Досвід "МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОВИХ ДІЙ"

Про матеріал

Тема досвіду:

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОВИХ ДІЙ

Адреса досвіду: Харківська область Балаклійський район смт Савинці

вул. 20 Гвардійської дивізії, 10 Комунальний заклад «Савинський ліцей Балаклійської районної ради Харківської області».

Автор досвіду:

Горбань Сергій Володимирович,

учитель фізичної культури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

вчитель - методист.

Провідна наукова ідея досвіду:

- формування навичок основних фізичних якостей (швидкості, гнучкості, сили, спритності);

- реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні й вихованні;

- створення умов для формування мотивації до занять фізичною культурою,

розвитку практичних навичок введення здорового способу життя.

Актуальність проблеми:

-спонукає школярів до регулярних і самостійних занять фізичною культурою;

-сприяє удосконаленню навичок більшості основних фізичних якостей ;

-передбачає взаємозв'язок фізичного виховання школярів з їх розумовим розвитком;

-підтримує розвиток пізнавальної, рухової, соціальної активності й самостійності, творчих здібностей учнів;

-формує установку на здоровий спосіб життя;

-передбачає урізноманітнення навчальної діяльності.

Перегляд файлу

Тема досвіду:

 

 МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОВИХ ДІЙ

 

 

Адреса досвіду: Харківська область Балаклійський район смт Савинці

вул. 20 Гвардійської дивізії, 10 Комунальний заклад «Савинський ліцей Балаклійської районної ради Харківської області».

 

Автор досвіду:

Горбань Сергій Володимирович,

учитель фізичної культури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

 вчитель - методист.

 

 

Провідна наукова ідея досвіду:

 

- формування навичок основних фізичних якостей (швидкості, гнучкості, сили, спритності);

- реалізація особистісно-орієнтованого  підходу в навчанні й вихованні;

- створення умов для формування мотивації до занять фізичною культурою, 

  розвитку практичних навичок введення здорового способу життя.

 

Актуальність проблеми:

 

 • спонукає школярів до регулярних і самостійних занять фізичною культурою;
 • сприяє удосконаленню навичок більшості основних фізичних якостей ;
 • передбачає взаємозв’язок фізичного виховання школярів з їх розумовим розвитком;
 • підтримує розвиток пізнавальної, рухової, соціальної активності й самостійності, творчих здібностей учнів;
 • формує установку на здоровий спосіб життя;
 • передбачає урізноманітнення навчальної діяльності.

 

І.  Вступ

 

Найбільше багатство людини – здоров’я. Воно визначається безліччю впливів: станом навколишнього середовища, харчуванням, способом життя   тощо. Однак вирішальне значення належить руховій активності. Цей фактор у найбільшій  формі є основним засобом, що використовується у фізичній культурі та спорті. На мою думку, для того, щоб покращити фізичний розвиток дітей,  потрібно підвищити рівень їх позитивної мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом, тому проведення уроків фізичної культури в школі займає в цьому чи не найвищий щабель.

Наявність негативних тенденцій погіршення стану здоров’я школярів вимагає пошуку нових шляхів підвищення рівня рухової активності з метою збереження та зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, зниження стомлюваності, підвищення опірності організму до несприятливих умов навколишнього середовища та підтримання на високому рівні фізичних і психічних можливостей за допомогою різних засобів фізичного виховання в школі. Коли дитина приходить до школи, то її життя кардинально змінюється, зменшується рухова активність. Тому ця проблема вимагає першочергового вирішення, адже надмірні навчальні навантаження може витримати тільки добре розвинута, фізично здорова дитина.

У Концепції Нова українська школа однією з ключових компетентностей виділено екологічну грамотність і здорове життя, що мотивує бажання дитини  дотримуватися здорового способу життя, навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій. Тому заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра.

Регулярні заняття фізичними вправами – це широкий спектр форм та методів, здатних впливати на індивідуальний стан особистості. Можна стверджувати, що за силою потенціалу та здатності впливати на збереження та зміцнення здоров’я, фізичні навантаження, різноманітні форми адаптації та оздоровлення – значущі та ефективні, тому що будь-яка із цінностей фізичної культури в тому чи іншому вигляді впливає на здоров’я із позитивного боку.

Повністю поділяю думку професора, академіка Української академії наук  Богдана Шияна, що підвищення ефективності фізичного виховання на сучасному етапі вимагає розробки і використання кожним учителем комплексної методики навчання, тренування і виховання. Ця методика включає всі компоненти педагогічної діяльності, необхідні для успішного засвоєння школярами знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їхніх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення

Тому вже п’ять років я працюю над методичною темою «Методи  вдосконалення та закріплення рухових дій», метою якої є підбір раціональних методів, які сприяють зміцненню і збереженню здоров’я, розвитку уміння раціонально організовувати дозвілля і проводити вільний час, наповнюючи його зміст фізичними вправами, іграми, розвагами, стимулюванню прагнення дітей до спілкування та згуртування у групи для здійснення спільних дій. Виходячи з вище сказаного ставлю такі  завдання:

• зробити надбанням кожного учня базові науково-практичні знання, нагромаджені у сфері фізичної культури;

• забезпечити раціональне формування індивідуального фонду рухових  умінь і навичок, необхідних у житті, та довести їх до необхідного рівня досконалості;

• навчити кожного застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті з метою самовдосконалення.

Дана  мета та завдання даватимуть змогу розвивати особистість на основі фізичних вправ, оволодівати технікою рухових дій, сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо.

ІІ. Вдосконалення та закріплення рухових дій учнів за допомогою  ігрового методу.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчити користуватися  ними. Знання та вміння, взаємопов’язані із ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Пошуки шляхів їх розвитку спричинили до відродження інтеграції навчання. Під інтеграцією у найширшому розумінні вибачають процеси становлення цілісності, переплетіння, взаємовпливу понять і теорій різних галузей знань, що передбачає об’єднання узагальнених знань та вмінь, підпорядковуючи  їх в цілому на основі міжпредметних зв’язків.  

Мною розроблено систему уроків-подорожей у формі гри для учнів
5-9 класів, які проводжу 2 рази на семестр:

 • урок-подорож Сонячною системою, 6 клас;
 • «У країні казок», 5клас;
 • «Котилася торба», 5 клас;
 • «Червона книга України», 6клас;
 • «Видатні спортсмени Харківщини», 7 клас;
 • «Мандруємо Україною», 8 клас;
 • «Зірки футболу», 9 клас;
 • «Туристичними стежками», 9 клас .

Застосування таких уроків, на мою думку, підвищує інтерес до уроків фізичної культури, запобігає перевантаженню учнів, сприяє їхньому  фізичному розвитку та руховій підготовленості.

Я підтримую думку, що ігровий метод, через усі властиві йому особливості,  викликає глибокий емоційний відгук і дозволяє задовольнити повною мірою рухову потребу учнів. Тим самим сприяє створенню позитивного емоційного фону на заняттях і виникненню почуття задоволеності, що у свою чергу створює позитивне ставлення дітей  до занять фізичними вправами.

 Через ігрову діяльність веду дітей у світ знань. На позитивному емоційному тлі матеріал уроку засвоюється набагато краще. Разом із учнями у грі моделюємо свого роду маленький світ, у рамках якого діти одержують початкову підготовку в галузі суспільної поведінки. Граючись, діти відчувають радість від реалізації своїх фізичних і розумових сил, що є невід’ємною умовою розвитку. Особиста рухова участь у грі допомагає мені скоротити відстань між собою і дітьми. Виконання навчальних завдань ігровим методом слід розглядати як систему різноманітних рухових дій, які виконуються у межах прийнятих правил та допомагають розвивати такі фізичні якості  як швидкість, спритність, силу, витривалість.

Водночас підвищена емоційність під час виконання навчальних завдань ігровим методом може спричинити травми, тому велику увагу приділяю безпеці життєдіяльності, проводжу інструктажі, забезпечую диференційований підхід до учнів з урахуванням стану їх здоров’я, рівня фізичного розвитку, вікових особливостей тощо.

Уроки проводжу на основі особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. Наприкінці  кожного уроку мої вихованці дають відповідь, чого кожен з них навчився, чого не знав, не міг навчитися ще вчора. Цим самим формую в учнів позитивну мотивацію до самовдосконалення.

Як вже зазначалося вище, під час проведення уроків - подорожей у формі гри застосовую ігровий метод, який допомагає досягти бажаного результату.

Під час проведення своїх уроків ставлю за мету не тільки розвиток рухових здібностей, умінь і навичок, але і надання спеціальних теоретичних знань, формування у школярів мотивації до фізкультурної діяльності, виховання у них потреби до фізичного самовдосконалення.

Велику увагу приділяю мотивації учнів: демонструю на прикладах  позитивний вплив від фізичних навантажень; розвиваю інтерес до нової справи;  використовую цікаві форми проведення уроків; можливість самоствердитись в оточенні та у змаганні з іншими; можливість мати красиве тіло; бути здоровим і зовнішньо привабливим; можливість проведення, спільно з друзями, цікавого і корисного дозвілля тощо.

Особистим прикладом заохочую учнів до занять фізичною культурою, адже веду здоровий спосіб життя, займаюсь спортом, є організатором та  активним учасником  різноманітних змагань, як на місцевому, районному та обласному рівнях, що дає свої позитивні результати, допомагає підвищувати інтерес до занять фізичною культурою.

На уроках фізичної культури різними методами спрямовую роботу на формування різноманітних рухових дій. Даю дітям відчути, як збільшується їх сила, зростає швидкість і витривалість під час виконання дедалі складніших фізичних вправ. Точно і доступно пояснюю учням значення і зміст занять; у завдання вкладати особистий інтерес учня і даю змогу відчути результати його діяльності; доводжу одночасно до свідомості дітей необхідність тривало і наполегливо працювати для досягнення результатів. Роблю все можливе, щоб моє спілкування з дітьми викликало в них позитивні переживання і приносило радість. За негативних емоцій учні свідомо чи підсвідомо шукають можливості уникнути зустрічі з явищами, процесами, людьми, які колись завдали їм неприємних переживань: не приходять на зустрічі, ухиляються від виконання обов’язків, пропускають заняття, тому велику увагу на уроці приділяю створенню позитивного емоційного стану. Своїм прикладом випромінюю енергію, показую бажання працювати; зауваження, розпорядження, команди, сигнали звучать енергійно та мажорно, адже від цього залежить не тільки настрій, а й результати. Поведінка учнів, їхній інтерес до занять, активність і дисципліна значно залежать від ставлення до вчителя, тому намагаюся працювати так, щоб учні знаходили задоволення від навчання, зростали як особистість з дня в день. Ретельно продумую кожен урок, детально аналізую його, виходячи з поставленої мети та результатів, одержаних учнями. Така робота довела, що інтерес учнів  до занять фізичною культурою  в порівнянні з іншими дисциплінами в останні роки значно зріс.

Фізична культура та спорт, як вище зазначалося, є важливим чинником збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку, покращення працездатності та зниження втомлюваності, підвищення опірності організму до різних захворювань у період навчання. Підтвердженням цього є покращення здоров’я дітей нашої школи за результатами щорічних медичних оглядів.

Прищеплювати любов до фізичної культури та спорту мені допомагають інформаційно-комунікативні технології, хоча специфіка проведення уроку фізичної культури не дозволяє мені використовувати їх у тому обсязі, в якому вони використовуються  колегами на інших уроках, оскільки основний напрямок навчання предмету – рухова активність. Уроки фізичної культури включають великий обсяг теоретичного матеріалу, якому виділяється мінімальна кількість часу, тому застосування електронних презентацій дозволяє ефективно вирішувати цю проблему.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє мені  представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити запам’ятовування і засвоєння матеріалу, що вивчається; дозувати фізичну та розумову працю; розвивати інтелектуальні і творчі здібності дитини; розширювати її світогляд, а також формує у школярів позитивне ставлення до виконання фізичних вправ, створює основу для суспільної активності.

Таким чином, учитель на уроках фізичної культури має необмежені можливості впливати на становлення особи учнів. Ці можливості закладені у самій специфіці предмета. І якщо вчитель управляє цим процесом, висуває виховні завдання, то досягає позитивного результату: несе дітям культуру, інтелігентність, доброзичливість, прихильність, милосердя, формує національні почуття.  Ці якості реалізуються під час проведення  позакласних заходів, які вже стали традиційними в школі:

 • змагання між учнями та батьками, між батьками та вчителями з футболу, волейболу, баскетболу;
 • різноманітні свята: «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «День здоров’я», «Олімпійський тиждень», Дні туризму;
 • зональні змагання з різних  видів  спорту тощо.

 Мені завжди приємно бачити, що мої зусилля дають добрі результати. Учні нашої школи є активними учасниками окружних та районних змагань і мають певні досягнення. У районних змаганнях з волейболу  учні нашої школи посіли: юнаки в 2011 році – І місце, 2015 – ІІІ місце, 2016 – ІІ місце, 2017 – ІІІ місце;   дівчата в 2013 році – ІІ місце, 2015 – ІІІ місце, 2016 – ІІ місце, 2017 – І місце.

У районних змаганнях із футболу юнаки  посіли в 2013 р. – ІV місце,  2016 – ІІ місце, 2017 – ІІ місце, а команда дівчат ІІ місце в 2016 році.

У районних змаганнях з баскетболу в 2016 році команда юнаків зайняла ІІмісце.
       Учні 7-8 класів в 2016 році посіли ІІІ місце в районних змаганнях малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини».

В окружних змаганнях із настільного тенісу юнаки нашої школи тримають першість уже не один рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Висновок.

Маючи багаторічний педагогічний досвід, можна зробити висновок, що основним у вихованні інтересу до занять фізичною культурою є:

- цілеспрямована робота з кожним учнем;

- включення у виховну роботу пізнавальних елементів (відомостей про історію фізичної культури і спорту, значення того чи іншого фізкультурно-масового заходу в укріпленні здоров'я учнів тощо);

- формування в  учнів системи знань про вплив фізичних вправ на розвиток організму на основі міжпредметних зв’язків фізичної культури з іншими предметами;

- широке застосування в підвищенні емоційності уроків фізичної культури ігрового методу;

- використання стимулів для формування в  учнів  позитивних мотивів до самостійних занять фізичною культурою;

-  озброєння учнів знаннями, які необхідні для самостійних занять фізичною культурою;

- ознайомлення з методикою самоконтролю та методикою дозування фізичних навантажень під час самостійних тренувань;

- створення для учнів ситуацій успіху, позитивного емоційного настрою під час занять фізичними вправами тощо. 

Праця з дітьми приносить велике задоволення, надихає на нові ідеї, нові підходи, нові форми роботи тощо. Я постійно слідкую за впровадженням інноваційних методик в Україні, за кордоном. Щоб підвищити свій професійний рівень, постійно опрацьовую фахову підписку, слідкую за новинами спортивної, фізкультурно-оздоровчої літератури, вивчаю перспективний педагогічний досвід учителів-новаторів, бо підтримую думку Богдана Шияна «праця вчителя фізичної культури складається з багатьох компонентів. Щоб усі вони утворили єдину систему фізичного виховання школярів, учителеві необхідно багато знати, вміти і, що особливо важливо, постійно підвищувати свій творчий потенціал, не відставати від вимог часу, прогресу, науки, запитів своїх учнів. Учитель усе життя повинен сам учитися, безперервно поповнювати власні знання, пам’ятаючи, що педагог доти залишається вчителем, доки продовжує самоосвіту».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 1. Андрощук Н.Тематичний контроль навчальних досягнень учнів з фізичної культури 5-9класи. - Тернопіль., 2004
 2. Активні форми і методи впровадження ППД // Зб. наук. статтей. - К.: Рад.шк., 1989.
 3. Васьков Ю. Пашков І.- Уроки фізкультури у загальноосвітній школі. 5-9 класи. Харків., 2004
 4. Васьков Ю. Пашков І. Уроки фізкультури у загальноосвітній школі.10-11 класи. - Харків., 2004
 5. Все для вчителя // № 13-14, 2006р.
 6. Дубенчук А. Спортивні ігри з м’ячем: правила. - Харків, 2006
 7. Дубогай О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини.- К., 2006
 8. Здоров’я і спорт. Сценарії заходів. - Х. : Вид. група „Основа”, 2006
 9. Круцевич Т. Ю. Навчальна програма з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.,2012
 10. Коберник Г. Організація парної форми навчальної діяльності // Початкова шк. – 1991 – №2.
 11. Логачевська С.Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителя – К: “Заповіт”.
 12.  Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти [текст] // Завуч.-2002.-№26
 13. Педагогічна майстерність / За ред. І.А.Зазюна. – К., 1997.
 14. Позакласний час //  №11-12, 2006р.
 15. Столітенко Є. В.Фізичне виховання учнів 1-11 клласів у процесі занять футболом. – К.: Баланс- Клуб,2016.-304с.
 16. Тимчик М. В. Навчальна програма з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів оновлена., 2017
 17. Шиян Б.Методика фізичного виховання школярів. - Львів., 1993
 18. Шиян Б.М.Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І.- Тернопіь:Навчальна книга – Богдан, 2001.-272 с.
 19. Шиян Б.М.Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина ІІ.- Тернопіь:Навчальна книга – Богдан, 2001.-248 с.

 

 

 

 

 

C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 2.bmp

Відкритий урок футболу 6 клас

 

 

 C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 6.bmp

Відкритий урок футболу 6 клас

C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 11.bmp

Відкритий урок футболу 6 клас

 

 

C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 22.bmp

Інноваційний урок волейболу 6 клас

 

C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 15.bmp

Інноваційний урок волейболу 6 клас

 

 

C:\Users\VICTORIA\Desktop\Захваченный кадр 8.bmp

Відкритий урок футболу 6 клас

 

 

 

docx
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
930
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку