Ігри на уроках іноземної мови.

Про матеріал
Ігри на уроках іноземної мови виконують навчальну функцію. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це перш за все вправа.
Перегляд файлу

    Ігри на уроках іноземної мови виконують навчальну функцію. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей. На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що на відміну від розважальних, мають специфічну методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявляти, однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить ігровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це перш за все вправа.

Сам факт, що гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванню іншомовних слів та речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов’язковою умовою активної участі, а в окремих випадках – обов’язковою умовою виграшу.

Гра – це певна ситуація, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Мовленнєве спілкування, яке включає не лише власне мовлення, але і жести, міміку тощо, має чітко вмотивований характер. Так, на мою думку, гра має бути невід’ємним елементом кожного уроку.

Ігри можна використовувати на всіх етапах навчання іноземної мови у школі, однак зміст мовного матеріалу та характер завдань мають бути підібрані відповідно до віку школярів і рівня підготовки певного класу. На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення, а на наступному – на розвиток в учнів умінь виявляти, зіставляти і порівнювати явища та факти; аналізувати і узагальнювати їх; робити правильні висновки тощо. Гру підбирає вчитель, бо лише він може вирішити, що краще запропонувати учням.

Ретельно продумана і добре проведена гра полегшує вивчення і закріплення мовного матеріалу (фонетики, граматики, лексики) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок.

Гра є ефективним засобом навчання, що охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчують емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів.

Проведення уроків іноземної мови з використанням ігрового матеріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує любов до іноземної мови.

Ігри створені відповідно до вимог шкільної програми з урахуванням психологічних особливостей та пізнавальних можливостей учнів, і своїм змістом спрямовані на розвиток мовлення та пошукову роботу школярів.

Ігри не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тільки доповнюють їх.

У навчанні дітей початкової школи використовуються наступні ігри:

                      Ігри на засвоєння літер алфавіту

 1. Who Knows the ABC Best?

Учитель дає завдання представникам обох команд – по черзі виходити до дошки і називати літери алфавіту до тих пір, поки не буде допущена помилка. Команда одержить стільки балів, скільки літер буде названо правильно.

 1. Who Knows the letter best?

До дітей в гості приходить улюблена тварина.

Little frog is only three,

She should learn the ABC.

Little frog ask to me:

‘What the letter before ‘B’?’

Діти повинні назвати літеру перед літерою B’.

 1. Do You Know the ABC?

Ці ігри доцільно проводити при повторенні літер алфавіту.

Учні класу поділені на команди по 4-5 чоловік, у кожній групі обирається учень-ведучий. учитель називає літери, а учні, користуючись карточками з літерами, ставлять їх у рядок утому порядку, в якому вони названі. Виграє та група, в якій усі учні впораються із завданням.

 1. Do You Know the First Letter of These Word?

Учитель роздає по 4-5 малюнків, на яких зображені відомі учням предмети. Потім показує літеру, а учні, яких викликали, називають її, показуючи малюнок з предметом, що його назва починається з цієї літери, і вимовляють це слово англійською.

   5. Fill in the Missing Letters

На дошці написані слова, в кожному з яких пропущена одна літера, наприклад: c.p, p.n, c.t. Учитель вимовляє звук( наприклад;[e] і пропонує учням вставити відповідну літеру в слово, де вона пропущена, і назвати його.

 1.   Sending a Telegram

Клас ділять на дві команди. З однієї команди обирають ведучого. Учитель пропонує йому уявити себе у ролі телеграфіста і відправити «телеграму» - сказати по літерах слова, роблячи після кожного паузу. Під час паузи учень другої команди вимовляє по одному слову з «телеграми». Якщо ведучий помилиться, його команда втрачає бал.

Фонетичні ігри

     1. Who Knows the Symbols for the Sounds Best?

 А). Клас ділиться на дві команди. Вчитель показує картки зі знаками транскрипції, а учні з обох команд повинні їх назвати. Виграє та команда,

яка надасть більше правильних відповідей.

В). Вчитель називає звук, а учні повинні назвати як умого більше слів.

Д). Хто краще вимовить скоромовку: Звук [ e]- A black cat sat on a mat and at a fat rat.

Ігри на засвоєння правил читання

    1. Do You Know the Rules of Reading?

Учитель роздає учням по 2-3 картки з написаними словами, потім він промовляє будь-яке слово, наприклад: take. Учні, що мають картки зі словами на це правило читання, читають їх, а потім віддають учителеві. Той, хто помилиться, залишає картки у себе. Виграє той, у кого не залишиться жодної картки у себе на відповідне правило читання.

   2. Can You Read These Combinations of Letters?

Учитель заздалегідь готує картки   з вивченими буквосполученнями (ee, ea, ar, or, ir, er, ur, ou, ow, ei (ey), ai (ay), sh, ch, th). Потім він вимовляє один звук і пропонує учням показати буквосполучення, яким графічно цей звук передають на письмі. Якщо учень помилиться, вчитель забирає у нього картку з неправильною відповіддю. Виграють учні, у яких залишиться більше карток.

    3. We Can Read Words

1. Учитель пише на дошці декілька слів і дає учням завдання знайти серед них три, в яких літерах А читається як звук [ei]. Виграє той, хто швидше виконає завдання.

2. Учитель показує слова 1-2 хвилини, потім закриває їх і пропонує учням назвати лише ті, в яких був звук […]. Учень повинен швидко назвати слова з цим звуком.

Ігри для розвитку навичок читання

 1. Read the Word, Word-Combination or Sentence

Мета гри – автоматизація навички читання вголос. Учитель готує картки зі словами, словосполученнями та реченнями до теми.

Наприклад до теми «My Toys»:

1. A bike                                                 5.Your eyes are green.                    

2. My boat is brown.                              6. He has got a long red train. 

3. I am hungry.                                       7. My name is Bill.

4. I have got a big yellow balloon.         8. A car is small.

Клас ділять на дві команди. Назву теми записують на дошці. Вчитель показує картку спочатку одній команді, а потім – іншій. Якщо на картці записане речення, слово або словосполучення, яке відноситься до теми, будь-хто з команди встає і зачитує написане на картці вголос, Якщо зміст її не відповідає темі, всі учні команди говорять: «No». У нашому випадку до названої теми відносяться речення під номерами 1,2,4,6,8.За кожну правильну відповідь команда одержує бал. Виграє команда, яка набере більшу кількість балів.

       2. Put Missing Word or Word-Combination

Мета гри – формувати вміння вільно читати текст, підбираючи ключові слова та словосполучення. Вчитель пише на дошці слова з пропущеними літерами, або текст з пропущеними словами або словосполученнями. Окремо дає слова, які потрібно вставити, потім діти, читаючи текст, вставляють ці слова.

    3.Who Will Make up Sentence with the Given Words?

Мета гри – формувати вміння та навички сприйняття поданих у тексти дій, фактів, подій у логічній послідовності. Учитель готує картки з реченнями англійською мовою. На кожній картці по одному реченню, а всі разом вони складають розповідь або діалог. Клас ділять на команди, або на групи. Вчитель дає завдання – скласти діалог або розповідь з речень, виписаних на картках. Потім вся розповідь або діалог зачитуються повністю.

    4. Name the Story

 

Мета гри – формувати вміння добирати заголовки, які передають загальний зміст прочитаного тексту. Гру можна проводити на основі декількох коротких текстів,  об’єднаних однією темою. Добір заголовків до таких текстів дозволяє учням глибше зрозуміти та краще передати зміст, головну думку того чи іншого тексту.

The weather is very cold. It snows. The days are short and the nights are long.

                                                                                         (WINTER)

The weather is fine. The days are long.  And the nights are shots. Children like this season very much because they have holidays.               (SUMMER)

Ігри для розвитку навичок аудіювання

    1.Listen to the Text and Try to Remember as Many Words as You Can

Учитель читає текст чи невеликий уривок, в якому всі слова добре знайомі учням. Вони отримують завдання – назвати якомога більшу кількість слів (іменників, числівників, прикметників, дієслів) з прочитаного тексту.

Наприклад: Name the Adjectives.

This is a kangaroo. It is big and tall. Look at the baby kangaroo! The baby is young and small. This is a giraffe. It is yellow and brown. It is very tall. What a long neck.

    2. Do It!

Клас ділять на дві команди. Учитель дає їм розпорядження: Stand up! Open your book! Point to the board! Listen! Sit down! Close your book! Look at the teacher! Take your pen! Виграє та команда яка правильно виконає всі розпорядження.

    3. Gossip

Учні становляться у ряд. Гравця, що знаходиться  скраю, обирають ведучим. Він шепоче на вухо своєму сусідові яке-небудь речення. Другий учень шепоче його наступному (так, як він його почув) і т. д. Н-д.: I have got a pen and a rule. Потім кожен гравець, починаючи з останнього у ряду, називає це речення вголос.

    4. Colour My Number

В вчитель роздає заздалегідь приготовлені аркуші з малюнками. 

А потім диктує учням номер та колір. Н-д.: Number 1 – red, two – yellow, three – green, four – blue, five – orange, six – purple. Діти, сприймаючи на слух, повинні розмалювати малюнок.

Ігри для розвитку мовленнєвих навичок

 1. Good Morning , Adam

Мета гри – тренувати прості мовленнєві зразки па початковому етапі навчання.

Один учень з класу виходить до столу вчителя і стає спиною до класу. Вчитель показує на одного з учнів за партою, який говорить: Good morning, Sasha. Учень, який стоїть біля столу, повинен здогадатися по голосу, з яким він говорить, і відповісти: Good morning, Adam! Залежно від рівня підготовки учнів можна тренувати наступні мовленнєві навички та зразки: How are you? Good afternoon! Good night! Good – bye!

 1. Invitation (Let s go to…)

Мета гри – активізувати навички діалогічного мовлення.

Хтось з учнів виходить з класу, а решта домовляються, куди б вони хотіли пішли (кожен учень називає місце). Перший учень повертається до класу. Він повинен у формі запрошень здогадатися про ці місця. Відбувається така розмова: P1: Lets go to the restaurant.

                P2: Thank you, I don’t want.

                P1: Let’s go to the cinema.

                P3: I’m sorry, I can’t.

                P1: Let’s go to the museum.

                P4: Oh, with pleasure.

 1. Who Will Say More

Метою гри є розвиток навичок усного монологічного мовлення.

Клас ділять на дві команди. Вчитель по черзі запитує учнів з обох команд про будь яку відому учням річ, подію чи факт. Вони повинні сказати декілька речень на задану тему. Наприклад: «What is Spring?»

Spring is a season. Spring is green. It has three months. They are: March, April, May.

 1. Who Will Make the Best Description of the Picture?
 1. Клас ділять на дві команди. Вчитель показує учням малюнок( див. дод.2) і говорить : “ Look at the picture attentively. In a little while I will take the picture away. You will have to describe it without looking at it.”Виграє команда, котра набере найбільше балів і краще опише малюнок.

5. Going Sightseeing

Для проведення цієї гри вчитель дає учням малюнки з картою вигаданого міста. У грі беруть участь таксист та пасажир”. “Пасажир оголошує назву місця куди йому потрібно дістатися, атаксистрозповідає йому дорогу. Наприклад: P1: Where is the cinema?

                                            P2: Walk along Market Street, turn right, cross the King Street, walk along Green Street, turn right and there is a cinema opposite the Theatre.

6. Collective Story

Мета гри – активізувати вміння та навички усного висловлювання на задану тему.

Для проведення цієї гри  необхідно мати набір малюнків , які б об’єднували зв’язну розповідь. Вчитель перемішує картки з малюнками та роздає учням. Перший малюнок стоїть на дошці і вчитель починає розповідь. Другий учень продовжує розповідь та ставить поряд другий малюнок і т.д.

Наприклад: T: I get up at 7 o’clock.

                     P1: I do morning exercises.

                     P2: I wash my face.

   7. Right or Wrong

На дошку вивішують ситуативний малюнок. Учням дають завдання усно описати те, що на ньому зображено. Розпочинає гру вчитель. Він говорить речення, потім викликає учня, який повинен сказати, чи відповідає, на його думку, це речення малюнку. Якщо ні, гравець описує, що на ньому зображено. Наприклад:  L: There are five pigs on picture B.

                                                             P1: Right. There are five pigs.

                                                             L: There is one cat on picture A.

                                                             P2: Wrong. There are two cats.

 1. Guessing Games

Мета гри – закріпити знання лексичного матеріалу. Наприклад тема «My Family»

Вчитель викликає одного учасника до дошки і домовляється про те, кого вони будуть мати на увазі. Решта повинні відгадати, задаючи такі запитання:

P1: Is it a brother?

P2: No, it isn’t.

P3: Is it a sister?

P2: Yes, it is.

Лексичні ігри

 1. Memory Game

A) Учитель дає учням повторити слова до певної теми, наприклад: «Meal». Перший учень називає слово, другий – повторює його і називає своє, третій – повторює перше та друге і додає своє і т.д. Вчитель слідкує за ходом гри. Учень, який   допустить помилку, вибуває з гри. Наприклад: P1: an egg, P2: an egg, an apple, P3: an egg, an apple, a sandwich

B) На столі розкладено 10 зображень різних предметів, назви яких діти добре знають. Вчитель викликає учня. Картки забираються і учень повинен назвати всі предмети з пам’яті, а потім коротко описати 2-3 з тих, на які вкаже вчитель. Переможе той , хто назве всі слова.

    2. Who Will Add More Words?

Ведучий  називає слово-іменник, наприклад: crocodile. Учень, до якого він звернувся, повинен додати прикметник. Наприклад: P1: a big crocodile, P2: a big angry crocodile, P3: a big angry green crocodile. Гравець, який не зміг придумати слово або словосполучення, вибуває з гри.

    3. Who Know the Colours Best?

Клас ділять на дві команди. Вчитель почергово запитує гравців команд:  «What is white?» Учні відповідають: «An ice-cream is white», «The snow is white». Перемагає та команда, що складе найбільше речень.

    4. Colour my friends

Вчитель роздає учням завдання на листках. Учні читають віршик, тим самим вони повторюють і домашніх тварин і кольори. Потім розгадують кросворд, знаходять слова і записують їх вірно. Після цього знаходять колір тварини, розмальовують її та складають речення.

       5. The Chain of Words

Учитель називає українською мовою день тижня і кидає м’яч учневі. Той, зловивши м’яча, говорить: «Monday» та кидає йому іншому учневі, який каже: «Tuesday» і т.д.

Учитель  кидає м’яч і запитує: «What day is before (after) Monday?», «What day is between… and …?»тощо.

Такі ігри можна проводити на закріплення вивчених слів до будь-якої теми(«Кольори», «Числівники», «Назви місяців»тощо).

     6. Bingo

Найулюбленіша гра дітей. Мета гри – активізувати знання учнів з різних тем. Н-д: «Food» «Animals» «School objects» тощо.

Вчитель готовить заздалегідь картки, які включають малюнки зі словами до даної теми (див. дод.7,8,9,10,11,12,13), роздає їх учням. Потім називає по черзі слова до даної теми, а учні закривають почуті слова. Виграє той, хто перший закриє всі слова.

7. Peter Potato Face

Мета гри – розвинути навички застосування  лексичного матеріалу за темою «Parts of the face».

Вчитель роздає листи,  на яких намальовані частини обличчя. Учні вирізають їх і складають обличчя. Потім учні розмальовують його кольоровими

олівцями. Вчитель пропонує дітям розповісти про їх «Peter Potato Face». Н-д: He has got big blue eyes. He has got big red nose….

  8. Antonyms

Ведучий звертаючись до гравців, говорить речення з прикметником, наприклад: «The apple is small». Учень повинен сказати речення з прикметником-антонімом, наприклад: «The apple is big». Так само можна проводити гру «синоніми».

 1. Twenty Questions

Мета гри – тренувати учнів у формуванні загальних питань.

Учитель загадує іменники, а учні повинні відгадати загальне слово. Дозволяється задавати тільки загальні запитання. Наприклад:

  Is it a thing? – No, it isn’t.

  Is it a vegetable?  – No, it isn’t.

  Is it an animal? – Yes, it is.

  Is it a cat? – No, it isn’t.

  Is it a dog? – No, it isn’t.

  Does it live in a house? – No, it isn’t.

  Is it big? – Yes, it is.

  Is it a cow? – Yes, it is.

         10. Tornado Crossword

Мета гри – тренувати правопис слів за темою «Пори року та погода».Готовиться заздалегідь копія кросворда для кожного учня чи пари. Учні, відкинувши зайві літери, повинні знайти всі слова з теми.

  11. Who Knows More Words?

Напередодні проведення гри вчитель дає завдання учням повторити слова до відповідної теми. Клас ділять на команди. На початку гри вчитель оголошує тему для кожної команди. Теми можуть бути записані на дошці заздалегідь, перед початком уроку. Наприклад:

In the room I see…

In my bag I have…

On the table there are…

In the street I see…

      12. The Man in the Moon

 Мета гри – закріпити навички вживання числівників( від 1 – 10).

Учні (не більше 10 чоловік) утворюють коло, всередині якого знаходиться ведучий. Він тримає у руках табличку з цифрою. Ведучий чітко читає віршик:

The man in the Moon

Has lost his hat.

Some say this

And some say that.

But I say

That number (7) has it.

Усі учні вголос лічать: «1,2,3,4,5,6,7!»

Потім учень з цифрою 7 встає і говорить: «I haven’t got it.»

Ведучий: Who has it?

Учень (з цифрою 7): Number (3) has it.

Учні хором: 1,2,3

Учень (з цифрою 3): No, I haven’t got it.

Гра продовжується до тих пір, поки не будуть залучені всі цифри. Тоді ведучий підсумовує:

The man in the Moon

Has lost his hat.

Some say this

And some say that.

And I say

That nobody has it.

 1.                 How old are They?

Вчитель роздає дітям малюнки.Учні повинні назвати поросят і сказати на англійській мові скільки їм років. Н-д: Niff-Niff is five.

Граматичні ігри

 1. Who is it?

Мета гри – вчити розпізнавати форму третьої особи однини дієслова to be та присвійного відмінка іменників.

Кожній учень отримує по одній іграшці. Придумавши його, гравець представляє свою іграшку товаришам:

«My bear s name is Teddy».

Коли всі учні познайомлять один одного зі своїми іграшками, вчитель забирає їх і кладе на стіл. Після цього він говорить: « я опишу тваринку. Ви повинні відгадати, хто це. Той, хто відгадає, отримає можливість загадати і описати іншу іграшку.» Далі вчитель продовжує: «This is an animal. Here he is. He is big. He is brown. Who is it? » Хтось з учнів запитує: «Is it Teddy?» Вчитель відповідає: «Yes, it is або «No, it is not.»

2. Complete the Sentences

Учитель говорить речення, пропускаючи дієслова to be або to have, наприклад: «This … a ball», «We … in the classroom.» При цьому він робить паузу після першого слова і кидає м’яча комусь з учнів. Той, хто спіймає його, повинен сказати речення повністю, вставивши потрібне дієслово. Гравець, який допустив помилку, вибуває з гри.

 3. What is there / are there in the Bag?

Мета гри – засвоєння вживання іменників у множині, конструкція there is, there are. Учитель бере мішок і наповнює його предметами, англійські назви яких вже відомі дітям. Далі відбувається діалог між учителем та учнем.

Учитель: What is there in the bag?

Учень: There is a pen in the bag.

Учитель: You are right, Kate, there is a pen in the bag. Here it is.

Учитель дістає названий предмет і кладе його на стіл. Якщо у мішку є декілька зразків одного і того самого предмета, вчитель запитує: «How many pens are there in the bag?» (У такий спосіб школярі засвоюють множину іменників.) Гру продовжують до тих пір, поки не будуть названі всі предмети.

  4. What do you like?

Мета гри – активізувати вживання у мовленні загальних питань.

Вчитель роздає листки з готовим матеріалом.Учень повинен написати своє ім’я, а потім позначити плюсом та мінусом їжу, яка йому подобається та не подобається. Потім учні обмінюються листочками і відповідають на задані запитання «Does your friend like salad? – Yes, he/she does. No, he/ she doesnt. » Після цього учень пише про свої вподобання. «Do you like salad? – Yes, I do. – No, I don’t. » За кожну правильну відповідь учень отримує бал. Хто набере більше балів той і виграє.

 5. Collect Three Form of the Verb

Мета гри – сприяти запам’ятовуванню трьох форм неправильних дієслів.

Учитель заздалегідь готує картки з різними формами неправильних дієслів. На кожній з них записана тільки одна з форм. Усі учні сідають навколо столу. Картки перемішують, і кожен учень отримує їх декілька штук. За командою вчителя гравці передають один одному по одній картці і т.д. Завдання кожного учня – зібрати у себе три форми одного дієслова. Перемагає той, хто перший впорається із завданням.

6. Where Is the Fox?

Мета гри – тренувати учнів у вживанні прийменників.

   Гру проводять, використовуючи одну іграшку, наприклад, лисицю. Хтось з учнів виходить до дошки, повертається спиною до класу. Діти ховають лисицю, а учень біля дошки повертається і відгадує, де вона схована. Він запитує: «Is the fox on the floor? – Is the fox in a desk? » Учні хором відповідають: «No, it is not» до тих пір, поки схованку лисиці не буде відгадано. Тоді всі діти хором відповідають: «Yes, it is. » Викликають наступного учня.

 

Всі ці ігри можна використовувати на початковому рівні вивчення як англійської так і німецької мови. Під час ігор і забав учні розслаблені й дуже зацікавлені. Мовні ігри дозволяють активізувати всіх учнів, в тому числі слабких та несміливих. Вони створюють умови для поліпшення взаємостосунків між учнями, а спільна участь у них учителя й учнів сприяє встановленню між ними партнерських стосунків.

     Так на уроках німецької мови можуть використовуватися наступні ігри:

Lawinenspiel

Під час гри учні, називаючи кожного разу більшу кількість лексичних одиниць або членів речення, узагальнюють вивчений матеріал, розвивають навички монологічного мовлення. Ця гра сприяє розвиткові уваги й пам’яті учнів, адже кожен із них має уважно прослухати висловлювання попередніх учасників гри, запам’ятати , відтворити сказане й запропонувати своє слово чи фразу.

   Подальше ускладнення умов гри передбачає відтворення текстів для аудіювання або складання колективної розповіді з використанням вивчених слів та граматичних структур. У ході цієї гри можна скласти досить великий монолог. Наприклад:

S1: Hier liegt ein Kuli.

S2: Hier liegt ein Kuli und ein Bleistift.

S3: Hier liegt ein Kuli und ein Bleistift und ein Heft.

Kettenspiel

Під час гри учні мають змогу потренуватись у вживанні лексичних одиниць та мовленнєвих зразків. Учитель розпочинає гру, ставлячи запитання; перший учень дає відповідь і ставить своє запитання,   спираючись на поданий учителем зразок, другому учневі; той, у свою чергу, дає відповідь і формулює власне запитання…Наприклад:

„Was machst du gern?

S1: Ich bastle gern. Und was machst du gern?

S2: Ich turne gern. Und du?

S3: Ich male gern. Und du?

S4: Ich singe gern. Und du? Was machst du gern?

Ratespiel

Ця гра сприяє засвоєнню у мовленні нових лексичних одиниць, питальних та заперечних речень, різноманітних мовних конструкцій із ними.

Учитель або один із гравців витягує картку і, не демонструючи її, спонукає інших відгадати, що на ній зображено. Діти намагаються відгадати, називаючи різні слова з певної теми або розпитуючи про характерні ознаки зображеного. Той, хто вгадує, отримує картку. Наприкінці гри кожен учень називає зображене на зібраних ним картках і підраховує їх кількість. Виграє той , хто зібрав найбільше карток. Наприклад: S1:- Singst du?

S2:- Nein, ich singe nicht.

S3:- Turnst du?

S2:- Ja, ich turne. Du bist dran.

Domino

Гру проводять фронтально або малими групами. Граючись, учні опрацьовують утворення множини іменників. Кожен учень має одну карку доміно. Вчитель або один з учнів розпочинає гру з проголошення однієї з частин своєї картки: іменника у формі однини. Уся група  уважно слухає. Той учень, у якого є картка з відповідним словом у формі множини, зачитує його та пропонує інше слово у формі однини, що подається на другій частині його картки. У кінці гри вчитель чи учень, що розпочинав гру, повинен бути уважним, щоб «почути» форму однини «свого» іменника й назвати його в множині.

Наприклад: Domino «Singular-Plural»

ein Ohr  -  zwei Augen

ein Auge – zwei Lippen

eine Lippe – zwei Ohren

Quartett

Гра проводять малими групами (по 4 учні). Під час гри учні активізують уживання в мовленні нових лексичних одиниць в Akkusativ, наказовий спосіб дієслів, опрацьовують ввічливе звертання до друзів німецькою мовою.

У грі використовують 16 карток – малюнків до певної теми, об’єднаних у групи по 4 за якоюсь певною ознакою ( Н-д., за родами й числами-чоловічий-А, жіночий – В, середній – С, та множина – Д). Учасники отримують на початку гри по 4 будь-які картки. Мета – зібрати 4 картки, які належать до однієї групи, обмінюючись картками з товаришами шляхом постановки запитань. Виграє той, хто першим зібрав свою «четвірку».

    Наприклад: QuartettKleidung.

A; der Rock, der Mantel, der Anorak, der Pulli

B: die Bluse, die Hose, die Jacke, die Strumpfhose

C: das Hemd, das Kleid, das T-Shirt, das Unterhemd

D: die Schuhe, die Socken, die Stiefel, die Handschuhe

Trimino

Учні працюють в парах. Під час гри учні можуть тренувати три форми дієслова, ступені порівняння прикметників. Вчитель вирізає фігуру і цю фігуру розрізає на різні частинки на яких написані три форми дієслова (див.дод.20). Хто з учнів перший складе дієслова та отримає геометричну фігуру -  той і переміг.

      Це  далеко не всі ігри, які можна застосувати на уроках англійської та німецької мови. Багато залежить від фантазії вчителя. Творчих успіхів!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 

Бабенко І.О. «Vocabulary with Fun. Словникові ігри для учнів 4-6 класів»:  посібник для вчителя /- Х.: Вид.. Группа «Основа», 2007.

Бабенко Н.А.

«Уроки англійської в початковій школі. 1-4 класи.» –Х.: Вид. група «Основа», 2006.

Близнюк О.І., Панова Л.С.

«Ігри у навчанні іноземних мов»: Посібник для вчителя іноземних мов. – Ніжин. 2007.

Павлюк А.В.

« 200 ігор на уроках англійської мови»/ Тернопіль: Мандрівець, 2002.

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додав(-ла)
Burova Vita
Додано
25 листопада 2019
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку