Індивідуальна програма розвитку учня з ООП

Про матеріал
Індивідуальна програма розвитку для учня інклюзивного 5-го класу п'ятого рівня підтримки
Перегляд файлу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Керівник закладу     ________________

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання ________________________

2. Загальні відомості про учня:

 прізвище, ім’я, по батькові __________________

дата народження ________________

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень

рік навчання  четвертий.

клас навчання 5

контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв’язку _____________

 

3. Індивідуальні особливості розвитку учня:

 

Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти

Потреби

Читає по складах і цілими словами (короткі). Самостійно виправляє помилки, якщо неправильно прочитав написане в тексті («Це слово справді так вимовляється?»). Розуміє зміст прослуханого невеликого тексту. Уміє відповідати на прямі запитання до нього. Але не розуміє змісту того, що читає сам. Учень використовує в мовленні складні речення, наразі можна зрозуміти, що він хоче сказати.

Підтримує розмову, відповідає на питання.

Зв’язне мовлення в стадії розвитку.

Вміє копіювати рукописний зразок, списує з друкованого тексту. Обчислює в межах

100  з допомогою лінійки і таблиці Піфагора.

Діє відповідно до вказівок вчителя.

Знання про навколишнє носить побутовий характер.

 

Складає «Лего» за схемою. Виготовляє виріб за допомогою інструкції та певного втручання дорослого. Вміє правильно тримати ножиці, вирізає крупні деталі. Вміє наносити клей.

Під час виконання фізичних вправ розуміє і дотримується інструкцій вчителя; дотримується правил гри

Інтелектуальні труднощі

Наявні труднощі тяжкого ступеня:

                     недостатність складних форм пізнавальної діяльності

                     знижена психічна витривалість, працездатність та пізнавальна активність.

                     Увага нестійка, пасивна, її довільність розвинена слабо, переключення уваги повільне. Здатність до концентрації та переключення низька. Пам’ять механічна, короткочасна. Обсяг запам’ятовування звужений, неточність відтворення, швидкість забування. Переважає кінестетичне сприймання

                     Уповільнені процеси переробки інформації. Мислення конкретне, абстрактне фактично відсутнє

                     В просторі і часі дитина орієнтується недостатньо. Має труднощі у визначенні місяців і пір року (забуває після вивченого і повторюваного на кожному уроці).

 

Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі

Наявні труднощі тяжкого ступеня:

 

                     цілісність зорового сприйняття розвинене недостатньо. Слухове сприйняття порушене,  не завжди розуміє завдання;

                     просторово-часові поняття і співвідношення та сенсорні еталони сформовані недостатньо. Поняття «ліворуч» та « праворуч» плутає;

                     складова структура багатоскладових слів порушена. Словниковий запас обмежений побутовою лексикою. Фонематичні процеси не сформовані;

                    рівень біологічного розвитку відстає від календарного віку;

                    порушення зору;

                    загальна та дрібна моторика розвинені недостатньо. Статична координація порушена. Ведуча рука – ліва;

                    має труднощі у вербалізації своїх емоцій;

                    обмежені навички взаємодії.

 

Фізичні труднощі

Наявні труднощі легкого ступеня:

  •                  Недостатній рівень розвитку фізичних якостей: сили, спритності, рухової координації;
  •                  загальної моторики;

 

   Навчальні труднощі

Наявні труднощі тяжкого ступеня:

 

                     Знижена психічна витривалість, працездатність та пізнавальна активність. Прояви астенії, швидко стомлюється.

                     Працює лише з керуючою допомогою асистента вчителя, протягом уроку весь час треба привертати увагу до навчальної діяльності.

                     Списує повільно, неохайно, іноді забуває, як пишеться літера, пропускає голосні звуки, допускає помилки при переносі. Забуває назви компонентів. На питання відповідає одним словом, але іноді вчитель не розуміє, що сказав учень.

                     Уявлення та знання про себе самого, навколишній, природний, предметний та соціальний світ розвинуті не в повну міру, що вивчається протягом тривалого часу – забуває.

 

 

Соціоадаптивні  труднощі

Наявні труднощі помірного ступеня прояву:

Уповільнено формуються таку особистісні риси, як:  терплячість, охайність, наполегливість, самостійність, відповідальність уміння вирішувати проблеми.

 

Дозувати навантаження для дитини з переключенням уваги, підтримувати цікавість дитини, давати спробувати їй виконати самій. Мати в арсеналі кілька видів допомоги (підказок), використовувати види допомоги методично правильно – тобто за потреби, а не щоразу замість дитини; давати час на обдумування, будувати алгоритми (наочні схеми) виконання завдань і вправ, призупиняти дитину в разі спонтанного і хаотичного виконання нею завдання, мотивувати, заохочувати, підтримувати успіх.

Забезпечити стабільний режим дня, чітку організацію діяльності.

Навчати дитину самостійно переносити набутий досвід на наступні види завдань, ігор тощо.

 

Потребує індивідуальної форми  навчання на уроках математики, української мови і читання.

Використання спеціального набору матеріалів для навчання дітей математики та логіки,  адаптувати їх до можливостей дитини.

 

Узагальнення здійснювати від простого до складного із зменшенням допомоги вчителя при цьому;

поєднувати наочність, практичні дії та слово;

навчати учня міркувати вголос;

стимулювати дитину до розумової діяльності: вчити порівнювати, аналізувати, обґрунтовувати відповіді.

 

Працювати над:

 збагаченням словникового запасу;

 корекцією звуковимови;

 ліквідацією недоліків в оволодінні лексикою та граматикою.

 

Розвивати:

         емоційно-вольову  сферу;

         фонематичний слух;

         слухове і зорове сприймання;

         дрібну моторику;

         просторове  орієнтування;

         пам'ять;

         артикуляційну моторику та мовне дихання;

         увагу;

         пам’ять;

         мислення;

         графомоторні навички;

Формувати:

                     усвідомлене розуміння запитань, вказівок учителя;

                     розуміння обчислювальної діяльності, простих текстових арифметичних задач. Виділення  структурних компонентів задачі: умова, числові дані, запитання, розв’язок та відповідь.

                     навичку читання

                     орфографічні уміння

                     граматичну складову мовлення;

                     зв’язне мовлення,

                     розуміти послідовність подій;

необхідні побутові навички самообслуговування та соціальну модель поведінки;

                     знання  та уявлення про навколишній світ, живу та неживу природу, причинно - наслідкові зв’язки.

                     комунікативні навички в процесі виконання фізичних вправ, правильної уяви про рух;

                    навички  чіткого виконання  інструкції під час навчальних дій і фізичних навантажень.

 

Вчити:

                    порівнювати подібні об'єкти;

                    виділяти головне, істотне, узагальнювати;

                    складати розповіді за опорними складами, які підкріплюються картинками;

                    використовувати схеми роботи для виконання завдань;

                    володіти інтонаційними засобами виразності мовлення;

                    належної поведінки, планувати соціальне визнання. Використовувати допомогу однолітків для підкріплення належних дій

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

|__| перший рівень підтримки;

|__| другий рівень підтримки;

|__| третій рівень підтримки;

|__| четвертий рівень підтримки;

|V| п’ятий рівень підтримки

 

2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

 

 

Назва адаптації/модифікації

Так/ні

Примітка

Пристосування середовища:

 

 

- доступність

 

 

- освітлення

 

 

- рівень шуму

Так

Контроль за рівнем шуму

- потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

Так

Іноді (за потребою) в ресурсній кімнаті.

Психолого-педагогічна адаптація:

 

 

- використання візуального розкладу

Так

Візуальна послідовність завдань протягом уроку.

-збільшення часу на виконання завдань

Так

Допомога у розподілі часу, збільшення часу на виконання письмових завдань

-збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування, стимулювання, покрокова , конкретні питання тощо)

Так

Виконання за зразком, навідні питання, нагадування, стимулювання, покрокова інструкція

-руховий режим

Так

Додаткове розвантаження (за потребою)

-використання заохочень

Так

Словесне заохочення

наліпки

Так

Зірочки, смайлики, картинки – усе це треба використовувати тоді, коли є, за що хвалити дитину.

-використання стимулюючих засобів для розвитку пізнавальної активності та підтримки уваги

Так

Формувальне оцінювання, звернення по імені, зоровий контакт

Адаптація навчального матеріалу:

 

 

-унаочнення змісту навчання

Так

Конкретний наочний матеріал, використання матеріалізованих предметів, речей, матеріалів, адаптовані версії книг, зошитів,  картки-підказки, картки-інструкції

 

 

-подання нового матеріалу невеликими порціями, з урахуванням працездатності

Так

Модифіковане унаочнення з опорою на життєвий матеріал, використання калькулятора, лінійки.

Деталізувати завдання, розбивати на частини.

-багаторазові повторення та збільшення кількості однотипних завдань

Так

Частіші повторення, використання  флеш карткок, дидактичних  ігор.

-предметна основа (лічильний матеріал) та лінійка як допоміжні засоби під час обчислень.

Так

Нумікон,  лінійка Піфагора, математичний набір, карточки, магнітна дошка, рахівниця.

-візуальний рукописний зразок вчителя (дорослого) для написання невідомих слів.

Так

Матеріали мають містити не лише текстову частину, але і яскраві картинки, фотографії, схеми.

-використання широкого арсеналу дидактичних ігор та вправ

Так

«Загадай слово», «Доповни речення», «Скажи навпаки», «Так і ні»,  «Назви зайве», «Згрупуй предмети» тощо.

https://vseosvita.ua/library/zbirnik-didakticni-igri-ta-vpravi-dla-rozvitku-movlenna-ditej-174410.html

Модифікація:

 

 

-спрощення змісту навчального предмета

Так

Усі навчальні предмети

-зниження вимог для виконання завдань

Так

Зниження вимог до охайності письма, до  усного висловлювання

Інше  - вилучення уроків англійської мови

Так

За заявою матері

 

3) потреба у використанні:

|__| жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

|__| шрифту Брайля;

4) потреба в додаткових заняттях з: української літератури (читання),  української мови (письма), математики.

|V| так (з навчального предмету)

|__| ні

 

5) потреба в консультації з:

|V| фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

|V| фахівцями спеціальних закладів освіти;

|__| іншими фахівцями

 

6) наявність індивідуального навчального плану:

| V| так

|__| ні.

У разі потреби в індивідуальному навчальному плані зазначити навчальні предмети (інтегровані курси), які потребують адаптації чи модифікації, та відповідального за розроблення індивідуального навчального плану педагогічного працівника:

 

Навчальний предмет (інтегрований курс)

Адаптація чи модифікація

Відповідальний педагогічний працівник

Математика

Модифікація

 

Українська мова

Модифікація

 

Українська література

Модифікація

 

Зарубіжна література

Модифікація

 

Історія

Модифікація

 

Основи здоров’я

Модифікація

 

Біологія

Модифікація

 

Географія

Модифікація

 

Інформатика

Модифікація

 

Музичне мистецтво

Адаптація

 

Образотворче мистецтво

Модифікація

 

Трудове навчання

Модифікація

 

Фізична культура

Адаптація

 

 

 

 

5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

 

Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

«Лікувальна фізична культура»

 

 

 

 

Кабінет корекційно-розвиткової роботи

Понеділок     13.25-13.45

 

«Корекція розвитку»

 

Кабінет корекційно-розвиткової роботи

Вівторок     11.35-13.55

                     12.00-12.20

 

«Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови»

 

 

Кабінет логопеда

Середа           14.15-14.35

 

«Розвиток мовлення»

 

Кабінет логопеда

Четвер           09.25-09.45

                       09.50-10.10

 

«Соціально-побутове орієнтування»

 

Кабінет корекційно-розвиткової роботи

Середа         11.35-13.55

                     12.00-12.20

 

Наявність асистента вчителя

 

Предметні кабінети

Згідно модифікованого розкладу учня

 

 

 

 

 

6. Навчання:

|__| за розкладом класу;

|V| за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які: українська мова, українська література, математика.

| V| за модифікованим розкладом (не відвідує уроків англійської мови за заявою матері)

7. Забезпечення асистента учня (учениці):

1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

| __ | так

| V | ні;

2) асистентом учня (учениці) є:

|__| батьки:

|__| інші законні представники

|__| уповноважена батьками особа

|__| соціальний робітник

8. Забезпечення допоміжними засобами навчання:

1) потреба у підручниках:

|__| підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;

|__| адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

| V | підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.

2) допоміжні засоби для навчання:

|V| так

|__| ні.

Зазначити перелік засобів для навчання, які потребує учень (учениця): конструкторсько-будівельні іграшки, Нумікон, приладдя для малювання, демонстраційний і стимульний, спортивне знаряддя, дидактичні настільні ігри,  дидактичні та методичні матеріали, наочні посібники, моделі площинні, аудіозаписи різних звуків для розвитку слухового відчуття, вимірювальні прилади тощо

9. Потреба в розумному пристосуванні:

|V| так, зазначити яка: проведення уроків української мови, української літератури, математики за формою індивідуального навчання (в окремому кабінеті з асистентом вчителя).

|__| ні.

 

10. Особливості проведення оцінювання:

|V | адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

|V| використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

|V| використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

|V| адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опитувань для осіб, які цього потребують, тощо);

|V| інше (зазначити що) формувальне оцінювання.

 

11. Потреба у продовженні строків навчання:

|__| так

|V| ні.

 

 

 

 

 

 

 

12. Додаткові напрями роботи:

 

За сферами розвитку

Ціль

Очікувані результати, яких планується досягнути

Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

Розвиток інтелектуальної сфери

 

Розвивати концентрацію, розподіл уваги, розумові операції зіставлення, порівняння, узагальнення, класифікації. Розвивати здатність до довільного запам’ятовування.

Розвивати пізнавальну активність.

Вмітиме працювати за зразком.

Запам’ятовуватиме те, що включено в активну діяльність. Класифікацію предметів за двома ознаками здійснюватиме за навідними запитаннями. Порівнюватиме предмети за суттєвими та несуттєвими ознаками. Умітиме пояснювати абстрактні поняття «щастя», «дружба», «сила волі, наполегливість» тощо. Проявлятиме пізнавальний інтерес до пропонованих завдань..

 

Розвиток сенсорної, моторної

Продовжувати розвивати дрібну та загальну моторики.

Розвивати координацію, орієнтування в просторі.

Покращення координації і гнучкості кисті рук.  Динаміку розвитку загальної та дрібної моторики можна буде простежити за роботами учня (письмо, малюнок).

 

 

Розвиток 

мовленнєвої сфери

  Розширювати словниковий запас.

  Посилювати мовленнєву активність, розвивати  зв’язне мовлення.

  Розвивати,  дрібну моторику пальців рук та загальну моторику, мовно-слухову пам’ять, увагу, сприйняття.

                  Розвивати темпо-ритмічний бік мовлення.

                  Коригувати

звуковимову .

 

Учень  на кінець року збільшить власну лексику на 20 слів. Покращиться звуковимова шиплячих звуків.

Мовлення буде більш інтонаційно забарвлене.

Даватиме повні відповіді на прості запитання.

Вербально, з опорою на картинки і допомогою дорослого складатиме текст (6-7 речень) на задану тему.

 

 

Розвиток фізичних здібностей

 Розвивати компоненти рухової діяльності: вміння та навички; рухові якості, силу, гнучкість, швидкість, координацію, враховуючи особливості організму. Розвивати навички орієнтації в просторі, рівновагу та точність  руху. Формування свідомого використання рухів у навчальній, руховій видах діяльності.

Знає правила поведінки на заняттях фізичною культурою;

уміє виконувати команди «Направо!», «Наліво!», «Кругом!»;

Умітиме з будь-якого вихідного положення прийняти вірну поставу з контролем і без контролю зору.

Умітиме визначити на око приблизну відстань та напрям. Зуміє організувати і провести просту рухливу гру.

 

Розвиток емоційно-вольової сфери

Коригування психоемоційного стану та психоемоційного навантаження.

Підвищувати впевненість в собі, формувати позитивну самооцінку.

Розвивати вольові якості в продуктивній та вольовій діяльності дитини.

Зросте мотивація на подолання труднощів. Учень виконуватиме завдання протягом 10-15 хвилин без характерного спаду працездатності і прояву емоційного незадоволення. Підвищиться самооцінка. 

.

 

Розвиток соціальної сфери

Досягнення максимально можливого рівня соціально-побутових компетентностей. Збагачення знань про правила і норми поведінки в різних сферах і ситуаціях.

Розвиток

необхідних побутових навичок самообслуговування та соціальної моделі поведінки у взаємодії з однокласниками.

Дитина моделює соціальну поведінку вдома, в школі і в громадських місцях.  Із задоволенням допомагає вчителеві у побутових ситуаціях в класі: витирає дошку, поливає квіти, роздає чи збирає зошити.

На перервах не провокуватиме однокласників, дотримуватиметься правил під час ігор, умітиме чекати своєї черги.

 

Подолання навчальних труднощів

Розширювати уявлення про оточуючий світ.

формувати пізнавальний інтерес, вчити дотримуватися алгоритму дій.

Розвивати читацькі вміння і навички.

Оволодіти новими знаннями та вміннями.

Розвивати самостійне опрацювання матеріалу.

Загальна обізнаність про явища оточуючого світу підвищиться. Називатиме і пояснюватиме пори року, їх ознаки, визначатиме час доби, явища природи,  дні тижня. Знатиме повну адресу, де він проживає.

Розв’язуватиме задачі на дві дії за зразком.

До кінця року читатиме на  10 слів більше.

Переказуватиме короткий текст з допомогою (словесними підказками) і з опорою на картинки.

Писатиме словниковий диктант (7-10 простих слів).

Умітиме знаходити і виправляти помилки у реченнях.

 

 

Інші

 

 

 

 

 

13. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Посада

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

 

 

Фахівець ІРЦ

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель англійської мови

 

 

Асистент учителя

 

 

Учитель математики

 

 

Практичний психолог

 

 

Соціальний педагог

 

 

Учитель-логопед, класний керівник

 

 

Учитель української мови і літератури

 

 

Учитель зарубіжної літератури

 

 

Учитель історії

 

 

Учитель основ здоров’я, біології

 

 

Учитель географії

 

 

Учитель інформатики

 

 

Учитель музики

 

 

Учитель образотворчого мистецтва

 

 

Учитель трудового навчання

 

 

Учитель фізкультури

 

 

Сестра медична

 

 

Мати учня

 

 

Індивідуальну програму розвитку погоджено одним з батьків (іншим законним представником) учня:

________________________________

підпис ___________________________  дата  _________________________

docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Інкл
Додано
7 січня
Переглядів
315
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку