21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Досвід роботи "Розвиток самоосвітньої діяльності учнів на уроках математики"

Про матеріал

Мета досвіду:

проаналізувати теоретичні та методичні основи формування навичок самоосвіти через інтегрований курс навчання, на цій основі створити передумови для різнобічного розгляду учнями певного об'єкта, поняття, формування системного емоційного ставлення до пізнання, розвитку творчої особистості, здатної навчатися протягом усього життя.

Перегляд файлу

 

Навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

учителя математики Курициної Людмили Миколаївни


 

Розвиток  самоосвітньої діяльності учнів

на уроках математики

«Ніщо не може бути важливішим у світі,
ніж уміння бачити предмет з усіх боків
і серед тих відносин, у які він поставлений»

Костянтин Ушинський

Актуальність досвіду

    Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як  школа готує людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства.

Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

 • гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань;
 • самостійно критично мислити;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельними;
 • самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння, можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження. 

Потреба у розробці сучасних підходів до організації самоосвітнього процесу сьогодні є досить актуальною, що пов'язано зі зростанням ролі самоосвіти в житті людини. Розвиток науки, постійне нарощування інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної майстерності вимагають систематично й наполегливо займатися самоосвітою. Школа є саме тією ланкою, де формується самоосвітня компетентність особистості, тому назріла необхідність  розробки такої технології щодо підготовки школярів до самоосвіти, яка б забезпечувала успішну самоосвітню діяльність кожного учня.

       Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття.

 Про необхідність самостійності зусиль людини можна прочитати в українських народних казках і легендах, переказах і бувальщинах, прислів’ях і приказках: «Не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні», «Що нині утече, те завтра не зловиш».

Давньогрецький філософ Аристотель сказав: «Навчитися чогось можна, лише, коли сам це зробиш».

Костянтин Ушинський розумів самостійну роботу як програму самоосвіти на все життя. Самоосвіта – це свідомий рух особистості від «Я» реального до «Я» ідеального

На сучасному етапі розвитку української школи одним із напрямків методичного збагачення уроку є інтегроване навчання. Сьогодні розвиток освіти як системи повинен реалізуватися через системні знання. Саме вони є необхідними для формування цілісного мислення творчої людини.

Вважаю, що сьогодні виникнення цього питання зумовлено:

 • інтенсивним поширенням інформатизації світу на основі комп’ютеризації та розвитку інформаційних технологій;
 • недостатнім рівнем сформованості у сучасного випускника цілісного погляду на світ як єдиного, взаємопов’язаного цілого;
 • помітним зниженням інтересу учнів до предметів природничо – математичного циклу, що зумовлено об’єктивною складністю математики;
 • перевантаженням учнів у сучасній школі;
 • недостатністю розвитку в учнів школи III ступені пізнавальної  та творчої активності, сформованості самоосвітніх компетентностей.

Для досягнення життєвого успіху сучасний випускник має бути здатен до творчого самовираження, до саморозвитку та неперервної самоосвіти. Про «здатність до навчання впродовж всього життя» йдеться в Концепції середньої загальноосвітньої школи.

Проблема самоосвіти та саморозвитку особистості сьогодні дійсно важлива. Тому процес навчання математики в школі треба організувати так, щоб в учнів формувалась навчально-пізнавальна діяльність, творче ставлення до будь-якої проблеми. Тому самоосвітня діяльність, як і евристична, через інтегроване навчання, в найбільшій мірі сприяє цьому формуванню.

Проаналізувавши науково-педагогічну та методичну літературу з цієї проблеми (див. список використаної літератури), я вибрала темою свого досвіду «Інтегрований підхід до розвитку самоосвітньої компетентності учнів на уроках математики».

Привабило і недостатнє дослідження проблеми та відображення принципу інтеграції в розробках теоретичних основ інноваційних моделей навчання. Захотілося спробувати себе в пошуку цікавих ідей, власного внеску в цю методику.

Мета досвіду:

проаналізувати теоретичні та методичні основи формування навичок самоосвіти через інтегрований курс навчання, на цій основі створити передумови для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, формування системного емоційного ставлення до пізнання, розвитку творчої особистості, здатної навчатися протягом усього життя.

 

Теоретична база досвіду

На початку знайомства з методикою своєї теми звернулась за порадами   до метрів педагогіки і усвідомила:

в кожному уроці повинно бути «достатнього матеріалу для вправ діяльних сил дитини, які надані їй від природи» (І.Г. Песталоцци);

«знания рождаются связями, парами, сетями» (Костянтин Ушинський);

це повинні бути «уроки мислення» (В. О. Сухомлинський), в яких поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядкованих одній темі. (розробка уроків, тема «Порівняння дробів»);

педагогічна і методична технологія інтегрованих уроків може бути різноманітною, але «обов’язково змодельованою, оптимальною»   (За Ю.К. Бабанським);

«структура інтегрованого уроку співвідноситься з головними етапами мовленнєвої діяльності (орієнтацією, плануванням, реалізацією, контролем)» (О. Леонтьєв);

самоосвітня діяльність учнів розглядається як сукупність декількох «само-»: самооцінка, само облік, самовизначення, самоорганізація, самореалізація, самокритичність, самоконтроль, самовиховання та саморозвиток (за Н.В. Бухловою).

 

 

 

 

 

 

                   ІНСТРУМЕНТАРІЙ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис власного досвіду

Використання здобутків педагогічної теорії й науки та власний досвід переконали мене в тому, що інтегровані уроки створюють сприятливі умови для реалізації особистісно орієнтованого, розвивального навчання. Використання інтегрованого підходу на уроках математики забезпечує  моїм учням активну  самостійність у творчому оволодінні знаннями, уміннями й навичками, створює систему взаємодій між учасниками навчального процесу. Вона спрямована на формування саморозвитку і самоосвіти.

На своїх уроках сприяю підвищенню мотиваційної сфери учнів. Саме їй належить мотив пізнавальної діяльності, яка спрямована на потребу в нових знаннях, на самостійний успішний пошук. Цьому сприяють інтегровані уроки, на яких я використовую такі методи навчання: проблемний виклад, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення ситуації зацікавленості й успіху. Для цього використовую вправи з висунення  вимог, метод заохочення успіху в навчанні, метод переконання значущості завдання (розробки уроків, жетони – нагороди)

Під час підготовки до уроків ставлю за мету розвиток мовлення, формування вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки. «Помічниками» здійснення цієї мети вважаю такі методи: спостереження, дослідно–пошукова діяльність. (Розробки уроків). Все частіше ставлю учнів у позицію дослідника, вчу спостерігати та аналізувати. З цією метою на більшості підсумкових уроках використовую логічно – опорні схеми.  Це один із нестандартних прийомів навчання, але дуже ефективний, оскільки стимулює активну пізнавальну діяльність.

Працюючи над обраною проблемою, я переконалась, що навчання не може існувати без постійного навчального спілкування, під час якого учень сам починає активно діяти. Необхідність такого спілкування випливає з природи пошукової діяльності. З цією метою використовую декілька інноваційних технологій: формування творчої особистості, критичного мислення, проектної технології, інтерактивного навчання. Упровадження інтерактивних методів дозволяє мені створювати атмосферу співробітництва, взаємодії. Під час спільної роботи в групах, парах мої діти вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати спільні рішення.

Використання різних видів роботи підтримує увагу моїх учнів на достатньо високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність уроку. Таким чином, у  цілому  інтегровані уроки знижують стомлюваність, знімають перенапругу дітей, створюють комфортні умови навчання, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. З цією метою вживаю такі інтерактивні прийоми:

 

Опорна карта для конструювання навчального заняття

Етапи уроку

Можливі методи та прийоми

Організаційний етап

 1. Привітання, побажання хорошого настрою.
 2. Привітання учнів, які після тривалої відсутності прийшли на заняття.
 3. Сигнальний зошит.

Актуалізація опорних знань

 1. Тестові завдання.
 2. «Інтелектуальна розминка»
 3. «Так-ні»
 4. Гра «Учень-ученик»
 5. «Чомучка»
 6. «Шпаргалка»
 7. «Опитування-естафета»
 8. Математичний диктант
 9. Усна лічба

Мотивація навчальної діяльності

 1. «Приваблива мета»
 2. «Мікрофон»
 3. «Мозковий штурм»
 4. «Відстрочена відгадка»

Вивчення нового матеріалу

 1. Навчальний мозковий штурм (фронтально або в групах «Коло ідей»).
 2. «Учитель-учень»
 3. «Творча лабораторія».
 4. «Ажурна пилка».
 5. Захист дослідницьких робіт.
 6. Питання до тексту.

Етап засвоєння нових знань

 1. Побудова структурно-логічних схем.
 2. «Дерево рішень».
 3. «Шпаргалка».
 4. Екстроактивний режим (розповідь, лекція, повідомлення, пояснення).
 5. Інтроактивний режим (навчання проблемно-модульне, програмоване, комп'ютерне).
 6. Інтерактивний режим (навчання проблемне, колективне, проектне).

Етап перевірки первинного розуміння

 1. «Опитування експерта».
 2. «Піймай помилку».
 3. Власні приклади.
 4. «Зразкова відповідь».

Закріплення нових знань і умінь

 1. «Що було б, якби…».
 2. Придумай свої завдання.
 3. Інтелектуальний марафон.
 4. Спілкування «питання - відповідь».
 5. «Опитування експерта».
 6. «Моя робота-наша робота»(робота в групах).

Етап застосування знань і умінь

 1. Різнорівневі самостійні роботи.
 2. Проектне навчання.
 3. Учбові станції.
 4. «Міні – практикум».
 5. «Завдання по колу».
 6. Колективне дослідження.
 7. Логічні задачі.

Етап узагальнення й систематизації знань і умінь

 1. Побудова «дерева теми».
 2. Побудова блок – схеми (логічно – опорної схеми).
 3. «Мозкова атака».
 4. Метод кооперації.
 5. «Прес – конференція».

Етап контролю і самоконтролю знань і умінь

 1. Різнорівневі контрольні і самостійні роботи.
 2. Тестові завдання.
 3. Завдання на конструювання кількох способів розв'язування однієї задачі.
 4. Завдання з надлишковими даними.
 5. «Світлофор».
 6. «Лови помилку».
 7. «Так – ні».

Етап корекції знань і умінь

 1. Використання спеціально поділених на дрібні етапи вправ.
 2. Тестові завдання.
 3. Завдання «з пропусками».

Домашнє завдання

 1. Диференційоване домашнє завдання.
 2. Дуже корисне домашнє завдання.
 3. Випереджальне домашнє завдання.

Етап підбиття підсумків уроку

 1. Повідомлення вчителем.
 2.  Експертна група.
 3. Самооцінка.

Етап рефлексії

 1. «Сонечко».
 2. «Лист зворотного зв'язку».
 3. Барометр настрою.
 4. Я знаю, я вмію, я зможу…
 5. Вітер віє для тих, хто…
 6. Незакінчені речення.

 

Щодо формування цілісної наукової картини світу та розгляду уявлень з кількох боків, – тут пріоритетними, на мій погляд, виявляються такі прийоми: відверті та щирі бесіди – діалоги, міні – лекції, диференційовані домашні завдання за вільним вибором. (Розробки уроків )

Стрижнем всього інтегрованого навчання та впливу його на самоосвітню компетентність все ж таки, на мою думку, є створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів. Перш за все, це практичне застосування рішення будь – якої проблеми для подальшого використання в майбутніх самостійних вправах складного рівня.

Приваблює й те, що інтегровані уроки передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів. Це дозволяє використовувати зміст усіх навчальних предметів, залучати знання з різних галузей науки, культури, мистецтва, звертаючись до явищ і подій навколишнього життя. Таким чином,  оточую свого учня такою системою відношень, яка стимулює його творчий пошук, творчу діяльність і розвиває в ньому творчі здібності, бо вони є базовими для розвитку самоосвітньої компетентності (розробки уроків).Підбираю вправи, які навчають розмірковувати, гнучко підходити до вирішення проблем, знаходити нові оригінальні рішення.

Не можна не згадати ще одну технологію, яка, на мою думку, є ефективною, і елементи якої я обов’язково використовую на своїх інтегрованих уроках – це біоадекватна технологія. Як показує  мій досвід, біоадекватне навчання також впливає на розвиток самоосвітньої компетентності учнів. Цікаво створювати з ними мислеобраз, спираючись на фізіологічні, інтелектуальні, психічні функції особистості, закладати в довготривалу пам'ять математичну інформацію. Відповідно до «золотого правила» Я.А. Коменського, необхідно все, що тільки можна, давати для сприйняття зором, те, що можна чути – слухати, запахи – нюхати, те, що доступне дотику, – шляхом дотику. Якщо будь – які предмети одразу можна сприймати кількома чуттями, нехай вони одразу охоплюються кількома (розробки уроків).

Це все і впливає на результати роботи.

Кожного року учні 5 – 11 класів приймають участь у міських конкурсах,  у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» (за період 2009 – 2013 р.р. вони мають 7 срібних сертифифікатів). Учні беруть учась у науково – практичних конференціях, мають сертифікати учасників. Троє учнів отримали дипломи ІІІ ступеня за участь у конкурсі «Молодь тестує якість».

Беру участь у роботі методичної комісії вчителів математики, є координатором Міжнародного конкурсу «Кенгуру», протягом останніх трьох років  керівником шкільної методичної комісії учителів природничо – математичного циклу.

І, нарешті, хочу подякувати сучасній технології – інтегрованому навчанню - за можливість самореалізувати себе, виразити свої внутрішні потреби творчого пошуку.  Завдяки темі мого досвіду, у мене є власні творчі доробки (публікації), спроби на створення своєї маленької технологічної майстерні. А це допомагає мені забезпечити вихід кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування самоосвітньої компетентності.

І чим більше я занурююся в методику проведення інтерактивних уроків, вивчаю можливості інтегрованого курсу, переконуюсь, що за ним – велике майбутнє.

 

Електронні адреси сайтів для самоосвітньої діяльності учнів з математики

http://www.9151394.ru/  - Информационные и коммуникационные технологии в обучении

http://www.int-edu.ru/soft/geom.html  - живая геометрия

http://www.9151394.ru/projects/math/livegeom/pantuev2/  - Материалы к урокам математики

http://www.college.ru/  - первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение школьников (On - line) (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для профессионального образования.

http://vschool.km.ru/  - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (алгебра 7-9, геометрия 7-11)

http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ

http://edu.tsu.ru/  -Образовательный портал ТГУ

http://som.fio.ru/  - сетевое объединение методистов

http://www.ug.ru/  -«Учительская газета»

http://www.exponenta.ru/  - образовательный математический сайт, проекты для преподавателей, учеников и  студентов.

http://www.en.edu.ru/  -естественно-научный образовательный портал

http://www.school.edu.ru/  - "Российское школьное образование".

http://www.school.edu.ru/  -Российский образовательный портал

http://www.mccme.ru/  - Цент непрерывного математического образования

http://school-sector.relarn.ru/  -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН

http://pedsovet.alledu.ru/  -Всероссийский августовский педсовет

http://www.exponenta.ru/  -образовательный математический сайт

http://schools.techno.ru/  - образовательный сервер «Школы в Интернет»

http://www.1september.ru/ru - газета «Первое сентября»

http://all.edu.ru/  - Все образование Интернета

http://bullbear.msm.ru/rus/fr_main512.html  - построение, история, золотые пропорции в природе, связь с пентаграммой, числами Фибоначчи и др.

http://rusnauka.narod.ru/lib/philos/zolotsect.htm  - философское обоснование понятия "золотая пропорция"

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
7 листопада 2018
Переглядів
646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку