З досвіду роботи викладача хімії

Про матеріал
З досвіду роботи викладача хімії Гайворонського професійного аграрного ліцею з теми "Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроків хімії"
Перегляд файлу

 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної

освіти у Кіровоградській області

 

«ІКТ і учень ХХІ ст.»

(Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроків хімії)

 

З досвіду роботи викладача хімії

Гайворонського професійного аграрного ліцею

Стародуб Інни Анатоліївни

 

 

 

 

 

«Люди книги» вчать «людей екрану»

ікт технології       Традиційна формула освітнього процесу «знання – вміння – навички» вже не спрацьовує повною мірою. Інформаційне суспільство вимагає від особистості набуття здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати знання, опановувати інформаційні технології, які стають органічною потребою кожної людини сьогодення. У всесвітній доповіді з освіти ЮНЕСКО однією із цілей було  використання комп’ютерів у різних системах освіти як середовища для взаємодії між викладачем та учнями. Тому Інна Анатоліївна Стародуб – викладач Гайворонського професійного аграрного ліцею вбачає роль професіонального сучасного викладача реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі його роботи з викладачем та використанням комп'ютерних технологій.

Інна Анатоліївна зрозуміла, що в умовах, коли  обсяг знань і швидкість їх оновлення невпинно зростають і частина інформації стає застарілою - опанування новими знаннями потребує втілення прогресивних методологій навчання, в тому числі й в такій фундаментальній науці, як хімія. Зміст навчання хімії  у ПТНЗ ґрунтується на принципах наступності й неперервності  і має забезпечити освітньою траєкторією учня, яка  орієнтована на майбутню професію. У процесі моніторингу основних видів роботи учнів протягом вивчення хімії викладач досліджує як формується в учнів уміння самостійно навчатись.

На сьогоднішній день широкодоступними стали такі джерела інформації, як телебачення та Інтернет, які надають можливість засвоювати інформацію без особливих зусиль – формально. При цьому увімкненим лишається лише зорове та слухове сприйняття й практично повністю відсутнє осмислення одержаної інформації. В такій ситуації виникає необхідність розвивати мислення учнів, пробуджувати інтерес до предмета та здобуття знань. 

Тож Стародуб І. А. ставить собі за мету навчити учнів ефективно мислити, аналізувати, узагальнювати, уміти застосовувати набуті знання за допомогою засобів навчального предмета та використання ІКТ виховуючи в них бажання самовдосконалюватися. А головне – навчити вчитися, адже це вміння так знадобиться кожному у майбутній професії, яку обрали учні, вступивши до ліцею.

Така організація навчального процесу дає можливість переосмислити зміст та розробку нових підходів до вивчення хімії на основі індивідуалізації навчально-пізнавального процесу  та з урахуванням різнорівневого принципу оцінювання результатів навчання та самостійної діяльності учнів.

Проблема впровадження ІКТ у навчальний процес досліджувалась у працях Н.В. Морзе, О. Г. Глазунової,                Н.П. Дементієвської, О.Г.Ярошенко та інших учених.  Які пропонують організацію навчальної діяльності учнів без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом та пропонують моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, які служать для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного суспільства (сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання подання й використання інформації).

З урахуванням такої специфіки викладачем розроблено комплекс завдань для учнів І-ІІІ курсів за допомогою сервісу learningApps. org та  в програмі Excel, які використовують під час колективної, групової, індивідуальної роботи учнів. Основний акцент припадає на рівень їх самостійної діяльності у процесі пошукової роботи: розробці прикладних досліджень, презентацій в Prezi, міні лабораторних дослідів з використанням віртуальної хімічної лабораторії, створенні проектів для розуміння природничо-наукової картини світу та вироблення  екологічного стилю мислення.

Існує багато нових форм і методів навчання. На своїх уроках Інна Анатоліївна поєднує традиційні та інноваційні методи навчання. При цьому враховує основні дидактичні принципи Я.А.Коменського: науковість, цілісність, послідовність, наочність, особистісно-доступність, принцип  повноцінної освіти та основні ознаки особистісно-орієнтованого навчання, зокрема:

зосередження уваги на потребах учня; діагностична основа навчання; перевага навчального діалогу; співпраця, співтворчість між учнями та вчителем; турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів; пристосування методики до навчальних можливостей учня; стимуляція розвитку і саморозвитку дитини.

 Без урахування цих ознак ефективність уроку хімії значно знижується.

Добре продуманий і правильно побудований урок дає добрі результати. Процес організації навчання учнів з використанням ІКТ на уроках хімії дозволяє:

 •        активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 •        візуалізувати навчальний матеріал;
 •        індивідуалізувати процес навчання;
 •        здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання;
 •        створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль;
 •        забезпечити розвиток творчої активності учнів;
 •        створити бібліотеку навчального електронного приладдя;
 •        використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну мережу ліцею.

При плануванні уроків хімії з використанням ІКТ треба враховувати:

 •        наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання;
 •        наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі;
 •        наявність інструментальних середовищ;
 •        наявність програм-тренажерів;
 •        готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера;
 •        можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза територією навчального закладу.

              Комп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають викладачу за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести хімічний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці хімії.

Використання ІКТ при викладанні хімії Стародуб І.А. можна прослідкувати  у відповідності до структурних елементів уроку  засвоєння нових знань.

І. Організаційна частина.

У вступні частині уроку учням пояснюється мета і зміст подальшої роботи. На даному етапі доцільно показати слайд з вказівкою теми і переліку питань для вивчення. Показ цієї інформації на екрані прискорює конспектування

 

 

 

 

2 6.JPG


 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Мотиваційно-пізнавальна діяльність викладача формує зацікавленість учня в сприйнятті інформації, яку розповість викладач на уроці. Формування зацікавленості може відбуватися різними шліхами:

А) роз’яснення значення інформації для майбутньої діяльності, демонстрація завдань науки, які можуть бути вирішені за допомогою цієї інформації;

Б) розповідь про проблеми, які були вирішені за допомогою цієї інформації. При вивченні загальних понять, явищ, законів, процесів зображення на екрані дозволяє продемонструвати їх умовну схему.

Так, при вивчені теми «Харчові добавки, Е-числа» пропоную перегляд відеоролика про харчові добавки.

31.jpg

При вивчені теми «Поняття про синтетичні лікарські препарати»  пропоную відвідати Інтерактивний музей «Таємна Аптека»

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (використання діагностичних і контролюючих матеріалів).

 За допомогою контролю може бути встановлена ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування прочитаного в підручнику, почутого на уроці, такого, що дізнався при самостійній роботі, на практичному занятті і відтворення знань при тестуванні.

 «Мозковий штурм». Комплекс завдань для учнів створюється за допомогою сервісу learningApps. org та  програми Excel.

7.JPG8.JPG 

Використання тестових завдань з «Тесторіума»

 

 ІV. Повідомлення нового навчального матеріалу

 При вивченні нового матеріалу наочне зображення є зоровою опорою, яка допомагає найповніше засвоїти матеріал, що подається.

 Використання комп’ютера для демонстрації нового матеріалу та використання програм, що імітують досліди, лабораторні роботи, застосування теорії у практичній діяльності людини представлено на прикладі уроку хімії з теми програми «Органічна хімія», теми уроку «Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Лабораторний дослід №2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів»,ІІ курс, професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія «А», «В»,»С» Водій автотранспортних засобів категорія «В» і «С» Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».             

Презентація нового матеріалу відбувається у пояснювально-ілюстративній формі, а використання мультимедійного проектора дає можливість викладачу значно розширити доступ учнів до інформаційних ресурсів. Широке використання мультимедійної презентації (програмі PowerPoint, Prezi) поряд з традиційними ілюстративними засобами, такими як кіно-, відео-кліп, фотографії та малюнки, схеми, таблиці та ілюстрації дозволяють викладачу значно підвищити якість уроку. 

На даному етапі викладач використовує програмно-методичний комплекс «Органічна хімія 10-11клас».

 

        

Робота в малих динамічних групах відбувається при виконанні лабораторного досліду.

     V. Закріплення нового матеріалу

Для закріплення знань викладач використовує прийоми: «Взаємоопитування», «Взаємоперевірка», «Самоперевірка», «Хімічний диктант», «Експрес-тести», як традиційні, так і за допомогою сервісів Web-Quests, learningApps. Org. 

 

     VІ. Підведення підсумків уроку (використання інформаційно-довідкових програм).

 

 VІІ. Повідомлення домашнього завдання (самостійне навчання учнів,  виконання домашніх самостійних і творчих завдань, створення проектів).

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, комп’ютерні задачники, навчальні посібники, гіпертекстові інформаційно-довідкові системи – архіви, каталоги, довідники, енциклопедії, тестуючі та моделюючі програми-тренажери тощо) розробляються на основі мультимедійних технологій.

Домашні завдання диференційовані.

Оцінювання учнів.

Оцінювання учнів відбувається у два етапи:

 1. Хімічний диктант, який має 12 питань, оцінюється в 6 балів, кожна правильна відповідь – 0,5 б.
 2. За кожну правильну відповідь по 1 б.

Під час підбиття підсумків уроку учні озвучують кількість набраних балів. Викладач виставляє оцінки.

 

Критерії оцінок уроку з використанням ІКТ:

1. Особистий внесок викладача в розробку плану-конспекту уроку з використанням ІКТ.

2. Форма використання програмного забезпечення.

3. Організація діяльності учнів на уроці.

4. Рівень методичної підготовки викладача в області використання засобів ІКТ.

5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог.

6. Вплив інформаційних технологій на результативність.

7. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ.

Впровадження  ІКТ на своїх уроках Інна Анатоліївна здійснювала поступово, створюючи організаційну базу, напрацьовуючи механізм роботи з даної проблеми.

Результатами ефективної організації та управління самостійно-пізнавальною діяльністю учнів у процесі навчання хімії є:

 •     поява зацікавленості у здобуванні знань;
 •     дружні стосунки під час групових форм роботи;
 •     розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, пам’яті, здатності до самоосвіти;
 •     формування наукового світогляду особистості;
 •     розвиток інформаційної культури учня;
 •     формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;
 •     розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

Завдяки індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ учні Інни Анатоліївни є призерами  районної олімпіади.

Серед випускників є і такі, що успішно продовжують навчання у вищих навчальних закладах з професії «Кравець-закрійник», «Кондитер-кухар», «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник».

Стародуб І.А. розробила власний методичний посібник «Робочий зошит з хімії для учнів ІІ курсу ПТНЗ». Зошит складений відповідно до програми з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та з дотриманням державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки.

 Навчальний матеріал  подається у вигляді опорних конспектів, таблиць. Важливим є те, що до змісту зошиту, крім навчальних завдань, вправ на закріплення набутих знань, тренувальних вправ, завдань на узагальнення, включено  систематизовані домашні та самостійні роботи, лабораторні досліди та практична робота.

 В жовтні 2013 року у Львові відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців» Кіровоградщину представляла Стародуб І.А.

Також є учасником І всеукраїнського форуму «Клубу успішних освітян».

У жовтні 2015 року відвідала Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми сучасного підручника», і була учасницею Круглого столу: «Історія, теорія та методологія сучасного підручникотворення».

Зацікавити учнів, викликати в них радісне відчуття успіху, створити сприятливі умови для самореалізації в майбутньому, зробити правильний вибір в житті – основна мета, в напрямку якої Стародуб Інна Анатоліївна йде разом з учнями.

     

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
13 березня 2019
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку