Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Збірник прикладів зорових опор для використання на уроках англійської мови у початкових класах

Про матеріал
На даному етапі розвитку суспільства вивчення іноземних мов стає досить важливим, в умовах розширення міжнародних контактів дуже важливим є формування комунікаційної компетентності. Саме тому за новою програмою англійська мова починає вивчатися вже з першого класу. Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, актуальності набуває проблема добору ефективних методів, прийомів та засобів навчання іноземної мови. Визначення засобів навчання – це відповідь на запитання "За допомогою чого навчати?". І одними із засобів розвитку ключових компетентностей є зорові опори. У збірнику наведені приклади зорових опор з тем, які вивчаються на кожному з перших чотирьох років навчання. Усі вони згруповані за темами та матеріалом (мовним, мовленнєвим), що вивчається. Зорові опори дуже зручні в роботи з дітьми з особливими потребами.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Збірник 

прикладів зорових опор 

для використання на уроках англійської мови 

у початкових класах

 

 

 

 

           

Укладач:

Чайдак Дар’я Олегівна – учитель початкових класів Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Кременчуцької міської ради Полтавської області Рецензенти: 

Омельченко    Юлія    Василівна    –    викладач    вищої    категорії,    методист

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

 

Добір навчального матеріалу здійснено раціонально, якщо він повністю відтворює дидактичну модель освітнього процесу, реалізовану в підручнику як основному засобі оволодіння мовою. Ця модель розглядається оптимальною за умови, що типи та види вправ і завдань як засоби навчання мови і мовлення організовуються в такій послідовності та використовуються в такій кількості, що забезпечують ефективне формування навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності. Враховуючи комунікативні цілі навчання іноземної мови, в основу типології вправ доцільно покласти категорію спілкування та етапи його здійснення в навчальному процесі початкової школи. Такі вправи і завдання, окрім суто навчальної, виконують ще й розвивальну, виховну й освітню функції, комплексно впливаючи в такий спосіб на розвиток молодших школярів. Відповідно до основних положень комунікативно-діяльнісного підходу до навчання іноземної мови і з урахуванням вікових психологічних особливостей молодших школярів оптимальними засобами засвоєння навчального змісту є мовні вправи, що забезпечують оволодіння учнями фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом і в такий спосіб готують їх до спілкування; умовно-мовленнєві вправи, що дають учням можливість усвідомлювати особливості використання (функції) мовних одиниць у безпосередніх мовленнєвих актах у результаті застосування їх у мікро висловлюваннях; мовленнєві вправи, що сприяють формуванню умінь здійснювати спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності; комунікативні завдання, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів, самостійності та забезпечують формування готовності до спілкування внаслідок комплексного використання мовних навичок, мовленнєвих умінь і навчального досвіду (загально навчальних умінь). Іншомовна діяльність молодшого школяра потребує створення позитивної мотивації, що є невід’ємним складником емоційного стану дитини і є одним із найважливіших психологічних чинників успішності вивчення іноземної мови і ключовим питанням організації навчання молодших школярів. 

У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування.

Навчання іноземної мови у початковій школі розглядається як комплексний інтегрований етап оволодіння предметом. 

Передмова

 

На даному етапі розвитку суспільства вивчення іноземних мов стає досить важливим, в умовах розширення міжнародних контактів дуже важливим є формування комунікаційної компетентності. Саме тому за новою програмою англійська мова починає вивчатися вже з першого класу. Тому, враховуючи психологічні особливості молодших школярів, актуальності набуває проблема добору ефективних методів, прийомів та  засобів навчання іноземної мови. Визначення засобів навчання – це відповідь на запитання "За допомогою чого навчати?". І одним із засобів розвитку ключових компетентностей є зорові опори.

Ідея використання зорових опор при навчанні іншомовного говорінню не є новою, однак представляється дуже актуальною, оскільки дозволяє максимально реалізувати відомі принципи комунікативного підходу, що лежать в основі сучасних методів навчання іноземних мов. 

Більше півтора мільярда людей розмовляють саме англійською мовою, і стільки ж її вивчають. Сучасний вчитель повинен чітко розуміти, як і за допомогою чого привести учня до того рівня володіння іноземною мовою, якого вимагає суспільство. Тому, доречним буде звернення до зорових опор, за допомогою яких вчитель залучатиме не лише слухову, але і зорову пам’ять учня, що підвищить результативність навчання.

У збірнику наведені приклади зорових опор з тем, які вивчаються на кожному з перших чотирьох років навчання. Усі вони згруповані за темами та матеріалом (мовним, мовленнєвим), що вивчається. 

           

 

Психолого-педагогічні особливості молодших школярів

 

 Молодший шкільний вік – вік, коли дитина ще зберігає багато дитячих якостей: легковажність, наївність, погляд на дорослого знизу вгору. Але вона вже виявляє дитячу безпосередність у поведінці, у неї з’являється інше мислення. Навчання для неї стає значущою домінуючою діяльністю, тому у школі дитина набуває не лише знання і вміння, але і певний соціальний статус. Змінюються інтереси дитини та весь уклад її життя.

          Дітям цього віку характерні такі психологічні особливості, як: 

       недостатньо розвинуте сприйняття;

       мимовільна увага та низький рівень її концентрації (високі результати зосередження уваги - наслідок інтересу до того, чим зайнята дитина);

       добре розвинута, але, найчастіше,   мимовільна пам’ять (діти мимоволі запам'ятовують навчальний матеріал, який викликає у них інтерес, піднесений в ігровій формі, пов'язаний з яскравими наочними

посібниками);

       підвищена емоційність;

       переважання наочно-образного мислення (проявляється в тому, що ту чи іншу розумову операцію учень може виконати тоді, коли за словами приховані конкретні предмети).

 Навчання іноземної мови у початковій школі обумовлюється психофізіологічними особливостями розвитку молодших школярів. Воно направлене на формування та розвиток пізнавальних інтересів дітей, їхніх емоційно-вольової та мотиваційної сфер діяльності.

 Отже, добір методів та засобів навчання молодших школярів іноземної мови буде проводитися з урахуванням цих особливостей молодших школярів, а отже, цей вік є сприятливий для використання наочності на уроках англійської мови. 

         

Наочність як провідний принцип дидактики

 

 Доведено, що 87% інформації людина отримує за допомогою зорових відчуттів, а 9 – за допомогою слуху. З побаченого запам’ятовується 40%, з почутого – 20, а з одночасно побаченого і почутого. Цих прикладів достатньо, щоб у навчальному процесі поруч зі словесними методами використовувались наочні.

 Наочність – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання учнями явищ, процесів, засобів дії або їхніх зображень, які вивчаються. Особливе місце принцип наочності посідає під час вивчення іноземних мов. Наочність створює умови для чуттєвого сприймання, приносить іншу дійсність у навчально– виховний процес. 

 Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання іноземної мови, коли це навчання переслідує практичні цілі» [Джерело: https://lektsii.org/15-58536.html].

 Наочність є одним із засобів візуалізації та систематизації навчального матеріалу. Прикладом такої наочності є зорові опори.

 З першого року навчання англійської мови вчителі зустрічаються з проблемою викладу великої кількості матеріалу, який учням треба запам’ятати. Виходячи з усього вище сказаного, враховуючи психологічний рівень розвитку учнів, вчителю доречно звертатися до використання наочності, що допоможе систематизувати матеріал та полегшити процес його засвоєння молодшими школярами. Усі ці факти підтверджують важливість застосування зорових опор на уроках англійської мови.

         

Типи та види зорових опор на уроках іноземної мови

 

 У процесі навчання іноземної мови використовується безліч різних опор. Чіткої класифікації опор поки ще немає, що, звичайно, ускладнює їх застосування. 

 Але зазвичай виділяють наступні види опор: словесні (вербальні), зорові (ілюстративні або зображувальні) та комбіновані. 

 Організувати одночасне навчання сприйняття та вживання учнями мовленнєвих зразків можна за допомогою опор. Через те що потрібні асоціації можна викликати, або за допомогою слів, або через зображення реальної дійсності,  опори можна поділити на словесні та образотворчі. 

 Іншими критеріями може бути їхня функціональна спрямованість залежно від того, чим вони керують. За цими критеріями усі опори можна розподілити на змістовні й смислові, які враховують два рівні висловлювання: рівень змісту ( Навіщо? Чому?) та рівень значень (Хто? Де? Коли? Як?). 

          Зорові опори за цим критерієм у свою чергу поділяють так: 

1) Змістовні (картина; серія фотографій, малюнків; кінофільм; діафільм). 2) Смислові (діаграма; схема; плакат; таблиця; цифри; дати; символіка; карикатура).

 Якщо поєднати обидва критерії, то вийде класифікація опор, яку пропонує Н.І. Гаєва [Джерело: http://pododimenko.blogspot.com/2016/03/blogpost_98.html]. Вона поділяє опори на такі види: 

       опору-зразок;

       опору-модель;

       опору-підказку;

       опору-пам’ятку;  

       опору-ключ;  опору-правило;  опору-інструкцію.

 Опори повідомляють певну інформацію, що одних випадках (змістовні опори) – розгорнута, а в інших (смислові опори) –стисла. Та в будь-якому разі вона є лише спонуканням до міркування. У зв’язку з цим в учня може виникнути багато асоціацій, якими треба керувати. Цю функцію беруть на себе завдання мовленнєвих вправ. Але вони не повинні викликати асоціації з такими думками, які учні не можуть висловити внаслідок обмеженості мовної підготовки. Інакше кажучи, потрібно враховувати взаємозалежність та взаємодоповнюваність опор.

 Слід сказати, що у ролі зорової опори можуть виступати окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні картини тощо. Вони допомагають створити навчально-мовленнєву ситуацію, а також змінювати її і, відповідно, мовлення учнів (малюнок 1).

Малюнок  1. Тематична картина «On the farm»

 Досить часто зорові опори використовуються для розвитку монологічного мовлення школярів. Для розвитку мовлення серед вербальних зорових опор важливим їх видом є підстановча таблиця (малюнок 2), що допомагає забезпечити логічний зв’язок речень, їх граматичну правильність та вибір необхідних мовних засобів для створення власного висловлювання. 

                                                                         Малюнок  2. Підстановча таблиця “Sport”

  

Також у навчанні монологічного мовлення поширена така  вербальна опора як структурно-логічна схема (малюнок 3), яка забезпечує логіку викладу і створює можливості  для зміни змісту залежно від реальних обставин.

Малюнок  3. Структурно-логічна схема

 

 Поряд з такими опорами використовуються ілюстративні невербальні, що тільки підказують тематику, певний зміст і послідовність висловлювань. Різновидом повної вербальної опори може слугувати висловлювання-зразок у звуковому (фонограма, мовлення учителя) чи зоровому (друкований текст) варіанті.

 Для навчання усного мовлення ефективніше подати учням звуковий зразок (фонограму), в якому після кожної фрази є пауза аналогічних висловлювань учнів. 

 Зорові опори значно полегшують процес навчання, зокрема процес мовлення школярів. Але за безперервного та постійного їх використання учні звикають до того, що вони постійно мають певну допомогу, і у них не формуються навички самостійної побудови зв’язного висловлювання. Тому поступово опори обов’язково потрібно усувати.  

Приклади зорових опор

Лексика  

Я, моя родина і друзі

 

Структурно-логічна схема з фотоілюстраціями «My family»

 Залучивши учнів до створення такої схеми із фотографіями своїх родичів, вчитель сформує у учнів стійкі асоціативні образи, зробить процес навчання цікавим.

 

Grandmother

 

Mother

 

Father

 

Grandfather

 

 

I

Sister

 

 

Brother

 

 За допомогою даної схеми дитині буде легко не лише запам’ятати нові слова, а й розповісти про свою сім’ю, вказуючи на фотографії:

This is my sister.

 Також, легко та цікаво з використанням схеми відпрацювати слова у діалогічному мовленні:

-   Who is this?

-   This is my grandmother.

Таблиця та модель мовлення «He and she» 

 Дана таблиця використовуватиметься при вивченні учнями особових займенників в межах теми родини та друзів.

 

She

He

Mother

Father

Sister

Brother

Grandmother

Grandfather

 

 Перший варіант використання: вчитель демонструє учням таблицю і вводить слова з неї у речення: She is my mother. He is my father.

 Таким чином учні здогадуються, що означають ці слова, після чого робота йтиме над їх закріпленням.

 Другий варіант використання: вчитель без таблиці вводить нові лексичні одиниці і на етапі відпрацювання разом з учнями  заповнює таблицю. Її також можна продовжити іменами учнів класу, запропонувавши учням висловитись за такою моделлю мовлення:

 

 

This is

 

______________.

(name)

He

 is my friend.

She

  

 

           

Відпочинок і дозвілля

Ілюстрації Ілюстрації зручні у використанні та підійдуть для кожного з етапів уроку. За допомогою зображень предметів легко подати учням новий лексичний матеріал.

 

 Під час відпрацювання можна застосовувати ілюстрації на рівні речення та понад фразової єдності, наприклад, запропонувати учням представити свою ляльку:

There is Ann’s doll. Her name is Kate. She has a white dress and a hat. It is doll’s house.

 Дана наочність також може бути використана на етапі закріплення вивченого матеріалу за допомогою малюнкового диктанту або ж через усну відповідь учня про те, що зображено.

 

Природа та навколишнє середовище

Ілюстрація-гра «Seasons»

 Для відпрацювання з учнями назв пір року, можна провести з ними гру за допомогою такого малюнка. Учитель пропонує учням назвати пору року, яка опиниться внизу малюнка у неперевернутому стані. У ході гри вчитель обертає малюнок, а учні називають пору року.

Свята й традиції

Малюнкова схема «Свята»

 Для перевірки засвоєння учнями назв українських та британських свят англійською мовою можна запропонувати учням прикрасити ялинку (якщо тема вивчається взимку) або ж пасхальне дерево. Кожна кулька ілюструє свято. При вішанні кульки потрібно назвати свято англійською мовою. Поступово завдання можна ускладнювати, наприклад, розташовувати кульки у календарному порядку тощо.

 

        Опору         можна         зробити      у вигляді     плакату       з        паперовими кульками або,  як        у        даному випадку, у вигляді програми.

 

 

           

Школа та шкільне життя

Предмети навколишнього середовища

 При вивченні теми «School» для подання нової лексики майже не потрібна якась особлива наочність. Оскільки учні перебувають в оточенні предметів, значення яких вони вивчають. І, враховуючи, що предмети навколишнього середовища, по суті, і є зоровими опорами, вчителю лише потрібно у відповідний момент акцентувати на ньому увагу.

 Для відпрацювання та перевірки засвоєння учнями лексики з теми можна запропонувати тематичні картини, де учні позначать та підпишуть вивчені предмети.

Граматика

Я, моя родина і друзі

Схема «Сполучення приголосних»

 Дана схема може бути використана протягом декількох тем, відповідно до знайомства учнів з сполученням приголосних. Так їхні знання поступово доповнюватимуться.

 

 Схематичне зображення правила полегшує його запам’ятовування через візуалізацію та спрощений вигляд. 

 Поступово її можна доповнювати іншим вивченим учнями лексичним матеріалом.

           

Відпочинок і дозвілля

Малюнки на вибір «Дієслово can, can’t»

 Для відпрацювання вживання стверджувальної та заперечної форм дієслова  can можна використати опорні малюнки на вибір. 

 У даному випадку учням пропонується сказати, що може, а що не може робити зображена тварина:

The elephant can swim, but it can‘t fly.

 

 

           

Природа та навколишнє середовище

Опорна схема «Множина іменників»

 

 

           

Свята й традиції

Ілюстрована схема «Прийменники»

 У ході вивчення теми «Свята» учні часто зустрічаються з описом якихось предметів, дій, дійств тощо. Саме тому доречно пояснити учням вживання прийменників, що досить легко за допомогою такої схеми:

 

 Також можна використовувати не просто схему, а предметний матеріал: подарункову коробку та певний предмет, який можна розміщувати по-різному по відношенню до коробки. Учням потрібно буде озвучити де знаходиться предмет: 

The ball is into the box.

Школа та шкільне життя

Структурно-логічна схема та підстановча таблиця «Дієслово to be»

 

 

 Саме у темі про школу, шкільне приладдя, вчителів та однокласників учням потрібно буде часто вживати у мовленні особові займенники. Тому постає завдання навчити узгоджувати займенники із дієсловом бути у теперішньому часі. 

 За такою схемою учневі легко зорієнтуватись. У подальшій роботі доречно використовувати підстановчі таблиці:

I

 

am is are

 

a pupil pupils a teacher teachers

We

He

She

It

They

It

Говоріння

Я, моя родина і друзі

Моделі мовлення

          Нижче представлені моделі для монологічного та діалогічного мовлення учнів.

-        Who is this?

-        This is my ____.  

-        How old are you?

-        I am _________.

-        How old is _______.

-        _____ is ______ years old.

Look, it is my family. 

It is my ______. 

_______ is ______ years old. 

I love my______.

                          

This      is      my          ___________. 

 

And    this    is    my        _________. 

        

We live with my                                 _________ and my

__________. I love my family.

 

Фотоілюстрація

 Можна запропонувати учням принести фото своєї родини або друга та описати їх за фотографією.

Відпочинок і дозвілля

I  can_____  on _____.

 

Малюнковий план

 При монологічному мовленні учням часто важко зорієнтуватись у порядку викладу думок. Тож доречним є використання

Природа та навколишнє середовище

Зразок мовлення

 Часто учням потрібно лише почути або побачити зразок мовлення, щоб зорієнтуватись у ході свого висловлювання.

 У даному випадку наведений зразок мовлення, та вивчені раніше учнями фрази (їх переклад з’являється лише після висловлювання учня). Мовлення учня спирається також на малюнок з погодою.

 

Свята і традиції

Театральні маски

 У 2 класі у ході вивчення теми «Свята» учні зустрічаються із великою кількістю прикметників, що позначають настрій, риси зовнішності або характеру.

 Для того, щоб організувати процес монологічного або діалогічного мовлення доречно використати театральні маски із зображенням тієї чи іншої риси. Візуально сприймаючи ту чи іншу характеристику учневі буде легше описувати людину, відповідати на запитання тощо.

 

         

Школа та шкільне життя

Словесний план

 Словесний план, на відміну від малюнкового, зручний тим, що з нього дитина може почерпнути не лише порядок викладу, але і лексику, правильну побудову речення тощо. 

          Приклади словесних планів мовлення до теми «Школа»:

My classmate

My school  

1.   Name

2.   Age

3.   Color of eyes, hair.

4.   Tall or short 5. Favorite subject.

 

1.   Where do you study?

2.   What subjects do you have?

3.   What is your favorite subject?

4.   What do you usually do on your English lessons?

 

Модель мовлення та ілюстрації

 Учні розігрують діалог за запропонованою моделлю, спираючись на ілюстрації або предмети, які демонструє вчитель.

           

Письмо

Я, моя родина і друзі

Ілюстрації

 Ілюстрації на письмі можуть бути використані для перевірки вивченого матеріалу під час малюнкового диктанту, для складання описових речень тощо:

 Напишіть опис одного із дітей, звертаючи увагу на колір волосся та очей, ніс, одяг, настрій.

Текстова модель із малюнками

 Слова у тексті можна заміняти малюнками, тоді учням буде легше здогадатись, яке слово потрібно вписати.

 

This is Nick. His ________ are ________.  His ______ is

small. He is tall. His hair is ________         _.  Nick is my best

friend.

Відпочинок і дозвілля

Модель із словами для довідки

 Письмові завдання з опорами такого плану роблять процес навчання більш цікавим, розвивають учнівську уяву, увагу та здогадку.

 

A train and a ______________.

A _________ and a _________. I draw with my  ____________, And I have fun.

A girl in a _________________. A bird in a  ________________. Get your __________________, And draw with me.

           

Природа та навколишнє середовище

Предметні малюнки

 Учням пропонується письмово порівняти тварин та людей, що зображені на малюнках за розмірами та гучністю\швидкістю (якщо можливо). Малюнки відображають основні характеристики, які учень може візуально оцінити, тож завдання з такими опорами не викличе проблем, особливо якщо буде зразок виконання.

 

 

 

Example: The cat is bigger than the dog.

 

 

Свята і традиції

Ілюстрації

 Перед учнями ставиться завдання розподілити по сезонам усі британські свята, які вони знають. Нижче як опора наведені ілюстрації цих свят, що допоможе учням пригадати їх назви.

Holidays in Great Britain

Winter

Spring

Summer

Autumn

 

 

Школа та шкільне життя

Схематичні зображення зі зразком

 Учням потрібно за наведеним зразком підписати під числами назви днів тижня англійською та українською мовами.

 Учням потрібно за наведеним зразком підписати під годинниками час англійською мовою.

Аудіювання та читання

Я, моя родина і друзі

Сюжетні картини

 Під час читання тексту аудіювання можна використовувати картини, що відповідають змісту тексту. Тоді учні будуть асоціювати почуте з побаченим і текст краще запам’ятається.

 My friend’s name is Christopher Robyn. He is tall. His hair is  brown. He has got two legs. His eyes are dark. He has got a

small nose.

         

 

 

 

Відпочинок і дозвілля

Малюнковий план тексту

 Малюнковий план до тексту аудіювання дасть змогу учням слідкувати за послідовністю викладу тексту, краще розуміти, про що йде мова.

         Малюнковий план до тексту «London» (c. 69-71. English 4. Oksana Kariuk)

           

 

Природа та навколишнє середовище

Допоміжні слова «in the box»

 Допоміжні слова «у боксі» допоможуть учневі знайти правильну відповідь на питання на початковому етапі перевірки розуміння тексту.

In winter, in winter

The trees are white.

In spring, in spring

The trees are green.

In summer, in summer The days are long. In autumn, in autumn The wind is strong.

 

                                            

Свята і традиції

Сюжетні малюнки

          Сюжетні малюнки полегшують розуміння учнями тексту при читанні. 

 

 

           

Школа та шкільне життя

Узагальнююча сема

 Для того, щоб підсумувати прочитане та виділити головне, можна скласти з учнями узагальнюючу схему.

 

Vicky’s favourite lesson

 

Vicky is a school girl. She goes to school five days a week. She likes music and

 

singing. Music is her favourite lesson. Her favourite days are Wednesday and

                            Friday. She has got music lessons on these days.

 

Зміст

 

Психолого-педагогічні особливості молодших школярів...................................... 4

Наочність як провідний принцип дидактики........................................................ 5

Типи та види зорових опор на уроках іноземної мови........................................... 6

Приклади зорових опор............................................................................................ 9

Лексика...................................................................................................................... 9

Я, моя родина і друзі................................................................................................... 9

Відпочинок і дозвілля............................................................................................... 11

Природа та навколишнє середовище........................................................................ 12

Свята і традиції......................................................................................................... 13 

Школа та шкільне життя........................................................................................... 14

Граматика................................................................................................................ 15

Я, моя родина і друзі................................................................................................. 15

Відпочинок і дозвілля............................................................................................... 16

Природа та навколишнє середовище........................................................................ 17

Свята і традиції......................................................................................................... 18

Школа та шкільне життя........................................................................................... 19

Говоріння................................................................................................................. 20

Я, моя родина і друзі................................................................................................. 20

Відпочинок і дозвілля............................................................................................... 22

Природа та навколишнє середовище........................................................................ 23

Свята і традиції......................................................................................................... 24

Школа та шкільне життя........................................................................................... 25

Письмо..................................................................................................................... 26

Я, моя родина і  друзі................................................................................................ 26

Відпочинок і дозвілля............................................................................................... 27

Природа та навколишнє середовище........................................................................ 28

Свята і традиції......................................................................................................... 29

Школа та шкільне життя........................................................................................... 30

Аудіювання та читання.......................................................................................... 31

Я, моя родина і друзі................................................................................................. 31

Відпочинок і дозвілля............................................................................................... 32

Природа та навколишнє середовище........................................................................ 33

Свята і традиції......................................................................................................... 34

Школа та шкільне життя........................................................................................... 35

 

 

           

При підготовці збірника були використані матеріали, що розташовані в мережі Інтернет у вільному доступі та посилалися на наступну літературу:

1.                      Закон Про освіту № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року //Відомості Верховної Ради. Офіційне видання. – 2017. - № 38-39.

2.                      Державний стандарт початкової освіти // Поч. освіта: Перша всеукраїнська газета для першого вчителя. – 2018. - № 10. – С. 7-29.

3.                      Іноземні мови. Навчальні програми для 14 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

1.                      Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

2.                      Бочковська О. Вивчення іноземної мови в ранньому шкільному віці / О. Бочковська // Ігри в початковій школі на уроках англійської / упоряд. Л.

Мудрик. – Київ: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

3.                      Галабала М. Фіксація доказів, що підтверджують порушення прав інтелектуальної власності в мережі Internet. Ноу-хау / М. Галабала // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С. 39-43.

4.                      Гунько С. Новий підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі / С. Гунько // Поч. шк.: науково-метод. журн. – 2011. - № 8. – С. 32-34.

5.                      Денисенко М. Побачив – запам’ятав – навчився: як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи / М. Денисенко // Іноземні мови в навчальних закл.  – 2007.

- № 3. – С. 112-116.

6.   Клименко М. В. Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ // Англійська мова та література. – 2018. - № 27. – С. 2-3.

7.   Морозова О. НУШ очима дитини / О. Морозова // Поч. школа. –

2018. - № 6. – С. 62.

8.  Редько В. Оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній шкільній освіті – прерогатива Нової української школи // Іноземні мови в школах України. – 2018. - № 4. – С. 10-15.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Патлаха Віта Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Чайдак Людмила Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
20 липня 2019
Переглядів
855
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку