20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Довідник для уроків розвитку звязного мовлення "Літературне довідкове бюро"

Про матеріал

В добірці міститься довідковий матеріал для учнів, що допоможе їм краще підготуватися до уроків розвитку мовлення як усного, так і письмового. Довідкова інформація подана у стислому викладі, що дасть можливість сконцентрувати увагу учня на конкретному завданні. Довідник може бути використаний також і для поповнення матеріальної бази кабінету зарубіжної літератури

Перегляд файлу

C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0293236.wmfЛітературне довідкове бюро

 

 •  Як навчитися виразно читати віршові твори
 •  Пам’ятка декламатора
 •  Як виразно прочитати художній текст
 •  Орієнтовна схема аналізу виразно прочитаного   художнього тексту
 •  Як підготуватися до переказу твору або його уривку
 •  Як готуватися до вибіркового переказу тексту
 •  Як підготуватися до контрольної роботи з російської мови
 •  Що таке ідея та тема твору
 • Що таке композиція художнього твору
 •  Як скласти план тексту
 •  Як готуватися до написання твору
 •  Як працювати над чернеткою
 •  Як працювати над розповіддю за картиною
 •  Як підготуватися до твору – роздуму
 •  Як писати твір компаративного характеру
 •  Як написати відгук на літературний твір
 •  Художній лист та його особливості
 •  Як працювати над складанням оповідання
 •  Правила ведення дискусії
 •  Як готуватися до усного виступу
 •  Як вести бесіду

 

Як виразно прочитати художній текст

 

 1.  Готуючись виразно прочитати будь-який твір, декілька разів прочитайте його про себе.
 2.  Визначте для себе особисту мету читання (ваше «надзавдання»): що саме ви хочете висловити під час чи­тання, які почуття та асоціації прагнете викликати у слу­хачів.
 3.  Продумайте, у яких місцях тексту необхідно зро­бити паузи, які слова та словосполучення необхідно виділити голосом.
 4. Вдома декілька разів спробуйте прочитати твір уголос перед дзеркалом.
 5. Тренуючись читати, у думках перевірте, чи не ро­бите ви зайвих рухів.
 6. Перед початком читання у класі займіть зручну по­зу, розгляньте слухачів і витримайте паузу. Розпочинаючи читати, не забувайте вказати автора та назву твору, перекладача. Гли­боко вдихніть і розпочинайте читання.

 

Орієнтовна схема аналізу виразно прочитаного художнього тексту

 1. Чи правильно зрозумів виконавець тему та ідею твору?
 2. Чи вдалося читцю передати авторську думку під час читання?
 3. Яке було «надзавдання» прочитаного? Чи виконав його виступаючий?
 4. Чи цікаві інтерпретація, «бачення» твору, запропо­новані читцем?
 5. Чи задовольнили вас жести та міміка виступаючого під час виконання твору?
 6. Чи не було помилок при передачі змісту художнього твору?
 7. Чи вдалося виконавцю уникнути мовленнєвих недоліків під час читання?

 

Як підготуватися до переказу твору або його уривка

 

 1. Перш, ніж починати писати, чітко визначте своє ставлення до героя, про якого ви будете писати у творі. Уваж­но прочитайте твір.
 2. Поділіть його на завершені за змістом частини.
 3. Підготуйтеся до переказу окремих частин:
 • зверніть увагу на незрозумілі слова, словосполучення;
 • з'ясуйте їхній зміст, намагайтеся використовувати їх при переказі;
 • запам'ятайте, про що йдеться на початку, всередині та наприкінці кожної частини.
 1. Переказуючи зміст частини, користуйтеся питаннями-порадниками:
 • про що пише автор? (докладний зміст частини);
 •  як він це робить? (художні засоби, які використовує автор).
 1. Якщо вам запропоновано вибірковий переказ, то необхідно із усіх визначених частин відібрати лише ті, які відповідають меті висунутих перед вами завдань, і доклад­но їх переказати.
 2.  Працюючи над стислим переказом, визначте головну думку прочитаного і, уникаючи зайвої деталізації, пере­кажіть основні події твору.

 

 

 

 

 

Як підготуватись до твору-роздуму про  літературного героя

 

 1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, з чим ви не по­годжуєтеся.
 2. Прослідкуйте за текстом, як письменник розкриває характер героя, його вчинки. Зверніть увагу на художні де­талі, які допомагають вам зробити висновок щодо ставлен­ня автора до героя. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з дум­кою автора.
 3. Зробіть необхідні вибірки з тексту, які допоможуть вам написати твір.
 4. Відповідно до структури твору — вступу, основної частини, що складається з тез та доказів, висновку — до­беріть додатковий матеріал (епіграф, цитати, факти), що стануть у пригоді при написанні твору.
 5. Спочатку напишіть твір на чернетці.
 6. Працюючи над вступною частиною твору, пам'ятай­ те, що мета її — підвести до розуміння вашої головної дум­ки.
 7.  В основній частині твору викладайте свої думки та обов'язково аргументуйте їх. Намагайтеся уникати просто­го переказу епізодів твору. Пам'ятайте, що докази можуть бути як прямі, так і від протилежного. Вживайте тільки ті слова, значення яких ви знаєте. Ухиляйтеся від повторен­ня одних і тих же слів.
 8. У заключній частині твору зробіть емоційний обгрун­тований висновок щодо вашого ставлення до героя, про якого ви пишете.
 9. Прочитайте написане; перевірте зміст, послідовність викладу, грамотність, прослідкуйте за розділовими знаками.
 10.    Перевірте написане, подивіться, чи немає описок і пропусків букв.

 

 

 

Як писати твір компаративного характеру

 

 1.    Розпочинаючи роботу над твором, грунтовно

про­думай його тему.

 1.    Визнач головну ідею твору.
 2.    Склади план, добери епіграф, що буде відповідати темі твору та розкривати його головну думку.
 3.      Визнач, що об'єднує та вирізняє твори, які ти аналізуєш.
 4.    Продумай, який цитатний матеріал з обох творів ти використаєш для аргументації своєї думки.
 5.    Порівнюючи твори, не забувай про композиційні засоби викладання думок. А саме:

- інтригуючий поча­ток;

- послідовне розгортання тези;

- хід роздумів у формі «запитання-відповідь»;

- контрастне зіставлення аргументів;

- експресивний висновок.

 1.    Викладаючи у творі свої думки, не забувай, що во­ни мають бути пов'язані з темою та головною ідеєю твору.
 2.    Звертай увагу на співрозмірність частин твору.
 3.      Слідкуй за тим, щоб твої думки розкривалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов'язане з наступним.

 Формулюючи речення, намагайся, щоб твоя дум­ка була висловлена точно, просто, ясно, образно та не допускала подвійного тлумачення.

 

 

 

 

 

Художній лист

 

Лист – передача на письмі особистих вражень і думок.

 

Комунікативна мета художнього листа – емоційний вплив на адресата.

 

Складові елементи листа:

 1. звертання до адресата, вітання;
 2. вступ, у якому засвідчується обізнаність із життям і творчістю письменника (відомостями про героя);
 3. основна частина: висловлення власних думок і суджень про героя (автора):
 4. закінчення: побажання і запитання до героя (автора);
 5. підпис, місце написання.

 

Критерії оцінки художнього листа:

 • наявність всіх структурних елементів;
 • переконливість і емоційність мовлення;
 • доречність, доказовість цитат;
 • особисті відкриття, новаторство;
 • доброзичливість та повага до співбесідника.

 

Як написати відгук на літературний твір

 

 1. У роботі над відгуком слід висвітлити такі питання:

а) яка тема й основна думка твору;

б) де і коли відбуваються зображені в ньому події;

в) які епізоди викликали у вас найсильніше враження;

г) хто з героїв особливо вам сподобався і чому;

д) чим збагатив вас твір? Над якими питаннями змусив задуматися;

є) чи допомогли вам ілюстрації, розміщені в книжці;

2. Виберіть форму вашого відгуку (наприклад, лист до товариша, до автора твору, у видавництво, стаття в стінгазету тощо).

3. Залежно від того, про яку книжку, кому і що ви будете писати, визначте стиль вашого відгуку (художній, публіцистичний).

4.  Подбайте, щоб у заголовку відгуку було виражено основну думку.

5. Читаючи чернетку, слідкуйте, чи немає у вашому відгуку помилок, невиправданого повторення слів.

 

Как подготовиться к контрольной работе по русскому языку (диктанту или заданиям по языковой теме)

 

 1.      Повтори правила и определения, обращая внимание на приведенные примеры.
 2.      Подбери собственные примеры к этим правилам.
 3.      Для подготовки к выполнению заданий по языковой теме сделай несколько упражнений из учебника или сборника на тему предстоящей работы.
 4.      Для подготовки к диктанту поработай в паре с одноклассником: продиктуйте друг другу 1-2 текста (объем слов для каждого класса подскажет учитель) из учебника по литературе и проверьте написанное.

 

 

 

 

Як  готуватися  до  вибіркового    переказу  тексту

 

 1. Прочитайте текст, з’ясуйте значення незрозумілих слів.
 2. Вдумайтеся в тему вибіркового переказу.
 3. З тексту виберіть те, що стосується теми, зробіть необхідні виписки й закладки.
 4. Визначте головну думку переказу.
 5. Подумайте, який тип мовлення (роздум, опис, розповідь) буде  основним у вашому переказі.
 6. Визначте, який стиль (художній, публіцистичний) ви використаєте.
 7. Складіть план. Врахуйте, що послідовність запитань у початковому тексті й вибірковому переказі може бути різною.
 8. Продумайте, як краще зв’язати змістові частини вибіркового переказу, які слова, звороти можна для цього використати.
 9. Напишіть чернетку переказу, перевірте її та перепишіть.

 

 

 

 

Як вести бесіду

 

 1. У розмові намагайтеся порушити тему, яка може зацікавити вашого співрозмовника.
 2. Менше говоріть про себе.
 3. Учіться уважно слухати співрозмовника. Не перебивайте його, поки він не закінчить своєї думки. Вислухайте його до кінця, а потім заперечуйте, якщо не погоджуєтеся. Чим уважніше ви слухатимете, тим приємніше людям буде з вами спілкуватися.
 4. Не намагайтеся говорити голосніше за співрозмовника: хто говорить, не підвищуючи голосу, до того прислухаються уважніше, ніж до крикуна.
 5. Якщо вас у розмові переб’ють, не намагайтеся цю людину змусити слухати вас, а самі вислухайте її аргументи. Адже якщо ви вдвох будете говорити одночасно, нічого не почуєте.
 6. Розмовляючи, дивіться на співрозмовника, але не хапайте його за руку, не крутіть ґудзик на його одязі тощо. Потрібно вміти привертати увагу словами, а не руками.

 

 

 

 

Як готуватися до усного виступу

 

 1.    Подумайте, з якою метою ви будете говорити. Визначте тему, основну думку, тон вашого виступу (урочистий, спокійний, обурений, критичний тощо).
 2.    Підберіть потрібний матеріал.
 3.    Вирішіть, який тип мовлення буде переважати в вашому виступі (роздум, опис, розповідь).
 4.    Визначте можливий стиль вашого виступу (розмовний, публіцистичний, науковий).
 5.    Складіть план виступу.
 6.    Зробіть пробний виступ перед дзеркалом, слідкуючи за тоном, логічним наголосом, темпом мови, гучністю голосу, жестами, мімікою.
 7.    Попросіть кого-небудь із друзів послухати вас. Врахуйте зауваження.
 8.    Використайте магнітофон: прослуховування запису допоможе вам вдосконалити свій виступ.

 

 

Як скласти план тексту

 

 1.  Прочитайте текст, з’ясуйте значення незрозумілих слів.
 2.  Визначте тему й основну думку його.
 3. Поділіть текст на змістові частини, дайте їм заголовки.
 4. Напишіть чернетку плану. Порівняйте його з текстом. Простежте, чи все головне знайшло відображення в плані, чи зв’язані пункти плану за змістом, чи відображають вони тему і головну думку тексту.
 5. Перевірте, чи можна за цим планом переказати текст.
 6. Акуратно перепишіть удосконалений варіант плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як працювати над чернеткою

 

 1.      Читаючи написане вами на чернетці, слідкуйте, чи розкрито тему й основну думку, чи все викладено послідовно, згідно з планом. Під час читання робіть помітки на полях, після цього внесіть необхідні виправлення.
 2.      Прочитайте доопрацьований варіант вголос і прислухайтеся, чи немає недоробок. Усуньте їх.
 3.      Перевірте, чи немає в роботі орфографічних і синтаксичних помилок. Виправте їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке композиція художнього твору

 

     Композиція – це побудова твору. В основі художнього твору лежить подія (випадок, епізод). Тому в композиції твору розрізняють частини, пов’язані з розвитком цієї події: зав’язку, кульмінацію, розв’язку.

    У творі може бути вступ, у якому автор пояснює, де і з ким сталося те, про що він вирішив розповісти – експозиція, або пролог.

    Зав’язка -  це момент, з якого починається подія, і від якого залежить її розвиток.

    Кульмінація – момент найвищого напруження у розвитку дії.

    Розв’язка – результат розвитку події, її заключний момент. У художньому творі може бути і заключна частина – епілог , в якій йде мова про те, як склалися долі героїв твору після розв’язки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке ідея, тема твору

 

 

Ідея основна думка твору. Вона може бути виражена у заголовку або в одному із речень тексту. Але найчастіше її треба «знайти» і сформулювати.

 

Темате, про що розповідається в творі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як готуватися до написання твору

 

 

 1.                   Конкретизуйте тему (якщо це потрібно) і визначте основну думку своєї роботи.
 2.                   Подумайте, кого, у чому, як ви переконуватимете своїм твором.
 3.                   Зберіть потрібний матеріал.
 4.                   Визначте, який тип мовлення (опис, розповідь, роздум) буде основою у вашій роботі.
 5.                   Подумайте про стиль твору.
 6.                   Складіть план твору.
 7.                   Напишіть чернетку твору, перевірте її, а потім перепишіть.

 

 

 

 

 

 

 

Як працювати над розповіддю за картиною

 

 1. Знайдіть відомості про художника.
 2. Зверніть увагу на назву картини. Дуже часто вона свідчить про задум художника.
 3. Вдумайтесь у зміст картини.
 4. Спробуйте уявити, що було до моменту, зображеного художником, і що буде після цього.
 5. Подумайте, кого, у чому і як ви переконуватимете своєю розповіддю.
 6. Сформулюйте тему і ідею своєї розповіді. Дайте заголовок (пам’ятайте: назва картини і заголовок вашої роботи можуть не збігатися).
 7. Продумайте композицію розповіді. Врахуйте, що кульмінації повинен відповідати момент, зображений на картині, адже він головний.
 8. Складіть план.
 9. Зверніть увагу на пропорційність частин розповіді. Пам’ятайте: головне в картині -  її зміст.

 

 

Як працювати над оповіданням

 

 1. Сформулюйте тему та ідею оповідання, дайте йому заголовок.
 2. Відберіть потрібний матеріал із ваших спогадів або інших джерел.
 3. Складіть план, вкажіть в ньому вступ, зав’язку, кульмінацію, розв’язку.
 4. Зверніть увагу на розмірність частин оповідання. Пам’ятайте, що най докладніше в оповіданні треба показати головну подію.
 5. Намагайтеся використати в оповіданні, діалог, елементи опису, причому так, щоб вони допомагали повніше уявити хід подій і характери людей, про яких ви розповідаєте.
 6. Напишіть чернетку роботи. Після перевірки й виправлень перепишіть начисто.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
211
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку