Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції. Урок-тренінг з екології.

Про матеріал
Урок-тренінг з екології. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.
Перегляд файлу

 

Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності. (Урок-тренінг)

 

Мета тренінгу: формування життєвих навичок, здатності до позитивної й адаптивної поведінки, вироблення в особистості ефективного підходу до вимог і проблем і завдань щоденного життя[2].

Мета уроку: навчальна: вивчати теоретичні і практичні особливості раціонального природокористування, усвідомлення ролі балансу між продуктивністю і споживанням; забезпечення учнів сучасними знаннями основ с/г виробництва, навчати баченню дії законів науки у техніці і виробництві, підготовка учнів до обрання професії;

розвиваюча: розвивати вміння застосовувати знання при вирішенні практичних завдань, формувати та розвивати уміння працювати в команді та індивідуально, обґрунтовано та лаконічно висловлювати свою думку, вміти слухати товариша, поважати його думку;формувати та розвивати вміння порівнювати, аналізувати, здійснювати узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; розвивати спостережливість, образну і смислову пам'ять,  культуру усного і письмового мовлення, уміння логічно мислити та послідовно викладати свої думки;

  виховна: виховувати доброзичливе ставлення до товаришів, віру в свої сили, знищення страху "бути не правим чи висміяним"; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, виховувати усвідомлення важливості раціонального, відтворювального природокористування; виховувати дбайливе ставлення до власного організму.

Обладнання: карта України, контурні карти України (по 1 на парту), підручник, калькулятор.

 

 

Структура уроку

Час, хв

Вступна частина:

 • зворотній зв'язок (привітання, перекличка, перевірка засвоєного матеріалу з минулого уроку, що найбільше запам'яталося і сподобалося з минулого тренінгу, очікування від сьогоднішнього заняття)
 • актуалізація теми;
 • підтримання демократичної дисципліни, повторення правил групи.

від 5 до 10

Основна частина:

 • інформаційне повідомлення основних теоретичних відомостей.
 • міні-лекція з елементами бесіди, аналіз історій і ситуацій.
 • виконання завдань практичної роботи.
 • робота в парах, робота в групах, висловлення власних і командних думок, виконання розрахункових вправ.
 • виконання вправ для зняття фізичного і психологічного напруження.

 

від 25 до 30

Заключна частина

 • підведення підсумків
 • отримання зворотного зв'язку
 • релаксація і процедури завершення тренінгу.

Від 5 до 10

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

Привітання, перекличка.

Давайте пригадаємо що ми вивчали минулого разу?

Запитання до учнів:

 •                 Що таке колообіг? Що таке колообіг речовин у природі?
 •                 Як господарська діяльність впливає на кругообіг?
 •                 Чому ліси називають "зеленими легенями планети", яка їх роль у колообігу речовин та енергії?
 •                 Які хімічні елементи є найпоширенішими та входять до складу всих живих організмів? Чому їх називають органічними?
 •                 Яку функцію в геоекосистемі виконують колообіги речовини і енергії?
 •                 Які зміни природного середовища спричиняють порушення колообігів речовин і потоків енергії?

Діалог з учнями:

 •                 Що Вам найбільше запам'яталося з минулого уроку?
 •                 А що найбільше сподобалося на минулому уроці?

Сьогодні ми будемо вивчати біологічну продуктивність та споживання, а також збалансованість між цими поняттями. Ми визначимо як можна досягти балансу між основними сферами господарської діяльності.

Питання до учнів (для виявлення очікувань):

 •                 Як ви вважаєте, що ви дізнаєтеся сьогодні?
 •                 Чи хотіли б ви знову попрацювати у команді, спільно вирішити нові завдання?
 •                 Яку діяльність, вид роботи з минулого заняття ви б хотіли повторити сьогодні?

Сьогодні, як і раніше ми будемо багато співпрацювати, а щоб наша співпраця була плідною і приносила задоволення нам необхідно дотримуватися деяких правил, давайте їх повторимо. Які правила ви запам'ятали з минулого тренінгу?

1. Цінуйте час.

2. Говоріть по черзі, коротко та нечасто, по темі.

3. Говоріть тільки від свого імені.

4. Будьте позитивними по відношенню до себе та іншим.

5. Правило доповнення: думки, ідеї, пропозиції додаються до вже

висловлених, а не заперечують їх.

6. Правило поваги до своєї та протилежної статі (хлопці – дівчата, чоловіки – жінки).

7. Правило добровільної участі.

8. Правило конфіденційності (особистісна інформація не обговорюється та не розголошується).

 

Основна частина.

Запишемо тему заняття: "Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності".

Пригадайте що таке  баланс? А що ви розумієте під словом "природокористування"? Отже, збалансоване природокористування - це така система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахування перспективи.

Предметом природокористування є прагнення до збереження і відтворення середовища життя.

Баланс завжди передбачає існування певних пропорцій. Для досягнення збалансованого розвитку території необхідно обґрунтувати певні пропорції розвитку економіки, соціальної та екологічної сфер. Тільки збалансований розвиток території може вважатися прогресивним.[5]

Давайте розв'яжемо задачу, підрахуємо скільки біопродукції ми споживаємо в середньому і чи не перевищує це число норму? Якщо ж перевищує, то природа.... що буде з природою, якщо норму перевищити?  Вона не встигає самовідновлюватися, руйнується, деградує, починається дисбаланс...

Отже, умова задачі така:

Середня величина первинної біопродукції 9 т/га рік (мінімально дають степи і агроценози 6 т/га, а максимальну широколистяні ліси 12 т/га.), вчені підрахували, що на одного мешканця припадає 10,6 т/рік первинної біопродукції[5].

Без будь-яких екологічних наслідків споживати можна лише 30%. Обрахуйте скільки це в т/рік від 10,6 т/рік загальної продуктивності. (Відповідь 3,18 т/рік.)

Але це ще не все. Під с/г угіддями знаходиться 42 868,7 тис га. З цих територій людина використовує практично всю первинну біопродукцію. порахуйте скільки гектар припадає на 1 мешканця, якщо кількість населення в Україні приблизно 44 654 тис осіб. (Відповідь 0,96 га). Визначить річне споживання  біопродукції на 1 людину. (Відповідь 9 т/га * 0,96 га = 8,64 т/рік). А яка норма для не порушення балансу? 3,18 т/га. Отже, у скільки разів ми перевищуємо норму[5]? У 2,7 раза. як бачите ми навчилися визначати норми споживання, середні норми, це зовсім не важко. Який можна зробити висновок з цих розрахунків? З геосистем збирається надмірна кількість біомаси, а це порушує їхню здатність до саморегуляції, сприяє розвитку техногенного спустелення, призводить до деградації ґрунтів.

Як бачите ми маємо дисбаланс між продуктивністю та споживанням, відповідно є два шляхи вирішення проблеми, які саме? Зменшити споживання або збільшити продуктивність, кількість біомаси. Давайте детально зупинимося на другому, на збільшенні біомаси. Є два основних напрямки збільшення біомаси взагалі в с/г зокрема.

Робота у командах, висловлення власних думок і узагальнення їх у командні висловлювання і аргументацію.

Давайте поділимося на 2 команди, в першу команду нехай підуть ті, хто підтримує екстенсивних шлях збільшення продукції, а в другу той, хто підтримує інтенсивний спосіб.

На етапі обговорення в команді кожен учень в команді висловлює і пояснює інтенсивні або екстенсивні методи збільш с/г продукції. Після обговорення в групі команда виступає перед класом, захищаючи вибраний спосіб, потім теж саме робить інша команда. По завершенні обговорення кожен учасник може перейти в іншу команду, якщо вона змогла переконати його  в тому, що обраний ними шлях розвитку кращий[4].

Приклади можливих шляхів збільшення продукції.

Інтенсивні:

- виведення нових, більш родючих сортів (селекція)

- ґрунтовне дослідження що де (на яких грантах) краще посіяти

- меліорація і рекультивація земель.

- заліснення неродючих земель.

Екстенсивні:

- збільшення площі орних земель.

- збільшення кількостей добрив, засобів захисту рослин від шкідників.

- покращення зрошувальної системи

- збільшення кількості робітників в с/г.

Робота у парах

Як відомо найбільш істотному дисбалансу піддані рівнинні вододільні території, що охоплюють площі на межиріччях. У прируслових частинах річкових долин , у горбогірних заліснених територіях спостерігається відносна збалансованість біопродуктивності і біоспоживання. ці процеси найбільш притаманні сільськогосподарськи освоєним областям лісостепової зон України[3].

Тепер попрацюємо у парах, роздивіться на карті України де проходять зони степу, лісостепу, визначте території русла великих річок, на контурній карті позначте зони дисбалансу червоним олівцем, а зони збалансованості зеленим, при цьому допомагаємо один одному і виконуємо одну роботу на двох. Подумайте які землі потрібно розорювати, а які навпаки віддати під заліснення чи залуження?

Який можна зробити висновок щодо правильного використання і розділення посівних площ між різними видами ґрунту та кліматичними особливостями регіону? Щоб вирішити проблему дисбалансу біопродуктивності і біоспоживання, потрібно докорінно змінювати структуру земельного фонду, скорочуючи орні землі, вилучаючи з їхнього складу малопродуктивні і деградовані землі і переводячи їх під заліснення і залужнення.

Вправи для відпочинку і відновлення сил.

Ми добре попрацювали і тепер можемо відпочити, до речі, відпочинок - це не значить ледачкувати чи нічого не робити. Коли ми відпочиваємо наш організм відновлюється, "ремонтується", а це надзвичайно важлива і необхідна робота.

Ми почнемо розслаблення із розслаблення очей.

Отже, нам потрібно зробити наступне: сядьте зручно на стілець, обіпріться на спинку, закрийте очі і подумки кажіть своїм очам: "відпочивайте спокійно, відпочивайте спокійно, не напружуйтеся, не хмуріться, відпочивайте, відпочивайте спокійно". Дуже повільно повторюйте ці слова протягом хвилини. Мабуть, ви помітили, що через декілька секунд м'язи очей почали вам підкорюватися. За цю хвилину вам підкорився секрет мистецтва розслаблення. Можете повторити те ж саме з іншими м'язами тіла. Однак одним з найважливіших органів за втомою є саме очі.

Заключна частина

Підведення підсумків.

Отже, сьогодні на уроці ми  провели практичне заняття, навчилися розраховувати норма споживання, попрацювали з картою.

На основі отриманих знань і навичок, які можна зробити висновки?

- потрібно докорінно змінювати структуру природокористування.

- проблема дисбалансу пов'язана з розбалансованою структурою природокористування.

- можна розрахувати норма споживання біоресурсів і намагатися їх дотримуватися.

- ми обговорили шляхи збільшення біомаси (заліснення неродючих земель, екстенсивні і інтенсивні шляхи розвитку с/г.)

Що вам найбільше сподобалося? Чи вдалося провести цей урок кращим за попередній? Що корисного ви для себе взяли? Чи справдилися ваші очікування від уроку?

Чи корисну вправу для розслаблення вашого організму ми вивчили? Повторюйте її вдома кілька разів на день, найкраще до того як уже відчули втому.

Домашнім завданням буде: прочитати конспект, прочитати параграф 13, виконувати вправи для відпочинку.

 

Використана література:

1. Карнеги Д. Как преодолеть чувство беспокойства. / Карнеги Дейл. – Москва: Попурри, 2015. – 416с. (перевод Е. Городничев).

2. Козак І.О. Формування навичок здорового способу життя при викладанні 3. біології в загальноосвітніх навчальних закладах / Ірина Олексіївна Козак. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 72с.

3. Кучерявий В.П. Екологія. / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001 – 500с.: іл.

4. Малимон С.С. Основи екології. Підручник. / Стефанія Стефанівна Малимон. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 240с.: іл.

5. Царик Л.П. Екологія: Підручник. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. 2–ге вид. – К.: Генеза, 2012. – 96 с.: іл.

 

doc
Додав(-ла)
Фурсов Ігор
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
19 лютого
Переглядів
47
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку