26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Завдання з хімії та екології

Про матеріал
Контрольні тестові завдання Що ви розумієте під сталим розвитком? а) розвиток цивілізації на основі технологічного прогресу й розвитку економіки, що супроводжується постійним нарощуванням валового продукту; б) розвиток, за якого відбувається постійний перерозподіл у світі між країнами, що розвиваються, і високо індустріальними країнами мінеральних, біологічних, тру¬дових, земельних, водних і матеріальних ресурсів; в) розвиток, в основу якого покладено ідею "виживає мудріший і сильніший"; г) розвиток з урахуванням господарської ємності біосфери за принципами еколого-економічної збалансованості людської діяльності.
Перегляд файлу

Контрольні тестові завдання

1. Що ви розумієте під сталим розвитком?

а) розвиток цивілізації на основі технологічного прогресу й розвитку економіки, що супроводжується постійним нарощуванням валового продукту;

б) розвиток, за якого відбувається постійний перерозподіл у світі між країнами, що розвиваються, і високо індустріальними країнами мінеральних, біологічних, тру­дових, земельних, водних і матеріальних ресурсів;

в) розвиток, в основу якого покладено ідею "виживає мудріший і сильніший";

г) розвиток з урахуванням господарської ємності біосфери за принципами еколого-економічної збалансованості людської діяльності.

2. Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність;

б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змі­нюються;

г) здатність активно мігрувати.

3. Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?

а) розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взаємодії;

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;

в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв'язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та цивілізації;

г) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля.

4. Чим, на ваш погляд, є ноосфера?

а) сферою нових відносин людини і довкілля;

б) сферою інтелектуальної діяльності людини;

в) вищою стадією розвитку біосфери ("сферою розуму"), в якій розумна людська діяльність стає головним чинником розвитку;

г) стадією переходу до остаточного підкорення людиною природи.

5. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом космічних сил:

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;

в) вирубування лісів;

г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою.

6. Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими  для використання в України?

а) геотермальна енергетика;

б) геліоенергетика;

в) біо- та вітроенергетика;

г) енергія припливів і відпливів.

7. Що таке "екологічний паспорт?"

а) посвідчення еколога-експерта;

б) дозвіл на певні обсяги скидів і викидів об'єкту-забруднювачу довкілля;

в) комплексний документ, у якому чітко викладено аспекти взаємовідносин (будь-якого об'єкта людської діяльності) з довкіллям:

г) документ, у якому висвітлено план природоохоронної діяльності.

8. Визначте, які види вартості пов'язані з екологічними проблемами і враховані чинним
законодавством?

а) вартість утримання територій заповідного фонду;

б) вартість створення природоохоронних програм;

в) вартість руйнування, відновлення і охорони довкілля;

г) вартість утримання всіх підрозділів природоохоронної служби.

9. Що, на вашу думку, є "екологічним коридором" ("зеленим коридором")?

а) лісосмуги;

б) природно-ландшафтні смуги (ділянки, території), які з'єднують "екологічні ядрі (заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та підтриманню природного каркасу територій;

в) ділянки між екотопами;

г) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками.

10. Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

а) витрати підприємства на охорону природи:

б) втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв'язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризи­ків, компенсацію за погіршення здоров'я людей, ресурсів тощо;

в) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

г) втрати від екологічних катастроф.

11. Що таке вторинні енергоресурси?

а) енергоресурси, які за значенням посідають друге місце в регіоні;

б) енергія різних видів, яка виділяється побічно при здійсненні технологічних проце­сів і використанні устаткування і не є головною в технології виробництва, але може бути ефективно використана для енергопостачання завдяки інноваціям;

в) втрати тепла на електростанціях;

г) втрати тепла у промисловості.

12. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії:

а) право на виконання екологічної експертизи:

б) право на проведення екологічного менеджменту;

в) документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на конкретний проміжок часу;

г) документ, що дає право на видобуток природних ресурсів з перевищенням чинних

нормативів.

13. Що таке рекультивація земель?

а) удобрення ґрунту;

б) штучне відновлення родючості ґрунту та рослинного покриву після техногенного порушення або руйнування об'єктів природи;

в) спеціальне оброблення ґрунту;

г) створення заповідних зон і ділянок.

14. Що таке "демографічний вибух"?

а) різке зростання населення у високорозвинених країнах;

б) різке, неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн що розвиваються;

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

г) різке підвищення народжуваності.

15. Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров'ї?

а) створення каскаду Дніпровських водосховищ;

б) інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і нафтопереробної про­мисловості;

в) розвиток енергетики і транспортної мережі;

г) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості.

16. Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?

а) від вітрової ерозії ґрунтів;

б) від засолення ґрунтів;

в) від осушення земель;

г) від транскордонних забруднень повітря.

17. Назвіть основні екологічні функції редуцентів:

а) конструкція органічних речовин у ґрунті:

б) перетворення органічних решток на неорганічні речовини:

в) окислення органічних речовин;

г) відтворення живої речовини у ґрунті.

18. Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто;

б) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації;

в) міграція сільського населення в міста;

г) розвиток техногенної діяльності людини.

19. Назвіть варіант правильного визначення явища сукцесії:

а) вимирання продуцентів в екосистемі;

б) безперервна спрямована послідовність змін видового складу організмів у конкрет­ному місці їх існування;

в) розширення екологічної ніші;

г) деградація біоценозів.

20. Що таке парниковий ефект?

а) ефект пару в екосистемі;

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

в) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву;

г) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній вмісту парникових газів.

21. Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

а) чинники екологічного ризику;

б) біохімічні умови природного середовища;

в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування;

г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

22. Які дощі називаються "кислими"?

а) з РН < 5,8;

б) з РН 7,8-8,2;

в) з РН 3,2-2,8;

г) в яких міститься азотна кислота.

23. Що таке аутекологія?

а) екологія рослинного світу;

б) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого організму (виду) з довкіллям;

в) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів;

г) розділ екології, що вивчає взаємовідносини з довкіллям.

24. Що ви розумієте під явищем гомеостазу?

а) найвищий рівень організації природної системи:

б) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи завдяки саморегуляції;

в) порушення рівноваги між енергією та речовиною в системі;

г) здатність живих організмів підтримувати температуру тіла незалежно від температури навколишнього середовища.

25. Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?

а) за якої настає смерть людини;

б) за якої починається деградація екосистеми:

в) дозволена екологічним стандартом;

г) максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному середовищі, яка не шкодить здоров'ю людини.

26. Який з наведених варіантів визначення раціонального природокористування ви вважає­ те правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток;

б) яке передбачає відтворення природного ресурсу;

в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і підвищує продуктивність та красу природних комплексів;

г) таке, що відповідає програмі економічного розвитку агропромислового комплексу.

27. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

а) недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави:

б) низька екологічна культура населення, хибна державна екологічна політика;

в) надмірна індустріалізація та хімізація сільського господарства;

г) неконтрольовані урбанізаційні процеси.

28. Виберіть правильний варіант визначення біологічного землеробства:

а) застосування як органічних, так і мінеральних добрив;

б) застосування органічних і невеликої кількості хімічних добрив;

в) застосування тільки органічних добрив і незначної кількості пестицидів;

г) підтримання родючості ґрунту винятково за рахунок органічних добрив, без вико­ристання мінеральних і хімічних добрив та пестицидів.

29. Якою має бути мета екологічної експертизи?

а) визначення екологічних збитків від забруднення довкілля;

б) виявлення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища;

в) запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здо­ров'я людей, оцінка ступеню екологічної безпеки господарської діяльності на окре­мих об'єктах, у районах, регіонах:

г) виявлення об'єктів забруднювачів навколишнього середовища.

30. До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських водосховищ (вкажіть найголовніше)?

а) до значного поліпшення екологічних умов і біопродуктивності дніпровських вод;

б) до зростання економічних показників завдяки виробництву дешевої електроенергії ГЕС і прибутків від рибництва;

в) до зниження економічних результатів внаслідок діяльності ГЕС і розвитку рибальства:

г) до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель, підтоплення значних площ прибережних територій, значного погіршення екологічного стану водного середовища і, як результат, до великих економічних втрат держави.

31. Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?

а) викидом газових забруднень, який підприємству дозволено здійснювати 1 раз на місяць;

б) державний норматив, встановлений з міркувань, що вміст забруднень у повітрі віл джерела не перевищує нормативу якості повітря для населення, тваринного і рос­линного світу;

в) рівень викиду у повітря забруднень, вище якого починається деградація екосистеми:

г) верхня межа вмісту забруднювачів від будь-якого джерела, яка не завдає шкоді людині і довкіллю.

32. Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?

а) вміст речовин у стічних водах, максимально допустимий для відведення з установ­леним режимом уданому пункті водного об'єкта за одиницю часу з метою забезпе­чення нормативної якості води;

б) ліміт на щомісячний скид стічних вод об'єктом-забруднювачем;

в) скид стічних вод за рік, який не перевищує встановленої норми;

г) загальний обсяг стічних вод, які може скинути об'єкт-забруднювач за місяць.

33. Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;

б) система розподілу енергії у біогеоценозах:

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном речовини, енергії та інформації:

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.

34. Що ви розумієте під евтрофікацією?

а) передачу енергії трофічними ланцюгами;

б) здатність організмів виживати за екстремальних умов;

в) зниження екологічної якості водних об'єктів внаслідок забруднення органічни­ми речовинами:

г) незмінність властивостей автотрофів.

35. Що означає поняття "екологічна піраміда"?

а) графічне зображення екологічних законів;

б) графічне зображення співвідношень між продуцентами і консументами різного рівня;

в) піраміду екологічних показників;

г) нагромадження решток консументів.

36. Що слід вважати екологічними факторами?

а) фактори життєвого ризику;

б) біохімічні умови довкілля;

в) техногенні умови навколишнього середовища;

г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистем.

37. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екології:

а) наука, що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми ; взаємовідносини між ними;

б) комплекс наук про Землю і життя на Землі;

в) біологія Землі;

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціонування, взаємозв'язки складних багаторівневих систем у Природі і Суспільстві та засоби кореляції взаємовпли­ву техносфери і біосфери з метою збереження людства і життя на Землі.

38. Хто й коли ввів термін "'ноосфера"?

а) Ю. Одум (1975): б) В.І.Вернадський (1940).

в) Л.М. Гумільов (1935); г) Е. Лєруа (1927).

39. Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

а) аварії на великих ГЕС;

б) аварії на АЕС;

в) кислотні дощі і парниковий ефект;

г) аварії на танкерах і нафтопромислах у морі.

40. Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії ресурсозбереження і природоохорони:

а) розвиток міжнародного співробітництва у сфері екології;

б) екологізація всіх видів людської діяльності та розвиток екологічної культури;

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологічних вимог;

г) впровадження і жорсткий контроль ефективного ресурсокористування на підставі
нових законів і нормативів.

41. Які енергетичні джерела справляють найменший негативний вплив на довкілля:
а) АЕС;   б) ГЕС;

в) ТЕС;  г) вітрові та геліостанції.

42. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить:

а) зменшення енергоспоживання і розвантаження державного транспорту;

б) збільшення забруднення довкілля;

в) розв'язання транспортних проблем у містах і поліпшення урбанізаційних ситуацій;

г) поліпшення економічного стану транспортної галузі.

43. Екологічна ліцензія це:

а) документ на дозвіл заготівлі тваринних або рослинних ресурсів;

б) документ-дозвіл на викиди конкретного забруднювача у довкілля;

в) документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкілля;

г) документ-замінник податків за користування ресурсами.

44. Біомаса в регіоні різко зменшується, коли:

а) різко змінюється один з екологічних чинників;

б) змінюються всі екологічні чинники поступово;

в) частково змінюється частина екологічних чинників;

г) різко змінюється більшість екологічних чинників.

45. Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе:

а) до деградації біосфери;

б) до розквіту  окремих видів й  популяцій організмів;

в) до стабілізації екосистем;

г) до розквіту и стабілізації біосфери.

46. Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні:

а) підвищення культурного рівня свідомості жінок;

б) погіршення добробуту населення:

в) погіршення екологічних умов регіонів держави;

г) зменшення біопродуктивності екосистем.

47. Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки:

а) розвитку й комп'ютеризації усіх сфер діяльності людини;

б) кардинальній зміні свідомості й ставлення людей до природи;

в) зменшення забруднень води і продуктів харчування;

г) зменшення забруднень атмосфери.

48. Кислотні дощі формуються:

а) у районах інтенсивного розвитку сільського господарства;

б) у районах розвитку гірничо-видобувної промисловості, будівельних матеріалів та машинобудування;

в) у районах мегаполісів;

г) у районах розвитку металургійної, хімічної та нафтопереробної промисловості.

49. Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною:

а) деградації водних екосистем;

б) формування локальних атмосферних газоаномалій;

в) підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого стану фауни і флори;

г) погіршення інженерно-геологічних умов;

д) укріплення фундаментів будівель і споруд.

50. Найголовнішими екологічними проблемами України є:

а) відсутність ефективних екологічних законів;

б) розвиток енергетики;

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування екологічних мож­ливостей (витривалості) регіонів;

г) розвиток військово-промислового комплексу.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
774
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку