Електронний підручник до вивчення твору зарубіжної літератури для 9 класу "Рей Бредбері "451 градус за Фаренгейтом""

Про матеріал
Електронний підручник створено в Google Презентаціях для учнів 9 класу з метою закріплення вивченого матеріалу. В даному матеріалі передбачені різні види і форми інтерактивних завдань, які відкриваються за посиланням на кожній сторінці, натиснувши за стрілочкою.
Перегляд файлу

ǤDzǽǺȌǷDŽǐ

LJǮȗȃȀǹǼǸǭǯdzǭȀȏȗǸǸǭȃȆǮȗǷȀȁȘ

ǾȗȅǴȃǭȅȆȃǹdzǾȜȆȊȀȗǯȨǼǾǭȄȆ dzȁǯǹǯȊǴȀȀȜȅǯȁȃȆ ɔȣȤȠǰȃǭdzȆȄǸǭǗǭȃǴȀǰǴǺȅȁǿɔ

ǒɑǂɑƽȃǴdzǮǴȃȗ

2019

Метою завдань є охарактеризувати образ чужого разума у романі Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».

ƧǸȃȎǾdzǿǿǸǻǸʨ˘țǻȖ˘ȁȂǬȊȚȚȄȎ˘ȅ˘ ǿǬȅǻȀǮȀʿȇǬǿȄǬȃȄǸȉǿȀǾȅ˘ǶǬǿȂȖʨ˘ ȁȂȀȄǸȃȄǬǮǽțȚȉǸ˘ǯȀǽȀǮǿȀǾȅ˘ǯdzȂȀȚ˘ ǮǸDzȅǾǬǿȀǯȀ˘ȁdzȂȃȀǿǬǶǬ˘ˁ˘ȂȀǭȀȄǬʨ˘ ȁȂǸǭȅǽȎȊț˘ȉǸ˘ǾǬȋǸǿȅʨ˘ǾȀDzdzǽȚȚȄȎ˘ ȃǸȄȅǬȊȖȚ˘ǷȅȃȄȂȖȉȖ˘ȄǬ˘ǻȀǾȅǿȖǻǬȊȖȗ˘ ǽȚDzǸǿǸ˘Ƿ˘ȉȅǶǸǾʧ˘ˎƯȅǶǸǹˏ˘ǾȀǶdz˘ǭȅȄǸ˘ ǿdz˘ȁȂȀȃȄȀ˘ˎȖǿȋǸǾˏʨ˘Ǭ˘ȇȖǯȅȂȅǮǬȄǸ˘ȅ˘ țǻȀȃȄȖ˘ˎǬǿȄǸȃǮȖȄȅˏʨ˘ȈǬȀȃȅ˘ȄǬ˘ ǿdzǮǸǷǿǬȉdzǿȀȃȄȖʧ˘ƧȂǸȉǸǿȀȚ˘ ǮǸǿǸǻǿdzǿǿț˘ȄǬǻȀǯȀ˘ˎǬǿȄǸȃǮȖȄȅˏ˘Ȕ˘ ȖǿȄdzȂȖȀȂǸǷǬȊȖț˘ǭȅȄȄț˘ˎǁˏʧ˘ˎƯȅǶǸǹ˘ ȁȀȃȄǬȔ˘ǬǭȀ˘țǻ˘ǷǮȀȂȀȄǿǬ˘ȃȄȀȂȀǿǬ˘ ȂǬȊȖȀǿǬǽȎǿȀȗ˘ǬǻȄǸǮǿȀȃȄȖ˘ǁʨ˘ǮȄȖǽdzǿǬ˘ ȅ˘ǮǸȄȖȃǿdzǿȀǾȅ˘Ǯ˘ȁȖDzȃǮȖDzȀǾdz˘ ǿdzǯǬȄǸǮǿȀǾȅ˘ǷǿǬǿǿȖ˘ȁȂȀ˘ȃdzǭdz˘ʹơʧ˘ ǀǿǯʨ˘ƣʧ˘ƩǬǽǽȖǮǬǿʺʨ˘ǬǭȀ˘țǻ˘ǷȀǮǿȖȋǿȖǹ˘ ȁȂȀȃȄȀȂȀǮǸǹ˘ȃȅǭˌȔǻȄʨ˘ȌȀ˘ ǮȖDzȋȄȀǮȈȅȔ˘Ȗ˘ǷǬȉǬȂȀǮȅȔ˘ȀDzǿȀȉǬȃǿȀ˘

ʹƓʧ˘ƔǬǽȎDzdzǿȇdzǽȎȃʺʨ˘ǬǭȀ˘țǻ˘ǿdzǮȖDzˌȔǾǿǬ˘

DzǬǿȖȃȄȎ˘ǮǿȅȄȂȖȋǿȎȀǯȀ˘ȁȂȀȊdzȃȅ˘ ǮȖDzȉȅǶdzǿǿțʨ˘ȌȀ˘ǾǬȔ˘ǾȖȃȊdz˘Ǯ˘ȅȃȖ˘ ǻȅǽȎȄȅȂǿȀʿȖȃȄȀȂǸȉǿȖ˘dzȁȀȈǸ˘ʹǀʧ˘ ơȂȖȃȄȔǮǬʺˏ˘˘˘


ƽȆǼȅȃǴǺǾǴȃdzȁȅǯȁȃȆ


ǒɑ ƽȃǴdzǮǴȃȗ Ȇ ȄǯȁȕǿȆ ȀǭȆǼȁǯȁɡȈǭȀȅǭȄȅǹȊȀȁǿȆ ȃȁǿǭȀȗ ɤȣȤȠǰȃǭdzȆȄǸǭǗǭȃǴȀǰǴǺȅȁǿɥȀǭǿǭǰǭǯȄȜȂȁǼǭǸǭȅǹɌ ȍȁ ȀǴ ǿȁǷȀǭ Ȅȅǯȁȃǹȅǹ ȋȗǾǼȁǯǹȅȆ ȆȅȁȂȗțɌ Ȁǭǯȗȅȏ Ǹǭ ȅǭǼȁȘȂȃȁȄȅȁȘȂȃǹȊǹȀǹɌȍȁǯȁȀǭǮȆdzǴȄȅǯȁȃǴȀǭǾțdzȏǿǹɑ ƼǾțdzǹȀǴǸdzǭȅȀȗȄȅǯȁȃǹȅǹȍȁȄȏȋȗǾǼȁǯǹȅȁȗdzǴǭǾȏȀǴǸ ǯȗdzȄȆȅȀȗȄȅțȀǴdzȁǾȗǼȗǯȅǭȂȃȁǼȁǾȗǯɑ

Ідея твору Р. Бредбері

"451 градус за

Фаренгейтом"

Герої твору

Герой

Ставлення до книг і читання

Характеристика персонажа

Мілдред

не читае

постійно дивиться телевізор, забула, коли вперше зустріла свого чоловіка, не має про що говорити з ним,не хоче мати дітей, вимагає грошей

Місіс Фелпс

не читає

поміняла трьох чоловіків, до всіх байдужа, не хоче мати дітей

Фабер

читає

“мені аж болить від того, що відбувається...”, допомагає Монтегу врятуватся, читає біблію

Кларісса

читає

з нею цікаво говорити, навіть про дрібниці, вміє дружити, цінує родинний затишок

Брандмейсте

р Біті

читає

вважає себе невинним, бо люди самі перестали читати, сенс знищення книг полягає у тому, щоб зробити людей щасливими, цинізм переходить у

відчай, прагне смерті

Місіс Бауелс

не читає

постійно дивиться телевізор, має дітей, але вони їй заважають і дратують


інформація

1.Знайомство 2. Мілдред 3.Розповідь 4. Зникнення Гая з отруїлася Кларисси про Кларисси. Кларіссою снодійним. свою школу

                                                               Опис                                                     Черговий

механічної    виклик собаки та його пожежників. відношення до Монтега

5. Зустріч Гая       6. Гай з 7. Пропозиція      8. Приїзд з Бітті. Історія   дружиною    Гая Фаберу   пожежників створення читають        друкувати     до будинку Гая пожежної        книги. книги.   Монтега.

частинию .    Розмова з Розмова про Фабером. непотребу книг.

9. Гай спалює       10.   11. Втеча Гая        12. Гай спалює власний Бомбардуван       від механічної     свого будинок.    ня міста. собаки.  начальника

                                                               Спогади Гая.                                      Бітті та тікає.                                           8


ǓțǷǴȅȀǹǺ додаткова ǾǭȀȋțǷȁǼȅǯȁȃȆɑ

ǦȀȅǴȃǭǼȅǹǯȀȗǯȂȃǭǯǹ

·         Як називається політичний режим, який характеризується повним контролем над усіма сферами життя суспільства? На чому він ґрунтується?

·         Поясніть цитату з твору: «Ми живемо в час, коли люди вже не уявляють цінності. Людина в наш час - як паперова серветка: в неї сякаються, бгають, викидають, беруть нову, сякаються, бгають, викидають ... Люди не мають свого обличчя ».

·         Чи всі книги знищують? Чому ні? Як і де визначено, яка книга є небезпечною, а яка ні? Які друковані видання не викликають побоювання у влади і чому?

·         Як ви думаєте, чому небезпечними є книги, а не телевізор, який дивляться тисячі людей? Чому державі вигідно, щоб людину з чотирьох боків оточували телевізорних стіни? Що кажуть про це Бітті і Фабер?

·         З чого починається духовне одужання Монтега?

·         Спробуйте зробити якийсь зріз передач на нашому телебаченні. Отже, ваш аналіз того, яку духовну їжу ми споживаємо, включаючи блакитний екран.

·         Монтег потрапляє за місто до особливих людей. Хто вони? Навіщо вони там? Чим займаються? Що їх об'єднує?

ǦȀȅǴȃǭǼȅǹǯȀǭǯȂȃǭǯǭɋ

ȄȅǯȁȃǹȅǹȄȅȁȃȗȀǼȆǗƽǰǴȃȁȜ ȅǯȁȃȆ

pdf
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.)
Додано
15 серпня
Переглядів
54
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку