Економіка Календарне планування 10 клас (профільний рівень)

Про матеріал

Календаре планування

Контрольні роботи - 8

Тематичне оцінювання - 8

Практичні роботи - 5

Перегляд файлу

Календарне планування 10 клас ЕКОНОМІКА профільний рівень 105 годин

«Економіка (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: Крупська Л. П., Тимченко, І. Є., Чорна, Т. І. (http://lib.imzo.gov.ua:80/xmlui/handle/123456789/53)
(105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

 

Тема уроку

Дата

Д

 

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки

 

 

 

Тема 1.1. Завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини (5 год.)

 

 

 1.  

Економіка як сфера життєдіяльності людей і об’єкт економічного дослідження.

Економіка як наука для вирішення основної проблеми суспільства: забезпечення задоволення зростаючих потреб людей за обмежених виробничих ресурсів. Предмет економічної науки.

 

 

 1.  

Як розвивалась економічна наука: визначальні економічні ідеї. Внесок лауреатів Нобелівської премії з економіки в розвиток економічної науки.

 

 

 1.  

Етапи і методи економічного дослідження.

Хто стає учасником (суб’єктом) економічних відносин та з приводу чого вони виникають.

 

 

 1.  

Економічні закони, їх використання та обґрунтованість рішень уряду.

Функції економічної науки. Економічні знання для правильних рішень людини у споживанні, у виборі сфери діяльності, у підприємництві, у спілкуванні з органами влади.

Економічні знання і громадянська позиція особи.

 

 

 1.  

Значення економічної науки в умовах сучасної України.

Позитивна та нормативна економіка.

Зв’язки економічної науки з іншими науками: правом, психологією, соціологією, географією, математикою та інформатикою

 

 

 

Тема 1.2. Зміст основних економічних явищ та процесів (8 год.)

 

 

 1.  

Виробництво: зміст, організаційні форми, структура та інфраструктура.

Вплив виробництва на довкілля.

 

 

 1.  

Ресурси виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Фактори виробництва.

 

 

 1.  

Продукт (результат) виробництва: його структура та призначення.

 

 

 1.  

Економічна ефективність: зміст та способи оцінювання. Показники ефективності використання ресурсів виробництва.

Практична робота № 1:

Визначення показників ефективності використання ресурсів виробництва

 

 

 1.  

Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне (індустріальне) виробництво, виробництво  постіндустріального суспільства та нова економіка знань. Ресурсоощадні технології.

 

 

 1.  

Споживання: зміст, організаційні форми, структура та інфраструктура

 

 

 1.  

Розподіл та обмін: зміст, основні форми, структура та інфраструктура.

Взаємозв’язок основних сфер економіки: виробництва, обміну, розподілу та споживання.

 

 

 1.  

Узагальнення з тем 1 і 2

 

 

 

Тема 1.3. Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні інтереси (7 год.)

 

 

 1.  

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

Потреби споживача: зміст та класифікації.

 

 

 1.  

Прояви розвитку та безмежності потреб.

Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ, Корисність споживчого блага і способи її оцінки.

 

 

 1.  

Граничне споживче благо і гранична корисність.

Закон спадної граничної корисності.

 

 

 1.  

Бюджет споживача. Ознаки раціонального споживача.

 

 

 1.  

Закон (правило) оптимального вибору споживача.

Права споживача та їх захист у сучасному демократичному суспільстві.

 

 

 1.  

Практична робота № 2:

 Структура споживання родин з різним рівнем доходів

 

 

 1.  

Економічні інтереси, їх роль в організації економічного життя суспільства. Поєднання економічних інтересів окремих осіб, колективів та держави

 

 

 

Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника (8 год.)

 

 

 1.  

Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.

 

 

 1.  

Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва

 

 

 1.  

Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

 

 

 1.  

Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість.

 

 

 1.  

Практична робота №3:

Визначення альтернативної вартості навчання

 

 

 1.  

Ознаки раціонального виробника.

 

 

 1.  

Закон спадної продуктивності факторів (ресурсів) виробництва.

Раціональне використання  виробничих ресурсів в Україні

 

 

 1.  

Узагальнення з теми 3 і 4

 

 

 

Тема 1.5. Відносини власності (3 год.)

 

 

 1.  

Економічний зміст відносин власності. Об’єкти власності. Домінуючий об’єкт власності. Суб’єкти власності.

 

 

 1.  

Власність і організація виробництва. Право власності.

Форми власності. Еволюція форм власності. Економічне значення захисту прав приватної власності

 

 

 1.  

Тенденції розвитку відносин власності у розвинутих демократичних країнах.

Реформування відносин власності в Україні. Роль приватизації та націоналізації  об’єктів власності.

 

 

 

Тема 1.6. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу (4 год.)

 

 

 1.  

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації їх діяльності

 

 

 1.  

Зміст економічного кругообігу.

Ринкова, командна, змішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу.

 

 

 1.  

Зв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості.

 

 

 1.  

Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку».

Економічна система сучасної України

Узагальнення з тем 5 і 6

 

 

 

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки

 

 

 •  

Тема 2.1. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти (7 год.).

 

 

 1.  

Особливості розв’язання основних проблем економіки в умовах ринку.

 

 

 1.  

Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти».

Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти».

 

 

 1.  

Доходи споживачів як чинник у вирішенні питання «для кого виробляти».

Сутність ринкового саморегулювання: принцип «прихованої руки» ринку.

 

 

 1.  

Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.

 

 

 1.  

Переваги та обмеження ринкової конкуренції та ринкового саморегулювання.

 

 

 1.  

Принципові відмінності досконалої (повної) конкуренції від інших форм організації ринку. Монополістична конкуренція та монополія. Чому уряд підтримує конкуренцію.

 

 

 

Тема 2.2. Гроші в ринковій  економіці (7 год.).

 

 

 1.  

Сутність грошей.

Зміст функцій грошей як засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження

 

 

 1.  

Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка.

 

 

 1.  

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей.

 

 

 1.  

Грошова маса та її показники.

 

 

 1.  

Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей.

 

 

 1.  

Стійкість національних грошей та курс національної валюти.

Гроші та грошова реформа в Україні.

 

 

 1.  

Узагальнення з тем 2.1  та 2.2

 

 

 

2 семестр

 

 

 

Тема 2.3. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна (8 год.).

 

 

 1.  

Ціна (цінність), витрати (вартість) та корисність товару. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників та споживачів.

 

 

 1.  

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни.

 

 

 1.  

Ефект доходу та заміщення

Крива індивідуального попиту.

 

 

 1.  

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни

 

 

 1.  

Ефект перерозподілу та залучення гірших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції.

 

 

 1.  

Нецінові чинники попиту та пропозиції.

 

 

 1.  

Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення.

 

 

 1.  

Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні.

 

 

 1.  

Порушення ринкової рівноваги

 

 

 1.  

Неринкове ціноутворення: чому та у який спосіб уряди країн регулюють ціни на деякі товари.

 

 

 

Тема 2.4. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність в практичній діяльності (8 год.)

 

 

 1.  

Економічний зміст явища еластичності попиту за ціною

 

 

 1.  

Особливості розрахунку показника еластичності попиту.

 

 

 1.  

Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною.

 

 

 1.  

Практична робота № 4:

Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару

 

 

 1.  

Економічний зміст явища еластичності пропозиції за ціною.

 

 

 1.  

Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції.

 

 

 1.  

Чинники еластичності пропозиції.

 

 

 1.  

Врахування еластичності при ціноутворенні, формуванні податкової системи та організації торгівельних відносин з іншими країнами

 

 

 1.  

Застосування теорії еластичності

 

 

 1.  

Узагальнення з тем 2.3 та 2.4

 

 

 

2.5. Ринкова структура: особливості різних ринків (7 год.).

 

 

 1.  

Структурні елементи національного ринку

 

 

 1.  

Ринок товарів та послуг. Суб’єкти ринку та його організація

 

 

 1.  

Форми сучасної торгівлі.  Особливості електронної торгівлі.

 

 

 1.  

Ринки виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі. Спільні ознаки та особливості.

 

 

 1.  

Ринок праці: працівник та роботодавець як суб’єкти ринку. Їх права та зобов’язання. Що визначає попит і пропозицію на ринку праці.

 

 

 1.  

Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів.  Що впливає на попит і пропозицію на ринку капіталу.

 

 

 1.  

Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиції.

 

 

 1.  

Державне регулювання ринку праці, капіталів та землі.

 

 

 1.  

Ринок інформації як виробничого ресурсу. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов’язання виробників і споживачів інформаційних ресурсів.

 

 

 1.  

Особливості формування попиту та пропозиції на ринку інформації

 

 

 1.  

Узагальнення з теми 2.5

 

 

 

Тема 2.6. Доходи у ринковій економіці (8 год.).

 

 

 1.  

Закон ринкового формування доходів.

 

 

 1.  

Рента – дохід власника земельних ресурсів. Види ренти.

 

 

 1.  

Ціна землі.

 

 

 1.  

Заробітна плата як дохід найманого працівника. Диференціація заробітної плати. Роль уряду та профспілок у формуванні заробітної плати.

 

 

 1.  

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум.

 

 

 1.  

Типові системи заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата.

 

 

 1.  

Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів.

 

 

 1.  

Особливості формування доходу власників цінних паперів.

 

 

 1.  

Курс акції.

 

 

 1.  

Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект.

 

 

 1.  

Дохід виробника інформаційних ресурсів у інформаційній економіці.

 

 

 1.  

Нерівність у розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання.

Проблеми формування та розподілу доходів в Україні.

 

 

 1.  

Узагальнення з теми 2.6

 

 

 

Тема 2.7. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, страхові компанії інші ринкові посередники (10 год.)

 

 

 1.  

Взаємозв’язок структури та інфраструктури сучасного ринку

 

 

 1.  

Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів.

 

 

 1.  

Операції та організація товарної біржі. Роль уряду у її функціонуванні.

 

 

 1.  

Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів.

 

 

 1.  

Операції фондової біржі.

 

 

 1.  

організація та роль уряду у функціонуванні фондової біржі. Індекси фондового ринку

 

 

 1.  

Банки у функціонуванні ринку капіталів.

 

 

 1.          

Основні операції та послуги банків. регулювання діяльності банків національним регулятором.

 

 

 1.          

Фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди – у функціонуванні ринку капіталів.

Практична робота №5: Послуги, які надає банк (страхова компанія)

 

 

 1.          

Служби зайнятості та працевлаштування у функціонуванні ринку праці.

 

 

 1.          

Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці.

 

 

 1.          

Ринкова інфраструктура сучасної України.

 

 

 1.          

Узагальнення з теми 2.7

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Скориговано

 

 

 

Річна

 

 

ПР   5

Контрольні  8

Тематичні  8

Теми практичних робіт у 10-му класі

 1. Визначення показників ефективності використання ресурсів виробництва
 2. Структура споживання родин з різним рівнем доходів
 3. Визначення альтернативної вартості навчання
 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару
 5. Послуги, які надає банк (страхова компанія)

Практичні роботи покликані активізувати зацікавленість учнів у вивченні курсу, а їх виконання є втіленням принципу: «навчатися виконуючи». Практичні роботи з економіки сприяють поглибленню знань, навичок і вмінь, стимулюванню пізнавальної діяльності, дають змогу здійснити контроль і корекцію знань та навичок, Окрім цього при виконанні практичних робіт з економіки учень не лише щось розраховує чи аналізує, а й самостійно збирає інформацію або творчо використовує реальну первинну інформацію, надану вчителем.

План виконання практичної роботи розробляється вчителем і пропонується учню перед початком роботи.

Підсумки практичних робіт оприлюднюються у класі і оцінюються вчителем.

Практичні роботи можуть виконуватись окремим учнем або групою учнів у позашкільний час.

На аналіз виконаної практичної  роботи і підведення підсумків у класі відводиться 1 година.

Особливості оцінювання знань при вивченні «Економіки» у класах шкіл економічного профілю

Враховуючи мету вивчення курсу «Економіки», його структуру та профіль навчання, при формуванні підсумкової оцінки доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути:

 • усні відповіді за заданою темою,
 • пошук та презентація економічної інформації за заданою або обраною темою,
 • відповіді на тестові завдання різних рівнів складності,
 • участь у дискусіях при обговоренні актуальних економічних проблем.

Перевірка набутих навичок може здійснюватися у процесі:

 • вирішення задач різних рівнів складності,
 • оцінки результатів аналізу певних економічних процесів або явищ,
 • обґрунтування конкретних економічних рішень при виконанні практичних завдань.

Формування ключових компетентностей при вивченні предмета «Економіка»

Ключові компетентності та їх компоненти

1. Спілкування державною мовою

Уміння:

 • розуміти тексти економічного змісту, включно із законами, що унормовують економічні відносини, економічними програмами уряду, політичних партій, рухів, громадських організацій;
 • використання економічних термінів державною мовою в публічних виступах, повідомленнях, дискусіях;
 • написання економічних текстів у вигляді рефератів, тез виступів та учнівських наукових робіт;
 • обмін економічною інформацією українською мовою з однолітками, вчителями, іншими громадянами.

Ставлення:

 • шанобливе ставлення до можливостей та переваг використання української мови у спілкуванні при вивченні економіки;

усвідомлення того, що невикористання мови в певній, зокрема, економічній сфері, сприяє збідненню української економічної термінології.  

2. Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • розуміти зміст газетних та журнальних статей загального економічного змісту та їх реферувати;
 • пов’язати традиційно використовувані позначення  економічних змінних з економічних підручників з їх англійськими відповідниками;
 • спілкуватись на загальноекономічні теми з однолітками, вчителями, громадянами з інших країн.

Ставлення:

 • розуміння важливості використання економічної термінології  іноземною мовою у спілкуванні;
 • усвідомлення можливостей розширення інформаційних джерел з економічної тематики при використанні різних мов.

3. Математична компетентність

Уміння:

 • правильно застосовувати математичний інструментарій (відносні величини, прирістні величини, диференціали, логарифми, інтеграли, функції) при вирішенні задач економічного змісту та при аналізі реальних економічних процесів і явищ;
 • збирати та подавати у вигляді таблиць, графіків, схем економічну інформацію з різних джерел;
 • обґрунтовувати свою думку в дискусії з використанням математично обробленої (середні величини, індекси, відсотки) економічної інформації.

Ставлення:

 • усвідомлення значення математичного інструментарію у економічному аналізі та прийнятті рішень для їх більшої обґрунтованості.

4. Природничо-наукова компетентність

Уміння:

 • наводити історичні приклади впливу технологічних революцій на розвиток економіки та суспільства;
 • пояснювати зв’язок між економікою та використовуваними  виробничими технологіями, зокрема, в контексті пояснення особливостей реалізації вимог об’єктивних економічних законів;
 • передбачати основні економічні зміни під впливом сучасних інтернет-, біо-, нанотехнологій тощо.

Ставлення:

 • розуміння цінності економічних знань, сучасних методів управління виробничими ресурсами для практичної реалізації сучасних виробничих технологій у будь-якій сфері діяльності;

усвідомлення відповідальності виробників та споживачів за економічно ефективне та соціально доцільне використання сучасних  технологій.

5. Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • пошуку економічної інформації в Інтернеті за ключовими економічними термінами;
 • користування веб-сайтами органів державної влади, міжнародних економічних організацій;
 • будувати графіки та діаграми з використанням програми Excel;
 • створювати комп’ютерні презентації за результатами виконання практичних завдань та для участі у публічних обговореннях економічних проблем;
 • перевіряти власні тексти з використанням антиплагіатних програм;
 • вести пошук вакансій на вільні робочі місця, пошук товарів та послуг відповідної корисності в Інтернет.

Ставлення:

 • дотримання принципів наукової  доброчесності при використанні інформації з Інтернет-джерел.

6. Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • критично оцінювати власний рівень знань та вмінь, зокрема, в економічній сфері та визначати власні освітні цілі та програми;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, зокрема, між рівнем економічних знань та якістю життя, між рівнем освіти та рівнем продуктивності праці, доходу, можливостями самореалізації людини;
 • знаходити нові джерела економічної  інформації та використовувати нові контакти для навчання в процесі діяльності (learning-by-doing);
 • здійснювати порівняльний аналіз можливостей одержання економічної освіти в різних вітчизняних та зарубіжних освітніх закладах.

Ставлення:

 • усвідомлення необхідності постійного поповнення економічної інформації для прийняття обґрунтованих рішень у споживанні, працевлаштуванні, підприємницькій та інноваційній діяльності, у спілкуванні з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • усвідомлення потреби в нових економічних знаннях і вміннях;
 • виявлення інтересу до здобутків наук, пов’язаних з економікою, а саме: до права, психології, соціології тощо.

7. Ініціативність і підприємливість

Уміння

 • розробляти прості бізнес-плани за визначеною програмою, брати участь в їх реалізації в різних ролях (керівників, виконавців, аудиторів);
 • здійснювати пошук та обґрунтовувати перспективність бізнес-проектів на місцевому рівні (район, місто, власна школа);
 • оцінювати результати реалізації проектів на місцевому рівні за економічними та соціальними критеріями;
 • здійснювати компаративний аналіз різних бізнес-проектів;
 • презентувати та обґрунтовано захищати власні бізнес-ідеї.

Ставлення:

 • визнання необхідності використання об’єктивних критеріїв оцінювання підприємницької діяльності;

усвідомлення соціальної відповідальності підприємців у суспільстві.

8. Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

 • визначати зміст та можливості узгодження приватних, колективних і суспільних економічних інтересів й потреб;
 • обґрунтовувати переваги та визначати можливі форми суспільно-приватного партнерства в економічній сфері;
 • пояснювати роль та використовувати можливості різних інститутів громадянського суспільства, зокрема, професійних об’єднань, асоціацій із захисту прав споживачів та виробників;
 • працювати в колективі, зокрема, в процесі реалізації економічних проектів.

Ставлення:

 • усвідомлення об’єктивності суспільних (загальнонаціональних) економічних інтересів та необхідності їх захисту;
 • розуміння переваг узгодженої економічної діяльності для реалізації суспільних і колективних (групових, регіональних) інтересів;
 • визнання суспільної цінності виконуваних державою економічних і соціальних функцій, необхідності громадського контролю за діяльністю органів державної влади та особистої участі в формуванні та функціонуванні державних інститутів;
 • толерантне ставлення до альтернативних думок та підходів, зокрема, щодо ролі держави в економіці, представниками різних теоретичних економічних шкіл та творців економічної політики (полісмейкерів).

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • пояснювати  еволюцію наукової економічної думки як прояв наукової культури суспільства, знати прізвища Нобелівських лауреатів з економіки та визначати їх науковий внесок;
 • пояснювати окремі факти та досягнення світової та національної економіки як прояви матеріальної культури суспільства;
 • наводити приклади літературних, театральних творів та творів кіномистецтва, у яких висвітлюються економічні проблеми.

Ставлення:

 • усвідомлення внеску українських економістів та економістів українського походження у розвиток світової економічної думки;
 • визнання необхідності змін у духовній культурі українців для формування інституційних та політичних передумов прогресивних економічних реформ;
 • подолання комплексу меншовартості українців з огляду на фактичні низькі показники рівня життя та показники ефективності української економіки.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:

 • пояснювати природний ресурс (землю, клімат, надра), засоби виробництва та людський капітал як елементи виробничої функції;
 • оцінювати зміни економічної ефективності під впливом змін природного середовища в історичному контексті з використанням статистичної інформації;
 • наводити приклади екологічно ефективних технологій, що передбачають ресурсоощадне використання невідтворюваних природних ресурсів в Україні та інших країнах;
 • брати участь в реалізації проектів економного використання виробничих (земельних, водних, енергетичних, трудових) ресурсів в межах власної родини, школи, місцевої громади  та обґрунтовувати їх економічну доцільність;
 • надавати переваги використанню в побуті матеріалів, які не завдають суттєвої шкоди довкіллю й власному здоров’ю, а, отже, гарантують вищу якість життя та добробут;

Ставлення:

 • використання критерію збереження довкілля як вирішального при оцінюванні результатів економічної діяльності;
 • усвідомлення відповідальності всіх суб’єктів економічної діяльності (виробників речей і послуг, споживачів, національних регуляторів) за збереження довкілля та здоров’я нації.  

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Планування
Додано
22 вересня 2019
Переглядів
4097
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку