2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Авторська Школа викладача хімії та біології

Про матеріал

Авторська модель Школи викладача. Власна модель навчального процесу, яка визначає рівень педагогічної майстерності автора, методичне забезпечення його інноваційної діяльності. Визначає тему, шляхи її реалізації, мету, основні напрямки в роботі викладача, питання планування і організації роботи, як ефективної форми пропаганди, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду, основні заходи та форми роботи Школи передового досвіду.

Перегляд файлу

ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей”

 

Описание: Описание: H:\проориентация\логотип.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Авторська школа

викладача

Кикоть

Валентини Пантелеймонівни

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

Зміст

1. Положення про авторську Школу

2. Інформаційна картка кращого педагогічного досвіду

3. Програма авторської Школи викладача

4. Авторська модель Школи

4.1 Обгрунтування Школи

4.2 Тема програми

4.3 Мета програми

4.5 Основні завдання програми

4.6 Шляхи реалізації мети

4.7 Очікувані результати

4.8 Методичне забезпечення інноваційної діяльності викладача

5.  План роботи авторської Школи викладача

 

 

Авторська Школа передового досвіду

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності .

А.С. Макаренко

 

 

Мета:  впровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогіч­них технологій, ефективних методик та методичних прийомів, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в   педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогів, стимулювати прагнення педагогів до пошуку, творчості.

Основні завдання Школи:

 •                   пропаганда перспективного педагогічного досвіду викладача;
 •                   удосконалення його фахової компетентності й педагогічної майстерності;
 •                   інформаційно-методичний та інформаційно- комунікаційний су­провід проблеми, над якою працює  викладач; 
 •                   створення організаційно-методичних умов для практичного перспективного педагогічного досвіду та активного пошуку влас­них оригінальних підходів до розв’язання проблем оновлення освіти.

 Напрями діяльності Школи:

 • презентація досвіду роботи з реалізації науково-методичної проблеми у навчальному закладі під час проведення занять: семінарів-практикумів, диспутів, ділових та рольових ігор, тренінгів, моделювань, науково-практичних конференцій тощо;
 • створення системи моніторингових досліджень з опрацювання педагогічним колективом теоретичного матеріалу з визначених проблем та їх практичного втілення в практику роботи педагогів;
 • проектування і відпрацювання сучасних моделей управління професійним зростанням педагогів у системі науково-методичної роботи у навчальному закладі;
 • надання слухачам інформаційно-консультативних послуг із питання  реалізації науково-методичної проблеми;
 • інформаційно-видавнича діяльність, підготовка узагальнених матеріалів роботи до навчально-методичного посібника; презентація досвіду роботи на обласній педагогічній виставці “Освіта Черкащини

 

Основні принципи діяльності Школи

 

відповідність завданням розвитку, навчання й виховання дітей та учнівської молоді;

• науковість, систематичність і послідовність, відповідність навчального матеріалу програми рівню знань і розвитку дітей певного віку;

• наступність у вивченні матеріалу;

• взаємозв’язок між навчальними предметами, який відображає природні зв’язки між явищами об’єктивного світу (погодження змісту з програмами суміжних дисциплін);

• врахування досвіду створення й апробації чинних аналогічних програм;

• можливості для реалізації принципів диференціації та індивідуалізації у навчально-виховному процесі;

• відповідність програми навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню.

Основні заходи та форми роботи Школи передового досвіду

 • Доповіді
 • Практичні рекомендації
 • Пам’ятки викладачу
 • Анкетування
 • Психологічна підтримка
 • Круглі столи
 • Дискусії
 • Методичні консиліуми

 

 Організаційно-методичні форми діяльності Школи:

 • науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;
 • моделювання навчальних занять і позаурочних заходів, їх пре­зентація;
 • обговорення та рецензування педагогічних проектів;
 • лекції;
 • консультації;
 • обмін досвідом роботи;
 • самостійна робота слухачів з опрацюванням рекомендованої лі­тератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ШКОЛИ ВИКЛАДАЧА

Це спроектований викладачем (автором) на основі власної методичної концепції документ, власна модель навчального процесу, яка визначає рівень педагогічної майстерності автора, методичне забезпечення його інноваційної діяльності. Визначає тему, шляхи її реалізації, мету, основні напрямки в роботі викладача, питання планування і організації роботи, як ефективної форми пропаганди, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду, основні заходи та форми роботи Школи передового досвіду.

 

Тема : Розробка та використання опорних конспектів з предметів «Хімія» та  «Біологія»

Мета : показати необхідність науково - обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи, стимулювати прагнення до пошуку, творчості, створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок шляхом використання сучасних технологій.

Основні завдання:

 

• впровадженнясучасних інноваційних технологій навчання;

розробка та використання дидактичних засобів навчання з

   предметів «Хімія» та  «Біологія»

• створення індивідуальних програм роботи з учнями,

   схильними до вивчення предмета;

• формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

• надання можливостіучням реалізовувати власні творчі ідеї

   під час науково-дослідницької роботи;

• задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;

 

Шляхи реалізації теми

 

• розробка власних опорно-логічних схем, таблиць, конспектів до

   уроків;

використання  опорно-логічних структур    у процесі вивчення навчальних предметів;

здійснення  тематичного контролю знань з хімії та  біології з використанням опорно-логічних структур;

створення презентаційних матеріалів до вивчення  теми уроку;

залучення обдарованих дітей до пошуково-дослідницької та

    наукової роботи;

 •  проведення авторських виставок, презентацій, робота над

   проектами;

розробка пам'яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик

   самостійної дослідницької діяльності;

підготовка до друку методичних вказівок, рекомендацій для

   роботи з обдарованими учнями;

 

Очікувані результати

 

 • Підвищення рівня  професійної  компетентності  з навчально-методичної роботи щодо  реалізації науково-методичної проблеми у навчальному закладі.   
 • Розробка авторських програм.
 • Поширення досвіду використання дидактичних засобів серед педагогів.
 • Ознайомлення педагогів області з діяльністю авторської Школи передового досвіду.
 • Участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок.
 • Консультативна допомога  та наставництво, розробка методичних рекомендацій.
 • Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності викладачів.
 • Використання діагностики та моніторингу в організації системи підвищення професійної майстерності викладача для модернізації структури та змісту науково-методичної роботи в рамках реалізації науково-методичної проблеми.
 • Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи.
 • Визначення і обговорення подальших перспектив на педраді (засіданні методичної ради, засіданнях методичних комісій).
 • Налагодження методичного партнерства між навчальними закладами, які працюють над створенням особистісно- зорієнтованої моделі.
 • Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму. 

 

Учительская книгаМетодичне забезпечення

 

Портфоліо викладача

Зошит для лабораторних та практичних робіт з біології

Зошит для практичних робіт з хімії

Інноваційний проект “Використання ЕЗНП при вивченні предмета “Біологія”

Методичні посібники:

Методика використання програмно - педагогічних засобів та Інтернет-ресурсу при вивченні предмета «Біологія, основи екології»

“Методика використання опорного конспекту при вивченні теми "Закономірності спадковості та мінливості"

 «Робота з обдарованою молоддю в МАН» / з досвіду роботи/

 "Методика використання ІКТ при вивченні предмета "Біологія"

Електронний посібник з хімії, тема  «Природні джерела вуглеводнів»

Програми:

Контрольно – діагностична програма для тестового контролю з теми  “Людина і довкілля” “Довкілля і транспорт”

Програма роботи з обдарованими учнями на 2012-2013 р.р.

Програма роботи з обдарованими учнями на 2014-2015 р.р.

Програма роботи з обдарованими учнями на 2015-2016 р.р.

Програма роботи з обдарованими учнями на 2016-2017 р.р.

Робочий зошит з хімії «Металічні елементи, їх сполуки».

Методичний електронний посібник з предмета «Хімія» на тему

«Природні джерела вуглеводнів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей”

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

авторської Школи викладача

 Кикоть Валентини Пантелеймонівни

на 2017-2018н.р.

 

 

    Автор: 

                                      викладач хімії та   біології                                                      

                                                 Кикоть В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

 

З А С І Д А Н Н Я  І

 

 

Тема:  (Організаційне засідання)

 

                                                                                                                                Вересень 2017 р.

№ п\п

З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Аналіз результатів педагогічної діяльності викладачів, що базуються на наукових підходах і відповідають сучасним вимогам щодо розвитку освіти.

Методист

Скрипник В.С.

2.

Впровадження сучасних інноваційних технологій . Обговорення проблем з організації роботи і визначення подальших перспектив діяльності Авторських шкіл педагогів.

Методист

3.

Педагогічний всеобуч. “Самоосвітня діяльність викладача як педагогічна проблема”

Методист

Викладачі

4.

Практичні рекомендації викладачам щодо планування та створення власної моделі Школи передового досвіду.

Демяненко В.В.

5.

Створення програми самоосвітньої діяльності відповідно до вимог та методичних рекомендацій МОН України та ЧОНМЦПТО.

Методист

Заст. дир. з НР

6.

Інформаційно-методичний су­провід проблеми, над якою працює  викладач.

Методист

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  2

 

Тема:  «Опорно-логічні структури як засоби сучасного уроку

 

 

Листопад 2017 р.

№ п\п

З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Ознайомлення педагогічного колективу з методичною темою авторської Школи .

Кикоть В.П. Сокол К.М.

2.

Виступ на засіданні методкомісії. Доповідь “Педагогічні умови використання опорно-логічних структур на уроках»

Кикоть В.П.

3.

Розробка опорних конспектів з хімії, тема «Будова органічних сполук»

Викладач

4.

Розробка опорних конспектів з біології, тема «Історичний розвиток органічного світу»

Викладач Кикоть В.П.

5.

Участь у творчій групі . Виступ на тему: «Підготовка викладача до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання».

Викладач Кикоть В.П.

6.

Психологічні та фізіологічні основи використання засобів наочності у навчальному процесі

Кикоть В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  3

 

 

Тема: “Практичне застосування опорних конспектів  на уроці”

 

 

Січень 2018 р.

№ п\п

З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Відкритий урок. «Методика використання елементів опорно-логічних структур під час проведення уроку».

Кикоть В.П.

Методист

2.

Використання власних дидактичних розробок на уроці. Зошит для практичних та лабораторних робіт з біології.

Викладач

3.

Використання опорних конспектів на уроках біології при вивченні теми «Історичний розвиток органічного світу».

 

Викладач

Голова МК

 

4.

Задачі та вправи  професійного спрямування. Розв’язування на уроках  хімії.

Кикоть В.П.

5.

Використання опорних конспектів на уроках хімії при вивченні теми «Будова органічних сполук»

Кикоть В.П.

6.

Здійснення  тематичного контролю знань з хімії з використанням опорно-логічних структур.

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  4

 

Тема: Створення та демонстрація опорно-логічних структур за допомогою програми PowerPoint

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Березень 2017 р

                                                                                           .№ п\п

З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Створення таблиць, схем, діаграм, малюнків з використанням інструментів програми PowerPoint. 

Викладач

2.

Використання презентаційних матеріалів, різних видів зображень для наочного представлення уроку.

Викладач

3.

Залучення обдарованих учнів для роботи над створенням малюнків, діаграм, зображень та  використання їх в позакласній роботі.

Кикоть В.П.

4.

Виступ на засіданні методкомісії. Доповідь: “Ефективність використання опорних конспектів на уроках”

Кикоть В.П.

5.

Проведення тестового тематичного контролю знань з біології за допомогою комп'ютерних програм з теми «Довкілля і транспорт».

Викладач

6.

Створення та використання дидактичних карток до уроку.

Кикоть В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

З А С І Д А Н Н Я  5

 

Тема: Результативність та перспективність кращого досвіду

                                                                                                                             Травень 2017р.

№ п\п

З  М  І  С  Т

Відповідальні

1.

Підведення підсумків роботи Школи передового педагогічного досвіду за 2017- 2018 н. р.

Методист викладачі

2.

Планування роботи Школи передового перспективного досвіду на наступний навчальний  рік.

Демяненко В.В.

3.

З досвіду роботи: “Методика використання  опорних конспектів на уроці”.

Кикоть В.П.

4.

Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи.

Методист Кикоть В.П.

5.

Підготовка до друку методичних посібників, розроблених рекомендацій, власних програмних продуктів.

Методист Заст. дир. з НР

6.

Участь у виставці “Освіта Черкащини – 2017. Електронний посібник з теми “Історичний розвиток органічного світу”

Методист

Викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
794
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку