Безробіття й занятість трудових ресурсів

Про матеріал

Розробка відкритого уроку економіки 11 клас рівень стандарт.

Матеріал містить різноманітні форми і методи роботи з учнями, елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик, мотиваційно – цільовий та пошуковий аспекти, які активізують пізнавальну діяльність учнів на уроці, розвивають системне логічне мислення, кругозір, творчу уяву, уміння думати і робити висновки, працювати колективно і самостійно

Перегляд файлу

ТЕМА «БЕЗРОБІТТЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ», 11 клас

Мета: сформувати поняття «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; з’ясувати причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню економічного змісту природного безробіття; розвивати вміння обчислювати рівень безробіття та пояснювати необхідність державної політики щодо боротьби з безробіттям; виховувати економічне мислення; сприяти формуванню основних світоглядних ідей; виховувати прагнення до активної життєвої позиції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Основні терміни і поняття: безробіття; зайнятість; рівень безробіття; зайняте населення; безробітні; робоча сила; фрикційне безробіття; структурне безробіття; циклічне безробіття; повна зайнятість; неповна зайнятість; закон Оукена.

Обладнання: підручник, роздавальний наочний матеріал (картки з завданнями, асоціативна схема, , аркуші паперу А4, маркери, мультимедійна презентація Microsoft PowerPoint, ІКТ (комп’ютер, мультимедійний  екран, проектор).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Економічна розминка «Вірю – не вірю»

 1.                        Чи вірите ви, що ознаками рецесії є зменшення випуску, зниження рівня безробіття та зростання рівня цін? (Вірно)
 2.                        Чи вірите ви, що циклічні коливання обумовлені в першу чергу змінами в інвестиційних витратах? (Не вірю)
 3.                        Чи вірите ви, що спад виробництва завжди викликає зниження рівня цін? (Не вірю)
 4.                        Чи вірите ви, що у період спаду дефіцит державного бюджету зростає? (Вірю)
 5.                        Чи вірите ви, що у період піднесення дефіцит торговельного балансу скорочується? (Вірю)

Перевірка домашнього завдання

Тести

 1.                        Циклічний характер розвитку економіки проявляється:

а) у коливаннях економічної кон’юнктури, що мають періодичний характер;

б) у періодичних спадах ділової активності;

в) у періодичних піднесеннях ділової активності;

г) усі відповіді вірні.

 1.                        До середньострокових економічних циклів належать коливання економічної кон’юнктури на період:

а) понад 50 років ;

б) 30 років;

в) 10 років;

г) 1 рік.

 1.                        У період пожвавлення економіки:

а) реальний обсяг виробництва збільшується;

б) номінальний обсяг виробництва збільшується;

в) номінальний обсяг виробництва залишається без змін;

г) реальний обсяг виробництва зменшується, а номінальний – зростає.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Проаналізуйте українську народну мудрість.:

“Найкраща витрата часу – це праця”.

“За один раз не зітнеш дерева враз”.

Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

Запитання-загадка

Що більшість економістів вважає центральною проблемою сучасної економіки та одним із проявів порушення макроекономічної рівноваги? (Безробіття)

Повідомлення теми та мети уроку

 «Асоціації на дошці (квітка)»

У серединці записує поняття «Безробіття». Після цього просить учнів назвати прояви та характеристики поняття й записує їх на пелюстках квітки.

На основі колективного обговорення учитель та учні формулюють визначення поняття «безробіття»:

Безробіття  це ситуація в економіці, коли частина працездатного населення не може знайти роботу.

IV. Вивчення нового матеріалу

Проблемне запитання

Інколи доводиться чути, що безробітні – це ті, хто не працює. Чи дійсно це так?

 1.                        Сутність поняття «безробіття»

Слово вчителя

Населення країни можна визначити як суму працездатного населення (робочої сили) та осіб, що не входять до робочої сили (економічно-неактивне населення). Розглянемо структуру робочої сили (асоціативна схема).

Робота з асоціативною схемою

Населення країни

Непрацездатне

Працездатне

Інваліди з дитинства

Постійно хворі

Економічно активне

Економічно неактивне

Зайняті

Безробітні

учні

студенти

пенсіонери

Слово вчителя

Робоча сила – це економічно активне населення країни, яке включає в себе зайнятих і безробітних.

Зайняте населення – це люди, забезпечені оплачуваними робочими місцями.

Безробітні – особи, які з незалежних від них причин втратили гарантований заробіток, знаходяться на обліку в Державній службі занятості, шукають роботу і готові до неї приступити.

До економічно-неактивне населення належать:

 •                           особи у віці до 16 років;
 •                           студенти стаціонару ВНЗ;
 •                           особи, які знаходяться у виправних закладах;
 •                           особи, які знаходяться на лікуванні у психіатричних закладах;
 •                           особи, які вибули з лав робочої сили – домогосподарки, бомжі, пенсіонери.

Отже, безробіття – це вимушена незайнятість частини економічно активного, працездатного населення. Воно виникає тоді, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї на ринку праці.

Вправа «Хто є хто»

Розгляньте ситуації і заповніть таблицю.

Зайняті

Безробітні

Економічно-неактивне населення

 

 

 

 •                           лейтенант строкової служби; (відповідь: зайнятий)
 •                           працівник психіатричної лікарні; (відповідь: зайнятий)
 •                           хворий, що відбуває термін ув’язнення; (відповідь: економічно-неактивне населення)
 •                           особа, задіяна в тіньовій сфері і при цьому знаходиться у вимушеній відпустці; (відповідь: зайнятий)
 •                           студент денного відділення ВНЗ; (відповідь: економічно-неактивне населення)
 •                           особа, задіяна в тіньовій сфері і при цьому знаходиться на обліку в службі зайнятості; (відповідь: безробітний)
 •                           робітник, що вже 2 роки перебуває у вимушеній відпустці; (відповідь: зайнятий)
 •                           військовий, що в 41 рік вийшов на пенсію; (відповідь: економічно-неактивне населення)
 •                           особа, що звільнилась за власним бажанням з метою переходу на іншу роботу; (відповідь: безробітний)
 •                           особа, що не має роботи, знаходиться на обліку в службі зайнятості і шукає роботу. (відповідь: безробітний)

Запитання до учнів:

Чи захищений дипломований фахівець від безробіття? Якщо ні, то як можна у такому випадку змінити ситуацію? (Відповіді учнів).

Підвести учнів до висновку: при виборі професії потрібно підходити заздалегідь і враховувати не лише власні нахили та вподобання, а й потреби ринку праці.

 1.                        Як визначити рівень безробіття?

Слово вчителя

Основним показником безробіття є рівень безробіття.

Рівень безробіття – це відношення кількості безробітних до робочої сили у відсотках.

Рівень безробіття  =  (Кількість безробочих / Робоча сила) * 100 % .

Задача (для самостійного розв’язання)

Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 25 млн. чол., а безробітні – 2,5 млн. чол. (Відповідь: 10 %).

 1.  Види безробіття

1. Фрикційне

Пов’язане з пошуком нового місця роботи з різних причин: зміна місця проживання; тимчасова втрата сезонної робрти; звільнення; пошук більш вигідної роботи.

2. Технологічне

Пов’язане зі змінами в технології виробництва з причин: ліквідації застарілих технологій; поява нових професій, обумовлених технічним прогресом; зміна споживчих смаків.

3. Застійне

Продовжується тривалою відсутністю роботи.

4. Циклічне

Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.

5. Приховане

Виражається в режимі неповного робочого дня(тижня).

 1. Повна та неповна зайнятість. Закон Оукена.

Слово вчителя

Залежно від рівня безробіття розрізняють повну та неповну зайнятість.

Повна зайнятість – це зайнятість на рівні природного безро­біття. Оскільки природне безробіттявключає фрикційне та структур­не, то повна зайнятість означає відсутність циклічного безробіття. За сучасних умов рівень безробіття, який відповідає повній зайнятості (природний рівень безробіття), коливається від 3 до 7 % робочої сили.

Неповна зайнятість виникає при перевищенні фактичного рівня безробіття над природним. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень, це засвідчує існування циклічного безробіття, що є ознакою неповної зайнятості.

 

Зв’язок між рівнем безробіття та обсягом ВВП описується законом Оукена:  «Із зростанням циклічного безробіття на 1 % обсяг виробництва скорочується на 2,5 %».

 1.                        Класифікація безробіття залежно від його причин

Групова робота з текстом підручника

«Акваріум»

Вчитель пропонує учням по черзі за власним бажанням обирати геометричну фігуру з картону (коло, квадрат або трикутник) і, відповідно, об’єднатися у 3 групи. У кожній групі відбувається розподіл обов’язків: спікер, доповідач, секретар, хронометрист. Час виконання – 4-5 хв.

Завдання для груп:

Прочитати ст. 130 §23 підручника і визначити, на який вид безробіття і як можуть вплинути вказані ситуації:

І група

 1.                        На підприємстві встановили нову технологічну лінію, що призвело до скорочення частини робітників. (Відповідь: зростання структурного безробіття).
 2.                        Підприємство вимушене було закритись у зв’язку з економічною кризою. (Відповідь: зростання циклічного безробіття).

ІІ група

 1.                        За новим пенсійним законодавством стимулюється робота працівників на од­ному місці. (Відповідь: зменшення фрикційного безробіття)
 2.                        Спостерігається підвищення сукупного попиту в країні. Реальний обсяг вироб­ництва зростає. (Відповідь: зменшення циклічного безробіття).

ІІІ група

 1.                        Уряд Маргарет Тетчер закрив вугільні шахти. (Відповідь: структурне безробіття).
 2.                        Економічна криза 30-х років ХІХ століття призвела до рекордного зростання безробіття. (Відповідь: циклічне безробіття).
 3.                        Велика кількість жителів Донбасу у 2002-2003 роках приїздить у Київ у пошуках кращих умов життя. (Відповідь: фрикційне безробіття).

Вправа «Мозковий штурм»

На основі опрацьованого матеріалу підручника щодо видів безробіття вчитель пропонує учням шляхом колективного обговорення визначити причини його появи. (Варіанти відповідей: глибокі структурні зрушення в економіці; нерівномірне розміщення робочих сил; впровадження нових технологій; сезонні коливання окремих галузей економіки; спади і кризи в економіці; зміни в демографічній структурі населення).

Вчитель підводить учнів до висновку, що види та причини безробіття є взаємопов’язаними між собою.

 1.                        Наслідки безробіття та способи його подолання.

Вправа «Світлофор»

Запропонуйте учням розподілити запропоновані нижче наслідки безробіття за кольором на: а) економічні – зелений; б) соціальні – синій:

 •                           втрата частини ВВП; (відповідь: економічні)
 •                           зростання соціальної напруженості; (відповідь: соціальні)
 •                           зниження рівня життя населення; (відповідь: соціальні)
 •                           скорочення податкових надходжень до державного бюджету; (відповідь: економічні)
 •                           зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці; (відповідь: економічні)
 •                           зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності; (відповідь: соціальні)
 •                           від’їзд інтелектуальної еліти за кордон (відповідь: соціальні).

Метод «Прес»

Завдання. Запропонуйте  власне бачення вирішення проблеми безробіття, обґрунтовуючи свою думку таким чином:

 1.                        Позиція: Я вважаю, що проблему безробіття можна вирішити шляхом …. (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).
 2.                        Обґрунтування: Так є, тому, що… (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).
 3.                        Приклад: Наприклад, … (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).
 4.                        Висновки: Отже, я вважаю… (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

(Можливі відповіді: розвиток сфери послуг; державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу, фермерства; реорганізація державних підприємств зі збереженням робочих місць; подальший розвиток діяльності Державної служби зайнятості; створення умов для можливого переходу працівників до нових видів діяльності на інших територіях тощо).

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Вправа «Мікрофон»

Запитання до учнів:

 1.                        Чи можна вважати рівень безробіття абсолютно надійним показником зайнятості населення?
 2.                        Які труднощі виникають при оцінці реального рівня безробіття?
 3.                        Яким чином держава може сприяти зниженню безробіття?

Експрес-контроль

 1.                        Що з наведеного є прикладом структурного безробіття?

а) програміст, який залишив свою роботу, щоб знайти іншу, в більш теплому кліматі;

б) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період;

в) працівниця автомобільної промисловості, що втрачає роботу під час економічного спаду;

г) сталевар, якого замінює робот.

 1.                        Структура працездатного населення включає:

а) кількість працездатного населення і кількість зайнятих;

б) характер забезпечення працездатного населення робочими місцями;

в) співвідношення між кваліфікованою і некваліфікованою робочою силою;

г) кількість зайнятих та безробітних.

 1.                        Згідно закону Оукена, підвищення фактичного безробіття над його природним рівнем на 2 % означає, що відставання фактичного обсягу ВВП від потенційного стан витиме:

а) 2 %;

б) 3 %;

в) 4 %;

г) 5 %.

 1.                        Циклічне безробіття пов’язане:

а) зі зниженням рівня економічної активності;

б) з ростом продуктивності праці;

в) з фазою підйому в економічному циклі;

г) з розподілом праці.

 1.                        Повна зайнятість пов’язана з:

а) повною відсутністю безробіття;

б) гіперінфляцією;

в) поняттям потенційного ВВП і природною нормою безробіття;

г) циклічним безробіттям.

VІ.  Підбиття підсумків уроку

Вправа «Гронування»

Починають ґронування із написання центрального поняття (слова) у центрі дошки. Навколо нього записуються слова з теми, які спадають на думку. Коли ідеї вичерпано, потрібно встановити зв’язки між поняттями. У результаті утворюється гроно.

(Наприклад: безробіття – ключове слово, а похідні від нього: працездатне населення, робоча сила, фрикційне тощо). 

Рефлексія

Складання синквейну (сенкена)

Безробіття

Фрикційне, структурне, циклічне;

Зростає, спадає;

Прояв порушення макроекономічної рівноваги;

Незайнятість населення).

Оцінювання учнів

VІІ.  Домашнє завдання

 1.                        Опрацюйте тему    підручника, дайте відповіді на запитання.
 2.                        Розв’яжіть задачу. Чисельність населення уявної країни становить 100 млн. осіб. Із них: діти до 16 років – 24 млн., позбавлені волі – 28 млн., безробітні – 6 млн., зайняті неповний робочий день – 1 млн. Визначте рівень безробіття та величину робочої сили.
 1.                        Творче завдання. Підготуйте презентацію на тему: «Досвід інших країн (на вибір) у вирішенні проблеми безробіття і його користь для України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
792
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку