Збірник завдань для ДПА-2018 з правознавства у 9 класі

Про матеріал

Для проведення ДПА з правознавства у 9 класі підготовлені 4 варіанти комплексних завдань. При цьому всі варіанти уніфіковані за формою й типами завдань. Кількість завдань у кожному варіанті 20. Завдання складені відповідно до рекомендацій МОН (Лист № 1/9-185 від 27.03.18 року "Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році").

Перегляд файлу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для проведення ДПА з правознавства у 9 класі підготовлені  4 варіанти комплексних завдань. При цьому всі варіанти уніфіковані за формою й типами завдань. Кількість завдань у кожному варіанті 20.

 Завдання складені відповідно до рекомендацій  МОН (Лист МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році)

 

Типи завдань та їх оцінювання

 

Номери завдань

Тип завдання

Оцінювання

 

1-12

Вибір однієї правильної відповіді із чотирьох

6 балів (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь)

13-14

Вибір трьох правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)

2 бали (по 1 балу за кожне завдання)

 

15

Визначення правничої професії

1 бал

16

Встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

4 бали (по 1 балу за правильне знаходження пари)

17

Визначення поняття та ілюстрації його прикладом

 

3 бали (за кожне поняття по 1 балу та приклад – по 0,5 бали

18

Визначити пропущене та зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити й указати правове явище, якому вони відповідають

2 бали (зайве та пропущене слово по 0,5 бали, правове явище – 1 бал)

19

Аналіз статті законодавчого акта за запитаннями

3 бали (по 1 балу за кожне питання)

20

Розв’язання правової

ситуації за запитаннями

3 бали (1 бал за питання А та 2 бали за питання Б)

Усього

 

24 бали

 

При складанні завдань для ДПА взято до уваги наступне:

 •                               спрямування завдань на перевірку вмінь і навичок учнів, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;
 •                               відповідність завдань концепції та змісту чинної навчальної програми з предмета;
 •                               різноманітність завдань, що уможливить виявлення й оцінювання рівня сформованості правової предметної компетентності дев’ятикласників у сукупності таких компетенцій як інформаційна (правові знання), логічна (розвиток юридичної логіки), процесуальна (правові вміння), аксіологічна (емоційно-ціннісне ставлення учня до правових явищ і процесів);
 •                               поточні зміни в чинному законодавстві України;
 •                               відповідність завдань віковим особливостям учнів 9-х класів (розвиток критичного мислення, вміння абстрагувати, життєвий досвід тощо);
 •                               можливість застосування для оцінювання 12-ти бальної шкали.

 

Таблиця «переведення» у 12-бальну шкалу

Набрані бали

Оцінка

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-14

7

15-16

8

17-18

9

19-20

10

21-22

11

23-24

12

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс): 9 кл. / Т.О. Ремех. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 48 с.

 

2.     Лист МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році

 1. Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Т. О. Ремех, О. І. Пометун. –  Київ : Літера ЛТД, 2017. – 224 с.

 

 1. Основи правознавства. 9 клас:  зошит для контролю навчальних доягнень учнів / О.Є. Святокум. –  Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 40 с.

 

 

 

 Варіант № 1

Завдання 1–12  передбачають вибір ОДНІЄЇ правильної

відповіді із ЧОТИРЬОХ

 1. Що слугує основною ознакою держави?
 • А державні символи;
 • Б територія;
 • В єдина державна мова;
 • Г поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову.
 1. Що характеризує державну владу як різновид політичної влади?
 • А поділ на законодавчу, виконавчу, судову;
 • Б наявність органів самоуправління;
 • В загальність і універсальність;
 • Г виборність глави держави.

     3. Який із видів належить до соціальної влади за суб’єктом (носієм) влади?

 • А батьківська;
 • Б політична;
 • В сімейна;
 • Г державна.

     4. Яка з обставин виключає протиправність діяння?

 •      А крайня необхідність;
 •      Б вчинення правопорушення у стані сп’яніння;
 •      В вчинення правопорушення однією особою;
 •      Г усвідомлення особою протиправності свого діяння.

    5. Що є основним суб’єктом місцевого самоврядування?

 •      А трудовий колектив;
 •      Б народ України;
 •      В територіальна громада;
 •      Г все населення держави.

     6. Кому підконтрольний Кабінет Міністрів України?

 •      А Верховній Раді України;
 •      Б Президентові України;
 •      В народу України;
 •      Г Конституційному Суду України.
 1. Правоздатність фізичної особи настає:
 •      А з 14 років       
 •      Б з 18 років       
 •      В з 21 року        
 •      Г з народження
 1. Особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут, мають взаємні права та обов’язки – це…    
 • А шлюб       
 • Б сусіди    
 • В сім'я       
 • Г подружжя
 1. Який нормативний акт є головним у врегулюванні сімейних відносин?
 • А Конституція України            
 • Б Цивільний кодекс України
 • В Сімейний кодекс України       
 • Г Кримінальний кодекс України
 1.  У якому віці особи приймаються на роботу за загальними нормами?
 • А 14 років   
 • Б 15 років     
 • В 16 років      
 • Г 17 років
 1. Угода між працівником та роботодавцем називається…
 • А робочий договір             
 • Б трудовий договір       
 • В трудова умова                   
 • Г трудова заява

      12. Із якого віку настає адміністративна відповідальність особи за дрібне   

            хуліганство?

 • А 14 років;
 • Б 16 років;
 • В 18 років;
 • Г 21 року.

 

Завдання 13,14 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)

13. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано види прав людини за сферою життєдіяльності:

 1. економічні; 2 приватні; 3 політичні;  4 особисті; 5 трудові.

А 1, 2, 3;         Б 1, 3, 4;           В 2, 3, 5;           Г 1, 2, 5;         Д 2, 3, 5.

14. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано основні функції Верховної Ради України:

1 зовнішня; 2 соціальна; 3 установча;  4 контрольна; 5 законодавча.

      А 1, 2, 3;          Б 1, 3, 4;          В 2, 3, 5;           Г 3, 4, 5;        Д 1, 3, 5.

 

15. Заповніть пропуск у тексті, визначивши, про представника якої юридичної професії йдеться в уривку.

_____________________________ під час проведення операцій  з відчуження об’єктів рухомого майна посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (міни) об’єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) за наявності документа про оцінку майна та документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із ціни, зазначеної в договорі.

 

 

Завдання 16  на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

16. Встановіть відповідність

1. Апатрид 

 

А  процес, в результаті якого певна спільність людей шляхом голосування формує склад державного органу або місцевого самоврядування.                                                     

2. Цивільно-правова відповідальність 

Б  особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином (особа  без громадянства).

3. Вибори 

В  вид юридичної відповідальності, яка виникає у фізичної чи юридичної особи при невиконанні договірних зобов'язань або завданні майнової шкоди чи порушенні особистих немайнових прав (посягання на честь, гідність особи) і полягає у покладанні на винних обов'язку відшкодувати заподіяні потерпілим збитки.

4. Імпічмент

 

Г  особлива процедура усунення Президента України з посади, яку проводить Верховна Рада в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

 

1. _________  2. _________  3. _________   4. ___________

 

Завдання 17 з визначення поняття та ілюстрації його прикладом

17. Заповніть таблицю

 

А _______________________________

 

 

Б ____________________________

сукупність правил поведінки людини (соціальних норм), заснованих на критеріях добра і зла, порядності й непорядності, справедливості та несправедливості, які спираються на думку більшості членів суспільства та підтримуються, забезпечуються громадським осудом.

загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки, чинне у часі й просторі, що встановлює

(санкціонує) держава й охороняє заходами державного примусу.

Приклади

 

А _______________________________

 

 

Б ____________________________

 

У завданні 18 потрібно визначити пропущене та зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити й указати правове явище, якому вони відповідають

18. Cільська рада – селищна рада – …. – місцева державна адміністрація – сільський, селищний, міський голова – районна рада – обласна рада – органи самоорганізації населення – це …_____________________________________

У завданні 19 потрібно проаналізувати (прокоментувати) статтю законодавчого акта за запитаннями

19. Проаналізуйте статтю 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

А Про яке основне поняття йдеться?_________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Б Якими є цілі застосування адміністративного стягнення?_______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

В Назвіть види адміністративних стягнень, що застосовуються до неповнолітніх осіб _________________________________________________

_________________________________________________________________

 

У завданні 20 потрібно розв’язати правову ситуацію за запитаннями

20. Проаналізуйте правову ситуацію

Десятикласник Руслан Матвієнко, швидко пересуваючися вулицею на спортивному велосипеді, збив з ніг перехожого Степана Урпенка, який упав, забив руку й пошкодив свій ноутбук.

А Чи підлягає Руслан Матвієнко юридичній відповідальності? Якщо так, то  якій? _____________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

Б Хто відшкодовуватиме Степану Урпенку збитки, заподіяні Русланом Матвієнком? Відповідь поясніть ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Варіант № 2

Завдання 1–12  передбачають вибір ОДНІЄЇ правильної в

відповіді із ЧОТИРЬОХ

1. Як називають тимчасовий союз незалежних держав, створений для   досягнення певної мети або інтересів?

 • А федерація;
 • Б унітарна держава;
 • В конфедерація;
 • Г імперія.

2.Як називають порядок утворення й функціонування державної влади?

 • А форма держави;
 • Б форма державно-територіального устрою;
 • В форма державного правління;
 • Г форма політичного режиму

3. Яке поняття означає єдність правових норм та їх розподіл за галузями й інститутами?

 • А система законодавства;
 • Б правовідносини;
 • В законодавство;
 • Г система права.

4. Яке джерело права не характерне для України?

 • А правовий звичай;
 • Б правовий прецедент;
 • В нормативний договір;
 • Г нормативно-правовий акт.

5. Що є засобами забезпечення захисту прав і свобод людини?

 • А принципи прав і свобод людини;
 • Б гарантії прав і свобод людини;
 • В стандарти прав людини;
 • Г механізми захисту прав і свобод людини.

6. Що є Основним Законом нашої держави?

 • А Закон України «Про громадянство»;
 • Б Закон України «Про Державний прапор»;
 • В Конституція України;
 • Г Закон України «Про вибори народних депутатів України».

7.Який орган має право визнати особу недієздатною?

 • А селищна рада   
 • Б лікар     
 • В суд        
 • Г орган опіки та піклування

8. Сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану – це…    

 • А шлюб      
 • Б сусіди    
 • В сім'я        
 • Г подружжя

9.Яка умова для укладення шлюбу є обов’язковою?

 • А релігійна реєстрація
 • Б реєстрація у державному органі реєстрації актів цивільного стану
 • Г подання заяви про реєстрацію шлюбу за місцем прописки
 • Д дружина має взяти прізвище чоловіка

10.Який нормативний акт передбачає тривалість робочого часу?

 • А  Конституція України              
 • Б  Цивільний кодекс України
 • В  Кодекс законів про працю     
 • Г  Трудовий кодекс України

11.Яка тривалість робочого часу передбачена в Україні?

 • А 30 годин   
 • Б  35 годин        
 • В  40 годин         
 • Г  45 годин

12. Із якого віку настає кримінальна відповідальність за загальним правилом?

 • А 14 років;
 • Б 16 років;
 • В 17 років;
 • Г 18 років.

 

Завдання 13,14 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)

13. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено підстави втрати громадянства України:

1 набуття громадянства на підставі фальшивих документів;

2 смерть громадянина;

3 невихід із попереднього громадянства;

4 державна чи військова служба в іноземній державі без згоди держави Україна;

5 припинення громадянства.

       А 1, 2, 3;       Б 1, 3, 4;         В 2, 3, 5;      Г 1, 2, 5;         Д 1, 3, 5.

14. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано органи виконавчої влади в Україні:

1 Президент України; 2 Кабінет Міністрів України; 3 міський голова;

4 місцева державна адміністрація; 5 міністерство.

      А 1, 2, 3;        Б 1, 3, 4;        В 2, 4, 5;       Г 1, 2, 5;         Д 2, 3, 5.

 

 

15. Заповніть пропуск у тексті, визначивши, про представника якої

правничної професії йдеться в уривку.

Правопорушнику  _____________________ винесли постанову, де зафіксовано, що він порушив правила зупинки та стоянки, а також керування автомобілем без свідоцтва про реєстрацію. Штраф, який виписали, дорівнює 425 гривень.

Завдання 16 на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

16. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. Кримінальна відповідальність 

А нормативно-правовий акт, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається колегіальним представницьким органом державної влади (парламентом) або всенародним голосуванням (референдумом) і має вищу силу порівняно з іншими нормативно-правовими актами.

2. Материнство

Б правове становище жінки у зв'язку з народженням, утриманням і вихованням дітей.                                                                                                                                 

3. Закон 

В правила поведінки, які встановлюються об'єднаннями людей (політичними партіями, громадськими організаціями) і є обов'язковими для їх членів.

4. Корпоративні норми 

 

Г вид юридичної відповідальності, яка наступає за скоєння злочину і полягає у застосуванні до винної особи виду і міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом.

1. _________  2. _________  3. _________   4. ___________

 

Завдання 17 з визначення поняття та ілюстрації його прикладом

17.  Заповніть таблицю

 

А ______________________________

 

 

Б _____________________________

це форма правління, за якої державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок

це така форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються населенням на певний строк

Приклади

А _____________________________

 

Б________________________________

У завданні 18 потрібно визначити пропущене та зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити й указати правове явище, якому вони відповідають

18.  звичаї, традиції – моральні норми – … – закони – корпоративні норми – це … ____________________________________________________________

У завданні 19 потрібно проаналізувати (прокоментувати) статтю законодавчого акта за запитаннями

19. Проаналізуйте статті 51 та 52 Конституції України

Стаття 51 Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороня ються державою.

Стаття 52 Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

А  Про які поняття йдеться? __________________________________________

__________________________________________________________________

Б  До якого виду правовідносин за галуззю права належать зазначені в статтях відносини?  _________________________________________________________________

В  Назвіть і поясніть кілька прав та обов’язків батьків і дітей ______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

У завданні 20 потрібно розв’язати правову ситуацію за запитаннями

20. Проаналізуйте правову ситуацію

13-річний Архип Мусійчук, у якого немає батька й другий місяць хворіє мати, вирішив відшукати гроші їй на ліки. Він заліз через кватирку до помешкання своїх сусідів і знайшов у шухляді столу гроші та взяв рівно стільки, скільки потрібь но було сплатити за ліки. Сусід, що повернувся з роботи, затримав Архипа й викликав міліцію.

А Чи є в діянні Архипа Мусійчука склад злочину? Поясніть  ______________

 

__________________________________________________________________

Б Чи підлягатиме Архип Мусійчук кримінальній відповідальності за вчинене діяння? Відповідь обґрунтуйте _______________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 Варіант № 3

Завдання 1–12  передбачають вибір ОДНІЄЇ правильної

відповіді із ЧОТИРЬОХ

1. Які види функцій держави визначаються територією їхньої дії?

 • А економічні;
 • Б політичні;
 • В зовнішні;
 • Г постійні.

2. Яке зі словосполучень вказує на галузь права?

 • А приватне право;
 • Б публічне право;
 • В цивільне право;
 • Г римське право.

3. Що означає поняття «функції держави»?

 • А роль держави в історії;
 • Б основні напрями діяльності держави;
 • В причини виникнення держави;
 • Г принципи устрою держави.

4. Що відображає форма державно-територіального устрою?

 • А порядок утворення й функціонування державної влади;
 • Б порядок взаємодії центральної, регіональної та місцевої влади;
 • В методи та способи здійснення державної влади;
 • Г основні напрями політики держави.

5. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України?

 • А укази;
 • Б рішення;
 • В ухвали;
 • Г постанови і розпорядження.

6. Як називалась система управління містами, якою закріплювалася незалежність міста від феодалів, право на самоврядування?

 • А магдебурзьке право;
 • Б самоврядне право;
 • В литовські статути;
 • Г право вето.

7.Якого із шляхів набуття власності не існує?

 • А знахідка     
 • Б спадщина       
 • В позика         
 • Г виготовлення речі 

8.Яка із зазначених обставин НЕ є перешкодою для реєстрації шлюбу?

 • А Недієздатність однієї з осіб, яка бажає зареєструвати шлюб.
 • Б Перебування особи, яка бажає зареєструвати шлюб, в іншому зареєстрованому шлюбі
 • В  Наявність у однієї з осіб, яка бажає зареєструвати шлюб, дитини
 • Г Родинні зв’язки між особами, які бажають зареєструвати шлюб

9.Турбота про дітей, а пізніше, обов’язок дітей допомагати своїм батькам – це норми…

 • А моралі      
 • Б релігійні        
 • В корпоративні     
 • Г передбачені законом

10.Який робочий час передбачений для працівників, віком від 15 до 16 років?

 • А 20 годин    
 • Б 22 години     
 • В 24 години      
 • Г 36 годин

11.Яка мінімальна тривалість відпустки встановлена для неповнолітніх працівників за відпрацьований рік?

 • А 15 календарних днів                
 • Б 24 календарних дні
 • В 28 календарних днів                
 • Г 31 календарний день

12.  Яка ознака суб’єкта злочину є обов’язковою?

 • А осудність;
 • В наявність паспорта;
 • Б середня освіта;
 • Г громадянство України

Завдання 13,14 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)

13. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено конституційні обов’язки громадян України:

1 захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України;

2 додержуватися Конституції України та законів України;

3 сплачувати податки та збори в розмірах, установлених законом;

4 виховувати дітей у любові;

5 брати участь у виборах.

       А 1, 2, 3;        Б 1, 3, 4;         В 1, 3, 5;        Г 1, 2, 5;          Д 2, 3, 5.

14. Оберіть варіант відповіді (букву), де вказано суди загальної юрисдикції:

1 місцеві суди;    2 Верховний Суд України;  3 Конституційний Суд України;

4 вищі спеціалізовані суди;   5 апеляційні суди.

       А 1, 2, 3;        Б 1, 3, 4;         В 2, 3, 5;        Г 1, 2, 4;          Д 1, 3, 5.

15. Заповніть пропуск у тексті, визначивши, про представника якої правничної професії йдеться в уривку.

Обвинувачений був визнаний винним — _________________________ зачитав вирок, у якому було призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Окрім того із засудженого стягнуть 1658 грн 46 коп. за проведення судово-трасологічної та товарознавчої експертизи.

Завдання 16  на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

16. Встановіть відповідність

 

1. Шлюб 

 

А  орган  держави, що здійснює правосуддя в формі розгляду та розрішення кримінальних, цивільних , адміністративних та деяких інших категорій справ у встановленому законом порядку.

2. Трудовий договір 

 

Б  юридичне оформлений добровільний, вільний і рівноправний союз чоловіка і жінки, який породжує їхні взаємні права й обов'язки, спрямовані на створення сім'ї, народження і виховання дітей.

3. Юридична відповідальність 

 

В  угода між працівником і власником (роботодавцем), за якою перший бере на себе зобов'язання виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, а другий зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати певні умови праці.

4. Суд

Г  закріплений у законі обов'язок правопорушника зазнати з боку держави певних санкцій за скоєне ним правопорушення.

1.__________ 2._________ 3.__________ 4.__________

Завдання 17 з визначення поняття та ілюстрації його прикладом

17. Заповніть таблицю

 

А ________________________________

 

 

Б ___________________________

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність

це невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього чинним законодавством про працю, колективним і трудовим договорами трудових обов'язків.

Приклади

 

А _________________________________

 

 

Б ___________________________

 

У завданні 18 потрібно визначити пропущене та зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити й указати правове явище, якому вони відповідають

18. штраф – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – … – виправні роботи – конфіскація майна – арешт – обмеження волі –позбавлення спеціального права – позбавлення волі на певний строк – довічне позбавлення волі – це …______________________________________

У завданні 19 потрібно проаналізувати (прокоментувати) статтю законодавчого акта за запитаннями

19. Проаналізуйте статтю 25 Конституції України

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

А  Яке право/права закріплено в статті Конституції України? ______________

__________________________________________________________________

Б  Дайте визначення основного поняття, про яке йдеться _________________

__________________________________________________________________

В  Укажіть основні підстави набуття громадянства дітьми згідно із законодавством України _____________________________________________

__________________________________________________________________

У завданні 20 потрібно розв’язати правову ситуацію за запитаннями

20. Проаналізуйте правову ситуацію

   Однокласникам Максимові Горобцю й Пилипу Тодиці (обом по 14 років) закортіло покататися на сусідській машині. Пізно ввечері вони вийшли на подвір’я будинку, відкрили автомобіль, завели його саморобним ключем і рушили. Утім уже за 200 м машина заглухла. Почувши знайомий шум двигуна свого автомобіля, сусід хутко вискочив на подвір’я й схопив хлопців «на гарячому». Невдовзі вони мали неприємну розмову з поліцейським патрулем.

А  Чи є у діяннях хлопців склад злочину? Якщо так, то на якій стадії знаходився  злочин? ________________________________________________

__________________________________________________________________

Б  Чи підлягають Максим Горобець і Пилип Тодика юридичній відповідальності? Відповідь поясніть.__________________________________

 

 

 

  Варіант № 4

Завдання 1–12  передбачають вибір ОДНІЄЇ правильної

відповіді із ЧОТИРЬОХ

1. Що слугує фактичною підставою юридичної відповідальності?

 • А склад правопорушення;
 • Б наявність відповідної норми права;
 • В рішення суду;
 • Г затримання правопорушника.

2.Як називають конкретні життєві обставини, за яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини?

 • А об’єкти правовідносин;
 • Б закони;
 • В юридичні факти;
 • Г правові акти.

3.Як називають сукупність органів, за допомогою яких держава здійснює свою владу?

 • А самоврядування;
 • Б демократія;
 • В апарат держави;
 • Г поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.

4.Що характеризує федерацію як форму державно-територіального устрою?

 • А союз держав;
 • Б співтовариство;
 • В співдружність;
 • Г союзна держава.

5. Коли ухвалено Конституцію України?

 • А 16 липня 1990 року;
 • Б 24 серпня 1991 року;
 • В 8 червня 1995 року;
 • Г 28 червня 1996 року.

6. Які можливості людини, необхідні їй для існування і розвитку, гарантовані державою?

 • А обов’язки;
 • Б права і свободи;
 • В відповідальність;
 • Г законні інтереси.

7. Якого права у власника не існує? 

 • А  володіння       
 • Б  користування     
 • В  зруйнування   
 • Г розпоряджання

8. Який документ передбачає права та обов’язки споживачів? 

 • А Конституція України              
 • Б ЗУ «Про захист прав споживачів» 
 • В Цивільний кодекс України    
 • Г Кримінальний кодекс України

9. Позначте правильне твердження.

 • А  основна роль у вихованні дитини належить батькові
 • Б  основна роль у вихованні дитини належить матері
 • В  батьки мають рівні права та обов’язки щодо виховання дітей
 • Г  усі варіанти правильні

10.У якому віці дитина має право самостійно вирішувати, з ким із батьків вона хоче проживати, у разі розлучення?

 • А  з 10 років     
 • Б  14 років      
 • В  з 15 років        
 • Г з 16 років

11.Яка мінімальна тривалість щорічної відпустки для повнолітніх працівників?

 • А 15 календарних днів                
 • Б  24 календарних дні
 • В  28 календарних днів                
 • Г  31 календарний день

12. Що є процесуальною підставою кримінальної відповідальності?

 • А встановлений склад злочину;
 • Б порушення кримінальної справи;
 • В вирок суду;
 • Г досудове й судове слідство.

Завдання 13,14 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)

13. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено підстави набуття громадянства  України:

1 за паспортом;         2 за народженням;   3 за постійним місцем проживання;

4 через прийняття;   5 за територіальним походженням.

       А 1, 2, 3;       Б 1, 3, 4;        В 2, 3, 5;        Г 1, 2, 5;          Д 2, 4, 5.

14. Оберіть варіант відповіді (букву), де зазначено повноваження Конституційного Суду України:

1 ухвалювати закони;

2 розглядати й врегульовувати судові справи;

3 офіційно тлумачити Конституцію України;

4 надавати висновки щодо конституційності чинних міжнародних договорів;

5 вирішувати питання щодо відповідності Конституції України нормативно-правових актів низки органів.

        А 1, 2, 3;        Б 1, 3, 4;         В 3, 4, 5;       Г 1, 2, 5;         Д 2, 3, 5.

 

15. Заповніть пропуск у тексті, визначивши, про представника якої правничної професії йдеться в уривку.

___________________ обвинуваченого оскаржив вирок суду в апеляційному порядку. В апеляційній скарзі він просив змінити вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання на більш м’який.

Завдання 16  на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями

16. Встановіть відповідність

1. Норми моралі 

А засіб охорони і захисту особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх, що не досягли 14 років і лишилися без батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, яких суд визнав недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства.

2. Підзаконний акт 

Б врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

3. Право власності

 

В правовий акт, який видається уповноваженими на те державними органами (Президентом, Кабінетом Міністрів тощо) на основі й на виконання законів.

4. Опіка 

 

Г соціальні норми, які регулюють поведінку людей шляхом її оцінки з точки зору категорій добра і зла.

 

1.________  2. _________ 3. _________  4. ________

 

Завдання 17 з визначення поняття та ілюстрації його прикладом

17. Заповніть таблицю

 

А ______________________________

 

 

Б ______________________________

факти, що постають унаслідок вольової поведінки особи  та підрозділяються на правомірні і неправомірні

факти, які виникають поза волею людини, об’єктивно не залежать від її волі та свідомості.

Приклади

 

А ______________________________

 

 

Б ______________________________

 

У завданні 18 потрібно визначити пропущене та зайве в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити й указати правове явище, якому вони відповідають

18. Попередження – … – оплатне вилучення предмета – конфіскація предмета – позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, – позбавлення волі – громадські роботи – виправні роботи – адміністративний арешт – це… _______________________________________________________

 

У завданні 19 потрібно проаналізувати (прокоментувати) статтю законодавчого акта за запитаннями

19. Проаналізуйте фрагменти статей 627 й 629 Цивільного кодексу України

Зі статті 627

1. ...сторони є вільними в укладенні договору... визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

 Зі статті 629

1. Договір є обов’язковим для виконання сторонами...

А  Про яке основне поняття йдеться? __________________________________

__________________________________________________________________

Б  Наведіть приклади, що ілюструють це поняття _______________________

 

__________________________________________________________________

В  У чому важливість, на вашу думку, принципу цивільного права «договори повинні виконуватися»? Поясніть.

 

 

__________________________________________________________________

У завданні 20 потрібно розв’язати правову ситуацію за запитаннями

20. Проаналізуйте правову ситуацію

17-річний Василь Нечипорук у квітні влаштувався на роботу в друкарню кур’єром, а в червні йому усміхнулася доля – розгадавши кросворд в одному з журналів, він виграв 10-денний тур до Криму. Коли ж Василь звернувся до директора з проханням надати йому основну щорічну відпустку, то директор відмовив йому, бо Василь не відпрацював належних шість місяців, що згідно із законодавством надає право на таку відпустку.

А  Якими є порядок надання і тривалість відпустки неповнолітніх працівників? _______________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

Б  Чи правомірні дії директора друкарні? Відповідь обґрунтуйте ___________

 

 

 

 

 

                                                                                Робота

                                                    на державну підсумкову атестацію

                                                     з правознавства (практичний курс)

                                                                   за курс основної школи

                                                                         учня _____класу

                                                       Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

___________________________________________________

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ВАРІАНТ № ______

 

Відповіді на завдання 1-12 (одна правильна відповідь)

 

А

Б

В

Г

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Відповіді на завдання 13-14 (одна правильна відповідь)

 

А

Б

В

Г

Д

 

А

Б

В

Г

Д

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Відповідь на завдання 15

 

______________________________________________________________________________

Відповідь на завдання 16

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Відповідь на завдання 17

 

 

А

 

Б

Поняття

 

 

Приклад

 

 

 

Відповідь на завдання 18

 

Пропущений термін______________________________________________

 

Зайвий термін ___________________________________________________

 

Правове явище ___________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

Відповідь на завдання 19

 

А _______________________________________________________________

 

 

 

Б ________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

В _______________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

Відповідь на завдання 20

 

А _______________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________

 

Б _______________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

doc
Додано
2 травня 2018
Переглядів
3782
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку