Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Флеш-картки для підготовки до ЗНО з української мови за темою "Наголос"

Про матеріал

Флеш-картки складаються з двох частин: з одного боку - слово, літеру з наголосом у якому виділено зеленим кольором, з іншого - те ж саме слово, надруковане чорним кольором.

Під час тренувань учень спочатку звертається до картки з виділеними літерами (на які падає наголос), а потім перегортає картку і перевіряє себе, читаючи слово і самотужки ставлячи наголос.

Лист з картками потрібно розрізати навпіл, тому що на ньому містяться по дві флеш-картки, потім можна просто згорнути частини листа, щоб з однієї сторони було слово, написане чорним, а з іншої - з виділенням. Можна розрізати весь аркуш на окремі картки.

Перегляд файлу

верба

вербА

веретено

веретЕно

вільха

вІльха

вітчим

вітчИм

граблі

граблІ

двірник

двірнИк

дихання

дИхання

дочка

дочкА

дошка

дОшка

дрова

дрОва

жаркий

жаркИй

живопис

живОпис

загадка

зАгадка

засуха

засУха

колесо

кОлесо

колія

кОлія

котрий

котрИй

кропива

кропивА

легкий

легкИй

літопис

літОпис

ненавидіти

ненАвидіти

ненависть

ненАвисть

новий

новИй

одинадцять

одинАдцять

олень

Олень

отаман

отАман

осока

осокА

перепис

перЕпис

підданий

піддАний

подруга

пОдруга

порядковий

порядкОвий

приятель

прИятель

ремінь

рЕмінь

решето

рЕшето

рукопис

рукОпис

русло

руслО

санки

санкИ

слина

слИна

спина

спИна

старий

старИй

столяр

стОляр

товстий

товстИй

тополя

топОля

фартух

фартУх

циган

цИган

чорнозем

чорнОзем

чорнослив

чорнОслив

чотирнадцять

чотирнАдцять

борошно

бОрошно

будемо

бУдемо

вудити

вУдити

ваги

вАги

випадок

вИпадок

вірші(в)

вІрші(в)

вповні

впОвні

впоперек

впОперек

вчення

вчЕння

гроші(ей)

грОші(ей)

догмат

дОгмат

долішній

дОлішній

донька

дОнька

здвоїти

здвОїти

злегка

злЕгка

знехотя

знЕхотя

зозла

зОзла

камбала

кАмбала

кидати

кИдати

колія

кОлія

кроїти

крОїти

курятина

кУрятина

легко

лЕгко

немає часу

немає чАсу

оцет

Оцет

пурхати

пУрхати

паростковий

пАростковий

підлітковий

пІдлітковий

поступка

пОступка

прийдемо

прИйдемо

приповідка

прИповідка

прошу

будь ласка

прОшу

разом

рАзом

розвідка

рОзвідка

руно

рУно

сердити

сЕрдити

слинити

слИнити

товпитися

тОвпитися

фольга

фОльга

царина

цАрина

центнер

цЕнтнер

шумний

шУмний

щелепа

(ний) овий)

щЕлепа

(ний)овий)

щипці

щИпці

яловичина

Яловичина

адже

аджЕ

айва

айвА

арахіс

арАхіс

близький

близькИй

болотяний

болОтяний

бородавка

борОдавка

верба

вербА

видання

видАння

вимова

вимОва

відстояти

відстОяти

гетьманщина

гетьмАнщина

гуртожиток

гуртОжиток

гучний

гучнИй

дрібний

дрібнИй

завдання

завдАння

калиновий

калИновий

мережа

мерЕжа

 

навчання

навчАння

натщесерце

натщЕсерце

нелюдський

нелЮдський

новий

новИй

обійдуться

обІйдуться

ознака

ознАка

подушка

подУшка

полежати

полЕжати

поміщик

помІщик

помовчати

помОвчати

посидіти

посИдіти

проміжок

промІжок

прошу

 у тебе

прошУ

 у тебе

рекрутський

рекрУтський

різновид

різнОвид

середина

серЕдина

смутний

смутнИй

сторчма

сторчмА

феномен

фенОмен

черемха

черЕмха

черпати

черпАти

читання

читАння

шофер

шофЕр

ясний

яснИй

біржовий

біржовИй

болотистий

болотИстий

бюлетень

бюлетЕнь

вантажівка

вантажІвка

віршовий

віршовИй

врукопаш

врукопАш

глибина

глибинА

горобина

горобИна

горошина

горошИна

дециметр

децимЕтр

дворазовий

дворазОвий

дичина

дичинА

добовий

добовИй

каталог

каталОг

єретик

єретИк

жалюзі

жалюзІ

запитання

запитАння

змістовий

змістовИй

зусібіч

зусібІч

ідемо

ідете

ідемО

ідетЕ

католицький

католИцький

кілометр

кіломЕтр

крейдяний

крейдянИй

кулінарія

кулінАрія

кульковий

кульковИй

листопад

листопАд

металургія

металУргія

метонімія

метонІмія

мигдалевий

мигдалЕвий

міліметр

мілімЕтр

нашвидку

нашвидкУ

новина

новинА

оремо

орете

оремО

оретЕ

пересидіти

пересИдіти

по-старому

по-старОму

приповідка

приповІдка

прозорливість

прозорлИвість

псевдонім

псевдонІм

сантиметр

сантимЕтр

течія

течіЯ

фаховий

фаховИй

хутровий

хутровИй

черговий

черговИй

чорногуз

чорногУз

язиковий

язикОвий

абетковий

абеткОвий

абиде

абИде

абикуди

абИкуди

абичий

абИчий

абияк

абИяк

або

абО

агрономія

агронОмія

агрус

Агрус

алкоголь

алкогОль

алфавіт

алфАвІт

анапест

анАпЕст

аніж

анІж

апартаменти

апартАмЕнти

апостроф

апОстрОф

асиметрія

асиметрІя

байдуже

бАйдУже

батьківщина

(спадщина)

бАтьківщина

(спадщина)

бензопровід

бензопровІд

бильце

бИльцЕ

близький

близькИй

бляшанка

бляшАнка

болітце

болІтцЕ

бондарство

бОндАрство

борщевий

борщЕвий

босоніж

босОніж

боязкий

боязкИй

боязнь

боЯзнь

бусол

бусли

бУсол

буслИ

вівтар

вівтАр

валовий

валовИй

васильки

васИлькИ

вахтер

вАхтЕр

ведмедиця

ведмЕдИця

везти

везла

везтИ

везлА

весняний

веснЯнИй

вести

вела

вестИ

велА

взяли

взяла

взялИ

взялА

ветеринарія

ветеринАрія

вигнання

вигнАння

визнання

визнАння

видимий

вИдИмий

визвольний

визвОльний

вимова

вимОва

випадок

вИпадок

виправдання

вИправдання

виразний

вирАзний

вимога

вимОга

висіти

вИсІти

високо

вИсоко

виставковий

виставкОвий

витрата

вИтрата

вихованка

вИховАнка

вичерпний

вичЕрпний

вишиваний

вишИваний

вишиванка

вишИвАнка

вишня

вишень

вИшня

вИшЕнь

відімкнутий

відІмкнутий

відстояти

відстоЯти

візьму

візьмеш

візьме

візьмУ

вІзьмеш

вІзьме

віршовий

віршовИй

воднораз

воднОраз

водночас

воднОчас

водопровід

водопровІд

возз'єднання

возз’ЄднАння

вояк

вояки

воЯк

воякИ

гайворон

гайвороння

гАйворон

гАйвороння

гайвороня

гайворонЯ

генезис

генЕзис

гетьман

гЕтьман

гетьманство

гетьманський

гетьмАнство

гетьмАнський

глашатай

глашАтай

глядач

глядАч

гомілковий

гомІлкОвий

горицвіт

горИцвіт

горілиць

горІлИць

гороб’ячий

гороб’Ячий

граблі

граблІ

грейпфрут

грЕйпфрУт

громадський

громАдський

грушевий

грушЕвий

гуртожиток

гуртОжиток

гуцул

гуцУл

дактиль

дАктиль

далечина

далечинА

данина

данИна

дворазовий

дворазОвий

денце

дЕнцЕ

деревце

дерЕвцЕ

дещиця

дЕщиця

джерельце

джерЕльце

димчастий

димчАстий

дихання

дИхання

дичавіти

дичАвіти

діжа

діжА

добовий

добовИй

добуток

добУток

довідник

довІдник

доданок

додАнок

доземний

дозЕмний

докір

дОкір

долілиць

долІлиць

долішний

дОлішний

донька

дОнька

допізна

допІзна

доповідач

доповІдАч

досхочу

досхочУ

дочка

доччин

дочкА

дОччин

дощечка

дОщечка

дояр

доЯр

дужка

дужки

дУжка

мн. дужкИ,

дві дУжки

дурисвіт

дурИсвіт

експерт

експЕрт

епілепсія

епілЕпсія

Євангеліє

ЄвАнгеліє

жаданий

жадАний

жадоба

жадОба

жайворонок

жАйворонок

жалити

жалИти

жевріти

жЕвріти

житловий

житловИй

жолобчастий

жолОбчАстий

забавка

зАбавка

забаганка

забагАнка

забіякуватий

забіЯкуватий

завершити

завЕршИти

завжди

зАвждИ

заголовок

зАголОвок

загоновий

загОнОвий

заграва

зАгрАва

задарма

задАрмА

зазвичай

зазвичАй

заіржавіти

заіржАвіти

зайнятий

зАйнятий

закінчити

закІнчИти

закляття

заклясти

заклЯття

заклЯстИ

закупорка

закупорити

закУпОрка

закУпОрити

закуска

зАкУска

залишитися

залишковий

залИшИтися

залишкОвий

заміжня

замІжнЯ

замазка

зАмАзка

запитання

запитАння

запліснявілий

запліснявіти

заплІснЯвілий

заплІснЯвіти

заповісти

заповІстИ

запроданець

запродати

запрОданець

запрОдАти

засланець

заслання

заслАнець

заслАння

заробіток

заробІток

застібка

зАстібка

затвердити

затвЕрдити

зачин

зАчИн

защіпка

зАщіпка

звисока

звИсока

здобуток

здобУток

зеренце

зерЕнце

з’єднання (місце)

з’єднання (дія)

з’Єднання (місце)

з’єднАння (дія)

зібрання

зібрАння

злегка

злЕгка

змовчати

змОвчати

зокрема

зокрЕмА

зручний

зрУчний

зсередини

зсерЕдини

зубожілий

зубожіти

зубОжілий

зубОжіти

зустрічний

зустрІчний

ідучи

ідучИ

іконопис

ікОнопис

індик

індичина

індИк

індИчина

індустрія

індУстрія

інженерія

інженЕрія

ірис (квітка)

ірис (цукерка)

Ірис (квітка)

ірИс (цукерка)

іскра

Іскра

йогурт

йОгУрт

йодистий

йОдистий

кажучи

кАжучи

кам’яний

кам’янИй

котрий

котрИй

камінний

камІнний

картопляний

картОплЯний

каталог

каталОг

католик

католицтво

католицький

католичка

катОлик

католИцтво

католИцький

католИчка

кетяг

кЕтяг

кидати

кИдати

кизил

кизИл

килим

кИлим

кишка

кИшка

кладовище

клАдовИще

клешня

клЕшнЯ

клітковина

клітковИна

клясти

клЯсти

кобилиця

кобИлИця

кожух

кожушок

кожУх

кожУшОк

козаченко

козаченько

козачЕнко

козАчЕнько

козячий

кОзЯчий

комбайнер

комбАйнЕр

купіль

кУпіль

комизитися

комизИтися

коноплі

конОплі

корисний

кОрИсний

корівчина

корівчИна

корковий

кОркОвий

корогва

корогвА

корогвИ

коромисло

корОмисло

косий

кОсий

косинець

косИнець

краснопірка

краснОпІрка

крицевий

крицЕвий

крісельце

крісЕльце

кроїти

крОїти

кропив’яний

кропИв’яний

кубло

кублО

кукіль

кукІль

курятина

кУрятина

кухарка

кухарський

кухАрка

кУхарський

кухонний

кухОнний

кучерики

кУчерики

кучма

кУчма

ладановий

лАданОвий

ладен

лАдЕн

ласувати

лАсувАти

лате

лАте

легеневий

легенЕвий

легкий

легко

легкИй

лЕгко

ледащиця

ледащИця

липкий

липкИй

лицарство

лицарський

лИцАрство

лИцАрський

літописний

літопИсний

локшина

лОкшина

ломота

ломОта

лоскотно

лОскотно

лосячий

лОсячий

лупа

лУпа

льдовий

льодовИй

м’язовий

м’ЯзовИй

м’якуш

м’якшити

м’якУш

м’якшИти

мабуть

мАбУть

малий

малИй

малиновий

малИнОвий

 маляр(кА)

мАлЯр(кА)

мандрівник

мандрІвнИк

маневровий

маневрОвий

марганцевий

мАрганцЕвий

маршовий

маршовИй

машинопис

машинОпис

маячити

маЯчИти

медяний

медяник

медЯнИй

медЯнИк

межигір’я межипліччя

межиріччя

межИгІр’я межИплІччя

межИрІччя

мережа

мерЕжа

мигати

мигАти

мигдалевий

мигдалЕвий

милостивий

мИлостИвий

миршавий

миршавість

мИршавий

мИршавість

мілкий

мілкИй

мітинговий

мітингОвий

множник

мнОжник

мовчанка

мОвчАнка

мозолистий

мозолИстий

мозочок

мОзочок

молох

мОлОх

моржевий

моржЕвий

морквяний

морквЯний

мотузяний

мотузЯний

мрійливий

мрІйлИвий

мулла

муллА

мурал

мУрал

мутний

мУтний

наклейка

нАклЕйка

набожний

набОжність

набОжний

набОжність

навкіс

нАвкІс

начинка

начиння

нАчинка

начИння

наживо

нажИво

назавжди

назАвждИ

наздогад

наздогАд

наймит

нАймит

наїдок

нАЇдок

налигач

налИгач

наперстковий

напЕрсткОвий

напасть

нАпАсть

напій

напІй

нарозхват

нарОзхват

наслання

наслАннЯ

натроє

нАтрОє

нашвидкуруч

нашвидкУрУч

нашивка

нАшИвка

небіж

нЕбІж

невидимо

невИдИмо

недопалок

недогарок

недобиток

недОпалок

недОгарок

недОбиток

незручний

незрУчний

неквапний

неквапнИй

некрополь

некрОполь

нелюдський

нелЮдський

неповороткий

неповороткИй

неприязний

непрИязний

нести

нестИ

низький

низькИй

нирки

нитки

нИркИ

ниткИ

ніздря

нІздря

нікотрий

нікотрИй

новина

новини

новинА

новИни

нудний

нуднИй

обіруч

обІруч

обгортковий

обгОрткОвий

обіцяний

обіцянка

обІцяний

обіцЯнка

обранець

обрання

обрАнець

обрАння

обрус

ОбрУс

обруч

обручевий

 

обрУч

обручЕвий

обскубати

обскубАти

обшир

Обшир

оглядач

оглЯдАч

огріх

ОгрІх

огудиння

огУдиння

одноліток

однОліток

одноразовий

одноразОвий

одуд

Одуд

оздоровити

(ся)

оздоровИти

(ся)

озерце

озЕрцЕ

оптовий

оптОвий

ортопедія

ортопЕдія

отаман

отАман

оцет

Оцет

очеретина

очеретяний

очеретИна

очерЕтяний

очисний

очисник

очИснИй

очИсник

п’яниця

п’янИця

партер

партЕр

пасовище

пасовИще

пахва

пахвА

первісний

пЕрвІсний

первоцвіт

первОцвІт

перебіг

переказ

перекис

перепис

перЕбіг

перЕказ

перЕкис

перЕпис

перевесло

перЕвЕсло

передрук

перЕдрук

передпокій

передпОкій

перепустка

перЕпустка

пересидіти

пересИдіти

Пересічний (посередній)

пересІчний

пересічний

(пересікається)

пересічнИй

переспів

перЕспів

перестарок

перЕстАрок

перехідний

перехіднИй

петля

петлЯ

підданий

піддАний

підліток

підлітковий

пІдліток

пІдлітковий

пізнання

пізнАння

пісний

пітний

піснИй

пітнИй

плато

платО

плигати

плигАти

плугатар

плугАтАр

повітряний

повІтрЯний

поєднання

поєднАння

пожарище

пожарИще

позивач

позивАч

позаочі

позаторік

позАочі

позАторік

полежати

полЕжати

пологовий

пологОвий

поляк

полЯк

помилка

пОмИлка

поминки

пОминки

посеред

посередині

пОсЕред

посерЕдині

посидіти

посиніти

посИдіти

посИніти

послання

послАння

посуха

посУха

потиснути

потИснути

почасти

почАсти

правописний

правопИсний

придбання

придбАння

призовник

призОвнИк

прикрасити

прикрАсИти

приповідка

приповІдка

причіп

прИчіп

приязнь

приязний

прИязнь

прИязний

простий

прОстИй

пугач (птах)

пугач (іграшка)

пУгач (птах)

пугАч (іграшка)

пустоцвіт

пустОцвІт

ранковий

ранкОвий

регент

рЕгент

розвідка

рОзвідка

рекрут

рЕкрут

розкладка

рОзклАдка

речовина

речовИнА

розмах

розпад

рОзмах

рОзпад

різкий

різкИй

розплід

рОзплІд

різновид

різнОвИд

розповідач

розповісти

розповІдАч

розповІстИ

різноколірний

різнокОлірний

розпрямити

розпрЯмИти

річковий

річковИй

розстріл

рОзстріл

роз’ятрити

роз’ЯтрИти

рукав

рукава

рукАв

рукАва

рукавИ

розбір

розвід

рОзбІр

рОзвІд

рукописний

рукопИсний

розбовтати

розбОвтАти

руно

рУно

розріз

рОзрІз

русин

русинка

рУсИн рУсИнка

сестрин

сестрИн

русловий

рясний

ряснота

русловИй

ряснИй

ряснОта

сивіти

сивизна

сИвІти

сивИзнА

садно

садна

саднО

сАдна

синонімія

синонімІя

садовий

садОвий

сироватка

сирОватка

самітний

самІтнИй

сільськогос-подарський

сільськогос-подАрський

самоочисний

самоочИснИй

сіножать

сінОжАть

самотина

самотИнаА

скінчити

скінчИти

санки

сАнкИ

скубати

скУбАти

сапа

сАпА

скрипковий

скучний

 

скрипковИй

скучнИй

свердло

свЕрдло

слина

слИна

свята

свЯтА

слідом

слІдОм

софа

софА

слюсарський

слЮсАрський

спаржа

спАржа

смітник

смІтнИк

спекота

спекОтА

смага

смАгА

сповна

спОвнА

сміливий

сміливість

смІлИвий

смІлИвість

спокійніший

спокІйнІший

сміховина

сміхОвинА

спонукач

спонУкАч

смоляр

смолЯр

сприйняття

сприйнЯттЯ

солодощі

сОлодощі

спроквола

спроквОлА

соломина

соломИна

срібло

сріблО

сосна

сосонка

сОснА

сОсонка

старий

старИй

старіти

стАрІти

сьорбати

сьОрбати

стартовий

стАртовИй

тільце

тІльцЕ

статуя

стАтуя

тасьма

тАсьмА

стебельце

стебЕльце

твірний

твірнИй

стовідсотковий

стовідсОтковий

тезко

тезкО

столяр

стОляр

текстовий

терпкий

товстий

тонкий

торф’яний

текстовИй

терпкИй

товстИй

тонкИй

торф’янИй

страйковий

страйковИй

темнота

темнОтА

страшити

страшний

страшИти

страшнИй

товпитися

тОвпитися

стремено

стремЕнО

толока

толОкА

стрімголов

стрІмголОв

точковий

точкОвИй

струмина

струмИнА

тріскотнява

тріскотнЯва

трощити

трощИти

хутро

хУтро

трясовина

трясовинА

царина

цАрина

увігнутий

увІгнУтий

цвілий

цегляний

цвілИй

цеглянИй

уподобання

уподобати

уподобАння

уподОбати

цемент

цемЕнт

усмішка

устілка

УсмІшка

Устілка

центнер

цЕнтнер

фарфор

фАрфОр

цінник

ціннИк

фаховий

фаховИй

цукровий

цукрОвий

фірмовий

фІрмовий

цурпалок

цурпАлок

фольговий

фОльгОвий

чарівний

черговий

черствий

чарівнИй

черговИй

черствИй

хаос (безлад)

хаос (в міфах)

хаОс

хАос

черемха

черЕмха

християнин

христиЯнИн

шпарина

шпарИна

черствіти

чЕрствІти

щабель

щавель

щабЕль

щавЕль

чималий

чіткий

чуткий

чимАлИй

чіткИй

чуткИй

щасливіший

щаслИвІший

читанка

читання

чИтанка

читАння

щелепа

щиголь

щипці

щогла

щЕлепа

щИголь

щИпці

щОгла

чужина

чужинА

щілина

щІлИна

чхання

чхАннЯ

юрбище

Юрбище

швидкий

шкіряний

швидкИй

шкірянИй

юродивий

юродство

юродИвий

юрОдство

шкода (втрата)

шкода (жаль)

шкОда

шкОдА

яблуневий

яскравіший

ярмарковий

яблунЕвий

яскравІший

ярмаркОвий

шовковий

шовкОвий

ялиновий

ялИновий

шофер

шофЕр

яловичина

Яловичина

ямковий

ЯмкОвий

ярина

яринА

ясний

ЯснИй

громадянин

громадЯнин

 

docx
Додано
21 серпня 2019
Переглядів
1974
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку