Географічні диктанти як засіб систематизації та поточного контролю учнів при вивчені курсу "Україна і світове господарство"

Про матеріал

Різноманітність форм і методів перевірки знань учнів підвищує пізнавальний інтерес до предмету географія. В збірнику наведені зразки географічних диктантів, на допомогу вчителям географії, що викладають у дев'ятих класах. Посібник складений згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017) і відповідає сучасним навчально - методичним вимогам викладання курсу «Україна і світове господарство» для 9 класу.

Перегляд файлу

Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14

 

 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ДИКТАНТИ

ЯК ЗАСІБ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА

ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕНІ КУРСУ

« УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир

2018


 

Матеріали схвалені на засіданні методичної ради

Житомирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14

(рішення від 04.12.2017 року, протокол № 4)

 

 

 

 

АВТОР :

Юхимчук А. В.- вчитель географії,  економіки та      природознавства Житомирської загальноосвітньої школи №14

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:

Шадурська О. Ю. -  вчитель – методист Житомирської загальноосвітньої школи №14

 

Різноманітність форм і методів перевірки знань учнів  підвищує пізнавальний інтерес до предмету географія. Автор наводить зразки географічних диктантів, на допомогу вчителям географії, що викладають у дев’ятих класах. Посібник складений згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017) і відповідає сучасним навчально - методичним вимогам викладання курсу «Україна і світове господарство» для 9 класу.

 

               Юхимчук А.В. 2017                                   

ЗМІСТ

ВСТУП…...………….………….……………………………………...….4Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ      ГОСПОДАРСТВО…………………………………….............................9

Сектори національної економіки………………………………….…......9

Форми суспільної організації суспільства….………..………………....10

Економічні системи та їх типи…………………………..........................12

Розділ 2.  ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ….........................14

Сільське господарство України. Рослинництво………..........................14

Сільське господарство України. Тваринництво………..........................15

Лісове господарство……………………………………… ………...…...16

Добувна промисловість………………………………….........................17

Розділ 3.  ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ….........................19

Виробництво та постачання електроенергії………………………..…..19

Значення металургійного виробництва в господарстві..........................20

Кольорова металургія………………………………………………..…..22

Хімічна промисловість України……………………………………..….23

Виробництво деревини та паперу……..………………………..............24

Машинобудування в Україні……………………………………………26

Розділ 4. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ...…………….…..28

Транспорт та його роль у національній економіці……...……………..28

Транспорт світу……..…………………………………………................30

Світовий ринок товарів та послуг……..……...………………….31

 

Той, хто не любить своєї країни,

нічого любити не може

 Д. Байрон

ВСТУП

«Україна і світове господарство» - курс, що завершує, вивчення географії в середній школі. Метою курсу є ознайомлення   учнів з основними тенденціями розвитку національного і світового господарства та визначення місця України в Європі та  світі.

Відповідно до нової програми учні по іншому вивчають економічні питання. Це пов’язано із впровадженням в економічну і статистичну практику загальнодержавного класифікатора України «Види економічної діяльності». Саме новий класифікатор дозволяє одержувати більш точну і об’єктивну інформацію за видами економічної діяльності в будь-якому необхідному розрізі і враховувати перетворення, які відбуваються в економіці країни. Крім того даний курс акцентує увагу на розкритті особливостей технології виробництва головних видів промислової продукції України, що дозволяє зрозуміти виробничі зв’язки та їх територіальний прояв. Учні вивчають багато нових термінів та понять, знайомляться із статистичною інформацію у вигляді діаграм, картограм, таблиць.

Результативність навчання залежить від форм і  методів, які використовуються на уроці. Сучасний вчитель виступає як організатор активної навчально – пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, використовуючи сучасні методики і технології навчання (інформаційну, проектно - дослідницьку, модульну, технологію критичного мислення, диференційованого, особистісно - орієнтованого, проблемного навчання тощо), які передбачають організацію діяльності учнів з освоєння змісту навчального предмета.

Важливим етапом в процесі  навчання  є організація контролю та систематизація   знань учнів. Головною метою цього етапу є контроль і корегування результатів навчання школярів. Контроль спрямований на визначення рівня засвоєння знань та умінь. Вчителі застосовують різні види контролю: попередній, що проводиться на початку вивчення теми для з’ясування рівня підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу (усне опитування, географічний диктант, кросворди); поточний контроль проводиться на початку уроку для виявлення рівня засвоєння попереднього матеріалу або наприкінці уроку для з’ясування ефективності роботи учнів під час уроку (усне опитування, робота з картою, тестовий контроль, виконання пізнавальних завдань); тематичний контроль проводиться під час вивчення невеликої теми або підтеми (усне опитування, географічний диктант, творчі роботи, робота з картою, тестовий контроль); підсумковий контроль здійснюється наприкінці вивчення великої теми, розділу, курсу для систематизації знань учнів, перевірки вмінь застосовувати їх на практиці (усне опитування, тестовий контроль та інше).

Одним із прийомів, що дозволяє за коротких час (10 - 15 хвилин) перевірити знання учнів всього класу є -  географічні диктанти. Така форма опитування допомагає вчителю визначити певний обсяг знань, закріпити навички та вміння використовувати їх для усвідомленого вивчення теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань.

Цю форму роботи можна  застосовувати як на початку уроку при перевірці домашнього завдання, так і наприкінці уроку, на етапі закріплення, враховуючи рівень знань класу.

Завдання кожної теми складаються з 12 запитань. Це -   незакінчені речення,  характеристики обєктів, пояснення термінів чи понять,  правильні чи не правильні твердження.

Термінологічні диктанти доцільно застосовувати під час вивчення тем, які містять значну кількість понять і термінів. Наприклад: «Форми суспільної організації виробництва», «Значення металургійного виробництва в економіці», «Транспорт і його роль в національній економіці», «Світовий ринок товарів та послуг». Учням пропонується до інформації підібрати терміни і дати відповіді цифрами – кодами.

 Роботу можна організувати у два варіанти, змінивши порядок цифр – кодів у одному з них (наприклад, у першому варіанті використати нумерацію від 1 – 12, а у другому від 12- 1).

При вивчені тем «Типи економічних систем», «Добувна промисловість», «Значення  електроенергетики», «Кольорова металургія»  можна запропонувати учням розподілити певні характеристики відповідно до даних понять чи термінів.

Зясувати обізнаність з певної теми дозволяють завдання на визначення правильних тверджень. Такі види роботи можна використати при вивчені тем: «Тваринництво України», «Лісове господарство», «Хімічна промисловість України», «Транспорт світу». Учні дають відповіді: «так» чи «ні». Працюючи над темами «Сектори національної економіки»,  «Рослинництво України», «Машинобудування в Україні» рівень знань можна перевірити географічними диктантами у вигляді незакінчених речень.

Виконання завдань можна перевірити шляхом самоперевірки, взаємоперевірки або перевірку здійснює вчитель.

Проведення географічних диктантів покращує рівень знань учнів, дозволяє сформувати в них цінні навички регламентованої роботи, уміння дотримуватися встановленого порядку і ритму. Це один із засобів виховання у школярів уваги та організованості в навчальній діяльності.

Завдання складені згідно з оновленою навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 804 від 07. 06. 2017) і відповідають сучасним навчально-методичним вимогам викладання курсу «Україна і світове господарство» та підручників «Географія» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ     ГОСПОДАРСТВО

Сектори національної економіки

Продовжити речення:

 1. В основі класифікації економіки країн за секторами лежить поділ економіки на  ..…. (сектори: первинний, вторинний, третинний, четвертинний)
 2. Первинний сектор економіки включає види діяльності, що пов’язані з …. (видобуванням сировини та переробкою її у напівфабрикати)
 3. До первинного сектору господарства належать ……. (сільське господарство, лісове господарство, видобуток мінеральної сировини)
 4. Переважання первинного сектору у ВВП країни свідчить про її  ….. (низький) рівень розвитку.
 5. Суспільство,  в якому переважає традиційне сільське господарство називають  ….. (аграрним)
 6.  Суспільство, що існує в умовах панування вторинного сектора економіки називають …. (індустріальним)
 7. Переробна промисловість та будівництво складають … (вторинний сектор економіки)
 8. До сфери послуг входять …(освіта, наука, культура, охорона здоров’я, туризм)
 9.  Із третинного сектора інформаційну сферу виділяють в …. (четвертинний сектор)
 10.  Країни, в яких переважає третинний сектор економіки називають …. (постіндустріальними)
 11.  Провідними постіндустріальними країнами світу є … (США, Японія, країни Західної Європи)
 12.  Для України характерні показники країни, що знаходиться на …. (індустріальному) етапі розвитку

 

Форми суспільної організації виробництва

Дати відповіді цифрами – кодами:

 1. Концентрація
 2. Спеціалізація
 3. Комбінування
 4. Агломерування
 5. Конверсія
 6. Дисперсія
 7. Деконцентрація
 8. Кооперування
 9. Предметна спеціалізація
 10.  Подетальна спеціалізація
 11. Технологічна спеціалізація
 12. Територіальна спеціалізація

Запитання:

 1. Повсюдне розміщення малих та середніх підприємств
 2. Ця форма організації суспільства характерна для підприємств чорної металургії
 3. Форма організації, при якій на військових підприємствах одночасно виробляють побутову техніку
 4. Буває міжнародна, міжрегіональна, локальна
 5. Процес встановлення тісних зв’язків між  спеціалізованими підприємствами на певній території
 6. Виробництво однорідної продукції
 7. Виробництво на спеціалізованому підприємстві готових виробів
 8. Виробництво на підприємствах окремих вузлів, деталей; ця форма організації найбільше поширена в машинобудуванні
 9. Зосередження виробництва на великих підприємствах
 10. Процес утворення тісних економічних зв’язків на основі спільної інфраструктури в межах міської агломерації
 11. Послідовне виробництво напівфабрикатів, яке являє собою певну стадію технологічного процесу
 12. Процес утворення окремих самостійних підприємств з надто великих підприємств

 

 

Ключ відповідей:

Запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповіді

6

3

5

12

8

2

9

10

1

4

11

7

 

 

 

Економічні системи та їх типи

Обрати характеристики до кожного типу  економічних систем:

 1. Традиційна
 2. Командна
 3. Ринкова
 4. Змішана
 1. Економіка сучасної України
 2. В економіці переважає сільське господарство
 3. Ця система панувала в країнах колишнього соціалістичного табору
 4. Центральна влада повністю контролює виробництво
 5. Базується на приватній власності
 6. Характерна для Куби  та КНДР
 7. Мають найменш розвинені країни
 8. Цей тип економічної системи найбільш підходить до Великої Британії, США, Японії
 9. Всі ресурси перебувають у власності громади та розподіляються відповідно звичаїв та традицій
 10.  Мінімальне втручання держави в економічні процеси
 11. За такої системи панує низькопродуктивна ручна праця
 12.  Поєднує елементи різних економік

Ключ відповідей:

Традиційна

2, 7, 9, 11

Командна

3, 4, 6

Ринкова

5, 10

Змішана

1, 8, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.  ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Сільське господарство України. Рослинництво

Продовжити речення:

 1. У структурі земельного фонду України переважають … (сільськогосподарські землі)
 2. Найбільші площі ріллі (майже 70 %) зосереджені в (Лісостепу та Степу)
 3. Сільське господарство складається з …. (рослинництва та тваринництва)
 4. Природними чинниками, що впливають на розвиток та розміщення сільського господарства є … (якість ґрунтів, забезпеченість теплом, кількість опадів, . )
 5. Вирощування продовольчих, кормових, зерно - бобових культур – спеціалізація  … (зернового  господарства)
 6. Провідна технічна культура України, найкращими умовами для вирощування якої є Степ та Лісостеп  …. ( соняшник)
 7. Баштанні культури, що вирощують в Південних областях України… (кавуни, дині, баклажани)
 8. Основними районами вирощування жита в Україні є ….. (Полісся)
 9. Рис в Україні вирощують на поливних землях в ….  (Херсонській та Одеській областях)
 10. У структурі посівних площ України найбільший відсоток припадає на … (зернові та зернобобові культури)
 11. Волокнисті культури, посіви яких в Україні різко скоротилися       в останні роки … (льон – довгунець, коноплі)
 12. Цю культуру висівають восени переважно в степових та лісостепових районах ….(озима пшениця)

 

Сільське господарство України. Тваринництво

З’ясувати правильність тверджень, дати відповіді 

«так»  чи « ні»:

 1. Головне завдання тваринництва – виробництво продуктів харчування та забезпечення деяких галузей промисловості сировиною (так)
 2. Грубі корми – це сіно, солома, полова (так)
 3. Зелені корми – силос, бульбо - та коренеплоди (ні)
 4. Провідна галузь тваринництва в Україні – птахівництво (ні)
 5. На Поліссі переважає м’ясне скотарство (ні)
 6. Сальне свинарство поширене в Степу (так)
 7. Вівчарство має вагому питому вагу у структурі товарного тваринництва (ні)
 8. Вівчарство поширене у Степу та Карпатах (так)
 9. В Україні розводять курей, качок, гусей, індиків  (так)
 10. Кролівництво дає більше м’яса, ніж вівчарство (так)
 11. Розведенням кіз та овець займаються переважно особисті селянські господарства (так)
 12. Найкращі умови для розвитку бджільництва склалися в Степу (ні)

Лісове господарство

Зясувати правильність тверджень, дати відповіді «так» чи « ні»:

 1. Лісами вкрито майже 1/3 поверхні Землі  (так)
 2. Найбільші площі лісів у Бразилії, Канаді, Швеції та Росії (так)
 3. Всі ліси  планети зосереджені у трьох лісових поясах (ні)
 4. Північний пояс простягається в Північній Америці та Євразії і представлений хвойними  та мішаними лісами (так)
 5. До групи сировинних ресурсів деревного походження належать: гриби, ягоди, плоди, горіхи, лікарські рослини (ні)
 6. Найбільшу лісистість в Європі має Польща ( ні)
 7. Україна належить до лісодефіцитних країн (так)
 8. Найбільшу лісистість в Україні мають степові райони (ні)
 9. Лісове господарство орієнтується переважно на сировину (так)
 10.  Найбільшими постачальниками деревини на світовий ринок є Південна Африка, Єгипет, Сирія (ні)
 11.  За рахунок власних лісів Україна задовольняє лише ¼ своїх потреб (так)
 12. Лісозабезпеченість території визначається шляхом ділення площі лісів до площі території держави (ні)

 

Добувна промисловість

Про які види мінеральних  ресурсів йде мова:

 1. Кам’яне вугілля
 2. Нафта
 3. Природний газ
 4. Нафта і природний газ
 1. Найбільші поклади виявлено в районі Перської затоки
 2. Росія найбільше експортує трубопроводами
 3. Майже половина запасів зосереджена в Венесуелі, Саудівській Аравії, Канаді, Ірані
 4. Видобувають як відкритим так і шахтним способом
 5. Виділяють три райони видобутку в Україні: Східний, Західний, Південний
 6. Виготовляють парафін, мазут, мастила, фарби, пластмаси, штучну шкіру, парфумерію
 7. Використовується здебільшого для спалювання на ТЕС
 8. Найбільше видобуває Китай і є найбільшим споживачем
 9. Західносибірський – найбільший район видобутку 
 10. Запаси цього ресурсу є найбільшими у світі порівняно з іншими видами ресурсів
 11. Львівсько – Волинський басейн в Україні
 12. Створено спеціальний флот для перевезення морем

Ключ відповідей:

Камяне вугілля

4, 7, 8, 10, 11

Нафта

3, 6,

Природний газ

2, 9, 12

Нафта і природний газ

1, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.  ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Значення електроенергетики

Вибрати характеристики для даних видів електростанцій:

ТЕС

ГЕС/ ГАЕС

АЕС

ВЕС

СЕС

 1. Використовують збагачений уран чи плутоній
 2. Негативно впливає на мікроклімат прилеглих територій, призводить до підтоплення  значних територій
 3. Використовують енергію вітру
 4. Працюють на різних видах пального
 5. Найдешевший вид енергії, але досить висока собівартість будівництва, аварії призводять до значних збитків
 6. Дешевий вид енергії, створює багато шуму, змінює мікроклімат прилеглих територій
 7. Дуже залежить від погодних умов, зайняті великі площі під самими станціями, висока собівартість будівництва
 8. Посідає друге місце в структурі виробництва електроенергії в Україні
 9. Спричиняє коливання рівня води та  можливе підвищення її температури, що часто зумовлює замор риби
 10. Найбільший забруднювач навколишнього середовища
 11.  Процес виробництва електроенергії характеризується незначними викидами в атмосферне повітря, але є проблема захоронення відходів
 12.  Єдиний вид електростанцій, що дає можливість накопичувати електроенергію

Ключ відповідей:

ТЕС

ГЕС/ ГАЕС

АЕС

ВЕС

СЕС

4, 8, 10

2, 9, 12

1, 5, 11

3, 6

7

 

Значення металургійного виробництва

в господарстві

Обрати варіанти відповідей до запитань та записати цифрами- кодами:

 1. Кокс
 2. Домна
 3. Чавун
 4. Агломерат
 5. Блюмінг
 6. Мартенівський спосіб
 7. Важкі метали
 8. Киснево- конверторний спосіб
 9. Легкі метали
 10.  Чорні метали
 11.  Прокат
 12. Підприємства повного виробничого циклу

Перелік запитань:

 1. Підприємства чорної металургії, де представлене виробництво чавуну, сталі, прокату
 2. Піч, де виготовляють чавун
 3. Розрізняють листовий, сортовий, трубний
 4. Цей спосіб виплавки сталі зберігся лише в Україні, Росії, Індії
 5. Мідь, свинець, ртуть, хром
 6. Метали і сплави на основі заліза, марганцю, хрому, з яких виплавляють чавун та сталь
 7. Сплав заліза з вуглецем, що має малу пластичність
 8. Алюміній, магній, титан
 9. Виробництво сталі шляхом продування рідкого чавуну в конверторах технічно чистим киснем
 10.  Вид твердого палива, яке одержують нагріванням кам’яного вугілля до високих температур без доступу повітря
 11.  Спечена в грудки дрібнозерниста або пилеподібна руда
 12.  Агрегат для обробки тиском металевих зливків  

Ключ відповідей:

1 –12

4 –6

7 – 3

10 – 1

2 – 2

5 –7

8 –9

11 – 4

3 – 11

6 –10

9 –8

12 – 5

 

 

 

 

 

Кольорова металургія

Розподілити твердження, що стосуються кольорових металів, відповіді записати цифрами:

Мідь

Алюміній

Титан

 

1. Зосередження великої кількості шахт на півдні ДР Конго та

    Замбії

2. Сировиною є боксити та нефеліни

3. У високо розвинених країнах виробництво орієнтоване на    

     привізну сировину та розміщені в портово – промислових

     центрах

4. Найбільше виробництво у світі серед кольорових металів

5. «Космічний метал»

6. Витримує високу температуру та стійкий до корозії

7. Однією із стадій є виплавка глинозему

8. Для виплавки 1т металу необхідно до 30 000 к Вт год

    електроенергії

9. Основою виробництва цього металу є пірометалургія –

    металургійні процеси за високих температур

10. 45 % використаного металу в Європі виплавляють з брухту

11. Використовують для виробництва білил

12. Переважно цей метал використовують для виробництва

      автомобілів та літальних засобів

Ключ відповідей:

Мідь

Алюміній

Титан

1, 3, 9, 10

2, 4, 7, 12

5 6, 8 ,11

 

Хімічна промисловість України

Продовжити речення:

 1. У структурі виробництва мінеральних добрив в Україні перше місце займає…(виробництво азотних добрив)
 2. Найбільші виробничі потужності з виробництва добрив має підприємство, що розміщене в Сєвєродонецьку …. («Азот»)
 3. Виробництво фосфатних добрив на імпортованій сировині зосереджено в … (Камянську та Сумах)
 4. Найпотужніші підприємства хіміко – фармацевтичної промисловості … («Фармак», «Дарниця», «Борщагівський хіміко – фармацевтичний завод»
 5. В Україні виробництво побутової хімії орієнтовано … (на  внутрішній ринок)
 6. В нашій державі виділяють два райони хімічної промисловості …. (Донецький, Придніпровський)
 7. Нафтохімічна промисловість працює на …… сировині (привізній)
 8. Галузь хімічної промисловості, що тісно пов’язана з чорною металургією … (коксохімія)
 9. Основна хімія в Україні представлена в основному  виробництвом … (мінеральних добрив)
 10.  «Росава» - підприємство з виробництва шин, розміщене у … (Білій Церкві)
 11.   Вид добрив, виробництво яких припинилося в Україні, хоча запаси сировини – значні …(калійні)
 12.  Підприємства «ЗІП», «Снєжка – Україна», «ПОЛІСАН» виробляють …… (лако - фарбову продукцію)

 

Виробництво деревини і паперу

Обрати варіанти відповідей до запитань:

 1. Целюлозно- паперова
 2. Житомирська область
 3. Меблеве виробництво
 4. Деревообробна
 5. Лісова промисловість
 6. Фанерне виробництво
 7. Картонно – паперовий комбінат
 8. Місто Малин
 9. Лісохімічна промисловість
 10. Вторинна переробка макулатури
 11. Пелети
 12. Штучні насадження

Перелік запитань:

 1. Є окремим видом промислового виробництва
 2. До складу входять деревообробна, целюлозно- паперова, лісохімічна
 3. Поширена в районах лісозаготівлі, де розпилюється деревина
 4. Регулювання та відновлення сировинної бази
 5. Більше половини продукції виробляється в Рівненській області компанією «ОДЕК»
 6. Підприємства розташовані в Обухові, Жидачеві
 7. Потребує значної кількості води
 8. Заощадження енергії та води
 9. Безвідходне виробництво
 10. Включає «найбрудніші» етапи виробництва
 11.  Розміщена фабрика банкнотного паперу
 12.  В Україні посідає перше місце за заготівлею деревини

  Ключ відповідей:

1 – 3

4 – 12

7 – 1

10 – 9

2 – 5

5 – 6

8 – 10

11 – 8

3 – 4

6 –7

9 –11

12 – 2

 

 

 

 

Машинобудування в Україні

Продовжити  речення:

 1. Види машинобудування, що визначають міжнародну спеціалізацію України …. ( гірничо – шахтне, літакобудування, енергетичне та залізничне машинобудування)
 2. Лише один завод, що виробляє вантажні автомобілі в Україні … ( «АвтоКрАЗ»,  м. Кременчук)
 3. Заводи підприємства «Антонов» в Києві та Харкові спеціалізуються …. ( на літакобудуванні)
 4. Найбільшим центром важкого машинобудування України є … (м. Краматорськ)
 5. Центр, в якому діють найбільші підприємства енергетичного машинобудування … (м. Харків)
 6. Найбільший центр з виробництва трансформаторів … (Запоріжжя)
 7. Найбільшим виробником легкових автомобілів в Україні є корпорація  …. («УкрАВТО»)
 8. Провідні центри цивільного суднобудування …

(м. Миколаїв, м. Херсон, м. Запоріжжя, м. Київ)

 1. Підприємства з виробництва підйомно – транспортних машин розташовані в …. (м. Харкові, м. Києві, м. Запоріжжі)
 2. Устаткування для видобутку нафти й газу виробляють у містах: Дрогобич, …(Суми, Конотоп, Ужгород, Чернівці)
 3. Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод

ім. Макарова займається … (ракетобудуванням)

 1. Підприємства з ремонту сільськогосподарської техніки розташовані … (в усіх областях України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Транспорт та його роль у національній економіці

Обрати варіанти відповідей до запитань та записати цифрами – кодами:

 1. Транспорт
 2. Пасажирообіг
 3. Обсяг перевезень
 4. Транспортна мережа
 5. Транспортний вузол
 6. Транспортні магістралі
 7. Залізничний транспорт
 8. Автомобільний транспорт
 9. Річковий транспорт
 10. Авіаційний
 11. Трубопровідний транспорт
 12. Морський транспорт
 1. Відносно невисока собівартість перевезень вантажів та пасажирів на великі відстані, не залежить від погодних умов
 2. Низькі тарифи, висока вантажопідйомність, залежить від погодних умов
 3. Населений пункт, в якому сходяться декілька транспортних шляхів і здійснюється обмін вантажами або пасажирами
 4. Найбільша швидкість руху, висока собівартість перевезень, залежить від погодних умов
 5. Здійснює переміщення найважливіших енергоносіїв на значні відстані
 6. Дешевий вид транспортування, але здійснює перевезення лише в певному напрямку та залежний від пори року
 7. Кількість перевезених пасажирів за певний проміжок часу на певну відстань
 8. Вид економічної діяльності, що займається переміщенням вантажів та пасажирів
 9. Висока маневреність, велика швидкість, значна собівартість перевезень, найбільший забруднювач довкілля
 10. Кількість перевезеного вантажу в тоннах
 11. Найбільші транспортні шляхи, що мають державне чи міжнародне значення
 12. Сукупність усіх видів транспорту,  пов’язаних між собою транспортними вузлами

   Ключ відповідей:

1 – 7

4 – 10

7 – 2

10 – 3

2 –12

5 – 11

8 – 1

11 – 6

3 – 5

6 –9

9 –8

12 – 4

 

 

Транспорт світу

Зясувати правильність тверджень, дати відповіді «так» чи «ні»:

 1. Авіаційний транспорт зв’язує великі міста розвинених країн світу (так)
 2. Здійснювати перевезення на невеликі відстані найвигідніше залізничним транспортом (ні)
 3. Через Суецький канал транспортують сиру нафту до Японії (ні)
 4. Франція – перша країна Європи, що запустила надшвидкісні поїзди  (так)
 5. Кільський канал – перший за значенням міжнародний канал світу (ні)
 6. Залізнична мережа світу значно перевищує автомобільну. (ні)
 7. Найбільший за вантажопідйомністю флот мають Греція, Японія, Китай, Німеччина, Сінгапур (так)
 8. Загальний тоннаж суден , що ходять під іноземними прапорами менше 50% (ні)
 9. У внутрішніх районах США, Китаї, Росії значну роль у перевезеннях відіграють великі річки (так)
 10. Найбільше автомобілів на душу населення має Китай (ні)
 11. Лідерами за щільність автомобільного транспорту є США, Китай, Росія  (ні)
 12. У Європі найбільшу кількість пасажирів перевозять аеропорти «Хітроу», «Шарль-де-Голь», «Рейн-Майнський» (так) 

 

Світовий ринок товарів та послуг

Дати відповіді цифрами – кодами:

 1. Експорт
 2. Імпорт
 3. Торгівельний баланс
 4. Сальдо балансу
 5. Абсолютні переваги
 6. Відносні переваги
 7. СОТ
 8. ЄС
 9. НАФТА
 10. АСЕАН
 11. Ринок послуг
 12. Торгівля

Перелік запитань:

 1. Різниця між експортом та імпортом
 2. Вивіз благ за кордон
 3. Найбільш впливове інтеграційне об’єднання в Азіатсько – Тихоокеанському регіоні
 4. Річний показник експортно – імпортних операцій
 5. Морські перевезення, банківські операції, туризм, страхові та управлінські послуги
 6. Клімат, корисні копалини, лісові ресурси, ґрунти
 7. Ввезення благ з - за кордону.
 8. Об’єднує лише великі за територією та потенціалом країни Північної Америки
 9. Організація, метою якої є політична та економічна стабільність, вона має значний вплив у світі, єдину валюту
 10. Торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків
 11. Вид підприємницької діяльності, що пов’язаний з купівлею та продажем товарів та наданням послуг покупцям
 12. Висококваліфіковані працівники, обладнання фінанси

   Ключ відповідей:

1 – 4

4 – 3

7 – 2

10 – 7

2 –1

5 – 11

8 – 9

11 – 12

3 – 10

6 –5

9 –8

12 – 6

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Грецька Євгенія
  Цікаво і корисно
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Довженко валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Латік Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Бобяк Василий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
17 лютого 2018
Переглядів
3546
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку