24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Досвід роботи "Стежиною творчості - до життєвого успіху"

Про матеріал

Пропоную ознайомитися із формами моєї роботи, інтерактивними технологіями, використанням ІКТ у навчальному процесі, попрацювати з новими освітніми ресурсами. Своє завдання як вчителя, я вбачаю у тому, щоб допомогти кожній дитині у процесі іі становлення як особистості: надихнути вірою у власні здібності й можливості, розвинути їх у процесі спільної діяльності; спонукати до генерування оригінальних ідей; прийняття сміливих, нестандартних рішень і відповідальності за них. Будь-які зміни слід починати із себе - це і є крок назустріч дитині!

Перегляд файлу

Лисенко О. Є.

 

 

 

 

Стежиною творчості – до життєвого успіху!

 

Результат пошуку зображень за запитом "картинка шлях до успіху"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст                                                                                                   Сторінки

 

І. Передмова ……………………………………………………………… 3

ІІ. Стежини формування творчої особистості…………………………..6

   2.1. Технологія проблемного навчання ………………………………7

   2.2. Технології інтерактивного навчання …………………………….9

   2.3. Відкриті задачі ТРВЗ     ..…………………………………………12

   2.4. Застосування ІКТ ……………………….………….......................14

       2.4.1. Освітній ресурс LearningApps……………………………….15

       2.4.2. Інтерактивні аркуші Wizer.me...............................................19

       2.4.3. Динамічне середовище GeoGebra …………………………...21

       2.4.4. Ресурс миттєвого зв’язку Plicers …………………………….23

   2.5. Творча лабораторія учня …………………………………………24

 ІІІ. Висновки ………………………….…………………………………..27

 ІV. Використані джерела………………………………………………...28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Передмова

 

Першочергове завдання педагога полягає в тому,

щоб відкрити у кожній людині творця,

поставити його на шлях самостійної,

творчої, інтелектуальної праці.

В. О. Сухомлинський

 

   Сучасні тенденції розвитку суспільства, динамічні зміни в усіх сферах людської діяльності зумовлюють потребу у формуванні творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, креативних можливостей, здатної до створення та засвоєння інновацій у будь-якій галузі.

   Сучасна молода людина – не спостерігач, а творець свого щастя, яка спроможна генерувати  оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення і відповідати за них.

   Тому тема, над якою я працюю, – «Стежиною творчості – до життєвого успіху!» є актуальною і важливою!

   Наукові праці Г. Альтшуллера, В. Клименка, В. Моляко, Ю. Кулюткша, Д. Пойа торкаються проблеми управління процесом творчості, створення умов, які б забезпечували інтуїтивне осягнення ідей розв’язання проблеми; створення творчого клімату в науковому, інженерному, педагогічному та учнівському колективах; пропонують особливі евристичні прийоми розв’язання творчих завдань.
   Питання пошуку шляхів розвитку творчої особистості перебуває у центрі уваги багатьох сучасних педагогів і психологів – Ю. Богоявленської, В. Бутенко, М. Поташник, В. Рибалки, С. Сисоєвої, Т. Сущенко, Н. Тализіної та ін. Видатний педагог В. Сухомлинський називає творчість сутністю життя у світі знань і краси. І хоча він не давав у своїх працях визначення особистісної  творчості, найціннішим є те, що творчість він розглядав як діяльність, у якій розкривається духовний світ особистості, своєрідний магніт, що притягує людину до людини .

   У  психолого-педагогічній літературі «творчість», в широкому розумінні слова, розглядається як діяльність, що породжує щось якісно нове. 

   Творча особистість – це такий тип особистості, для якого характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що проявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, які дозволяють їй досягти прогресивних, соціально та особисто значущих результатів у одній або кількох видах діяльності. Вчені виділяють такі риси творчої особистості:

 

 

схема5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Творчість – це не розкіш для обраних, а потреба кожної дитини, закладена самою природою. Здатність до творчості є важливою умовою для успішного самовираження особистості, її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі. Своє завдання як вчителя, я вбачаю у тому, щоб допомогти кожній дитині у процесі іі становлення як особистості: надихнути вірою у власні здібності й можливості, розвинути їх у процесі спільної діяльності; спонукати до генерування  оригінальних ідей; прийняття сміливих, нестандартних рішень і відповідальності за них. Адже компетентності, набуті впродовж навчання, мають забезпечити випускнику школи здатність до розвитку креативного мислення; пошуку та застосування нестандартних способів вирішення життєвих завдань; мотивації до саморозвитку, швидкої орієнтації у мінливих умовах соціуму, самореалізації та життєвого успіху.

   У своїй роботі дотримуюся принципів, які допомагають в організації навчально-виховного процесу, вибору оптимальних методів і прийомів для формування всебічно розвиненої особистості.

 

 

 

 

 

схема8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі здібності особистості – це поєднання її властивостей і рис характеру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності. Виділяють такі компоненти математичних здібностей:

 • здібність до формалізації математичного матеріалу, абстрагування від конкретних кількісних відношень і просторових форм та оперування формальними структурами відношень і зв’язків;
 • здібність узагальнювати математичний матеріал;
 • здібність до оперування числовою і знаковою символікою;
 • здібність скорочувати процес міркувань, мислити згорнутими структурами;
 • здібність до зворотності процесу мислення;
 • математична пам'ять.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Стежини формування творчої особистості

 

 Як я реалізую свої задуми, плани під час навчально-виховного процесу?

  Підтримкою для мене є слова  В.  О. Сухомлинського: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця!» Запрошую Вас у подорож по стежинах творчості, якими крокуємо разом з дітьми.

 

схема1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Хочу підкреслити, що жодна з технологій, які використовую в своїй роботі, не реалізується окремо, всі тісно взаємопов’язані і спрямовані на формування творчої особистості, за якою наше з Вами майбутнє.

 

 

 

 

 

 

2.1. Технологія проблемного навчання

 

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.

Гордон Драйден

 

  Творчість для мене – це діяльність, самостійність думки, без яких неможливо уявити сучасну молоду людину. Проблемна ситуація, створена вчителем, викликає протиріччя, утруднення, потребу до порівняння, аналізу; спонукає до висування гіпотез, їх перевірки і висновків на основі всієї зібраної інформації.

схема3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприклад: Тема «Площа паралелограма». 8 клас.

   Класичний варіант – вчитель дає готову формулу і учні обчислюють площу паралелограма.

c[tvf6                            

 

 

 

 

 

 

 

   Другий варіант – використовуємо технологію проблемного навчання. Поставимо перед дітьми проблему, яка потребує творчого підходу, пошуку шляхів розв’язання.

   Скільки потрібно закупити фарби для фарбування підлоги в кафе, яка має форму паралелограма. Витрати фарби – 180 г на 1 м2. Що необхідно знати для розв’язання даної проблемної ситуації?

   Хочу підкреслити, що проблемну ситуацію створює вчитель, він прогнозує можливі варіанти, прораховує хід думок учнів. І в даній ситуації можна йти двома різними шляхами: задати сторону паралелограма і його висоту, або не робити цього – давши дітям простір для пошуку необхідних даних. Вибір залежить від класу, з яким працює вчитель, і головне, яку мету ставимо при розв’язанні проблемної ситуації.

   Зменшуючи кількість даних в даному випадку, збільшуємо можливість більш гнучкого мислення, пошуку оригінального шляху.

   Під час роботи над даною проблемою учні:

 •                   порівнюють завдання з попередньо вивченим матеріалом;
 •                   аналізують, співставляють;
 •                   шукають способи отримати на рисунку фігури, площі яких знають   (трикутник, прямокутник);
 •                   висувають гіпотези, як розбити паралелограм на частини;
 •                   вибирають оптимальний шлях;
 •                   відшліфовують розв’язання;
 •                   узагальнюючи, самостійно виводять формулу для площі паралелограма.

   Така організація навчального процесу сприяє розвитку творчих здібностей кожної дитини. Важливо залучити до роботи всіх учнів! Зрозуміло, що не всім притаманна гнучкість мислення, аналітичність. У такому випадку дітям для допомоги бажано підготувати моделі паралелограма і, звичайно, ножиці для роботи.

   Реалізація елементів проблемного навчання сприяє не тільки засвоєнню знань, а й розвитку в учнів здатності до їх самостійного оволодіння шляхом творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці.

 

 

 

 

 

2.2. Технології інтерактивного навчання

 

Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня
М.Ебнер-Ешенбах

 

   Вирішенню завдань творчого розвитку школярів сприяє реалізація особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів в навчанні, якими передбачено активну комунікацію  учнів. На своїх уроках я  використовую технології кооперативного, колективно-групового навчання.

схема7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наприклад, «Асоціації» зручно використовувати, коли є необхідність повторити і систематизувати великий обсяг матеріалу.

 

асоціації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Технологію «Акваріум» застосовую для створення проблемної ситуації і активізації пізнавальної діяльності. Вивчивши квадратичну функцію в 9 класі, доцільно запропонувати самостійно знайти шлях розв’язання даного рівняння. Використання «Акваріуму» в даному випадку мотивує діяльність учнів, створює підґрунтя для розвитку їх творчого потенціалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Для роботи в парах та групах різних вікових категорій розробляю «піраміди знань», які не лише допомагають формувати предметні компетентності з певної теми, а й мають виховну мету, оскільки в кожній піраміді закодовую крилатий вислів на патріотичну та морально-етичну тематику.

   Як приклад розглянемо «піраміду знань» для учнів 6 класу по темі «Звичайні дроби». Діти розв’язують завдання і розшифровують вислів, знайшовши відповідний трикутник з числовим значенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попрацювавши, отримаємо слово – творчість. Обовязково надати учням можливість висловити свої думки про отримане слово, або вислів!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Відкриті задачі ТРВЗ

 

Не можна птаха навчити літати в клітці.

Анатолій Гін

 

   Так писав Анатолій Олександрович Гін, педагог, майстер Теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ), в своїй книзі «Прийоми педагогічної техніки». Розвивати творчу, креативну особистість неможливо, якщо немає простору для мислення, немає можливості для вибору, немає зіткнення з реальною проблемою!

    Життя постійно ставить перед нами відкриті задачі, які мають різні шляхи розв’язання, різні варіанти відповідей, і всі вони існують, тільки вибір за нами!

Пропоную розв’язати задачу:

   Два велосипедисти рухаються по одному шосе. Велосипедист Буркунчик рухається зі швидкістю 6 км/год, а Поспішайко -  зі  швидкістю  8 км/год. Зараз між ними відстань 1 км. Яка відстань буде між ними через 1 год?

    Я думаю, Ви знайшли такі варіанти розв’язання. Але чи вони всі? А якщо діти запропонують, що Буркунчик затримався на 20 хв, і ми маємо ще декілька різних шляхів. Чим ця задача відрізняється від традиційної? Нечітка умова, варіанти розв’язання, різні відповіді – і всі правильні!

выдкр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Під час такої роботи з задачею реалізується принцип відкритості, свободи вибору, діяльності, зворотного зв’язку і створюється «ситуація успіху» – дитина знайшла розв’язання і це її шлях, відмінний від інших.

Учитель – творець свого уроку і завжди відчуває, коли є потреба у розв’язанні відкритої задачі!

       Спробуємо зробити звичайну задачу відкритою!

№ 241 (7 клас. Геометрія. 2015 рік Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.)

    Точки М і К належать відповідно бічним сторонам АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС, АМ = СК. Відрізки АК і СМ перетинаються в точці О. Доведіть, що трикутник АОС рівнобедрений.

 

 

 

 

 

 

 

   Змінимо питання і задача стає відкритою! Рівність яких елементів на рисунку ми можемо довести? Чи є на малюнку рівнобедрений трикутник, крім даного?

 

  Введення відкритих задач у навчальний процес є потребою для розвитку молодої людини, здатної себе реалізувати в суспільстві.

   Упровадження ТРВЗ-педагогіки в практику навчання сприяє тому, що в школярів формується творча активність, розвивається здатність логічно мислити, творити, бути винахідниками. Це потрібно не лише для успішного навчання в школі, а й для повсякденного життя, оскільки дає змогу впевнено шукати та знаходити вихід з будь-якої ситуації. А це є крок до успіху!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Застосування ІКТ

 

Технології ніколи не замінять учителя. Але вчитель, який ефективно застосовує технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто ними не володіє.

    Шеріл Нуссбаум-Біч, член Ради директорів Міжнародного товариства з технологій в галузі освіти

 

    Сучасний освітній процес неможливо уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Я використовую можливості Інтернет-ресурсів для забезпечення якісного навчання та тісної співпраці з учнями та їхніми батьками. Для цього створений блог «Математична скринька». Якщо спочатку існування блогу було однією з умов участі в конкурсі «Учитель року», то потім я зрозуміла, що у мене в руках інструмент для активної взаємодії з дітьми. Під час  роботи школярів на сторінках блогу важливим є зворотній зв'язок у вигляді коментарів, заохочення, схвалення.

   На сторінках мого блогу "Математична скринька" діти розв’язують логічні задачі, інтерактивні вправи, приймають участь у конкурсах, вікторинах, що формує предметну, комунікативну і інформаційну компетентності.

   Інтернет – це середовище перебування наших дітей, це істина, яку не потрібно доводити. А от використати це на користь дитини якраз і є потреба сьогодення. Це не означає, що кожен вчитель має терміново створювати блог чи сайт. Мені випала така можливість і я її використовую в роботі.

   Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 • візуалізувати навчальний матеріал;
 • індивідуалізувати процес навчання;
 • здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання;
 • створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль;
 • забезпечити розвиток творчої активності школярів.

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Освітній ресурс LearningApps

 

 Одним з таких ресурсів, який забезпечує взаємодію з дітьми, є ресурс LearningApps. Цей освітній ресурс дуже простий і зручний у використанні на уроці і в позакласній роботі. Найголовніше – інтерфейс українською мовою, і в цьому його суттєва перевага від інших освітніх ресурсів. Дуже легка реєстрація і доступ до створення власних вправ: по зразку, або з нуля, як кому зручніше. На цей час на ресурсі зібрана велика колекція інтерактивних вправ з математики, які можна використовувати в своїй діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пропоную інтерактивні вправи, створені мною як для уроків, так і для співпраці з дітьми на сторінках блогу.

5 клас. Натуральні числа. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/1957108

5 клас. Натуральні числа. Вправа «Живі цифри»

http://lviv.miksike.net/en/lmtests2.html?test=5027&start=1

5 клас. Рівняння. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/1945539

6 клас. Ознаки подільності. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/1946551

6 клас. Дії із звичайними дробами. Вправа «Класифікація»

http://LearningApps.org/1955193

6 клас. Дії із звичайними дробами. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/1955177

6 клас. Додавання раціональних чисел. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/2080306

6 клас. Додавання раціональних чисел. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/2012994

6 клас. Додавання раціональних чисел. Вправа «Заповнити пропуски»

http://LearningApps.org/2012737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас. Раціональні числа. Вправа «Живі цифри»

http://lviv.miksike.net/en/lmtests2.html?test=5028&start=1

6 клас. Віднімання раціональних чисел. Вправа «Заповнити пропуски»

http://LearningApps.org/2021199

6 клас. Додавання і віднімання раціональних чисел. Вправа «Вікторина з друкуванням»

http://LearningApps.org/2011717

6 клас. Раціональні числа. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/1955157

6 клас. Дії з раціональними числами. Вправа «Заповнити таблицю»

http://LearningApps.org/1946330

6 клас. Пропорція. Вправа «Відповідність сітки»

http://LearningApps.org/1969927

 

 

 

 

 

 

6 клас. Рівняння. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/2216876

6 клас. Рівняння. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/2215283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас. Формули скороченого множення. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/1954429

7 клас. Лінійні рівняння. Гра «Скачки»

http://LearningApps.org/2267325

7 клас. Розкладання на множники. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/2147307

7 клас. Системи лінійних рівнянь. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/2342224

7 клас. Геометрія. Основні поняття. Вправа «Знайди слова»

http://LearningApps.org/1948497

9 клас. Нерівності. Вправа «Пазл»

http://LearningApps.org/1946330

9 клас. Графік квадратичної функції. Вправа «Відповідність сітки»

http://LearningApps.org/1973029

9 клас. Площі фігур. Вправа «Відповідність сітки»

http://LearningApps.org/1961236

 

 

 

10 клас. Функція і її графік. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/2297356

10 клас. Геометричні перетворення графіків. Вправа «Класифікація»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://LearningApps.org/2297185

11 клас. Кути між прямими і площинами. Вправа «Вікторина»

http://LearningApps.org/2040163

11 клас. Похідна функції. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/1971894

11 клас. Логарифми та їх властивості. Вправа «Вікторина»

http://LearningApps.org/1955007

11 клас. Показникові і логарифмічні рівняння. Вправа «Класифікація»

http://LearningApps.org/1969901

11 клас. Логарифмічні нерівності. Вправа «Знайди пару»

http://LearningApps.org/1969949

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Інтерактивні аркуші Wizer.me

 

   Сервіс Wizer.me увійшов в десятку кращих сервісів для освіти в 2016 році. Сервіс дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші, які можна використовувати при дистанційному навчанні, для домашніх робіт, для роботи в класі на інтерактивній дошці.

 

https://3.bp.blogspot.com/-sgsGwSIuXBM/V9ZpWhdngkI/AAAAAAAAXiI/n83nqyzXCfYZStJxaF7awBTEtxuTPHSWACLcB/s640/wizer.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

   Простий і швидкий інструмент для створення інтерактивних робочих аркушів із завданнями і вправами, в тому числі і на основі відео. Можна скористатися вже створеними робочими листами з багатьох тем, а можна створити свої.
Учитель може створювати робочі листи на основі відеоуроків, прикріплювати до них різні завдання і запрошувати учнів до роботи. Учні реєструються в сервісі і виконують запропоновані завдання. Учитель може переглядати відповіді учнів в особистому кабінеті.

   За допомогою сервісу можна створювати цікаві дидактичні матеріали з будь-якої теми шкільної програми з використанням текстів, відео, аудіо, зображень, у тому числі інтерактивних. Створеною роботою вчитель може поділитися по електронній пошті і в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Pinterest).
Інтерактивний робочий аркуш являє собою веб-сторінку, на якій можна розмістити навчальний матеріал і різного типу завдання для учнів. 
Наприклад, це може бути відео, зображення, текст на основі яких учні відповідають на запитання і виконують завдання. Можна вставляти зображення і робити їх інтерактивними, додаючи на них мітки з текстом, гіперпосиланнями, питаннями, вікнами для введення тексту. Можна додавати презентації, розміщені в сервісах інтернет, використовуючи код HTML. Питання можуть бути текстовими, а можуть бути у вигляді аудіофайлів. У багатьох завданнях можна подавати відповіді для автоматичної перевірки. 

     По сутіце інструмент для створення інтерактивних робочих аркушів, в якому можна використовувати наступні завдання:

 •                   відкрите питання (Open Question)
 •                   питання з вибором відповіді (Multiple Choise)
 •                   коментування-дискусія на задану тему (Blanks)
 •                   поєднання тексту і малюнку (Fill On An Image)
 •                   з'єднання частин (Matching)
 •                   таблиця (Table)
 •                   сортування (Sorting)
 •                   малювання (Draw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На сторінці блогу  Wizer розміщені посилання на створені мною вправи для учнів 6-8 класів. Цей ресурс дуже зручний для організації спільної роботи з учнями, дає можливість швидкого зворотнього зв’язку.

 

 

 

2.4.3. Динамічне середовище GeoGebra

 

   Зараз існує велика кількість ресурсів, які дають змогу активізувати роботу учнів на уроках. До них належить динамічне геометричне середовище GeoGebra, в якому поєднується геометрія, алгебра і математичні обчислення.

Я пройшла навчання в центрі GeoGebra інституту GeoGebra на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К. Д. Ушинського, отримала «Сертифікат користувача GeoGebra». Пройти навчання може кожен бажаючий вчитель. Використання даної програми візуалізує навчальний процес, робить його більш зрозумілим, доступним для школярів. Розв’язуючи рівняння sinx = x2  графічним методом, учні зразу бачать підтвердження знайдених розв’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інтерактивність моделей програми  дає можливість наочно підтвердити властивість бісектриси кута трикутника про пропорційні відрізки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Неоціненна роль програми GeoGebra при розвязуванні стереометричних задач, формуванню графічної культури, просторової уяви дітей. Перед Вами модель, виконана в даній програмі: переріз сфери площиною. У цій програмі є можливість переглянути покрокову побудову малюнка, уявити перерізи, швидко перейти до планіметричного зображення, зробивши невидимими просторові обєкти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Під час вивчення геометричних перетворень графіків функцій за допомогою динамічних повзунків є можливість показати зміщення графіка, стиск і розтяг. При цьому діти бачать як міняється назва функції при русі повзунків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ці та інші, створені мною моделі, Ви можете знайти і використати на ресурсі GeoGebra, де вони розміщені https://www.geogebra.org/materials#_=_.

  В Інтернеті є готові колекції моделей, створених в середовищі GeoGebra, але цікавіше коли це відбувається з участю дітей.

 

2.4.4. Ресурс миттєвого зв’язку Plicers

 

  Навчаючись у Віртуальній школі ІКТ, відкрила для себе ресурс Plicers, який дає можливість миттєвого зворотнього зв'язку з дітьми під час  роботи над завданнями тесту. Спробувала у трьох 7 класах і в 5 класі. Чи сподобалося дітям? Так, без сумніву - побачити на екрані зразу свій результат роботи, який уже не зміниш. На мою думку, доцільно використовувати для актуалізації знань, для мотивації пізнавальної діяльності (у когось правильно, а в мені ні). Для вчителя розробка завдань на ресурсі дуже проста і зрозуміла, є можливість в історії переглянути відповіді дітей і провести оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Звичайно, на кожному уроці недоцільно використання даного ресурсу, бо все ж таки це займає достатньо часу, але доречним це буде під час уроків повторення, систематизації вивченого матеріалу.

   Всі вчителі вже опанували як працювати в PowerPoint, створювати презентації, робити анімацію. Рекомендую спробувати попрацювати в програмах Prezi, Sway та VideoSribe, які роблять презентації ще більш динамічнішими.

 

 

 

 

2.5. Творча лабораторія учня

 Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність.

Бернард Шоу        

 

  Важливе значення має заохочення дітей до творчого процесу – створення кросвордів, відкритих задач, інтерактивних вправ!

   Залучення до участі в математичному конкурсі Кенгуру, роботі в освітньому онлайн середовищі Міксіке, участь у веб-квестах, позакласних заходах, створює позитивну мотивацію і розвиває творчий потенціал учнів.

схема2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веб-квест – одна з сучасних новітніх форм роботи з дітьми, це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Команда учнів 6-7 класів нашої школи взяла участь у двох із них: «У світі логіки» та «Приїздіть до нас на Україну», які організувала вчитель математики та інформатики Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоодеської районної ради Миколаївської області Богданова Ольга Олексіївна https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/home. Пропоную всім вчителям заохочувати дітей до участі, адже це допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань:

 • розвиваються навички спілкування в мережі Інтернету, реалізуючи комунікативну функцію;
 • підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого;
 • формуються навики співробітництва в команді;
 • зявляється можливість використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності;
 • вдосконалюються інформаційні компетентності – робота з джерелами інформації, пошук оптимальних рішень проблеми, подача і оформлення зібраної інформації.

   Для кожного вчителя важливе значення має робота з обдарованими дітьми – підготовка до олімпіад, участь в МАН. 

   Проектна технологія є потужним засобом формування творчої особистості.

схема4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працюючи над проектом учні вчаться:

 • усвідомлювати мету;
 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати джерела інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати «кінцевий продукт» - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, сценарій);
 • представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе та інших.

   Рекомендації по організації проектів, приклади навчальних проектів Ви зможете знайти на моєму блозі на сторінці «Проект» https://matematuchna-s.blogspot.com/p/blog-page_37.html.

   Використання ігрових технологій на уроках та у позаурочний час не залишає байдужими школярів усіх вікових категорій. Саме вони якнайкраще допомагають вчителю створити «ситуацію успіху», а дитині – відчути в собі впевненість, бажання пізнати нове, отримати чергові перемоги.

  Так, на своєму блозі я організувала конкурс «Ребуси», до складання яких були залучені учні 5-7 класів. Працювали діти завзято, використовували для цього Генератор ребусів. Всі ребуси зібрані і опубліковані на блозі – на сторінці Ребуси. Спробуйте і Ви:

 

https://3.bp.blogspot.com/-HEYJ57et_o4/WEF1cMgJRoI/AAAAAAAABZM/UK60thooN5A8t3Qd-AjJ28gfcA_mK_tGwCLcB/s320/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2581%2B22%2B%25D0%25A1%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0.png

 

 

 

 

 

 

   Ще один важливий аспект, на якому хочу зупинитися: рефлексія. Як сказав Ж. Піаже: «Рефлексія – це внутрішня дискусія». Використання рефлексивної позиції учнів становить величезний резерв для удосконалення творчої особистості й педагогічного процесу в цілому. Для сучасної людини важливо вміти провести самооцінку своєї пізнавальної діяльності, усвідомити рівень розвитку і бачити перспективу на майбутнє. Рефлексію можна проводити на таких етапах: на початку уроку для визначення емоційного стану учнів; під час основної навчальної діяльності; для підведення підсумків («Незакінчене речення», «Плюс-мінус-цікаво»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Висновки

 

Кожен рік, який ви працюєте в школі,

повинен збагачувати вашу технологічну

лабораторію педагогічної праці.

В. Сухомлинський

 

    Процес оновлення нашої держави, демократизація суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Виховання людей із високим творчим потенціалом – це актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики і соціальна необхідність. Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового. Відомий дидактик І. Лернер зазначав: «Творчості можна вчитись із дотриманням трьох умов: навчання інтелектуальних операцій, навчання процедур творчої діяльності, формування ціннісного ставлення до творчості».

   Неможливо навчити, виховати чи розвинути в інших те, чим сам не володієш. Учитель сам має бути готовий до змін, бути творчою особистістю, прагнути до пошуку, творчої діяльності.

Підсумовуючи вищесказане, основними шляхами формування творчої особистості вважаю:

 • переосмислення ролі педагога в навчально-виховному процесі, як наставника, фасилітатора, організатора пізнавальної творчої діяльності;
 • впровадження інноваційних форм і методів, які сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості;
 • впровадження в навчальний процес відкритих, творчих задач ТРВЗ;
 • заохочення учнів до активної творчої діяльності – конкурсів, олімпіад, проектів, створення дидактичних матеріалів;
 • перевагу надавати проблемним, дослідницьким технологіям навчання.

    В. О. Сухомлинський говорив: «Творчість, майстерність, досконалість – це, насамперед, наполеглива праця». Я впевнена, що без щоденної, наполегливої праці, набуття досвіду, майстерності неможливо сформувати творчу особистість, яка буде творцем свого щастя і нашого суспільства!

 

ІV. Використані джерела

 1. Апостолова Г. В. Логічними стежинками математики : 5-9-ті кл. / Г. В. Апостолова, О. П. Бакал. – К. : Генеза, 2014. – 304 с.
 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.mon.gov.ua
 3.  Басанько А. М. За лаштунками підручника з математики 5-7 клас / А. М. Басанько. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 128 с.
 4.  Баран О. І. Математичні мініатюри / О. І. Баран. – Харків: Основа, 2003. – 94 с.
 5. Бібліотека компютерних моделей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sites.google.com/site/biblkompmod/.
 6. Болсун С. А. Освітній потенціал ТРВЗ (теорія розв'язування винахідницьких задач). Частина 2 / С. А. Болсун. – Харків: Основа, 2014. – 129 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою").
 7. Болсун, С. А. Феномен творчості / С. А. Болсун // Нова пед. думка. — 2008. — № 1. — С. 164–173.
 8. Болсун, С. А. Психолого-педагогічні умови впровадження ТРВЗ в шкіль-ну практику / С. А. Болсун // Зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. — Т. VIII. — Вип. 3. — К., 2006. —С. 20–25.
 9. Брехунова О. Л. Натуральні числа і дії над ними / О. Л. Брехунова. //

 Математика. – 2003. – №36. – С. 10–12.

     10. Василенко О. О. Серенада математиці / О. О. Василенко. – Харків:

           Основа, 2003. – 123 с.

     11. Власенко О. І. Сильна ланка / О. І. Власенко. // Математика. – 2003. –

№34. – С. 22–23.

     12. Гайштут А. Г. Математика в логических упражнениях / А. Г. Гайштут. –    Київ: Радянська школа, 1985. – 192 с.

     13. Гальперіна А. Р. Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Профільний рівень: Збірник завдань для контролю знань / А. Р. Гальперіна. – Харків: Ранок, 2012. – 208 с.

14.  Гін А. О. Прийоми педагогічної діяльності. Свобода вибору. Діяльність. Зворотній звязок. Ідеальність: посібник для вчителя / А. О. Гін. – Харків: Основа, 2015. – 112 с. – (13). – (Нові формати освіти).

15. Запровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://osvita.ua

16. Евстифеева О. Осваиваем "сети и облака" [Електронний ресурс] / Ольга Евстифеева. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:

      http://roachinthenet.blogspot.com/2016/05/samr.html#.V0mBYjWLTDe.

17. Ігрові технології на уроках як складова виховання творчої особистості.  

       [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://wiki.ciit.zp.ua

Інтернет-сервіси в освітньому просторі [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://internet-servisi.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

18. Калошин В. Ф. Розвиток творчості в учнів / В. Ф. Калошин, Д. В.

       Гоменюк. //  Б-ка журн. "Управління школою"; Вип. 8(68). – 2008. – С.

       111.

19. Лисенко О. Є. Математичний бій. 7 клас [Електронний ресурс] / О. Є.

         Лисенко // 2015 – Режим доступу до ресурсу:

https://drive.google.com/file/d/0B3X4i5uY0ToUVnFwMkQ4WWpxX2s/view?usp=sharing.

20. Лисенко О. Є. Сильна ланка. 6 клас [Електронний ресурс] / О. Є.

   Лисенко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/0B3X4i5uY0ToUbjA1YmpaX0htcE0/view?usp=sharingg.

21. Маркова І. С. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і

   практика.  (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне

       навчання). –  Х.: Основа, 2007 – 176 с.

22. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /

      Н. П. Наволокова. – Харків: Основа, 2014. – 176 с. – (2-ге). – ("Золота

      педагогічна скарбниця).

23. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів

     загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/matem-pr.pdf.

24. Нелін Є. П. Алгебра. 11 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: академ. рівень, проф. рівень / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. –  Харків: Гімназія, 2011. – 448 с.

25. Проектні технології в навчанні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу  http://uk.wikipedia.org

26. Садкіна В. І. Маленькі секрети великого успіху. Навчаємо з радістю /

       В. І. Садкіна. – Харків: Основа, 2016. – 144 с. – (Нові формати освіти).

27. Сисоєва  С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості

       учня / С. О. Сисоєва. – К. : Поліграфкнига, 1996. – 406 с.

28. Стрижакова Л.Д. З досвіду проектної діяльності. // Математична газета.–  2012. – 1. – С. 6-10

29. Творча діяльність як основа самореалізації особистості [Електронний

       ресурс]. Режим доступу:http://iifpo.pp.net.ua/publ/11-1-0-85. – Назва з

       екрана.

30. Фурман М. С. Збірник задач з алгебри і початків аналізу. 11 клас / М. С. Фурман. – Харків: Основа, 2010. – 159 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України"; № 9(93)).

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Майстер-класи
Додано
4 липня 2018
Переглядів
1256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку