20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури

Про матеріал
В умовах трансформації українського суспільства, коли відбувається злам уста¬лених стереотипів, зміна ціннісних ко¬ординат, простежуються складні колізії у внутрішньому світі особистості, зростає роль педагогіки життєтворчості, спря¬мованої на плекання людини як творця свого життя. Майбутнє України — за поколінням, котре сьогодні в шкільних стінах опа¬новує життя, якість якого залежить від рівня сформованості життєвої ком¬петентності.
Перегляд файлу

Формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури

 

Автор: Клопінська Ірина Олександрівна

ЗП(ПТ)О «Нікопольський центр професійної освіти»

 

В умовах трансформації українського суспільства, коли відбувається злам уста­лених стереотипів, зміна ціннісних ко­ординат, простежуються складні колізії у внутрішньому світі особистості, зростає роль педагогіки життєтворчості, спря­мованої на плекання людини як творця свого життя. Саме педагогіка життєт­ворчості, яка визначатиме стратегію розвитку освіти в Україні у XXI столітті, свою головну місію вбачає у тому, щоб «дати широкий, вільний розвиток усім духовним силам і здібностям дитини, який піднімає її особисту вартість і дасть майбутній людині змогу бути корисною для малого чи великого кола громадян­ства» (С. Ф. Русова). Майбутнє України — за поколінням,  котре сьогодні в шкільних стінах опа­новує життя, якість якого залежить від рівня сформованості життєвої ком­петентності.

Компетентність людини — це загальна життєздатність, що базується на:

    знаннях,

    досвіді,

    ціннісних орієнтаціях,

    здібностях.

Бути компетентним означає вміти мо­білізувати власний творчій потенціал у конкретній життєвій ситуації.

  У сьогоднішньому світі, коли швидким  темпом змінюється система цінностей та  світоглядних позицій, особистість дитини потребує адекватного керівництва і щодо просування до поставленої мети, і досягнення належного рівня сформованості життєвої обізнаності.

Особистість не народжується з розви­неною, досконалою життєвою компе­тентністю. Розвиток життєвої ком­петентності людини відбувається в її онтогенезі, в процесах пізнання, спіл­кування, діяльності, у відносинах з ін­шими людьми, світом. Сукупність цих процесів можна означити поняттям «життєдіяльність». Поза життєдіяль­ністю життєву компетентність розви­нути не можна, і вона не потрібна. Це так само стосується життєстійкості та життєздатності людини.

Життєва компетентність — це чинник та результат розвитку життєдіяльності особистості. Питання про мету освіти є сьогодні питанням про те, якою має бути людина майбутнього.

Компетентнісний підхід до навчання реалізується в сучасній освіті поряд з традиційними та інноваційними підходами. Проблема вдосконалення системи освіти шляхом впровадження компетентнісного підходу активно обговорюється у педагогіці. Розв'язання окресленої проблеми представлено в працях A. Л. Андреєва, І. О. Зимньої, А. В. Хуторського, О. І. Пометун, О. В. Овчарук та інших вітчизняних і закордонних дидактів. Змістовно-діяльнісний підхід до навчання вимагає створення дидактичних та психологічних умов для зацікавленості учнів процесом навчання.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧНЯ НОВОЇ  УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

1. Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами.

2.Спілкування іноземними мовами.

3.Математична грамотність.

4.Компетентності в природничих науках і технологіях.

5.Інформаційно-цифрова компетентність.

6.Уміння вчитися впродовж життя.

7. Соціальні та громадянські компетентності.

8. Підприємливість.

9.Загальнокультурна грамотність.

10.Екологічна грамотність і здорове життя.

Ключові компетентності

 

Спілкування державною мовою

 

тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»;

Спілкування іноземними мовами

 

знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

 

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури;

створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

 

Уміння вчитися

 

використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності

 

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

 

 

Як же організувати роботу на уроці  щодо формування ключових     компетенцій учнів?

 

Різновиди діяльності учнів відповідно до ключових наскрізних освітніх компетентностей на уроках зарубіжної літератури         

Компетентності

Різновиди діяльності учнів

Вимоги, що визначаються компетентностями

Можливості, що відкриває компетентнісний підхід

Спілкування державною мовою

* Опанування вміння усно й письмово висловлювати власні думки й почуття;

*напісання самостійних творчих робіт різних жанрів (творів-роздумів, есе, рецензій, розгорнутих письмових коментарів;

* брати участь у спілкуванні (зокрема, у дискусії)

 

*Активізація творчих здібностей;

*уміння тлумачити поняття

*Уміння висловлювати свою думку стосовно проблем, порушених у творах:

Спілкування іноземними мовами

 

* Слухання;

 *говоріння;

* читання;

*виконання завдань в групах та парах;

*підготовка повідомлень про українські переклади творів;

 

*Уміння посередницької діяльності й міжкультурного спілкування.

 

*Уміння належно розуміти висловлене інозем­ною мовою, усно й письмово:

*висловлювати та тлу­мачити поняття, думки, почуття, факти й погля­ди;

*уміння перекладати уривки творів;

Уміння вчитися

впродовж життя

*Написання повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт.

*Виконання випереджальних завдань.

*Участь в організації творчих виставок.

*Робота в Малій академії наук.

*Консультування з питань самоосвіти.

*Інтелектуальні конкурси, ігри, предметні тижні, які передбачають самостійне опанування певних питань та самоосвітню діяльність.

*Опанування предмету на високому науковому рівні викладання.

*Виконання навчальних програм з метою самоосвіти.

*Розв’язання проблемних ситуацій на основі сучасного життя.

*Складання й розв’язання тестів, кросвордів тощо.

*Участь у конкурсах.

*Участь в олімпіадах

 

*Готовність і потреба у творчості;

*уміння побачити та сформулювати проблему;

*активізація творчих здібностей;

*реалізація творчого потенціалу

*уміння здійснювати само оцінювання результатів власної діяльності;

*уміння читати, використовуючи пошукове та вибіркове читання

 

 

*Позитивний вплив освітнього середовища на розвиток учнів;

*уміння співвідносити об’єкт навчання з власним досвідом

Інформаційно-цифрові компетентності

*Опрацювання додаткової інформації в процесі опанування знань з предмета.

*Активна співпраця з кабінетом інформатики щодо використання навчальних програм з предмета.

*Використання складених викладачем таблиць, схем як джерел інформації та складання власних схем, таблиць, планів опорних конспектів як результат самостійного опрацювання додаткової інформації.

 

* Уміння здобувати, опрацьовувати й використовувати інформацію з різних джерел;

*уміння класифікувати документа;

*уміння користуватися новими інформаційними технологіями;

*уміння переробляти інформацію для отримання певного продукту;

*аналіз та критичне ставлення до інформації

*Самостійне опрацювання інформації;

*розуміння й усвідомлення інформації;

*залучення та збагачення  власного досвіду;

*мотивація саморозвитку;

*саморозвиток і самоосвіта;

*готовність та потреба навчатися упродовж усього життя;

*узагальнення власних знань;

*організація власних прийомів навчання;

 

Основні компетентності

в природничих науках і технологіях

 

*Випуск стіннівок, створення інформаційних сторінок у класних куточках.

*Уміння застосовувати науковий метод; *спостерігати;

*аналізувати,

*збирати дані, , *аналізувати результати.

 

*саморозвиток і самоосвіта;

*залучення та збагачення  власного досвіду.

 

Загальнокультурна грамотність

 

*Віртуальні екскурсії.

*Написання повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт.

*Проектні роботи.

*Створення творчих рекламних проектів.

*Складання візиток на тему…

*Опанування досягнень культури;

*розуміння інших людей, їхньої індивідуальності, їхніх відмінностей за національними, культурними, релігійними й іншими ознаками та прийняття цих відмінностей.

*Розроблення проектів культурологічної спрямованості;

*здійснення роботи в команді, забезпечення взаємодії учнів;

*усвідомлення ролі й впливу навчального предмета на розвиток культури;

*оцінювання творів літератури та мистецтва;

*уміння спілкуватися усно й письмово рідною та іноземними мовами;

*уміння презентувати свій продукт;

*адекватне ставлення до критики;

*формування загальнолюдських цінностей.

Соціальна та громадянська

*Створення творчих рекламних проектів.

*Створення коміксів.

*Створення буктлерейлерів

*Створення порівняльних таблиць.  

*Організація власної трудової та підприємницької діяльності;

*оцінювання власних професійних можливосте*уміння виявляти негативні соціальні явища;

*толерантне ставлення до культурних надбань інших народів;

*уміння визначати актуальні проблеми;

*Створювати та розв'язувати проблемні ситуації;

* висловлювати власну точку зору щодо суспільних і моральних питань, вислуховувати думку товариша, узгоджувати їх та дохо­дити до порозуміння;

*здатність до співпраці, уміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

Екологічна грамотність і здорове життя

*Використання складених викладачем таблиць, схем як джерел інформації та складання власних схем.

* Створення рекламних проектів.

*Створення ланцюжка подій.

 

*Виявляти ініціативу, логічно обґрунтовувати власну позицію;

*Брати участь в охороні  довкілля;

*економічне використання природних ресурсів;

*вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній , психічній і духовній сферах;

 

Підприємливість

* Створення рекламних проектів.

*Створення коміксів.

* Створення буктлерейлерів  

*Складання візиток на тему…

*Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя.

*Створювати та розв'язувати проблемні ситуації;

*здатність до співпраці;

*готовність та потреба навчатися упродовж усього життя.

Математична

* Створення таблиць.

*Створення ланцюжка подій

*Уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу-складати схему;

*уміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки між подіями;


 

*готовність та потреба навчатися упродовж усього життя;

*уміння презентувати свій досвід;

 

 

Сучасний учитель зобов’язаний під час уроку дотримуватись багатьох вимог. Підготувати та провести такий урок нелегко: потрібно не лише відповідально ставитися до сво­їх обов’язків, а й вийти на сучасний рівень педаго­гічного мислення. У програмі із зарубіжної літератури для учнів 10 класу запропоновано проводити уроки з текстуального вивчення творів, їз розвитку мовлення, уроки контролю та інш. Головними завданнями навчання є: розвиток творчості та загальнокультурного світогляду учнів; формування головних навичок мовно-розумової діяльності та міжособистісного спілкування. Для реалізації цих завдань необхідно створити такі умови, за яких учні не будуть пасивними слухачами, а будуть брати активну участь у навчальному процесі.

Змінюється підхід до методики проведення уроків  з урахуванням компетентнісного підходу.

Щоб розвивати в учнів полікультурну компетентність, треба проводити такі заходи:

    проведення зустрічей з цікавими людьми, відомими художниками, поетами, композиторами;

    проведення тематичних вечорів, між­народних фестивалів, заочних подо­рожей країнами світу;

    відвідування виставок, музеїв, про­ведення екскурсій;

    проведення бесід з етичної темати­ки;

    читання та обговорення історичних творів;

    здійснення пошукової роботи.

Щоб розвивати комунікативну компе­тентність, пропонується:

    інсценування казок;

    усний опис картин;

    проведення нестандартних уроків, ділових та інтелектуальних ігор, кру­глих столів, дискусій;

    на уроках використання інтерактив­них технологій та прийомів педаго­гічної техніки;

    написання запрошень, привітань, оголошень, випуск газет, стіннівок;

    листування з ровесниками;

    проведення бібліотечних уроків вза­галі постійний зв'язок з бібліотекою.

Інформаційна компетентність здій­снюється через:

    уроки російської, української, іно­земної мови, уроки української та зарубіжної літератури, математики, географії, біології та інші, на яких діти працюють з підручниками, слов­никами, вчаться опрацьовувати ін­формацію на підставі аналізу, синте­зу, порівняння, узагальнення тощо; вчаться користуватися художньою літературою, енциклопедіями, репро­дукціями, картинами, таблицями, малюнками, діаграмами, складають маршрутні листи; вчаться користува­тися таблицями, схемами, згортати інформацію; !!!

    проведення усних журналів, зустрі­чей з цікавими людьми, організація інтелектуальних ігор, екскурсій, від­відування музеїв, персональних та художніх виставок, творчих майсте­рень

     знайомство учнів з дитячою періоди­кою;

    стимулювання учнів до роботи з ком­п'ютером.  

Розвиток компетентності творчої діяльності можна реалізувати через:

    участь у конкурсах і олімпіадах;

    дослідницьку діяльність учнів;

    складання казок, віршів;

    проведення інтелектуальних ігор, конкурсів;

    створення кросвордів, ребусів;

    побудову генеалогічного дерева своєї родини;

    випуск стіннівок, конкурси малюн­ків;

    залучення дітей до роботи гуртків, студій за інтересами;

    залучення до самоврядування.

Компетентність саморозвитку та само­освіти реалізується через:

    залучення дітей до виконання творчих завдань та участі в інтелектуальних заходах;

    проведення розливальних пізнаваль­них ігор;

    залучення учнів до гурткової робо­ти;

    складання та реалізація програми самоосвітньої та самовиховної діяль­ності учнів.

Цікаві форми та методи роботи для учнів 10 класів  розміщені у підручнику з зарубіжної літератури, автори В.В. Паращич, Г.Є.,Фефілова та інш.

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас В.В. Паращич та інш.

Розвиваємо  компетентності

1. Складіть візитку доби античності

2. Створіть гру за сюжетом книги, скористуйтесь сервісом https://scrath.mit.edi/

3. Створіть презентацію , дослідивши вплив сучасної літератури на формування морально-естетичних , ідейно-світоглядних і громадянських позицій людини

https://www.youtube.com/watch?v=IiD6HbKZjGY

4. Створіть ланцюжок подій

 5. Створіть творчий рекламний проект поеми «Одіссея», щоб зацікавить друзів.

6. Створіть творчий проект жіночі образі в….поемі «Одіссея»

7. За інфографікою зі стр.28 та інш. Джерелами складіть невелике резюме або візитівку добі Відродження

8. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ:» Чі можна Офелію назвати ренесансним ідеалом жінки (Шекспір «Гамлет»)

9. СТВОРІТЬ Буктлерейлер  до трагедії «Гамлет»

10. Літературний ринг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОФМАН «Крохітка Цахес…»

11. Створіть схему, яка доводить що твір «Крохітка Цахес…» є казкою

12. Створіть комікс на тему «Світ персонажей повісті  «Крохітка Цахес» , герої якого мають говорить про свою книгу

Поезія «чистого мистецтва»

13. Складіть порівняльну таблицю «Спільні ознаки творчості «парнасців» у Франції та  «чистого мистецтва» в Росії

14. Літературний ринг

В. Вітмен

Створіть колаж образів та символів до одного із творів В. Вітмена

Літературознавчо –психологічний практикум. Літературознавчо – мистецький практикум

Стендаль «Червоне і чорне»

Літературний ринг

О. Уайльд «Порьрет Доріана Грея»

Інтерактивна вправа-складіть тест за наведеною інформацією для перевірки її розуміння.

Складіть асоціативне гроно на тему «Портрет як символ…(чого саме?)»

 

Духовну моральну особистість не можна виховати без вчителя-наставника, тобто без людини, яка є поводирем для дітей та молоді у світ духовності. І головним завданням викладача є вихо­вання громадянина України, патріота своєї держави, який зможе успішно самореалізуватися в соціумі як грома­дянин, сім'янин, професіонал, носій культури.

Час об'єктивно потребує зміни ролі та місця вчителя в навчально-виховному процесі. Авторитарну педагогіку треба залишити в минулому, а спів відносини будувати на партнерстві.

Я вважаю, що процес навчання не автоматичне вкладання певного матеріалу в голову учня. Потрібна його напружена розумова робота, активна участь в цьому процесі, чого можна досягти тільки за допомогою інтерактивного навчання, використання ІКТ, кейс методик та інших сучасних форм та методів навчання

  Урок приносить задоволення - налагоджена співпраця вчителя і учнів. Підготовка до таких занять забирає багато сил і часу , але методична творчість учителя літератури - це потреба сучасної української освіти.                                                     

Література

  1. Програма «Зарубіжні література», рівень стандарту, 2017р.
  2. Науково-методичний журнал «Зарубіжні література». Видавнича група «Основа»  2018,  №13-14, №17-18.
  3. В.В. Паращик, Г. Є.Фефілова, М.Е. Коновалова.  Підручник «Зарубіжна література», Видавництво «Ранок» 2018р.
  4. Ю.І. Ковбасенко. Підручник «Зарубіжні література», Київ «Літера» 2018.
  5. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів.-К.:Ленвіт,2000.
  6. Н.С. Полуняк, І.Л. Столій. Зарубіжна література «Сучасний майстер-клас». Видавництво «Ранок», 2018
  7. М.В. Коновалова «Зарубіжна література. Мій конспект». Видавнича група «Основа», 2018

Інтернет-ресурси

8. http://zarlit19.blogspot.com/2014/12/blog-post_74.html

9. http://confcontact.com/2013_04_11/42_Soly

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
21 березня
Переглядів
114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку