Індивідуальна програма розвитку учня 3 класу з ООП

Про матеріал
Дуже поширеним стало явище відкриття інклюзивних класів, адже є багато діток , які потребують особливої уваги від вчителя. Можу поділитись індивідуальним планом розвитку учня з особливими освітніми потребами інклюзивного 3 класу.
Перегляд файлу

Індивідуальна програма розвитку

 

1. Період виконання:  лютий – травень 2019 – 2020 н.р.

 

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім'я, по батькові    

Дата народження   

Повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень  (навчальний заклад):

Рік навчання    перший рік

 

3. Відомості  про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров'я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність).

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

28.01.

2020 р.

Мовленнєві порушення (дисграфія, дислексія). Низький рівень когнітивного функціонування. Пізнавальна активність занижена. Уповільнені розумові процеси та процеси переробки інформації. Увага нестійка. Знижений обсяг запам’ятовування. Низький рівень розвитку мислитель них операцій (аналіз, синтез, порівняння). Емоційно-вольові процеси нестійкі, схильний до різкої зміни та перепадів настрою, вразливості, дратівливості, втрати самоконтролю, образливості, розпачу. Швидко перенасичується інтелектуальною діяльністю.

Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр”

 

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

Знання про навколишній світ на середньому рівні.

 

Самостійно класифікує та узагальнює (простіші завдання). З легкістю визначає сутність і призначення предметів.

 

Читає складами, допускаючи безліч помилок.

Письмо некаліграфічне із великою кількістю помилок.

Сприяти розвитку самостійності та творчих здібностей в процесі пізнання світу та самого себе.

Удосконалювати навички та вміння виділяти загальні ознаки в об’єктах пізнання, знаходити подібне та відмінне, систематизувати та групувати їх за різними критеріями.

Удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності (читання, письмо), навички володіння мовою як засобом спілкування.

Потенційні можливості

Потреби

Зміст прочитаного та опис змісту за сюжетними малюнками проводиться за навідними питаннями дорослого. З легкістю може висловити власну думку.

Наявний прямий та зворотній рахунок в межах 1000. Приклади на множення та ділення виконуються з допомогою дорослого. Креслить геометричні фігури використовуючи зразок.

Тривалий час обмірковує виконання завдання

 

 

 

 

 

Удосконалювати навички математичного обчислення та рахунку (усного та письмового) відповідно до вікових вимог.

 

 

Контролювати, допомагати та стимулювати діяльність за ситуацією.

 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

 

Так (зазначити потреби)   додаткова підтримка вчителів,

        корекційно-розвиткові заняття з вчителем-логопедом, вчителем дефектологом, практичним психологом.

Ні

 

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

 

Найменування

заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дні проведення заняття

Періодичність

Корекція розвитку

Практичний психолог

 

Кабінет психолога

Понеділок (8:10 – 8:50)

Середа

(13:00 – 13:40)

2 рази

на тиждень

Корекція мовлення

Вчитель-логопед

 

 

2 рази на

тиждень

Логоритміка

Вчитель-дефектолог

 

 

1 раз

на тиждень

Арт-терапія

Практичний психолог

 

Кабінет психолога

Середа

(14:50 – 15:30)

1 раз

на тиждень

7. Характеристика учня

Сфера розви-тку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати

Емо-ційно-вольо-ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційно-вольові процеси нестійкі, схильний до різкої зміни та перепадів настрою, вразливості, дратівливості, втрати самоконтролю, образливості, розпачу. Може сердитися чи комплексувати, коли щось не виходить. Прояви волі помітно залежать від ситуації, вимагає зовнішньої підтримки з боку дорослого. Швидко перенасичується інтелектуальною діяльністю.

Розвивати вольові якості.

Формувати вміння дотримуватись правил, обов’язкових для всіх; виконувати наперед визначені завдання; регулювати свої елементарні дії для досягнення простого результату.

Навчати прийомам долання негативних емоційних реакцій.

Розвинена здатність ке-рування свої-ми емоціями та поведін-кою; уміння, у разі виник-нення почуття гніву і роздра-тування, вира-жати їх безпе-чнимиспоро-бами. Розумі-

нняне обхід-ності дотри-мання правил, обов’язкових для всіх; виконання наперед виз-начених дій.

Фізи-чна

Біологічний розвиток відповідає віку. Витривалість та працездатність (у довільній руховій діяльності) – середня.

Координація рухів основної моторики в нормі.

Формувати вміння виконувати фізичні вправи на вироблення стереотипу правильної постави, підвищення резистентності організму, для великих м’язовихгруп; для розвиткудрібної моторики.

Уміння вико-вувати кілька фізичних вправ для формування правильної постави, роз-витку великих м’язів, дрібної моторики; ро-зуміннянеоб-хідності та си-стематичності їх виконання.

Когні-тивна

Низький рівень когніти-вного функціонування; пізнавальної активності;

Формувати бажання до оволодіння новими знаннями та вміннями.

Покращення рівня розвитку пізнавальної активності

 

розвитку мислительних операцій (аналіз, синтез, узагальнення); запам’я-товування; утримання в пам’яті наочного матеріалу.Уповільнені розумові процеси та переробки інформації; цілісності сприйняття. Нестійка увага. Трудно-щі у переключенні на інший видроботи/спосіб діяльності.

Розвивати пізнавальну активність, сприймання, здатність керувати довільним запам’ятовування, мислительні операції.  Проводити корекцію стійкості уваги, довготривалої пам’яті.

відповідно до віку та вимог програм.

Розвинене вміння переключатися на інший вид роботи чи спосіб діяльності.

 

Мов-леннє-ва

Збіднений словниковий запас, переважно іменники та дієслова. Спілкування на рівні фрази, простого рече-ння. Порушені фонема-тичні процеси, вимова приголосних. Мовлення невиразне, змазане. Чи-тає по складах, допус-кає безліч помилок. Труднощі у переказу-ванні. Часткове розумі-ння прослуханого. Письмо некаліграфічне, дисграфічне. Порушена дрібна моторика. Інструкцію дорослого сприймає не завжди точно, допомогу використовує частково.

Формувати писемне мовлення та навички розумного читання. Розширювати запас слів. Розвивати фонематичний слух, мовно-слухову увагу, зв’язнемовлення, граматичнубудову. Працювати над темпо-ритмічною організацією та інтонаційним забарвленням мовлення.

Збагачення активного й пасивного словничка. Удосколалене вміння письма і вдумливого читання. Покращення мовного чуття, звуковимови, фразової мови, уміння граматично правильно висловлювати ви.

Соці-альна

Взаємодія з дорослим поступова, потребує мотивації і заохочення.

У деяких випадках важко взаємодіє з дітьми, можуть мати місце образи. Переважає усамітнення

Формувати здатність до соціальної поведі-нки, конструктивної взаємодії з доросли-ми, однолітками.

Залучати до групової, парної роботи, спіль-ної ігрової колектив-ної діяльності

Розуміння своєї поведін-ки через нада-ння оцінки іншим дорос-лим, дітям, героям. Контакт з однолітками.

 

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

за п.

Навчальний предмет

Програма

Адаптована

Модифікована

Програма ЗЗСО

1.

Українська мова

Адаптована

 

 

2.

Літературне читання

Адаптована

 

 

3.

Іноземна мова

Адаптована

 

 

4.

Математика

Адаптована

 

 

5.

Природознавство

Адаптована

 

 

6.

Я у світі

Адаптована

 

 

7.

Образотворче мистецтво

Адаптована

 

 

8.

Музичне мистецтво

Адаптована

 

 

9.

Трудове навчання

Адаптована

 

 

10.

Інформатика

Адаптована

 

 

11.

Основи здоров’я

Адаптована

 

 

12.

Фізична культура

Адаптована

 

 

 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

Так

Ні

 

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше.

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком,  використання у процесі викладу матеріалу цікавих фактів, прикладів, вправи на релаксацію (пальчикова гімнастика, організація хвилин відпочинку на уроці), створення ситуацій успіху.

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників,  наочних матеріалів, картки-підказки.

Необхідне спеціальне обладнання

 Так

Ні

 

10. Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. Індивідуальний навчальний план  визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

 

Індивідуальний навчальний план

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин

на тиждень

3клас

 

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

Літературне читання

4

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

 

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

 

Образотворче мистецтво

 

1

Музичне мистецтво

 

1

 Технології 

 

Трудове навчання

 

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

Корекція мовлення

2

Логоритміка

1

Арт-терапія

1

Усього:

21 + 3+6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

30

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

Висновок інклюзивно-ресурсного центру

Попередня  індивідуальна програма розвитку

Батьки

Учень

Інші:дирекція, класний керівник, вчитель англійської мови, вчитель природознавства та Я у світі, вчитель інформатики,  практичний психолог.

 

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис

 

Директор опорного закладу

 

 

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

 

 

Заступник директора з НВР,

вчитель природознавства та

Я у світі

 

 

Вчитель початкових класів, класний керівник 3 класу

 

 

Вчитель інформатики

 

 

Вчитель англійської мови

 

 

Практичний психолог

 

 

Мати 

 

 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/ законними представниками:

 

підпис    ______________       дата ______________2020  р.

 

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку.

 

Дата

Мета

Відповідальні особи

 

 Узгодити розробку  індивідуальної  програми розвитку

      Вчитель

 

Ознайомлення батьків з програмою корекційних занять.

Практичний психолог

 

Надання інформації про розвиток пізнавальних процесів дитини

Практичний психолог

 

Надання інформації про динаміку когнітивного розвитку.

Практичний психолог

 

 

 

 

 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

 

 

 

Навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

Протягом ІІ семестру навчального року

Після закінчення  навчального року

Українська мова

 

 

 

 

 

Літературне читання

 

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

Природознавство

 

 

 

 

 

Я у світі

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

Музичне мистецтво

 

 

Трудове навчання

 

 

Інформатика

 

 

Основи здоров’я

 

 

Фізична культура

 

 

 

 

 

 

 ______     ________________ 2020 р.

 

Директор 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:     Математика

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Числа. Дії з числами

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел

 

Застосовувати  алгоритм письмо-вого додавання і віднімання чисел;

з допомогою вчителя коментувати свої дії під час виконання обчислень; перевіряти правильність виконання дій

 

 

Арифметичні дії множення та ділення

З нагадуванням вчителя застосо-вувати переставний і сполучний закони множення у процесі виконання практичних завдань;

застосовувати в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 10, 100,множення на нуль і нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число

 

 

Позатабличне множення та ділення: усні обчислення

Розуміти сутність дії ділення з остачею; те, що остача має бути меншою за дільник; виконувати ділення з остачею та перевіряти правильність виконаного з допомогою вчителя; виконувати множення двоцифрового числа на одноцифрове; одноцифрового числа на двоцифрове; ділення двоцифрового числа на одноциф-рове; ділення круглого числа на кругле зручним для себе споро-бом; ділення двоцифрового числа на двоцифрове зручним для себе способом;  розуміти залежність результатів дій множення і ділен-ня від зміни одного з компонентів з допомогою вчителя

 

 

Частини

Розуміти  утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;

визначати кількість рівних частин у цілому;

розуміти поняття чисельник і зна-менник дробу; з допомогою вчите-ля читати і записувати частини цілого у вигляді дробу з чисельни-ком 1; порівнювати дроби за допомогою засобів наочності;

з допомогою вчителя знаходити частину від числа та число за величиною його частини.

 

 

Просторові відношення

Геометричні фігури

Будувати відрізок заданої довжи-ни, зображати прямокутник, квад-рат із заданими довжинами сторін на аркуші в клітинку; зображати коло; називати істотні ознаки пря-мокутника, квадрата; позначати і називати геометричні фігури буквами латинського алфавіту

 

 

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові вирази. Числові рівності й нерівності

Записувати і читати числові вирази з допомогою вчителя;

знаходити значення числових виразів без дужок і з дужками на 3-4 дії одного або різних ступенів

 

 

Рівняння

Розуміти сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння», з допомогою вчителя розв’язувати прості рівняння

 

 

Нерівності зі змінною

Розрізняти числові рівності та нерівності із змінною; з допомогою вчителя знаходити розв’язки нерівностей зі змінною способом добору із кількох запропонованих

 

 

Величини

Величини. Одиниці вимірювання величин.

Іменовані числа.

Порівняння іменованих чисел.

Дії з іменованими числами

Застосовувати знання про величи-ни, одиниці вимірювання довжи-ни, маси, місткості, часу, вартості та співвідношення між ними при розв’язуванні сюжетних та прак-тично-зорієнтованих задач;пере-творювати величини, виражені у двох одиницях найменувань з допомогою вчителя; порівнювати іменовані числа, виконувати дода-вання й віднімання іменованих чи-сел, поданих в однакових одини-цях з допомогою вчителя

 

 

Периметр прямокутника, квадрата

Обчислювати периметр прямокутника, квадрата; виконувати завдання на знаходження довжини сторони квадрата за відомим периметром

 

 

Сюжетні задачі

Прості задачі

Розв’язувати прості задачі, що містять збільшення або зменшення числа на/у кілька одиниці; на знаходження частини від числа та числа за величиною його частини; на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події з незначною допомогою вчителя

 

 

Складені задачі

З допомогою вчителя розв’язувати складені задачі із взаємопов’яза-ними величинами: на знаходження суми, різницеве чи кратне порів-няння двох добутків або часток; на знаходження четвертого пропо-рційного; на подвійне зведення до одиниці; на спільну роботу; на знаходження трьох чисел за їх сумою  та сумами двох доданків; задачі геометричного змісту

 

 

 

Умовні позначення: О – учень оволодів умінням, досяг визначеної  мети; СП – спостерігається суттєвий прогрес; НП – спостерігається незначний прогрес; ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає.

 

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети: ігрові технології, інтерактивні методи навчання, технологія особистісно-орієнтованого навчання.

1.Діагностика рівня засвоєння навчального матеріалу (тестування )             

2.Контроль якості засвоєння матеріалу .

3.Вибір прийомів і методів додаткової роботи у тому випадку , коли учень не засвоїв навчального матеріалу .                

4.Вибір методики , яка забезпечує подолання прогалин  у знаннях і в досвіді учня.

 

Методи оцінювання: спостереження, зразки вправ/робіт, тестові завдання, конрольні роботи.

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:     Українська мова

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Мовленнєва змістова лінія

1.Говоріння

 

Регулювати дихання, силу голосу та темп мовлення у процесі говоріння; виразно читати напамять вірші, уривки; брати участь у складанні діалогу з використанням етикетних формул початку і кінця розмови; вживати правильні форми звертань (за зразком, з допомогою вчителя);

усно стисло переказувати текст;

висловлювати власну думку про предмети, явища, події, своє ставлення до предметів, ситуацій;

повторювати зразок короткого висловлювання, поданого вчителем; будувати усне висловлювання (у тому числі есе) під керівництвом вчителя; брати участь у колективному вдосконаленні тексту

 

 

2.Писемне мовлення

Будувати і записувати 1-2 запитання за змістом прочитаного тексту, на задану тему; з допомогою вчителя будувати граматично правильні письмові відповіді на запитання; висловлювати своє ставлення до того, що пише; добирати заголовок; знаходити зайві речення, що не відповідають темі;

з допомогою вчителя знаходити і виправляти у власному тексті помилки (орфографічні, граматичні, стилістичні).

 

 

ІІ. Мовна змістова лінія

1.Частини мови

Іменник

Мати уявлення про іменник як частину мови;

 

 

 

Загальне поняття.

Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?).

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. Рід іменників: чоло-вічий, жіночий, середній.

Змінювання іменників за числами (однина і множина).

Практичне озна-йомлення з відмі-нками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням іменників за відмінками (у таблиці). Форма слова.

Спостереження за влучним ужи-ванням імен-ників-синонімів, іменників-анто-німів у тексті, розмірковування про їх роль.

Прикметник

Загальне поняття.

Встановлення звязку прикме-тників з іменни-ками за допомо-гою питань. Прикметники-синоніми,

-антоніми.

Використання прикметників у звязних висловлюваннях.

Спостереження за вживанням прикметників у тексті (описах), загадках.

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прик-метників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є.

Змінювання прикметників за числами.

Дієслово

Загальне поняття.

Звязок дієслова з іменником у реченні.

Дієслова-синоні-ми, дієслова-антоніми.

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті.

Використання їх у власних висло-влюваннях.

Написання не з дієсловами.

впізнавати в тексті і добирати іменники; ставити питання до іменників; будувати сполучення іменників з іншими словами;

розрізняти іменники-назви істот і неістот, правильно ставити до них питання;

розрізнювати власні і загальні іменники; писати власні іменники з великою буквою;

визначати рід іменників, з допомогою вчителя ставити питання і відносити до одного з родів;

визначати число іменників, з допомогою вчителя змінювати іменники за числами;

з допомогою вчителя з опорою на таблицю називати відмінки і відмінкові питання; мати уявлення про відмінювання іменників;

за зразком добирати синонім та антонім до кожного із заданих іменників; з допомогою вчителя вживати синоніми та антоніми в усних і письмових висловлюваннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формувати уявлення про прикметник як частину мови;  впізнавати їх в реченні і тексті; ставити питання до прикметників; будувати сполучення прикметни-ків з іменниками; за зразком доби-рати до поданих прикметників синонім та антонім; з допомогою вчителя вживати їх в усному і писемному мовленні (описах);

брати участь у колективних навчальних вправах з удосконаленням речень, текстів шляхом додавання прикметників до іменників;

складати прості загадки про предмети за допомогою прикметників;

з допомогою вчителя змінювати прикметники за родами; визначати рід за закінченням, поставленим питанням, за родом іменників, з якими вони звязані;

з допомогою вчителя змінювати прикметники за числами, вводити їх у речення

 

 

 

Мати уявлення про дієслово як частину мови; впізнавати дієслова в реченні і тексті; ставити питання до них;

за зразком добирати до поданих дієслів синонім та антонім;

залучати до колективних навчальних вправ з удосконаленням речень, текстів шляхом добору дієслів;

з допомогою вчителя розрізняти часові форми дієслова; ставити питання до дієслів різних часових форм;

з допомогою вчителя змінювати дієслова за часами; розпізнавати часові форми дієслів у тексті;

з допомогою вчителя вживати дієслова з не в усному і писемному мовленні, в різних ситуаціях спілкування

 

 

2.Повторення вивченого за рік

Використовувати здобуті мовні знання і мовленнєві вміння у процесі  виконання навчальних і контрольних завдань

 

 

 

3.Фонетика і графіка. Правопис

За нагадуванням вчителя запису-вати власні іменники з великої букви; писати окремо не з дієсловами; дотримуватись правил вживання розділових знаків в кінці речень, різних за метою висловлювання та інтонацією;

списувати текст з підручника із дотриманням правил правопису і каліграфії; звіряти записане із зразком; виправляти допущені помилки; записувати під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом і правилами, вивченими раніше

 

 

4.Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт

Дотримуватись гігієнічних та технічних правилписьма;належної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків у зошиті в одну лінійку; старатись безвідривно поєднувати складові елементи букв; контролювати рухові дії у процесі такого письма; старатись розбірливо, охайно оформлювати письмову роботу в зошиті: записувати слова у стовпчик, підкреслювати умовними лініями слова, умовно позначати морфеми.

 

 

ІІІ. Діяльнісна змістова лінія

1.Формування навчально-організаційних умінь

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу

Самостійно і своєчасно готуватись до уроку; підтримувати порядок на робочому місці;

визначати під керівництвом вчителя мету навчальної діяльності; орієнтуватися у тривалості часу, відведеному на виконання різних видів завдань; планувати послідовність виконання завдання; дотримуватись встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;

виконувати настанови вчителя; слухати й частково аналізувати відповіді однокласників; співпрацювати з ними у парі, групі

 

 

2.Формування навчально-інформаційних умінь і навичок

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними посібниками.

Спілкування в процесі навчання

Орієнтуватися в змісті підручника; розуміти умовні позначки; з допо-могою вчителя знаходити потрібний за змістом матеріал; під керівництвом вчителя працювати з дидактичним, роздатковим матері-алом, у зошитах із друкованою основою; користуватися навчаль-ними словниками; говорити в індивідуальному темпі, з відповід-ною інтонацією; виділяти нові факти; розпізнавати невідоме; відтворювати послідовність подій; ставити запитання до тексту, пояснення вчителя,однокласникам під час опитування; переказувати прочитане; описувати побачене й почуте; висловлювати власні міркування на доступні теми

 

 

3.Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок

Виконання мов-леннєвих опера-цій. Творче зас-тосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах

Вчити з допомогою вчителя виділяти у предметах, мовних одиницях істотні ознаки; розрізняти головні і другорядні; порівнювати; робити висновки-узагальнення; добирати факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;

вчити застосовувати мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння у творчих завданнях з допомогою вчителя

 

 

4.Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання

З допомогою вчителя контролювати послідовність виконання завдання та його проміжні результати; знаходити і виправляти помилки;

з допомогою вчителя висловлювати оцінні судження щодо якості усної відповіді, письмової роботи власної та однокласників

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:     Музичне мистецтво

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Розвиток музики

Варіаційний розвиток. Сюже-тний розвиток. Жанровий розвиток. Інтонаційно-

мелодичний розвиток.

Симфонічний розвиток музи-ки. Обряди зустрічі весни. Народні пісні-веснянки

Мати уявлення про музику як мис-тецтво, що не існує без розвитку, прийоми розвитку музики; назива-ти кілька музичних творів, що звучали у класі з допомогою вчи-теля; висловлювати власне ставле-ння до змісту музичних творів;

оцінювати власний спів та однок-ласників; виразно виконувати пісні, дотримуючись основних правил співу; дотримуватись пра-вил поведінки у класі, на концерті;

слухання музики, співу

 

 

ІІ. Музична форма

Форма музич-ного твору. Рондо. Варіації. Кульмінація. Найважливіші принципи побудови музики: повторення (просте, змінене – варіативне) і контраст.

Мати уявлення про музичну форму, контраст; рондо і варіації; називати кілька музичних творів, що звучали у класі,обгрунтовувати форму музичного твору з допомо-гою вчителя; вислювлювати власне ставлення до змісту музичних творів; оцінювати власний спів та однокласників; виразно виконува-ти пісні, дотримуючись основних правил співу; дотримуватись правил поведінки у класі, на концерті; слухання музики, співу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:    Образотворче мистецтво

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту

Передавання глибини простору за допомогою кольору при створенні уявного краєвиду.

Анімалістичний жанр та його особливості.

Відтворення характерних особливостей силуету тварин у русі.

Портрет у різних видах образотворчого мистецтва.

Елементарна будова фігури людини. Зображення людини в русі.

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Особливості виділення головного в композиції.

Натюрморт з натури

 

Мати уявлення про основні жанри образотворчого мистецтва: пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістиний; особливості будови звірів, птахів, комах; раціонально заповнювати робочу повер-хню аркуша (кольором тла, зображенням фігур та ін.-ших елементів композиції); відтворювати характерні особливості силуетів тварин у русі; зображати фігуру людини в русі;

свідомо обирати матеріали та інструменти, відомі ху-дожні техніки; раціонально організовувати робоче міс-це; дотримуватись правил безпечного користування матеріалами та інструмен-тами при виконанні практичних вправ та художньо-творчих завдань

 

 

ІІ. Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр

Побутові теми у творах мистецтва. Зображення тварин та людей в ілюстраціях до казок.

Знайомство з художниками театру, елементами сценографії(декорації, сцена тощо) та їх призначенням.

Значення форми, кольору,

декору у створенні театральних масок.

Роль костюма в розкритті образу театрального героя. Узгодження форми (деталей одягу) з декором.

Конструювання лялькового персонажа.

Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору у тематичній композиції

Аналізувати (на елемнтар-ному рівні при підтримці вчителя) живописні та гра-фічні твори на теми побуту, створювати композицію;

висловлювати елементарні судження про ілюстрацію як малюнок до літературно-го твору; мати уявлення про професію художників у театрі; оздоблення одягу декором;

передавати характеристики героїв казок через особи-вості зовнішніх ознак та одягу; створювати на осно-ві елементарних прийомів трансформації паперу напівоб’ємні декоративні образи-маски (за умови поетапного керівництва вчителя); передавати свят-ковий настрій у тематичній композиції за допомогою кольору та декору; дотри-муватись правил безпечно-го користування художніми матеріалами та інструмент-тами, ножицями, клеєм;

раціонально організовувати робоче місце; володіти елементарними навичками роботи в колективі

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:    Основи здоровя

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Соціальна складова здоровя

Пожежна безпека. Правила користування обігрівальними приладами.

Правила користування газовою плитою. Ознаки витоку газу. Порядок дій при ви-току газу. Дорожня безпека.

Перехід дороги в умовах обмеженої оглядовості. Поведінка біля залізничної колії.

Безпека у населено-му пункті. Правила поведінки дітей надворі. Безпека велосипедиста.

Оздоровче значення відпочинку на при-роді. Речі й одяг для прогулянки на природу. Поведінка дитини в автоном-ній ситуації на при-роді (якщо загубився, заблукав у лісі, горах, степу)

Називати правила користувач-ня обігрівальними приладами; ознаки і небезпеку витоку газу; порядок дій при витоку газу;

правила переходу дороги з об-меженою оглядовістю; правила поведінки біля залізничної колії; загальні правила безпечної поведінки дітей надворі; екіпіровку велосипедиста; речі та одяг для прогулянки на природу; правила поведінки під час грози в лісі чи степу; правила, як діяти, якщо ти загубився чи заблукав; розпізнавати ознаки несправності обігрівальних приладів; застережні знаки «небезпека ураження електричним струмом», «легкозаймиста речовина»; дорожні знаки;

уміти  загасити невеличку пожежу; перекрити подачу газу; обирати одяг та взуття для відпочинку на природі; відтворювати порядок дій повідомлення відповідним службам про небезпечні ситуації

 

 

ІІ. Психічна і духовна складові здоровя

Розвиток памяті та уваги.

Характер і здоровя.

Самооцінка характеру.

 

Доброзичливість і здоровя людини.

Профілактика емоційного перенапруження. Способи самозанепокоєння.

Творчі здібності дитини. Розвиток уяви

Називати умови успішного навчання; улюблені способи відпочинку і самозаспокоєння; пояснювати і усвідомлювати вплив характеру на здоров’я людини;

чому людям потрібно вчитися; як доброзичливість впливає на здоров’я людини; розпізнавати позитивні та негативні риси ха-рактеру; ознаки втоми і пере-втоми; визначати риси харак-теру літературних персонажів; риси свого характеру;виконува-ти вправи для тренування па-мяті і концентрації уваги; для самозаспокоєння, відпочивати і займатися улюбленими справами; творчо мислити, використовувати уяву для залучення однолітків до ЗСЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:    Літературне читання

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

Коло читання

Усна народна творчість. По-езія. Літерату-рні казки, оповідання.

Довідкова література для молодших школярів.Сто-рінками дитя-чих журналів. Зарубіжна література

Визначати жанр прочитаного твору (за допомогою навідних запитань вчителя); розрізняти фольклорні і авторські твори; називати імена кількох найвідоміших українських письменників та їхні твори; пояснювати значення книжки в житті людини

 

 

 

Формування і розвиток навички читання

Читання вго-лос. Читання мовчки. Темп читання і правильність розуміння прочитаного.

Смислова здогадка

Читати вголос правильно, свідомо, цілими словами; читати мовчки очи-ма свідомо; обирати темп читання, прийнятий для розуміння прочитано-го; виконувати за завданням вчителя вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, розширення оперативного поля зору, правильності сприймання тексту, розвиток смислової здогадки, розвиток темпу читання вголос і мовчки; розвиток уваги і пам’яті у процесі сприймання

 

 

Літературознавча пропедевтика

Тема та основна думка твору. Сюжет і композиція (без уживання термінів). Герой (персо-наж) твору. Мова твору. Жанр.

Визначати тему, основну думку твору (з допомогою вчителя); визначати початок, основну частину, кінцівку; знаходити потрібний епізод у творі за підказкою вчителя; співставляти ілюстрацію до твору; за навідними питаннями визначає голо-вного і другорядного персонажа; по-яснює який вчинок персонажа є по-зитивним, а який–негативним і чому; з допомогою вчителя розрізняти жанри творів, з якими ознайомився, називає основні відмінності

 

 

Досвід читацької діяльності

Робота з художніми творами. Смисловий і структурний аналіз тексту. Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Вирізняти казки, прислів’я й прика-зки, вірші, оповідання з-поміж інших літературних жанрів; визначати геро-їв; пояснювати, які якості виявляє герой, здійснюючи позитивні й негативні вчинки; висловлювати свою оцінку щодо поведінки, вчинків персонажів; пояснює, які почуття висловлює поет у творі; розповідати про власні почуття, які викликав вірш під час слухання, читання; читати виразно невеликий вірш після попередньої підготовки; визначати за змістом і називає подію (випадок), про яку розповідається в оповіданні; співвідносити події в оповіданні з подіями у реальному житті; форму-лювати запитання за змістом прочи-таного про факт, подію, час, місце події, героїв твору; відповідати на запитання щодо прочитаних творів своїми словами; підтримувати діалог з учителем, однокласниками на основі прочитаного; знаходити у тексті слова, що мають переносне значення, слова для зображення кольорів, форм, звуків природи;

 

 

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Структурні елементи книжки. Позатекстова інформація книжки. Довідкова література. Дитяча періодика. Культура спі-лкування під час колектив-ного обгово-рення прочи-таних творів

З допомогою вчителя знаходити у книжці, показувати і правильно нази-вати її структурні елементи; ознайо-млюватись з новою дитячою книгою з опорою на зміст обкладинки, титу-льний аркуш, передмову; прогнозу-вати її орієнтовний зміст; будувати маленьке зв’язне висловлювання за змістом твору; пояснювати призна-чення довідкової літератури; виділя-ти у дитячому журналі номер, рік ви-дання; брати участь у колективному обговоренні прочитаних книжок; уважно слухати думки, міркування однокласників; висловлювати власні міркування щодо прочитаного; виявляти толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії

 

 

Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного

Переказ твору. Твір-казка. Власна загадка. Творчі завдання. Інсценізація прочитаного твору

Переказувати твір детально, стисло (з опорою на запитання, малюнки); складати з допомогою вчителя усний творчий переказ; складати кінцівку до літературних казок; складати маленьку казочку, загадку за зразком (з допомогою вчителя); порівнювати твори на одну тему; брати участь в інсценізації прочитаних творів

 

 

Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Слухання-розуміння художніх творів. Слухання-розуміння інструкцій, що стосую-ться викона-ння навчаль-них дій (з кі-лькох кроків)

Називати персонажів, місце і час дії, послідовність подій у прослуханому тексті; визначати тему сприйнятого на слух твору (з допомогою вчителя); розповідати про свої враження, почуття, які виникли під час слухання; висловлювати власну думку про факти, події у сприйняв-тому на слух тексті; адекватно вико-нувати сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:    Трудове навчання

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягне-ння мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Аплікація з тканини

Використання тканин. Інстру-менти та прис-тосування для виготовлення виробів. При-йоми різання тканини та осо-бливості її з’єд-нання з папе-ром. Безпечні прийоми праці

Мати уявлення про використання тканин; добирати матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення аплікацій з використанням тканини;

розкривати особливості різання тканини та її зєднання з папером;

виготовляти аплікації з використанням тканини

 

 

 

ІІ. Декорування виробів

Способи декорування виробів. Орнамент. Писанка як один з символів України. Декорування писанок

Мати уявлення про декорування виробів, орнамент; характеризувати писанку як один із символів України; розкривати послідовність дій під час декорування писанок;

виготовляти аплікації писанки відомими техніками;

володіти початковими навичками декорування писанки

 

 

ІІІ. Самообслуговування

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування столу до обіду.

Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Інструменти та матеріали для оздоблення одягу гудзиками.

Мати загальні уявлення про культуру харчування; оздоблення одягу та взуття; знати правила поведінки за столом; розуміти специфіку сервірування столу до обіду; послідовність складання серветок, оздоблення виробів гудзиками; добирати інструменти та матеріали для пришивання гудзиків з чотирма отворами;

складати серетки для святкового столу, пришивати гудзики з чотирма отворами (з допомогою вчителя)

 

 

IV. Виготовлення і оздоблення виробів обємної форми

Виготовлення обємних виро-бів з коробок, упаковок та самостійно виготовлених обємних деталей. Оздоблення ви-готовлених ви-робів відомими техніками та матеріалами

Мати загальне уявлення про вироблення і оздоблення виробів обємної форми; специфіку виготовлення обємних виробів з коробок, упаковок та самостійно виготовлених обємних деталей;

розуміти послідовність дій під час виготовлення та оздоблення виробів відомими техніками та матеріалами;

виготовляти та оздоблювати вироби обємної форми (під контролем вчителя)

 

 

V.Екскурсії

Ознайомлення з різними вида-ми людської діяльності та професіями, з загальними правилами без-пеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами

Мати загальне уявлення про організацію праці;

характеризувати види діяльності та результати праці;

учитись аналізувати  та узагальнювати побачене під час екскурсії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

 

Навчальний предмет:    Фізична культура

 

Зміст

Цілі навчання

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за ІІ семестр

І. Теоретико-методичні знання

Відродження сучасних Олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор

Мати уявлення про відродження сучасних Олімпійських ігри; символи і ритуали, церемонії ігор; про бажання досягати кращих результатів

 

 

ІІ. Способи рухової діяльності

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

Виконувати організовуючі вправи, загальнорозвиваль-ні вправи, елементи акроба-тики, вправи, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі; складати і виконувати комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики; дотримуватись правил безпеки під час занять

 

 

Вправи для оволодіння навичками пересувань

Виконувати життєвонеобхі-дні навички ходьби, бігу, танцювальних кроків, спо-собів лазіння і перелізання;  дотримуватись правил безпеки під час занять, пов’язаних з пересуванням

 

 

Вправи для опанування навичками володіння мячем

Виконувати вправи з малим та великим м’ячем; застосо-вувати вивчені прийоми в іграх міні-футбол; дотримуватись правил безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів, правил міні-футболу

 

 

Стрибкові вправи

Виконувати стрибки зі скакалкою, у висоту, довжину; дотримуватись правил безпеки під час занять стрибками

 

 

Ігри для активного відпочинку

формувати навички щодо проведення активного від-починку; дотримуватись правил рухливих і спортив-них ігор (за спрощеними правилами) та правил без-пеки під час їх проведення

 

 

Вправи для розвитку фізичних якостей

Розвиток фізичних здібно-стей шляхом виконання вправ для розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координації; де-монстрування безпечного рівня фізичної підготовле-ності; дотримання умов виконання вправ

 

 

Вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості

Формувати позитивний ефект шляхом багаторазо-вого повторення правиль-ного положення тіла у різ-них вихідних положеннях та під час пересування; дотримуватись вимог щодо послідовності виконання вправ формування правильної постави та запобігання плоскостопості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна програма розвитку з англійської мови

учня 3  класу

 

Цілі

 

 

Зміст

 

Педагогічні технології на досягнення мети

 

Оцінювання знань на кінець семестру

Мовленнєві функції:

вітання зі святом; підготовка до свята

назви свят; назви предметів, явищ та дій, що пов'язані із святами та традиціями їх святкування (святкові страви);

 

 

 

Свята і традиції.

З допомогою вчителя розуміє значення англомовного вітання зі святом та ситуацію його вживання, адекватно реагує (Thank you! etc.), уміє привітати із святом (Happy birthday! Merry Christmas! Happy New Year!),

Використання ігрових технології.

Інтерактивні технології

 

 

Мовленнєві функції:

запрошення та реагування на чиєсь запрошення; висловлення пропозиції та реагування на чиюсь пропозицію; повідомлення про смаки, уподобання

 

 

Відпочинок і дозвілля .

 

Вчиться разом з однокласниками та вчителем давати відповідь на запрошення, пропозицію (Can you come to...? - Yes, sure. Let's go to ... - Sorry, I can't...), повідомити про смаки, уподобання (I like... I don't like... He likes/doesn't like it.) спочатку вимовляючи разом з педагогом нові лінгвістичні одиниці, з іншими учнями класу, повторюючи за педагогом/однокласниками, поступово переходячи до самостійної вимови відповідно до власних мовленнєвих можливостей та ситуації спілкування;

 

Використання ігрових технології. Навчання у співробітництві. Метод проектів. Інтерактивні технології

 

Самостійна робота I like... I don't like... He likes/doesn't like it.

 

 

констатація природного явища та діяльності, що пов'язана з ним у даний момент часу; прояв ставлення до когось/чогось; висловлення схвальної/несхвальної оцінки предметам, діям, ситуаціям тощо

 

Природа і навколишнє середовище.

Учень:

- зосереджує увагу на порі року, дії, яка пов'язана з нею (It's autumn/winter/spring/summer now. I'm playing tennis/snowballs/football now. etc.), уміє проявляти своє ставлення до когось/чогось, висловлювати схвальну/несхвальну оцінку (I like... I don't like...), спочатку вимовляючи разом з педагогом нові лінгвістичні одиниці, з іншими учнями класу.

Впізнає на слух та може вказати на погодні умови, пори року.

З допомогою вчителя намагається письмово відтворювати слова, словосполучення, речення у процесі списування, водночас виконуючи різноманітні завдання орфографічного або граматичного характеру відповідно до індивідуальних мовленнєвих можливостей та особливостей розвитку дрібної моторики рук; уміє З домогою вчителя письмово відтворювати англомовні слова, словосполучення, короткі речення.

З допомогою вчителя намагається прочитати та розказати короткі тексти.

 

 

Використання ігрових технології.

Використання диференційованих карток відповідно до рівня розвитку учня

Контрольна робота аудіювання.

Контрольна робота читання.

Контрольна робота з письма.

Контрольна робота з читання

Портфоліо учня.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Левчук Александра
  дуже гарна та змістовна робота. дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 квітня 2020
Переглядів
777
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку