АЭРОФОБИЯ или мне СТРАШНО НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ситуацию

Про матеріал
АЭРОФОБИЯ или мне СТРАШНО НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ситуацию ⠀ Долгое время я боялась летать. Если выбирать: провести в пути два дня в поезде или два часа в самолёте, выбирала первое. ⠀ Большинство людей боятся взлёта и посадки, я же тряслась ВЕСЬ ПОЛЁТ. До такой степени, что не могла кушать/читать/смотреть фильмы/спать. Не могла ничего делать. ⠀ Я боялась умереть. Боялась, что это будет больно и что я НЕ СМОГУ НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ. ⠀ В основном, аэрофобией страдают люди, которые привыкли всё и всегда держать под контролем. Например, акрофобы (боязнь высоты) могут не испытывать страх самолётов. У них страх возникает даже от небольшой высоты, где полностью отсутсвует риск падения. БОЯЗНЬ ВЫСОТЫ не равно СТРАХ ПОЛЁТОВ. ⠀ Единственное, что мне ПОМОГЛО перестать бояться - это возможность ЧАЩЕ ЛЕТАТЬ. ❗️Мозг не может часто и подолгу находиться в состоянии стресса. ⠀ Перелёты по 10-12 часов «заставят» покушать и поспать. — Любой страх можно объяснить. Задайте себе вопрос : «Чего именно я боюсь? Почему?» ⠀ Я боюсь панически голубей, потому что однажды он вцепился мне в волосы. Соответсвенно, из-за этого, теперь я обхожу стороной всех птиц. ⠀ Я не боюсь голубя в клетке, так такового. Мне страшно, что он поведёт себя непредсказуемо и страх неизвестности провоцирует фобию.
Перегляд файлу

Відповіді до завдання

1. Оскільки важке політичне та економічне стано­вище України спричинило падіння вартості паперо­
вих грошей.

2. Щоб підірвати довіру населення до нових грошей
, та уряду гетьмана.

3. Ні. «Раками» та «канарками» в народі називали
банкноти номіналом 10 та 250 карбованців відповідно.

Підказка

Зберігай. Щоб дізнатися, де наступний кабінет банкової установи, потрібно відповісти на запитання.

Запитання для команди 1

— Яку з наявних купюр можна назвати «найтоле-рантнішою»? Чому?

Відповідь. 100 карбованців, 1917 р. Напис «Сто карбованців» було зроблено чотирма мовами — укра­їнською, російською, польською та івритом, що мало засвідчити толерантність держави щодо національ­них меншин.

— На якій із наявних банкнот можна побачити об­личчя українського філософа XVIII ст. Григорія Сково­роди? Що цим хотів сказати автор банкноти Г. Нарбут

Відповідь. 100 гривень, 1918 р. Ліворуч зображено селянку, яка притискає до грудей сніп пшениці й серп. Праворуч — фігура робітника, обличчя якого написане з Г. Сковороди. Г. Нарбут прагнув в одному образі передати дві характерні риси свого народу — любов до праці й мудрість

Менеджер. Перш ніж укласти договір, банк ма€ пересвідчитися у вашій платоспроможності, шановні десятикласники.

Відповіді Команда 1

 1. Українські січові стрільці.
 2. 10 (23) червня 1917 р.
 3. Генеральний секретаріат.
 4. В. Винниченко.
 5. Зимовий похід.
 6. М. Омелянович-Павленко.
 7. Тимчасовий Державний Секретаріат, К. Левиць-кий.
 8. Зберігалася приватна власність на землю; великі приватні землеволодіння, що належали полякам, підлягали експропріації й мали розподілитися між мало­забезпеченим і безземельним селянством.

9. Українська Народна Республіка.

 1. Західноукраїнська Народна Республіка.
 2. III Універсал УЦР.
 3. М. Грушевський.
 1. УНР і Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія.
 1. Монархічна.
 2. П. Скоропадський.
 1. В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, А. Мака-ренко, П. Андрієвський.
 1. Західноукраїнська Народна Республіка.
 2. «Воєнний комунізм».
 3. Н. Махно.

Команда 2

1.1 Універсал УЦР.

 1. З (16) липня 1917 р.
 2. А. Денікін.
 3. С. Петлюра.
 4. Білогвардійці.

6. Національні кадри в ЗУНР становили особи
з юридичною освітою й досвідом депутатської та фахо­
вої роботи.

 1. Українська галицька армія (УГА), М. Омеляно-вич-Павленко.
 2. Українська Центральна Рада.

 

 1.   Західна область Української Народної Респуб­ліки.
 2. Українська галицька армія.

 

 1. 1917—1921рр.
 2. Бій під Крутами.
 3. IV Універсал УЦР.
 4. Брестський мирний договір, 3 березня 1918 р.
 5. Українська Держава.
 1. Директорія УНР.
 2. М. Омелянович-Павленко.
 3. К. Левицький.
 4. Більшовики, денікінці.

(Залежно від кількості правильних відповідей «ме­неджер» визначає рівень «платоспроможності» деся­тикласників.)

— Пригадайте банкноти, які ви бачили у схови­щі. Поміркуйте, яку з них називали «аеропланом»? Чому?

Відповідь. Білет Державної скарбниці 50 гривень, 1918 р. Тому що з обох боків облігації були відрізні ку­пони, що скидалися на крила аероплана.

— Яку банкноту, що видавалася за часів Директорії УНР, називали в народі «богданівка» або «гетьманка»? Чому?

Відповідь. 100 карбованців. Тому що на чистому бо­ковому полі розміщено виконаний тисненням портрет Б. Хмельницького з булавою в руці.— Які художники розробляли українські банкноти часів визвольних змагань?

Відповідь: І. Золотов, І. Модзалевський, Г. Нарбут.Команда 1

Проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР, 22 січня 1919 р.

Команда 2 ,

Бій під Крутами, 16 (29) січня 1918 р.

Маршрутний лист Квест «Банк "Кліо", або Як старшокласники депозит відкривали»

Команда

№ з/пНазва локації Бали

1Локація

Локація

Локація

Локація

Локація

Загалом 

Маршрутний лист

Команда

№ з/п Назва локації Бали

1Локація

 

Локація

Локація

 

Локація

Локація

Загалом 

Локація «Депозитний калькулятор» Завдання для команди 1

1. Запишіть перераховані події у хронологічній
послідовності.

А Визволення Києва армією УНР від більшовиць­ких військ

Б Укладення таємної угоди між УНР і Австро-Угорщиною

В Останнє засідання Української Центральної Ради

Г Укладення мирного договору між РСФРР і дер­жавами Четверного союзу

2. Розв'яжіть хронологічну задачу.

1) Рік прийняття VIII Всеросійською партконфе-
ренцією більшовиків запропонованої В. Леніним ре­
золюції «Про радянську владу на Україні» + рік утво­
рення ЗоУНР — рік укладення Брест-Литовського
мирного договору — номер Універсалу, за яким було
проголошено утворення УНР =

2) Перерахуйте події, які відбулися в історії
України в році, який став розв'язком попереднього
завдання.

Локація «Депозитний калькулятор» Завдання для команди 2

1. Запишіть перераховані події у хронологічній послідовності.

А Прийняття Конституції УНР

Б Укладення Брест-Литовського мирного догово­ру між УНР і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Бол­гарією, Туреччиною

В Початок переговорів між більшовиками й дер­жавами Четверного союзу

Г Підписання протоколу про економічну співпрацю між УНР та Німеччиною і Австро-Угорщиною

2. Розв'яжіть хронологічну задачу.

 1.   Рік Другого Зимового походу військ УНР + + рік укладання угоди уряду УСРР з Н. Махном про спільні дії в боротьбі з П. Врангелем — рік прийнят­тя Конституції УСРР — місяць календарного року, у який до влади прийшов П. Скоропадський =
 2.   Перерахуйте події, які відбулися в історії України в році, який став розв'язком попереднього завдання. Локація «Сховище» Завдання «Фінансові запитання»
 1.      Поміркуйте, чому в Українській Державі, на відміну від УНР часів Центральної Ради, було введено в обіг купюри номіналів 1 тис. і 2 тис. гри­вень?
 2.      З якою метою політичні опоненти П. Скоро­падського друкували гроші-пародії?
 3.      У крамниці часів національно-визвольних змагань можна було спостерігати, як містяни за раки та канарки купували, наприклад, хліб і молоко. Чи свідчить це про наявність натурального обміну?

Локація «Платоспроможність клієнта» Завдання для команди 1

 1. Розшифруйте абревіатуру УСС.
 2. Дата прийняття І Універсалу Української Цен­тральної Ради.
 3. Назва уряду Української Центральної Ради.
 4. Співавтор Універсалів Української Централь­ної Ради, один із керівників антигетьманського пов­стання, Голова Директорії УНР.

5. Бойовий рейд військових з'єднань Армії
УНР по тилах більшовицьких військ і денікінців
у 1919—1920 рр.

 1. Генерал-полковник Армії УНР, командир За­порізького корпусу, який командував українськими військами під час Першого зимового походу.
 2. Назва уряду ЗУНР. Хто став його головою?
 3. Як Українська Національна Рада поставилася до вирішення аграрного питання?

9. Розшифруйте абревіатуру УНР.

10. Розшифруйте абревіатуру ЗУНР.

11. Який універсал Української Центральної
Ради проголошував створення Української Народ­
ної Республіки як автономної у складі небільшо-
вицької Росії?

 1. Державний діяч, очільник Української Цен­тральної Ради.
 2. Між якими державами 9 лютого 1918 р. було укладено Брест-Литовський мирний договір?
 3. Яка форма державного правління була вста­новлена з приходом до влади П. Скоропадського?
 4. Державний діяч, очільник Української Дер­жави.
 5. Назвіть склад Директорії УНР, створеної в ли­стопаді 1918 р.
 6. Яка держава з'явилася на політичній карті світу 13 листопада 1918 р.?
 7. Політика, яку з 1919 р. в Україні запровадили більшовики.

19. Очільник Революційної повстанської армії
України?

Локація «Платоспроможність клієнта» Завдання для команди 2

1. Універсал, що проголосив автономію України.

2. Дата прийняття II Універсалу Української
Центральної Ради.

 1. Російський військовий діяч, один з організато­рів Добровольчої армії, яка боролася проти більшо­вицьких військ і армії УНР.
 2. Український державний діяч, Головний ота­ман армії УНР
 3. Учасники антибільшовицького руху, які боро­лися за відновлення «єдиної й неділимої Росії»? Чому ЗУНР, на відміну від УНР, вдалося ство­рити ефективний державний апарат?
 1. Назва армії ЗУНР. Прізвище її командувача.
 2. Розшифруйте абревіатуру: УЦР.
 3. Розшифруйте абревіатуру: ЗО УНР.

 

 1. Розшифруйте абревіатуру: УГА.
 2. Визначте хронологічні межі Української рево­люції.
 3. Яка подія в ході війни радянської Росії про­ти УНР увійшла в історію України як символ націо­нальної честі?
 4. Який універсал УЦР проголошував незалеж­ність Української Народної Республіки?
 5. За умовами якого договору РСФРР зобов'я­зувалася визнати законність влади Української Центральної Ради на території України й вивести з українських земель свої війська?
 6. Яка держава з'явилася на українських землях 29 квітня 1918 р.?

16. Орган державної влади УНР, із яким
пов'язаний третій етап Української революції
1917—1921 рр.

 1. Який генерал очолив Перший Зимовий похід?
 2. Який політичний діяч очолив уряд ЗУНР?
 1. Дві іноземні політичні сили, які в роки грома­дянської війни боролися за українські землі.

Локація «Курс валют» Завдання для команди 1 Картографічне завдання

На контурній карті замалюйте територію Україн­ської Народної Республіки згідно з III Універсалом Української Центральної Ради.

Тестові завдання

1. Із наведеного переліку виберіть правильне
твердження. ________^__________

 • А У жовтні 1918 р. було утворено Українську Центральну Раду як представницький орган укра­їнців Австро-Угорської імперії
 • Б На чолі Військового комітету, який вів під­готовку до захоплення влади у Східній Галичині стояв генерал УГА М. Омелянович-Павленко
 • В У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. під керівництвом Військового комітету у Львові відбу­лося повстання, у результаті якого у Східній Гали­чині влада перейшла до Української Національної Ради
 • Г Події осені 1918 р., що передували повстан­ню у Львові, увійшли в історію під назвою «Чорт-ківська осЬензива»

2. Уряд ЗУНР сформував боєздатну армію, що
отримала назву ... , командувачем якої призначе­
но...________________^___ .

 • А Українська Галицька армія, О. Греков
 • Б Українська армія, С. Петлюра
 • В Українська галицька армія, М. Омеляно-вич-Павленко
 • Г Армія ЗУНР, К. Левицький

3. Про яку подію йдеться в історичному джерелі г «Однині народ Український, визволений могут­нім поривом своїх власних сил, має змогу об'єдна­ними дружними зусиллями всіх своїх синів буду­вати нероздільну, самостійну Державу Україн­ську на благо і щастя всього її трудового народу».

 • А «Чортківська офензива» П Б проголошення ЗУНР
 • В об'єднання УНР і ЗУНР
 • Г «Листопадовий зрив»

4. Яка позиція є зайвою в логічному ланцюжку?

«Чортківська офензива» Українська Галиць­
ка армія М. Омелянович-Павленко О. Гре­
кові

 • А «Чортківська офензива»
 • Б Українська Галицька армія
 • В М. Омелянович-Павленко
 • ГО.Греков

5. Укажіть, коли відбувся II Український вій­
ськовий з'їзд.

 • А Кінець травня — початок червня 1917 р.
 • Б 5—10 червня 1917 р. О В 3—24 червня 1917 р. П Г 22—23 червня 1917 р.

6. На які верстви українства спирався гетьман П. Скоропадський?

 • А Робітничий клас і трудове селянство
 • Б козацтво
 • В велику промислову і сільськогосподарську буржуазію

П Г чиновництво та буржуазію

Локація «Курс валют» Завдання для команди 2 Картографічне завда

На контурній карті замалюйте територію Захід ноукраїнської Народної Республіки.

Тестові завдання

І. На початку листопада 1918 р. було сформо­вано уряд ЗУНР, який називався:

 • А    Тимчасовий   Державний    Секретаріат на чолі з К. Левицьким
 • Б Державний Секретаріат на чолі з В. Вин-ниченком
 • В    Тимчасовий    Державний    Секретаріат на чолі з Є. Петрушевичем
 • Г Українська  Національна  Рада на чолі з К. Левицьким

2. Чия це біографія?

Громадський і політичний діяч. Обирався де­путатом до Галицького сейму. У роки Першої світової війни був членом Головної Української Ради. У 1917—1918 рр. працював головою Укра­їнської парламентарної репрезентації в австрій­ському парламенті. Був членом Директорії УНР. У червні 1919 р. призначений диктатором ЗУНР.

ПАЖ. Бартелемі

 • Б С. Петлюра
 • В х\. Шептицький
 • Г Є. Петрушевич3. Розмістіть події у хронологічній послідовно­сті.

 А Місія Антанти на чолі з генералом Ж. Бар-
телемі прибула до Галичини для врегулювання
польсько-українського конфлікту

 • Б Наступальна операція УГА «Чортківська офензива»
 • В За рішенням Паризької мирної конферен­ції Польща отримала мандат на управління Гали­чиною протягом 25 років.
 • Г До Галичини з Франції прибули солдати польської армії на чолі з генералом Ю. Галлером

4. Акт 3луки УНР і ЗУНР було проголошено:

ПА 22 січня 1918 р.

 • Б 22 січня 1919 р.
 • В 1 листопада 1919 р.
 • Г 13 листопада 1918 р.

5. Коли було створено виконавчий орган УЦР — Генеральний секретаріат?

ПА 15 червня 1917 р. П Б 18 червня 1917 р. П В 3 липня 1917 р. П Г 12 липня 1917 р.

6. Визначте головні елементи політики «воєн­ного комунізму».

П А Продовольча розкладка й мілітаризація праці

П Б продовольчий податок і «червоний терор»

П В продовольча розкладка та одержавлення сільського господарства

П Г мілітаризація праці й «червоний терор»

Локація «Договір» Завдання для команди 1

Прочитайте документ. Визначте, яку подію описано в ньому. Коли й де вона відбулася? Визнач­те історичне значення події.

«Стоїть морозний день, дерева вкриті інеєм. З са­мого ранку місто святковий вигляд. Скрізь націо­нальні прапори і транспаранти. На Тріумфальній арці при вході з Володимирської вулиці до Софій­ської площі — старовинні герби Східної України і Галичини. По всьому майдані на стовпах герби чи не всіх українських губерній і плакати.

Об одинадцятій ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди, котрі стали шпалерами з усіх чотирьох боків площі. За військом рушили люди, зібралася велика кількість народу, заповнила всю площу й сусідні вулиці.

Розміщенням делегацій по місцях та всім церемо­ніалом свята завідував артист Микола Садовський. Незабаром поперед війська стали нові шереги з уч­нів, котрі в супроводі вчителів прийшли з націо­нальними прапорами і плакатами. Опісля надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков.

Духовенство зібралося у Софійському соборі на Службу Божу. На майдані стає дедалі тісніше. Займають свої місця члени Галицької делегації, урядовці з головою Ради Міністрів Володимиром Че-хівським, делегати Трудового Конгресу, представни­ки Національного Союзу, найвищі цивільні та вій­ськові достойники, закордонні дипломати.

У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку по­чулися поклики "Слава!" на честь членів Директо-

рії, котрі під'їжджали на автомобілях. Військовий оркестр грає Національний Гімн. Настає найурочи­стіший момент свята.

Промовляв голова Директорії Володимир Вин-ниченко. Після цього архієпископ Агапіт відслужив з духовенством молебень. Відбувся військовий па­рад галицького легіону Січових Стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець. Наступ­ного дня почав роботу Трудовий Конгрес».

Локація «Договір» Завдання для команди 2

Прочитайте документ. Визначте, яку подію описано в ньому. Коли й де вона відбулася? Визначте історичне значення події.

«Коли з боку Бахмача і Чернігова рушили на Київ більшовицькі ешелони, уряд не міг послати для того, щоб їх зупинити, жодної військової частини. Тоді нашвидко було зібрано загін із студентів та гім­назистів старших класів і відправлено їх — букваль­но на знищення — назустріч добре озброєним і чис­ленним силам більшовиків. У той час, коли юнаки (у більшості не тримавши ніколи в руках рушниці) сміливо вступили в бій проти більшовицьких заго­нів, їхні командири,— група офіцерів — залиши­лися в поїзді та організували пиятику у вагонах; більшовики без труднощів розбили загін молоді і по­гнали його зі станції.

Помітивши небезпеку, керівництво, яке перебу­вало в поїзді, спішно дало сигнал на від'їзд ешелону, не затримавшись ні на хвилину, щоб забрати з со­бою втікаючих...

Шлях на Київ тепер був зовсім відкритий. Гово­рять, ініціатива відправлення на очевидну загибель декількох сотень бідолашної молоді належала вій­ськовому міністру М. В. Поршу.

Інший колишній військовий міністр — Петлюра зібрав партизанський загін, щоб відбити наступ більшовиків з боку Полтави. Він чекав їх зі своїм загоном на станції Гребінка Києво-Полтавської за­лізниці, але більшовики, обійшовши цю станцію, ру­шили на Київ ґрунтовою дорогою. Петлюра, повер­нувшись зі своїм загоном у Київ, підніс на деякий час настрій його захисників, тому що поширив чутку нібито він «розбив вщент» більшовиків під Гребін­кою.

Однак незабаром з'ясувалося дійсне становище. Над Києвом знову розпочали рватися снаряди. Кіль­ка днів тривала пекельна канонада, і в ніч на 25 січ­ня члени уряду, лідери фракції Центральної ради і дехто з її членів виїхали з Києва по Житомирсько­му шосе, а за ними відступили українські війська. Від'їзд був раптовий, без будь-якого попередження, хоча б всіх членів Центральної ради та найвідомі-ших політичних діячів. Вранці 26 січня стало зовсім тихо, стихла стрілянина... пішов густий сніг і, зда­валося, що все заспокоїлося і настав відпочинок піс­ля пекельних днів боротьби».

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
17 січня
Переглядів
28
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку