико-матодичні основи якого активно розробляються у сучасних наукових дослідженнях (Н. Бібік, І. Єрмаков, І Зимня, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О.Савченко, А. Хуторський та інші).

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392) поняття «компетентність» тлумачиться як «набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення,що можуть цілісно реалізовуватися на практиці». Розробками Державних стандартів також висвітлюється зміст дефініції «ключова компетентність»: це спеціально структурований комплекс характеристик (якостей)особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

Підприємницька компетентність, поряд із такими компетентностями, як-от: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, - у своїй сукупності складають комплекс ключових компетентностей особистості.

З точки зору практичної психології, підприємницька компетентність – особистісна якість, здібність, модель поведінки, необхідні для успішного вирішення певних бізнес-задач та досягнення високих результатів у підприємницькій діяльності.

      У Європейській довідковій системі (Key Competences for Lifelong Learning A European Reference Framework) підприємницька компетентність трактується як здатність особистості втілювати ідеї у сферу економічного життя, як інтегрована якість, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а також спроможності планувати та організовувати підприємницьку діяльність

      Дослідниця Ю.А. Білова вважає, що підприємницька компетентність – це інтегральна психологічна якість особистості, яка проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації нових ідей та дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному, професійному, соціальному житті.

      Формування підприємницької компетентності – це складний, суперечливий і багатоетапний процес, який передбачає опанування особистістю підприємницьких знань та ставлення на цій основі підприємницької свідомості й підприємницької поведінки.

      Вчені сходяться на думці про те, що цілеспрямоване формування підприємницької компетентності сприятиме повноцінному розвитку особистості, що готова змінювати,удосконалювати умови свого життя, вільно обирати свій життєвий шлях, виходячи із власних прагнень, умінь і особистісних якостей. Це також сприятиме адаптації молоді до складних ринкових умов.

 

2.3. Характеристика основних форм та методів формування підприємницької компетентності в учнів

Підприємницьку компетентність можна розвивати що уроку через відповідні форми роботи, які спонукатимуть учня бути ініціативним, активним, комунікабельним, відповідальним, передбачливим, відважним тощо. Ці форми відображають новий діяльнісний підхід до навчально-виховного процесу.

Суть його полягає в тому, що найефективніше навчання тоді, коли ми діємо.

90% практики + 10% таланту = 100% успіху

 Для того, щоб діяльнісний підхід запанував у наших школах, потрібно:

1) Впровадження інтерактивних методів навчання. Саме завдяки цим методам можна змоделювати життєві ситуації на уроках і спонукати дітей мислити, спілкуватися і діяти.

Наприклад, рольові ігри, що виконують діти на уроці, переносять їх у таке бажане доросле життя, допомагають побачити світ і себе в ньому збоку, підвищують самооцінку і попит на нове. Позитивні емоції, одержані під час спілкування, зміцнюють засвоєні знання, перетворюючи їх в уміння та навички. У співпраці формуються соціальні компетентності, народжуються лідери, скорочується відстань між учителем та учнем тощо.

2) Ще однією формою роботи, що забезпечує формування підприємницької компетентності, є шкільні проекти. Саме завдяки навчальним проектам учні вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням, презентувати свої результати, шукати інформацію з різних джерел, порівнювати й аналізувати, переконувати і вести за собою. Завдяки проектному методу в учнів формується вміння окреслити кінцеву мету та час її досягнення, побачити конкретні результати та осіб, які допоможуть їх зреалізувати, спланувати спільну діяльність з огляду на те, які кроки потрібні, щоб досягти мети.

3) Методи «змішаного» навчання. Суть методу - кооперативне навчання із застосуванням ІКТ у рамках всіх шкільних дисциплін. Учні працюють невеликими командами в класі: одна група виконує пошукове завдання за комп’ютерами, інша - серед книжок і друкованих матеріалів, ще одна - обговорює і графічно оформлює результати своєї праці, окремий гурт дітей засів над завданням з учителем. Методи змішаного навчання дають вагомий результат - сформовані компетентності учнів.

4) Підприємницькі навички через вихід за межі класу на екскурсію до банку, на фірму, до лісу, на локальний ринок. Такі «польові дослідження» допоможуть переконати учнів у сенсі навчання, мотивують й активізують до пізнання нового. Для того, щоб така мандрівка мала максимальний навчальний ефект, важливо, щоб її завершенням стало осмислення побаченого й почутого у вигляді учнівських презентацій, відгуків, рефлексивних нотаток, заповнених листів спостереження тощо.

5) Звертання до досвіду учнів гарантує те, що учень стає справжнім учасником навчально-виховного процесу, співтворцем і конструктором нових знань, винахідником і відкривачем. Сам досвід учня стає найціннішим навчальним матеріалом на уроці.

 6) Розв’язування задач фінансового змісту. Фінансова математика є одним з інструментів розв’язання економічних проблем, які виникають у суспільстві. Математичні задачі з фінансовим змістом – це засіб ознайомлення учнів із застосуванням математичних понять та методів у фінансовій галузі та розкриття можливостей математики у фінансовій теорії.

 

 

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

     2.1. Задачі з фінансовим змістом та їх види

      Включення математичних задач з фінансовим змістом у шкільний курс математики, їх розв’язання ознайомлює учнів з такими важливими категоріями, як податки, банківські розрахунки, доходи,витрати, прибуток тощо. Отримані в шкільному віці практичні вміння і навички стануть їм у великій пригоді в дорослому житті.

     Під математичною задачею з фінансовим змістом розуміють задачу, фабула якої розкриває використання математики в фінансових дисциплінах, ознайомлює із застосуванням математичних понять, операцій та законів у фінансовій сфері життя. Таке означення показує, що ці задачі можуть використовуватися протягом усього навчального процесу.

      Бюджет кожної сім’ї є важливою складовою фінансової системи держави. Серед багатьох аспектів проблеми підготовки учнів до дорослого життя важливим є формування в них уявлення про сімейний бюджет та його особливості. Адже розумне планування власних доходів та витрат дозволяє родині заощаджувати кошти, спрямовувати їх на підвищення добробуту. Одним із засобів формування таких уявлень є математичні задачі на сімейний бюджет, які можна пропанувати учням підчас навчання математики. Воно охоплюють велике коло фінансових операцій, мають прикладну спрямованість, формують підприємницьку компетентність.

      Для розумного використання власних коштів доцільно знати особливості роботи банків з клієнтами. Використання депозитних рахунків для заощаджень населення,можливість отримання кредитів для споживчих цілей або розвитку власного бізнесу,забезпечення безготівкового обігу грошей є стабілізуючим фактором забезпечення фінансової стабільності держави.

Ринкові відносини в державі розширюються та міцніють, а робота з цінними паперами стає невід’ємною складовою фінансової діяльності кожного з громадян. Такий стан у суспільстві потребує від молодих людей, які починають самостійне життя, мати певний набір практичних знань з фінансової науки, сформовану підприємницьку компетентність. Все це базується на знаннях з математики.

Податкова політика держави визначає спроможність її економіки вийти на рівень стабільного, стійкого розвитку. Ознайомлення учнів з системою обчислення податків та їх використання державою є важливим елементом загальної підготовки майбутнього громадянина України для життя в умовах ринкової економіки. Саме сплачуючи податки, кожний громадянин одержує певні послуги від держави.

Разом із розвитком ринкових відносин зростає виникнення непередбачуваних ускладнень,підвищується ступінь ризику на всіх рівнях. Це обумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат. Саме страхова діяльність у державі зосереджується на розв’язанні цих проблем. Страхування в ринкових відносинах ґрунтується на попередньому створенні страхових фондів зі страхових внесків та на відшкодування збитків потерпілих. Тут розрахунок збитків, їх компенсація відбувається у грошовій формі, і, таким чином, відбувається тісний зв’язок з фінансовим розвитком країни. Отже, фінансові знання кожного учня мають неабияке значення в розвитку підприємницької компетентності.

З урахуванням зазначених умов система фінансових проблем вимагає розгляду на уроках математики такого кола питань:

основи формування бюджету держави та власного бюджету родини;

готівкові та безготівкові розрахункові операції за отримані послуги, товари;

необхідність отримання прибутку;

основи оподаткування в державі, види податків та їх значення;

розрахунок витрат;

фінансові операції фізичних та юридичних осіб у банківській системі;

операції з цінними паперами;

страхування власного майна;

Розкриваючи різні аспекти із зазначених вище тем, отримуємо систему задач з фінансової тематики, які є одним із засобів формування підприємницької компетентності в учнів на уроках математики.

Основні види задач для 6 класу є такі:

  • Задачі на банківську діяльність.

Українське суспільство будує ринкову економіку. Розвиток ринкових відносин розширює сферу діяльності банків. Необхідними чинниками досягнення позитивних результатів у напрямку економічного споживання є свідоме ставлення громадян України до необхідності правового забезпечення стабільного розвитку й діяльності банків в Україні, оскільки саме через банківську систему здійснюється основна кількість усіх фінансових розрахункових операцій. Актуальність розуміння роботи банківської системи сьогодні є необхідною умовою для формування підприємницької компетентності в учнів.  Задачі на банківську діяльність при вивчені різних тем у 6 класі можуть бути такими:

Тема. Відсоткові розрахунки

1.У банк надійшла сума в 35 467 000 гривень. Ставка Національного банку на обов’язкові резерви банку 5 %. Яку кількість грошей банк повинен відрахувати до Національного банку? (1773 350 грн.)

2.Громадянин має можливість щомісяця виплачувати не більше 120 гривень за кредит. На яку максимальну суму кредиту він може розраховувати, якщо банк надає кредит під 24% річних від суми, взятої в кредит? (6000 гривень)

Тема. Пропорція

1.Загальний обсяг капіталу першого банку складає 16 млрд грн., а його статутний фонд – 0,8 млрд грн. який обсяг капіталу другого банку, якщо його статутний фонд складає 1 млрд грн., а доля статутного фонду в загальному обсязі капіталу є сталою величиною? (20млрд грн)

2. З 1420 гривень, покладених на депозитних рахунок у банк на один рік, отримали 269,8 грн прибутку. Який прибуток отримає родина, якщо покладе 3000 на тих самих умовах? (570 грн)

Тема. Діаграми

1.Скласти кругову діаграму діяльності банку щодо кредитування, якщо кредити, надані до запитання, становлять 12% всіх грошей наданих у кредит, довгострокові – 10%, короткострокові – 40%, термінові – 8%, а решта – середньострокові.

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1.Яку загальну суму кредитор повинен покласти в три різні банки, щоб виконувались умови: у банк «А» потрібно покласти 45% від вкладу в банк «В», а сума вкладу в банк «В» складає 80%від вкладу в банк «С», а в банк «С» він вклав суму, яка перевищує вклад в банк «А»на 6400 гривень? (21 600 грн)

2.Загальний статутний фонд чотирьох банків складає 180 млн грн. Який статутний фонд кожного банку, якщо їх відношення 1:2:3:4?(18 млн. грн; 36 млн грн.;54 млн грн.;72 млн грн)

  • Задачі на оподаткування

Невід’ємною частиною формування в учнів підприємницької компетентності в умовах ринкових відносин України є знання про сплату податків та вміння їх нараховувати. За допомогою математичних методів,  з якими учні знайомляться в школі, можна розкрити зміст багатьох податкових термінів, операцій та залежностей, які оточують людину сьогодні. Задачі на оподаткування з різних тем у 6 класі можуть бути такими:

Тема. Відсоткові розрахунки 

1.З усіх доходів держави податкові надходження склали 76,5%, що становить 25 130 млн грн.. Які видатки бюджету цієї країни, якщо вони перевищили доходи на 1944,5 млн гривень? (34 794,17 млн. грн.)

2.Плата за використання землі, що розташована в населених пунктах, здійснюється в розмірі 1% від її грошової вартості. Якщо земля знаходиться під індивідуальними гаражами або дачними ділянками громадян, то сума податку складає 3% від грошової оцінки земельної ділянки. Знайти, яку суму земельного податку повинна бути сплачена за користування земельною ділянкою в населеному пункті, грошова оцінка якої становить 15 000 грн, причому 1/5 її частина використана під гараж (210 грн).

Тема. Пропорція

1.Ціна реалізації товару складається з вартості товару та податку на додану вартість. Ціна реалізації товару 160 грн, а податок на додану вартість складає 32 грн. Який податок на лдодану вартість, якщо ціна реалізації товару: а) 200 грн; б) 365 грн? (40 грн; 73 грн).

2.Банк виплатив вкладнику відсотки в розмірі 1 500 грн, з яких було сплачено податків у розмірі 75 грн. Який розмір сплачених податків: а) з 3 000 грн; б) з 1000 грн; в) з 3 240 грн? (150 грн; 50 грн; 162 грн)

Тема. Діаграми

1.Податкова система країни отримала 47% надходжень від прямих податків і 44% від непрямих. Побудувати діаграму надходжень податкової системи країни.

2.Побудувати  кругову та стовпчасту діаграми податкових надходжень країни в цьому році, якщо податок на додану вартість складав 25,4%, податок на доходи фізичних осіб – 12,5%, акцизний сбор 1 288,8 млн грн., податок на прибуток підприємств – 19,8% усіх податкових надходжень, а всі податкоі надходження до бюджету країни склали 21 843,3млн.

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1.Під час планування Державного бюджету країни вирішено, що на правоохоронну діяльність та національну оборону разом потрібно виділити 2969 млн грн., при чому на правоохоронну діяльність виділено на 133 млн грн. більше, ніж на національну оборону. Яка сума державних коштів виділена на правоохоронну діяльність? (1 418 млн грн)

2.Ціна товару, яка складається з собівартості товару, прибутки та податки на додану вартість, 900 грн. Яка величина собівартості, якщо підприємиць отримав прибуток у розмірі 200 грн? ПДВ склдає 1/6 від ціни товару. (550 грн)

  • Задачі на цінні папери

Робота з математичними задачами на цінні папери пояснює учням значення ринку цінних паперів у фінансовому стані держави, показує його різноманітність та багатоаспектність, сприяє розвитку підприємницької компетентності учнів. За дачі на цінні папери з різних тем у 6 класі можуть бути такими:

Тема. Відсоткові розрахунки

1.Як отримати збільшення капіталу, якщо відомо, що одна й та сама акція в Нью-Йорку продається за ціною у 200$, а в Лондоні – за ціною у 100 фунтів, а поточний обмінний курс долара по відношенню до фунта 1,71? (Взяти в борг 100 фунтів, купити акцію в Лондоні за 100 фунтів, продати її в Нью-Йорку за 200 доларів, обміняти 200 доларів на 116,9 фунтів, повернути борг 100 фунтів. Отримати чистий прибуток 16,9 фунтів)

2.Інвестор отримав облігацію номінальної вартості 3 200 грн зі строком погашення 3 роки та відсотковою ставкою 10% річних. Який прибуток отримає інвестор: а) через три роки; б) якщо через рік він продасть її за ринковою вартістю 3 750 грн? (960 грн; 870 грн)

Тема. Пропорція

1.Громадянин Петренко має 15 акцій фірми «Укррічфлот», з яких отримав прибуток у розмірі 215 грн. Який прибуток з цих акцій можна отримати, якщо мати 18 таких акцій? (258 грн).

2.Комерційний банк купив облігацій на суму 17 млн грн та отримав 204 000 грн прибутку. Наступного року він збільшив пакет тих самих облігацій на 10 000 000грн. Який прибуток він отримає наступного року? (324 000 грн).

     Тема. Діаграми

1.Громадянин купив 10 акцій фірми А вартістю у 250 грн кожна, 23 облігації державного займу, вартістю 50 грн кожна, та 5 000 грн поклав у банк. Побудувати діаграму розподілу власних коштів цього громадянина.

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1.У цьому році ринок цінних паперів країни мав вартість 1994,6 млн гривень. На ньому акції складали на 204, 8млн грн. більше,ніж векселя, та на 691, 4 млн грн. більше, ніж облігації. Інші цінні папери мали вартість 624,9 млн грн.. Знайти, яка вартість облігацій, акцій та векселів окремо на ринку цінних паперів у цьому році.(63,9 млн грн.;755,3 млн грн.; 550,5 млн грн)

  • Задачі на сімейний бюджет

Розумне планування доходів та витрат дозволяє родині заощаджувати власні кошти та спрямовувати їх на підвищення свого добробуту. Тому серед  багатьох аспектів проблеми формування підприємницької компетентності в учнів важливо відзначити розуміння формування сімейного бюджету. На уроках математики можна ставити перед учнями завдання, які дали б змогу учневі уявити себе в ролі підприємця чи співтворця родинного бюджету.  Для розв’язання цієї проблеми розглянемо задачі для 6 класу, які розкривають ці питання. Вони охоплюють велике коло фінансових операцій.

Тема. Відсоткові розрахунки

1.Знайти  відсоткову частину бюджету родини, яка складається з заробітної плати за основним місцем роботи.

2.На 1 січня 2015 року рівень безробіття України складав 4,5% працездатного населення, а кількість працездатних жителів країни складала близько 26 млн. Знайти кількість безробітних осіб в країні? (1,17 млн)

Тема. Пропорція

1.На літній відпочинок родина завжди витрачає фіксовану частку власних доходів. На наступний рік родина планує отримати доходів на 13% більше, ніж у цьому році. Скільки коштів родина планує витратити на відпочинок,якщо доходи родини в цьому році становили 200 000 грн, а на відпочинок було витрачено 4 000 грн? (4 520 грн).

2.Заробітна плата батька пропорційна до кількості відпрацьованих годин. У перший місяць він працював 160 годин та отримав 5 960 грн. Скільки годин працював батько в наступному місяці, якщо він отримав 7 200 грн?

 Тема. Діаграми

1.У 2015 році доходи українського населення розподілялись у такий спосіб: оплата та доходи від підприємницької діяльності – 49%, надходження від продажу товарів власного господарства – 5%, пенсії, соціальні допомоги – 21%,  інше – 25%. Побудувати кругову діаграму та провести аналіз наведених даних.

2.Побудувати кругову діаграму витрат вашої родини за останній місяць.

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1.Витрати родини за минулий місяць перевищили доходи на 200гривень, причому на купівлю товарів та послуг витрачено в три рази більше, ніж заощадження, на обов’язкові платежі – на 120 грн менше, ніж заощадили, а решта на заощадження у грошових вкладах. Обчислити витрати за кожною з названих статей, якщо доходи родини становили 8 880 грн.

2.Загальні витрати родини складаються с заощаджень, витрат на харчування та оплати житла. Заощадження родини складають 20%від витрат на харчування, а оплата житла складає 200% від заощаджень. Знайти величину заощаджень та витрат на харчування, якщо всі витрати 88 000 грн за рік.

  • Задачі на страхування

Формування в Україні ринкової економіки, створення різних механізмів ринкових операцій веде до загострення проблеми збереження власних коштів. Зростання ризику в усіх сферах людського життя та господарської діяльності обумовлене необхідність захисту громадян від  можливих витрат та збитків.

У курсі математики основної школи неможливо висвітлити всі особливості страхової справи, оскільки основні засади страхування пов’язані, в першу чергу, з економічним ризиком, який ґрунтується на поняттях теорії ймовірності. Тому ознайомлення з усіма математичними розрахунками страхування в основній школі неможливе, але основні поняття та розрахунки страхування як напрямку фінансової сфери людської діяльності можуть бути відображені в навчальних закладах основної школи. Ознайомлення учнів з різними видами страхування та деякими їх особливостями, а також для формування в учнів підприємницької компетентності,може бути здійснене за допомогою системи навчальних математичних задач.

Тема. Відсоткові розрахунки

1.Страховий внесок за майно складав 300 грн за страхового тарифу 0,2%. Яка вартість майна? (150 000 грн)

2.Перший рік страховий внесок склав 500 грн за страхового тарифу 1,6%, на другий рік страховий тариф збільшився до 2%. Яка величина страхового внеску на другий рік, якщо вартість застрахованого майна не змінилась? (625 грн).

Тема. Пропорція

1.Громадянин мав автомобіль вартістю в 20 000 грн, та страхові внески за цей автомобіль становили 600 грн щорічно. Які повинні бути страхові внески, якщо він придбав ще автомобіль вартістю в 50 000 грн, а страховий тариф не змінився? (2 100 грн)

2.Під час страхування майна вартістю в 25 000 000 грн витрачено 500 000 грн. Скільки буде виплачено за страхування наступного року, якщо вартість майна збільшилась на 5 00 000 грн, а страховий тариф не змінився? (600 000 грн)

Тема. Діаграми

1.Фірма використовує три види страхування: страхування нерухомості, на яке витрачає 12 000 грн щорічно; транспортних засобів, на яке витрачає  13 000 грн; медичне страхування працівників, на яке витрачає на 5 000 грн більше, ніж на страхування транспортних засобів. Побудувати діаграму страхових витрат фірми.

2.Капітал п’яти основних страхових компаній України складає 8 млрд грн.. З них найбільша компанія має 3 млрд грн., дві інші – по 2 млрд грн., а ще дві інші – порівну. Скласти діаграму розподілу капіталу цих страхових компаній.

Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1.Страховий тариф від страхування транспортних засобів в 10 разів перевищує тариф на страхування нерухомості. Знайти страховий тариф від страхування нерухомості, якщо загальний страховий внесок 31 200 грн, вартість автомобіля 100 000 грн, а вартість майна 300 000 грн. (2,4%)

2.Знайти вартість майна, якщо на страхування нерухомості та медичне страхування витрачено 15 000 грн, страховий внесок на страхування нерухомості вдвічі менше, ніж на медичне страхування, а страховий тариф на страхування майна 0,2%. (2 500 000 грн)

 

2.2. Використання методу проектів для формування в учнів підприємницької компетентності

Метод проектів — це освітня технологія, яка спрямована на придбання учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно - орієнтованого навчального пошуку.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в США. Метод ще має назву методу проблем. Метод проектів був запропонований і розроблений американським філософом Джоном Дьюї та його учнем В. Кілпатріком. Він запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність учнів з урахуванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Американці змогли конструктивно підійти до суті методології й усвідомити величезні переваги нових підходів. Саме тому з часу появи технології на арені педагогічної думки і дотепер вона активно використовується у практиці американської школи.

Проектно-дослідницька технологія дає змогу вирішувати низку важливих виховних завдань: обирати теми проект;  визначати свою позицію;  виробляти самостійний погляд у розв’язанні проблеми; розуміти роль і значення групової роботи. Учні спільно з вчителем: складають загальний план засвоєння матеріалу;  визначають основні та додаткові інформаційні джерела;  розробляють індивідуальний проект. Це дає змогу учням:  розширити зміст освіти для себе; змінити ставлення до предмета;  навчитися визначати проблеми, розв’язувати їх;  морально, інтелектуально, творчо, організаційно зрости відносно себе.

Використання методу проектів розглянемо на прикладі уроку в 6 класі «Школа майбутнього»

Мета уроку: систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Геометричні фігури»; підвищити рівень сформованості знань, умінь та навичок обчислювати за формулами об’єми, площі поверхонь просторових фігур; розвивати креативність, логічне мислення; створити умови для розвитку інтересу і специфічних здібностей кожного учня.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.

Ключова методика: метод проектів.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Народна мудрість говорить, що життя людини пройдено не марно, якщо вона посадить дерево, побудує дім, виховає дититну. Чи посадив уже хтось дерево? (Відповіді, де і коли). А чи можете ви вже побудувати будинок? Ні, але можна підготуватися до цього вже зараз. Сьогодні на уроці ми з вами обчислимо, скільки ж коштує будівництво дому. Але спочатку давайте згадаємо формули, які необхідні будуть нам для наших підрахунків.

ІІ. Актуалізація опорних знань

а) Кожна група повинна згадати й записати на аркуші паперу формули для обчислення об’єму, площі бічної і площі повної поверхонь фігури, що зображена (роздати аркуші із зображенням циліндра, призми, піраміди й кулі). (2 хв.)

б)Представник кожнї групи виходить до дошки, вивішує свій аркуш і розповідає про фігуру. (2 хв). Можливі додаткові запитання.

в) Усний рахунок (підготовлена опорна таблиця). Як обчислити об’єм стін будівлі?

V=Vзовн-Vвнутр ; Vзовн=3*6*10=180 м3 ; Vвнутр =9*5*3=135 м3 ; V=180-135=45 м3

Як обчислити кількість циглин, що необхідна для такої будівлі? Відомо,що цеглина має такі розміри: V=0,1*0,2*0,3=0,006 м3

Кількість циглин 45:0,006=7500 шт. Як обчислити вартість стін, якщо 1 тисяца циглин коштує 3000 грн? 7,500*3000=22500 грн.

ІІІ. Презентація проекту

Ми з вами вирішили побудувати школу (нівчальний корпус) тільки для 6-х класів. На попередньому уроці відбулася презентація проектів, і ми обрали один проект для обчислення. Він увібрав у себе найкращі ідеї всіх ваших проектів. Давайте ще раз його розглянемо.

З яких фігур складається навчальний корпус (шестикутна призма, півсфера,конус)? Обговорюємо розмір і матеріал, зякого вони будуть виготовлятися.

Який вигляд має стіл, за яким ми будемо навчатись? (поверхня стола – циліндр висотою 5 см).

Як обчислити радіус стола, якщо за ним буде сидіти 36 учнів і на кожного учня буде припадати 0,8 м робочого місця?

Який вигляд має клумба навколо нашого корпусу (газону)? (Кільце)Як обчислити площу газону, який треба засіяти травою?

Подумайте хвилинку, чим би ваша група хотіла займатися: обчислювати об’єм стін призми, площу поверхонь купола,площу поверхні шпиля, об’єм деревини для кришки стола,площу газону. (Учні вибирають собі завдання.)

ІV. Розрахунки проекту

а) використовуючи відповідні формули учні в групах виконують обчислення (об’єму) площі обраного проекту: стін, купола, шпиля,кришки стола, газону.

б) Обчислення вартості обраного об’єму: стін, купола, шпиля,кришки стола, газону.

в) Обчислення загальної вартості проекту.

Назва об’єкту

Об’єм (площа) матеріалу

Вартість об’єкта

Стіни

 

 

Купол

 

 

Шпиль

 

 

Кришка стола

 

 

Газон

 

 

Загальна вартість

 

 

 

V. Обговорення результатів

а) Що ми не врахували?(Вартість розчину на кладку цегли, вартість дверей,вартість фундаменту,вартість роботи спеціалістів,вартість покриття доріжок,вартість фарби, шпалер, клею).

б) Чи важко збудувати дім?Чому мети – побудувати свій дім може досягти не кожен? Як підготуватися до того, щоб кожен з нас міг виконати це завдання?

VІ. Домашне завдання

VII. Оцінювання.

 

2.3.Використання інтерактивних технологій для розвитку підприємницької компетентності на уроках математики

Слово „інтерактив” походить від англійських слів „inter  - взаємний та „act” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до діалогу, взаємодії. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організовує пізнавальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв’язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання в процесі взаємодії „учень – інформація”, „учень – ситуація”, „учень – проблема”, „учень – учень”, „учень – група”, „учень – вчитель” тощо.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншим людьми, з комп’ютером, критично мислити, приймати продумані рішення.

Використання інтерактивних технологій для розвитку підприємницької компетентності в учнів розглянемо на прикладі уроку в 6 класі «Застосування відсотків у банківській справі»

Мета: узагальнити знання  з теми;  розв'язати ряд  типових задач з теми; ознайомити учнів  з поняттям «банк»; розглянути застосування теми  в банківській справі.

Обладнання: таблиця «Відсотки», завдання  для  групової роботи,  зразки банківських  платівок,  квитанцій, рекламні  буклети.

Хід  уроку:

І. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель  відповідає на запитання, які можливо виникли  під час  виконання  домашнього завдання;  учні   зачитують  розв'язання  задач, на дошці  записують правильні  відповіді. У цей час двоє учнів розв'язують задачі біля дошки.

1.У класі 54 учні, із них дівчат-27. Скільки відсотків  учнів  класу становлять дівчата ?

2. У класі  32 учні  і  серед них  8  відмінників. Скільки відсотків становлять відмінники у цьому класі?

II. Актуалізація опорних знань.

1. Усні  вправи та теоретичні  питання.

 Як розв'язуються задачі на знаходження відсотків від даного числа?  Знайти 5 % від 35.  Як розв'язати задачу на знаходження  відсоткового відношення двох чисел?  Скільки відсотків становить 50  від  200 ?  Як розв'язати задачу на знаходження числа його відсотком?  75 становить 10  %  від даного числа.  Яке   це число? 

  1. Робота в парах.

 Обчислити, який відсоток становить:  14  від  56;  15  від  75;  3   від 24.

III. Узагальнення знань з теми.

1. Теоретична  частина. На  уроці нам треба з'ясувати, де застосовуються знання, які ви отримали під час вивчення теми «Відсотки». Поговоримо про банк та деякі аспекти  його  повсякденної  роботи. Банк — це установа, яка акумулює тимчасово вільні кошти на принципах строковості, надає кредити, здійснює грошові розрахунки. Часто можна почути такі терміни: кредит, депозит, іпотека тощо. Може хтось із вас знає, що означають ці терміни і коли їх слід вживати? Кредит — кошти, що надаються банком громадянам і юридичним особам для використання з поверненням банку з відсотками. Депозит — кошти, що приймаються банком від громадян і юридичних осіб, зберігаються і повертаються особам з відсотками. Банки відіграють важливу роль в економіці та розвитку нашої держави. За формою власності банки бувають державні та приватні. За спеціалізацією  банки поділяються   на: інвестиційні фінансують капіталовкладення; - інноваційні, що надають позики під здійснення науково-технічних програм; - іпотечні, що надають позики під заставу нерухомості. Прибуток  банку формується  залежно від вкладів і кредитів: кредити  дають  під   10 % — 20 %,    депозити приймають під 5 % — 18 %. Прибуток банку — це різниця  між  депозитом  і кредитом.

2. Задача. Комерційний банк «Алекс» прийняв  від  приватної  фірми на депозитні рахунки  800  000  грн. під 12 % річних та надав кредити на суму  700  000 грн. під 20 % річних. Чому дорівнює  прибуток банку?

     Учитель зачитує задачу, а учні, формулюючи математичну модель, розв'язують її.  800 000 • 0,12 = 96  000 (грн). 700 000 • 0,2 = 140 000 ( грн). 140 — 96 = 44 000(грн) — прибуток.

3. Самостійна  робота   в  п а р а х.

1) У який банк ви б поклали свої гроші: туди, де нараховують 14% річних, чи туди,  де нараховують 19% річних?

2) Один банк надає кредит під 12% річних,  а інший — під 18% річних. У якому банку ви б  узяли кредит?

4. Навчаємося  під  час  гри.

Учні  представляють задачі по ролях, розігруючи рольові сценки.

Представник «Агробанку». Наш банк надає ряд послуг, серед яких пільгове кредитування для придбання вітчизняних автомобілів «Славута». Перший внесок 25% загальної вартості автомобіля з подальшою виплатою остачі від вартості автомобіля протягом двох  років під 12% річних.

Рольова  задача - гра  «Хочу мати автомобіль»

Задачі читають учні, що сидять за однією партою. - Я почула рекламу «Агробанку» і хотіла б оформити кредит на купівлю автомобіля. - Який автомобіль ви хочете придбати? - «Славута». Який перший внесок я повинна заплатити, щоб отримати кредит? - Зараз ми виконаємо розрахунки. На сьогодні «Славута» коштує 15 000 грн.  25% від 15 000 це 15 000 • 0,25 = 3750 (грн) - перший внесок. Залишиться  15 000-3750 = 11 250 (грн).  Нараховуємо відсотки банку,  тобто 12% від 11250 грн: 11 250 •  0,12 = 1350 (грн).  Загальна сума, що залишається для оплати протягом  двох років, становитиме        11250+1350=12 600 (грн) і кожного місяця слід сплачувати 12 600 : 24 = 525 (грн).

 Представник банку «Шанс». Наш банк розробив широку програму іпотечного кредитування, тобто надання кредиту під заставу майна на дуже вигідних умовах. 

Задача – сценка «Хочу розширити свій бізнес»

- Я підприємець, маю магазин. Хочу розширити свій бізнес і взяти позику 300 000 грн, давши під заставу свою двокімнатну квартиру. - Ми можемо запропонувати вам кредит під 20 % річних. - Панове ,  прошу зробити мені розрахунки. 300 000 • 0,2 = 60 000 (грн);   300 000 + 60 000 = 360 000 (грн).

Вчитель.  Ми розглянули задачі на знаходження відсотків від даного числа.

Представник банку «Кредо».  Наш банк має цікаві напрацювання  у роботі з пенсіонерами. 

Задача –сценка «Баба  Клава» - Мене звати баба Клава, я уклала з банком  угоду, що отримуватиму лише відсотки від пенсії,  а решту заощаджуватиму на навчання   внукам. Я  отримала 66 грн, а чула, що пенсію підвищили. То я хочу знати, яка  в мене тепер пенсія? - Наш банк надає таку інформацію. Під  який відсоток ви уклали угоду? - Я уклала угоду під 12 % річних. - 66 грн становить 12 %. 66 : 0,12 = 550 (грн).

Вчитель.  Ми розв'язали задачу на знаходження числа за відсотком.

IV. Закріплення.

1. Робота в групах   

1) Складіть задачу на знаходження відсотків від даного числа. 2) Складіть задачу на знаходження відсоткового відношення двох чисел. 3) Складіть задачу на знаходження числа за  відсотком.

2. Розв'язування задач. 1) Скільки відсотків даного числа становить число, яке у 5 раз більше від даного числа?   2) Знайдіть число, 8% якого дорівнює 40. 3) Ощадний банк виплачує 15% річних. Скільки  виплатив банк вкладникові за рік, якщо вклад становить: а) 100 грн;  б) 1000 грн;  в) 10 000 грн ?

V. Домашнє завдання. Скласти задачу за схемою: 35:5•100 ; 56 • 4 : 100.  

          VI. Оцінювання.

 

ВИСНОВКИ

У період налагодження в Україні ринкових відносин все більшої актуальності набувають питання економічної підготовки молоді до життя в суспільстві, їх активної діяльності у нових ринкових умовах. Мова йде про формування підприємницької компетентності учнів, яка у подальшому житті підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

Школа сьогодні має готувати учня не лише як носія знань, а і як конкурентоспроможну особистість, що здатна використовувати здобуті знання для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя.

Основним компонентом нової української школи є новий зміст освіти. Про це поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, презентуючи Концепцію нової української школи. "Її основні риси не в тому, що вона буде мати 12 років, а орієнтація на нове навчання", - сказала Гриневич.

За її словами, основним компонентом є новий зміст, який покликаний формувати в особистості необхідні для успішної самореалізації у суспільстві навички, так звані компетентності. Здобути ці компетентності можна лише тоді, коли робота над їхнім формуванням вестиметься за кожної нагоди – на уроках, в позаурочний час.

Засобами формування підприємницької компетентності учнів є:

1) Впровадження інтерактивних методів навчання.

2) Розробка шкільних проектів.

3) Використання методу «змішаного» навчання.

4) Формування підприємницьких навичок через вихід за межі класу на екскурсію до банку, на фірму, на локальний ринок.

 5) Звертання до досвіду учнів.

 6) Розв’язування задач фінансового змісту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Державний стандарт базавої і повної загальної середньої освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011.

2. Білова Ю. А. Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю / Ю. А. Білова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2013. - Вип. 7.  - С. 15-17.

3. DeSeCo. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program — OECD (Draft). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.deseco.admin.ch/

4. Математичні задачі з фінансовим змістом в основній школі / Л. С. Межейнікова, В. О. Швець. – Харків: Основа, 2005.– 93 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України")

5. Учитель року – 2004 Відкриті уроки з математики / упорядники Н. С. Прокопенко, Н. П. Щекань. – Харків: Основа, 2006. – 153 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України")

6. Життева компетентність особистості: науково-методичний посібник / За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова та ін. – К.: Богдана, 2003. – 520 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1899
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку