Засідання Школи молодого вчителя Тема: «Залежність успішності уроку від вибору моделей, методів і технологій».

Про матеріал
Засідання Школи молодого вчителя Тема: «Залежність успішності уроку від вибору моделей, методів і технологій». Мета: проаналізувати рівень організації уроків, визначити чинники від яких залежить рівень та успішність уроку, напрацювати шляхи підвищення рівня уроків. Очікувані результати. Після заняття вчителі зможуть: • аналізувати чинники, які впливають на результати уроку; • давати визначення окремим поняттям; • розширити знання про інноваційні технології навчання.
Перегляд файлу

 

 

Засідання Школи молодого вчителя

Тема: «Залежність успішності уроку від вибору моделей, методів і технологій».

Мета: проаналізувати рівень ор­ганізації уроків, визначити чинники від яких залежить рівень та успіш­ність уроку, напрацювати шляхи підвищення рівня уроків.

Очікувані результати.

Після заняття вчителі зможуть:

аналізувати чинники, які впли­вають на результати уроку;

давати визначення окремим поняттям;

розширити знання про іннова­ційні технології навчання.

Обладнання:

серветки для імітації навчаль­ного процесу;

написані на окремому аркуші правила «мозкового штурму»;

ватман з написаним посере­дині словом «урок», кольорові олів­ці або маркери:

визначення, прикріплені на плакаті, на якому учасники запису­ватимуть свої думки щодо ефектив­ності уроку;

таблиця з правильними відпо­відями для порівняння;

вислови вчених, письменників, педагогів.

Ведучий. Ми всі знаємо про те, що урок як був, так і залишається основною фор­мою навчання.

Але звичайний, традиційний урок не відповідає викликам сьогодення. Однак ми не завжди знаємо струк­туру уроку, метоли, форми, прийоми для його організації, для досягнення найкращого результату. Тому говори­ти про інноваційні методи організації уроків ми поки що не можемо. Необ­хідно спочатку визначити, що таке урок, яка його структура тощо.

Пропоную провести це заняття з використанням інноваційних методів.

Отже, перша вправа, яку я вам пропоную. «Опиши свого сусіда».

Учасники сідають одне проти одного і впродовж хвилини уважно розглядають одне одного, намагаються запам'ятати обличчя колеги. Потім відвертаються й діляться сво­їми враженнями.

(Виявляється, що всі запам'ятали зовнішність, але зовсім не звернули уваги на внутрішній на­стрій, не побачили в обличчях ніяких проблем, почуттів.)

Висновок. Ми не завжди звертаємо увагу на внутрішній світ люди­ни, не цікавимося її проблемами.

Чи завжди ми з вами уважні до дітей?

З чого починаємо урок?

Ведучий. Учителю завжди до­водиться самовдосконалюватися. З уміння все зрозуміти, все дослі­дити складається професіоналізм учителя.

Наступна вправа, яку я вам хочу запропонувати.    «Самопрезентація».

За 1 хв необхідно розповісти про свою роботу. З якими проблемами  ви  зіткнулися?   Що вам найкраще вдасться? Які інтерактивні форми роботи ви викорис­товуєте? Над якою проблемою пра­цюєте?

(Кожен учасник розповідав про свою роботу)

Я пропоную зімітувати навчаль­ний  процес і провести імітаційну гру. За допомогою серветки ми зімітуємо навчальний процес і обгово­римо результати.

Перед кожним з вас лежить сер­ветка. Будь ласка, візьміть цю сер­ветку і, не звертаючи уваги на сусі­да, виконуйте мої вказівки:

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть лівий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть той кут, що вгорі.

Тепер розгорніть серветки і по­рівняйте свій результат з іншими. У кожного з вас вийшла своя витинан­ка. Оцініть, будь ласка, свою роботу.

Ми провели гру на імітацію на­вчального процесу. Тепер спробуй­мо дати відповіді на запитання:

Чому у кожного вийшов інак­ший результат?

Як можна було досягти одна­кового результату у всіх?

Висновок. Сам процес навчання був побудований неправильно:

1. Не визначено наперед мету і завдання «уроку», очікувані резуль­тати, конкретні знання, уміння, на­вички, які будуть здобуті в процесі навчання «учнів».

2. Метод пояснення «схема робо­ти» не було унаочнено, не пояснено детально, інструкція для виконання роботи була нечіткою та передбача­ла кілька варіантів виконання, що призвели до різних результатів.

3. «Учні» не знали, як себе оці­нити, тому що перед роботою їм не

визначено критеріїв оцінювання

4.Нарешті., не було зазначено й обговорено, що саме вони робили і для чого, що було головним і ЧОГО конкретно «учні» навчилися.

    Ми можемо зробити ще один психологічний висновок: учителі, як і діти, всі різні, й до кожного по­трібен свій підхід.

Щоб розкрити нашу тему, ми спершу маємо з'ясувати: «Що таке урок?» Для цього використовуємо «мозковий штурм».

Правила «Мозкового штурму»,

1. Кажіть усе, що спаде вам на думку.

2. Не обговорюйте та не крити­куйте висловлювання інших.

3. Можна повторювати ідеї, за­пропоновані будь-ким іншим.

4. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

На дошці на великому аркуші паперу посередині написано слово «Урок», а навколо нього без комен­тарів записуємо ідеї педагогів. По­тім обговорюємо й оцінюємо всі ідеї й робимо загальний висновок.

Урок — це:

• форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводить учитель із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготов­леності протягом точно встановле­ного часу, за сталим розкладом;

• відрізок навчального процесу, який є закінченим за змістом у часі й організаційно;

• це соціальна система, забез­печена взаємодією «учитель — учень», «учень — учень». Відтак головною є не передача інформації, а організація учнів для освоєння ін­формації;

• навчання, яке передбачає осо­бисту діяльність учнів та оволодін­ня змістом предмета;

• творчий процес, тісно пов'я­заний з педагогічними процесами в сімї  та суспільстві.

Висновок. Сучасний урок — це твір мистецтва, де педагог уміло ви­користовує всі можливості для роз­витку особистості учня, його актив­ного розумового зростання, глибо­кого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

Далі ми здійснюємо обговорен­ня в загальному колі

«Від кого і від чого залежить ефективність уроку?»

Учителям пропонують висло­витися на користь одного із су­джень:

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить тільки від осо­бистості вчителя;

• рівень проведення та успіш­ність уроку залежить від запасу знань учителя;

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить тільки від рів­ня підготовленості учнів;

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить від майстер­ності вчителя та знань учнів одна­ковою мірою.

Ведучий. Далі пропоную вико­нати вправу; «Продовжіть вислів».

• Ви ніколи не розв'яжете про­блему, якщо... (не визнаєте, що вона у вас є)»

«Навчи іншого, щоб... (навчи­тися в нього).

• Мета навчання дитини полягає в тому, щоб... (зробити її спромож­ною розвиватися далі без допомоги вчителя).

• Усі перемоги починаються... (з перемоги над собою).

• Хто не дивиться вперед... (залишиться позаду).

• Істина народжується з супе­речках, та коли пристрасті вирують, ... (істина зникає).

• Щоб вести людей за собою. ... (йди за ними).

• Якщо можеш виправити на­слідки помилки, ... (ти не помилив­ся).

Висновок. Ефективність уроку залежить однаковою мірою від пе­дагога та учнів. А ще до нас у цьому був упевнений Сенека: «Свої здіб­ності людина може пізнати лише спробувавши їх використати».

А зараз — бліц-опитування.

(Кожному учаснику ставлять запи­тання, те саме запитання пропону­ють присутнім гостям.)

— Від чого залежить ефектив­ність вашого уроку?

— Які риси характеру мають бути притаманні вчителю?

— Ваше ставлення до 12-річної освіти.

— Назвіть 5 причин, через які ви обрали професію вчителя.

— Що має зробити держава, щоб професія вчителя стала престиж­ною?

— Ваше ставлення до введення інноваційних технологій у навчаль­ний процес?

— Ваше ставлення до 12-бальної системи оцінювання.

— Назвіть дві причини, через які слід давати учням домашні завдан­ня.

— Як ви вважаєте, якою має бути наповнюваність класу, щоб був ефективним навчальний процес?

— Яким, на ваш погляд, має бути медаліст-випускник?

Ведуча. Далі в нас — робота з групах «Моделі навчання».

Ділимо вчителів на 3 групи.

Пропонуємо плакат з моделями навчання, групам пропонуємо за поданими схемами виконати такі за­вдання та записати їх біля поданої схеми:

1. Визначити назву моделі на­вчання.

2. Пояснити роль учителя та учнів у даній моделі навчання.

3. Записати методи роботи для даної моделі навчання.

4. Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.

Відповіді

Моделі навчання

Методи

Засвоєння

Пасивна модель навчання

Пояснення.

лекція,

демонстрація

Низький рівень

Активна модель навчання

Бесіда,

ДИСКУСІЯ (МІЖ учителем і УЧНЯМИ;

Середній рівень

Інтерактивна модель навчання

Ділова гра (імітація),

групова робота,

робота в парах,

мозковий штурм,

акваріум,

ажурна пилка

Високий рівень

 

 

 

 

 

Підсумки.

Пригадаймо: що ро­били? Для чого? Чого навчилися? Чи досягли поставленої мети?

Ведучий. Отже, сьогодні ми провели засідання Школи молодо­го вчителя нетрадиційно. Щоб під­твердити все сказане, зробимо реф­лексію.

Ми зрозуміли, що без чітко по­ставленої мети, зазначення очікува­них результатів та оцінки зробленого ми не зможемо провести плідний, ефективний урок. Дія деякого під­твердження всього зробленого нами, підбиття підсумків давайте ознайо­мимося з деякими висловами відо­мих учених, педагогів, письменни­ків, учителів про освіту. Ми говоримо про успішність та ефективність уроку і ті знання, які вони дають, і бачимо підтвердження цих слів;

«Ефективність уроку, резуль­тати роботи вчителя — це не кращі відповіді окремих учнів, а хо­роші знання всіх учнів»

 (В. Сухомлинський).

«Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся»

(Китайська му­дрість).

Сьогодні ми багато говоримо про нове, інноваційне в освіті. Про це також думали наші попередники:

«Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробуди­лися в ній»

(Дістервег).

«Єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність»

(Б. Шоу).

Ми дійшли висновку, що успіш­ність, ефективність уроку залежить однаковою мірою від педагога і від учнів. А ще до нас у цьому був пере­конаний Монтельє: «Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчи­тися самому».

Ми визначили з вами також, що таке урок і яким може бути су­часний урок. А В. Сухомлинський казав:

«Хто намагається розібра­тися в хорошому і негативному на своїх уроках, той уже досяг поло­вини успіху».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записати методи роботи для даної моделі навчання

Пасивна модель навчання

(усно)Пояснити роль учителя та учнів у даній моделі навчання. Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записати методи роботи для даної моделі навчання

Активна модель навчання

(усно)Пояснити роль учителя та учнів у даній моделі навчання. Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записати методи роботи для даної моделі навчання

Інтерактивна модель навчання

(усно)Пояснити роль учителя та учнів у даній моделі навчання. Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми всі знаємо про те, що урок як був, так і залишається основною фор­мою навчання.

Але звичайний, традиційний урок не відповідає викликам сьогодення. Однак ми не завжди знаємо струк­туру уроку, методи, форми, прийоми для його організації, для досягнення найкращого результату. Тому говори­ти про інноваційні методи організації уроків ми поки що не можемо. Необ­хідно спочатку визначити, що таке урок, яка його структура тощо.

Отже тема нашого заняття: «Залежність успішності уроку від вибору моделей, методів і технологій».

 

Отже, перша вправа, яку я вам пропоную. «Опиши свого сусіда».

Будь ласка,оберніться  одне проти одного і впродовж хвилини уважно розгляньте одне одного, намагаючись запам'ятати обличчя колеги.

 Відверніться й поділіться сво­їми враженнями.

(Виявляється, що всі запам'ятали зовнішність, але зовсім не звернули уваги на внутрішній на­стрій, не побачили в обличчях ніяких проблем, почуттів.)

Висновок. Ми не завжди звертаємо увагу на внутрішній світ люди­ни, не цікавимося її проблемами.

 

Чи завжди ми з вами уважні до дітей?

З чого починаємо урок?

Ведучий. Учителю завжди до­водиться самовдосконалюватися. З уміння все зрозуміти, все дослі­дити складається професіоналізм учителя.

Наступна вправа, яку я вам хочу запропонувати.    «Самопрезентація».

За 1 хв необхідно розповісти про свою роботу.

З якими проблемами  ви  зіткнулися?  

Що вам найкраще вдається?

 (Кожен учасник розповідав про свою роботу)

 

Я пропоную зімітувати навчаль­ний  процес і провести імітаційну гру. За допомогою серветки ми зімітуємо навчальний процес і обгово­римо результати.

Перед кожним з вас лежить сер­ветка. Будь ласка, візьміть цю сер­ветку і, не звертаючи уваги на сусі­да, виконуйте мої вказівки:

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть правий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть лівий кут.

Складіть серветку навпіл і віді­рвіть той кут, що вгорі.

Тепер розгорніть серветки і по­рівняйте свій результат з іншими. У кожного з вас вийшла своя витинан­ка. Оцініть, будь ласка, свою роботу.

Ми провели гру на імітацію на­вчального процесу. Тепер спробуй­мо дати відповіді на запитання:

Чому у кожного вийшов інак­ший результат?

Як можна було досягти одна­кового результату у всіх?

Висновок. Сам процес навчання був побудований неправильно:

1. Не визначено наперед мету і завдання «уроку», очікувані резуль­тати, конкретні знання, уміння, на­вички, які будуть здобуті в процесі навчання «учнів».

2. Метод пояснення «схема робо­ти» не було унаочнено, не пояснено детально, інструкція для виконання роботи була нечіткою та передбача­ла кілька варіантів виконання, що призвели до різних результатів.

3. «Учні» не знали, як себе оці­нити, тому що перед роботою їм не

визначено критеріїв оцінювання

4.Нарешті., не було зазначено й обговорено, що саме вони робили і для чого, що було головним і ЧОГО конкретно «учні» навчилися.

    Ми можемо зробити ще один психологічний висновок: учителі, як і діти, всі різні, й до кожного по­трібен свій підхід.

 

Щоб розкрити нашу тему, ми спершу маємо з'ясувати: «Що таке урок?» Для цього використовуємо «мозковий штурм».

Правила «Мозкового штурму»,

1. Кажіть усе, що спаде вам на думку.

2. Не обговорюйте та не крити­куйте висловлювання інших.

3. Можна повторювати ідеї, за­пропоновані будь-ким іншим.

4. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

На дошці на великому аркуші паперу посередині написано слово «Урок», а навколо нього без комен­тарів записуємо ідеї педагогів. По­тім обговорюємо й оцінюємо всі ідеї й робимо загальний висновок.

Урок — це:

• форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводить учитель із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготов­леності протягом точно встановле­ного часу, за сталим розкладом;

• відрізок навчального процесу, який є закінченим за змістом у часі й організаційно;

• це соціальна система, забез­печена взаємодією «учитель — учень», «учень — учень». Відтак головною є не передача інформації, а організація учнів для освоєння ін­формації;

• навчання, яке передбачає осо­бисту діяльність учнів та оволодін­ня змістом предмета;

• творчий процес, тісно пов'я­заний з педагогічними процесами в сімї  та суспільстві.

Висновок. Сучасний урок — це твір мистецтва, де педагог уміло ви­користовує всі можливості для роз­витку особистості учня, його актив­ного розумового зростання, глибо­кого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

 

 

 

 

 

 

Далі ми здійснюємо обговорен­ня в загальному колі

«Від кого і від чого залежить ефективність уроку?»

Учителям пропонують вибрати одне із су­джень:

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить тільки від осо­бистості вчителя;

• рівень проведення та успіш­ність уроку залежить від запасу знань учителя;

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить тільки від рів­ня підготовленості учнів;

• рівень організації та успіш­ність уроку залежить від майстер­ності вчителя та знань учнів одна­ковою мірою.

 

Ведучий. Далі пропоную вико­нати вправу: «Продовжіть вислів».

• Ви ніколи не розв'яжете про­блему, якщо... (не визнаєте, що вона у вас є)»

«Навчи іншого, щоб... (навчи­тися в нього).

• Мета навчання дитини полягає в тому, щоб... (зробити її спромож­ною розвиватися далі без допомоги вчителя).

• Усі перемоги починаються... (з перемоги над собою).

• Хто не дивиться вперед... (залишиться позаду).

• Істина народжується з супе­речках, та коли пристрасті вирують, ... (істина зникає).

• Щоб вести людей за собою. ... (йди за ними).

• Якщо можеш виправити на­слідки помилки, ... (ти не помилив­ся).

Висновок. Ефективність уроку залежить однаковою мірою від пе­дагога та учнів. А ще до нас у цьому був упевнений Сенека: «Свої здіб­ності людина може пізнати лише спробувавши їх використати».

 

Ведуча. Далі в нас — робота з групах «Моделі навчання».

Ділимо вчителів на 3 групи.

Пропонуємо плакат з моделями навчання, групам пропонуємо за поданими схемами виконати такі за­вдання та записати їх біля поданої схеми:

1. Пояснити роль учителя та учнів у даній моделі навчання.

2. Записати методи роботи для даної моделі навчання.

3. Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки.

Пригадаймо: що ро­били? Для чого? Чого навчилися? Чи досягли поставленої мети?

Ведучий. Отже, Ми зрозуміли, що без чітко по­ставленої мети, зазначення очікува­них результатів та оцінки зробленого ми не зможемо провести плідний, ефективний урок. Для   під­твердження всього зробленого нами, підбиття підсумків давайте ознайо­мимося з деякими висловами відо­мих учених, педагогів, письменни­ків, учителів про освіту. Ми говоримо про успішність та ефективність уроку і ті знання, які вони дають, і бачимо підтвердження цих слів;

«Ефективність уроку, резуль­тати роботи вчителя — це не кращі відповіді окремих учнів, а хо­роші знання всіх учнів»

 (В. Сухомлинський).

«Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся»

(Китайська му­дрість).

Сьогодні ми багато говоримо про нове, інноваційне в освіті. Про це також думали наші попередники:

«Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробуди­лися в ній»

(Дістервег).

«Єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність»

(Б. Шоу).

Ми дійшли висновку, що успіш­ність, ефективність уроку залежить однаковою мірою від педагога і від учнів. А ще до нас у цьому був пере­конаний Монтельє: «Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчи­тися самому».

Ми визначили з вами також, що таке урок і яким може бути су­часний урок. А В. Сухомлинський казав:

«Хто намагається розібра­тися в хорошому і негативному на своїх уроках, той уже досяг поло­вини успіху».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
10 квітня 2019
Переглядів
1049
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку