Бінарні уроки української мови та літератури

Про матеріал

Бінарні та інтегровані уроки ураїнської мови та літератури.

Конспект бінарного уроку української літератури та трудового навчання для 8 класу …………………………………………...с.18-27

Конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класу…………………………………………………с.28-40

Конспект бінарного уроку з української мови та інформатики для

10 класу………………………………………………………..…с.41-48

Конспект бінарного уроку української літератури та музики в

6 класі………………………………………………………………49-58

Конспект інтегрованого уроку української мови й літератури в

7 класі…………………………………………………………….с.59-66

Конспект бінарного уроку трудового навчання та української літератури у 5класі……………………………………………...с.67-73

Конспект бінарного уроку історії України та української літератури

у 8 класі………………………………………………………….с.74-90

Перегляд файлу

 

Зміст

Вступ……………………………………………………………… с.2-4

Підготовка та проведення бінарних уроків……………………..с.4-17

Конспект бінарного уроку української  літератури  та трудового навчання для 8 класу …………………………………………...с.18-27

Конспект бінарного уроку української  літератури  та іноземної мови для 9 класу…………………………………………………с.28-40

Конспект бінарного уроку з української мови та інформатики для

10 класу………………………………………………………..…с.41-48

Конспект бінарного уроку української літератури та музики в

6 класі………………………………………………………………49-58

Конспект інтегрованого уроку української мови й літератури в

7 класі…………………………………………………………….с.59-66

Конспект бінарного уроку  трудового навчання та української літератури у 5класі……………………………………………...с.67-73

Конспект бінарного уроку історії України та української літератури

у 8 класі………………………………………………………….с.74-90

Висновки……………………………………………………………с.91

Використана література……………………………………………с.92

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В останні роки намітилася тенденція до використання в навчанні різних дисциплін, у тому числі української мови й літератури, нового типу уроку, який названо інтегрованим (від лат. integer – повний, цілісний), тобто, органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноспроможної, здатної забезпечити кожну людину необхідними засобами самостійно досягати тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтеграція – важлива умова сучасної науки й розвитку цивілізації в цілому. Адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням розглядати не окремі ізольовані об'єкти, явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. Інтеграція, як вимога об'єднання в ціле певних частин чи елементів, вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу.

Ефективним засобом формування інтегративних умінь і навичок є різноманітні міжпредметні зв'язки (з історією, етикою, математикою, літературою, географією, риторикою, живописом, музикою тощо), що являють собою короткі принагідні вкраплення в урок відомостей питань з матеріалу інших предметів, які сприяють глибшому сприйманню та осмисленню виучуваного поняття або явища. Йдеться, зокрема, про вживання діалектизмів, застарілих слів у художніх творах, написання великої літери у власних назвах (географія, історія), використання прикметників для точного опису людей, предметів, явищ та подій (література, історія, образотворче мистецтво). Надзвичайно велике значення має опора на правильне вживання відмінкових форм числівника під час читання й усного пояснення прикладів і задач з математики та у відповідях на уроках з інших предметів (історія, географія) тощо. Проте цей методичний прийом служить хоч і важливим, але допоміжним засобом, адже він лише певною мірою об'єднує знання школярів з різних предметів. Упроваджуючи інтеграційні підходи, кожний учитель формує в учнів насамперед знання зі свого предмета, а не про світ у цілому. Тому в навчальній практиці, зокрема у вивченні української мови та літератури, необхідно ширше впроваджувати інтегроване навчання.

Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому учень сам у змозі обирати "опорні" знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб'єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

В  умовах надзвичайно серйозних змін в економічному та науковому житті нашої держави, керуючись національними ідеями у вихованні та навчанні, ключовим питанням у моїй роботі стала проблема застосування на практиці бінарних уроків. Останнім часом бінарні уроки набули належного застосування, тому вважаю за необхідне наголосити на основних відмінностях та на основних загальних рисах бінарних та інтегрованих уроках.

Єдина загальна риса бінарного та інтегрованого уроку – та, що це є заняття, які побудовані на тісних міжпредметних зв’язках. Якщо інтегрований урок може проводити  лише один вчитель, використовуючи тісні міжпредметні зв‘язки, то бінарний урок - це заняття, яке однозначно проводять двоє вчителів.

У своїй роботі я висвітлила загальну методику підготовки та проведення бінарних уроків. Крім того, як окреме питання винесла на розгляд матеріал про можливість проведення бінарних уроків згідно вимог нової програми.

Відомо, що крім загальних методів та прийомів навчання, у освітньому процесі значна роль належить засобам навчання (підручникам, посібникам, ІКТ тощо). Велике значення у викладанні не лише якоїсь певної теми, але  і предмета в цілому має техніка особистої праці викладача.

Техніка  особистої  праці  викладача – це комплекс автоматизованих прийомів, простих, але вдосконалених приладів і технічних засобів, необхідних і достатніх для того, щоб підняти організацію власної викладацької діяльності до рівня сучасних вимог. Продуктивність педагогічної праці перебуває у прямій залежності від уміння викладача грамотно поєднувати в єдину систему педагогічну техніку та технічні засоби праці.

Оволодіння методикою використання технічних засобів навчання – на перший погляд процес досить легкий та невидимий, але жорстко обмежений заданою програмою того чи іншого технічного приладу. Основне призначення техніки особистої праці вчителя полягає в тому, щоб розширити, збільшити його можливості у досягненні поставленої мети.

Одна із суттєвих вимог до сьогоднішніх учнів – це вміння кваліфіковано застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення завдань, що виникають під час навчання. Тому на сучасному етапі велике значення має методика проведення бінарних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.

Бінарний урок – одна з форм реалізації міжпредметних зв’язків і інтеграції знань з кількох предметів. Бінарний урок – це заняття, яке побудоване на тісних  міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома вчителями відповідних дисциплін. В сучасному тлумаченні бінарний урок повинен бути побудований на активному використанні комп’ютерної техніки, на знаннях учнів, творчому мисленні, обізнаності та широкому професіоналізмі вчителя.

Проведення бінарних уроків

1.1 Інтегровані уроки

Міжпредметна інтеграція може бути повною або частковою.

Повна інтеграція, будучи органічним об’єднанням в одному курсі різних навчальних предметів, дає змогу нівелювати деякі недоліки предметної системи навчання, що сприяє різнобічному і цілісному засвоєнню знань.

Часткова інтеграція полягає в поєднанні матеріалу з різних предметів, підпорядкованого одній темі.

Розрізняють інтеграцію:

 •                     за змістом (залучення матеріалу з інших, дотичних предметів);
 •                     за способами пізнавальної діяльності, якими є спостереження, мислення, мовлення.

    В інтегрованому уроці застосовують обидва способи інтеграції з переважанням – залежно від теми заняття та рівня підготовки учнів – то першого, то другого. Підготовка та проведення інтегрованих уроків – непроста справа, яка потребує високого професіоналізму й ерудиції вчителя.

Користуючись переліком передбачених програмою міжпредметних зв’язків, можна адекватно визначити теми інтегрованих уроків з української мови та літератури, їхній зміст, структуру, технологію.

1.2 Організаційні форми та методи під час проведення бінарних уроків

Суть навчального процесу зводиться до спілкування, де учитель і учень працюють для того, щоб навчитися ділитися своїми знаннями, досягненнями життевого досвіду. Цілком зрозуміло, що основною формою навчання є урок. Урок – це  основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування упродовж століть, у якій поєднуються індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної  діяльності.

Мета бінарного уроку – створити умови практичного застосування знань, навичок та вмінь і надати можливість учням побачити результативність своєї роботи. Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формується вміння переносити значення з однієї галузі в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формується уміння аналізувати і  порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу. Ефективність бінарних уроків залежить від дотримання таких педагогічних умов: правильного виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи вчителів із підготовки уроку, узгодженості дій учителя та учнів під час уроку. Бінарні уроки вимагають ґрунтовної підготовки, як викладачів, так і учнів, тому їх неможливо проводити часто.

Але такий урок, проведений не заради зовнішнього ефекту, а для систематизації знань, формування переконань, є важливим етапом у формуванні світогляду учнів.

Як одна з форм проекту, бінарні уроки:

 • служать засобом підвищення мотивації навчання, тому що створюють умови для практичного застосування знань;
 • розвивають навички самоосвіти, тому що велику частину підготовки до уроку учні здійснюють самостійно і в позаурочний час;
 • розвивають аналітичні здібності і винахідливість;
 • володіють величезним виховним потенціалом;
 • на бінарних уроках відбувається перенесення  умінь в нові галузі, що не вивчалися досі.

Технології випровадження бінарних уроків розроблені на середньому рівні. Технологія передбачає обов’язкову підготовку з боку педагогів і може займати багато часу. Бінарні уроки не можуть застосовуватися часто в педагогічній діяльності, бо вони досить складні у подготовці. Протипоказаннями у застосуванні бінарних уроків є несумісність педагогів.

1.3 Робота з підготовки бінарних занять

Першим етапом у підготовці бінарних занять має бути аналіз навчальних програм з предметів. На засіданні методичної кафедри вчителів (наприклад, гуманітарних дисциплін) обговорюється план роботи на навчальний рік. Тобто виокремлюються дисципліни й теми, де можливі варіанти бінарних занять, окреслюється тип і мета занять, час їх проведення.

Другим етапом буде спільна робота викладачів з розробки плану – сценарію, підготовки матеріалів заняття. На цьому етапі визначаються цілі та мета кожного з навчальних предметів.

Третій етап – це контрольний огляд і коригування розроблених матеріалів до заняття. На цьому етапі викладачі, які готувалися до бінарного заняття, повинні узгодити свої розробки.

Четвертий етап – планування бінарного заняття в розкладі занять. Можливі різні варіанти планування в залежності від типу, мети й змісту заняття.

Психологічна і методична сумісність викладачів грає не останню роль у підготовці і проведенні бінарного уроку.

Залежності від змісту програмового матеріалу кожен урок має свої особливості і не може будуватися за встановленим шаблоном. Але існують загальні вимоги до заняття, яких варто дотримуватися. До них належать:

 • органічна єдність виховання і навчання;
 • досягнення конкретних навчальних цілей;
 • застосовування різноманітних методів навчання з дотриманням принципів індивідуального підходу до учнів.

Важливим етапом підготовки бінарного уроку є спільне, ретельне планування.

Ознаки бінарного уроку:

1. Спеціально організований урок, тобто, якщо він спеціально не організований, то його взагалі може не бути або він розпадається на окремі уроки, не об'єднані спільною метою.

2. Мета специфічна (об'єднана), вона може бути поставлена, наприклад, для:

а) більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;

б) підвищення інтересу учнів до предметів;

в) цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної теми питань;

г) економії навчального часу тощо.

3. Поглиблена реалізація міжпредметних зв'язків.

4. Синтез знань.

5. Поглибленість вивчення.

6. Актуальність і практична значущість мети проведення, що розвиває критичність мислення, здатність зіставляти теорію з практикою.

7. Девіантність шляхів реалізації завдань.

1.4.Застосування інтегративного підходу на уроках української мови та літератури

Основними методичними принципами, які забезпечують інтеграцію завдань з мови вважаються такі:

 •    постійний взаємозв'язок теоретичних відомостей (знань) з їх застосуванням; мовні знання в системі опанування мови є не самоціллю, а важливим засобом формування, вираження і удосконалення думки;
 •    активний характер навчання: опанування мови має стати активним процесом, який забезпечить органічне поєднання всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання й письма;
 •    мовні знання, мовленнєві уміння й навички слід розглядати як умову й компонент розвивального навчання.

Для інтегрованих занять доцільно використовувати спарені уроки. Оскільки програмою передбачена певна кількість усних та письмових уроків розвитку зв'язного мовлення, можна з'єднати їх в інтегрованому занятті, бо на кожному з них виникає потреба задіювання всіх видів мовленнєвої діяльності: учні переказують тексти різних стилів та типів мовлення, створюють усні та письмові висловлювання (твір-розповідь, твір-опис, твір-роздум, діалог, словесне малювання).

Наприклад, урок з розвитку зв'язного мовлення з теми "Письмовий відгук про твір мистецтва" може мати таке завдання:

Прочитати надрукований у журналі відгук. У його тексті вказати зачин, опис та підсумок-оцінку. Наскільки чітке уявлення про мистецький твір залишає цей відгук у читача? Охарактеризувати тон відгуку.

Таким Шевченка ми не бачили. Не знаю, як вам, а мені не доводилось бачити у творах мистецтва такого Шевченка, як на картині "В казематі" Андрія Антонюка. Смішний, навіть чудний дідусь  і разом з тим близький, людяний, не відсторонений. Шевченко на цій картині – стражденна людина, яка поневіряється і муки свої виливає на папері.

М'яке світло вихоплює пронизливий погляд Шевченкових очей. У них я відчуваю розпачливу беззахисність і душевний біль. За глибиною психологізму це один з найсильніших портретів Кобзаря, який мені довелось бачити.

Картину написано темними, навіть тьмяними фарбами. Враження таке, ніби із зображеного на полотні простору викачано повітря. Це посилює відчуття тяжкої здавленості, несвободи, приниженості й гіркоти.

Гілка калини, кобза на задньому плані  чи то видіння, чи то реальність... Ці традиційні алегорії наближують твір до народної картини.

(За Н. Васильченко)

У такому типі завдання відразу бачимо застосування інтегративного підходу (з живописом, літературою, частково з історією). Та й сама назва уроку вказує на зв'язок мови з мистецтвом. Таким чином, учні дізнаються про відомості з різних предметів одночасно.

Також можна навести фрагмент завдання на уроці узагальнення та систематизації вивченого матеріалу, де реалізується інтегративний підхід (з літературою, частково з музикою, народознавством).

Прослухати висловлювання. Чому, на вашу думку, мова порівнюється з піснею?

... Мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною...

Бо ж наша мова – як чарівна пісня, що вміщає в собі і палку любов до Вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думи народнії, і ніжні запахи рідної землі. А пісня – це найдобірніша, найвиразніша мова (П. Тичина).

Виконання такого завдання спонукає школяра думати і робити власні висловлювання.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури в міру необхідності використовую твори образотворчого мистецтва. Прагну подавати відомості про твори живопису на всіх етапах вивчення літератури в школі залежно від навчальної теми і дидактичних завдань.

Оскільки художня література є словесним самостійним видом мистецтва, то й твори живопису мають свою графічну специфіку зображення навколишнього життя. Вони також впливають на емоції учнів, доповнюють враження про певний літературний твір. Іншими словами, прагну поєднати живе слово вчителя-словесника з наочним образом, що відтворений на художньому полотні. Здебільшого це тематично близькі картини або просто ілюстрації художників до творів письменників, які вивчаються за спеціальною програмою.

На уроках літератури наголошую учням на тому, що література і живопис часто типізують одні і ті ж явища, тематично споріднені. Так, вивчаючи твори Т.Г.Шевченка, демонструю ілюстрації відомого художника І. Їжакевича до творів письменника: "Якби ви знали паничі", "І виріс я на чужині", поеми "Сон". При з'ясуванні життєпису великого Кобзаря розповідаю про картини В. Касіяна "Т.Г. Шевченко", Г. Меліхова "Молодий Шевченко в художника К.П. Брюллова" та авторські шевченківські картини – "Автопортрет" (1841), "Хата батьків у селі Кирилівці", "Автопортрет" (1853). Намічаю систему завдань, як навчити дітей виділяти основні риси героя в літературному і живописному творах.

При з'ясуванні життя і творчості І.Я. Франка використовую ілюстрації Т.Копистинського до казки "Лис Микита", І. Їжакевича до оповідання "Грицева шкільна наука", В. Литвина і Г. Пустовіта до повісті "Захар Беркут".

Доречний матеріал для естетичного виховання школярів становить малярська спадщина Т.Г. Шевченка і О.П. Довженка. Під час  розгляду їх картин зосереджую увагу учнів на тому, як в одній особі гармонійно поєднуються талант письменника і художника.

До творів живопису звертаюсь у процесі формування в учнів теоретико-літературних понять. Так, наприклад, у старших класах, коли мова йдеться про стильові особливості романтизму і реалізму в літературі, то використовую для порівняння живописні полотна І.Рєпіна, Ф. Кричевського, К. Трутовського, В.Тропініна, К.Трохименка та ін.

Оригінально підходжу до вивчення життєвого та творчого шляху письменника. Щоб викликати в учнів інтерес до письменника, бажання читати його твори, я старанно готуюся до першого уроку теми, прагну подати дітям біографію так, щоб це був не набір дат у хронологічній послідовності, а жива, емоційна розповідь про людину з її пристрастями, звичками, своїми поглядами на життя. Часто такі уроки проводжу у формі лекції, але обов’язково з елементами бесіди, використовуючи суміжні види мистецтв – художнє  та в ролях читання уривків з творів про життя митця слова.

На уроках української літератури досить часто використовую інсценізацію для того, щоб зацікавити учнів не тільки біографією, а й творами письменника; на яких реалізується інтегративний підхід (з мовою, частково з музикою). Зокрема до уроку за п’єсою І.Котляревського «Наталка Полтавка» дев’ятикласники готують і ставлять уривок з цієї п’єси. Створюється проблемна ситуація: «Чи може пісня розкрити літературний образ?».

Після інсценізації я пропоную учням дати відповідь на запитання:

 1.        Чи співпадає ліричний образ, який створила учениця, із образом Наталки, який створив І.Котляревський?
 2.        З якою метою героїня заспівала саме цю пісню, на вашу думку?

Реалізується інтеграційний підхід під час вивчення програмових творів (з мистецтвом) шляхом відвідування театру  м. Рівного, а саме спектаклів «Сватання на Гончарівці», «Тіні забутих предків» та інші. Перегляд спектаклів з подальшим обговоренням змушують учнів бути активними на уроці, висловлювати своє ставлення до почутого і побаченого. Таким чином відбувається виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного школяра, а також формується інтерес до пізнання, бажання та вміння навчатися, що дає можливість підростаючій особі самовизначитися та самореалізуватися.

Далеко не всі учні мають зацікавлення до навчання як такого, бо з’являються нові технологічні аспекти, які відволікають учня від навчання. Телевізійні програми, мережа «Інтернет» тощо. Саме ці фактори змушують мене шукати нові, більш активні форми і методи навчання, зокрема, використання інформаційних технологій на уроках. Досвід переконує, що комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання знань, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв'язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Тому у своїй роботі надаю перевагу використанню інтеграційного підходу з інформатикою, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. Сучасна методика спонукає якнайбільше приділяти уваги самостійності учнів в опрацюванні навчального матеріалу, а це, в свою чергу, сприяє формуванню розумової діяльності школярів. Тому в 9–11 класах часто застосовую інтегративний підхід (з інформатикою): пропоную самостійно підготувати біографію письменника, користуючись додатковою літературою, відшукати цікаві факти з його життя і продемонструвати цю інформацію у вигляді комп’ютерної презентації.

Використання проектного підходу пробуджує в учнів бажання оволодівати мистецтвом пізнання, прищеплює школярам навички самостійного оволодіння незнайомими комп'ютерними засобами. В цьому випадку проекти учні подають у вигляді презентацій, веб-сайтів, комп'ютерних газет тощо. ІКТ доречно поєднувати з методом проектів. Наприклад, під час вивчення життя і творчості І.П.Котляревського застосовую такий спосіб.

Вважаю, що систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку; реалізації інтеграції; логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; зміні ставлення школярів до комп'ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є інноваційним для вивчення літератури, що дозволить стимулювати інтерес учнів до художніх творів, зекономити час для творчої співпраці вчителя та учнів. Практика підтверджує, що інформаційні технології дають можливість проведення навчальних занять із української літератури різних типів як за змістом, так і за формою, реалізуючи водночас пізнавальні, розвивальні та дослідницькі дидактичні функції використання комп'ютерних технологій.

В позакласній роботі також намагаюся використовувати інтеграційні підходи (з народознавством, музикою, живописом, мистецтвом, історією тощо). Часто проводжу конкурси, вікторини, літературні кафе. Наприклад, для учнів 8-х класів пропоную «Конкурс знавців народних пісень та дум». За допомогою нього учні навчаються розуміти та глибоко відчувати зміст пісень та дум, поглиблюють свої знання про побут, традиції, звичаї та культуру рідного народу, розвивають музичний слух, естетичний смак, артистичні здібності, вчаться поважати історію свого народу.

Але треба, звичайно, уникати одноманітності в побудові інтегрованих уроків, пов'язаних з опорою на той чи інший матеріал (наприклад літературний), інакше замість того, щоб привносити в навчання свіжий методичний струмінь, вони просто набриднуть учням і не дадуть очікуваного ефекту.

Крім того, систематичне використання в навчальному процесі інтегративних підходів позитивно змінює діапазон застосування знань та умінь, сприяє формуванню в дітей широких пізнавальних інтересів. Таким чином, набуття школярами інтегрованих знань стало насущним завданням школи, не менш важливим, ніж засвоєння знань у галузі конкретних наук.

 

Конспект бінарного уроку української  літератури та трудового навчання.  8 клас

Тема. Іван Малкович. «Із янголом на плечі». Українська витинанка. Створення сюжетно-декоративної композиції «Янгол».

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст поезії; розширити знання учнів про витинанку як вид  народного мистецтва, розвивати творчу уяву, почуття гармонії, рівноваги та ритму, поглибити навички вирізування з паперу, вчити працювати в колективі, розвивати та загальнокультурну компетентність; виховувати ціннісне ставлення до себе , до мистецтва.

Обладнання: Портрет письменника, збірники його творів, ілюстрації до них, таблиці, зразки різних видів витинанок, інформаційні повідомлення про витинанку, аудіо запис пісні Марічки Бурмаки «З янголом на плечі»,кольоровий папір, картон, ножиці, клей, олівець, гумка.

 

Хай кожен в цім світі спасеться,

Хай світить з-за темних круч

  Довкола кожного серця

  Віри твоєї обруч.

                            І.Малкович

                                            Хід уроку

І.Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.

     Вступне слово вчителя.

    Трохи пустотливий, бешкетливий, трохи задумливий і навіть глибоко задумливий. Так можна сказати про вірш Івана Малковича. І при цьому – захопливий, незвичайний, емоційно наснажений, естетично-вишуканий. Окраса сучасної української поезії, та, мабуть, і не лише української. Дуже шкода, що книжок І. Малковича на полицях книгарень та бібліотек дуже мало.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

Вправа «Акваріум» (розповідь про життєвий  і творчий шлях поета за допомогою ключових слів).

 Вчитель. Серед незайманої краси карпатської природи зріс поет, який своїм словом здатен вселяти надію у зневірені серця, давати духовне опертя тим, хто втратив найважливіше – віру. Він прийшов у літературу і став окрасою славного покоління «вісімдесятників» - «хлопчиків-горішків», як називав їх сам Малкович (далі продовжують діти).

Скрипка

19 років

«Гаррі Поттер»

Березів Нижній

1986 рік

Ліна Костенко

 

 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

 

 

«Білий камінь», «Ключ», «Вірші»

 

 

 

 

Гра «Хто швидше»(розшифрувати вислів)

 

прос                      мось…»                     по

(4)                           (9)                              (2)

про                         не                               то

(6)                           (8)                              (5)

«Не                         ки                            мрем:

(1)                           (7)                              (3)

 

«Не помрем: просто прокинемось…» - життєве переконання І.Малковича.

     ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Слово вчителя.

Уявіть собі, що ви йдете темної ночі, вас гонить якась необхідність, ви втомлені, вам боязко, страх закрадається у серце. А ще більший страх – що не встигнете, не дійдете, не виконаєте, що зобов’зані. Єдина надія – чудо-охоронець – янгол на плечі. Він теж ледве тримається. І ви спраглими, тремтячими устами благаєте: «Янголе, не впадь з плеча!». Зараз перед вами відкриється справжнє поетичне диво.

Виразне читання вчителем поезії І.Малковича «Із янголом на плечі»(напам’ять під музичний супровід).

«Довідкове бюро»(словникова робота).

В невороття – безповоротно;

Лелійно – тихо, ніжно;

Вировий – бурхливий;

Ірод – ворог роду людського, зло;

Моровий – згубний;

Вуста – губи;

Не впадь – не впади.

  4.  Обмін враженнями щодо прочитаного.

 5.  Прослуховування аудіозапису.

  6.  Евристична  бесіда   з   виконанням    завдань    проблемно- пошукового характеру.

Які  поетичні образи є у цьому творі? Що вони символізують?

  Маятник життя – швидкоплинність життя,яке має свою кінечність, як у вірші Б.Олійника «Вибір»,

Край світу; ніч – темінь,безпросвітність існування людини;вітер – руйнівна стихія,що підсилюється образом Ірода..

 - Що поет називає Господньою свічею?

( Місяць).

 - Прочитайте останній рядок вірша і скажіть , як звучать ці слова?

(Вони звучать як заклинання . Якщо янгол впаде з плеча, хто тоді врятує подорожнього?)

   -  Назвати художні засоби, які використав поет (епітети – сірий маятник, вітер вировий,Ірод моровий, вуста гарячі; метафора – виє Ірод, не дихає свіча, маятник бухка).

 - Яка тема й головна думка вірша?

(Тема – роздуми про те, як людина виконує своє  життєве призначення.

Ідея -  людині у її шуканнях потрібні підтримка, захист, спрямування до добра, а не зла).

                   7. Читання поезії учнями.

                    8. Робота в групах.

І група. Визначте віршовий розмір та риму поезії І.Малковича.

                           Краєм  світу  уночі,

                          При  Господній  при  свічі

                          Хтось  бреде  собі  самотньо.

 (Тристопний ямб; ч,ч,ж ).

ІІ група. Виписати дієслова, які вказують на рух (переміщення в просторі), яке їх значення у вірші?(Бреде,  йде, вештав, тинявся  - яскраві синоніми, які вказують на абсурдну відчуженість людини у світі).

V. Закріплення знань, умінь, навичок.

   Завдання учням «Відгадай».

За допомогою питань відгадайте задумане (відповідь учителя тільки      « так » чи « ні » ).

                                    «Янгол»

    -Це персонаж віршів І.Малковича? (Так).

 - Це реальний образ? (Ні).

 - Це міфічний образ? (Так).

 - Це символ добра? (Так).

Відповідь:янгол.

VІ. Мотивація навчальної діяльності

Наше з вами завдання – відроджувати і зберігати традиції стародавнього художнього промислу й популяризувати його серед молоді. Кожен із вас сьогодні буде виконувати роль дизайнера і виготовить для виставки свій шедевр – сюжетно-декоративну композицію в техніці витинанки до зимових свят. Ця робота буде сприяти відродженню українського народного декоративного мистецтва.

VІІ. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя за планом з демонстрацією наочності:

- Історія виникнення витинанки

Одним із видів народного мистецтва є витинанка – декоративна прикраса житла, виконана з кольорового паперу методом вирізання (витинання) за допомогою ножиць та різців. Великого поширення вона набула в першій половині ХІХст. Основним матеріалом для її виготовлення були шкіра й хутро, якими прикрашали одяг, взуття й інші побутові й культові речі. Про це свідчать археологічні знахідки на Алтаї (ще в Vст. до н. е.). Особливого поширення набули прикраси зі шкіри та хутра в мешканців Карпат – гуцулів та лемків.

Популярністю користувалася витинанка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Її називали по-різному : узори, зірочки, квіти, вазони.

- Призначення витинанок .

Сюжет витинанки тісно пов’язаний із народними звичаями, обрядами, побутом. Об’єктами зображення є квіти, рослини, тварини, людина, архітектурні споруди.

Витинанкою до свят прикрашали вікна, стіни, сволоки, печі. У деяких випадках витинанка слугувала фіранкою на вікнах. Великого розповсюдження цей вид мистецтва набув на Поділлі, Вінниччині, Прикарпатті.

У зв’язку з тим, що витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва з’явилася значно пізніше від інших видів, у її композиціях майстри використовують символи-обереги, які прикрашали писанки, гончарні вироби, килими, кахлі, настінні розписи.

У кожного народного умільця свої методи, підходи до виготовлення витинанки, свій неповторний світ образів.

Витинанки у минулому були однією зі складових культури й побуту українського народу. Є й нині люди, які люблять витинанку, знають усі прийоми її виконання. Працюючи у цьому напрямі професійно, вони прикрашають своїми роботами книги, журнали, святкові листівки, створюють оригінальні картини, які можна вставляти в рамки, під скло й оздоблювати ними сучасні інтер’єри.

 VІІІ. Практична  робота.

Під час практичної роботи використовуємо пісню « З янголом на плечі» у виконанні Марічки Бурмаки.

hello_html_m77d8a441

Проводимо інструктаж з техніки безпеки при роботі ножицями та косим ножем.

Поточний інструктаж.

Учні працюють під контролем учителя, при необхідності він надає їм індивідуальну допомогу.

XІ. Підбиття підсумків уроку.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

«Найпривабливішим у поезії І. Малковича мені здався образ…, тому що…»

«Я із задоволенням…»

Чому вірш має підзаголовок «Старосвітська балада»?

(Бо біблійна легенда (із «Старого заповіту») говорить, що в людини на одному плечі янгол, який охороняє, спонукає до добрих справ, а на другому – чорт, який спонукає на злі справи; людина ж має сама вибирати, кого слухати).

       Робота в групах. «Хто такі ангели?» Заслуховування повідомлень    учнів про ангелів по групах:

1) Існування ангелів – І група

2) Завдання святих – ІІ група.

Приклади з життя – ІІІ група.

Вчитель.    Як бачимо, Ангел Хоронитель – це наш великий добродій. Він наш  провідник  до  неба, охорона  у  спокусах, опікун у годині смерті. Тому   наш  обов’язок постійно плекати набожність до  свого  Ангела  Хоронителя ,  часто   молитися  до  нього  і  просити помочі і опіки.

Вчитель.       Дорогі, діти! Я думаю, що на сьогоднішньому уроці комірки вашої душі наповнилися тільки добром і вірою. Образ-символ янгола пронизує всю збірку і не тільки збірку, а й усю творчість поета. Бо вона неможлива без янгола на плечі, без духовного оберегу, який робить Слово чистим і світлим.

           Нехай ці ангелики будуть вам охоронцями на життєвому шляху і помічниками у вашому навчанні (дарую ангелики).

         X. Домашнє завдання.

Вірш «Із янголом на плечі» вивчити напам’ять.

                               (Фото з уроку)

D:\фото\фоткі робота\258_0303\IMG_3420.JPG

D:\фото\фоткі робота\258_0303\IMG_3428.JPG

D:\фото\фоткі робота\258_0303\IMG_3421.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект бінарного уроку української  літератури  та іноземної мови.  9 клас

Тема. Т. Г. Шевченко – геніальний український поет, мислитель, визнаний у всьому світі.

Мета: поглибити знання про особистість Кобзаря,  закріпити вивчений лексичний матеріал з англійської мови та засвоїти новий, підтримувати навички аудіювання, читання з української та англійської мови та навички перекладу; розвивати комунікативну компетенцію, спонукати до роздумів про  життєвий подвиг поета; виховувати здатність до  співчуття,  небайдужість до  чужого горя, вчити відстоювати свої права й переконання; формувати ціннісне ставлення особистості до держави та суспільства, до мистецтва. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали до життєвого і творчого шляху, відео матеріали, аудіозаписи, книжкова виставка, тексти поетичних творів, англо-українські словники.

Перебіг  уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 Вступне слово вчителя.

Ім'я Тараса Шевченка - своєрідний символ України. Він не лише видатний поет і художник, національний герой, а й відомий і шанований в усьому світі митець. Про нього з повагою висловлювались видатні особистості різних країн і народів: літературознавці, культурні діячі, президенти, про нього написано безліч праць. Великому Кобзареві встановлено  пам’ятники не в Росії (Москва, Санкт-Петербург) та Білорусі (Могильов), а й у США (Вашингтон), Канаді (Вінніпеґ, Торонто), Польщі (Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі), Узбекистані (Ташкент), Франції (Париж, Монтаржі) Австралії (Канбера), а також в Угорщині, Парагваї, Португалії.  Для багатьох народів Тарас Григорович є прикладом людяності й патріотизму, прикладом того, як треба любити Батьківщину і саме життя, як треба любити людей і прагнути ідеального суспільства, а в ньому - справедливості.  Проблеми, які підіймає у своїй творчості поет, теми, які він охоплює, не є суто національними, вони  загальнолюдські.  Думки й почуття, втілені в творах Т.Шевченка, непідвладні часу й актуальні в усьому  світі. Вони не залишають нас байдужими, знаходять відгук у наших серцях.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

* Бесіда.

- Коли й де  народився Тарас Шевченко?

 - Ким були батьки поета?

- Яка атмосфера панувала в сім'ї малого Тараса?

- Про які яскраві почуття і переживання з дитинства поета вам відомо? З яких джерел?

- Хто така Оксана Коваленко?

- Яку  Тарас Шевченко отримав освіту? Що передувало його вступу в Академію мистецтв?

- Які раніше вивчені твори ви пам'ятаєте?

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель української літератури:  Ми говорили, що й інші народи з повагою ставляться до Великого Кобзаря. Загальновідома його настанова: "І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь."

Учитель  англійської мови. Пропонуємо вам прочитати біографію поета англійською мовою і дати відповіді на запитання, записані на дошці. Нові для вас слова і їхній переклад запишіть у словнички.

Видрукувані англійською тексти отримує кожен учень. Відповіді на запитання потрібно записати також англійською. Завдання виконується в зошитах і оцінюється вчителем англійської мови).

Текст

Taras Shevchenko

Artist, poet, national bard of Ukraine, Taras Shevchenko was born on 9 March, 1814 in Moryntsi, Kiev gubernia. He was born a serf. When he was a teenager he became an orphan, and grew up in poverty. When he was 14, his owner, Engelhardt took him to serve as a houseboy. And Taras travelled with him to Vilnus and to St Petersburg. In Vilnus Taras for the first time heard different languages, Lithuanian, Russian and Polish and there he saw people whom their masters made free. When Engelhardt noticed the boy’s skiils in painting he apprenticed him to the painter Shiriayev for four years.

At that time the young man met his compatriots Soshenko, Hrebinka, Hryhorovych, and Venetsianov, they showed his works to the famous Russian artist Karl Bryullov. Shevchenko’s paintings impressed Bryullov, and he decided to help him. Karl Bryullov painted a portrait of the Russian poet Zhukovsky and disposed it in a lottery. The money was used to buy Shevchenko’s freedom from Engelhardt in 1838.

Shevchenko entered the Academy of Fine Arts in St Petersburg, there he became a student of Bryullov. Shevchenko was awarded three silver medals for his works and later he had become an Academician in engraving.

Studying at the Academy T. Shevchenko understood that his main calling, his true passion was poetry. In 1840 he published his first collection of poems “Kobzar”. In 1841 followed the epic poem “Haidamaky”, in 1844 the ballad “Hamalia”.

When he graduated from the Academy, he became a member of the Kiev Archeographic Commission. In 1846 in Kiev he entered the secret Cyril and Methodius Brotherhood. It was a secret political society, in 1847 it was smashed, and Shevchenko was arrested and sent to the Orenburg special corps, he was deprived the right to draw and write. 10 years of exile ruined his health, and Shevchenko became seriously ill.

When he was released in 1857 it was forbidden to him to live in Ukraine. He moved to St Petersburg but on March 10, 1861 the great poet died of heart disease. He was buried in St Petersburg, but his friends wanted to fulfill the poet’s wish that he had expressed in his “Testament” and they transferred his remains to the Chernecha Hill near Kanev, in Ukraine.

Shevchenko’s works take an important place in Ukrainian literature and history. His literary output consists of the collection of poetry “Kobzar”, the drama “Nazar Stodolia”; two dramatic fragments; nine novelettes, a diary, and a autobiography in Russian; and over 250 letters.

Shevchenko was an outstanding poet and a highly accomplished artist. There are 835 works written by him, although 270 are known to have been lost. His collection also contains over 150 portraits, 42 self-portraits. There are many landscapes, watercolours and etchings.                                                                                           

Орієнтовні запитання до тексту

When and where was Taras Shevchenko born?

 What kind of childhood did Taras Shevchenko have?

 Where did he first hear foreign languages?

 Did Taras Shevchenko have skiils in painting or singing?

 How did his life change after meeting the famous Russian artist Karl Bryullov?

 What did T. Shevchenko realize Studying at the Academy?

 Which events heppend in Taras Shevchenkos life after graduating from the Academy?

 Discribe the last years of the greate poet’s life.

Переклад (дослівний)

Тарас Шевченко

Художник, поет, національний бард України Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в Моринцях Київської губернії. Він народився кріпаком. Коли він був підлітком, то став сиротою і виріс у бідності. Коли йому було 14 років, його господар Енгельгард узяв Тараса на роботу в будинок. Тарас подорожував з ним до Вільнюса і до Санкт-Петербурга. У Вільнюсі Тарас уперше почув іноземні мови: литовську, російську та польську  і побачив людей, яких звільнили господарі. Коли Енгельгард відмітив, що у хлопчика є здібності до малювання, то віддав його на навчання художникові Ширяєву на чотири роки.

У цей час молода людина зустріла своїх земляків Сошенка, Гребінку, Григоровича і Венеціанова, вони показали його роботи відомому російському художнику Карлу Брюллову. Роботи Шевченка вразили Брюллова, і він вирішив допомогти йому. Брюллов намалював портрет російського поета Жуковського і виставив його на продаж. За ці гроші він купив в Енгельгарда свободу Шевченка в 1838 році.

Шевченко вступив до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі і там став учнем Брюллова. За свої роботи Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями, і згодом він став академіком з гравіювання.

Під час навчання в Академії Шевченко зрозумів, що його головне покликання і справжня пристрасть — поезія. У 1840 році він опублікував свою першу збірку віршів «Кобзар». У 1841 році вийшла епічна поема «Гайдамаки», в 1844 році — балада «Гамалія».

Після закінчення академії Шевченко став членом Київської археографічної комісії. У 1846 році він увійшов до таємного Кирило-Мефодіївського братства. Це було таємна політична спілка, у 1847 році її розігнали, а Шевченко був арештований і висланий в спеціальний корпус до Оренбурга. Його позбавили прав малювати і писати. 10 років заслання підірвали його здоров’я, і Шевченко серйозно захворів.

Коли він був звільнений в 1857 році, йому заборонили жити в Україні. Він поїхав до Санкт-Петербурга, але 10 березня 1861 року великий поет помер від хвороби серця. Його поховали в Санкт-Петербурзі, але його друзі хотіли виконати волю поета, яку він виразив у своєму «Заповiтi», і перевезли його останки на гору Чернеча біля Канева, в Україні.

Роботи Шевченка займають важливе місце в українській літературі й історії. Його літературна творчість складається зі збірки віршів «Кобзар», драми «Назар Стодоля», двох драматичних фрагментів, десяти невеликих романів, щоденника, автобіографії російською мовою і більше 250 листів.

Шевченко був видатним поетом і прекрасним художником. Він написав 835 робіт, хоча відомо, що 270 робіт втрачено. У його колекцію також входить 150 портретів, 42 автопортрети, багато пейзажів, акварелей і гравюр.

Учитель української літератури. За цим же текстом в зошитах з української літератури складімо хронологічну таблицю. (Попередньо отримана з опрацьованого тексту інформація обговорюється з учителем української літератури  у форматі "запитання – відповіді").

Учитель української літератури.  Ви пригадали вивчені в попередніх класах твори. Спробуймо продекламувати їх і обговорити, передовсім визначити теми, які підняв у них поет.

 Учні декламують поезії Шевченка "За сонцем хмаронька пливе", "Садок вишневий коло хати", "Думка", "Мені тринадцятий минало", "Заповіт", "Тополя" і визначають  тему кожного.

Тим, хто має улюблені вірші Шевченка, які не увійшли до шкільної програми, учитель пропонує їх продекламувати. Ці поезії так само обговорюються.

Висновки.  У творах, які ви вивчали в школі та читали самостійно, поет підіймає такі теми, як:

 • краса природи рідного краю;
 • побут української родини;
 • тяжка праця селян-бідняків, їхні мрії про краще життя;
 • історичне минуле українського народу;
 • тема сирітства;
 • роздуми про несправедливість у житті;
 • філософські роздуми;
 • нещасливе кохання;
 • тема жінки-покритки;
 • тема вседозволеності для багатіїв...

Цікаво, що поет  гостро переймається темою жіночої долі і так тонко відчуває світ жіночих переживань. Значне місце в творчості Кобзаря займає тема стражденної жіночої душі. До своїх героїнь він ставиться зі співчуттям і повагою. У творі "Титарівна" поет змальовує сентиментальні відносини між молодими людьми. І у справі почуттів, у, здавалось би, побутовій історії, піднімає не лише теми етичні, а і розкриває суть гострого соціального конфлікту (проблема соціальної нерівності).  

Декламування вчителем поеми "Титарівна".

Обговорення твору. Визначення теми, проблеми, ідеї, розкриття суті конфлікту.

Учитель української літератури.  Існує чимало портретів Шевченка, виконаних різними художниками, збереглися його фотографії. Яким постає Шевченко перед нашими сучасниками? Яким ви його уявляєте?

Відповіді учнів.

Які моральні риси Тараса Шевченка не викликають у вас сумніву?

Відповіді учнів.

 (Він був чуйною, доброю людиною, шляхетним лицарем, тонким психологом і принциповим борцем за справедливість, щирим патріотом і справжнім громадянином, сильною особистістю).

Про Шевченка багато розказано, а ось як ставиться до Кобзаря видатний актор, якого, на жаль, вже немає з нами, Богдан Ступка. 

Перегляд  уривків відеоролика  «Великі Українці - Тарас Шевченко (2008)» 

Уривки: 1. 1,42 -3,15; 2. 6,45 – 8,08; 3. 10,30 -12,23.

                    http://www.youtube.com/watch?v=dX5LeZSK1Wg 

   Учитель української літератури.  Б.Ступка говорить, що «Заповіт» можна прочитати по-різному. А як би прочитали його ви?

Двоє-троє учнів декламують поезію «Заповіт».

Учитель української літератури. На нашій Землі є не один пам'ятник, встановлений на честь нашого легендарного співвітчизника.

Подивімося презентацію «Пам'ятники Шевченку в світі»  (2:21хв.)

http://www.youtube.com/watch?v=Y964U1IHFFU

Учитель української літератури.   Іменем Шевченка названо не тільки навчальні заклади, вулиці, станції метро в Україні, а і за кордоном. Наприклад, в Узбекистані (в Каракалпакії) ім’я великого Кобзаря носить Нукуський Державний університет, у Москві - одна із набережних, назви вулиць можемо зустріти   у Тбілісі та Вільнюсі…

  А чи знаєте ви, що вступний пейзаж до балади "Причинна" став всесвітньовідомою піснею? Прослухаймо аудіозапис пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" у виконанні Національного заслуженого академічного українського народного хору України  імені Григорія Верьовки.

Учитель англійської мови.  Шевченків «Заповіт» перекладено на більш ніж 150 мов. Послухаймо, як він звучить англійською. Слідкуйте  за роздрукованим текстом (текст видається кожному учневі).

MY TESTAMENT

When I am dead, bury me

In my beloved Ukraine,

My tomb upon a grave mound high

Amid the spreading plain,

So that the fields, the boundless steppes,

The Dnieper's plunging shore

My eyes could see, my ears could hear

The mighty river roar.

When from Ukraine the Dnieper bears

Into the deep blue sea

The blood of foes ... then will I leave

These hills and fertile fields --

I'll leave them all and fly away

To the abode of God,

And then I'll pray .... But till that day...

Oh bury me, then rise ye up

And break your heavy chains

And water with the tyrants' blood

The freedom you have gained.

And in the great new family,

The family of the free,

With softly spoken, kindly word

Remember also me.

Учитель української літератури.   Багато поетичних творів Т. Шевченка покладено на музику. Які твори вам відомі? Як пояснити народну любов до таких пісень?

Кілька пісень звучить у запису або у виконанні учнів.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.

Учитель англійської мови. Щоб зрозуміти, наскільки ви обізнані з біографією Шевченка і як навчаєтесь «і чужому», пропоную вам  гру "Перекладач".

Учні об’єднуються в пари і почергово розповідають англійською мовою, що їм відомо про Шевченка. Один з них будує речення українською, інший перекладає. 

(Варіант: як кореспонденти готують репортаж до річниці з Дня народження поета для англомовної газети).

VІ. Підбиття підсумків уроку.

Учитель української літератури.    Насамкінець прослухайте поетичний твір Тараса Григоровича «Чи то недоля…» у виконанні Богдана Ступки.

http://www.youtube.com/watch?v=j7P7YAlPiWETaras Shevchenko (by Bohdan Stupka)

Учитель української літератури. Які ви зробили висновки з цього вірша? Чи був поет самозакоханою людиною? Наскільки критично  ставився до себе? У яких рядках це виражено?

Відповіді учнів.

Настав час  підсумків. Ось такий він – Тарас Шевченко. Прожив 47 років, з яких 24 був кріпаком, 10 – у засланні, 14 років прожив в Україні, ще 3 роки провів у поїздках. І незважаючи на те, що Україну він залишив 15-річним підлітком і 10 літ перебував на чужині, у російському середовищі, незважаючи на те, що ніколи не навчався  в україномовній школі, і на те, що багато тогочасних відомих українців намагались писати російською мовою, Шевченко залишався вірним своєму "рідному слову", своєму народові, своїй землі. Ось так незламно й віддано потрібно любити рідну мову, рідний край і переймати їх у спадщину. Тоді, можливо, ми не будемо ходити по колу в пошуках істини, а будемо розвиватися швидко і стрімко (насправді істина ближче і зовсім не там, де її шукають наші ненажерливі високопосадовці), а отже, будемо багаті і духовно, і матеріально. Читаючи  «Кобзар», ми  розуміємо, наскільки злободенні Шевченкові твори.

VІІ. Домашнє завдання.

 • Українська література. Вивчити біографію Шевченка, знати основні віхи його творчості. 
 • Англійська мова. Вивчити нову лексику. Розказувати біографію Великого Кобзаря. Слова із «Заповіту» в англійському перекладі опрацювати зі словником. Записати їх у зошити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект бінарного уроку з української мови та інформатики. 10 клас

Тема. Ділові папери. Резюме.

Мета: закріпити й систематизувати знання учнів про ділове спілкування та особливості офіційно-ділового стилю, поглибити знання про ділові папери, ознайомити з призначенням та атрибутами оформлення резюме, навчити користуватися шаблонами текстового редактора для створення резюме за допомогою комп’ютера; розвивати навички складання ділових паперів за зразком, практичні навички роботи з комп’ютером; формувати креативну компетентність учнів; виховувати акуратність, старанність в оформленні ділових паперів, формувати якості ділової людини.

Тип уроку: урок застосування  знань, умінь і навичок

Методи навчання: бесіда, вправи, робота в групах, практична робота за комп’ютером.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, групова.

Засоби навчання: мультимедійна презентація «Ділові папери. Резюме», роздатковий матеріал із теми, картки з назвами ділових документів, картки для практичної роботи з комп’ютером.

Епіграф: Ми навчаємося не  для школи, а для життя. Сенека Молодший.

Перебіг уроку

І. Вступне слово вчителя

Дорогі діти! Сьогодні у нас урок незвичайний. Його будуть проводити два вчителя – з української мови та інформатики. Суть цього уроку – поглибити знання про ділові папери (в особливості про резюме), ознайомити з призначенням та атрибутами оформлення резюме та навчити складати  резюме за допомогою комп’ютера.

Минає час, ви дорослішаєте. Незабаром  настане такий момент, коли ви закінчите школу, і перед вами відкриється безліч доріг у майбутнє. Надіюсь, що ви вступите до вищих навчальних закладів, опануєте обрану професію та будете працювати за фахом.

Але буває таке у житті, що людина швидко не може знайти собі гарне місце роботи, престижну зарплатню, тому кидається на пошуки вакантного місця. Для цього складається резюме. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку: Ділові папери. Резюме.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

        Бесіда

 • Що вивчає стилістика?
 • Які ви знаєте стилі мовлення?
 • Схарактеризуйте офіційно-діловий стиль

Діти відповідають на запитання

А тепер звірте свої відповіді з інформацією на екрані. З’ясуйте, які з параметрів стилю було названо, а які – ны.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми й мети уроку

Учитель української мови: Життя кожної людини має кілька вимірів – сімейний, особистий, професійний… Важливим для нас є також вимір ділових стосунків, який регулює взаємини особи з офіційними інстанціями.

    Назвіть ситуації, які трапляються в діловій сфері людських взаємин.

Відповідь учнів

          Одним із важливих атрибутів сфери ділових стосунків є ділові папери, які фіксують у письмовій формі перебіг ділової взаємодії. Саме в ділових паперах найповнішою мірою виявляються всі особливості офіційно-ділового стилю мовлення, найкраще втілюючи його сутність.

Ділові папери доводиться складати кожній людині, у близькім часі кожному з-поміж нас треба буде складати одразу кілька ділових паперів – як випускникові, абітурієнтові, пошукачеві посади. Тож доречно буде попрактикуватися в їх складанні.

З уроків літератури ви знаєте, яка велика вага епіграфа – короткого вислову, афоризму, вміщеного перед текстом твору чи його частини; як правило, в епіграфі закладено основну ідею твору.

Прочитайте слова, узяті за епіграф нашого уроку. Протягом заняття спробуйте осягнути суть закладеної в них думки.

Завдання: Розставте слова, надруковані на картках, які ви одержали, в алфавітному порядку. Звірте виконання вправи з екраном.

На картках слова: адреса, характеристика, розписка, автобіографія, довідка, оголошення, план, звіт, доручення, заява, протокол, резюме.

Взаємоперевірка виконаного завдання. Правильна послідовність слів записана на екрані.

IV. Вивчення нового матеріалу

Сьогодні ми з вами знайомимося з резюме.

Довідкова інформація  із словника іншомовних слів: Резюме – це 1) короткий виклад суті доповіді, статті; 2) Короткий висновок із сказаного, написаного або прочитаного. Бачите, що обидва ці пояснення нам підходять.

Зверніть увагу на екран. Резюме – це документ, адресований працедавцеві, у якому стисло подаються особисті, освітні та професійні відомості про особу, що бажає зайняти певну вакансію.

Реквізити резюме:

 •   Назва документа
 •   Текст, що містить:

  - мету написання документа;

  - особисту інформацію (ПІБ, стать, дата народження, сімейний стан, національність, громадянство);

  - контактну інформацію (поштова, електронна адреса, факс, телефон);

  - відомості про освіту (навчальні заклади, курси   перепідготовки);

  - науковий ступінь, учене звання (якщо є);

  - трудову діяльність, досвід роботи;

  - додаткову інформацію (особисті якості, знання, навички, суміжні спеціальності і т.д.);

 •   Дата
 •   Підпис

Учитель інформатики: Бувають паперові й електронні варіанти резюме. Ці останні розміщуються на спеціалізованих сайтах мережі і відкриті для вільного доступу керівникам кадрових відділів підприємств, які набирають персонал

Докладність і точність резюме сприяють швидкому й повному ознайомленню працедавця з професійним рівнем та особистими рисами потенційного працівника. Якщо резюме претендента зацікавило працедавця, його невдовзі запрошують на співбесіду.

V. Застосування знань, умінь і навичок

Учитель української мови: В офіційно діловому стилі найменше виявляється креативність (це зумовлено особливостями стилю). Що таке креативність? Це творчий стиль, якому притаманні ініціатива, пошук і створення нового. Але ми люди творчі, тож давайте пофантазуємо. Перед вами фото жінки. Наше з вами завдання – написати її резюме.

Робота у групах.

Завдання

І група – Особиста, контактна інформація про людину

ІІ група – Відомості про освіту, наукову ступінь

ІІІ група – відомості про трудову діяльність та додаткова інформація.

По одній людині від групи читають інформацію, одержується резюме людини, фото якої є на екрані.

Учитель інформатики: Ну ось ви вже і створили перше резюме. Але, погодьтеся, в наш час, коли вже все робиться з допомогою комп’ютера, писати резюме від руки незручно. Тому ми з вами сьогодні будемо вчитися складати резюме та інші ділові папери за допомогою комп’ютера. Для цього ми будемо використовувати шаблони.

Шаблон - це документ,що містить всі елементи, які є “спільними” для різних документів даного типу. Використовується як зразок для створення нових документів певного типу.

Щоб використати шаблон, ми скористаємося послугами Майстра. Ми вже раніше працювали з Майстром. Давайте згадаємо як він  працює?

Відповіді учнів (Майстер допомагає виконати завдання. Він крок за кроком підказує, які дії треба виконати. Ці кроки перемикаються за допомогою кнопки Далі. Коли завдання буде виконане, треба натиснути кнопку Готово.)

 Давайте розглянемо алгоритм створення шаблона за допомогою Майстра. (слайд на екрані).

 1. Відкрити текстовий процесор
 2. Файл – Створити
 3. В області завдань у групі Шаблони вибрати На моєму комп’ютері
 4. У вікні Майстра вибрати Інші документиМайстер резюме
 5. Виконати всі завдання Майстра, гортаючи сторінки кнопкою  «Далі».

Тобто в процесі роботи з Майстром ви вибираєте питання, на які будете давати відповіді під час написання резюме. Ви можете взяти не всі запитання із запропонованих вам, можете додати щось своє. Потім ці запитання ви побачите в своєму резюме на екрані і вам залишиться лише заповнити готову форму.

VІ. Практична робота з комп’ютером

А тепер уявіть собі, що після нашого уроку пройшло 15 років. Ви закінчили школу, здобули професію в якомусь навчальному закладі, встигли деякий час попрацювати. Тепер ви хочете змінити місце роботи. Для цього вам потрібно зараз за допомогою комп’ютера написати власне резюме. Можете проявити творчість, трішки пофантазувати, адже за цей час багато чого може змінитися у вашому житті, так що давайте побажаємо собі великих успіхів і звершень.

Декілька резюме зачитуються, інші зберігаються на комп’ютері, щоб вчителі української мови та інформатики змогли оцінити роботи учнів.

VІІ. Узагальнення і систематизація результатів роботи.

 •        Що нового ви дізналися на уроці?
 •        Чим збагатили скарбничку свого життєвого досвіду?
 •        Повернімося до епіграфа. Як ви тепер розумієте ці слова?

VІІІ.  Підбиття підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання.

Після закінчення  11 класу ви збираєтеся вступати до вищих навчальних закладів, а тоді будете шукати роботу.  Аби уникнути труднощів із оформленням документів, кожен удома має написати власне резюме. Спробуйте в ньому наділити себе такими якостями, які ви б хотіли виховати в собі.

Кажуть, що слово матеріальне, тож сподіваюся, все що ви напишете, неодмінно здійсниться. Головне, щоб кожен із вас зробив правильний життєвий вибір.

Домашнє завдання.

 • з української мови – написати в зошиті резюме,
 • з інформатики - § 18 з підручника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект бінарного уроку української літератури та музики в

6 класі

Тема. Календарно-обрядові пісні зимового циклу:колядки та щедрівки. «Щедрий вечір,добрий вечір!». Жанри хорової музики .

Мета уроку:

поглибити знання учнів про традиції українського народу,удосконалювати навички виразного читання напам’ять, закріпити вивчене про українські календарно-обрядові пісні зимового циклу,художні особливості народних пісень; ознайомитися з обробками народних пісень;формувати уявлення про зв’язок музики з життям і побутом людини,   зосередити увагу учнів  на обрядах колядування й щедрування та важливій ролі музики в цих обрядах,продемонструвати зв’язок між народною та професійною музикою,створеної на їх основі;формувати вміння емоційно,творчо виконувати народні пісні;навчати працювати над проектами,у групах; розвивати вміння аналізувати музичний твір за змістом і характером музики та навички аналізу художнього тексту, розвивати музично - ритмічні навички,уяву та творче мислення під час виконання обряду, підвищувати інтерес до народної творчості та усвідомлення її місця в сучасному музичному мистецтві, сприяти розвиткові акторських здібностей; формувати ціннісне ставлення до рідного краю, повагу до давніх традицій та звичаїв,плекати у дитячих душах щирість,любов до ближнього і всього прекрасного,до рідної мови,пісні, історії, культури, виховувати бажання зберегти й передати ці скарби наступним поколінням.

Тип уроку: поглиблення теми.

Обладнання: баян, ноутбук, колонки, різдвяна   зірка, мішок, корзинки, дзвіночки, бубон, мішок, святково прикрашена класна кімната, костюми для інсценізації, тексти пісень, макети сніжинок та ялинкових прикрас.

Демонстраційній матеріал: запис теми та епіграфа уроку на дошці, мультимедійна презентація, фольклорне костюмоване дійство, проекти учнів, «Ялинка бажань».

Дидактичний матеріал: колядка «Добрий вечір тобі» - виконання, щедрівки «Ой чи є, чи нема», «Ой сивая та й зозуленька», «Йшло три дівчинки», «Щедрик» (сучасна обробка), Б.Бріттен «Вінок колядок» («Колискова») – слухання, сценарій бінарного уроку.

Методи та прийоми: інтерактивні методи, мозковий штурм, мікрофон, робота в групах («Дослідники», «Біографи», «Актори»), в парах, метод творчого проекту, інсценування обряду, використання ІКТ (мультимедійна презентація), ігрові моменти («Угадай мелодію», «Будь уважним до слова»), вправи на релаксацію та позитивне налаштування, асоціативний ланцюжок, бліц-опитування, прийом «Ялинка бажань».

 

Епіграф:

Українська пісня-це бездонна душа українського народу. О.Довженко

Хід уроку

Клас святково прикрашений.

Учні входять до класу під музичній супровід (щедрівка «Ой у полі плужок оре»).

Музичне привітання:

Учителі:- Добрий день вам,діти,

                   Я вітаю вас!

Діти:         - Добрий день, учителю,

                   Здрастуй, рідний клас!

Учитель літератури:  - Сьогодні на уроці у нас присутні гості. Привітайте їх і подаруйте свою найкращу посмішку.

-  Діти , сьогодні у нас урок незвичайний. Ми здійснимо подорож у далеке минуле нашого народу.

Учитель музики: - За вікном зима, яка багата на свята: Катерини, Андрія, Варвари, Миколая, Василя…

Скрізь лунають пісні…

А чи впізнали ви пісню, під яку входили до класу?

Так, це щедрівка «Ой у полі плужок оре», яку ми  співали на попередньому уроці.

Учитель літератури:-  А з приходом  яких  найочікуваніших  та найсвітліших свят вона  пов’язана?

Так , це Новий рік та Різдво.

Учитель музики:-  А які давні обряди супроводжували ці свята?

Учитель літератури:

- Ви дізнаєтесь ще більше про найкращі українські обряди, про звичаї та традиції, з ними пов’язані. Навчитесь їх розрізняти та використовувати у повсякденному житті, бо невдовзі прийдуть до нас різдвяні свята. Сподіваємось, що подорож буде цікавою, що ви продемонструєте свої знання та навички, будете активними.

Незвичним буде ще й те, що урок проводитимуть аж два вчителі! Але якщо добре вдуматися, то що ж тут незвичного, адже ми з вами вивчали українські народні пісні. І добре знаємо визначення, отже, що таке народна пісня?

-А до якого виду народних пісень належать колядки та щедрівки?

-А чому вони так називаються?

Учитель музики:

Навесні  ми співаємо веснянки, влітку-купальські пісні, восени – жниварські .

Сьогодні ми пригадаємо пісні зимового циклу.

Учитель літератури: - Та яка ж пісня без музики? Тому й працюватимемо сьогодні у творчому союзі із повелителем музики – Григорієм Васильовичем.

Учитель музики: - Отже, тема нашого уроку: «Календарно-обрядові пісні зимового циклу».

Українські пісні визнані наймелодійнішими після італійських. Великий російський композитор Петро Ілліч Чайковський говорив: «Бувають обдаровані натури, і бувають так само щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ-музикант – це українці».

Учитель літератури: - Українських пісень складено дуже багато. Тільки тих, що вже записані фольклористами, налічують понад  200 тисяч!

Пригадаймо легенду про дівчину Україну, яку  ми нещодавно вивчали з літератури . Яким даром  нагородив Господь Україну?

Тому епіграфом до нашого уроку стали слова відомого українського письменника, кінорежисера Олександра Петровича Довженка:   «Українська пісня – бездонна душа українського народу».

Учитель музики:- Мета нашого уроку-поглибити знання про традиції,які живуть і зберігаються нашим народом і донині,щоб ми з вами  були гідними нащадками української культури.

Розібратися,у чому різниця між колядками та щедрівками?

Наскільки тісно пов’язані ці народні пісні з історією українського народу і сьогоденням.

Учитель літератури:- Тому  два тижні тому ви отримали творче завдання : створити проекти до теми «Чим різняться колядки та щедрівки?»

За визначенням етнографа Василя Скуратівського,між колядками  та щедрівками є відмінності. Традиційно колядували лише хлопці, а щедрували – дівчата.

Тому було вирішено: про колядки підготують проект хлопці,а про щедрівки – дівчата . Це групи «Дослідники». Але у деяких місцевостях України колядували й дівчачі ватаги. Люди вірили, що чим більше колядників одвідає оселю,тим щедрішим буде рік для родини.  У кожного регіону є свої особливості.

Учитель музики: -    Інші діти  готували цікаві факти з життя  композиторів -  це група «Біографи». І нарешті,   щоб ми побачили  цей обряд, працювала група «Актори». Сьогодні ви продемонструєте результат вашої спільної праці, ваш творчий колективний проект.

Учитель літератури:- Більше як 2000років тому на землі сталася надзвичайна подія, яка принесла велику радість, мир, щастя для людей, які жили тоді, і для майбутніх поколінь. Ця подія дійшла і до нас із вами. Яку ж подію ми святкуємо?

Учитель музики : -У нас на Україні з давніх-давен гарно святкували цю подію,прославляли народження Ісуса колядками.

Зараз  я награю мелодію, а ви вгадайте, що це за пісня?

Правильно, це найвідоміша колядка «Добрий вечір тобі».

Давайте заспіваємо її. Приготуйтеся до співу, сядьте рівно, виконуємо пісню піднесено, урочисто, з радістю (виконання 3 куплетів пісні). 

Учитель літератури:- До якої доби-язичництва чи християнства - належить ця пісня? Підтвердіть  свою думку цитатою з твору.

Діти: (До християнства, тому що «Та й прийдуть  до тебе три празники в гості. Перший – то  Різдво Святеє , другий – то  Святого  Василя, третій - Святе Водохреща.)

- Закріпимо  знання з теорії літератури: як називається повторення групи слів, рядка або кількох рядків  наприкінці кожної строфи? Як він звучить?

Діти: (повтор, рефрен; «Радуйся!...»)

- Цей термін прийшов із музики - це також повторення, тільки  музичної фрази або  мотиву .

-А зараз робота в парах.

У тексті колядки «Нова радість стала», який лежить у вас на партах, підкресліть: 1 ряд-епітети, 2 ряд-порівняння, 3 ряд - повтори.

(перевіряємо,виправляємо)

-З кого почнемо презентації проектів? Ну, звичайно ж, з хлопців! Вони у нас найсміливіші, найшляхетніші. Кого ви обрали за ватажка? Прошу.

Захист проекту «Колядки».

Учитель музики: - Дякуємо , хлопці, ви гідно впоралися  із завданням. Ви дуже добре підготувалися, знайшли багато цікавої  інформації. Молодці!

Учитель літератури:- А чому святкують Різдво тоді  7 січня, а не 25 грудня?

Учитель музики:- Народна музика надихає композиторів на створення шедеврів, дбайливо, обережно, зберігаючи унікальність народної мелодії, збагачують її різними голосами і тембрами.

Про кого йдеться? На основі українських пісень він створив музичний цикл «Вінок колядок»?

Діти:- це   Бенджамін  Бріттен.

Нагадую вам, що:

Музичній цикл – це декілька вокальних або інструментальних творів, поєднаних загальним художнім задумом (фортепіанний цикл «Колядки та щедрівки» Василя Барвінського).

(Додаткову інформацію про композитора надають «Біографи».)

Повідомлення про Бенджаміна Бріттена.

Дякуємо за цікаве повідомлення!

А тепер прослухаємо одну з частин циклу і на сніжинках, які у вас на столах, напишіть слово, з яким , по-вашому, асоціюється ця музика, яке виникло у вашій уяві.

Який інструмент ви почули?Які темброві барви надає твору арфа? (прозорість, казковість)

Які  асоціації у вас виникли? Називаючи по черзі, не повторюючи слова, створимо разом асоціативний ланцюжок.

Які різні слова ви використали, тому що кожен по-своєму відчуває музику.

 Фізхвилинка

Потанцюємо під веселу новорічну пісеньку «Джінгл Беллз» .

(гріємо долоні, тупотимо ногами, наряджаємо ялинку)

Як настрій?Покращав?Добре.

Презентація проекту «Щедрівки»

Спасибі, дівчата. Ваш виступ був емоційним,  креативно  оформленим. Ваше мовлення було виразним.

Щедрівки  тісно пов’язані з іменем Миколи Леонтовича. А короткі та цікаві факти з його життя підготувала група «Біографів».  Будь ласка, слухаємо вас.

Виступ групи «Біографів»

Спасибі,ми почули нові факти з життя композитора.

Усі ми знаємо напам’ять  «Щедрик», а чи всі слова ви зможете пояснити? Будьте уважними до слова!

 Словникова гра «Хто уважніший?»

(діти відповідають,що означає слово)

Копа -  стіг із 60 снопів хліба.

Кошара – загорода  для овець,кіз.

Спетлювати – просіяти  особливо дрібно помелене борошно.

Розігруємо   суперприз !

Коли почали святкувати Новий рік 1 січня на нашій території? Хто ввів цей наказ? (У 1700 році  Петро І)

(переможець отримує сувенір

статуетку-символ майбутнього року)

Зараз прослухаємо «Щедрик» у сучасній обробці. Що це означає?

 Обробка – це  видозмінення музичного твору,створене засобами музичної виразності(багатоголосся замість одного голосу).

Слухання обробки «Щедрик» у виконанні американської 

акапелла  групи «Пентатонікс»

Чи зрозумілою вам була музика?

Чи заважала вам відчувати музику англійська мова?Відрізняється від оригіналу?

- Музика не має кордонів у часі та просторі,тому сучасні обробки надають давній чотиризвучній мелодії друге життя.

Хвилинка відпочинку . Показ  уривку із мультфільму «Щедрик» із Олегом Скрипкою та оркестром  Ле Гранд .

Учитель літератури:

-А тепер  продемонструє свій проект група «Актори», але їм треба трішки підготуватися.

Учитель  музики:

-У них було завдання – показати, як проходить обряд «Щедрування» у нашій місцевості, на Волині.

Презентація проекту

(інсценізоване дійство, розігрування обряду)

Які  славні щедрувальники завітали до нас! І співають добре, і щирі віншування промовляють! Тому швидше отримуйте даруночки – рум’ яні яблучка! Будемо чекати вас наступного року!

Підсумки уроку, оцінювання.

Домашнє завдання: записати від бабусі(сусідки) невідомі колядки та щедрівки,які можна буде виконувати під час зимових обрядів.

Рефлексія «Ялинка  побажань»

(прикрашаємо ялинку кульками з новорічними побажаннями)

- Які добрі побажання ви загадали,нехай вони всі обов язково збудуться!

                                 Миру вам бажаєм ,люди,

                                 У цілому світі,  

                                 Хай вам щастя всюди буде,

                                 Й щедро сонце світить!

Вихід із класу під музичний супровід (лунає сучасна «Щедрівка»).

 

 

 

 

 

Інтегрований урок української мови й літератури. 7 клас

Тема.   Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні. А. Малишко «Стежина», «Вогник». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезіях.

Мета:ознайомити з прийменником як службовою частиною мови, показати різницю між однотиповими прийменниками і префіксами, роль прийменника в реченні як засобу зв’язку ; формувати вміння визначати службові частини мови,    розрізняти прийменники і   префікси, визначати роль прийменників   у  словосполученні та реченні;розвивати інтелектуальні і творчі здібності учнів, креативність та навчально-пізнавальну компетентність; на прикладі творів А. Малишка формувати ціннісне ставлення до людей,сім'ї, мистецтва.

Обладнання: відеопрезентація до уроку, картина «Очима серця, або поки баба в хаті» художника Ю. Камишного, аудіозапис пісні «Моя стежина» (на слова А. Малишка) у виконанні  О. Таранця, портрет А. Малишка та художника Ю. Камишного.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Перебіг уроку

I . Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель повідомляє учням, що вони розпочинають вивчення прийменників (з якими познайомилися ще в початкових класах) і пояснює, які завдання сьогодні стоять перед ними на даному уроці, визначають мету. Запитання – на слайді:

1.     Значення прийменників (роль як засобу зв’язку ).

2.     Вживання прийменників з різними відмінками.

3.    Написання прийменників. Розрізнення прийменників і омонімічних префіксів.

Вчитель зазначає, що урок нетрадиційний, і тому сьогодні учні познайомляться з творами   А. Малишка «Стежина» та «Вогник», на прикладі яких буде відбуватися вивчення прийменника.

 III.  Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

      Рідний край, рідна домівка ... В цих словах зібрано щирі людські сподівання. Вони дорогі кожному з нас. Адже саме із ними пов'язано багато прекрасного в житті людини . Де б ми не були, де б ми не жили – спогади про рідний край, рідну домівку, милі розуму і серцю, завжди будуть з нами.

     У кожного з нас свій вимір, своє сприйняття, своє ставлення до рідного краю, батьківської оселі, звичаїв та обрядів нашої історії. Наприклад, поети  для вираження своїх почуттів знаходять чудові  слова, які передають їхню любов і тепло до рідного  краю, домівки. А як це відбувається, за допомогою яких засобів, ми розглянемо  на прикладі  поезій А. Малишка «Стежина» та «Вогник».

2. Виразне читання поезій  «Вогник» і «Стежина». 

(Підготовлені  учні  читають напам’ять вірші, інші  за підручником  літератури спостерігають  за текстом).

3.     Бесіда з учнями.

- Яким настроєм, почуттями пройняті поезії?

- Якими постають у віршах рідний край, рідна домівка?

- Чи можна вважати назви поезій символічними? Поясніть, що вони символізують?

       

А. Малишко змушує кожного згадати своє дитинство, молодi лiта, прощання з отчим порогом i матiр’ю, вiдтворити i бiль розлуки, i передчуття майбутнiх незвiданих дорiг, i материнську тривогу за долю дитини. За вісім днів до кінця життя митця з-під пера Андрія Самійловича з'явився поетичний шедевр, його лебедина пісня – "Стежина", музику до якої  написав композитор-пiсняр Олександр Бiлаш. Нi кiнця, нi краю немає стежинi людського життя, бо однi поколiння змiнюють iнші, але незмiнним залишається почуття вдячностi рiдному дому, отчому порогу. Роздумами лiричного героя про людське життя, його духовнi цiнностi сповнена пiсня «Стежина»:

Чому, сказати, й сам не знаю,

Живе у серцi стiльки лiт

Ота стежина в нашiм краю,

Одним одна бiля ворiт.

4. Робота в парах

- Визначте у вірші «Стежина» службові частини мови. Назвіть їх.

5. Лінгвістичний експеримент

Прочитайте вірш «Стежина», пропустивши прийменники. Що вийшло?

Учні  говорять, що через відсутність прийменників слова в поезії ніби розсипаються, втрачається зв'язок  між ними.

 Таким чином формується  висновок про роль прийменників: це службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні. 

6. Вибірковий диктант (робота в групах)

-  Залежність, яких саме частин мови від інших слів виражає прийменник?

Для відповіді  на це запитання виконуємо  таке завдання: із тексту вірша «Вогник» виписати словосполучення з прийменниками, визначити відмінок залежних слів у словосполученні , якою частиною мови вони є? ( шумить під вікном, шумить у серці, в вечірню годину шумить, ходила у росах, ходила до хати, не зводили з ока, любили в житті, любили над усе, шумить під вікном, сяє про сина, ходив я в дорозі, ходив у краю, згадую у тривозі)

На що вказують прийменники разом з відмінковою формою іменників, займенників?(час, місце)

Висновок: прийменник виражає залежність іменника, займенника (і числівника) від інших слів у словосполученні і разом з ними можуть вказувати на час, місце, причину, мету, кількість.

VI. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

Слово вчителя.

Чародійство Малишкової поезії в її відкритості і прозорості, пісенності, вона проста й рідна, як пейзаж, знаний з дитинства. На минулому уроці літератури ми вчили "Пісню про рушник"? Яка вона проста і разом з тим глибока, щира і ніжна. Материнський рушник... Поет розстеляє його, наче долю, і на ньому оживає - і дитинство, й розлука, й материнська любов, і рідні поля та гаї. А задушевна музика видатного нашого композитора Платона Майбороди  послужила крилами, що понесли пісню про матір по всьому білому світі.

 2.  Пояснювальний самодиктант (робота за варіантами)

Записати рядки поезії, розкриваючи дужки і ставлячи слова у правильну відмінкову форму. Надписати відмінок.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В (тихий шелест) трав, в (щебетання) дібров,

І на (той рушничок) оживе все знайоме до (біль):

І дитинство, й розлука, і вірна любов.

3. Добери слово

До виписаних раніше слів з прийменниками придумати і записати слова з префіксами, омонімічними записаним прийменникам. Яка між ними різниця?

 

про сина -

пройти

до хати -

доїхати

над усе -

надвечірок

на виднокрузі -

надуманий

у світі -

уночі

між соняхів -

міжпланетний

під вікном -

підвіконня

з ока -

збігти

 

4. Синтаксичний розбір

Слово вчителя.

      Олесь Гончар у своїх спогадах висловив таку думку: "Одні зникають з життя тому, що їх просто руйнують хвороби, другі ж згорають, як бійці в атаках, падають спалені на тяжких безнастанних вогнях своєї праці і творчості. Таким мені уявляється Малишко...
     Людина полум’яного темпераменту, творчого шаленства, він згорів дочасно, упав на півшляху, полишивши нам золоті розсипи своїх поезій, нев’янучу красу своїх пісень".
      Ці золоті розсипи є сонячною дорогою пам’яті великому поетові. Андрій Малишко  любив  свою країну, любив свій народ і поділяв його радості й скорботу. (виконати синтаксичний розбір останнього речення, один учень – біля дошки).

5. Хвилинка роздумів (розвиток комунікативних компетенцій)

http://www.wz.lviv.ua/image/3017/articles/39504-178x122.jpeg                          http://img.20.ua/photos/ria/news_common/15/1587/158720/158720m.jpg

Розгляньте картину художника Ю. Камишного «Очима серця, або поки баба в хаті», слухаючи  пісню «Моя стежина» на слова

 А. Малишка у виконанні О. Таранця. (прослуховування)

 1. Як ви думаєте, чому картина називається саме так?
 2. Чому центральним образом на полотні є розквітлий соняшник?
 3. Чи може картина Ю. Камишного стати ілюстрацією до вірша Малишка «Стежина» й однойменної пісні на слова цієї поезії?
 4. Що спільного, а що відмінного в зображенні подібного пейзажу Малишком засобами слова та Камишним засобами фарб?
 5. Чи вдалося композитору О.Білашу мелодією передати настрій і почуття ліричного героя поезії?

VI. Підсумок уроку.

 1. Що ми вивчали на уроці?
 2. Що нового дізналися про прийменник?
 3. Яке  враження справила на вас творчість А. Малишка?

VII. Оголошення домашнього завдання.

Написати твір-мініатюру на тему: «А. Малишко – чарівник поетичного слова», виділити прийменники. Після кожного вжитого з прийменником слова, якого він стосується, записати у дужках відмінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бінарний урок з трудового навчання та української літератури у 5 класі

Тема. Види загадок. Загадки про тварин. Технологія  виготовлення помпонів та об’ємної іграшки з них

Мета уроку:ознайомитись із видами загадок, навчитись виготовляти помпони та іграшки з них; розвивати уяву, естетичний смак, творчість у процесі виготовлення об’ємної іграшки та уміння самостійно складати загадки, формувати навчально-пізнавальну компетентність;виховувати почуття національної свідомості в пропагуванні вивчення та використання елементів усної народної творчості, формувати ціннісне ставлення особистості до мистецтва та праці.

Наочність:  зразки іграшок з помпонів, інструкційна карта «Виготовлення кролика з помпонів».

Обладнання, матеріали: «Чарівна скринька» із загадками, ножиці, «циганська» голка (з великим вушком), картонні заготовки – кільця з отворами (велике­ - діаметром 10 см., отвір –– 2,5см. – 2 шт., маленьке -  діаметром 7 см., отвір – 1 см. – 2 шт.), в’язальні нитки для виготовлення помпонів, декоруючі елементи (очі, носик, вушка, лапки з кольорового картону, стрічка для бантика).

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

Привітання з учнями.

Налаштування учнів до уроку.

Вправа «Я – тваринка».

Пропонуємо уявити, що ми потрапили в казкову країну. Тут живуть лише звірятка. Спробуймо перетворитися на цих чудових створінь та розповісти, ким себе уявили, чому?

ІІ. Актуалізація опорних знань «Чарівна скринька».

На минулому уроці української літератури ми вивчали загадки як елемент усної народної творчості. Тож продовжуючи подорож казковою країною, спробуйте відгадати кілька  загадок про тварин. Кожен, виймаючи із «Чарівної скриньки» по одному стікеру із загадкою, відповідає та передає скриньку далі. (Можна ввімкнути швидку музику та періодично зупиняти, учні передаватимуть «скриньку» по колу. На загадку відповідатиме той, у чиїх руках опинилася скринька під час зупинки музики).

ІІІ. Мотивація та повідомлення теми уроку.

Як ви вже здогадались, ми невипадково вирушили в  подорож казковою країною. Адже на сьогоднішньому уроці  не тільки уявимо себе звірятками, розгадаємо про них загадки, а й навчимося виготовляти їх із помпонів та самостійно презентувати свої роботи за допомогою загадок. Отож тема сьогоднішнього уроку… (Учитель повідомляє тему, записану на дошці).

ІV. Виклад нового матеріалу.

Учитель української літератури.

     Загадки – один із найдавніших і найпоширеніших видів народної творчості. Вони  пов’язані з щоденним життям людей, тому охоплюють майже весь людський світ, усю природу, господарське, виробниче життя.

В Україні здавна існував звичай загадувати загадки під час масових ігор та розваг – перед широким колом слухачів. Саме загадку вважали мірилом мудрості й розуму. Відгадувати – означало пізнавати. Адже через загадку передавався народний досвід, розвивалися розумові здібності. Тематика загадок була різноманітна. Пригадайте, які види загадок вам відомі  (про людину, її працю й побут; про явища і предмети природи; про тварин; про рослин).

У загадці в інакомовній формі  яскраво,  поетично, стисло та влучно зображено певні предмети та явища. Хто ж створює загадки? Люди з гарною уявою. Адже слід мати гострий розум, щоб, подивившись  на звичайного котика,  порівняти його з лежнем у кожусі, що на печі спить.  Тож сьогодні на уроці ми вивчатимемо  загадки  про тварин, спробуємо випробувати власні сили, розум, інтелект під час опрацювання загадок   та  навчимося самі складати їх.    

Учитель трудового навчання

На минулому уроці трудового навчання ми вже ознайомились із одним із видів об’ємної іграшки та технологією її виготовлення – м’якою іграшкою. Для роботи ми використовували такі тканини, як фетр, фліс, кашемір … Сьогодні ми познайомимось із ще одним видом об’ємних іграшок – іграшка з помпонів.

(Пояснюючи навчальний матеріал, учитель, користується попередньо підготовленими елементами кілець, готових помпонів, демонструє технологічну послідовність виготовлення іграшки )

Для виготовлення такої іграшки нам необхідно підготувати 4 картонні заготовки – кільця з отворами: 2 штуки для тулуба діаметром 10 см., отвір –– 2,5см  та 2 для дрібніших елементів – голівки, мордочки, хвостика діаметром 7 см., отвір – 1 см.. Також необхідні нитки для в’язання, голка з великим вушком, декоруючі елементи (очі, вушка, лапки з кольорового картону, стрічка для бантика).

Використовуючи картонні кільця необхідно виготовити помпони, намотуючи на них щільним шаром нитку для в’язання. Наступним етапом буде розрізання ножицями намотаної нитки між двома кільцями. Щоб закріпити помпон, між кільцями по розрізаному контуру прокладаємо нитку та зав’язуємо її посередині. Стягуємо картонні кільця, тримаючи за кінці нитки-зав’язки, струшуємо помпон. Таким способом виготовляємо великий і малий помпон.

Для виготовлення тваринки, наприклад, ведмедика, достатньо виготовити 2 помпони: великий - для тулуба та  маленький - для голови. Пізніше з’єднати їх між собою. Прикріпити декоруючі елементи – оченята, носик, вушка, лапки, бантик.  

V. Закріплення знань.

Завдання. Подумай, яку  тваринку ти хочеш виготовити. Для презентації своєї роботи  склади 1-2 загадки про цього персонажа.

VI. Практична робота. 

Технологія  виготовлення помпонів та об’ємної іграшки з них.

Перед початком роботи вчитель нагадує учням правила безпечної роботи з ножицями та голками. У процесі  вчитель слідкує за роботою учнів, за необхідності допомагає подолати можливі труднощі, пропонує провести «фізхвилинку». У кінці роботи проводить аналіз можливих допущених помилок та шляхи їх усунення.

«Фізхвилинка»

Звірі в лісі проживають, і роботу також мають.

Тож виходять на полянку та зарядку роблять зранку.

Встали й ми навколо парт, встали всі? Мерщій на старт.

Лапки вгору, лапки вниз, Землі низько поклонись.

Сонцю руки простягни, до проміння поверни.

А тепер прогнімо спини, так залишимо на хвилину.

Розігнулись. Пострибали, потім трішки політали

І за парти посідали.

Практична робота

«Технологія  виготовлення помпонів та об’ємної іграшки з них»

Завдання. Користуючись інструкційною картою, виготовіть помпони: маленькі для  мордочки (2 шт.), хвостика (1 шт.) або голівки (1 шт.) звірятка, великий – для тулуба. З’єднайте їх між собою, прикріпіть оченята, вушка, хвостик, декоруючи елементи.

Інструкційна карта «Виготовлення кролика з помпонів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "кролик з помпонів"http://terra-viva.com.ua/images/2343090eb7d0.jpgРезультат пошуку зображень за запитом "кролик з помпонів"

 

 

(У кінці виконання практичної роботи учні за допомогою загадок презентують свої іграшки.)

Сховавши виріб за спину, учениця зачитує самостійно створені загадки, решта відгадують. За правильної відповіді, іграшку демонструє усім учням.

VII.  Підсумки уроку. Рефлексія.

Вчителі виставляють оцінки за роботу на уроці, аналізують досягнення учнів.

Рефлексія  ( проводжу методом «Незакінчених речень»)

1.  Найбільше мені сподоба­лося...

2. Для мене було новим дізна­тися...

3. Це мені знадобиться...

Вправа «Хор звіряток». Учні піднімають у руці виготовлені іграшки з помпонів, усі одночасно хором, відтворюючи  мелодію пісні (наприклад, «Про ялиночку»), проспівують її голосом цього персонажа. (няв-няв, гав-гав, ко-ко…)

VIІI.  Домашнє завдання

Учитель української літератури

Загадка тісно пов’язана з іншими фольклорними жанрами, зокрема з прислів’ями та приказками. Наприклад,  загадка « задивляється на сало, скільки би його не їв, усе йому мало» (кіт) перетворюється у приказку «задивляється, як кіт на сало».    

Тому пропоную наступне домашнє завдання: скласти прислів’я чи приказку про тваринку, користуючись змістом загадки.

Загадки для «Чарівної скриньки»

Хто боком спить, а лежачи їсть?   (Порося)

Йде в поле – як дощечка, а з поля – як бочечка.   (Корова)

Хто родиться з бородою?        (Коза)

Маленьке, сіреньке, а хвостик, як шило.      (Миша)

Хто на собі ліс носить?    (Олень)

Повзун повзе, на базар голки везе.        (Їжак)

Без рук, без ніг, а по землі ходить.       (Змія)

Є крила, а не літає.         (Пінгвін)

Двічі родиться, а раз умирає.    (Курка.)

 

 

Бінарний урок історії України та української літератури.

8 клас

Тема уроку. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Соратники Б.Хмельницького. Історичні пісні про боротьбу українського народу проти соціального та національного гніту «Чи не той то хміль»

Мета:поглибити, розширити знання учнів з історії Національно-визвольної війни українського народу, дати оцінку діяльності Б.Хмельницького; розкрити образ Б.Хмельницького на прикладі історичної пісні; розвивати читацьку компетентність, логічне мислення школярів, активізувати їх словник; формувати вміння робити причинно-наслідкові зв’язки та комунікативну компетентність;формувати ціннісне ставлення особистості до держави та мистецтва; прищеплювати інтерес до духовної культурної спадщини українців.

Тип уроку: комбінований

Методико – дидактичне  забезпечення уроку:  комп’ютерна презентація «Чи не той то хміль..» - образ гетьмана у пам’яті народу», карта «Національно – визвольна війна 1648 – 1657 рр.», уривки з історичних пісень, записи українських пісень, уривки з художніх та документальних фільмів про Богдана Хмельницького, портрети соратників Хмельницького.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 1. Вступ. Вчитель української літератури.
 •                  Всім відоме висловлювання: «Історію творять не видатні полководці, а прості люди». Дійсно, роль людини на терезах історії дуже вирішальна. За кожною видатною особистістю стоїть ціла когорта звичайних простих людей, які саме і творили історію, імена яких вписані навічно на скрижалях буття українського народу. Сьогодні ми спробуємо зробити  екскурс в минуле історичними шляхами та літературними стежками. Спробуємо осягнути всю велич людського духу, яка є вирішальною в долі будь-якого народу чи країни.
 1. Вчитель історії.

а) Хронологічний диктант

Повстання під проводом:

 •   І. Сулими (1635)
 •   Я. Острянина (1638)
 •   С.Наливайка (1594- 1596)
 •   М. Жмайла (1625)
 •   Т.Трясила (1630)
 •   К.Косинського (1591- 1593)
 1. Взаємоперевірка
 2. Вчитель української літератури (Робота над уривком з твору Т.Шевченка «Тарасова ніч»)

а)Виразне читання уривку з поеми «Тарасова ніч»


 

 

Тарасова ніч


Вже не три дні, не три ночі
Б’ється пан Трясило.
Од Лимана до Трубайла
Трупом поле крилось.
Ізнемігся козаченько,
Тяжко зажурився,
А поганий Конецпольський
Дуже звеселився;
Зібрав шляхту всю докупи
Та й ну частовати.
Зібрав Тарас козаченьків —
Поради прохати:
«Отамани товариші,
Брати мої, діти!
Дайте мені порадоньку,
Що будем робити?
Бенкетують вражі ляхи –
Наше безголов’я».
«Нехай собі бенкетують,
Нехай на здоров’я!
Нехай, кляті, бенкетують,
Поки сонце зайде,
А ніч-мати дасть пораду,—
Козак ляха знайде».

Лягло сонце за горою,
Зірки засіяли,
А козаки, як та хмара,
Ляхів обступали.
Як став місяць серед неба,
Ревнула гармата;
Прокинулись ляшки-панки —
Нікуди втікати!
Прокинулись ляшки-панки,
Та й не повставали:
Зійшло сонце — ляшки-панки
Покотом лежали.

Червоною гадюкою
Несе Альта вісти,
Щоб летіли крюки з поля
Ляшків-панків їсти.
Налетіли чорні крюки
Вельможних будити;
Зібралося козачество
Богу помолитись.
Закрякали чорні крюки,
Виймаючи очі;
Заспівали козаченьки
Пісню тії ночі,—
Тії ночі кривавої,
Що славною стала
Тарасові, козачеству,
Ляхів що приспала.


б)Бесіда за змістом твору.

 •    Пригадайте назву твору та автора даних рядків.
 •    Про якого історичного діяча йде мова у поемі? Чому у назві та останніх рядках  твору згадується слово «ніч»?
 •    Що вам відомо про ці історичні події? (В основі поеми «Тарасова ніч» - розгром повсталими козаками на чолі з гетьманом Тарасом Федоровичем (Трясило) під Переяславом  (тепер м.Переяслав-Хмельницький  Київської області) у ніч 25 травня 1630р. польського війська коронованого гетьмана С.Конецпольського. Ця подія набула назви «Тарасова ніч» (або кровава ніч)
 •    Знайдіть рядки у творі, у яких згадуються ці події, обставини, при яких вони відбувались ( знаходження ключових слів: «Не три дні, пан Трясило, Конецпольський, Тарас, козаченьки, вражі ляхи, ніч..»
 •    А яким  епітети використав  Т. Шевченко до слова «ніч»?

(Ніч – «мати, кривава, славна»)

 •    Отже, ці події мали вагоме місце в історії України, і Т.Шевченко, будучи справжнім патріотом своєї Батьківщини, не міг не згадати ці славетні сторінки історії нашого народу.
 1. Вчитель історії.

а) Встановіть відповідність між подіями та історичними персоналіями


 


1. Урочище  Солониця

2. Селище П’ятка на Житомирщині

3. Куруківська угода

4. Винищення «золотої роти»

5. Фортеця Кодак

6. Ординація Війська Запорозького

7. Битва під Цецорою

а) Северин Наливайко

б) Криштоф Косинський

в) Михайло Дорошенко

г) Марко Жмайло

д) Тарас Трясило

е) Гійом де Боплан

є) Іван Сулима

ж) Яків Острянин

з) Павло Бут.

 


 

 •    Яка картка є зайвою? Чому? (Битва під Цецорою)
 •    Отже, який період в історії України  ми пригадали? ( Козацькі повстання 20-30 рр.17 ст.)

-    Чим закінчились всі ці повстання? (Поразкою)

-     А які причини цих повстань?

 Слайд. «Причини козацьких повстань» (для самоперевірки)

 1.            Обіцянки короля після Хотинської війни не виконані.
 2.            Масове покозачення.
 3.            Заборона урядом морських походів козаків.
 4.            Національний гніт.
 5.            Релігійний гніт.
 6.            Закріпачення селян.

Отже, підсумуємо словами одного з поляків, ім’я якого історія замовчує:

 «Славне Польське королівство  є небом шляхти, пеклом для селян»

Дискусійне питання:  «Чому період 1638 - 1648рр. поляки називали «десятиліттям золотого спокою»? (Не було повстань)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

 1. Вчитель історії.
 •    У лютому 1648 року « золотий спокій» поляків зруйнувала національно-визвольна війна під керівництвом славетного гетьмана Богдана Хмельницького. Отже, тема нашого уроку «Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького» та відображення подій цього періоду  в українських народних піснях.

(Звучить пісня про Богдана Хмельницького)

ІV. СПРИЙМАННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

Ми пишем плугом, шаблею, мечем,

Піснями і невільницьким плачем.

Могилами у полі без імен...

                                                (Ліна Костенко, «Маруся Чурай»)

а) робота з підручником (визначення передумов національно-визвольної війни)

- Чи можна ці ж причини віднести і до національно-визвольних повстань? Чи можливо  доповнення?

 1. Вчитель української літератури.

-  Кожна війна має свого лідера. Лідером цієї війни був Богдан Хмельницький. Його постать невід’ємна від найсвятіших прагнень українського народу до волі, щастя, справедливості. Саме з Богданом Хмельницьким пов’язане становлення Української держави, формування української нації.

Визнаний політичний діяч і полководець Англії, сучасник Хмельницького Олівер Кромвель у своєму листі звернувся до нього: „ Богдан Хмельницький, Божою милістю генералісимус греко-східної церкви, вождь усіх козаків запорозьких, пострах і викорінювач польського дворянства, скоритель фортець, винищувач римського священства, гонитель язичників і антихриста...” У цьому, можна сказати, історичному визначенні гетьмана розкривається краса героїзму і величі подвигу славного сина України, легендарного воїна і патріота. Ніхто, як він, не зумів відчути душу народу, його найпотаємніші прагнення і думи. І народ увічнив його образ у невмирущих думах і піснях. І саме на народні маси, козацькі низи спирався Хмельницький у здійсненні своєї мети – визволення українського народу від поневолення, утвердження Української держави. Він говорив послам королів і царів, що народ, ним очолюваний, „є народ волелюбний і завжди готовий умерти до єдиного за свою волю”. Таким був і сам Хмельницький, готовий вмерти за свій народ.

 1. Тлумачення значення імені Богдан   (випереджальне завдання)

Ім'я запозичене зі старослов'янської мови, де з'явилося як калька із грецького імені; Богдан - даний Богом. Богдан часто буває довгоочікуваною, пізньою і єдиною дитиною. Батьки, хочуть вони того чи ні, часто дають це ім'я тим дітям, чия поява на світ була пов'язана з тривогами й страхом. Це ім'я наділяє свого господаря дивовижною наполегливістю, твердістю і врівноваженістю, а також достатнім розумом, в деяких випадках навіть хитрістю.

Дорослий Богдан - це спокійний, чоловік, який знає собі ціну В нього помітне прагнення гарно й ґрунтовно влаштуватися в житті. Може часом досягти високої майстерності в професії, досить конкретної, не потребуючі натхнення й імпровізації. З навколишніми - трохи замкнуть і сухуватий.

- Чи притаманні ці ознаки нашому героєві? Відповідь саме на це питання  ви знайдете в ході нашого уроку.

- Спробуймо розтлумачити кожну літеру імені славетного гетьмана.

Б -  бойовий, безстрашний

О -  організатор

Г -   герой

Д -  дисциплінований

А -  амбіційний

Н -  надійний, ненависний до ворогів

        2)  розповідь народних легенд про Богдана Хмельницького (випереджальне завдання)

- Можливо, вам відомі народні легенди, пов’язані з цим славетним іменем?

ЗВІДКИ ПІШЛО ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Батьків Богдана Хмельницького не знає і не бачив ніхто. А на горі, де зараз церква, жили собі дід з бабою. Біля них ріс густий-густий хміль. У діда і баби не було дітей, і вони по цьому журилися.

Якось ранком вийшов дід з хати, почув ніби дитячий голос. Дід почав пробирати руками хміль і пішов туди, звідки чув голос. У густому-прегустому хмелю він знайшов хлопчика. Дитина лежала перед ним, а в голові в неї сяяло сонце. Дід перехрестився, взяв дитину і поніс до хати, а сонце теж пішло за ним. Тільки дід увійшов у хату, як побачив, що стіни розступилися, і на місці старої хати виросли палати, і в усіх палатах ясно-ясно стало.  Дід і баба назвали цю дитину Богданом Хмельницьким. Це тому, що вони думали, що сам Бог їм послав цю дитину, а Хмельницький — тому, що знайшли хлопчика в хмелю.

Ріс Богдан не по днях, а по годинах... Скоро виріс, і до нього з усіх усюд сходилися козаки, а він що скаже, то так ті козаки і слухають його. Богдан зі своїми козаками побудував церкву неподалік від своїх палат, а під церквою викопав льохи, якими водив свої коні до Тясмина напувати, а як нападали на нього вороги, то він йшов з козаками у ті льохи, а потім зненацька виходив звідти й перемагав ворогів. Сильною людиною був Богдан Хмельницький.

ПРО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

В селі Суботові люди розповідають, що там колись жили одинокі дід і баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них коло ґанку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, загорнене в ряднину. Лежить під хмелем, що оповив ґанок.

Дід і каже:

- Візьмемо собі цю дитину.

 А баба собі:

- Візьмемо, це нам її Бог дав.

 Пораділи дід і баба і забрали дитину в хату.

- Як же ми його назвемо? - питається дід.

 А баба й каже:

- Він нам Богом даний, то й назвімо його Богданом, а що знайшли його під хмелем, то хай ще зветься і Хмелем або Хмельниченком.
Так і виріс у них Богдан Хмельницький і став бравим козаком, а згодом і гетьманом України.

а) виразне читання уривку з пісні «Чи не той то хміль».

Чи не той то хміль

(Пісня про Богдана Хмельницького)

Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється?

Ой, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється.

Гей, поїхав Хмельницький ік Жовтому Броду,

Гей, не один лях лежить головою в воду…

… Утікали ляхи — погубили шуби...

Гей, не один лях лежить, вищиривши зуби!

Становили  собі ляхи дубовії хати,-

Ой прийдеться  вже ляшенькам в Польщу утікати.

 Гей, там поле, а на полі цвіти,—

Не по однім ляху заплакали діти…

 

б) бесіда за уривком народної пісні «Чи не той то хміль…?»

 •    Який жанр твору? (Історична пісня)
 •    В чому полягають особливості історичних пісень? ( В них розповідається про  визначні події минулого та відомих історичних осіб)
 •    Яким у цій пісні постає гетьман Богдан Хмельницький? (Мужнім,сильним,вправним полководцем)
 •    Які події з життя гетьмана покладено в основу пісні? ( Битва під Жовтими Водами, квітень 1648 р.)
 •    Які результати цієї битви? Прокоментуйте відповідь словами з пісні.
 •    Як ви сприймаєте образ хмелю? Що символізує ця рослина?
 •    Які художні засоби використано у пісні? (Перифраз – «дубовії хати»; паралелізм – « Чи не той то хміль, що коло тичин в’ється?... Ой той то Хмельницький, що з ляхами б’ється»; діалог).
 •    Поясніть вислів «…не по однім ляху заплакали діти…»
 •    Яка ідея твору? (Уславлення Богдана Хмельницького як ватажка народу, талановитого полководця, мудрого державного діяча)
 1. Вчитель історії

(розповідь вчителя з елементами демонстрації уривків з фільму)

Ляхи плюндрували нашу землю, спалювали міста і села, не зупинялись ні перед козаком, ні перед селянином, ні перед шляхтичем. Так трапилось і з Богданом Хмельницьким. Кожна війна має свій певний привід…(уривок з  документального фільму  «Обличчя купюри. Богдан Хмельницький» (2008), режисер Віталій Загоруйко).

Не можна принижувати людину, зазіхати на її життя, життя її рідних та майно, бо ця людина може оскаженіти. Цю очевидну істину не зрозумів чигиринський підстароста Чаплинський, коли планував напад на маєток  козацького сотника Хмельницького у селі Суботові. Не знав він вочевидь і те, що сотник навчався у школі єзуїтів, і помста може бути вишуканою та нещадною….

Він отримав прекрасну освіту. Припускають, що вчився вдома, а згодом у школі при одному з київських монастирів. Тут все зрозуміло: його батько українець, православний, куди б ще віддати сина! А далі починається дивина - Хмельницький-молодший вступає до Львівської єзуїтської колегії.

 За спогадами сучасників, саме у єзуїтів майбутній гетьман навчився приховувати свої думки, емоції, впливати на людей. Про нього говорили: « Його незворушне обличчя немов рівний лід,  що ледве маскує бездонну трясовину». Саме Хмельницький говорив так: « Якщо моя сорочка буде знати те, що я буду робити завтра, то я її спалю»

 Після завершення навчання старший Хмельницький прилаштовує сина до Чигиринської сотні реєстрового козацтва. Там Богдан навчається усьому, що знадобиться чоловіку у дорослому житті. Вочевидь, не без успіху, бо через два роки молодий козак іде на свою першу війну.

 На початку 17 сторіччя у центрально-східній Європі схрестили шаблі та ятаган  Польща та Туреччина. Битва під Цецорою у вересні 1620 року склалася невдало як для поляків, так і для сімейства Хмельницьких – батько Михайло наклав головою, а син Богдан потрапив до турецького полону. Через два роки його викупили з неволі..вірні козаки, побратими Михайла Хмельницького.  У неволі він вивчив турецьку мову, яка потім знагодилась йому під час переговорів з татарами і турками.

У  Хмельницьких був хутір Суботів. Батько Михайло заснував його, коли служив на посаді Чигиринського підстарости. Хмельницький-старший був добрим господарем, тож хутір швидко став заможним. Згодом там хазяйнував син Богдан. На маєток кинув оком новий підстароста - Данієль Чаплинський. Спочатку просився стати сусідом, збудувати тут свій маєточок. Богдан відмовив. На нього почали тиснути. Серед інших  і місцевий начальник – староста Олександр Конецпольський. Богдан скаржиться королю, і отримує приблизно таку відповідь: « Маєш шаблю- вирішуй свої проблеми сам!» Тиснуть все сильніше. Пропонують обміняти на інші  володіння. А що  могутньому магнату Конецпольському якийсь сотник, та й ще схизматик-православний? А схизматики, як відомо, гірші за собак…

 Кажуть, що всі війни і всі повстання у світі починаються або з-за жінки, або з-за грошей. У даному випадку українська історія не випадає з цього контексту.

 Хмельницького цькують. Адже до всього, він має репутацію бунтівника. Скидається, що жити йому залишається недовго. Чаплинський у шинку похваляється вбити впертого сотника.

 А згодом, якось за відсутності хазяїна, налетів на хутір шляхтич Чаплинський – пограбував садибу, викрав жінку Хмельницького та жорстоко побив його сина.

 Особиста образа – спалення хутора, смерть сина, викрадення дружини - остання крапля, що приводить Богдана Хмельницького на Січ, де він збирає людей, щоб розпочати тривалу  національно-визвольну війну  проти польської шляхти.

  Гетьман мав вірних друзів, які протягом всієї війни були поруч з ним.

а) робота зі схемою «Соратники Богдана Хмельницького»

 1. Вчитель української літератури

http://ridnaua.org/wp-content/uploads/2011/02/bogdan_hmelnitskii_zahreb-220x316.jpgОбраз легендарного гетьмана знайшов відображення в літературі та кіномистецтві.

Цей роман самобутнім епосом вливається в море Хмельницького. Павло Загребельний переосмислив унікальну особистість динамічного, яскраво індивідуального характеру.

Він вималював глибокий психологічний портрет героя, зі складним внутрішнім світом, недоступним всім, окрім читача: «Тільки дурні тішать себе думкою, ніби знають усе про людей. Людина — незбагненна». Крізь призму драматичних подій війни проступає силует Богдана. У своєрідному монолозі-сповіді (сумніви, вагання, розкаяння та надії…) герой переосмислює все, чим жив, оглядає свій суперечливий життєвий шлях до і після смерті «у славі».

Павло Загребельний змоделював Богдана з історичних відомостей, народних переказів, дум, легенд, пісень – всього, що максимально наближує його до реального життя. Він вважав роман «Я, Богдан» своїм справжнім досягненням. Мабуть, Богдан би з ним погодився… «Хто сказав, ніби Вавилонська вежа завалилася? Люди й далі будують її не зупиняючись, тільки зветься вона пам'яттю. Будують мільйони безіменних, щоб одиниці стали пам'яттю».

http://ridnaua.org/wp-content/uploads/2011/02/bohdan_hmelnickiy_merimee-220x348.gifОкрім П. Загребельного постать гетьмана зображена у книзі «Богдан Хмельницький» сучасної письменниці О. Рогової, у романі Івана Ле «Богдан Хмельницький», в драмі О. Корнійчука «Богдан Хмельницький» та ін.

                 Француз Проспер Меріме завжди шукав неординарну, харизматичну особистість для своїх творів. Тому Богдан Хмельницький викликав у нього захоплення, як свідчать сучасники останнього: «Для того, щоб драматичний твір викликав зацікавлення, в ньому слід змалювати видатну особистість».

http://ridnaua.org/wp-content/uploads/2011/02/bogdan_hmelnitskii_kino.jpgЦікавий факт

Під впливом дослідження Меріме французький Сенат 1869 року прийняв рішення про впровадження у школах Франції курсу історії України.

На великому екрані дуже професійно зіграв роль славетного гетьмана Богдан  Ступка( у польській кінострічці Єжи Гофмана «Вогнем і мечем» (1999).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «Незакінчене речення»

Беззаперечно можна сказати про те, що Богдан Хмельницький був для України…..(національним героєм, іменем цілої епохи, його сила та безпрецедентна воля вперше показали Україну світу та собі…)

Слово вчителя літератури

Щомиті на Планеті спалахує і згасає іскорка чийогось життя. Кожній іскорці судилося горіти по-своєму. Одна майже не помітна, що гріє своїм теплом родину і друзів, а інша розгоряється таким багаттям, що тепла від неї вистачає цілому народові.

Таким теплом зігріло Україну життя Богдана Хмельницького, чия любов до рідної землі проявилася в прагненні бачити її вільною і в готовності віддати їй свій розум, талант полководця і політика, саме життя.

Та найцінніше, що зробив Богдан для України, — це виборов, хоча і не на тривалий час, її державність, примусив інші країни рахуватися з нею.

         У грудні 2010 року минуло чотириста  п’ятнадцять років від дня смерті великого Хмельницького. Та скільки б не минуло століть, ніколи не залишить серця українців людина, яка першою утвердила нашу державу, накреслила їй дороговказ до сьогоднішнього суверенітету:

…ми на Вкраїні таки.

український народ,

А не просто юрба, що у звітах

населенням зветься.

В. Богданов. “Українці мої”.

Саме це заповідав Богом даний Україні Богдан.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-мініатюру на тему: « Велична постать славетного Богдана»

2. Скласти сенкан, ключовим поняттям якого була б історична пісня або образ Богдана Хмельницького.

3. Дібрати цікавий матеріал про героїчне життя соратників Богдана Хмельницького, імена яких було названо на уроці.

 

 

 

 

 

Висновки

Однією з найважливіших проблем, є помітне зниження інтересу учнів до навчання, що багато в чому обумовлене складністю програм. До того ж сама специфіка вивчення української мови та літератури на їхньому сучасному рівні спонукає до комплексного підходу у навчанні.

І саме в такому підході вбачається проведення бінарних занять. Синтезованість знань, цілісне сприйняття досліджуваних з тієї чи іншої теми питань, сприяє розвитку широти мислення. Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних галузей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосовувати отримані знання на практиці,роблять навчальний процес цікавим,новим,творчим. Для учнів – це  можливість творчого,креативного мислення та пошукової діяльності. Для викладача – довгий, копіткий процес підготовки, і як результат – цікаво  проведений урок та ґрунтовні знання учнів.              Отож, розглянувши методику та форми  бінарних уроків, можна підсумувати, що хоч вони є досить складними у підготовці та проведенні і не можуть проводитися часто, однак уроки такого нестандартного типу є досить ефективними.

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

 1. Бицюра Ю. Інтегрована система навчання// Завуч (Перше вересня). – 2002. - № 16. – С. 10-11
 2. Левченко Т.П., Левченко С. П. Бінарні уроки. Мета, результати та особливості // Географія. – 2012. - №4
 3. Козлова О.Г. Методика інноваційного пошуку вчителя. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998
 4. Нестандартні форми уроків [Текст] // Педагогічна академія пані Софії. – 2006. – травень.
 5. Островерхова Н. М. Аналіз уроку: концепції її, методики, технології [Текст] - К.: ІНКОС, 2003.
 6. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І. О., Шпак О.Г. Педагогічні технології. - К.:”Українська енциклопедія” ім. Бажанова,1995.
 7. Панченко С. Нестандартні форми уроків [Текст] // Відкритий урок. – 2006. - №23-24. – С 12-14.
 8. Рекуненко В.В. Методика проведення бінарних занять.-К.:УМК по підготовці молодших спеціалістів,1995.

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
17 жовтня 2018
Переглядів
3964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку