24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

З досвіду роботи "Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови як засіб активізації навчальної діяльності учнів".

Про матеріал
З досвіду використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови з метою підвищення мотивації до вивчення англійської мови та інтенсифікації навчального процесу.
Перегляд файлу

КЗ «Мартівський ліцей»

Печенізької районної ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  З досвіду роботи

вчителя англійської мови

      Уманська Жанна Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік

ТЕМА:

                    Використання мультимедійних технологій  на уроках англійської мови як засіб

                    активізації навчальної діяльності учнів.

 

МЕТА:

                     Розкрити можливості мультимедійних засобів навчання з точки зору сприяння   

                     ефективності процесу вивчення англійської мови.

 

ЗАВДАННЯ:

                      Розглянути переваги використання мультимедійних засобів навчання (МЗН) в      

                      напрямку інтенсифікації навчального процесу та підвищення мотивації учнів до

                      вивчення англійської мови.

 

ПРОВІДНА ІДЕЯ:

                      Мультимедійні технології сприяють більш ефективному засвоєнню мовного

                      матеріалу та комплексному розвитку навичок мовної діяльності під час

                      вивчення іноземної мови.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ:

                     10 ключових компетентностей нової української школи. Уміння навчатися   

                     впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових

                     вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного),

                     зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками,

                     вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою

                     навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися

                     впродовж життя.  

НАУКОВА ОСНОВА: 

                    Теорія мультимедійного навчання, розроблена педагогом-психологом

                    Річардом Е. Мейєром, постулює, що оптимальне навчання відбувається тільки в

                    тому випадку, коли вербальний і візуальний матеріал представлені синхронно.     

                    Теорія мультимедійного навчання заснована на теорії подвійного кодування 

                    Алана Пайвіо. 

ПЛАН

Вступ………………………………………………………………………………...........................3

 1. Практичне значення використання мультимедійних технологій для вивчення англійської мови…………………………………………………………………………….3
 2. Види мультимедійних засобів для вивчення англійської мови………………………….3

      2.1.Використання електронного словника Encarta Dictionary для вивчення англійської   

            мови………………………………………………………………………………………4

      2.2. Використання електронної енциклопедії Encarta 2006 для вивчення англійської   

             мови……………………………………………………………………………………..4

            2.3. Використання електронних тренажерів та комп’ютерних мовних ігор на уроках       

                   англійської мови……………………………………………………………………….5

            2.4. Використання презентацій Power Point на уроках англійської мови…..…………..5

            2.5. Використання автоматизованих навчальних курсів та автоматизованих тестових 

                    систем з англійської мови ……………………………………………………………6

Висновок………………………………………………………………………………………...…..6

Джерела…………………………………………………………………….......................................6

ВСТУП

 

Головна мета навчання іноземних мов – це формування та розвиток комунікативної культури учнів, практичне оволодіння іноземною мовою. Збільшення обсягу інформації, підвищення вимог до рівня підготовки учнів зумовлює потребу інтенсифікації освітнього процесу. Такими технологіями, які відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, скорочують час вивчення мови, надають можливості для розвитку мовних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання, поєднуючи опанування знаннями з розвагами є мультимедійні технології.

 

 1. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Зараз в освіті приділяється велика увага використанню мультимедійних технологій, адже вони дозволяють активувати цілісне мислення учня.  Мультимедіа на уроках англійської мови, в яких одночасно використовуються тексти, графіка, аудіо-, відеоматеріали, анімація впливають одночасно на емоційні та понятійні сфери мозку, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу, надають можливість комплексного розвитку навичок мовної діяльності учнів на уроках.

Мультимедійні засоби навчання (МЗН), об’єднуючи аудіо та візуальні ефекти з інтерактивним програмним забезпеченням, дозволяють створювати активне кероване комунікативне середовище.

Практичне використання технології мультимедіа дозволяє реалізовувати більшість методів навчання на якісно новому рівні, удосконалити або частково замінити в навчальному процесі такі методи навчання, як:

 • методи усного викладу навчального матеріалу,
 • методи наочного і практичного навчання,
 • методи закріплення одержаних знань,
 • методи контролю й активізації пізнавальної  діяльності учнів;
 •  методи самостійної роботи.
 • Провідними підходами до навчання англійської мови з використанням мультимедійних технологій є:
 •  діяльнісний,
 •  особистісно-орієнтований,
 •  компетентнісний підходи.

Використання МЗН для вивчення англійської надає ряд переваг :

 • можливість застосування на різних етапах навчання;
 • реалізація індивідуалного підходу до навчання, адже учень самостійно може визначати рівень та послідовність засвоєння навчального матеріалу та темп власної роботи;
 • економне використання навчального часу;
 • інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації;
 • активізація навчальної діяльності учнів;
 • створення комфортного мовного середовища;
 • можливість моделювання умов комунікативної діяльності, а також реалізація їх у різнорівневих тренувальних вправах ситуативного характеру.

 

 1. ВИДИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

З існуючих видів мультимедійних засобів навчання використовую такі :

 • комп’ютерні словники;
 • електронну енциклопедію Encarta 2006;
 • автоматизовані навчальні курси з англійської мови;
 • комп’ютерні мовні гри;
 • електронні тренажери;
 • автоматизовані тестові системи;
 • презентації Power Point.

Використання даних видів мультимедійних засобів передбачає такі форми роботи на уроці англійської мови, як:

 •  індивідуальну,
 •  фронтально-колективну.

 

 1.          ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА ENCARTA DICTIONARY ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Encarta Dictionary як будь-який електронних словник містить особливим чином закодовані словникові статті, що дають змогу здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а також з можливістю зміни напряму перекладу.

Електронний словник не тільки містить транскрипцію, а й може вимовляти слова за допомогою вбудованого синтезатора голосу. Слова можна шукати в алфавітному порядку або ввівши у рядок пошуку. Також словник дає можливість при необхідності розпечатати словникову статтю.

Словник складається з частин Dictionary, Tresaurus та Translations. Частина Tresaurus надає можливість ознайомитись з синонімами пошукового слова. Частина Translations допомагає перекладати слово на іншу мову.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ENCARTA 2006 ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Електронні або онлайн-енциклопедії — енциклопедії, які існують у мережі Інтернет. Стали популярними довідковими ресурсами в умовах швидкого збільшення обсягу інформації. Віртуальна форма подання енциклопедичної інформації відкрила нові перспективи в розвитку видань даного жанру, дозволила зміну формату (пошук по запиту без гортати сторінки, пошук за зображенням, більший обсяг тексту, посилання) та збільшила доступність для широкого загалу, як в частині вільного доступу до інформації, так і в частині участі загалу у формуванні контенту. В електронну енциклопедію, як і в традиційну, входять: статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення і статті-відсилання (адресують до іншого терміну). Перші два типи статей відрізняються лише об'ємом, до їх складу входить інформація по суті питання і відомості про шляхи отримання більш глибоких і повних знань (за посиланнями на літературу в кінці статті або в спеціальному бібліографічному блоці енциклопедії).

Матеріали електронної енциклопедії Encarta 2006 подаються за розділами: History, People and Society, Science and Nature, Arts and Literature, Sports and Recreation, Games and Fun Stuff.

Робота з енциклопедією дає змогу поглибити знання з тої чи іншої теми засобами англійської мови, використати інформацію для створення презентацій, попрацювати з інтерактивними матеріалами. Такий вид діяльності сприяє формуванню інформаційно-комунікативної компетентності (адже необхідно вміти працювати на комп'ютері та в Інтернеті), формуються загально навчальні компетентності (пошук та робота з різними видами текстів, фото, відео, інтерактивними матеріалами). Також робота з енциклопедією сприяє розвитку критичного мислення, адже серед великої кількості інформації учню необхідно обрати лише саму необхідну для розкриття теми.

Особливої уваги потребують віртуальні тури, які допомагають розвивати пізнавальний інтерес учнів з країнознавчого аспекту. Такий компонент, як Encarta Kids надає багато інтерактивних матеріалів ігрового характеру.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МОBНИХ ІГОР НА УРОКАХ  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Сучасні школярі швидко оволодівають електронними й цифровими пристроями і вміють їх пристосовувати для задоволення власних потреб. Сучасні дидактичні електронні ресурси здатні сприяти розвитку власних мотивів школяра до вивчення англійської мови. Особливо молодший шкільний вік є сприятливим для формування мотивації до навчання, саме тоді закладаються основи уміння і бажання навчатися, формується інтерес до способів здобуття знань і мотивів самоосвіти.

Електронні ресурси залучають учня до діяльності та створють умови, за яких така діяльність викликає в нього інтерес і яскраві позитивні емоції. Зокрема, учень, працюючи з електронним засобом, ненав’язливо долучається до навально-пізнавальної діяльності за власним бажанням з метою вирішити ситуацію, що виникає у грі.

Ігрове подання навчального матеріалу спонукає учня до навчальних дій. Це потребує прояву предметних знань і вмінь, а головне, здатності застосувати їх у нових умовах. Сполучення навчальної і практичної мети, яка є цілком досяжною та зрозумілою для дитини, поступово переходить у навчальний мотив.

Переваги використання електронних тренажерів та комп’ютерних мовних ігр:

 •               оперативне оцінювання правильності виконання кожного завдання. Відразу після виконання кожного завдання дитина може отримати відповідну реакцію, що свідчитиме про правильність розв’язання. Негайна реакція є важливою на перших етапах навчання молодшого школяра, коли вони очікують схвалення за успішного виконання завдань або підбадьорювання, коли допускають помилки. Негайна реакція програмного засобу сприяє зростанню впевненості школяра у своїх можливостях, бажання спробувати власні сили для покращення результату;
 •               генерування неповторюваного набору вправ, що виключає запам’ятовування правильних відповідей та дає змогу кожному школяреві багато разів відтворити знання;
 •   можливість надати тренувальним завданням ігрового або змагального характеру. Ігрова форма презентації завдань, її динамічний характер, практична мета (розфарбувати малюнок, заповнити речення, вибрати відповідний малюнок тощо) перетворює рутинну роботу з відпрацювання навичок у захоплюючу гру, мотивуючи школяра до виконання типових завдань.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ POWER POINT НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Презентація до уроку має два рівноправних призначення: полегшити процес засвоєння матеріалу учнем, створити в нього цілісний образ предмета чи явища, що вивчають на уроці за допомогою подання інформації у різному вигляді (текст, малюнки, фотографії, анімація, відео-, аудіоматеріали) та полегшити процес подання матеріалу для вчителя. Один раз підготовлену презентацію можна використовувати в декількох паралельних класах.

Презентацію використовую на різних етапах уроку:

1. Організаційний момент (переважно для оголошення теми уроку).

2.  Перевірка домашнього завдання (один-два слайди презентації із запитаннями, на які

     потрібно відповісти).

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів (з метою повторення засвоєних учнями знань, які є необхідними для вивчення теми).
 2. Мотивація навчальної діяльності (за допомогою різноманітних ілюстрацій чи фактів, які допомагають зацікавити учнів, спонукати до навчальної та пізнавальної діяльності).
 3. Засвоєння нового матеріалу (інформація, яка допомагає дітям у запам'ятовуванні нової  інформації).

6.  Закріплення нового матеріалу (слайди із запитаннями, завданнями).

7.  Підсумки уроку (узагальнення матеріалу в стислій формі або у вигляді схеми чи

     таблиці).

8.  Домашнє завдання (щоб учні мали можливість записати номер вправи, сторінку).

Презентації Power Point надають всі можливості для створення цікавого та якісного навчального середовища на уроці.

 

2.5 ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Використовую автоматизовані навчальні курси Euro Talk,  Professor Higgins, Bridge To English, автоматизовані тестові системи Longman Exam Coach, Round Up 5 та Електронний тренажер «ЗНО. Англійська мова»,  які  дозволяють створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Взаємодія учня з комп'ютером перетворюється на багатогранну діяльність у цьому середовищі з лексикою, граматикою, фонетикою, тестовими матеріалами в форматі ЗНО. Ці системи дозволяють контролювати навчальну діяльність учня з високою точністю і об'єктивністю, здійснюючи постійний зворотний зв'язок.

Автоматизовані навчальні курси мають значні переваги для вивчення англійської мови:

 • можливість реєструвати, зберігати та аналізувати відповіді учнів,
 • надавати їм допомогу у разі необхідності,
 • здійснювати постійну та більш гнучку систему контролю засвоєння знань та оцінки самоконтролю.

Автоматизовані тестові системи допомагають скоротити час тестування і спростити його процес. Кожен учень проходить тест зі швидкістю, яка для нього є зручною. Об’єктивно оцінюється результат одразу після проходження тесту, фіксується результат, надається правильний варіант відповіді та пояснення матеріалу у випадку помилки.

ВИСНОВОК

Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови:

 •  залучає учнів до інтерактивного навчання;
 • сприяє доступу до різноманітних автентичних матеріалів;
 • спонукає учнів до активного викорисатння іноземної мови, підвищує їх мотивацію до її вивчення;
 • надає можливість працювати над мовою на своєму рівні та зручному для них темпі;
 • вибудовувати свою навчальну траєкторію, сприяючи,  таким чином, індивідуалізації навчання, формуванню мовної компетентності та умінню навчатися впродовж   життя.

 

ДЖЕРЕЛА

 1. http://allref.com.ua/uk/skachaty/Realizaciya_principiv_gumanizaciyi_osviti_cherez_vprovadjennya_informaciiynih_tehnologiiy_u_navchal-niiy_proces_z_angliiys-koyi_movi_v_zagal-noosvitniiy_shkoli04?page=7
 2. http://intkonf.org/derkach-io-vikoristannya-suchasnih-informatsiynih-tehnologiy-u-navchanni-inozemnih-mov/
 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронні_словники
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мультимедійне_навчання

1

 

doc
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
1024
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку