Досвід роботи вчителя української мови «Різноманітні форми і методи роботи на уроці як фактор підвищення грамотності учнів»

Про матеріал
Головне завдання уроків української мови – навчити дітей змістовно, логічно, чітко висловлювати думки, виробити необхідні навички грамотного письма. Тому у центрі уваги словесника мусить бути робота над удосконаленням орфографічних умінь і навичок, оскільки помилкам краще запобігти, ніж працювати над їх виправленням
Перегляд файлу

 Організація роботи над помилками

перший крок до грамотності

 

   Найважливіша роль у реалізації цілей і завдань освіти належить

 вивченню   рідної  мови.

           "Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма нашого організування. Мова – душа кожної національності, її національний скарб. У мові наша стара й нова культура, ознака національного    визнання. Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона  відтворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психологічного я. І поки живе мова – житиме й народ," – писав Іван Огієнко.

          У сучасній школі найголовніше завдання навчання української мови  школярів - формування орфографічної грамотності. Вона є однією із складових частин загальної мовної культури, забезпечуючи точність вираження думки і взаєморозуміння в письмовому спілкуванні. Сучасна  якість грамотності учнів викликає тривогу у вчителів, батьків і, нарешті, у громадськості. У старших класах ступінь орфографічної компетентності не завжди досягає необхідного рівня, що дозволяє  учневі грамотно і  вільно викладати письмово власні думки, підводити відповідні висновки.
Тому вчені (психологи, методисти), вчителі шукають причини такого явища (низької орфографічної грамотності), щоб вжити дієвих заходів щодо поліпшення становища в цій складовій частині навчання.

          В шкільній практиці та методиці викладання  української мови  існує ціла система форм, методів та прийомів формування орфографічної писемності учнів,  проте грамотність все ж залишається проблемним питанням.  Важливо виробити в учнів необхідність та бажання аналізувати та  критично оцінювати власні  роботи.

      Проте, в методичній літературі це питання розкрито не в повній мірі, не розроблено алгоритмів та механізмів роботи над помилками відносно вікових категорій учнів та  сформованості їх мовних компетенцій.

Таким чином, актуальність теми «Робота над помилками як елемент підвищення орфографічної грамотності учнів» обумовлена необхідністю підвищити рівень грамотності учнів,розробити відповідні механізми.

Успішне оволодіння орфографією передбачає чітко організовану роботу над помилками. Робота над помилками — один із найважчих видів діяльності для учнів, оскільки вони повинні самі проаналізувати свої роботи. Безумовно, у планування уроків кожен учитель вносить години, які розраховані на аналіз помилок. Але практика показує, що далеко не всі помилки можна проаналізувати на уроці. Щоб уникнути цієї проблеми, потрібно впроваджувати реалізацію одного з найважл Звідки з'являються помилки? Тільки  розібравшись із причинами появи, можна їх позбутися.

            Перша причина виникнення помилок досить розповсюджена. Наше письмо супроводжує внутрішнє мовлення. Думка випереджає рухи рук. Внутрішнє мовлення теж. Написавши щось у швидкому темпі, ми читаємо не те, що написали, а те, що хотіли написати, не помічаючи своїх помилок. Як навчити дитину читати те, що написано у неї в зошиті? Доцільно використовувати вправи, де треба виправляти помилки.

        Друга причина — невміння виділяти орфограми на письмі, що дуже гальмує розвиток орфографічних навичок. При написанні диктантів учні не

застосовують правила з тієї причини, що не знаходять у словах місця, де їх застосувати.              

            Таким чином, при вивченні української мови пропускається етап, на якому учні самостійно шукали б та виділяли орфограми в момент написання. Для того щоб у дитини з'явилася орфографічна пильність, пропоную різноманітні вправи з пропусками букв (такі вправи представлені нижче з методичним коментарем).

          Під час виконання роботи над помилками вчитель намагається усунути основні причини їх виникнення. При цьому не треба забувати про візуальну, тактильну, слухову та артикуляційну пам'ять. Артикуляційна пам'ять може використовуватися при орфографічному читанні, яке відрізняється від орфоепічного тим, що кожне слово вимовляється так, як пишеться, і, таким чином, залишається в пам'яті рухів мовного апарату. Орфографічне читання можна починати з будь-якого тексту на будь-якому уроці, якщо ставиться мета навчити правопису слів. При орфографічному читанні кожний звук у слові відповідає букві, слово повинно звучати чітко, щоб полегшувати його сприйняття й повтор.  Немає необхідності доводити, що всі прийоми роботи над помилками, які зазначені вище, активізують розумову діяльність школярів, формують у них уміння свідомо застосовувати вивчені правила. Але все це даремно, якщо учні не прагнуть позбутися своїх помилок. Щоб викликати бажання підвищити грамотність, треба зацікавити вдало підібраним мовним матеріалом.

            Представлені нижче матеріали спрямовані саме на пробудження в учнів інтересу до роботи над помилками. Завдання згруповані за основними видами помилок та містять розважальні й пізнавальні фрагменти, які допомагають учням легше пригадати чи засвоїти певні орфограми та правила.   Перевіряються завдання з допомогою самоконтролю. Самоконтроль формується на основі само - і взаємоперевірки написаного, в ході коментованого письма.

  Види робіт з орфографії.  Методичний коментар до їх виконання.

          Вправи на попередження орфографічних помилок та методичний коментар до їх виконання.

      Вправа «Коректор». В основу цих завдань покладений принцип розподілу мовного матеріалу на дві колонки. Так, наприклад, на опрацювання орфограм «Вживання апострофу» та «Написання м'якого знаку» відповідно до вживання або невживання м'якого знака, апострофа для кращого засвоєння орфограм та миттєвої перевірки виконаного завдання самим учнем використовується вислів, закодований у тексті вправи. Крім того,учитель має змогу розвивати логічне мислення учнів при розгадуванні загадок та збільшувати словниковий запас у процесі пояснення фразеологізмів. Ці вправи органічно вплітаються в будь-який урок мови, а завдяки закодованим висловам учитель має можливість при відповідному доборі мовного матеріалу реалізовувати виховний потенціал стійких виразів та загадок. Завдання. Запишіть слова у дві колонки:

1) з м'яким знаком;

2) без м'якого знака.

 Мален..кий, остроз..кий, н..юанс, японс..кий, іл..юзія, чотиріч..чя, художниц..кий, арал..-ський, Олен..чин, т..охкати, астраханс..кий, голуб.., освітян..ський, с..омий, Натал..я, кал..ка, естон..ський, рис.., ал..батрос, зал..п, насип.., юніст.., алжир..ський, ювіляр..ка. 

 Із перших букв слів у колонках має утворитися фразеологізм, що означає: «це мене зовсім не стосується, це не моя справа». (Відповідь: моя хата скраю — нічого не знаю. Гір..кий, бул..йон, італійс..кий, лан.., намагаєш..ся, австро-угор..ский, винос.., туш.., Хар..ків, одес..кий, ручен..ка, ріж.., освітян..ский, степ.., низ..кий, радіс..ть, авіапромисловіст...., піч.., посміхаєш..ся.

 Із перших букв слів у першій колонці має утворитися фразеологізм, що називає того, хто виділяється серед інших чимось незвичайним. (Відповідь: біла ворона).

            Вправи з пропуском (або як їх і ще називають «письмо з дірками») дозволяють формувати вміння учнів знаходити та виділяти орфограми в різних морфемах написаного слова.

        Завдання такого рівня дозволяє охопити великий обсяг вивчених орфограм, тому варто його використовувати на уроках закріплення вивченого матеріалу. Кожна із цих вправ велика, тому, щоб скоротити час на її виконання, доречно використовувати роботу в парах або групах. Для кращого засвоєння орфограм та миттєвої перевірки виконаного завдання самим учнем у тексті вправи закодований вислів-скоромовка. Крім того, учитель має змогу розвивати орфоепічні навички учнів, що, у свою чергу, позитивно впливає на рівень техніки читання, правильну артикуляцію звуків.

Завдання. Уставте пропущені букви й поясніть орфограми. Запишіть зашифровану скоромовку та прочитайте її вголос.

    Боро..ьба, пр..їлися, дьо..тю, сюр..еалізм, д..када, сумлі.ня, узгір.., поня..тя, е..зотичний, ж..ржина, бе..корисливий, почу..тя, пр..пинити, кі..ті, контр..озвідка, ч..рніти, ко..уна, жи..тєвий, обр..жати, кіс..лявий, во..зал, д..рогий, су..а, песливий, Андо..ра, ож..ледь, Стріте..ня, при..хав, ..ранці, напів..ажкий, р..нковий, ви..лю, р..торика, ..твердити, безмежж.., ..клад, хвас..ливий, андо..рський, при..звести, о..біг, св..ритися, шіс..надцять, пр…стосуватися.

(Відповідь: Тигренятко з тигром-татком тренувалися стрибати.)

Мовна гра «Редагування»

Знайдіть помилку у виборі слова. Правильну відповідь запишіть. Із двома словосполученнями складіть речення.

Терміново подзвони — терміново зателефонуй;

завдати удару — нанести удар;

приймати участь — брати участь;

на протязі тижня — протягом тижня;

перевертати сторінки — перегортати сторінки;

відкривати двері — відчиняти двері.

Запропонована вправа сприяє виробленню навичок культури мовлення та підвищує орфографічну грамотність.

         Вправа «Кодування - 1» дозволяє охопити великий обсяг вивчених орфограм, тому її доцільно використовувати на певних етапах уроку під час актуалізації опорних знань учнів, закріплення вивченого матеріалу. Бажано

використовувати роботу в парах: це значно скорочує час на виконання вправи, а закодований вислів дає можливість учням упевнитися правильності своїх дій. Закодовані вислови (прислів'я, приказки, загадки) використовуються на уроці з виховною метою.

Завдання. Уставте пропущені букви й поясніть орфограми. Знайдіть у тексті вправи закодований вислів.

        К..жух, пі..даний, чита..ня, ск..кати, би..ля, л..мати, ..фотографувати, не..то, шас.., бо..ваніти, заг..няти, пірнути .. озеро, пер..літ, ..казати, поєдна..ня, ш..рокий, завда..ня, пр..дивний, запита..ня, пр..красний, коло..ся, дж..рело.

(Відповідь: Одна ластівка весни не несе.)

«Лови помилку» (Знайди помилку)

  Учитель свідомо допускає в прочитаному або написаному заздалегідь тексті чи реченні помилку, яку потрібно помітити.

  У 5-му класі під час вивчення теми «Наголос»   пропоную прослухати складене учнем оповідання, неправильно наголошуючи деякі слова.

  Завдання: виписати слова, прочитані з неправильним наголосом. Як їх слід

наголошувати? Зробити висновки про роль наголосу.

  Текст. Серед стрімких скель стояв високий лицарський замок. Його оточував глибокий рів та земляний насип. Дістатися до палацу можна було вузькою дорогою. Підніматися нею було справжньою мукою. Дорога петляла між проваллями. їхнє дно нагадувало страшне пекло.                      

    Мета такої роботи — сфокусувати увагу дитини на кожній окремій літері, навчити бачити реально записаний текст. Таке завдання може містити закодоване слово або вислів. Це дозволяє не тільки учню перевірити правильність виконаної роботи, а й учителю використати вправу для мотивації навчальної діяльності, оголошення теми уроку, закріплення вивченого матеріалу, підведення підсумків.                                                        

   Під час виконання   вправи «Кодування - 2» вчитель на дошці записує слова з помилками в стовпчик, а учні, що виходять виправляти помилки, використовують крейду різних кольорів. Це робиться не тільки для того, щоб легко побачити закодований вислів, а й розвиває візуальну пам'ять учнів.

Завдання. Виправте помилки, поясніть орфограми, розшифруйте тему сьогоднішнього уроку.

україна, вохзал, матірр'ю, гоняти, йідкий, читаня, бассейн, конферансе, егзамен, америка, епіграмма, конвалія, у автобусі, ломати.

(Відповідь: українська мова.)

Попередження  лексичних помилок                                                        та методичні рекомендації  до їх   виконання

             З досвіду моєї роботи стало помітним,що найпоширенішими лексичними помилками у школярів є вживання русизмів та спотворених слів, перекручених, ужитих у не властивих їм значеннях. За умови ретельного підбору мовного матеріалу певні вправи дозволять запобігти вживанню русизмів та кальок із російської мови, сприятимуть збільшенню словникового запасу учнів. Диктанти-переклади не окремих слів, а цілих стійких виразів допоможуть учням опанувати вміння правильно висловлюватися та писати українською мовою. Вправа, де потрібно розподілити слова у дві колонки (правильні та неправильні), рекомендую виконувати з ручкою та олівцем. Пропоную своїм учням писати правильний варіант ручкою, а неправильний — олівцем, бо існує тактильна пам'ять, пам'ять відчуттів. Відчуття від роботи олівцем зовсім інші. Тактильна пам'ять допоможе дитині запам'ятати, що саме такі слова не варто використовувати у своїх роботах, значно вплине на вдосконалення культури мовлення.

  Завдання. Перекладіть українською мовою вирази.

На будущей неделе — на тому тижні; назвать по фамилии — назвати на прізвище; на прошлой неделе — минулого тижня;

на следующий день — наступного дня;

в течении всего года — протягом року, упродовж року;

без отказа — безвідмовно;

обучаться на родном языке — навчатися рідною мовою;

Попередження граматичних помилок

та методичні поради  до їх виконання

 

      Ця вправа сприяє розвитку логічного мислення, вчить учнів правильно поєднувати слова між собою в реченні, вживати слова в правильному відмінку.

Завдання. Допишіть правильні закінчення слів і прочитайте прислів'я про мову.

Будь господар., св.. слов.. .

Від меч., ран., загоїться, а від лих., слов.. — ніколи.

Вод., все сполоще, тільки зло., слов., ніколи.

 Впік мене тим слов.., не треба й вогн.. .

 Добр., слов., мур., проб'єш, а лих., і в двep., не ввійдеш.

Добр., слов., краще, ніж готов., грош.

 Діл., говор., голосніше, як слов.. .

Кон., керу.. узд.., а чоловік.. — слов.. .

Попередження синтаксичних помилок

та методичний коментар до їх виконання

 

     Такі вправи, крім основного призначення, допомагають удосконалювати навички учнів правильно розставляти розділові знаки, розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, а вчитель має можливість використати на уроці виховний потенціал прислів'їв та приказок.

Завдання. Розставте розділові знаки в прислів'ях та приказках, поясніть пунктограми. Ловися рибко велика і маленька! Море рибальське поле.

Як добрий став риба буде а стече став болото буде.

 Діагностика та запобігання  орфографічних помилок в мовленнєвій діяльності учнів.

             Причин, які зумовили помилки, може бути кілька. Учень може не знати правила. Але, окрім цього, він може не вміти:

• визначити рід іменника;

• виділяти морфеми в слові (зокрема закінчення);

• розрізняти голосні й приголосні звуки;

 утворювати та визначати відмінкові форми іменника.

          Крім того, можна не зауважити збігу приголосних або його відсутності, не розуміти цього явища.

           Отже, якщо учень колись не опанував уміння відмінювати іменники III відміни, то багаторазове повторення правила і додаткові вправи типу «вставити пропущені букви» чи «пояснити, чому в слові подовжується звук», не зарадять.

            Обрати правильний шлях викорінення помилки допоможе її точна діагностика.

          Існує безліч методичних прийомів, що дозволяють попередити помилки, розвиваючих орфографічну пильність, навик звукобуквенного аналізу, самоконтроль. Ще методисти минулого вважали, що існують чинники та умови, що сприяють формуванню грамотного письма. Сучасна наука не заперечує цих чинників, але додає  інші. Всі ми знаємо роль зорових, слухових, рукорухливих і артикулярних факторів. В практиці своєї роботи за доцільне вважаю використовувати прийом діагностики.

                 Діагностувати помилку допоможуть вправи, вміщені на картці (див. додатки ).

           Виявивши їх(помилки), можна братися до  виконання тренувальних вправ. Тренувати з їх допомогою можна не лише учнів, які допускають

помилки в іменнику III відміни, а й тих, що неправильно на писали, наприклад, іменник середнього роду на -я іменник, у якому є збіг однакових приголосних т межі префікса й кореня, чи один з іменників І відміни з подовженими приголосними (Ілля, суддя, стаття...

            Індивідуально визначаю, хто з учнів пояснюватиме написання того чи іншого слова.

           Тренувальні вправи можна диференціювати, дібравши в кожну іменники одного типу (наприклад, тільки іменники II відміни з подовженими приголосними чи тільки іменники, у яких є збіг однакових приголосних).

      У процесі навчання правопису поруч з чіткою роботою над помилками треба прагнути до того, щоб реалізувати «один із найважливіших принципів сучасної методики орфографії» — попередження помилок. Попередження помилок передбачає таку організацію занять з орфографії, за якої і вивчення правил, і система тренувальних вправ, і повторення забезпечили б міцні знання й навички, а також створили перспективу успішного засвоєння нових правил. Попередження помилок може бути успішним тільки тоді, коли вчитель добре знатиме можливості кожного учня в оволодінні орфографією й організує роботу таким чином, щоб застерегти від помилок у майбутньому. Необхідність роботи над попередженням помилок випливає з того, що завжди легше не допустити помилку, ніж потім її виправляти.Використовуючи  різні методи та прийоми  запобігання помилок, у своїй роботі бачу певні результати:учні приймають участь у шкільних та районних олімпіадах,у конкурсах,інтелектуальних змаганнях,де  мають високі результати.

 Я намагаюсь здійснити  систематичний контроль за веденням зошитів, за виконанням усіх видів письмових робіт, бо вважаю,що це є важливим стимулом піднесення грамотності учнів і розвитку писемного мовлення.

docx
Додано
26 березня
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку