​ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ» підготовки молодших спеціалістів

Про матеріал

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

з дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ»

підготовки молодших спеціалістів

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Перегляд файлу

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

з дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ»

 

підготовки молодших спеціалістів

 

Галузь знань:  07«Управління та адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

ВАРІАНТ 1

 1. Поясніть сутність менеджменту як процесу здійснення функцій управління. Як Ви розумієте погляд на менеджмент як на мистецтво управління?
 2. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?
 3. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?
 4.     Розкрийте основні положення системного підходу до управління.

 

ВАРІАНТ 2

 1. Що таке організація та які загальні риси мають всі організації? Чому організацією необхідно управляти.
 2. Які ознаки діяльності менеджера? Назвіть основні сфери менеджменту та охарактеризуйте рівні менеджменту.
 3. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?
 4. Які експертні методи використовуються для обґрунтування  управлінських рішень?

 

 


ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2

 

ВАРІАНТ 1

 1. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади  місії організації
 2. Як Ви гадаєте, якому типові організаційної структури віддають перевагу більшість робітників в організації? Чому?
 3. Чим  відрізняються процесні теорії мотивації від змістовних?
 4.  З якою метою здійснюється  упереджувальний, поточний та заключний контроль?
 5. У чому особливості ліберального стилю керування?

 

 

ВАРІАНТ 2

 1. У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі життєвого циклу; нової матриці BCG, як методів вибору загальнокорпоративної стратегії.
 2. Розкрийте основні положення класичного, поведінкового та ситуаційного підходів у теорії організації.
 3. В якій послідовності задовольняються потреби людини згідно з теорією А. Маслоу?
 4. Як Ви розумієте автократично-демократичний контінуум стилів керування?
 5. Які існують інструменти прямого управлінського контролю поведінки робітників?


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 1. Розкрийте сутність термінів «менеджмент», «система менеджменту», «об’єкт і суб’єкт менеджменту», «предмет менеджменту».
 2. Чому менеджмент називають мистецтвом управління?
 3. Які основні функції менеджерів та підприємців? Охарактеризуйте їх.
 4. В чому різниця між менеджером і підприємцем?
 5. У чому полягає необхідність поділу управлінської праці? Що зумовлює вертикальний та горизонтальний поділи даної праці?
 6. Визначте різницю між горизонтальним і вертикальним розподілом праці?
 7. Поясніть сутність принципів менеджменту Анрі Файоля та охарактеризуйте взаємозв’язки між ними.
 8. Що таке менеджмент як вид діяльності?
 9. Які функції охоплює процес менеджменту?
 10.  Що таке організація?
 11. Визначте різницю між горизонтальним і вертикальним розподілом праці?
 12.  Які ролі виконує менеджер  у сфері прийняття рішень?
 13.  Що таке “рішення”?
 14.  Що таке “організаційне рішення”?
 15.  Яка роль компромісів у прийнятті рішень?
 16.  Опишіть процес прийняття управлінських рішень?
 17.  Проаналізуйте, які є основні етапи раціонального вирішення проблем?
 18.  Які фактори впливають на процес прийняття рішень?
 19.  Які фактори, які впливають на прийняття раціональних рішень?
 20. Проаналізуйте, які є основні етапи раціональної технології прийняття рішень?
 21.  Проаналізуйте переваги та недоліки індивідуального і групового прийняття рішень.
 22.  Вкажіть, які стадії охоплює технологія прийняття управлінського рішення. Опишіть блок-схему підготовки і прийняття рішення.
 23.  Що таке планування?
 24.  Яка роль менеджера при плануванні?
 25.  Що таке “місія” організації?
 26.  Які сфери діяльності організації досліджують у процесі управлінського обстеження її внутрішніх сильних і слабких сторін?
 27.  Опишіть сутність і завдання SWOT-аналізу.
 28.  Охарактеризуйте стратегії виробництва за класифікацією М. Портера. Які переваги отримує підприємство при їх застосуванні?
 29.  Порівняйте процеси стратегічного й оперативного планування. Що у них спільного, а що відмінного?
 30.  Що таке організація?
 31.  Охарактеризуйте ключові поняття організаційної структури.
 32.  Вкажіть переваги і недоліки організаційних структур управління.
 33.  Охарактеризуйте лінійну і функціональну структури управління і вкажіть, в яких ситуаціях можливе їх ефективне застосування.
 34.  Що таке “мотивація”?
 35.  Яка роль потреб у мотиваційному впливі?
 36.  Яка роль винагороди у задоволенні потреб?
 37.  Розкрийте сутність двофакторної теорії Герцберга.
 38.  Охарактеризуйте і порівняйте змістові та процесійні теорії мотивації.
 39.  В чому різниця між зовнішньою і внутрішньою винагородою?
 40.  Охарактеризуйте, що таке  контроль і його місце у системі управління?
 41.  Вкажіть, які є основні етапи процесу контролю?
 42.  Які є види управлінського контролю?
 43.  Назвіть, що собою являють основні характеристики ефективного контролю?
 44.  Охарактеризуйте сутність поняття «контроль». За якими ознаками класифікують управлінський контроль?
 45.  У чому полягає сутність зовнішнього та внутрішнього контролю?
 46.  Опишіть модель процесу контролю. Охарактеризуйте етапи процесу контролю.
 47.  У чому полягає відмінність впливу від влади?
 48.  У чому полягає зміст функції лідерства у менеджменті?
 49.  Якими здібностями лідера має володіти менеджер?
 50.  У чому полягає суть лідерства?
 51.  Сформулюйте, які є основні підходи до лідерства?
 52.  Що таке “стиль керівництва”?
 53.  У чому суть авторитарного стилю керівництва?
 54.  Що таке демократичний стиль керівництва?
 55.  Що таке ліберальний стиль керівництва?
 56.  Вкажіть які є джерела влади в організації?
 57.  Які є традиційні підходи до  лідерства?
 58.  Які виділяють ситуаційні підходи до  лідерства?
 59.  Що таке “комунікації”?
 60. Що таке демократичний стиль керівництва?

 


ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи менеджменту»

1. Менеджмент як процес управління – це:

а) самостійна галузь знань;

б) специфічний орган керування сучасною організацією;

 в) визначена категорія людей, що здійснюють керування;

г) свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації.

2. Організація – це:

a) відкрита система;

б) сукупність двох і більше людей, які працюють разом для досягнення спільних цілей;

в) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети;

г) всі відповіді правильні.

3. Функції  менеджменту – це:

a) організація, мотивація, контроль, планування;

б) виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії,  здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб;

в) діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотний зв’язок;

г) правильної відповіді немає.

4. Теорія ЕRG Альдерфера відноситься до:

a) методів прийняття управлінських рішень;

б) лідирування;

в) моделей прийняття управлінських рішень;

г) мотивації.

5. Об'єктом менеджменту як науки є:

а) керівники різних рівнів управління;

б) будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності;

в) найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею.

6. Менеджер – це найманий працівник чи власник підприємства, який займає керівну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень:

а) так;

б) ні.

7. Предметом менеджменту як науки є:

а) керівники різних рівнів управління;

б) будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності;

в) найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею

8. Стратегію підприємства здебільшого розробляє:

а) найвище керівництво;

б) керівники всіх рівнів управління;

в) керівники функціональних служб;

г) всі бажаючі.

9. Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування:

а) місія;

б) стратегія;

в) стратегічний план;

10. Формулювання місії має охоплювати:

а) завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів, ринків і технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма;

б) зовнішнє середовище стосовно фірми, яке визначає її робочі принципи;

в) культуру організації, тобто який робочий клімат існує в середині фірми і яких людей він приваблює;

г) всі відповіді правильні.

11. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) виробнича;

г) організаційна.

12. Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації:

а) внутрішній аудит;

б) аналіз зовнішнього середовища;

в) аналіз внутрішнього середовища;

г) PEST-аналіз.

13. Механізм перевірки  дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та рішень – це визначення:

a) мотивації;

б) контролю;

в) організації;

г) планування.

14. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює технологію виготовлення продукції. постачання і ведення складського господарства, здійснення досліджень і нових розробок:

а) організаційна;

б) фінансова;

в) виробнича;

г) маркетингова.

15. Сфера внутрішнього середовища організації, яка включає в себе процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових потоків фірми:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

16. Сфера внутрішнього середовища організації, яка складається з таких процесів, як взаємодія керівників і виконавців, наймання, навчання персоналу, оцінка результатів праці і стимулювання:

а) кадрова;

б) виробнича;

в) організаційна;

г) маркетингова.

17. Сфера внутрішнього середовища організації, яка містить комунікаційні процеси, організаційну структуру, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпорядкування:

а) кадрова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

18. Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час формування стратегії:

а) SWOT-аналіз;

б) PEST-аналіз;

в) “мозковий штурм ”;

г) матриця BCG.

19. Основний напрям дій, слідування якому в довгостроковій перспективі має привести організацію до мети – це:

а) стратегія;

б) місія;

в) тактика;

г) управління.

20. Основні сфери вироблення стратегії поведінки фірми на ринку (за М.Портером):

а) лідерство у мінімізації витрат виробництва;

б) спеціалізація у виробництві продукції;

в) фіксація сегменту ринку і концентрація зусиль фірми на ньому;

г) всі відповіді правильні.

21. 3 чого складається організація?

а) керованої підсистеми;

б) керуючої та керованої підсистем;    

в) керуючої системи;  

г) керуючої та виробничої системи.

22. Що слід розуміти під організацією?

а) групу людей, які об'єднались для отримання прибутку;   

б) групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;

в) групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;

г) групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

23. Засновником школи людських стосунків вважаються:

а) А.Файоль;  

в) Е.Мейо;

г) Ф.Тейлор.

24. Бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий результат діяльності організації – це:

а) місія підприємства;  

б) ціль підприємства;   

в) технологія виробництва;    

г) економічний ефект.

25. Цілі організації мають задовольняти такі основні вимоги:

а) досяжність, конкретність, орієнтація у часі;

б) досяжність, орієнтація у часі і дублювання;

в) орієнтація у часі і конкретність;

г) недосяжність, орієнтація на споживачів.

 26. Під місією організації розуміють:

а) причину створення організації;  

б) причину існування організації;         

в) основні завдання організації;

г) політику організації.

27. Функція плану­вання -  це:

а) встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визна­чення шляхів та засобів їх досягнення;

б) встановлення цілей організації;

в) визначення шляхів і засобів виконання завдань;

г) визначення способів досягнення цілей організації.

28. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

а) на досягнення певної мети організації;

б) на виконання виробничих завдань;

в) на досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації;

г) на досягнення запланованих прибутків.

29. Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволя­ють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

 а) координації;   

 б) організації;   

 в) планування;     

 г) мотивації.

30. Горизонтальний поділ праці – це:

а) спеціалізація за галузями менеджменту;

б) розміщення конкретних керівників на чолі окремих підрозділів;

в) система, що утворює рівні управління;

г) посадова ієрархія менеджерів.

31. Вертикальний поділ праці – це:

а) система, що утворює рівні управління;

б) розміщення конкретних керівників на чолі окремих підрозділів;

в) спеціалізація за галузями менеджменту;

г) посадова ієрархія менеджерів

32. Обов'язковою умовою менеджменту є:

а) створення організації;

б) розподіл повноважень;

в) побудова ієрархії;

г) усі відповіді вірні.

33. Рівні управління виділяють на основі:

а) горизонтального поділу праці;

б) спеціалізації;

в) вертикального поділу праці.

34. Завданням менеджменту є:

а) постійний розвиток здібностей працівників підприємства;

б) напрям діяльності працівників на досягнення цілей підприємства;

в) ефективне використання наявних ресурсів для досягнення цілей персоналу;

г) усі відповіді вірні.

35. Принцип балансу влади говорить про те, що:

а) важливо розуміти причини розбіжностей цілей і результатів, бачити протиріччя між теорією і практикою;

б) рівень впливу керівника на підлеглих дорівнює ступеню залежності підлеглих від керівника;

в) ефективна спільна діяльність людей в організації можлива лише при наявності спільної мети;

г) важливо бачити найбільш значимий комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених підсистем, що входять в організацію.

36. До матеріальних ресурсів, що необхідні для управління організацією, відносяться:

а) рахунки в банках, цінні папери;

б) обладнання, оргтехніка, транспорт;

в) земля, будівлі, приміщення;

г) усі відповіді вірні.

37. Виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії,  здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб. Це етапи процесу:

a) організації;

б) мотивації;

в) планування;

г) лідирування.

38. Основні функції менеджмента – це:

а) планування, контроль, прогнозування, стимулювання;

б) планування, організація, мотивація, контроль;

 в) організація, мотивація, стимулювання, контроль;

г) організація, мотивація, облік, контроль.

39. Перенесення уваги в управлінні з його завдань на людину – заслуга представників:

а) теорії "соціальних систем";

б) класичної школи наукового керування;

в) адміністративної школи керування;

г) школи людських відносин і поведінкових наук.

40. Управління розглядається як процес, що складається із взаємопов'язаних дій:

а) класичний (традиційний) підхід;

б) процесний підхід до управління;

в) системний підхід;

г) ситуаційний підхід до управління.

41. У межах якої з наведених шкіл менеджменту управління розглядається як логічний процес, що може бути виражений математично:

а) кількісна школа, або нова школа науки управління;

б) класична школа наукового управління;

в) адміністративна школа управління;

г) системний підхід.

42. З точки зору системного підходу організація розглядається як:

а) складна відкрита соціотехнічна система;

б) складна закрита соціотехнічна система;

в) стохастична закрита економічна система;

г) складна відкрита економічна система.

43.  На чому базується системний підхід до управління?

а) на використанні теорії систем;         

б) на використанні закономірностей управління;

в) на використанні принципів менеджменту;     

г) на використанні сучасних методів менеджменту.

44. Менеджмент – це:

a) вид діяльності;

б) процес організації, мотивації, планування і контролю;

в) процес управління;

г) всі відповіді правільні.

45 Рішення – це:

а) вибір найкращої альтернативи з безлічі можливих;

б) процес формування безлічі альтернатив;

в) результат процесу ухвалення рішення.

46. Етапи процесу ухвалення управлінських рішень – це:

а) порівняння альтернатив за величиною очікуваного ефекту;

б) постановка мети рішення проблеми;

в) реінжиніринг процесів;

г) контроль, облік, аналіз.

47. Відповідно до теорії прийняття управлінських рішень до етапів процесу ухвалення рішень відносяться:

а) оцінка очікуваного ефекту реалізації альтернатив;

б) постановка мети рішення проблеми;

в) мотивація і стимулювання до виконання завдання;

г) контроль, облік, аналіз.

48. Інтуїтивні рішення характеризуються тим, що:

а) вибір зроблений тільки на основі відчуття того, що він правильний,

б) вибір обумовлений знаннями або накопиченим досвідом;

в) це рішення, що виконуються неформальним, творчим шляхом, без яких-небудь строгих правил.

49. Раціональні рішення характеризуються тим, що:

а) вибір зроблений тільки на основі відчуття того, що він правильний;

б) вибір обумовлений знаннями або накопиченим досвідом;

в) це рішення, що виконуються неформальним, творчим шляхом, без яких-небудь строгих правил.

50. Конкуренти, споживачі, постачальники – це фактори:

a) зовнішнього середовища непрямого впливу;

б) внутрішнього середовища;

в) зовнішнього середовища прямого впливу;

г) правильної відповіді немає.

51. Планування – це:

а) процес вибору альтернативи для досягнення цілей;

б) процес визначення цілей діяльності організації і прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення;

в) дії суспільства, спрямовані на прояв об'єктивних закономірностей;

г) безліч рішень.

52. Планування (прогнозування) полягає у:

а) формулюванні цілей підприємства у загальному виді;

б) виборі найкращої альтернативи з безлічі можливих;

в) систематичному пошуку можливостей діяти;

г) прогнозуванні наслідків дій у заданих умовах.

53. Процес планування в організації включає:

а) поточний контроль за виконанням плану;

б) установлення цілей діяльності організації;

в) порівняння альтернатив за величиною очікуваного ефекту;

г) розробку стратегії діяльності організації

54. Повноваження – це:

а) сукупність спеціалізованих робіт, що менеджер, який займає визначену посаду, повинен виконувати у процесі досягнення конкретної мети;

б) сукупність взаємозалежних обов'язків, відповідальності і прав, якими наділяється менеджер для виконання своєї ролі в процесі керування організацією;

в) сукупність інструментів мотивації, що дозволяють досягти цілей організації;

г) сукупність кваліфікаційних характеристик, властивих певній посаді.

55. Мотивація – це:

а) широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини;

б) процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації;

в) особливий стан психіки індивіда, усвідомлена їм незадоволеність, відчуття недопіку чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами;

г) процес задоволення працівників.

56. Теорії мотивації поділяються на:

а) лінійні, штабні і функціональні;

б) змістовні і процесуальні;

в) адміністративні і функціональні; г) вузькоспеціалізовані і широкоспеціалізовані.

57. Змістовні теорії мотивації:

а) базуються на аналізі того, як людина розподіляє свої зусилля для досягнення цілей і як вона вибирає свою лінію поводження;

б) представлені теоріями А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда та ін.;

в) представлені теоріями В. Врума, Л. Портера, Е. Лоулера та ін.;

г) базуються на вивченні потреб людини, які і є основним мотивом їх поведінки, а отже, і діяльності.

58. Що повинні робити менеджери для задоволення потреб робітників:

а) вибирати найкращі рішення за конкретними, встановленими заздалегідь критеріями;

б) створювати ситуації, які б дозволили людям через досягнення цілей організації задовольняти свої потреби;

в) посилювати керівні принципи;

г) створювати умови для приємного спілкування.

59. Метою контролю є:

а) створення умов, за яких робітники можуть задовольнити свої потреби, забезпечуючи досягнення цілей організації;

б) забезпечення досягнення цілей організації;

в) постійний процес, що забезпечує досягнення цілей організації шляхом своєчасного виявлення проблем управління і змін зовнішнього середовища;

г) збір максимальної кількості інформації про роботу.

60. Об'єктами контролю є:

а) представники зовнішнього середовища організації;

б) безпосередній керівник;

в) робота менеджера;

г) діяльність підрозділу.

 

Ключ до тестових завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

г

г

а

г

б

а

в

а

а

г

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

б

в

б

в

а

а

в

а

а

г

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

б

в

в

б

а

б

а

а

г

а

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

а

г

в

г

б

г

б

б

г

б

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

а

а

а

г

а

а

а

а

б

в

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

б

а

б

б

б

б

г

б

в

г

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку