Граматичний практикум. На допомогу вчителю та учню.

Про матеріал
Не багато учнів можуть запевнити, що вони вміють використовувати свої знання англійської мови на практиці. Але це найвадливіше у вивченні даного предмету. І для того, щоб учні могли набувати практичних навичок під час вивчення англійської мови наш сайт представляє Граматичний практикум ...
Перегляд файлу

 

 

GRAMMAR BACKUP

 

1. Словотворення / Word building

 

Правильному розумінню тексту допомагає вміння визначати, якою частиною мови є те чи інше слово. Для цього необхідно знати словотвірні суфікси і префікси, які найчастіше вживаються в англійській мові.

Суфікс -er (-or) утворює іменники від дієслів зі значенням «виконавець дії»: work - працювати, worker – робітник, робочий; teach – вчити, teacher – вчитель; direct – керувати, director - керівник. Це дуже продуктивний суфікс, за допомогою якого утворено багато нових слів, які широко використовуються в англомовних текстах: player, tuner, mixer, manager та ін.

Суфікси іменників - tion (-sion), - ture, а також суфікс прикметника -able є міжнародними і мають прямі еквіваленти в українській мові: -tion - ція, -sion - зія, -ture - тура, -able - абельний.

Наприклад: demonstration – демонстрація, revision – ревізія, перегляд, comfortable – комфортабельний.

За допомогою суфікса -ly утворюються прислівники від прикметників:

wide - широкий (який ?)  widely - широко (як?)

easy - легкий (який?)       easily - легко (як?).

Префікси anti- (antifreeze - антифриз), counter- (counterrevolution - контрреволюція), de- (decentralization - децентралізація), dis- (disqualification - дискваліфікація), ir- (irrational - ірраціональний), non- (non-stop - нон-стоп) утворюють слова протилежного значення, як це видно з прикладів. До цієї ж групи відносяться префікси in- (incorrect - неправильний), il- (illegal - нелегальний), im- (immortal - безсмертний), un- (unlimited - необмежений).

Префікс re- означає повторення дії: rewrite - переписувати, retell - переказувати. Він зустрічається також в багатьох українських словах іншомовного походження з тим же значенням: reconstruct – реконструювати; rehabilitate - реабілітувати, reorganization - реорганізація.

Завдання 1: За допомогою суфіксів встановіть, якою частиною мови (іменник чи прикметник) є наступні слова, і перекладіть їх, користуючись словником.

Example

Іменник / Noun

Прикметник / Adjective

activization

changeable

Activization, changeable, literature, corrosion, emotion, movable, action, nature, propeller, visitor, structure, designer, professor, proportion, actively, readily, creator, occupation, division, sociable, culture, dispatcher, removable, widely, speaker.

Завдання 2: Дайте слова протилежного значення (антоніми), утворені за допомогою префіксів.

Example: countable - uncountable

Countable, revolution, order, combustible, linear, certain, relevant, regular, location, organization, stable, standard, active, measure, submarine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ступені порівняння прикметників та прислівників

/ Degrees of Comparison

 

Аби порівняти якості чи властивості двох або декількох речей, використовуються ступені порівняння: вищий та найвищий. В англійській мові існує два способи утворення ступенів порівняння прикметників залежно від довжини слова, а для прислівників тільки один.

Прикметник

Основна форма

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

1. Односкладові прикметники

long довгий

 

закінчення -er

longer- довший

закінчення -est

longest - найдовший

2. Двоскладові прикметники, які закінчуються на ‘y

easy - легкий

закінчення -er

easier - легший

 

закінчення -est

easiest - найлегший

3. Прикметники, які мають декілька складів

difficult складний

 

 

 

efficient - ефективний

Слово more перед прикметником

more difficult (than) – більш складний, складніший

more efficient (than) - ефективніший

Слово most перед прикметником 

(the) most difficult – найскладніший

(the) most efficient - найефективніший

Прислівник

quickly - швидко

 

more перед прислівником

more quickly (than) - швидше

most перед прислівником

 most quickly – найшвидше

Існує декілька слів, які утворюють ступені порівняння шляхом зміни слова. Їх необхідно запам’ятати:

goodbetter – (the) best – добрий – кращий - найкращий

badworse – (the) worst – поганий – гірший - найгірший

little – less – (the) least – маленький – менший - найменший

                                         мало – менше - найменше

many / muchmore – (the) most – багато – більше - найбільше

 

Завдання 3. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння наступних прикметників.

I. East, wide, sharp, cold, deep, simple, brave, large, big, small.

II. Beautiful, important, useful, famous, complete, interesting, comfortable, quickly, widely, clearly.

Завдання 4. Перекладіть речення, звертаючи увагу на ступені порівняння.

 1. Boeing 747 is larger than Boeing 737.
 2. This airport is the biggest in Europe.
 3. This information was more important for me.
 4. The problem of air pollution is one of the most serious problems in aviation.
 5. The sooner, the better.
 6. The less you know, the better off you will be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Група неозначених часів / Simple Tenses

3.1. Теперішній неозначений час / The Present Simple Tense

 

The Present Simple Tense вживається, коли йдеться про речі, які відбуваються кожного дня, є звичайними, регулярними подіями в теперішньому часі. Утворюється за допомогою дієслова без частки ‘to’, а в ІІІ особі однини (he, she, it) до дієслова додається закінчення s (es).

I

live           in    Kyiv.

we

live         in    Kyiv.

you

live           in    Kyiv.

you

live         in    Kyiv.

he

she

it

 

lives          in    Kyiv.

 

they

 

live         in    Kyiv.

Дієслово ‘to be’ має свою систему відмінювання:

I

             am

we

are

you

             are

you

are

he / she / it        is

they

are

Example.

I                         am         a student

 we            are          students

you                    are         a student

 you           are          students

he / she / it         is           a student

 they           are          students

Питальні і заперечні речення утворюються за допомогою дієслів do’, ‘does’.

Питальні речення

Заперечні речення

Do I / we, you / they

                                         work?

Does he / she / it

I / we / you / they do not (don’t)

                                                            work?

he / she / it does not (doesn’t)

Питальні і заперечні речення з дієслвовом to be

Am I

Is he / she / it

Are we / you / they

I am not

He / she / it is not (isn’t)

We / you / they are not (aren’t)

 

 Завдання 5. Поставте дієслово в дужках у відповідній формі Present Simple. Перекладіть речення.

 

Example: I … a new car (to have).

               - I have a new car. - Я маю нову машину.

1. The sun … in the east (to rise).

2. My parents … television every day (to watch).

3. I … to the university five days a week (to go).

4. Tom … at a big factory (to work).

5. We … breakfast at 8 o’clock (to have).

Завдання 6. Поставте наступні речення у заперечну форму і перекладіть їх.

            Example: Mice eat cats. - Mice do not (don’t) eat cats.

1. The Dnieper flows to the Caspian sea.

2. Farmers grow bananas in Ukraine.

3. Students go to the university on Sundays.

4. My brother lives in Paris.

5. We often speak to foreign students.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. Минулий неозначений час / The Past Simple Tense

Минулий час Simple Past вживається, коли мова йде про дії або ситуації, які відбувалися в минулому, про що свідчать обставини минулого часу: yesterday - вчора, last month - минулого місяця, 2 years ago - 2 роки тому та ін.

Для стандартних дієслів The Past Simple Tense утворюється за допомогою закінчення –ed, яке додається до дієслова: work – worked, ask – asked, live – lived.

Форми цього часу для нестандартних дієслів наведені у словниках: write – wrote, begin – began, read – read.

Питальні і заперечні речення утворюються за допомогою дієслова did.

Питальні речення

Did

I / we, you / they

he / she / it

live in Kyiv

Заперечні речення

I / we, you / they

he / she / it

did not (didn’t)

live in Kyiv

 

Завдання 7. Поставте дієслова у дужках у Past Simple Tense.

Example. We often go for a walk last week. – We went for a walk last week.

 

 1. He (go) to work by car yesterday.
 2. I (write) a letter to my parents every week last week.
 3. We (do) our shopping last Monday.
 4. Bill (lose) his keys a month ago.
 5. They (come) to visit us on Friday.

 

Завдання 8.Поставте речення  у питальну та заперечну форми.

Examples: Petro watched TV last night. – Did Petro watch TV last night? Petro didn’t watch TV last night.

 

 1. The aeroplane landed at 5.30.
 2. She got up early in the  morning.
 3. Nick went home after work.
 4. Early aeroplanes used non-retractable landing gears.
 5. The meeting finished late at night.

 

3. 3. Майбутній неозначений час / The Future Simple Tense

 

Майбутній неозначений час вживається, коли рішення зробити щось у майбутньому приходить до вас в момент розмови.

Its dark here. I will switch on the light.  

Your bag is very heavy. I will help you with it.

Питальні речення

Заперечні речення

Shall I / we                     go there?

I / we shall not (shan’t)  go there

Will I / he / she / it       

      we / you / they

  go there

I / she / he / it

we / you / they

will not (won’t) go there

 

Завдання 9. Поставте дієслова у дужках в the Future Simple Tense. 

Example. I think Petrov (pass) the exam.

I think Petrov will pass the exam.

 1. I think it (rain) this afternoon.
 2. I am sure Mary (like) her present.
 3. She (forget) to shut the windows.
 4. I think I (meet) you on Saturday.
 5. Airplanes (become) the most popular means of transport in future.

Завдання 10. Поставте речення із завдання 1 у питальну та заперечну форми.

Example. I think Petrov won’t pass (will not pass) the exam.

                Will Petrov pass the exam?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Теперішній продовжений час дієслова

/ The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense утворюється за наступною формулою:

am / is / are + V -ing (дієслово з закінченням -ing).

Цей час вживається, коли дія є продовженою і відбувається в момент розмови.

I am writing a letter now. – Я зараз пишу листа.

The telephone is ringing. Answer the call please. – Телефон дзвонить. Зніми слухавку, будь-ласка.

Listen, they are singing a beautiful song. – Послухай, вони співають гарну пісню.

Питальна форма (Question form) утворюється методом інверсії (зміною місць підмета і відповідної форми допоміжного дієслова be: am, is, are).

 

Am I writing? – Я пишу?

 

Is the telephone ringing? - Телефон дзвонить?

Are they singing a beautiful song? – Вони співають гарну пісню?

Короткі відповіді:

Yes, I am. No, I am not.

-Так.         -Ні.

Yes, it is. No, it is not.

-Так.        -Ні. 

Yes, they are. No, they arent.

-Так.               -Ні.

Заперечна форма (Negative form) утворюється за допомогою частки ‘not’, яка стоїть після am, is, are.

I am not writing a letter. I am reading a book. – Я не пишу листа. Я читаю книгу.

The telephone is not (isn’t) ringing. It is a bell. – Телефон не дзвонить. Це дзвінок.

They are not (aren’t) singing a beautiful song. They are listening to it. – Вони не співають гарну пісню. Вони її слухають.

Завдання 11. Поставте речення в питальну форму.

Example: Their parents are building a new house.

                  Are their parents building a new house?

 1. The teacher is explaining a new rule to his students.
 2. The students are listening to the teacher.
 3. The airplane is flying to Kyiv now.
 4. The engineers are discussing advantages of a new engine.
 5. I am looking for a new job. 

Завдання 12. Поставте питання до підкреслених слів.

                  Example: Her brother is working in the airport.

  Where is her brother working?

 1. John is looking at the map.
 2. Managers are discussing a new plan.
 3. Listen, this engine is producing minimum noise.
 4. The prices are rising very quickly now.
 5. My father is still ill, but he is becoming better slowly.

 

Завдання 13. Поставте речення у заперечну форму.

Example: The airplane is landing.

                 The airplane is not (isn’t) landing.

 1. The population of Ukraine is rising fast.
 2. A lot of young people are going to become teachers.
 3. We are discussing an important question now.
 4. My elder brother is moving to a new flat soon.
 5. The students of our group are writing a test now.

 

Завдання 14. Поставте дієслово в дужках у Present Continuous Tense.

Example: He is busy. He (speak) on the telephone at the moment.

He is busy. He is speaking on the telephone at the moment.

1. Turn off the radio, please. I (translate) a very difficult text now.

2. John is in London now. His English (improve) every passing day.

3. These managers (create) a new program now.

4. Her sister (prepare) for an exam, don’t disturb her.

5. They (leave) in five minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Теперішній завершений час дієслова /

The Present Perfect Tense

Формула утворення The Present Perfect Tense:

 

have

 

has

 

 

+ Past Participle

(дієприкметник минулого часу)

                V +ed

 

translated – перекладений (стандартне дієслово)

done - зроблений (нестандартне дієслово, див. список нестандартних дієслів, с. 24-25)

The Present Perfect Tense вживається для вираження дії, яка вже відбулася і її результат пов’язаний з теперішнім часом.

I have lost my book. – Я загубив книгу. (Я не можу зробити домашнє завдання).

My brother has graduated from the University. – Мій брат закінчив університет. (Зараз він шукає роботу).

The airplane has landed. – Літак приземлився. (Зараз пасажири будуть виходити).

Питальна форма утворюється методом інверсії.

Have you translated the text? – Ви переклали текст?

Has she moved to a new flat? – Чи переїхала вона на нову квартиру?

Заперечна форма утворюється за допомогою частки ‘not’ після have, has: have not (havent), has not (hasnt).

I haven’t seen her today. – Я не бачила її сьогодні.

He hasn’t finished school yet. –  Він ще не закінчив школу.

Завдання 15. Поставте дієслово в дужках у форму The Present Perfect Tense, or The Past Simple Tense.

Example: My car looks clean. I (wash) it. – I have washed it.

                My friends (buy) a new car two weeks ago.

                          – My friends bought a new car two weeks ago.

 1. This writer (die) many years ago.
 2. The airplane (land). I can see passengers getting out.
 3. She looks different. She (have) a haircut.
 4. I am not hungry. I (have) lunch an hour ago.
 5. Is Mr. Brown in? I’m sorry. He (go) out. 

 

 

 

6. Пасивний стан / Passive Voice

Порівняйте наступні два речення:

The Antonov Designing Bureau constructed An 124 in 1982 (Active Voice). – Конструкторське бюро ім.Антонова спроектувало літак АН 124 у 1982 р.

An 124 was constructed in 1982 by the Antonov Designing Bureau (Passive Voice). – АН 124 був спроектований у 1982 році конструкторським бюро ім. Антонова.

Речення в пасивному стані дуже часто використовуються в науково-технічних текстах (конструкція призначена, механізм розташований і т.ін.).

Пасивний стан дієслів у Simple Tenses будується за допомогою дієслова ‘be’ у відповідному часі (am, is, are – теперішній час; was, were - минулий час: will be, shall be – майбутній час) та oсновного дієслова у формі Past Participle (утворення Past Participle див. на с. 11, розділ V).

Example:

These documents are written in many languages. – Ці документи перекладені багатьма мовами.

These scientists are invited to numerous conferences. – Цих вчених запрошують на численні конференції.

This engine was installed onto the airplane last year. – Цей двигун був встановлений на літак минулого року.

Питальна і заперечна форми утворюються таким же чином, як і всі речення, присудок яких починається з дієслова ‘be’, тобто: питальні речення – методом інверсії, заперечні – за допомогою частки ‘not’ після дієслова ‘be’ у відповідній формі.

Формула побудови Present Perfect Passive: дієслово ‘be’ в Present Perfect (have been or has been) + Past Participle основного дієслова (has been translated or have been written).

Are these documents translated into many languages?

These documents are not translated into many languages.

Питальна та заперечні форми:

Have these documents been translated into Ukrainian?

These documents haven’t been translated so far.

Завдання 16. Поставте речення в пасивний стан.

Example: They wash their car once a week.

                            - Their car is washed once a week by them.

1. They threw old newspapers several days ago.

2. This problem interests a lot of people.

3. A lot of my friends have seen this film.

4. The mechanics repaired the landing gear yesterday.

         5. An electrical fault caused the fire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Питальні речення / Questions

В кожній контрольній роботі є завдання поставити питання до тексту. Аби виконати правильно це завдання, а також вміти ставити питання в усній формі, необхідно пам’ятати, що в англійській мові, як і в українській, існує чотири типи питальних речень.

 • Загальні питання / General questions до всього речення, які потребують відповіді «так» або «ні» (до одного речення можна поставити тільки одне загальне питання).

Our university is called NAU.

- Is our university called NAU? – Наш університет називається НАУ?

- Yes, it is. (Так).

Students attend classes five days a week.

- Do students attend classes five days a week? - Чи відвідують студенти заняття п’ять днів на тиждень?

- Yes, they do. (Так) – No, they don’t. (Ні)

 • Спеціальні або інформативні питання / Special or Informative questions, які починаються з питального слова і потребують повної відповіді. До одного речення можна поставити стільки спеціальних питань, скільки є членів речення, тобто до кожного члена речення.

Students attend classes five days a week.

- Who attends classes five days a week? (Хто відвідує заняття п’ять днів на тиждень?)

- Students (do). (Студенти).

- What do students do five days a week? (Що студенти роблять п’ять днів на тиждень?)

- They attend classes.  (Вони відвідують заняття)

- What do students attend five days a week? (Що студенти відвідують п’ять днів на тиждень?)

- They attend classes. (Вони відвідують заняття)

- How often do students attend classes? (Як часто студенти відвідують заняття?)

- Five days a week. (П’ять разів на тиждень)

 • Альтернативні питання / Alternative questions, в яких пропонується вибір: чи/або … чи/або … , зазвичай потребують повної відповіді. По формі альтернативні питання будуються на основі загального питання, тобто починаються з дієслова.

Do students attend classes five or six days a week? (Студенти відвідують заняття п’ять чи шість днів на тиждень?)

До одного речення можна поставити необмежену кількість альтернативних питань.

 • Розділові питання / Disjunctive or tag-question, які ставляться до стверджувального речення у формі «так?», «чи не так?»,  потребують короткої відповіді. Вони називаються розділовими тому, що складаються з двох частин: стверджувальної та запитальної, які розділяються комою. Якщо перша частина є позитивною, то запитальна – негативною, і навпаки. До одного речення можна поставити лише одне таке запитання. 

Students attend classes five days a week, dont they? (Студенти відвідують заняття п’ять днів на тиждень, чи не так?)

- Students don’t attend classes on weekends, do they? (Студенти не відвідують заняття на вихідних, чи не так?)

Аби вміти правильно задавати питання до будь-яких речень, необхідно знати наступні чотири правила побудови питальних речень.

1. Якщо присудок речення починається з дієслів am, is, are, was, were, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, have, has, had (коли дієслово have є складовою частиною присудка у Perfect Tenses, або частиною виразів have got, has got), загальне питання утворюється методом інверсії, тобто міняються місцями підмет і згадане вище дієслово.

Examples:

a) Her brother is a student.

- Is her brother a student?

They were here an hour ago.

- Were they here an hour ago?

Their son can read.

- Can their son read?

b) They have graduated from the university.

- Have they graduated from the university?

Nick has got a new car.

- Has Nick got a new car?

2. Якщо присудок виражений іншим дієсловом, загальне питання потрібно починати з допоміжних дієслів:

Do

Does  

I, we, you, they he, she, it

 + V (основне дієслово)

The Present Simple Tense

Did

для всіх осіб

+ V (основне дієслово)

The Past Simple Tense

Examples:

Her parents live abroad.

- Do her parents live abroad?

You speak English.

- Do you speak English?

Mr Brown works for a big company.

- Does Mrs Brown work for a big company?

My sister graduated from the university two years ago.

- Did my sister graduate from the university two days ago?

3. Спеціальні питальні речення будуються за принципом загального питання за винятком питання до підмета, (означення до підмета), яке має прямий порядок слів, тобто воно не потребує ні інверсії, ні допоміжних дієслів.

Examples:

a) They must finish this work in September.

Загальне питання:

Must they finish this work in September? (І спосіб - інверсія).

Спеціальні питання:

What must they finish in September?

When must they finish this work?

What work must they finish in September?

Питання до підмета:

Who must finish this work in September?

b) They worked at a big factory last year.

Загальне питання:

Did they work at a factory last year? (II спосіб)

Спеціальні питання:

Where did they work last year?

When did they work at a factory?

Питання до підмета:

Who worked at a factory last year?

4. Коли питальне речення починається з дієслів do, does, did, присудок є дієсловом в неозначеній формі без частки to”.

Examples:

She lives in Kyiv.

- Does she live in Kyiv?

They worked at a factory.

- Did they work at a factory?

Завдання 1. Поставте речення в питальну форму.

 1. Fuselages of all airplanes are similar in design.
 2. The desire to fly was one of the oldest desires of man.
 3. In old times people knew little about air.
 4. B2 bomber has been a great success as a flying machine.
 5. Air flows from the compressor to the combustion chamber.
 6. The airplane will land soon.

Завдання 17. Поставте питання до підкреслених слів, починаючи з питального слова в дужках.

Example:The air enters the engine through the inlet duct. (Where?) -     Where does the air enter the engine?

1. The compressor provides necessary pressure ratio. (What …?)

2. The turbine section is designed to extract power from the jet stream. (What … for?)

3. The airplane will take off in five minutes. (When?)

4. Axial-split compressor can provide a high pressure ratio. (What?)

5. Airplanes use thrust to propel them through the air. (What?)

6. This type of a compressor has proved to be very successful. (What?)

7. The turbine rotor assembly consists of three main elements. (How many?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Конструкція Іменник + Іменник

/ “Noun + Nounconstructions

В англомовних, особливо технічних, текстах часто зустрічається конструкція N(іменник) + N(іменник) або N(іменник) + N(іменник) + N(іменник), де іменники вживаються у функції лівого означення. Наприклад: metal ring (N + N) – металеве кільце, rubber seal (N + N) - гумовий ущільнювач, tail unit surface (N + N + N) – поверхня хвостового оперення. Щоб правильно перекласти такі конструкції, потрібно пам’ятати, що основним словом в ній є останнє, а кожне попереднє слово відноситься тільки до наступного.

N + N + N

liquid-propellant rocket

 

N + N + N

aircraft control system

                                      що?

                       яка?       ракета 

на рідкому паливі

що?   

                       яка?     система

       чим?      керування

      літаком

Термін: ракета, яка працює на рідкому паливі.

Термін: система керування повітряним судном

 

Завдання 18. Перекладіть іменникові конструкції.

Rudder pedal, glass part, side window, front window, baggage compartment, crew members, air pressure, fuselage construction, wing flaps, autobrake system, control stand, landing gear wheel, nose wheel well, selector lever, landing gear, rudder pedal unit.

Завдання 19. Об’єднайте слова лівої та правої колонок в іменникову конструкцію N + N. Кожне слово може вживатися лише один раз.

        Example: 1h – baggage compartment.

 1. baggage
 2. selector
 3. air
 4. nose
 5. wing
 6. fuselage
 7. power
 8. combustion
 9. turbine
 10. nozzle
 1. wheel
 2. flaps
 3. construction
 4. lever
 5. plants
 6. pressure
 7. chamber
 8. compartment
 9. rotor
 10. diaphragm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Безособові форми дієслова / Non-finite Forms of the verb

9.1. Інфінітив / The Infinitive

Інфінітив або неозначена форма дієслова є однією з безособових форм дієслова, яка лише називає дію, але не визначає ні особу, ні число. Він відповідає на запитання що робити? що зробити?

Examples:

to read – читати

to speak – розмовляти

Формальною ознакою інфінітива є частка to, яка за правилами інколи опускається.

В реченні інфінітив може виконувати різні функції:

1. Підмет:

To read is pleasant and useful.

Читати – це приємно і корисно.

2. Частина присудка:

Our duty is to become qualified engineers.

Наш обов’язок – стати кваліфікованими інженерами.

She began to translate the article.

Вона почала перекладати статтю.

3. Додаток:

He asked me to help him.

Він попросив мене допомогти йому.

4. Означення:

He gave me a book to read.

Він дав мені книжку для читання.

5. Обставина:

He went to Great Britain to learn English.

Він поїхав у Велику Британію вивчати англійську мову.

Інфінітив має ознаки дієслова:

 1. Після нього може стояти додаток:

He told me to go there.

Він сказав мені піти туди.

 1. Може супроводжуватися дієприслівником.

They asked me to speak slowly.

Вони попросили мене розмовляти повільно.

 1. Інфінітив має форми часу і стану.

 

Active (Активний стан)

Passive (Пасивний стан)

Simple

 

Continuous

 

Perfect

to do робити (завжди, рідко, часто)

to be doing робити у визначений час

to have done зробити до якогось часу

to be done – бути зробленим

------ 

 

to have been asked бути зробленим до якогось часу

Негативна форма утворюється за допомогою частки not перед інфінітивом з часткою to.

Example:

Try not to be late.

You were careless not to have locked your car.

Завдання 20. Перекладіть наступні речення, беручи до уваги функції інфінітиву. Їх кількість вказана в дужках. Слід пам’ятати, що інфінітив вживається без частки to після допоміжних та модальних дієслів (shall, should, will, would, can, could, may, must), а також після дієслів let - нехай, давай(те), make - примушувати.

1. I’m sorry, but we can’t repair your airplane. (1)

2. Mother is not going to watch television tonight. You may turn it off. (2)

3. If you don’t leave immediately, you will be late. (3)

4. Mr. Brown arrived there to settle some serious problems. (1)

5. I’d like to make them pay the bills as soon as possible. (2)

6. We have to do it immediately. (1)

7. The airplane is to take off in several minutes. You should do your best to catch the flight. (3)

8. He didn’t know how to use the machine, so we had to show him. (2)

9. You can’t always have things immediately. You must be patient. (2)

10. You should have asked about it beforehand. Now it’s too late to change the situation. (2)

Завдання 21: Визначте функції інфінітива і перекладіть речення.

Example: I am here to help you. (to help – обставина цілі)

1. I don’t want to go to bed so early.

2. To smoke is a very bad habit.

3. It’s so pleasant to be sitting here with you.

4. He went abroad to look for work.

5. She can’t be working now.

6. He can’t have left so early.

 

 

 

9. 2. Дієприкметник / The Participle /

Дієприкметник в англійській мові є безособовою формою дієслова, яка поряд з ознаками дієслова має також ознаки прикметника (який? яка? яке?) або дієприслівника (як?). Коли дієприкметник має ознаки прикметника, він вживається у функції означення. З ознаками дієприслівника він виконує роль обставини, яка характеризує дію, що виражена присудком.

Дієприкметник має дві форми: теперішнього часу / Present Participle і минулого часу / Past Participle.  

Present Participle утворюється за допомогою закінчення ‘-ing’, яке додається до дієслова без частки to: to read - reading - читаючий, читаючи, to stand - standing - стоячий, стоячи.

Past Participle стандартних дієслів утворюється за допомогою закінчення -ed, яке додається до дієслова без частки to: to work - worked (опрацьований); to translate - translated (перекладений).

Щодо нестандартних дієслів, їхня форма Past Participle наведена у словниках:

to speak - spoken (сказаний)     to bring – brought (принесений).

Завдання 22. Утворіть Present Participle від даних дієслів і перекладіть їх на рідну мову.

Example: to ask – asking - той, хто запитує

To count, to live, to go, to understand, to come, to read, to speak, to smoke, to fly, to sit.

Завдання 23. Дайте форми Past Participle наступних нестандартних дієслів (зверніться до словника, якщо ви їх не знаєте) та перекладіть їх на рідну мову.

Example: to write - written - написаний.

To speak, to understand, to see, to hear, to bring, to drink, to build, to begin, to drive, to forget, to know, to keep.

Завдання 24. Знайдіть у наступних реченнях форми Present і Past Participles, підкресліть їх та перекладіть речення.

Examples: The rising sun looked like a fiery ball.

- Сонце, яке сходило, виглядало як вогненна куля.

The book was read last week.

- Книжку було прочитано на минулому тижні.

1. They looked at a flying plane.

2. The customs officer stood on the deck counting the cases.

3. He looked at the broken cup and stooped down to pick up the fragments.

4. The text translated by you is rather difficult.

5. Knowing the English language well he can go abroad to study.

6. They were looking at the woman sitting in front of them.

7. The letter received yesterday was very long.

8. Having asked a lot of questions people returned to their working places.

Завдання 25. Підкресліть Participles в наступних реченнях, визначте їх функцію і перекладіть речення.

Example. Look at the man standing under the tree.

                - Подивіться на чоловіка, який стоїть під деревом.

                 Standing – означення.

1. The rising sun was hidden by the clouds. (2)

2. Having plenty of time we decided to walk to the station. (1)

3. They sent us a list of goods imported by the firm. (1)

4. I like smiling faces. (1)

5. Squeezed by ice the steamer could not continue its way. (1)

6. When asked about the reason of her absence she blushed. (1)

7. Dried and sorted, the goods were placed in a warehouse. (3)

8. Being tired and exhausted, she fell on the bed and cried bitterly.(3)

9. Throwing the letter into the fire, he left the room inspired. (2)

10. Leaves fallen onto the river were slowly drifting on the surface. (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 3. Герундій / The Gerund /

 

Герундій є безособовою формою дієслова, яка показує назву дії і має властивості як іменника, так і дієслова. Він утворюється за допомогою закінчення -ing, яке додається до дієслова без частки to: to read - reading (читання), to speak - speaking (мовлення), to fall - falling (падіння).

Examples:

Stop reading and listen to me. - Припиніть читати (читання) і слухайте мене. Слово reading в цьому реченні означає процес читання і тому воно перекладається дієсловом.

Як іменник герундій може виступати в реченні у функції:

1. Підмета

Reading is useful. - Читання корисне.

2. Частини присудка

Her greatest pleasure is swimming. - Її найбільшим задоволенням є плавання.

He finished translating the article. - Він закінчив перекладати текст.

3. Прямого або непрямого додатка.

I remember reading it. - Я пам’ятаю, що читав це.

She is fond of reading. - Вона у захваті від читання.

4. Означення

They had pleasure of reading their article in the newspaper. – Вони отримали задоволення від читання своєї статті в газеті.

5. Обставини

After reading the letter she put it into her handbag. – Вона поклала лист у свою сумку, після того, як прочитала його.

Дієслівні ознаки герундія:

1. Як дієслово герундій може мати прямий додаток.

I remember reading this book.- Я пам’ятаю, що читав цю книгу.

2. Герундій може визначатися дієприслівником.

He likes reading aloud. - Він полюбляє читати вголос.

3. Герундій має форми часу і стану.

   Tense

Active Voice

Passive Voice

Simple

reading

being read

Perfect

having read

having been read

Examples:

Remember reading the article in the newspaper. - Не забудьте прочитати статтю в газеті.

I remember having read this article. - Я пам’ятаю, що читав цю статтю.

I remember having been shown the letter. – Я пам’ятаю, що мені показували листа.

Герундій найчастіше вживається після виразів з прийменниками такими, як:

to be afraid of – боятися чого-небудь;

to be tired of – втомитися від чогось;

to prevent from – запобігати чомусь;

to apologize for – вибачатися за що-небудь.

Examples:

She is afraid of being alone. – Вона боїться залишатися на самоті.

I want to prevent you from making a serious mistake. – Я не хочу, щоб ти зробив помилку.

Але після герундія не вживається прийменник ‘of’, чим        герундій відрізняється від іменника.

Translating technical texts is not easy. – Переклад технічних текстів – нелегка справа.

Завдання 26. Підкресліть герундій в наступних реченнях і перекладіть їх.

        Example: She is afraid of going there in the evening.

                         - Вона боїться ходити туди ввечері.

1. They think of going abroad in summer.

2. A strong wind prevented the airplane from landing.

3. My father is always afraid of catching cold.

4. As the children were listening attentively I continued reading.

5. This man is fond of playing chess.

6. You can help me by carrying this heavy case.

7. We have the pleasure of sending you our catalogues.

8. They had much difficulty in finding a good house.

9. She started crying when she heard the news.

10. I must apologize for being late.

Завдання 27. Поставте дієслово в дужках у форму герундія і перекладіть речення.

Example: I am used to… (get) up early. - I am used to getting up early. -     Я звик вставати рано.

1. There is a little chance of … (see) her today.

2. She was proud of … (have) such a gifted son.

3. They insisted on … (make) an operation at once.

4. Are you fond of … (play) the guitar?

5. The rain prevented the group of tourists from … (visit) the famous cathedral.

6. This writer is engaged in … (write) a new book.

7. My parents looked forward to … (move) to a new flat.

8. He was accused of … (steal) money.

9. She insisted on … (discuss) the problem without delay.

10. There is no possibility of … (find) their address.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕСТАНДАРТНІ ДІЄСЛОВА / irregular verbs

Інфінітив
Infinitive

Простий
минулий час
Simple Past

Дієприкметник
минулого часу
Past Participle

Переклад

be

was/were

been

бути

become

became

become

ставати, робитися

begin

began

begun

починати

bend

bent

bent

гнути(ся)

blow

blew

blown

дути, віяти

break

broke

broken

ламати

bring

brought

brought

приносити

build

built

built

будувати

burst

burst

burst

вибухати, розриватися

buy

bought

bought

купувати

choose

chose

chosen

вибирати, обирати

come

came

come

приходити, прибувати

cost

cost

cost

коштувати, вартувати

cut

cut

cut

різати

do

did

done

робити

drink

drank

drunk

пити

eat

ate

eaten

їсти

fall

fell

fallen

падати

feel

felt

felt

почувати(ся), сприймати, зазнавати

fight

fought

fought

боротися, битися

find

found

found

знаходити

fly

flew

flown

літати, летіти

get

got

got

отримувати, одержувати

give

gave

given

давати

go

went

gone

ходити, їздити, рухатися

grow

grew

grown

рости,

have

had

had

мати

hear

heard

heard

чути

hit

hit

hit

ударяти, влучати в ціль

hold

held

held

тримати, вміщувати

keep

kept

kept

тримати, зберігати

know

knew

known

знати

lay

laid

laid

класти, накладати

lead

led

led

вести, керувати

leave

left

left

залишати, кидати

let

let

let

дозволяти, пускати

lose

lost

lost

губити, упускати

make

made

made

робити, виробляти

mean

meant

meant

означати

meet

met

met

зустрічати(ся)

put

put

put

класти, ставити

read

read

read

читати

rise

rose

risen

підійматися, вставати

run

ran

run

бігати, бігти

say

said

said

казати, сказати

see

saw

seen

бачити

sell

sold

sold

продавати

send

sent

sent

посилати, відсилати

show

showed

shown/showed

показувати

shut

shut

shut

зачиняти

sit

sat

sat

сидіти

speak

spoke

spoken

розмовляти, балакати

spend

spent

spent

витрачати

stand

stood

stood

стояти

take

took

taken

брати, забирати

tell

told

told

розповідати, наказувати

think

thought

thought

думати

win

won

won

перемагати, вигравати

write

wrote

written

писати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary


accessories - допоміжні агрегати, апаратура

actuating unit - виконуючий блок

advanced technology - сучасна технологія

advantage -  перевага

aerodynamic - аеродинамічний

afterburner - форсажна камера

aileron - елерон

air stream - повітряний потік

airborne  - бортовий

airfoil - аеродинамічна поверхня

air intake - повітрозабирач

airworthy - придатний до польоту або експлуатації

altitude - висота (польоту)

arrangement- розташування

atomize  - розпилювати

attachment fitting - вузол кріплення

attitude - положення в повітрі (відносно трьох осей)

augment -  збільшувати

axial (-flow) compressor - осьовий  компресор

axial-split compressor -  осьовий двороторний компресор

ball bearing - кульковий підшипник

bank - віраж, розворот; виконувати віраж

bladed disk  -  диск з лопатками

booster (pump) - бустер; гідропідсилювач

breakdown - поломка, несправність, вихід з ладу

bucket -  лопатка (турбіни)

by-pass engine - двоконтурний двигун

cannular type combustor - трубчато-кільцева камера згорання

can-type (individual type) combustor - трубчата / індивідуальна камера згорання

cartridge / squib  - піропатрон

casing - кожух

centrifugal compressor - відцентровий компресор

charge at pressure  - заряджати під тиском

check valve - зворотній клапан

choking - засмічення, забиття

circumference - окружність, периметр, периферія

clearance - зазор

climb-набір висоти; набирати висоту;

clogging - засмічення, закупорка

coaxial - коаксіальний

coking - нагароутворення

combustion chamber/combustor/burner - камера згорання

complicated / complex - складний

compressor - компресор

condition lever - важіль перемикання режимів роботи двигуна

control column (stick) - штурвальна колонка, ручка керування -

control panel - пульт керування

control surface - поверхня керування

control wheel - штурвал, штурвальне колесо

convert - перетворювати

cool (heated gases) - охолоджувати (нагріті гази)

cooling medium - хладагент, охолоджувальна речовина

corrosion resistant - корозієстійкий

cowl - капот

cranking - прокрутка (двигуна)

cylinder - циліндр, барабан

damage - пошкодження

deflect - відхиляти(ся)

defuelling - злив палива

deliver / supply / feed - подавати, постачати, живити

descend - спускатися, втрачати висоту

descent  - зниження

detaching - обрив, відєднання

detect fire  - виявляти пожежу

diffuser - дифузор

direct current (DC) - постійний струм

disassembly - розбірка, демонтаж

discharge - розряджaти

disengage - вимикати

distribution valve - розподілюючий клапан

double-entry / double-sided – двовхідний, двосторонній

drain cock / drain valve - зливний кран

dry sump engine - двигун з сухим відстійником (картером)

duplicate - дублювати

durable - довговічний, витривалий

effect - здійснювати, виконувати

elevator - руль висоти

emergency - aварійна ситуація

engage - вмикати

engine depreservation - розконсервація двигуна

engine driven - з приводом від двигуна

engine intake - вхідний пристрій двигуна

engine run-up - випробування двигуна

engine surge - помпаж двигуна

engine-mounted - встановлений на двигуні

equipment - обладнання

escape - витік, випуск, покидання; покидати

exhaust cone  - конус реактивного сопла

exhaust gas - відпрацьований газ

exhaust nozzle - вихлопне сопло

extinguishant / fire extinguishing agent - вогнегасна речовина

false start - помилковий запуск

fan - вентилятор

fault indicator - індикатор несправності (пошкодження)

fin - кіль

fire detector - сигналізатор пожежі

fire extinguisher - вогнегасник

fire fighting / fire-extinguishing equiрment - протипожежне обладнання

fire shutoff valve - пожежний кран

fire warning bell - звукова пожежна сигналізація

fire-extinguishing system - система пожежогасіння

fitting for departure - підготовка до польоту

flame tube - жарова труба

flange - фланець

flow - потік, течія; текти

fluid - рідина

forging - ковка, штамповка

friction - тертя

front casing - лобовий картер

fuel - паливо

fuel (flow) control unit - командно-паливний агрегат

fuel boost(er) pump - підкачувальний паливний насос

fuel combustion - згорання палива

fuel consumption - витрата палива

fuel flow shutdown - припинення подачі палива

fuel gauge – паливо-вимірник

fuel jettisoning - аварійний злив палива

fuel line - паливопровід, паливна магістраль

fuel manifold -  паливний патрубок

fuel metering - замір витрати палива

fuel nozzle - паливна форсунка

fuel tank - паливний бак

fuelling - заправка паливом

gas turbine engine - газотурбінний двигун

gauge/gage - вимірювальний прилад

governor - регулятор

gravity feed system - система подачі палива самопливом

guide vane - спрямовуюча лопатка

heat resistant - теплостійкий

hole - отвір 

hydraulic fluid - гідравлічна рідина

ignite fuel - розпалювати  паливо

ignition - спалахування, запалення

impeller - робоче колесо, крильчатка, імпелер

impulse turbine - активна турбіна

ingestion - всмоктування

inlet duct - вхідний направляючий апарат (ВНА)

inner liner/case/casing - внутрішній кожух

inspection - огляд

instrument - прилад

interconnected - взаємопов’язані, з’єднані між собою

internal combustion engine - двигун внутрішнього згорання

jamming - заклинювання

jet engine - реактивний двигун

jet stream - реактивний потік

labyrinth packing - лабіринтне ущільнення

lateral axis - поперечна вісь

leakage - витік, витікання

light - світловий сигнал; лампочка; світло; легкий

linkage - проводка управління

liquid propellant rocket engine - ракетний двигун на рідкому паливі

longitudinal axis - повздовжня вісь

loss - втрата

louver -  проріз

low pressure rotor - ротор низького тиску

lower - знижувати(ся)

lubricant - мастильний матеріал, мастило

lubrication - змащування

maintenance - технічне обслуговування

maintenance practice - установлений порядок технічного обслуговування

manufacturer - виробник

mixture - суміш; змішування 

mode - режим

mount  - встановлювати, монтувати

multistage - багатоступеневий

nozzle bucket - соплова лопатка (турбіни)

nozzle diaphragm - сопловий апарат

nozzle vane - лопатка соплового апарату

nuclear power plant - ядерна електростанція

oil - масло

oil / lubrication system - система змащення, маслосистема

oil cooler - маслорадіатор

oil jet - мастильна форсунка

oil-pressure gauge - масломанометр, показник тиску масла

oil-temperature gauge - показник температури масла

operating ceiling - робоча / практична стеля

operating life - строк служби

operational flight conditions - експлуатаційні умови польоту

operational maintenance - поточне технічне обслуговування

outer liner / case / casing - зовнішній кожух

outlet - вихідний отвір - выходное отверстие

overhaul - капремонт; повне перебирання (двигуна)

performance - льотно-технічні характеристики

periodic maintenance - регламентне обслуговування

piston engine - поршневий двигун

pitch - тангаж, обертання навколо поперечної осі

port -  лівий борт (повітряного судна)

powerпотужність; енергія; бути джерелом потужності, приводити в дію, оснащувати силовою установкою

power lever - важіль керування потужністю (двигуна)

power plant - силова установка

power supply source - джерело живлення

pressure - тиск

pressure rise   -  підвищення тиску

pressure system - система подачі мастила під тиском

pressurized - герметичний, герметизований

preventive - профілактичний

primary air - первинне повітря

primary control surfaces - основні площини керування

process signal - обробляти сигнал

propel  - приводити до руху

propeller - гвинт

propulsion - тяга, рух вперед, приведення до руху

propulsive force - рушійна сила

pump - насос; нагнітати, подавати насосом

pumped fuel system - насосна система подачі палива

ram - швидкісний напір

ram jet engine - прямоточний повітряно-реактивний двигун

ram-air cooling - охолодження швидкісним напором повітря

rangeдальність (польоту); область, діапазон, сфера; ранг

reaction turbine - реактивна турбина

rear casing - картер задньої опори

rearward section - задня секція

recurring - періодичний, той, що повторюється

reduction valve - редукційний клапан

refuelling - дозаправка паливом 

release heat - виділяти тепло

reliability - надійність

remainder - залишок

repair - ремонт 

resistance - опір

response - спрацювання

reverse thrust - реверсивна тяга, зворотна тяга

reverser - механізм реверсу, реверс

rim -  обід

rocket engine - ракетний двигун

roll - крен, обертання навколо продольної осі

roller bearing - роликовий підшипник

rotating drum - обертовий барабан

rudder - руль напряму

rudder pedal - педаль руля напряму

scavenge pump - відкачуючий насос

scavenge system - система відкачки масла

scheduled maintenance - планове (регламентне) технічне обслуговування

seal - ущільнювач, сальник

sealing - ущільнення; герметизація

seasonal maintenance - сезонне обслуговування

secondary air - вторинне повітря

secondary control surfaces - допоміжні площини керування

secure - кріпити, закріплювати

service tank - витратний бак

serviceability - придатність до польоту, працездатність

shaft - вал, вісь

shield – екран; захищати, екранувати

short-time parking - короткочасна стоянка

shrink (shrunk, shrunk) -  насаджувати на вал (в гарячому стані)

shroud - обід, бандаж; скріплю-вати (кінці лопаток) ободом

shrouded - бандажований 

shutdown - зупинка, вимкнення (двигуна)

shutoff valve - перекривний (відсічний) клапан; стоп-кран, кран зупинки (двигуна)

single-sided -  односторонній

solid propellant rocket engine - ракетний двигун на твердому паливі

spacer - прокладка, шайба, розпірка, розпірна втулка

special maintenance - спеціальне обслуговування

specific – питомий; заданий, розрахунковий, спеціальний,

split compressor - двокаскадний компресор

spool - каскад

spray (fuel) – упорскувати, розпилювати (паливо)

sprayer manifold - розпилювальний  колектор

stabilizer - стабілізатор

stage - ступінь, ланка, каскад

standby channel - резервний канал

starboard - правий борт (повітряного судна)

stator vane - лопатка статора

steam - пара; паровий; випускати пару

steam turbine - парова турбіна

storage - зберігання

store - зберігати

strength – міцність, сила

substance - речовина, субстанція, матерія

sump - відстійник

suppress fire - гасити пожежу

switch - вимикач; перемикач

tail unit / tail assembly / empennage - хвостове оперення

take-off - зліт

thermal power plant - термальна електростанція

throttle lever - важіль сектора газу, важіль керування двигуном

thrust - тяга; створювати тягу

tie-rod - з’єднувальний елемент

torque - крутний (обертаючий) момент

transfer - перекачка

troubleshooting - виявлення та усунення несправностей

turbine exhaust case - вихлопний кожух турбіни

turbofan engine - турбовентиляторний двигун

turbojet engine - турбореактивний двигун

turboprop engine - турбогвинтовий двигун

turboshaft engine - турбовальний двигун

two-discharge / two shot fire extinguishing system - система пожежогасіння з двома чергами спрацювання

unshrouded - небандажований  

valve - клапан, кран

vane - лопатка (статора)

velocity - швидкість

vertical axis - вертикальна вісь

vibration - вібрація

visual inspection - візуальний огляд

volume - об’єм

warn fire - сигналізувати про пожежу

wear - зношення

weight - вага

welded steel - зварна сталь

wet sump oil system - система змащення з масляним відстійником (картером)

withstand - витримувати

yaw - рискати, відхилятися від курсу; рискання, обертання навколо вертикальної осі

 

 


 

Список літератури


1. Aircraft and Engine Design: навч. посіб. / О.М. Акмалдінова, Л.В. Будко, М.В. Карпенко, О.Ю. Кравчук. – К.: НАУ, 2002. - 204 с.

2. English for Aviation: навч. посіб. / О.М. Акмалдінова, Л.В. Будко, М.В. Карпенко, О.Ю. Кравчук. – К.: НАУ, 2004. - 216 с. 

3. Aircraft Systems: навч. посіб. / О.М.Акмалдінова, Л.В.Будко. – К. : НАУ, 2004. 60с.

4. Aircraft and Engine Maintenance: навч. посіб. / О.М. Акмалдінова, Л.В. Будко, М.В. Карпенко. – К.: НАУ, 2007. 200 с.

1

 

 

doc
Додано
30 січня 2018
Переглядів
1552
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку