Доповідь на тему : "Використання інноваційних технологій на уроках математики"

Про матеріал

Доповідь на тему : "Використання інноваційних технологій на уроках математики". Дитина для педагога – початкова точка відліку в різних життєвих ситуаціях.

Перегляд файлу

                 «Використання інноваційних технологій на уроках математики»

 

Дитина для педагога – початкова точка відліку в різних життєвих ситуаціях.

     Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я.  Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

     Особистісно  орієнтоване навчанняце таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність.

     Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги , підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєвотворчості тощо.

     Головні завдання:

 • розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;
 • максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» індивідуальний (суб’єктивний) досвід дитини;
 • допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись

    та самореалізуватись, а не формувати попередньо задані якості;

 • сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

       Формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно орієнтованих систем та технологій.

       Технологія особистісно орієнтованого освітнього процесу передбачає спеціальне конструювання навчального тексту дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня в ході навчально-пізнавальної діяльності.

      Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно орієнтована технологія, є особистісно орієнтована педагогічна ситуація. Це така навчальна ситуація, опинившись в якій дитина повинна шукати сенс, пристосувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи модель свого життя, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку. Сьогодні різні автори називають різноманітні технології, які належать до особистісно орієнтованих технологій, загальноприйнята класифікація поки що відсутня.

Технологія організації групової навчальної діяльності школярів

 

      Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива  існуючим традиційним формам навчання. В їх основу покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Й.Г.Песталоцці стверджував, що вміле поєднання індивідуальної і групової організації навчальної діяльності допомагає успішному навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність підвищують ефективність уроку.

      Як вид навчальної діяльності школярів, групова діяльність багатофункціональна. Функції групової навчальної діяльності: мотиваційна, навчальна, розвивальна, виховна, організаційна. При такій технології навчання формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості.

     Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку

                 Етап уроку

         Форма діяльності

 Перевірка домашнього завдання

Парна, ланкова

Вивчення нового матеріалу

Диференційовано-групова

Закріплення і вдосконалення

Ланкова, парна, диференційовано-групова, індивідуально-групова

Повторення і застосування знань

Парна, ланкова, кооперативно-групова

 

Переваги групової форми навчання:

 1. за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший;
 2. висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;
 3. формується вміння співпрацювати;
 4. формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;
 5. розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль).

    Мета технології групової навчальної діяльності – розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності.

    Завдання:

 • навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань;
 • стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша;
 • формувати комунікативні вміння молодших школярів;
 • формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку;
 • поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності.

. Нові інформаційні технології навчання

 

         Розробка комп’ютерних технологій навчання на теренах України

почалася в середині 70-х років і розвивалася переважно  в ВНЗ. Точкою відліку появи нових інформаційних технологій в масовій школі вважається урядова постанова «Про заходи щодо забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки і навчальний процес»,  прийнята в 1985 році.

       Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.

       Нові інформаційні технології -  це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі і подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій.

      Нові інформаційні технології навчанняце методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання й у перше чергу ЕОМ.      

 Складові НІТ навчання:

 1. Засоби НІТ навчання:
 • апаратні (класи навчальної обчислювальної техніки, локальні і глобальні навчальні комп’ютерні мережі, електронне демонстраційне обладнання, комп’ютерні навчальні лабораторії тощо);
 • програмно-методичні  (навчальні, контролюючі, імітаційно-моделювальні, інструментальні, службові програми), комп’ютерні курси, програмно-методичні комплекси тощо;
 • навчально-методичні (навчальні і методичні посібники, нормативно-технічна документація, організаційно-інструктивні матеріали тощо).
 1. Методи НІТ навчання:

-    традиційна модель навчання (фрагментарне використання комп’ютера

      на уроках як  тренажера або для демонстрації; контроль знань і

      тестування; дослідницька робота учнів у позаурочний час тощо);

 • нетрадиційна модель навчання (дослідницька робота в комп’ютерних

     лабораторіях, обчислювальні  експерименти, телекомунікаційні

     навчальні проекти, дистанційне  навчання, використання

     гіпертекстових довідкових систем із можливістю виходу у світову

     інформаційну мережу).

  Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

  Педагогічні завдання НІТ навчання:

 • інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
 • побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;
 • системна інтеграція предметних галузей знань;
 • розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
 • розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;
 • формування інформаційної культури учнів;
 • реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки; підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій).

        Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

        Комп’ютер у школі може надати істотну інформаційну підтримку вчителю в організації навчального процесу, підвищити якість та ефективність навчальних методик, реалізувати індивідуальний підхід до кожного учня.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
4 березня 2018
Переглядів
1245
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку