6 клас українська мова календарно- тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

Українська мова

6 клас

4,5 год. / тиждень

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

 Календарно-тематичне планування

Українська мова

6 клас

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

 

 

диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

 

усний переказ,  діалог

   Усний твір,    читання вголос

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітки

Повторення вивченого в початкових класах

1

Вступ.  Краса і багатство української мови.

 

 

2

РМ. № 1. Повторення вивченого про мовлення.  Загальне  уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації,пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (6 год.)

3

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

 

4

Просте речення. Розділові знаки у простому реченні.

 

 

5

РМ. № 2.Повторення вивченого про типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, у яких поєднано різні типи мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму). 

 

 

6

Звертання, вставні слова.

 

 

7

РМ. № 3. Складання та розігрування діалогу — обміну думками та враженнями (від прочитаної книжки, переглянутого фільму) з використанням звертань, вставних слів і словосполучень.

 

 

8

Однорідні члени речення.

 

 

9

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

 

10

Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

 

 

11

12

Основні орфограми та пунктограми

Контрольна робота № 1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.Тест

 

 

Лексикологія

13

Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

 

 

14

 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

 

 

15

 

 

РМ. № 4.Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

 

16

РМ. № 5.Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті

 

 

17

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

 

 

16

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

 

 

18

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

19

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

 

 

20

РМ. № 6. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови висловлювання-роздуму з використанням неологізмів «Ким я мрію стати»

 

 

21

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова.

Діалектні слова.

 

 

22

Професійні слова і терміни, просторічні слова.

 

 

23

Пароніми

 

 

24

Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія».

 

 

25

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Тест

 

 

Фразеологія

26

Аналіз контрольної роботи. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

 

 

27

Джерела фразеологізмів, їх різновиди. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

 

28

РМ. № 7.Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 

29

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

30

Фразеологізми в ролі членів речень.

 

 

31

РМ. № 8. Будова елементарного роздуму.  Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.

 

 

32

РМ. № 9. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстах різних стилів

 

 

33

 

 

 

 

РМ.№10. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 

34

Узагальнення вивченого з розділу «Фразеологія».

 

 

35

Контрольна робота № 2. «Фразеологія». Тест

 

 

36

РМ № 10.  Аналіз письмового твору, контрольної роботи. Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

 

Словотвір. Орфографія

37

Змінювання і творення слів. Твірне слово

 

 

38

Основні способи словотворення

 

 

39

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

40-41

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-)

 

 

42

РМ № 10.Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський — Полтавщина; вінницький — Вінниччина та ін.).

 

 

43-44

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

45-46

РМ № 11-12. Будова опису приміщення. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

 

 

47

Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.

 

 

48-49

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

 

 

50-

51

Творення та правопис складноскорочених слів.

 

 

 

52

 

РМ.  № 13-14. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

 

 

53

Узагальнення вивченого з розділу«Словотвір. Орфографія»

 

 

54

Контрольна робота № 3. «Словотвір. Орфографія». Тест

 

 

55

РМ № 15. Аналіз контрольного переказу. Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах.

 

 

Морфологія. Орфографія

Іменник

58

 

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її

 

 

 59

РМ № 16. Колективне складання «лінгвістичної» казки (орієнтовна назва: «Чому частини мови посварились і як вони помирилися»).

 

 

60

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

61

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

 

62

Велика буква та лапки у власних назвах

 

 

63

РМ № 16. Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників — власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв і т.ін.)

 

 

64

Збірні іменники

 

 

65

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

 

 

66

РМ.  № 17.Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (наприклад: задавака, базіка, вереда,білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб  чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало).

 

 

67-68

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

 

 

69-70

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

 

 

71

Контрольний диктант.

 

 

72

Узагальнення вивченого з розділу

 

 

73

Контрольна робота № 4. «Морфологія. Іменник». Тест

 

 

74

Аналіз контрольної роботи. Поділ іменників на відміни і групи

 

 

75

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

76

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

 

77

 

 

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

 

 

78

РМ № 18. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень в художньому стилі

 

 

79

 

 

80

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни.

 

 

81

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників множинної форми.

 

 

82

 

 

 

РМ № 19. Складання й розігрування діалогу — телефонної розмови, зміст якої — виклик таксі, з використанням незмінюваних іменників (наприклад: таксі, метро, ательє)

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, какаду, ему та ін.)

 

 

83

Написання  не з іменниками.

 

 

84

Правопис складних іменників. Особливості творення іменників.

 

 

85

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я),

 -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о).

 

 

86

 

 

87

Особливості написання іменників у кличному відмінку. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

РМ № 20. Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові. 

 

 

88

Правопис  іменників. Узагальнення вивченого з розділу

 

 

89

Контрольна робота № 4. Відмінювання і правопис іменників. Тест

 

 

90

Аналіз контрольної роботи. Редагування речень (текстів), що містять складні іменники,  абревіатури, з акцентуванням уваги на визначенні роду абревіатур та узгодженні їх з іншими словами в реченні (ЗНО, ІКТ та ін.)

 

 

Морфологія. Орфографія

Прикметник

91

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

92

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

 

93

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

94

РМ.  № 21.Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах.

 

 

95

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

 

96

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

 

 

97

РМ.  № 22.Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

Усний порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією

98-99

РМ.  № 23-24. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

100

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

 

 

101

Контрольна робота № 5. Прикметник.Тест

 

 

102

Аналіз контрольної роботи. Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.

 

 

103

РМ.  № 25. Аналіз переказу. Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники (наприклад: черговий, учительська, майбутнє, учений, військовий,  знайомий, похідна, земноводні).

 

 

104

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

 

 

105

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-.

 

 

106

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

 

 

107

Написання не з прикметниками.

 

 

108

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

 

109

Написання складних прикметників разом і через дефіс

 

 

101-111

 РМ № 26-27. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського

 

 

112

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

113

РМ.  № 28. Аналіз письмового твору.

Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний

 

 

114

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення вивченого з розділу

 

 

115

Контрольна робота № 6. Прикметник.Тест.

 

 

Морфологія. Орфографія

Числівник

116

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

117

Числівники кількісні і порядкові.

 

 

118

Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.

 

 

 

Створення мультимедійної презентації «Школа майбутнього» з елементами опису приміщення та використанням числівників для позначення кількості поверхів, класів, технічних засобів і т. ін.

 

 

119120

Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

121

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

 

 

122

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

 

 

123

Узгодження числівників з іменниками

 

 

124

РМ.  № 29. Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

 

 

125

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

 

 

126

РМ.  № 30. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

 

127

Узагальнення вивченого з розділу. Морфологічний розбір числівника як частини мови.

 

 

128

Контрольна робота № 7.«Числівник»(тести і завдання).

 

 

129

Аналіз контрольної роботи. РМ.  № 31. Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час — можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу — найбільше марнотратство»).

 

 

Морфологія. Орфографія

Займенник

130

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням

 

 

131

Навчальне аудіювання тексту, що містить займенники. Обговорення ролі та значення в ньому займенників.

 

 

 

Розряди займенників за значенням

 

 

132

Особові займенники. Зворотній займенник себе.

 

 

133-134

РМ. № 32-33. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини» «Що я роблю для здійснення своєї мрії», ««Що важливіше – наполегливість чи скромність»

 

 

135

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

 

 

136137

Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний ну формах особових і вказівних займенників.

 

 

138

Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник).

 

 

139

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

РМ. № 22. Аналіз письмового твору. Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів Контрольне аудіювання

 

 

140

Контрольний диктант № 2.

 

 

141

Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

142

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

143

Есе «У чому полягає життєвий успіх»

 

 

144

Вказівні та означальні займенники.

Розбір займенника як частини мови.

 

 

145

Контрольна робота № 8.«Займенник»(тестові завдання).

 

 

146

Повторення і узагальнення вивченого за рік з лексикології та фразеології. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

 

 

147

Повторення і узагальнення вивченого за рік з словотвору й орфографії.

 

 

148

Повторення і узагальнення вивченого за рік з морфології й орфографії.

 

 

149

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
3189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку