21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Досвід роботи "Моніторинг якості математичної освіти учнів у системі підготовки дл ДПА та ЗНО"

Про матеріал

Реформування освіти в Україні передбачає створення механізму зааабезпечення якості освіт. Саме моніторингові дослідження дають змогоу поліпшити стан підготовки учнів з математик. Мета роботи: поглибити знання та удосконалити вміння учнів з різних розділів математики шляхом їх постійного вимірювання; аналіз результатів та цілеспрямоване коригування; підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. В роботі наданий опис досвіду роботи учителя математики

Перегляд файлу

 

Опис досвіду роботи

учителя математики

навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа I-IIIступенів -

дошкільний навчальний заклад»

Костянтинівської міської ради Донецької області

Курициної Людмили Миколаївни

Моніторинг якості математичної освіти учнів у системі підготовки до ДПА та ЗНО

Ми навчаємося не для школи, а для життя.

(Сенека Молодший)

      Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач.

      Зовнішнє незалежне оцінювання з математики в Україні має діагностичну та контролюючу функцію і є інструментом для відбору майбутніх студентів до вишів, а державна підсумкова атестація з математики має тільки контролюючу функцію і є основним засобом перевірки якості математичної підготовки випускників.

      Реформування освіти в Україні  передбачає створення  високоефективного механізму  забезпечення якості освіти, якості  навчальних досягнень учнів.  Неможливо досягти значних підсумкових результатів без відповідного контролю за ходом їхнього здобуття, без відповідної коригуючої діяльності.    Саме моніторингові     дослідження дають змогу     поліпшити стан підготовки     учнів з математики.

      Моніторинг –це постійне, організоване  спостереження за процесом  навчання; зіставлення наявного стану з очікуваними результатами;  відстеження ходу процесів за чітко визначеними показниками.

      Мета роботи: поглибити знання та удосконалити вміння учнів з різних розділів математики шляхом їх постійного вимірювання; аналіз результатів та цілеспрямоване коригування; підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

      Необхідно допомогти кожному школяру навчитися швидко вирішувати завдання, оформляти їх чітко і компактно, розвивати здатність мислити вільно, без страху, творчо. Намагаюсь давати можливість кожному школяру рости настільки, наскільки він здатний.

      Під час моніторингу знань учнів я дотримуюсь певних правил :

      Моніторинг дає учням почуття здорової конкуренції, вчителю допомагає підвищити якість навчання, а батькам можливість поміркувати.

      Умови спостереження за якістю математичної освіти  повинні бути систематичними, тривалими за часом, надавати можливість порівнювати результати та здійснювати їх об'єктивність.

      Я здійснюю моніторинг, за допомогою якого контролюю та прогнозую рівень засвоєння програмового матеріалу під час повторення та систематизації знань; встановлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу; вміння відповідально і зосереджено працювати; уміння застосовувати засоби самоперевірки та самоконтролю.

      Я розробила авторську програму курсу за вибором «Готуємось до ЗНО» (затверджена наказом №1 від 25.08.2016 методичною радою міського методичного кабінету управління освіти міської ради м. Костянтинівки)

      В своїй роботі я виділяю наступні блоки щодо підготовки учнів:

  • Перший блок – нормативний. Вивчення документації щодо ЗНО, визначення компетенцій, що перевіряються, планування повторення і вивчення матеріалу.
  • Другий блок - діагностувальний. Перевірка рівня знань, умінь, здібностей учнів, виявлення умов для здійснення інноваційної діяльності, самодіагностика старшокласників, планування роботи учителя з дітьми.
  • Третій блок - мотиваційний. Створення умов для навчання, стимулювання через цілі та перспективи.
  • Четвертий блок - формувальний. Поглиблення, узагальнення, систематизація знань з предмета, самоосвітня діяльність.
  • П’ятий блок – діяльнісний. Реалізація знань, умінь, навичок школярів.
  • Шостий блок - перспективний. Моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів.

      До складання повторення я підходжу диференційовано, бо рівень знань учнів різний, залежно від їх підготовки. Слід урахувати і вікові психологічні особливості учнів .

      Ще на початку вивчення кожного розділу учні повинні визначити для себе рівень сформованості. Можна запропонувати учням заповнити таблицю:

 

Не знаю, не вмію

Частково знаю, потребую допомоги

Знаю, вмію, можу поділитися

 

 

 

 

      Тему «Числа та вирази» вважаю доцільно розділити на дві частини: повторення матеріалу, що вивчався в 5-9 класах та 10-11 класах.

      Для того, щоб швидко перевірити обчислювальні навички учнів, часто проводжу бліцопитування. Незважаючи на результати діагностики та рівень навчальних досягнень учнів, є доцільним повторити, систематизувати й узагальнити знання та вмінні із зазначеної теми. Особливу увагу треба звернути на означення модуля, його геометричний зміст, правило розкриття модуля.

      До кожної теми пропоную учням опорний конспект, завдання для усної роботи, завдання для письмової роботи, підсумкові роботи з кожної теми у формі проведення ЗНО.

      Оскільки планіметрія-це основа для вивчення стереометрії, то без грунтовних знань властивостей плоских фігур, умінь розвязувати трикутники, знаходити площі фігур, розвязувати стереометричні задачі на обчислення неможливо. На уроці теоретичні відомості узагальнюються за допомогою опорних таблиць. Працювати можна за готовими таблицями( учні самостійно знаходять у довідниках, підручниках), або скласти їх під час виконання усної роботи. Шляхом розвязування усних вправ закріплюю теоретичний матеріал, а перевіряю засвоїння знань та вмінь за допомогою самостійної роботи, математичного диктанту, тестової роботи.

      Після повторення геометричного матеріалу доцільно повторити тригонометрію, бо тут геометрія і алгебра поєднуються в єдине ціле. Враховуючи, що тригонометрія містить дуже багато теоретичних відомостей, які швидко забуваються, корисно протягом певного часу пропонувати учням «невеличкі» завдання з тригонометрії на уроках або для домашнього завдання.

       Під час повторення теми «Рівняння, нерівності та їх системи» особливу увагу треба приділити формуванню розвязування квадратних рівнянь за допомогою теореми Вієта, розвязуванню нерівностей методом інтервалів, доцільно також продовжити формування в учнів уміння розвязувати рівняння, нерівності, системи з параметром.

      У  темі «Функції» здійснюється повторення, систематизація матеріалу стосовно функцій, який вивчався в школі, розширення апарату дослідження функцій за допомогою похідної та інтеграла. Важливо також повторити перетворення графіків функцій. Оскільки робота з діаграмами, рисунками, графіками є одним із поширених видів практичної діяльності сучасної людини, то до головних завдань вивчення теми слід віднести розвиток графічної культури учнів. Йдеться, передусім, про читання графіків, тобто про встановлення властивостей функції за її графіком.

      Особливу увагу при повторенні стереометрії приділяю реалізації прикладної спрямованості теми. Головним внеском у розв’язання зазначеної проблеми є формування чітких уявлень про взаємовідношення геометричних об'єктів (прямих, площин) і відношень між ними з об'єктами навколишнього світу. При вивченні математики, а особливо курсу геометрії, дотримуюсь принципу «краще один раз побачити, ніж сто раз почути».  Для цього використовую  багато наочності. Систему уроків намагаюсь будувати так, щоб учні працювали з повною віддачею сил, з цікавістю. В цьому допомагають уроки-практикуми, уроки-семінари, уроки узагальнення і систематизації знань у формі подорожей, конкурсів, математичних змагань.

      Сьогодні, коли перед школою стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення, гуманізації та соціалізації  освіти, на допомогу вчителю приходить широкий спектр інноваційних технологій. Тож я намагаюся підійти до навчання творчо, вибираючи елементи нових інтерактивних технологій, збагатити традиційні форми проведення уроку новаторськими ідеями, які б дали змогу підвищити активність дітей, результативність навчання.

      Прагнучи удосконалювати свою професійну майстерність, підвищувати якість навчання учнів за рахунок урізноманітнення форм і методів, використання новітніх технологій, постійно поповнюю власну дидактичну скарбничку рольовими та дидактичними іграми, віршами, опорними конспектами, презентаціями, розробками самостійних та тематичних контрольних робіт, картками, цікавими позакласними заходами.

      З особистого досвіду знаю, що учні засвоюють лише те, що відразу застосовується на практиці. Неодноразово переконувалася, якщо учень чогось не зрозумів, то саме він повинен біля дошки розв’язувати вправу на застосування  незрозумілого йому матеріалу. Під час розв’язування вправи він мобілізується, концентрує увагу, коментуючи розв’язування,  проговорюючи потрібне правило, знаходить вірне рішення і бачить свою помилку у ході розв’язання.

      Застосовую тестування в навчальному процесі під час вивчення шкільного курсу. Планую, по можливості, домашні, самостійні, контрольні роботи із використанням тестів. Це сприятиме виробленню в учнів навиків роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід познайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

      Проводжу уроки не для учнів, а з учнями. Ефективним засобом для моніторингу є самостійна робота. На етапі перевірки вивченого матеріалу в середніх класах застосовую самостійну роботу із взаємоперевіркою, а в старших класах – самоперевіркою. Використовую завдання різного характеру: тести, диктанти, завдання з відкритою відповіддю, задачі з різною кількістю розв’язків, диференційовані завдання.

      Дистанційна форма навчання на сьогодні є надзвичайно актуальною,  різноманітною, багатогранною. У вчителя з`явилася реальна можливість виявити себе справжнім творцем навчального процесу, реалізувати свій духовний потенціал. Я є апробатором електронних освітніх технологій «МiйКлас», сайт отримав гриф від Міністерства освіти і науки України (№22.1/12-Г-530 від 10.07.2018), який офіційно дозволяє використовувати ЕОР «МiйКлас» в загальноосвітніх навчальних закладах.

      Розширений функціонал перетворює МійКлас в потужний і гнучкий інструмент інтернет-освіти. Він зробить роботу педагога інноваційною та більш творчою, а також активізує вивчення предмета, трансформувавши його в захоплюючий інтерактивний процес для всіх учасників. За допомогою МiйКлас я можу дистанційно займатися з учнями, а також видавати домашні завдання і контрольні роботи з автоматичною перевіркою відповідей. Кожне завдання включає кроки розв'язання — аналог віртуального репетитора. Моніторинг відбувається миттєво.

      Одним із засобів зацікавлення учнів математикою, на мою думку, є позакласна робота, яка сприяє розвитку здібностей учнів, а також глибинному засвоєнню ними матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

Щоб іти в ногу з часом, постійно удосконалюю свою майстерність: беру активну участь у роботі шкільного та міського методичних об’єднань учителів, була членом  обласної творчої групи з математики під час розробки е-контенту «Система рівнянь з двома змінними», також очолюю шкільне методичне обєднання вчителів природничо-математичного циклу, слідкую за новинками методичної літератури, шукаю інформацію в Інтернеті.

      Кожен урок - це своєрідне змагання. Моніторинг- необхідна умова забезпечення якості освіти. Переконана, якщо прагнеш до фахової досконалості, не уникаєш труднощів, любиш дітей, то обов’язково станеш переможцем!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
7 листопада 2018
Переглядів
660
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку